Header Ads

Football

Basketball

Ad Home

QUÁCH PHÁC - THIÊN CANG QUYẾT (HÁN NÔM)

18:47
      郭璞《天罡诀》      乾山艮水人丁旺,巽上满墀大吉昌。离上来龙临坟位,儿孙代代发文章。     门前曲曲弯弯过,世世荣华又运昌。西北路上气昂昂,此地名为吉庄扬 。     家家 兴隆多豪富,四下平正是天堂。前高後低难长久 ,後高前低广田庄...Read More

Huyệt pháp chân quyết (Hán Nôm)

00:10
穴法真 诀 寻龙点穴妙中求,阴阳交媾始化生 。 龙砂向水备其妙,雌雄作法妙无穷 。 虽言诸书对不同,妙於雌雄河洛中 。 金 龙两路顺逆求,到头一节是真龙 。 穴星唯取木金土,明 净圆丰与正求 。 开 挣展翅异别情,上分下合是真宗 。 ...Read More

Tennis

Racing

Được tạo bởi Blogger.