Header Ads

Football

Basketball

Ad Home

ĐÔ THIÊN BẢO CHIẾU KINH (HÁN NÔM)

10:34
都天寶照經 ĐÔ THIÊN BẢO CHIẾU KINH                            (HÁN - NÔM) 楊公妙應不多言.實實作家傳. 人生禍福由天定.賢達能安命. 貧賤安墳富貴興.全憑龍穴真. 龍在山中不出山.掛在大山間. 若是砂曲星辰正...Read More

CHU CÔNG GIẢI MỘNG TOÀN THƯ (HÁN NÔM)

17:43
《周公解夢全書》 CHU CÔNG GIẢI MỘNG TOÀN THƯ (HÁN - NÔM) 詩曰 : 夜有紛紛夢神魂預吉凶 莊周虛化蝶 呂望兆飛熊 丁固生松貴江海得筆聰 黃粱巫峽事 非此莫能窮     一、天地日月 星辰 天門開貴人薦引天光灼身...Read More

KIM TỎA NGỌC QUAN (HÁN NÔM)

17:31
金锁玉关 KIM TỎA NGỌC QUAN (HÁN - NÔM) 金锁玉关 (一) 混饨初开立五方 乾坤日月布三纲  周天方象排星斗 天清地浊理阴阳 风雨雷电皆虚气 山岗水阔有良方  乾天坤地分高下 置成顺理送纳常 排成甲子周天地 配合男女两成双  四时八节分昼...Read More

Tennis

Racing

Được tạo bởi Blogger.