Header Ads

Hạ nguyên thủy quan giải ách chân kinh

GIỚI THIỆU

Tam quan đại đế còn được gọi là tam nguyên đại đế tức thiên quan. Địa quan và thủy quan. Tên gọi đầy đủ của họ là thượng nguyên nhất phẩm ưu tứ phúc đại đế. Trung nguyên nhị phẩm địa quan xá tội đại đế và hạ nguyên tam phẩm quan giải ách đại đế.
Hạ nguyên thủy quan giải ách chân kinh
Truyền thuyết kể lại rằng. Tam quan là con của thiên thọ vương và ba người con gái của long vương sinh ra. Tam quan đều rất thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Nguyên thủy thiên tôn cho trưởng nam là thượng nguyên nhất phẩm cửu khí thiên cung tử vi đại đế. Sống ở huyền đô nguyên dương thất bảo tử vi thượng cung. Tổng quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng tinh quân; thứ nam là trung nguyên nhị phẩm thất khí địa quan thanh hư đại đế. Sống ở cung vô cực thế giới động không thanh hư. Tổng quản ngũ nhạc đế quân và nhị thập tứ trị sơn xuyên. Cửu địa thổ hoàng. Tứ duy bát cực thần quan. Con trai thứ ba là hạ nguyên tam phẩm ngũ khí thủy quan động âm thái đế. Sống ở cung kim kinh trường lạc. Tổng quản cửu giang thủy đế. Tứ độc thần quân và thần tam hà tứ hải.

Tam quan được thờ ở rất nhiều miếu đền. Thiên quan có thể ban cho điều phúc. Nên dân gian gọi thiên quan là phúc thần. Trong các bức họa hình thiên quan trong các miếu thờ. Thiên quan mang áo khoác màu đỏ. Long bào có dát ngọc. Tay cầm ngọc như ý. Nét mặt từ bi. Tôn quý. Người thời cận đại đem thiên quan. Viên ngoại lang và nam cực tiên ông gọi là ba vị chủ cho phúc. Lộc. Thọ tượng trưng cho nhiều điều phúc. Nhiều thọ và nhiều lộc. Mang sơ tấu cho tam giới khi được con người cầu nguyện.

* Thiên quan đại đế khí bạch tam thanh hoàng kết thành. Thường được gọi là đường nghiêu. Chủ quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng tinh quân.
Thánh đản: ngày mười lăm tháng giêng âm lịch (15/1) giáng trần hiệu đính tội phúc của con người. Mà được gọi là thiên quan ban phúc. Nhân gian gọi là lễ thượng nguyên ngày rằm tháng giêng và có câu cổ xưa nói rằng “cúng lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng” và có đức có phúc mặc sức mà ăn chính là được thiên quan ban phúc.

* Địa quan đại đế khí của nguyên động côn linh và tinh chất cực hoàng kết thành. Được gọi là thuấn. Chủ quản ngũ nhạc đế quân và 24 trị sơn xuyên. Cửa địa thổ hoàng. Tứ duy bát cực thần quan.
Thánh đản: ngày lăm tháng bảy âm lịch (15/7) giáng trần hiệu giới tội phúc. Vì người răn tội. Hay còn được gọi là quan hiệu tội. Nhân gian nói rằng: “tháng bảy ngày rằm xóa tội vong nhân”. Thường đến nơi có đến. Miếu thờ ngọc hoàng thượng đế xá tội thiên tôn và thái Ất cứu khổ thiên tôn vì mười lăm tháng bảy địa quan mở ngục cầu xin ngọc hoàng và thái Ất xá tội. Cứu khổ cho những người đã chết đang chịu khổ tại các địa ngục được trở về các mộ phần có thanh long. Bạch hổ dưỡng mộ kết phát. Phù cho dòng dõi danh chức phúc thọ và có thể đi đầu thai kiếp khác.

* Thủy quan đại đế khí phong trì và tinh chất thuần khiết kết thành. Gọi là đại vũ. Chủ quản cửu giang thủy đế. Tứ độc thần quân và chư thần ở tam hà tứ hải.
Thánh đản: ngày mười lăm tháng mười âm lịch (15/10) giáng trần. Răn dạy tội phúc. Vì người diệt họa. Hay còn được gọi là quan giải ách.
Ngày 15 tháng 10 các đền thờ tam quan nhân gian đến lễ cầu hạ nguyên giải ách thủy quan. Những người đang mắc bệnh nặng. Bị u. Bệnh thủy huyết. Các bệnh đan mắc và sắp sẩy ra. Năm sau đều được thủy quan đại đế hóa giải vô bệnh vô tật. Gặp được thần y và tiên dược. Có câu rằng: “bệnh quỷ đã có thuốc tiên”.
                                                             -------------***------------

HẠ NGUYÊN THỦY QUAN GIẢI ÁCH CHÂN KINH
Chí tâm phục mệnh lễ
Tịnh tâm thần chú
Thái thượng đài tinh
ứng biến vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí năng minh tịnh
Tâm thần an ninh
Tam hồn vĩnh cửu
Phách vô táng khuynh.
Tịnh khẩu thần chú
Đan châu khẩu thần
Thổ uế trừ phân
Thiệt thần chính luân
Thông mệnh dưỡng thần
La thiên xỉ thần
Khước tà vệ chân
Hầu thần hoả bí
Khí thần dẫn tân
Tâm thần đan nguyên
Lệnh ngã thông chân
Tư thần luyện dịch
Đạo khí trường tồn .
Tịnh thân thần chú
Linh bảo thiên tôn
An uỷ thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân vân
Châu tước huyền vũ
Thị vệ ngã chân
An thổ địa chú
Nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa chỉ linh
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chính đạo nội ngoại trừng thanh .
Các an phương vị
Bị thủ gia đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Qui y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh .
Tịnh thiên địa thần chú
Thiên địa tự nhiên
Uế khí phân tán
Động trung huyền hư
Hoảng lãng thái nguyên
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên .
Động cương thái huyền
Trảm yêu phược tà
Sát quỷ vạn thiên
Trung sơn thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Khước bệnh diên niên
Án hành ngũ nhạc
Bát hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên
Hung uế tiêu tán
Đạo khí thường tồn .
Chúc hương chú
Đạo do tâm học
Tâm giá hương phó
Hương phần ngọc lô
Tâm tồn đế tiền
Chân linh hạ phán
Tiên bái lâm hiên
Lệnh thần quan cáo
Kính đạt cửu thiên .
Kim quang thần chú
Thiên địa huyền tông
Vạn khí bản căn
Quảng tu ức kiếp
Chứng ngã thần thông
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân .
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh
Tụng trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ
Ngũ đế tư nghênh
Vạn thần triều lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu táng đảm
Tinh quái vong hình
Nội hữu tích lịch
Lôi thần ẩn danh
Động huệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân.
bộ khai kinh kệ
Tịch tịch chí vô tông
Hư trĩ kiếp nhẫn a,
khoát lạc động huyền văn
Thuỳ trắc thử u hà
Nhất nhập đại thừa lộ
Thục kế niên kiếp đa
Bất sinh diệc bất diệt
Dục sinh nhân liên hoa
Siêu lăng tam giới đồ
Từ tâm giải thế la
Chân nhân vô thượng đức
Thế thế vị tiên gia
Khể thủ qui y thiên địa thuỷ
Tam quan đại đế từ bi chủ
Thần công diệu đức bất tư nghị
Cẩn vận nhất tâm qui mệnh lễ.
Hạ nguyên thuỷ quan chân kinh
Dương cốc động nguyên
Thanh linh cung trung
Bộ tứ thập nhị tào
Giai cửu thiên vạn chúng
Chưởng quản giang hà thuỷ đế vạn linh chi sự
Thuỷ tai đại hội
Kiếp số chi kỳ
Chính nhất pháp vương
Chưởng trường dạ tử hồn quỷ thần chi tịch
Vô vi giáo chủ
Lục chúng sinh công quá tội phúc chi do
Thượng giải thiên tai
Độ nghiệp mãn chi linh
Hạ tế u quynh
Phân nhân quỷ chi đạo
Tồn vong câu thái
Lực tế vô cùng
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Hạ nguyên ngũ khí giải ách thuỷ quan
Kim linh động âm đại đế
Dương cốc đế quân.
Hoả quan bảo cáo
Can nguyên tứ phẩm
Khảo hiệu hoả quan
Vận phù can kiện
Đức hợp ly minh
Cư thái dương đan thiên chi trung
Thống tả phủ chú sinh chi tịch
Thịnh đức tại hoả
Viêm đế trì hành
Công tham tá ư tam nguyên
Khí vận hành ư tứ nguyệt
Giá xích long nhi hành nam lục
Chiếu minh huỳnh hoặc chi cung
Chúc châu lăng nhi hiển đan đài
Hoán hách văn xương chi vận
Huy huy lãng diệu
Bỉnh bỉnh chiếu lâm
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Xích hoàng thượng phẩm
Tam khí hoả quan
Viêm đế chân quân
Động dương đại đế
Nam đan kỷ thọ thiên tôn
Tam quan tổng cáo
Duy tam thánh nhân
Nãi nhất thái cực
Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao
Tử vi thanh hư động âm
Tổng lãnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách
Phổ tế tồn vong
Đạo quán chư thiên
Ân đàm tam giới
Đại bi đại nguyện
Đại thánh nhân từ
Thái huyền thanh viết:
Hạ nguyên tam phẩm thuỷ quan
Nãi động nguyên phong trạch chi khí
Thần hạo chi tinh
Hạ nguyên tam quan giả
Nhất hiệu dương cốc động nguyên chi cung
Nhất viết thanh hoa chi cung
Nhất viết hàn dạ chi cung
Tổng chủ cửu giang thuỷ đế thập nhị khê tam hà tứ hải thuỷ phủ
Hà nguyên động đình chi nội
Cập thuỷ tộc ngư long giao thần bá tinh thuỷ thú lân loại chi quần
Thấp cư chi thuộc
Cập đại thiên thế giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Chí tâm thiện tín nam tử nhân sinh tử lục tịch
Niên nguyệt phận hạn
Báo ứng chi do
Kỳ trung quan thuộc
Diệc tổng cửu thiên vạn chúng
Hựu phục hạ nguyên tả hữu trung tam phủ
Tả hiệu thanh nguyên
Hữu hiệu hàn dạ
Trung hiệu thanh linh
Thị tư tam phủ
Tổng kế tứ thập nhị tào
Tịnh thống nhân gian thiện ác sinh tử
Tội  phúc duyên đối
Khảo hạn lục tịch chi sự
Chúng đẳng kiền thành
Nhân các cung kính
Chí tâm qui mệnh :
Thái huyền thanh hạ nguyên thuỷ minh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên thanh thuỷ tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên liệt hoả tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên tam minh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên giản đối tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên thuỷ lệnh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên minh phạm tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên động nguyên tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên kiếp lượng tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên tùng thuỷ tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên động dương tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên cơ hội tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên kiềm hội tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên long ân tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên minh kiếp tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên cơ linh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên thuỷ phạn tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên tội  phúc tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên giản hội tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên tùng khí tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên nhiếp linh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên thiệu long tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên liệt tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên khai minh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên độ hồn tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên kiềm tinh tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên thanh chính tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên cửu hà tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên bắc nguyên tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên khảo chính tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên cửu khoa tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên tứ cực tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên u dạ tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên trường kiếp tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên khổ thần tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên tam nạn tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên ngũ pháp tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên vạn lượng tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên minh ba tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên vô cực tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên độc nhẫn tào tiên quan
Thái huyền thanh hạ nguyên trường dạ tào tiên quan
Hữu tứ thập nhị tào
Thái huyền thanh sở trí
Thuộc dương cốc động nguyên tả hữu trung tam phủ
Phong đao chi khảo
Tổng chủ cửu giang tam hà
Tứ hải thuỷ phủ tích dạ tử hồn
Trích dịch niên kiếp
Bá quỷ vạn linh chi sự
Chí tâm ưng tử chi danh
Thập phương thế giới chi nội
Chí tâm thiện ác nam tử nhân công quá giản đối lục tịch chi bộ
Dĩ trí thuỷ trung vạn tinh giao long
Khê cốc thuỷ tai
Đại hội khai độ kiếp số chi kỳ
Công quá khinh trọng chi sự
Kỳ cung giai ngũ thiên vạn lý
Tịnh phong trạch kim cương chi khí
Tịnh trị chư thuỷ nguyên
Giang hà hoài tế thuỷ đế
Minh ba trường dạ tử hồn quỷ thần chi sự
Cập chư nhân gian Chí tâm thiện tín nam tử nhân công quá tội  phúc giản lục
Báo ứng niên hạn
Cập chư tội đối chi hồn tác dịch chi số
Ngư long giao tinh chi loại
Tịnh sĩ tam quan khảo tịch chi nhật
Ngũ đế tập thánh chi tiêu
Hoặc giáp tý canh thân chi nhật
Hoặc tam hội ngũ lạpchi nhật
Đương khai cửu u chi phủ
Khảo hạch trường dạ chi hồn
Bạt độ nghiệp mãn chi linh
Phân biệt nhân quỷ chi đạo
Thị chư quần động
Tuỳ  phúc thụ sinh
Tuỳ nghiệp thụ báo
Như thị đại tiểu kiếp hội
Thanh hắc nhị giản
Ngôn thượng tam thiên
Công quá tội  phúc
Sinh tử duyên đối
ứng hợp sinh giả
Ngôn ư tả cung
ứng hợp tiên giả
Ngôn ư trung quan
ứng hợp tử giả
Ngôn ư hữu căng
Cập thuỷ trung vạn linh chi sự
Tam phẩm tương thừa sinh tử tội  phúc
Công quá khinh trọng
Khảo đối niên hạn
Các tuỳ sở tạo
Tịnh tất thư chi
Hựu phục thập phương thế giới chi nội
Đại thiên quốc thổ chi trung
Nhược hữu hiền thiện học sĩ
Cập Chí tâm chúng sinh
Sám hối khoáng kiếp dĩ lai
Hoặc tằng sân huệ chư học đệ tử
Hoặc tằng vọng trái hiền thiện chi nhân
Hoặc hoài độc tính
Bất năng phóng sinh độ tử
Hoặc đắc phú quí
Vi vong sư ân
Hoặc ngộ chư thiên trai nhật
Bất năng hồi tâm niệm thiện
Hoặc tằng sân huỷ sư tư
Phi lý xướng luận
Hoặc tiếu nhân kính trọng huyền nguyên chi đạo
Hoặc khuyến nhân vi chư ác nghiệp chi tội
Hoặc cấm nhân tác chư thiện niệm chi sự
Hoặc khoái nhân quá thất
Hoặc nguyện bỉ thắng sự bất hài
Hoặc khứ tựu bối hướng thánh đạo cập dĩ chư thiên tinh thìn
Hoặc ô uế ngũ nhạc cửu giang
Hoặc đoạn chư thiện nhân sở dục
Hoặc tứ hoành cầu mịch thế bảo
Hoặc thuyết hư vọng
Cầu thoát chúng sinh
Hoặc nhận tha nhân chi công vi ư kỷ tác
Hoặc vọng động chúng sinh
Sử thụ nguy nan
Hoặc bộ trục cầm ngư dã thú
Sử bất an toàn
Hoặc khủng hách bần bệnh
Sử bất khoái lạc
Hoặc khinh lăng quan trường
Tự thị công cao
Hoặc luận nghị khúc trực bất đương
Hoặc vọng ngôn quốc gia suy thịnh
Hoặc vô trí huệ
Lạc trước tiểu pháp
Vọng sinh thủ xả
Hoặc truy huỷ đại đạo thánh văn cập chư linh tượng
Hoặc tứ tính du ngao vô độ
Hoặc đăng cao vị
Bất cố ti hạ
Hoặc trương la võng
Sát lục cầm ngư
Hoặc phá nhân gia nghiệp
Lệnh bỉ lưu tán
Hoặc bác đoạn hành nhân y vật
Hoặc ức thủ tha tài
Hoặc thụ đạo chi hậu
Lễ bái quỷ thần
Hoặc loã lộ thân hình
Đối ư tam bảo
Hoặc ha phong mạ vũ
Bất kính tam quang
Hoặc thị thế lực
Hoán tá bất hoàn
Hoặc hại vật cầu vinh
Tham thao vô độ
Hoặc ngạo mạn huyền tượng
Khinh hốt thiên tôn
Hoặc xâm khắc tôn thân
Khi mạn quân trưởng
Hoặc khuyến nhân bất hiếu
Phụ mẫu huynh đệ
Sơ cách tôn thân
Hoặc tín dụng ngoại đạo huyễn thuật
Khinh huỷ huyền nguyên
Hoặc vô sư huấn thụ
Tư trá nhân thần
Hoặc y thực doanh dư
Bất thi bần bệnh
Hoặc đạo thiết kinh thành
Huỷ mạt thánh văn
Hoặc vinh sức y trang
Quá hữu hoa lệ
Hoặc y phục bất khiết
Đăng ư cao toạ
Hoặc uế ô sư môn
Bất sinh cung kính
Hoặc sư hữu ưu ai
Bất sinh trợ niệm
Hoặc khí kinh mạn pháp
Tự tác khinh tiện
Hoặc trục hào quí
Bất cố bần cùng
Hoặc sư hữu tật bệnh
Bất cung thị tỉnh
Hoặc kiến bệnh hoạn
Bất hành từ cứu
Hoặc xuất nhập đạo hộ
Bất năng phần hương
Hoặc nhập tiên đường
Phản thị ngữ tiếu
Hoặc hữu trai thỉnh
Bất vi tam quan thiên công
Hoặc tự thủ phú thịnh
Bất niệm bần lão
Hoặc gia hữu tật
Oán đạo cữu sư
Hoặc thụ tín thi
Bất sinh tàm quí
Hoặc truyền đạo pháp
Vi bối minh ước
Bất kính sư tư
Hoặc tam nguyên chi nhật
Bất tạ ngũ đế tam quan
Hoặc thập trực chi thìn
Bất sinh thiện niệm
Ngô kim vi nhữ chúng sinh kì chư tội mục
Phả đồng trần sa
Cùng kiếp thuyết chi
Diệc bất khả tận
Nhữ đẳng chúng sinh
Dục diệt như tiền chi tội
Đản đương lễ tụng thử kinh
Trì hiến hương hoa
Chủng chủng cung dưỡng
Chư tai tự diệt
Chúng ác tự tiêu
Thế thế sinh sinh
 Phúc báo vô tận
Tịnh hệ tam quan ngũ đế
Tam giới tứ ty Chí tâm tiên quan khảo hiệu
Vô phục sai thất
Nhữ đẳng đắc đạo chi sĩ
Cập vị đắc đạo giả
Kiến tại  phúc trung Chí tâm thiện ác chúng sinh
Sinh tử duyên đối túc căn công quá khinh trọng chi mục
Tịnh giai liệt ngôn tam thiên
Tuyên phó ngũ đế
Thị kỳ tam nguyên chi nhật
Tắc hữu vô cực thiên tôn
Thập phương đại thánh
Tam thập nhị thiên đế chủ
Phi thiên thần vương
Cao thượng ngọc hư chí chân ngọc đế
Vô cực đại đạo chư quân trượng nhân
Ngũ lão thượng đế
Đông hoa nam cực tây linh bắc chân cập chư phi thiên thần tiên chân nhân
Ngọc đồng ngọc nữ
Trường sinh tư mệnh
Tư lục Tư sát
Chư thiên nhật nguyệt tinh thìn
Chí tâm chúng chân
Mạc bất cụ chí
Nhược tam giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Hoặc hữu thiện tín nam tử nhân
Năng y tam nguyên tạ quá chi pháp
Thất thánh diên sinh chi nghi
Thiêu chư danh hương
Phan hoa bảo cái
Chủng chủng tiển khiết
Cung dưỡng chư thiên
Lễ tụng thử kinh
Đắc  phúc vô lượng
Nhược hữu thiện tín nam tử nhân
Độc tụng thử kinh
Tắc đắc tam quan cử thiện
Tư mệnh diên sinh
Độ danh thanh bộ chi trung
Tội tước bắc đô chi phủ
Nhi thuyết tán viết :
Chính nhất diệu đạo
Minh uy pháp vương
Cái tải thiên địa
Sinh hoá âm dương
Long hán ứng vận
Ngũ đại lưu phương
Xích minh hiển hiệu
Cửu lão thuỳ tường
Thượng hoàng mạt kiếp
Thần bảo lưu quang
Từ dục vạn vật
Bạt tế tồn vong
Cửu u khai độ
Ngũ khổ hàm khang
Vạn linh hữu lại
Hưởng  phúc vô cương
Tụng trì cung dưỡng
 Phúc toán hà xương
Nhĩ thời đạo quân khể thủ nhi ngôn viết:
Thần văn chí đạo ngọc đế
Thường tuyên chính pháp
Kỳ chư quần phẩm
Khai đại từ chi hoá
Thuỳ liên thương sinh
Tỵ sinh tử cụ tế
U hiển đắc độ
Đương sử pháp âm lưu diễn
Quảng tế chư thiên
ức kiếp nhân duyên
Chung vô đoạn tuyệt
Chính nhất diệu đạo
 Phúc bị thập phương
Sinh tử mông ân
Tồn vong hàm hà
Thiên tôn ngôn:
Chí tâm thiện tín nam tử nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai
Nguyên khí tương tục
Chủng chủng sinh thành
Thiện ác hoạ  phúc
Các do căn bản
Phi thiên phi địa
Diệc phi nhân yên
Chính do tâm dã
Tâm tắc thần dã
Hình phi ngã hữu
Danh phi ngã lưu
Ngã sở sinh giả
Tùng hư vô tự nhiên trung lai
Kết khí nhi thành thể dã
Cố ngã thụ hình
Hình diệc phi ngã hình dã
Ký chi vi hình
Kỳ chi dĩ tướng
Cố đắc đạo chi giả
Vô phục hữu hình dã
Chí tâm chúng sinh hữu chư hoạn giả
Vi hữu thân hĩ
Hữu thân tắc hữu bá ác
Sinh tử tuỳ hình
Nhược năng hành tâm hợp chân
Đạo tắc tịnh dã
Thân thần ký bị
Tắc vi chân nhân
Qui ư vô hình
Nhi thành đạo dã
Vô phục hoạn dã
Chung bất tử dã
Hình bất hôi dã
Chung thân qui kỳ bản dã
Chí tâm chúng sinh
Nhược nãi thân phạm bá ác
Đương lịch chúng khổ
Vị khả đắc hoàn sinh dã
Thử thiện ác chi thân
Các hữu duyên đối
Khởi khả cữu ư minh thánh hĩ
Chư thiên vô cực thế giới
Chí tâm chúng sinh
Nhữ đẳng đạo dân
Đản đương sao tả thử kinh
Tán thi chuyển độc
Thử kinh công đức
Bất khả tư nghị
Thượng giải thiên tai
Hạ tế trường dạ
Sao tả chi  phúc
Tư ích sinh sinh
Chuyển niệm chi công
Phú quí vô cực
Nhĩ thời
Chư thiên đại chúng
Tam nguyên cửu thự
Ngũ đế tứ ty Chí tâm chúng chân
Khể thủ xưng thiện
Tự kim dĩ khứ
Nhược thập phương thế giới chi nội
Đại thiên quốc thổ chi trung
Hoặc hữu thuỷ hạn binh tai
Quốc nhân thương tử
Đương ư quốc thổ bắc môn
Hoặc ư thanh tịnh chi địa
Hoặc ư cổ đàn tịnh thất chi trung
Kiến lập đạo tràng
Huyền chư phan tượng
Đại tiêu ngũ tinh cập nhị thập bát túc
Tam nguyên tiên quan
Ngô đương sử phong vũ thuận thời
Binh tai ninh tĩnh
Quốc vương hữu đạo
Thiên hạ thái bình
Nhân dân phong lạc
Nhược hữu chúng sinh gia đa tật bệnh
Nhân khẩu đôn suy
Hoặc chú trớ xâm lăng
Hoặc tà ma vi hoạ
Hoặc tao ôn dịch
Hoặc hoạn phong cuồng
Hoặc vận khívi tai
Hoặc hung tinh giáng hoạ
Tắc đương nghiêm trì gia vũ
Thiết tượng phần hương
Lễ tụng thử kinh
Chư tai tự dũ
Thế thế sinh sinh
Đắc  phúc vô lượng
Ngã đẳng thiên chúng
Thường đương ủng hộ
Chư thiện nam nữ
Nhược hữu lễ tụng thử kinh chi xứ
Cúng thiết huyền tượng chi gia
Vô tai bất giải
Vô hoạ bất nhương
ứng nguyện khắc thành
Bá  phúc hàm trăn
Nhữ đẳng chúng sinh nghi y giáo động
Nhĩ thời chúng chân khể thủ phụng hành
Nhi thuyết tụng viết :
Chính nhất pháp vương
Vô vi giáo chủ
Hàm âm thổ dương
Thiên địa phụ mẫu
Cửu cửu hoá sinh
Vạn vật tông tổ
Tuệ hải uyên trừng
Pháp nguyên quảng đại
Uy chế vạn thiên
Thuỳ thông tam giới
Phẩm vị hà ân
Quần động hữu lại
Lực tế vô cùng
Tồn vong giai thái
Tận mộc huyền công
Minh siêu kiên ngại
Tụng tán
Tam thanh giáo chủ
nguyên thủy từ tôn
thượng thanh ứng hoá hiển kim thân
đại thiên cam lộ môn tiếp dẫn quần sinh
vĩnh xuất ái hà tân (trùng nhất cú)
thái huyền thanh cứu khổ thiên tôn
Báo ân bảo cáo
Chí tâm qui mệnh lễ huyền nguyên Ứng hoá
Vũ khúc phân chân
Thuỳ niệm ngã đẳng chúng sinh,hữu tướng thoát sinh
Phụ mẫu hoài thai thập nguyệt
Nhũ bộ tam niên
Tân khổ bá thiên
Ân cần thốn niệm
Liên ngã phụ mẫu
Nhật tiệm suy hủ
Ngã kim trì niệm bình đẳng
Tất diệt hiểm tuấn tham sân
Lễ đế vi sư
Kỳ ân báo bản
Nguyện ngã hiện tại phụ mẫu
 Phúc thọ tăng diên
Quá khứ tông tổ
Tảo đắc siêu sinh
Đại thánh đại từ
Đại nhân đại hiếu
Bát thập nhị hoá
Báo ân giáo chủ
Hữu thánh chân vũ trị thế  phúc thần
Ngọc hư sư tướng
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hoá thân
Chung kiếp tế khổ thiên tôn
Thổ địa chú
Thử gian thổ địa
Thần chi tối linh
Thăng thiên đạt địa
Xuất u nhập minh
Vị ngô quan tấu
Bất đắc lưu đình
Hữu công chi nhật
Danh thư thượng thanh
Tam quy y
Vô thượng đạo bảo
Đương nguyện chúng sinh
Thường thị thiên tôn
Vĩnh thoát luân hồi
Vô thượng kinh bảo
Đương nguyện chúng sinh
Sinh sinh thế thế
Đắc văn chính pháp
Vô thượng sư bảo
Đương nguyện chúng sinh
Học tối thượng thừa
Bất lạc tà kiến
Chí tâm xưng niệm đạo kinh sư bảo thiên tôn
Kết kinh kệ
Hướng lai tụng kinh công đức thượng phụng cao chân
Hạ bảo tồn bình an
Tứ  phúc tiêu tai
Đồng lại thiện công siêu độ vong linh
Cửu huyền thất tổ
Chứng vô thượng đạo
Chí tâm tín lễ
Chí tâm xưng niệm
Thái huyền thanh cứu khổ thiên tôn                                                
THẦN TIÊN VIỆT NAM

THỔ ĐỊA CHÂN KINH

神仙-越南道教

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 PHÚC THẦN CHÚ
Phụng thỉnh phúc thần chú
Trời pháp vân thanh tịnh
Tâm tổn hại không làm
Cầu khẩn được bình an
Người nào siêng tụng đọc
Từng khắc tấu lên trời
Kinh vàng này phúc đức
Nếu tụng được cao thăng
Gấp gấp thi hành ngay
TỊNH TÂM THẦN CHÚ
Chí tâm quy mạng lễ
Chăm chăm hôm sớm làm
Chính tâm thành ý niệm
Cao thinh cùng tụng đọc
Tam tai bát nạn thảy tiêu trừ
Thân Chính không tà không vọng sợ
Sớm hôm tu hành,
Ba canh tụng đọc
Tâm hương từng trận ngát đường mây
MINH KINH CHÚ
Một quyển kinh sáng này
Giáng tạo không từ khó
Người nào siêng tụng đọc
Hay khỏi lửa đao binh
Thần linh luôn cảm ứng
Muôn kiếp thảy lìa thân
Nếu vì cha mẹ tụng
Cha mẹ hưởng thọ trường
Nếu vì người chết tụng
Người chết được cao thăng
Ngày tụng năm ba biến
Đêm niệm trăm ngàn tiếng
Chư Thần thảy mừng vui
Phúc thọ cho người lành
Gấp gấp thi hành ngay.
THÔNG THẦN CHÚ
Chí tâm quy mạng lễ
Nương chủ tu nhân
Từ bi cứu khổ
Bát nạn tam tai
Khá hay lánh trừ
Nước lửa ôn dịch
Cầu xin hộ trì
Chân linh giáng hạ
Mưa pháp thí khắp
Chúng sinh siêng niệm
Việc thiện gắng làm
Thần quang soi sáng
Chứa thiện thừa vui
Xe lớn đài tâm
Không riêng không lệch
Chân nhân tầm đạo
Rộng phát từ bi
Đại hỉ đại xả
Đại Thánh Đại từ
Có tội liền cứu
Có lỗi liền trừ
Xá tội tiêu khiên
Thức tỉnh si mê
Phụng thỉnh chủ cứu
Chân quân Đại địa
Gấp gấp thi hành ngay.
LỜI RĂN QUÝ BÁU CỦA CHÍNH THẦN ĐÀNG CHỦ PHÚC ĐỨC
Chí tâm quy mạng lễ
Lúa thóc một phương
Phúc Thần chăm họ
Giữ lòng trung Chính
Giúp nước hộ dân
Thừa mệnh Thiên Tử
Trấn giữ một phương
Muôn dân chiêm ngưỡng
Quan chức Công Tào
Lòng son chấp chưởng
Tấu lên trời cao
Nghĩa suốt cửu thiên
Thiện ác ứng rõ ràng
Linh nghiệm khắp ba cõi
Công tội xem xét công minh
Củng cố thành trì
Giữ yên xã tắc
Tận trung tận hiếu
Chí hiển chí linh
Hộ nước giúp dân
Đại hỷ Đại xả
Phúc Đức Chính Thần
Hoàng Ân phong tặng
Thổ Cốc Tôn Thần
Ngọc Đế sắc ban
Chủ Đàn chấn cung
Thổ Địa Minh Vương
Phúc Đức Chính Thần
PHÚC ĐỨC CHÍNH THẦN GIÁNG TẠO KINH
Kính tụng kinh Phúc Thần Đại Thừa
Kinh văn một xem kỹ biết khắp
Thức tỉnh ngu si hành quả thiện
Tên ghi sách đỏ tiếng thơm truyền
Kinh thừa giáng tạo nào nói phiếm
Thích hợp như theo bệnh cho thuốc
Sớm chuông, chiều trống ngày ngày vang
Chúng dân chí thành tụng Kinh chương
Một nén hương thơm thấu Trời cao
Thấu Trời cao
Phúc có chỗ về
Cho không cùng
Bảo huấn chân thật của Thần Thánh
Tiếng thơm truyền mãi cùng Trời Đất
Chúng dân phụng hành Thần ta vui
Ô uế không thể lại vời họa
Thiện ác vô môn người tự chiêu
Thân Chính ý thành được lành tốt
Thiên tôn Đạo nhân giáng tạo kinh
Tu đức tăng nhân dựng Đạo tràng
Giữ vững trai giới tụng Kinh chương
Thành tâm kính Tiên công đức lớn
Cửa nhà rạng rỡ thêm kiết tường
Tay cầm não bạt khua leng keng
Rượu thịt uống ăn Đạo tràng lập
Tiên kinh ô uế đáng tiếc thay!
Cầu Thần thọ phúc lại tai ương
Phàm dân nghiêm túc nên cẩn thận
Chớ để ô uế một quyển Kinh
Lời Tiên ý Thánh sâu thăm thẳm
Áo mũ chỉnh tề cao tiếng đọc
Ta nay lâm phàm nói cùng ngươi
Chớ nên giết hại để cầu Thần
Nếu như thật tâm thành ý tụng
Rau dưa quả phẩm thảy đều nên
Nghèo khổ sang giàu đều do mạng
Thủ thường an phận chớ cưỡng cầu
Chưa từng xuống được giống mùa xuân
Tay trắng núi hoang mong gặt hái
Thiết trai diên ân cần cúng Tiên
Trước điện tiền Như Lai khải giáo
Thức tỉnh người ngu chốn thế gian
Ai nấy siêng tu gieo ruộng phúc
Thí xả mảy may ân cảm khắp
Giọt nước thêm sông chứa thiện nhiều
Không tin hãy xem Lương Vũ Đế
Thí một nón quản cả núi sông
Ngọc Đế bảo ta đến chốn này
Thuyết một hội răn dè dân ngu
Nói một thiên trở về nguồn cội
Quần sinh dốc chí làm hiền lương
Hiếu- Đễ- Trung- Tín là gốc nhân
Lễ- Nghĩa- Liêm- Sỉ ấy cội người
Tôn trọng Kinh điển cung kính tụng
Thần Trời Tiên Pháp bốn biển rạng
Kiếp mạt tuổi Trời nhiều
Cho ta tạo Kinh chương
Rộng truyền thiên hạ tụng
Người tụng được bình an
Tụng đọc được ngàn biến
Già trẻ thảy an khang
Tụng đọc được vạn biến
Cháu con đều hưng vượng
Tu hành phúc vô biên
Lập được công đức lớn
Kết duyên Tiên
Độ thuyền Từ
Cửu Huyền Thất Tổ tiếng thơm truyền
Nếu vì người mất niệm
Người mất được triêm ân
Nếu vì người điếc niệm
Người điếc lại được nghe
Nếu vì người câm niệm
Người câm thấm Thiên Ân
Bao hàm muôn vật thành hỗn độn
Cam Lộ kết thực ẩn bên trong
Hết thảy hôn mê ta thức tỉnh
Nhân quả thành toàn chốn Thiên Đường
Phúc Thần tạo Văn Kinh
Vui tặng chúng dân ngâm
Kính tặng Phúc Thần tán
Rộng cứu lũ phàm dân
Ngọc Đế khiến ta tạo
Lưu truyền văn cứu thế
Phụng Ngọc chỉ truyền khắp thế gian
Chớ khinh thường Kinh Phúc Thần ta
Chức vụ tuy nhỏ phúc đức to
Hay che chở suốt đời hưng vượng
Từ khai Thiên lập Địa đến nay
Chưa có Kinh ta truyền
Mỗi một Kinh văn có người tụng
Chính là truyền Kinh Phúc Thần ta
Thương thay dân làng
Thương thay dân làng
Cày ruộng cuốc đất cầu Thần ta
Một năm bốn mùa đều hiếu kính
Kính ta hà tất giết sinh linh
Hết thảy sinh linh đều có mạng
Sao lại bắt giết cắt cổ kia
Nghiêm trang chí thành cung kính dâng
Muông sinh bày ra trước
Đầu gà đối mặt Phúc Thần ta
Mỏ gà kêu vang đòi siêu thăng
Hai chân quỳ bày nơi bốn góc
Máu huyết vương khắp cổ tim chân
Rút ruột ra bó buộc khắp thân
Trang nghiêm chân thật kính Phúc Thần
Trang nghiêm thành ý đến nương tựa
Lại chuốc lấy tội nào phải nhỏ
Chỉ biết vị thịt thỏa miệng bụng
Không biết súc sinh nhân ấy đến
Cầm dao cướp lấy mạng sống kia
Lóc thịt ăn thây bỏ xương lông
Các ngươi ăn thịt Thần ta chịu
Đừng nghĩ tạo phúc thân ngươi tội
Lời thật Phúc Thần nói cùng ngươi
Mau mau tỉnh ngộ sửa nhân trước
Nhân trước nếu ngươi không hối sửa
Oan oan tương báo lúc nào dừng
Lục súc tứ sinh đều có mạng
Nhớ kỹ buông đao liền khỏi tội
Nếu bất cẩn giết hại muông sinh
Dương gian một khi bỏ thân người
Phúc Thần ta nói ngươi không tin
Hãy xem kinh Nhân Quả Báo Ứng
Tứ sinh lục súc từ đâu có
Đều kẻ đời trước tạo ác nhân
Nhân xấu ác nếu không tỉnh ngộ
Đọa vào súc sinh trả nợ người
Nếu là chúng sinh như ta thương
Buông đao bỏ giết khỏi tội hình
Đốt hương phụng thỉnh ta linh ứng
Sao nỡ giết hại mạng chúng sinh
Muông sinh nếu ngươi không giết hại
Tồn tâm ấy là người nhân đức
Các con theo lời ta
Chắc chắn trăm việc thịnh
Cày ruộng tụng Kinh ta
Giàu có ngàn kho thóc
Học trò tụng Kinh ta
Quan lộc tất cao thăng
Thợ thuyền tụng Kinh ta
Tiền bạc vào không dứt
Lấy vợ mua ruộng đất
Mừng vui sinh con quý
Khách buôn mang Kinh ta
Ngày bán được ngàn vàng
Hành nhân mang Kinh ta
Vạn nẻo đường bình an
Mưu sinh mang Kinh ta
Muôn sự thảy đều thành
Không vợ tụng Kinh ta
Lấy được người hiền đẹp
Nữ nhân tụng Kinh ta
Gặp người lang quân tốt
Song trúc cành cành tươi
Triều ca năm con chiếm bảng vàng
Mỗi ngay sớm mai niệm năm biến
Thù thắng hơn vạn Kinh
Một đời khỏi nạn tai
Bốn mùa được hưng vượng
Người có tâm thành kính
Cẩn thận chớ giết hại
Mùa Xuân tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Rau dưa thành kính dâng
Thanh khiết là chân thật
Mùa Hạ tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Quả phẩm hương vàng lạy
Tiêu tai cảnh vận mới
Mùa Thu tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Quả phẩm đến cầu giúp
Sao không được Thần thông
Mùa Đông tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Thường chứa nhiều rau sạch
Chớ bày việc sát sinh
Mạng sáu đường bốn loài
Luân hồi thọ khổ đau
Ta khuyên người thế gian
Giới sát thêm phóng sinh
Từ Kinh vàng của ta
Thần quản lương Phúc Đức
Trong cửa Tam Bảo phúc khéo tu
Một lời hỷ xả muôn lời tính
Kho bền chặt gởi vào cho bạn
Đời đời kiếp kiếp Phúc không cùng
Vì người làm thiện nên tích đức
Gia môn tự nhiên đắc công khanh
Nhân gì đêm nay đến loan điện
Khai ân tạo Kinh này
Khuyên người truyền Kinh giới
Thức tỉnh thoát mê tân
Công tròn siêu pháp giới
Địa ngục mãi lìa thân
Gió bão mang Kinh ta
Phong ba liền lặng yên
Ngũ ôn mang Kinh ta
Độc hại chẳng đến thân
Ngũ dịch mang Kinh ta
Nạn khổ trọn chẳng lo
Đức lớn kính Vua ta
Thần quản lương công chính
Cửa nhà thờ Kinh ta
Mừng thọ chúc tuổi cao
Gia xứ tụng Kinh ta
Học hành thi cử tốt
Trong nhà có Kinh ta
Nông dân lúa ngàn kho
Nhà nào niệm Kinh ta
Việc làm trăm nghề khéo
Môn hộ đọc Kinh ta
Buôn bán kho báu tràn
Người nào siêng tụng niệm
Tai ương mãi lìa thân
Cầu phúc sao in tặng
Mau mau đổi đường đi
Hoặc thêm phúc cùng thọ
Hoặc che chở cháu con
Cầu phúc như biển Đông
Cầu thọ tợ tùng sinh
Cầu tài thêm lợi ích
Cầu con quý song song
Người nào tuân giới ta
Tên họ thấu Trời cao
Gắng làm lành được thưởng
Trùng trùng chuyện mừng vui
Nương Vua tạo Kinh vàng
Kinh vàng là Kinh vàng
Mệnh Vua xuống phàm trần
Mở điện cứu kiếp nạn
Cứu giúp người thiện tâm
Người lành như vui thích
Tạo tội ác vào thân
Có người tụng Kinh này
Mỗi mỗi được bình yên
Thành tâm làm việc thiện
Tụng đọc vui Thần ta
Cảm động Trời xanh báo
Hay xa lánh Địa ngục
Ngọc Đế ban chỉ dụ
Theo đó cứu lương dân
Nam nữ dương gian nhiều quả thiện
Chăm niệm thấu Thiên Đình
Một nén hương thơm đều khá tụng
Nếu tụng được an thân
Có người tụng Kinh này
Đời đời kiếp kiếp nhãn quang sáng
Không người tụng Kinh này
Kiếp mạt đã kề thân
Nước lửa đao binh khó vượt qua
Thần ta phán ngươi khổ thân phàm
Thân phàm tu được chuyển thân người
Tu trở về Thiên giới
Pháp lực vô biên tạo Kinh này
Chuyên tâm thường tụng Kinh điển ta
Cực lạc nơi Thiên Đình
Trước Tiên tỏ bày nguyện ba sinh
Cõi thế khó tường tâm thiện ác
Ngộ rồi Tiên Pháp lẽ vô sinh
Hiếu đức làm nền gốc chí thành
Tôn giáo dạy người tu quả thiện
Âm dương họa phúc tự nghiêm minh
Muôn ác đâu chẳng do tham khởi
Ác tạo rồi sao khỏi lụy thân
ẤN TỐNG KINH TIÊN LỢI ÍCH LỚN
Hạnh in kinh công đức thù thắng
Nguyện Kinh vàng này truyền bá rộng
Mong sao chúng sinh thảy vâng làm
Tiêu tai tiêu nghiệp thêm của cải
HỒI HƯỚNG
Phúc Đức Chính Thần khuyên chúng dân
Từ bi giáo hóa cứu phàm trần
Tiêu tai tiêu nạn đời an lạc
Thêm phúc thêm thọ Phúc Đức vương.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.