Header Ads

Vương Đình Chi giải - Thái Vi Phú - Phiên âm

Vương Đình Chi giải 《Thái Vi Phú》
[Tử vi đẩu số] Vương Đình Chi giải -Thái Vi Phú - Phiên âm
Hình minh họa
Tiền ngôn

Vương Đình Chi tiền tằng cư 《 Bát Hỉ Lâu Sao Bản 》 giải 《 Thái Vi Phú 》, thu vu 《 Đẩu Số tứ thư 》 trung. Kim phục cư dân sơ Thạch Ấn bản, vi 《 Đẩu Số Toàn Thư 》 tuyển chú, cố Phú văn tức bất đồng vu sao bản. Sao bản tuy khả quý, đãn do phường bản chi cải động, diệc khả kiến Đẩu Số tại giang hồ lưu truyền, vu thị tức hữu tăng san cải dịch.

Thử thứ tác chú, diệc sảo dụng giang hồ lưu truyền đích thuyết pháp, độc giả khả dĩ cân 《 Đẩu Số tứ thư 》 trung đích phê chú tác nhất Tỉ giảo. Thử phi vị giang hồ lưu truyền đích thuyết pháp ưu vu cựu giải, thực vi bảo tồn nhất điểm giang hồ lưu truyền đích ngân tích, nhân vi thời chí kim nhật, hứa đa đàm Đẩu Số đích nhân, dĩ liên cổ đại đích giang hồ lưu truyền diệc bất tri, vu thị tư tâm ức trắc, đãn cầu hoa chúng, sở dĩ thanh đại đích giang hồ lưu truyền, diệc hữu tham khảo giới trị.

Đẩu Số chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh, tuy thiết vấn vu bách thiên chi trung, do hữu ngôn nhi vị tẫn.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ bản thiên 《 Toàn Thư 》 liệt vi thủ thiên, thực vị hợp, y 《 Toàn Tập 》 bản, thử thiên liệt tại 《 Chư Tinh Vấn Đáp 》 chi hậu, thủy hợp thể lệ, sở dĩ tài thuyết "Tuy thiết vấn vu bách thiên chi trung ", diệc tức 《 Thái Vi Phú 》 thực vi 《 Chư Tinh Vấn Đáp 》 đích bổ sung, bổ kỳ "Do hữu ngôn nhi vị tẫn" chi ý."Thái Vi" vi tinh viên danh. Ngã quốc cổ đại Thiên Quan tương thiên tinh phân vi tam viên, Thái Vi viên vi Ngũ Đế tọa chi sở cư ( thiên thị viên tắc thị bách tính vạn dân chi sở tụ ), sở dĩ thuật giả tức dụng kỳ danh lai Tỉ phụ Tử Vi đế tọa. Đẩu Số sở dụng, toàn thuộc hư tinh, thả bắc đẩu thất tinh hoàn toàn dữ Thái Vi viên vô quan, do thị tức tri kỳ Tỉ phụ chi ý.

Chí như tinh chi phân dã, các hữu sở thuộc, thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, bất khả nhất khái luận nghị.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ thử xứ thuyết "Tinh chi phân dã, các hữu sở thuộc ", tức dĩ thấu lộ "Lục thập Tinh hệ" đích tiêu tức. Đẩu Số dĩ Tinh hệ vi "Phân dã" ( lĩnh vực ), lục thập Tinh hệ tất cư cố định đích tinh viên, như phàm "Tử Vi độc tọa" tất cư Tý, Ngọ; "Vũ Khúc, Thất Sát" tất cư Mão, Dậu, thử tức Tinh hệ đích phân dã."Lục thập Tinh hệ" vi Trung Châu phái đích bí truyền, Vương Đình Chi tương chi công khai chi hậu, Đẩu Số gia phân phân thải dụng, tại thử chi tiền, thuật giả duy y các biệt đan tinh suy luận, bất tri mỗi Tinh hệ hữu kỳ đặc thù ý nghĩa, đãn diệc hữu nhân hoài nghi, lục thập Tinh hệ chi thuyết hà dĩ bất kiến vu 《 Toàn Thư 》? Kỳ thực, nhược Minh bản phú thử cú, tức đương bất phục hoài nghi, nhược bất dụng lục thập Tinh hệ lai giải thích, tựu bất năng thuyết Đẩu Số chư tinh chi "Phân dã" .

Kỳ tinh phân bố nhất thập nhị viên, số định hồ tam thập lục vị, nhập miếu vi kỳ, thất số vi hư.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ truyền thống đích thuyết pháp, do Tý chí Hợi, tức nhất thập nhị viên. Tinh hệ nhập thập nhị viên, các hữu miếu, vượng, hãm, thị cố tức thành tam thập lục vị. Đẩu Số đích "Đẩu ", chỉ Tinh hệ nhi ngôn; "Số" tắc chỉ chư tinh đích miếu, vượng, hãm. Hữu ta Đẩu Số gia, tương chư tinh phân dã phân vi miếu, vượng, đắc địa, lợi ích, bình hòa, bất đắc địa, hãm, nhất cộng thất chủng tình huống, Trung Châu phái tắc chỉ thuyết tứ chủng: miếu, vượng, lợi, hãm, kỳ trung đích "Lợi" tương đẳng vu bình hòa ( bất hung dã bất cát ), như thị năng sản sinh ảnh hưởng giả, tiện cận hữu miếu, vượng, hãm tam số. Do giá cú Phú văn, tức khả tri Trung Châu phái truyền thụ thực vi chính thống, phủ tắc tức bất năng thuyết vi tam thập lục số. Đãn diệc khả tương "Lục thập Tinh hệ" thị chi vi số, nhân vi lục thập Tinh hệ đích kết cấu dĩ bao quát miếu vượng lợi hãm tại nội, sở dĩ bất như thuyết "Số định hồ lục thập vị" ( cư ký ức 《 Bát Hỉ Lâu Sao Bản 》 tức thị như thử ).

Đại để dĩ Thân Mệnh vi Phúc Đức chi bản, gia dĩ căn nguyên, vi cùng thông chi tư.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ thử Phú văn hữu ngộ, đương độc tác ── đại để dĩ Thân Mệnh vi bản, gia dĩ Phúc Đức chi căn nguyên, vi cùng thông chi tư. Thân Mệnh nhị cung, mệnh vi tiên thiên, thân thuộc hậu thiên, thị cố thuyết "Thân Mệnh vi bản" . Nhiên nhi cung Phúc đức thực vi suy toán nhân nhất sinh cách cục đích yếu lĩnh, Phúc Đức chủ nhân đích tư tưởng, nhân đích nhất sinh, thụ kỳ bản nhân đích tư tưởng ảnh hưởng thậm đại, thị cố thuyết vi "Căn nguyên" .

Tinh hữu đồng triền, số hữu phân định, tu minh kỳ sinh khắc chi yếu, tất tường hồ đắc viên thất độ chi phân.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Tinh hữu đồng triền ", tức thị Tinh hệ, như Vũ Khúc duy dữ Sát, Phá, Tham, Thiên Tướng, Thiên Phủ đồng triền, như thị tức cấu thành lục chủng Vũ Khúc Tinh hệ ( gia thượng độc tọa, cố cộng vi lục chủng ). Nhân vi đồng triền đích quan hệ, sở dĩ tiện hữu sinh khắc, nhiên nhi Vương Đình Chi vu Thâm Tạo Giảng Nghĩa trung luận thuật lục thập Tinh hệ, dĩ tương kỳ sinh khắc quan hệ dung hội quán thông nhi luận, cố dĩ bất tất tái tác chuyên luận ( đồng thời, diệc dĩ tương kỳ miếu vượng lợi hãm dung hội, thị cố giảng nghĩa trung diệc bất biệt luận ). Đẩu Số luận sinh khắc, bất như Tử Bình luận sinh khắc đích trọng yếu, nhân vi Đẩu Số đích Tinh hệ sinh khắc dĩ thành cố định cách cục ( lệ như "Vũ Khúc Thất Sát ", tất vi kim cục ), thiểu liễu Tử Bình đích sinh khắc chế hóa đẳng đẳng biến hóa, diệc tức thị thuyết, mỗi nhất Tinh hệ đích triền thứ cung viên dĩ thuộc cố định, tinh diệu sinh khắc diệc thuộc cố định, miếu vượng lợi hãm canh thuộc cố định, do thị tức khả dung hội nhi đãn luận Tinh hệ. Giá bất thị bất thuyết sinh khắc, miếu vượng, chỉ thị dung hội chi hậu canh bất tất biệt thuyết.

Quan hồ Tử Vi xá triền, ti nhất thiên nghi chi tượng, tốt liệt túc nhi thành viên. Thổ tinh cẩu cư kỳ viên, nhược khả động di.

﹝ thích ﹞ Đẩu Số an liệt chính diệu, thực tiên an lập Tử Vi, Tử Vi định vị, kỳ dư chính diệu tức y chi nhi an lập, do thị hữu thập nhị tinh bàn, thử tức sở vị "Ti nhất thiên nghi chi tượng, tốt liệt túc nhi thành viên" . Cố thử nhị cú, thực diệc cường điều lục thập Tinh hệ đích phân bố. Hữu nhân tự xưng vi Đẩu Số chính truyền, khước phản đối lục thập Tinh hệ đích kiến lập, thực tại kỳ nhân liên 《 Thái Vi Phú 》 diệc Mùi độc thông. Chí vu thuyết "Thổ tinh cẩu cư kỳ viên, nhược khả động di ", na thị châm đối "Ngũ tinh" nhi thuyết, vu dụng Ngũ tinh suy mệnh thời, thổ tinh cư viên bất động, nhi Đẩu Số trung đích thổ tinh ( như tử, phủ, cự ) tắc khả y Đại vận, Lưu niên nhi phi động, giá thị đề tỉnh dụng quán "Ngũ tinh" đích thuật sĩ, bất khả tái y "Ngũ tinh" chi lệ. ( giá chủng tình huống, vu 《 Toàn Thư 》 trung Tỉ Tỉ giai thị, thị cố khả dĩ khán thành na thị dụng Đẩu Số đại thế Ngũ tinh đích đề kỳ, diệc khả khán thành thị thần số phái thuật sĩ đích trọng yếu chuyển biến ).

Kim tinh chuyên ti Tài khố, tối phạ Không Vong.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá thị chính diệu dữ tạp diệu giao triền đích cử lệ. Vũ Khúc tức thị sở thuyết đích "Kim tinh ", phàm Vũ Khúc lục chủng Tinh hệ, giai bất nghi dữ không diệu đồng triền ( không diệu diệc hữu chủng chủng phân biệt, dĩ tường Thâm Tạo Giảng Nghĩa chi trung ).

Tham thủ không nhi Tài nguyên bất tụ.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá chỉ thị phiếm luận. Thực tế thượng, đối tình dục quá thâm đích Tham Lang Tinh hệ ( như Tham Lang dữ Dương Đà đồng hội ), phản hỉ không diệu hóa giải, chuyển biến vi tài nghệ. Thử nghi tường duyệt Thâm Tạo Giảng Nghĩa.

Các ti kỳ chức, bất khả tham sai. Cẩu hoặc bất sát kỳ cơ, canh vong kỳ biến, tắc số chi tạo hóa viễn hĩ.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ sở vị "Cơ ", tức các Tinh hệ đích cơ bản tính chất; sở vị "Biến ", tức dữ phụ diệu, tá diệu, Sát diệu, hóa diệu, thậm chí tạp diệu đích đồng cung dữ hội hợp, do thị sản sinh tính chất đích biến hóa.

Lệ viết: Lộc phùng xung phá, cát xứ tàng hung.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Hóa Lộc tối Kỵ xung phá, Lộc Tồn thứ chi. Sở vị "Xung phá ", tức đối cung kiến Hóa Kỵ. Nguyên cục Hóa Lộc thụ Đại vận Hóa Kỵ xung phá, tối vi cật khẩn. Đại vận Hóa Lộc thụ Lưu niên Hóa Kỵ xung phá, nhất niên bất lợi. Lưu niên Hóa Lộc thụ lưu nguyệt Hóa Kỵ xung phá, chỉ dĩ luân hành chí Hóa Lộc cung vị đích nhật tử vi ngu, tịnh phi nhất nguyệt bất lợi. Nguyên cục Hóa Lộc, bất úy Lưu niên lưu nguyệt Hóa Kỵ xung phá. Đại vận Hóa Lộc, úy nguyên cục Hóa Kỵ, bất úy lưu nguyệt Hóa Kỵ xung phá. Lưu niên Hóa Lộc, bất úy nguyên cục Hóa Kỵ, khước úy Đại vận Hóa Kỵ xung phá. Hoán ngôn chi, nguyên cục dữ Đại vận, Đại vận dữ Lưu niên, Lưu niên dữ lưu nguyệt chi tương hỗ xung phá giai cật khẩn, dư tắc vô ngại. Lộc Tồn thụ xung phá, quan hệ thậm khinh. Thử ngoại, Hóa Lộc hựu hóa vi Kỵ tinh, diệc thuộc xung phá, giai chủ cát xứ tàng hung, vưu bất nghi vọng hành thủ Tài, đối đầu cơ tự nhiên thập phân bất lợi, tức sử cạnh tranh cầu Tài, diệc chủ quyết sách thác ngộ, hoặc tư kim bất kế. Nhược ngoại xuất cầu Tài, vưu phương giao thông ý ngoại, hoặc tao nhân ám toán. ( cận niên hữu nhất đài thương tại đại lục tao diệt môn chi họa, nhất Đài Loan độc giả thác nhân Đới tha đích mệnh bàn cấp Vương Đình Chi, tức thị Liêm Trinh Hóa Lộc vu Đại vận Hóa Kỵ, Nhâm niên hội Vũ Khúc Hóa Kỵ. Cai Đài Loan độc giả thục độc Vương Đình Chi đích Thâm Tạo Giảng Nghĩa, dĩ khuyến kỳ bất khả ngoại xuất cầu Tài, nhiên nhi thử thương nhân tại Hongkong đậu lưu thời, mộ danh vãng nhất thuật sĩ xứ toán mệnh, vu thị quyết tâm tiền vãng, kết quả bi thảm thu trường. Giang hồ thuật sĩ tinh vu bao trang, vãng vãng hại nhân bất thiển, thử trung nhân quả nan ngôn. )

Mã ngộ Không Vong, chung thân bôn tẩu.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Mã" chỉ Thiên Mã. Không Vong tắc chỉ "Triệt Không" dữ "Tuần Không" . Thiên Mã dữ không diệu đồng cung, vi Không Mã, chủ bôn ba lao lục, lao nhi thiểu thành. Hựu hoặc tần tần chuyển công, tổng bất lý tưởng. Số đãn nhược Không Mã cung viên đích tinh diệu cát mỹ, tắc chủ vu ngoại hương bạch thủ hưng gia, nhược chu thủ gia viên tắc phản lao lục vô thành. ── tái tương tinh diệu tính chất suy quảng, giá hựu hoặc giả thị lợi vu chuyển hoán công tác hoàn cảnh. Tái giả, "Chung thân bôn tẩu" đối hiện đại nhân lai thuyết vị tất thị phôi sự. Hiện đại nhân di dân ngoại địa, nhiên hậu hồi bản thổ kinh doanh, vu thị lưỡng địa bôn ba, diệc hợp thử chiêm lệ. Hựu hoặc giả thường xuyên toa lưỡng địa kinh doanh lưỡng biên đích sinh ý, diệc hợp thử lệ, cố bất khả nhất khái nhi luận, nhưng ứng y tinh viên trung đích chính diệu Tinh hệ vi chủ, dĩ tác suy đoán.

Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Mộc Dục nhất tinh sở triền cung vị, tức sở vị "Bại địa" . Chỉ luận thuận hành cục, sở dĩ Trường Sanh tất tại Thân, Dần, Tỵ, Hợi tứ cung viên, nhi bại địa tắc tất tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Sở vị "Sinh phùng bại địa ", tức cung Mệnh tại Mộc Dục sở lâm đích cung viên, chủ hao tán. Nhiên nhi cận cư nhất tinh diệu tức tác đoán luận, thuyết vi "Phát dã hư hoa ", quá hiềm vũ đoán. Bại địa tái gia hao tán tính chất đích chính diệu, như Thiên Cơ; hoặc phản phục tính chất đích chính diệu, như Phá Quân, thả chỉnh cá Tinh hệ tính chất bất lương, như hữu Âm Hao đẳng tạp diệu, nhiên hậu tài năng thuyết thị "Phát dã hư hoa ", bàng Phật quá nhãn yên vân.

Tuyệt xứ phùng sinh, hoa nhi bất bại.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá lưỡng cú Phú văn thị cân thượng lưỡng cú Phú văn đối cử nhi ngôn."Tuyệt" tinh tất tại Thân, Dần, Tỵ, Hợi tứ cung, dữ Trường Sanh đồng. Trường Sanh tại Thân, tắc Tuyệt vu dĩ; Trường Sanh tại Dần, tắc Tuyệt vu Hợi; Trường Sanh tại dĩ, tắc Tuyệt vu Dần; Trường Sanh tại Hợi, tắc Tuyệt vu Thân. Giang hồ lưu truyền đích quyết pháp thị, nhược cung Mệnh lâm Tuyệt địa, đãn hành chí Trường Sanh lâm đích cung viên vi Đại vận, tắc chủ vinh hoa. Vị chi "Tuyệt xứ phùng sinh" . Thử quyết phi Trung Châu phái sở truyền. Đãn như kim liên giá giang hồ quyết pháp diệc thất truyền liễu, biến thành thuyết thị do chính diệu sinh khởi cung viên đích Tuyệt tinh, thử phi chính xác.

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ sở vị "Sinh khắc ", hữu nhị.

Nhất vi cung dữ tinh đích quan hệ, như Tham Lang mộc, cư Tý cung viên thụ sinh, cư Ngọ cung viên tắc tiết khí chi loại. Nhị vi tinh dữ tinh đích quan hệ, như "Vũ Khúc Tham Lang" Tinh hệ, Tham Lang mộc thụ Vũ Khúc kim chi khắc.

Sở dĩ tinh diệu tuy nhiên dĩ miếu vượng vi "Số ", đãn diệc yếu thị cung dữ tinh đích sinh khắc. Quan vu giá điểm, kỳ thực chỉ tu liễu giải lục thập Tinh hệ đích tính chất, tựu dĩ kinh bao hàm liễu miếu vượng lợi hãm dữ lưỡng chủng sinh khắc đích nguyên lý. Thử như "Liêm Trinh Tham Lang" Tinh hệ, chỉ năng tại Tỵ, Hợi nhị cung viên nội, đồng thời nhất định lạc hãm, sở dĩ tại "Thâm Tạo Giảng Nghĩa" thảo luận giá tổ Tinh hệ thời, thực tại dĩ kinh tương chủng chủng nhân tố khảo lự tại nội. Như dĩ cung đích "Liêm Tham ", Tham Lang tiết khí thái thậm; Hợi cung đích "Liêm Tham ", Tham Lang tắc hữu Hợi thủy tương sinh. Nhân thử, Phú văn đặc biệt đề xuất giá điểm, thực tại nhân vi Trung Châu phái lục thập Tinh hệ đích quyết pháp Mùi tằng lưu nhập giang hồ, sở dĩ thuật giả tiện chỉ năng y thử tác vi suy đoán đích nguyên tắc, đãn diệc khả vị bất vô kiến địa.

Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa chi lý.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ sở vị "Chế hóa ", tức thị phục tạp đích sinh khắc quan hệ. Lệ như "Liêm Trinh Phá Quân" cư cung Mão, Mão mộc thụ Phá Quân thủy tương sinh, đồng thời Mão mộc sinh Liêm Trinh hỏa, sở dĩ Phá Quân thủy đối Liêm Trinh hỏa ảnh hưởng tựu ngận thiểu, dĩ hữu Mão mộc tác vi điều hòa chi cố. Đãn đương "Liêm Phá" tọa Dậu cung thời, Phá Quân thủy thụ Dậu kim tương sinh, khắc Liêm Trinh hỏa đích lực lượng tựu trọng. Giá ta "Chế hóa" quan hệ, diệc dĩ tường vu lục thập Tinh hệ đích tính chất chi trung, nhân vi thị cố định đích cách cục.

Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ do quảng nhi ngôn, phàm Nhật Nguyệt cư hãm cung đô khả xưng vi "Phản bối ", do hiệp nhi ngôn, tắc dĩ Thái Dương cư Hợi cung, Thái Âm cư dĩ cung, vi tính chất mẫn cảm đích phản bối. Sở vị phản bối, kỳ thực chủ yếu thị tiêu cực, hoặc do tiêu cực biến vi hư phù ( Thái Dương phản bối dịch phù khoa ), hoặc giả âm ám ( Thái Âm phản bối đa phụ diện ). Hựu bất chỉ cung Mệnh bất nghi kiến phản bối, lục thân cung viên kiến phản bối, đô hữu đặc thù tính chất, nan dĩ tại thử nhất nhất tường luận. Tằng kiến quá nhất cá mệnh bàn, cung Tử tức Thái Dương phản bối, hội Sát, kết quả vãn niên thụ tử khiên luy, danh dự đại thụ ảnh hưởng. Thử tức khả tác vi nhất cá lệ tử.

Lộc mã tối hỉ giao trì

Chú giải: ﹝ thích ﹞ do vu Thiên Mã chỉ cư Thân, Dần, Tỵ, Hợi tứ cung viên, sở dĩ diệc tất thị giá tứ cung viên đích Lộc Tồn, tài năng dữ Thiên Mã đồng độ hoặc đối chiếu, như thị tức thị "Lộc mã giao trì" . Lộc Tồn đích Lộc vi bất động chi Lộc, lệ như cố định thu nhập. Phàm cố định thu nhập đô tất hữu hạn độ, nhân thử tiện hỉ hoan Thiên Mã lai gia cường tha đích hoạt lực, thị cố "Lộc mã giao trì" tiện ý vị trứ thị nhất cá tân cục diện đích khai thủy. Nhiên nhi phàm "Lộc mã giao trì ", tất tu điệt Lộc điệt mã tài thành chân cách. Giá tức thị nguyên cục đích Lộc mã, điệt phùng Đại vận đích Lộc mã; Đại vận đích Lộc mã, điệt phùng Lưu niên đích Lộc mã."Lộc mã giao trì" tu phương Kỵ tinh xung phá, thử tức "Cát xứ tàng hung" . Hóa Lộc ngộ Thiên Mã, bất xưng vi "Lộc mã giao trì" . Đãn "Lộc mã giao trì" hựu phùng Hóa Lộc, tắc khả dĩ gia cường vận thế.

Thảng cư Không Vong, đắc thất tối vi yếu khẩn. Nhược phùng bại địa, phù trì đại hữu kỳ công.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Tinh hệ bính thượng không diệu đồng độ, tu tế tường kỳ biến hóa, như Đào Hoa phùng không diệu khả dĩ hóa vi tài nghệ chi loại, tức sở vị "Đắc" . Thử tường vu "Thâm Tạo Giảng Nghĩa ", vu thử ngận nan tế thuyết.

"Bại địa" cú, tức tiền văn "Sinh phùng bại địa" . Sở vị "Phù trì ", tối hỉ kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc ( vưu hỉ kiến Lộc Tồn dữ Hóa Lộc đồng hội ). Kiến Hóa Quyền, Hóa Khoa, nhất bàn lai thuyết diệc khả dĩ thuyết thị phù, đãn khước nhưng ứng tham khảo Tinh hệ đích tính chất, thị phủ thích nghi Hóa Quyền, Hóa Khoa.

Tử Vi Thiên Phủ, toàn y Phụ Bật chi công.

Phê chú: ﹝ thích ﹞ Tử Vi vi bắc đẩu chủ tinh, Thiên Phủ vi nam đẩu chủ tinh, nhật sinh nhân dĩ Thái Dương vi chủ tinh, dạ sinh nhân dĩ Thái Âm vi chủ tinh. Phàm cung Mệnh kiến chủ tinh, đô tu yếu kiến phụ tá chi tinh, như Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Khúc, Văn Xương đẳng đồng hội hoặc xung chiếu, thử bất đãn Tử Vi Thiên Phủ nhị tinh vi nhiên."Phụ Bật" tức phụ diệu dữ tá diệu, bất đan chỉ Tả Phụ Hữu Bật. Thử ngoại thượng hữu nhất ta đối tinh, diệc khả thành vi phụ tá, như "Tam Thai, Bát Tọa ", "Ân Quang, Thiên Quý" đẳng.

Thất Sát Phá Quân, chuyên y Dương Linh vi ngược.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá thị thuyết Thất Sát, Phá Quân, bất hỉ kiến Dương Linh, kỳ thực kiến Hỏa Đà diệc hữu đồng nhất tính chất, lệnh nhân sinh hốt sinh tỏa chiết ── tỏa chiết đích tính chất, tu tường thập nhị cung nhi định. Tứ Sát chi trung, dĩ "Dương Linh" cập "Hỏa Đà" đích tổ hợp, tối cụ phá phôi lực dữ sang thương lực. Kỳ trung hựu dĩ "Dương Linh" vi thậm. Kỳ thực bất chỉ Thất Sát, Phá Quân Kỵ Dương Linh, Hỏa Đà, Vũ Khúc diệc Kỵ, thị cố hữu "Vũ Khúc Dương Đà kiêm Hỏa tú, táng mệnh nhân Tài" đích thuyết pháp.

Chư tinh cát, phùng hung dã cát. Chư tinh hung, phùng cát dã hung.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá thị chỉ nguyên cục dữ lưu hạn đích quan hệ. Nhược nguyên cục cung Mệnh cát, nhi thả cường hữu lực, na yêu, đương hành chí Đại vận cung Mệnh vi hung diệu thời, bất khả lập tức thuyết chi vi hung, nhân vi tính chất lánh hữu biến hóa. Nhược nguyên cục cung Mệnh hung, nhi thả cường hữu lực, na yêu, đương hành chí Đại vận cung Mệnh vi cát diệu thời, diệc bất khả mậu mậu nhiên dĩ vi Jilly, nhân vi diệc chủ tính chất biến hóa. Tư cử "Thâm Tạo Giảng Nghĩa" trung đích nhất cá lệ tử lai thuyết minh ── "Tử Phủ" nhất bàn bất hỉ kinh hành Thiên Lương triền độ đích cung hạn, nhân vi Thiên Lương bất Đới lĩnh đạo tính chất, nhược vận hạn phùng thử thượng vô đại ngại, cận chủ thối cư mạc hậu, nhi kỳ thời dĩ vi "Tử Phủ" đích lão vận. Thảng Lưu niên kinh hành Thiên Lương đích cung độ, hữu Sát Kỵ lai hội, chủ minh thăng ám giáng. Do giá lệ tử, tức khả kiến Tinh hệ tính chất đích biến hóa, bất đan dĩ cát hung nhi luận. Giang hồ lưu truyền đích khẩu quyết, vãng vãng chỉ năng y kỳ đại ý, bất khả tạc thực, chỉ luận cát hung nhi bất giảng cứu "Tinh hệ ngộ Tinh hệ" đích biến hóa.

Phụ Bật giáp đế vi thượng phẩm.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ thử luận Tử Vi. Tả Phụ, Hữu Bật giáp Tử Vi, chỉ hữu tứ cá cung vị hữu khả năng. Tam nguyệt sinh nhân, Tử Vi tại Mùi; ngũ nguyệt sinh nhân, Tử Vi tại Mùi; cửu nguyệt sinh nhân, Tử Vi tại Sửu; thập nhất nguyệt sinh nhân, Tử Vi tại Sửu. Tử Vi tại Sửu, Mùi nhị cung, tất vi "Tử Vi Phá Quân" Tinh hệ. Đắc Tả Phụ Hữu Bật tương giáp, khả dĩ tương động đãng bất an đích bản chất hóa vi khai sang lực. Diệc tức khả dĩ nhất phương diện ổn thủ, nhất phương diện canh tân, thị cố xưng vi "Thượng phẩm" . Kỳ thực, Phụ Bật bất tất "Giáp đế ", Tử Vi phàm dữ Phụ Bật đồng hội xung hội, đô chủ tăng gia Tử Vi đích an định dữ khai sang, diệc tức thị án bộ tựu ban, thuận thủy suy chu đích khai sang, Tỉ giảo bất phí lực, nhân thử diệc khả xưng vi "Thượng phẩm" .

Đào Hoa phạm chủ vi chí dâm.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Tử Vi Tham Lang" Tinh hệ, danh vi "Đào Hoa phạm chủ ", dĩ Tham Lang vi Đào Hoa, Tử Vi vi chủ. Giá thời, Tử Vi tất tại Mão, Dậu nhị cung. Tử Vi tại Tý, Ngọ nhị cung độc tọa, đối cung tất vi Tham Lang, diệc khả xưng vi "Đào Hoa phạm chủ ", đãn tính chất Tỉ Mão, Dậu nhị cung đích "Tử Tham" ưu tú. Tiền giả nhược hữu phụ tá chư tinh dẫn tòng, hoặc đồng hội, khả dĩ thuyết thị phong lưu nho nhã, hậu giả nhược hội hung Kỵ chư Sát, khả dĩ thành vi sanh tục hạ lưu."Tử Tham" hội Đào Hoa chư diệu, hoặc hội Xương Khúc, tối phạ phát triển thành vi phong lưu tự thưởng, dịch thành tâm lý chướng ngại. Nhược vi cung Mệnh, tu khán cung Phúc đức đích Thiên Tướng thị phủ lương hảo, giả như Thiên Tướng hựu bất cát, na yêu, tiện dung dịch tâm lý bất chính thường. Nhược "Tử Tham" vi cung Phúc đức, cung Mệnh tất vi Thiên Phủ độc tọa, Thiên Phủ nhược cát, chỉ thị vật dục; Thiên Phủ nhược hung, tắc vật dục, tình dục lưỡng giai phiếm lạm, yếu dụng hậu thiên nhân sự lai gia dĩ tiết chế.

Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ quân chỉ chủ diệu, vưu chỉ Tử Vi. Thần chỉ phụ, tá bát diệu, dĩ cập nhất ta đối tinh ( Ân Quang Thiên Quý, Tam Thai Bát Tọa đẳng ). Sở vị "Khánh hội" tức thị đồng độ, xung chiếu, tương hội. Duy Tử Vi tắc dĩ tiền hậu tương giáp diệc vi "Khánh hội" . Tử Vi đích tiền hậu tương giáp, bất tất nhất định yếu thực giáp, diệc khả dĩ hư giáp như Tử Vi cư Tý, Sửu cung Vô Chính Diệu, sở dĩ phụ tá chư tinh nhược tại cung Mùi, tức khả tá nhập Sửu cung, như thị tức thành "Hư giáp ", chỉ kỳ lực lượng lược giảo thực giáp giả vi tiểu."Quân thần khánh hội" đích cách cục, lợi vu khai sang, đồng thời diệc chủ hữu thanh dự, nhi thả bất úy tiêu tiểu tác ngạnh, do thị thuyết vi "Tài thiện kinh bang" .

Khôi Việt đồng hành, vị cư Thai Phụ.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ phường gian tương "Khôi Việt đồng hành" giải thích vi Khôi, Việt nhị tinh phân cư mệnh, cung an Thân, ngận bất hợp lý. Y chiếu khởi lệ, Khôi Việt cư mệnh, cung an Thân, chỉ hữu Tân niên tam nguyệt Dần thời sinh nhân, Tân niên tam nguyệt Mão thời sinh nhân đẳng thiểu số kỷ cá tình huống, giá chỉ khả dĩ xưng vi cô lệ. Nhược Khôi Việt đồng hội, xung hội, cố nhiên hảo, đãn khước bất năng thuyết thị "Vị cư Thai Phụ" na yêu quý khí, sở dĩ giá thị nhất cú thấu hợp đích Phú văn, đãn cầu dữ thượng cú đối trượng công chỉnh, tiện bất tích khoa đại kỳ từ. Giá diệc vãng vãng thị giang hồ đích thông lệ.

Lộc văn củng mệnh, quý nhi thả hiền.

Chú giải:﹝ thích ﹞ sở vị "Lộc văn củng mệnh ", thị Lộc Tồn dữ Văn Xương, Văn Khúc đồng hội vu cung Mệnh. Hóa Lộc bất nhập chính cách, xung hội lực lượng thậm tiểu. Thử như Nhâm niên sinh nhân, cung Mệnh tại Hợi, Lộc Tồn đồng độ, Xương Khúc phân cư Mão, Hợi nhị cung viên, tức hợp thử cách. Nhiên nhi giá "Lộc văn củng mệnh" đích Tinh hệ, chỉ thị tăng gia chính diệu Tinh hệ đích thanh vọng, tịnh bất năng thuyết phàm "Lộc văn củng mệnh" tức "Quý nhi thả hiền" . Thị cố nhưng nhiên yếu tường cung Mệnh chính diệu Tinh hệ đích tính chất lai quyết định. Lộc văn đồng hội, Lộc Tồn hóa vi quý, kỳ cố định nhập tức tức do địa vị nhi lai. Đồng thời, văn tinh chủ khí chất cao thượng, sở dĩ thuyết thị "Quý nhi thả hiền" . Hữu nhân tương Phú văn cải vi "Phú nhi thả quý ", na đại khái thị nhận vi Lộc Tồn chủ phú, văn tinh chủ quý, thực tại thị ngộ giải, thử cái bất tri Lộc Tồn khả dĩ hóa vi quý.

Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú.

Chú giải:﹝ thích ﹞ "Nhật Nguyệt giáp Tài" đích chính cách, thị Tử Vi tại dĩ Hợi đích Tinh hệ. Như "Vũ Khúc Tham Lang" tại Sửu vi cung Mệnh, "Thái Âm Thiên Đồng" tại Tý, "Thái Dương Cự Môn" tại Dần, na tiện thị "Nhật Nguyệt giáp Tài ", dĩ Vũ Khúc vi Tài tinh cố. Lánh nhất cá kết cấu thị Tử Vi tại Tý, Ngọ đích Tinh hệ. Cung Mệnh tại Thìn Tuất, Thái Âm tại dĩ Hợi độc tọa, Mão Dậu cung Vô Chính Diệu, tá đối cung "Thái Dương Thiên Lương" an tinh, diệc vi "Nhật Nguyệt giáp Tài ", giá thời, dĩ cung Mệnh "Liêm phủ" đích Thiên Phủ vi Tài tinh. Nhiên nhi giá cá kết cấu, Thiên Phủ tất tu đắc Lộc thủy hợp cách. Như Thiên Phủ bất đắc Lộc, khả thị lai giáp đích Thái Dương hoặc Thái Âm khước Hóa Lộc, tiện khả dĩ bổ cứu Thiên Phủ bất đắc Lộc đích khuyết hãm, hựu hoặc giả Thiên Phủ bất đắc Lộc, đãn lai giáp đích Thái Âm hoặc Thái Dương khước dữ Lộc Tồn đồng độ, diệc đồng dạng khả dĩ bổ cứu. Phàm "Nhật Nguyệt giáp Tài ", do vu chính diệu Tinh hệ đích tính chất, vãng vãng hữu cảm tình dữ lý trí, tình dục dữ vật dục đích xung đột, cố bất khả nhất khái nhi luận, chỉ năng đại trí thượng lai thuyết, hoặc thiên vu quyền lực, hoặc thiên vu Tài phú, sở dĩ thuyết "Bất quyền tắc phú" .

Mã đầu đới tiễn, trấn vệ biên cương.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Ngọ cung tọa mệnh, Kình Dương đồng độ, tức thị "Mã đầu đới tiễn" ( hựu danh vi "Mã đầu đới kiếm" ).

Chính cách vi Thất Sát độc tọa cung Mệnh. Dư giả giai bất nhập cách, cận Thiên Đồng thủ mệnh, đa thiểu Đới nhất điểm "Mã đầu đới tiễn" đích tính chất. Phàm Thất Sát dữ Dương đồng độ, đô chủ nhân sinh đa tỏa chiết, thiểu tế ngộ, bất quá khước chủ quyền uy, hỉ hành Liêm Trinh Hóa Lộc, Vũ Khúc Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa Lộc đích cung viên, tức vãng vãng vi nhân sinh phát việt chấn phấn đích quan kiện. Nhiên nhi dĩ niên tuế nhi ngôn, hành Liêm Trinh vi đệ tam cá Đại vận, hiềm thái tảo, chỉ năng thị vi phát nhận, thị nhân sinh đích khai đoan, vu yếu duyên chí đệ lục cá Đại vận thủy kiến Thiên Đồng, hựu hiềm thái vãn, sở dĩ "Mã đầu đới tiễn" thủ mệnh đích nhân, vu trung niên ngận nan đắc chí. Tại cổ đại, tức tương giá chủng mệnh cách thí vi "Trấn vệ biên cương ", thử tức dĩ hán tương quân lý quảng vi lệ, lý quảng thủ ngự hung nô, chiến công hiển hách, chung thân bất đắc phong hầu, hựu chung thân cư vu biên tắc, tiện chính hợp thử lệ. Tại hiện đại, vãng vãng thị nhất cá cơ cấu trung đích trung cấp nhân viên, hữu trọng nhâm tiện do tha phụ trách, hữu công lao khước cấp thượng ti chiêm khứ, đãn tha thị cơ cấu trung vô nhân bất tri đích trọng yếu nhân vật. Thảng năng thành "Hùng Tú Càn Nguyên cách ", diệc tức đắc Lộc ( vưu hỉ kiến Liêm Trinh Hóa Lộc ), tắc bất khả xưng chi vi "Mã đầu đới tiễn ", chủ lao nhi hữu thành, nhất phát tức chung thân hữu phúc.

Hình tù giáp Ấn, hình trượng duy ti.

Chú giải:﹝ thích ﹞ Ấn chỉ Thiên Tướng. Hình chỉ Thiên Lương, Kình Dương, tù chỉ Liêm Trinh, Đà La. Sở dĩ Thiên Tướng dữ Lộc Tồn đồng độ, tất hữu Dương Đà lai giáp, tức phi toàn mỹ. Đãn nhược Thiên Tướng hội Thiên Phủ Lộc Tồn, tiện khả hóa giải "Hình tù giáp Ấn" đích tính chất. Thiên Tướng diệc bất hỉ Hình Kỵ lai giáp, Cự Môn vi ám tinh, diệc thị vi Kỵ. Phàm ngộ hung giáp, Thiên Tướng tọa mệnh đích nhân đa cấp nhân ủy quá vu tự kỷ, hoặc thụ nhân ngộ hội, dĩ trí chiêu nhã thị phi. Cố phùng thử mệnh cách đích nhân, ứng cai chủ động giải thích, phủ tắc dũ phạ khai tội nhân, dũ dịch khai tội nhân. Cật lực bất thảo hảo, dũ phạ dũ thị phi.

Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trưởng.

Chú giải:﹝ thích ﹞ Thiên Cơ hóa khí vi thiện, Thiên Lương hóa khí vi ấm."Triều cương" thị chỉ Thiên Cơ, Thiên Lương triều hội Thiên Đồng. Nhân vi Thiên Đồng hóa khí vi phúc, sở dĩ tối hỉ Thiện Ấm nhị tinh hóa cát tương hội. Giá cá cách cục, dĩ Lộc Quyền Khoa tam hóa cát lai hội, tài thành hợp cách. Bất quá, cách cục diệc hữu khuyết điểm, na tựu thị đương thành "Tam hóa cát" đích kết cấu thời, Thiên Lương nhất định kiến Lộc Tồn, đồng thời Cự Môn diệc tất hóa vi Kỵ tinh lai chiếu hội. Giá đô thị dịch dẫn khởi ngộ hội, dịch phát sinh phân tranh đích cách cục. Nhân thử Thiên Đồng thủ mệnh, kiến Cơ Lương hóa cát, tuy thuyết thị "Nhân từ chi trường ", đãn khủng diệc nan miễn thị phi phỉ báng. Sở dĩ, giá bất thị nhất cá hoàn mỹ đích Tinh hệ kết cấu.

Quý nhập quý hương, phùng giả xương Lộc.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá thị nhất cá quá phân trọng thị Thiên Khôi, Thiên Việt nhị tinh đích khẩu quyết. Sở dĩ tiện dĩ Khôi Việt nhập cung Mệnh vi "Xương Lộc ", sự thực thượng, cung Mệnh phùng quý, chỉ thị nhân sinh đa nhất điểm cơ ngộ.

Tài cư Tài vị, ngộ giả phú xa.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Tài cư Tài vị, tức thị cung Tài bạch kiến Tài tinh. Sở vị Tài tinh, chỉ Vũ Khúc, Thiên Phủ. Trung Châu phái tắc gia thượng Thái Âm. Vũ Khúc chủ hành động, Thái Âm chủ kế hoạch, Thiên Phủ tắc chủ tích tụ. Như kim hữu nhân tương Hồng Loan, Thiên Hỉ diệc khán tác thị Tài tinh, na tựu vị miễn tương Tài tinh đích phạm vi phóng đắc thái quảng.

Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật Lệ Trung Thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Thái Dương tại Ngọ cung, hựu vi cung Mệnh, tiện thành "Nhật Lệ Trung Thiên" đích cách cục, chủ quý. Nhân vi tất đồng thời tá hội Thân cung đích Thiên Cơ Thái Âm ( tá nhập cung Dần dữ Thái Dương tương hội ), Thân cung đích Thái Âm chủ phú, sở dĩ thuyết vi "Chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú" . Nhiên nhi giá cá Tinh hệ kết cấu, thái quá quang mang tứ xạ, gia thượng hội Thiên Cơ diệc hữu phát tán đích tính chất, sở dĩ tất tu năng thích đương thu liễm, nhiên hậu tài năng thành mỹ cách. Sở vị thích đương thu liễm, nhất vi hội chiếu văn diệu, nhất vi đối cung đích Thiên Lương hữu lực ( vô Sát Kỵ xâm nhiễu ). Hội văn diệu thời, nhân năng nho nhã, tự nhiên tựu bất khinh phù; hội hữu lực đích Thiên Lương, tiện hữu thích đương đích tự luật.

Thái Âm cư Tý, hiệu Thủy Trừng Quế Ngạc, đắc thanh yếu chi chức, thanh gián chi tài.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ bản lai Thái Âm chủ phú, "Thủy Trừng Quế Ngạc" đích cách cục khước chủ thanh quý, quan kiện tức tại vu cung Phúc đức. Phàm Thái Âm cư Tý vi cung Mệnh, cung Phúc đức tất vi Thái Dương Cự Môn, cung Phúc đức chủ tư tưởng, nhược Thái Dương Cự Môn đích Tinh hệ kiến Lộc, Quyền, Khoa tam hóa cát, tắc tư tưởng chính trực, bất a tư khúc, nhi thả cảm ngôn ( đặc biệt thị Cự Môn dữ Hóa Quyền, Hóa Khoa tương hội ), sở dĩ cổ đại tức xưng chi vi Gián Quan, tức thị Ngự Sử. Tại hiện đại, "Thủy Trừng Quế Ngạc" cách cục đích nhân, ngận khả năng thị hữu công tín lực đích Chính trị bình luận nhân.

Bắc đế Phá Quân đồng viên, nhất hô bách nặc.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá thị chỉ Tử Vi Phá Quân Tinh hệ. Phá Quân năng thụ Tử Vi? Chế, tiện thành vi sáng tạo lực, phủ tắc, tiện chỉ thị phá phôi lực. Hữu ta nhân bất mãn hiện trạng, vu thị đột phá, cải biến liễu nhân sinh đích mệnh vận. Hữu ta nhân đồng dạng bất mãn hiện trạng, khả thị khước chỉ thị bất an bản phân, do thị tạo thành nhân sinh đích khảm khả. Giá tiện thị sáng tạo lực dữ phá phôi lực đích phân biệt. Nhân thử "Tử Phá" Tinh hệ đích Tử Vi, nhất định yếu đắc "Bách Quan triều củng ", nhiên hậu tài năng thành vi mỹ cách, thảng nhược thị "Tại dã cô quân ", tự nhiên một hữu "Nhất hô bách nặc" đích khả năng ── khả thị, giá mệnh cách đích nhân, hựu nhất định bất cam tâm ứng nặc vu nhân.

Văn Khúc Phá Quân Dần Mão, chúng thủy triều đông.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Văn Khúc xưng vi ám diệu, Phá Quân hóa khí vi hao, sở dĩ Phá Quân dữ Văn Khúc đồng triền, tức thị ám hao đích tổ hợp. Thuyết vi "Chúng thủy triều đông ", tức thí dụ Tài Bạch hao tán. Phú văn thuyết thị cư Dần cung Mão đích Văn Khúc Phá Quân bất cát, thực tế thượng cư Hợi, Tý, Sửu tam cung vưu kỳ dịch vu hao tán. Văn Khúc Phá Quân đồng cung, tái kiến Sát Kỵ, hoặc kiến âm ám đích tạp diệu ( như Thiên Vu, Âm Sát, Phá Toái, Hàm Trì đẳng ), giả như thị cung Mệnh hoặc cung Phúc đức, tu phương nhất sinh tự tác tự thụ, tác kiển tự phược, tất tu dĩ "Thông minh phản bị thông minh ngộ" vi giới.

Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hợp.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Nhật Nguyệt thủ" tức thị Thái Dương Thái Âm đồng cung. Giá thời hậu, Thái Dương nhược minh tắc Thái Âm tất ám; Thái Âm nhược minh tắc Thái Dương tất ám, nhân thử tiện thành vi danh lợi thượng đích xung đột. Giả như thị "Chiếu hợp" ( tại tam phương hợp hội, hoặc tại đối cung chiếu hội ), tắc hữu khả năng đồng thời đắc đáo tịnh minh đích Nhật Nguyệt, nhân thử tiện hữu "Thủ bất như chiếu" đích thuyết pháp.

Ấm Phúc tụ na phạ hung nguy.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Ấm" chỉ Thiên Lương, "Phúc" chỉ Thiên Đồng. Thiên Đồng Thiên Lương đồng cung, tức thị "Ấm Phúc tụ" . Thuyết "Na phạ hung nguy ", tịnh bất thị thuyết nhất sinh tịnh vô hung nguy. Kháp kháp tương phản, thị nhất sinh đa hung nguy, chỉ thị kết quả vô sự nhi dĩ. ── hữu nhất vị Quốc Dân Đảng nhân, kháng nhật chiến tranh thời, tao nhật quân tứ thứ đãi bộ, lưỡng thứ phán thương tễ, kết quả đô hóa hiểm vi di, tha đích cung Mệnh, tức thị "Phúc ấm tụ" đích cách cục.

Tham cư Hợi Tý, danh vi Phiếm thủy đào hoa.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Tham Lang cư Tý, dữ Kình Dương đồng độ; Tham Lang cư Hợi, dữ Đà La đồng độ, tức thành "Phiếm thủy Đào Hoa" đích cách cục. Cận hữu Dương Đà hội chiếu tắc bất thị. Thành thử cách cục đích Tham Lang, cung Phu thê nhất định bất hảo, như Tham Lang cư Tý, cung Phu thê tất kiến Vũ Khúc Hóa Kỵ; Tham Lang cư Hợi, cung Phu thê tất vi vô Lộc đích Thiên Phủ, sở dĩ cổ đại đích nữ mệnh, tức dĩ thử cách cục vi bất cát tường, do thị dĩ "Phiếm thủy Đào Hoa" lai hình dung kỳ phiêu bạc. Nhiên nhi, giá khước thị tài nghệ đích Tinh hệ tổ hợp, sở dĩ tuy nhiên hôn nhân bất hảo, tại hiện đại khước khả năng thành vi nghệ nhân.

Hình ngộ Tham Lang, hiệu viết phong lưu thái trượng.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Phiếm thủy Đào Hoa" chủ yếu chỉ nữ mệnh, "Phong lưu thải trượng" tắc chỉ Nam mệnh. Sở vị hình, chỉ Đà La. Bản lai Kình Dương vi hình, Đà La vi Kỵ, Phú văn vu thử sảo hữu hỗn dụng, nhân vi giá cách cục thị chỉ Tham Lang tọa cung Dần, dữ Đà La đồng độ, tức thành thử đặc thù cách cục. Phàm cung Mệnh kiến "Phong lưu thải trượng ", cung Phúc đức nhất định thị Tử Vi Thiên Tướng Tinh hệ, nhi thả Tử Vi tất Hóa Khoa, sở dĩ cổ đại thuyết nhân thông minh, phong lưu. Nhiên nhi giá mệnh cục khước dịch thụ tình khốn.

Thất Sát Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ Phú văn nguyên ý chỉ khách tử dị hương, đãn hứa đa thuật sĩ khước tương giá tổ tinh khán thành vi giao thông ý ngoại, giá kỳ thực thị ngận đại đích ngộ hội. Liêm Trinh Thất Sát tại Sửu, Mùi nhị cung đồng độ, nhược tính chất ưu lương, xưng vi "Hùng Tú Càn Nguyên cách ", đãn nhược Sát Kỵ chư diệu hội hợp, tắc chủ lạc lạc quả hợp, uất uất bất đắc chí, đồng thời chủ ly hương bối tỉnh, nhân thử tiện dung dịch khách tử dị hương. Tự như kim hữu ta nhân, phàm bất tại xuất sinh địa Tử, nhận vi đô thị khách tử dị hương, sở dĩ tiện tương giá tổ tinh giải thích vi giao thông ý ngoại, thù bất tri tại dị địa thành gia, dĩ chí chung lão, cổ nhân đô bất nhận vi thị khách tử dị hương, nhân vi ký hữu gia đình, tiện bất tái xưng vi "Khách" . Tái thuyết, giao thông ý ngoại đích Tinh hệ, tịnh bất chỉ Liêm Trinh Thất Sát, tức Thái Âm Thiên Cơ diệc chủ hữu thử khắc ứng. Sở dĩ bất khả nhất kiến Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, tiện khiếu nhân bất khả lữ du, thậm chí bất khả ngoại xuất công Can.

Phá Quân ám diệu cộng hương, thủy trung tác trủng.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ nhất bàn nhân chỉ tri đạo Cự Môn hóa khí vi ám, khước bất tri Văn Khúc vi ám diệu, sở dĩ ngận kỳ quái Phá Quân dữ Cự Môn như hà năng cú "Cộng hương" . Kỳ thực Phú văn đích ý tư thị thuyết, Phá Quân Văn Khúc tại Hợi Tý Sửu tam cung đồng vị. Vi thậm yêu chuyên chỉ giá tam cá cung viên ni? Nhân vi Phú văn kỳ thực ứng cai giá dạng giải độc: "Phá Quân ám diệu cộng hương thủy trung, thủy trung tác trủng ", giá thị Trung Châu phái đích truyền thụ. Trừ thử chi ngoại, Vũ Khúc Tham Lang dữ Văn Khúc đồng vị, hóa diệu Sát diệu bất cát, diệc chủ thủy hiểm hoặc thủy ách. Giá thị ngận kháo đắc trụ đích chinh nghiệm.

Lộc cư Nô Bộc, túng hữu Quan dã bôn trì.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ do giá cú Phú văn, khả dĩ kiến đáo Đẩu Số tại giang hồ lưu truyền đích tình huống. Phàm Lộc Tồn cư Cung Nô Bộc ( như kim mỹ kỳ danh vi "Cung Nô bộc ", ý nghĩa kỳ thực bất cú chuẩn xác ), tắc Kình Dương tất tại cung Thiên di, Đà La tất tại cung Quan lộc ( cổ xưng cung Quan Lộc ), chiếu hội cung Mệnh, cố chủ bôn ba. Giá cú quyết truyền nhập giang hồ, bất thuyết vi "Dương Đà chiếu Mệnh chủ bôn ba ", khước biến thành như kim đích dạng tử, na thị lộng điểm tiểu tiểu huyền hư. Nhiên nhi đáo liễu kết tập thành 《 Toàn Thư 》 thời, khước thiêm liễu giá dạng đích chú văn: "Giả như Thân Mệnh cung tinh bình thường, Cung Nô Bộc ngộ Quyền Lộc cát diệu, dĩ vi mỹ luận, chỉ thị lao lục." Giá thị vọng văn sinh nghĩa đích giải thích, chân đích thị bất chú hoàn hảo, dũ chú dũ thác. Cung Nô Bộc cát diệu tập trung, hoàn hữu Hóa Quyền, nhi tự kỷ Mệnh Thân cung nhược, na tựu khiếu tố "Ác nô khi chủ ", Tuyệt phi "Dĩ vi mỹ luận" . Do thử khả kiến, nhất cá chinh nghiệm truyền nhập giang hồ, tiên chuyển biến hình thức, như Dương Đà chiếu hội biến vi Lộc cư Nô Bộc, nhiên hậu tựu biến thành cải biến ý nghĩa. Sở dĩ đối vu phường gian lưu truyền đích quyết pháp, nhược bất truy cứu bản nguyên, chỉ manh mục phụ hòa, tắc tất thất khẩu quyết đích chân tương.

Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ đế, chỉ Tử Vi. Phú văn thuyết đích Tử Vi, bất chuyên chỉ Tử Vi độc tọa. Tử Vi Tinh hệ bất thành "Bách Quan triều củng" đích cách cục, diệc bất thành "Tiền hậu dẫn tòng" ( phụ tá chư diệu cập nhất ta thành "Đối tinh" đích tạp diệu, như Ân Quang Thiên Quý đẳng, bất tọa thủ hoặc bất chiếu hội vu Phụ Mẫu, Huynh Đệ nhị cung ), tắc khả năng xuất hiện lưỡng chủng tình huống ─ nhất thị "Tại dã cô quân ", tức toàn vô cát diệu chiếu hội. Nhất thị "Vô đạo chi quân ", tức chiếu hội đích cát diệu lực lượng bất túc, nhi Sát Kỵ Hình tinh diệu tắc thế lực đỉnh thịnh. Phú văn thuyết đích tức thị "Vô đạo chi quân" đích tình huống. Sở vị "Vô đạo ", thị bất cận nhân tình đích ý tư, phi như hậu đại chú văn thuyết vi "Nhân tâm bất chính ", nhị giả thực hữu phân biệt.

Đế tọa kim xa, tắc viết kim dư phù ngự liễn.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ đế tọa kim xa, chỉ Tử Vi độc tọa vu tử, Ngọ nhị cung. Vưu chỉ Ngọ cung, dĩ Ngọ vi Nhật Lệ Trung Thiên, dương quang tức thị kim quang, sở dĩ xưng vi đế tọa kim xa. 《 Toàn Thư 》 đích chú văn thuyết: "Giả như Tử Vi thủ cung Mệnh, tiền hữu cát diệu lai hô hiệu giả, thị dã." Ngọ cung dĩ cung Mùi vi tiền, cung Tị vi hậu. Nhược cung Mệnh tại Tử Vi, cung Mùi tắc tất vi cung Phụ mẫu. Sở dĩ giá cú Phú văn, thực tế thượng thị chỉ "Tiền hậu dẫn tòng ", tức Phụ Mẫu, Huynh Đệ nhị cung hữu phụ tá cập cát tạp thủ chiếu hội hợp. Khán Đẩu Số, phàm Thiên Tướng tất khán giáp cung, khán Tử Vi, kỳ thực dã thị nhất dạng, vô luận khán nguyên bàn ức hoặc khán lưu bàn, đô tu khán hữu vô Kỵ Sát nhị diệu tương giáp, hữu tắc khả năng "Tại dã ", diệc khả năng "Vô đạo" . Tương phản đích tình huống, tức thị giá cú Phú văn sở thuyết đích "Cát giáp" . Tử Vi ngộ cát giáp, địa vị tất bất cư nhân hạ, dĩ hữu phụ tá chi cố. Giá cá cách cục, nhân thử diệc xưng vi "Tiền hậu dẫn tòng" .

Phúc Đức văn diệu, vị chi ngọc tụ nhã thiên hương.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ như kim đích phường bản, ngộ khan vi "Ngọc tụ thiên hương ", giá thị nhân vi giá cú Phú văn lánh hữu nhất cá bản bản, thuyết thị "Ngọc tụ thiêm hương ", giang hồ lưu truyền tựu biến tố "Ngọc tụ thiên hương" liễu, ngọc tụ thiêm hương khả giải, ngọc tụ thiên hương tắc bất thông. Hậu lai hựu cải vi "Ngọc tụ nhã thiên hương ", na hựu thông liễu. Ngọc tụ nhã thiên hương, ý tư thị Quan bào đích tụ, triêm thượng đế điện sở phần đích hương khí, ý tư tức thị năng cận hoàng đế, dẫn thân vi khả dĩ thân cận quý nhân. Văn diệu chỉ Văn Xương Văn Khúc, giá lưỡng khỏa văn diệu, tại cung Mệnh bất như tại cung Phúc đức, cung Phúc đức chủ tinh thần, chủ phẩm cách, chủ tu Dưỡng, sở dĩ cung Phúc đức kiến văn diệu, tài hữu giá khắc ứng. Nhiên nhi thời chí kim nhật, năng cận quý đích nhân, vị tất đô hữu học thức tu Dưỡng, nhân thử giá cú Phú văn, khủng phạ tựu bất năng tác vi cận quý nhi luận, chỉ khắc ứng vu kỳ nhân chất lượng cao nhã giá nhất phương diện.

Thái Dương hội Văn Xương vu Quan Lộc, hoàng điện triều ban.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ giá cú Phú văn, tại sao bản tắc vi "Ngọc điện truyền lư ", kim kinh 《 Toàn Thư 》 cải động, tiện thất nguyên ý. Hội thí phát bảng, cao xướng tính danh, dĩ khảo nhị Giáp đệ nhất nhân giả xướng danh tối tiên, nhất Giáp đích tam danh ( Tam Đỉnh Giáp ), tức Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, phản nhi hô danh tối hậu, giá tựu nhất như hiện đại đích tuyển mỹ, quan quân tối hậu xướng danh. Sở dĩ, nhị Giáp đệ nhất nhân tiện danh vi "Truyền lư ", tức thị hô xướng danh hiệu đích khai thủy."Ngọc điện truyền lư ", tức thị khoa danh đắc ý. Khả thị cải vi "Hoàng điện triều ban ", na tựu thị công danh đắc ý liễu. Khoa danh bất đồng công danh, khảo thí đắc ý bất đẳng như sự nghiệp đắc ý, sở dĩ cải động thác liễu. Thái Dương hội Văn Xương, bất nhất định yếu tại cung Quan Lộc ( cung Quan lộc ) tài lợi khoa danh khảo thí. Cung Mệnh kiến Thái Dương, Thiên Lương, Văn Xương, Lộc Tồn, xưng vi "Dương Lương Xương Lộc cách ", vưu chủ khoa danh đắc ý, cổ nhân nhận vi thị Trạng Nguyên chi mệnh.

Thái Âm hội Văn Khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Thiềm cung chiết quế ", diệc tức lợi vu khoa danh. Kỳ thực, đương Thái Âm thủ cung Phu thê kiến Văn Khúc thời, ngận đại cơ hội vu cung Mệnh hoặc cung Phúc đức, hoặc cung Quan Lộc kiến Thái Dương, Thiên Lương, Văn Xương, lợi vu khoa danh, cân toàn bàn Tinh hệ tổ hợp hữu quan, bất đan khán thê cung nhi định khoa danh. Đãn "Thái Âm hội Văn Khúc vu thê cung" tắc lánh ngoại hữu nhất cá ý nghĩa, na tựu thị nhất sinh đắc nhạc gia đề huề.

Lộc Tồn thủ vu Điền Tài, đôi kim tích ngọc.

Chú giải: ﹝ thích ﹞ "Điền Tài" chỉ cung Điền trạch dữ cung Tài bạch. Lộc Tồn kiến vu thử lưỡng cung, tức Phú văn sở chỉ. Cổ đại chi phú do vu tích tụ, tức sở vị "Tiền sinh tiền ", vưu kỳ thị cung Điền trạch kiến Lộc Tồn, chủ do điền địa phòng trạch khởi gia, gia thượng nhược năng tích súc, tắc tự nhiên gia đạo phong nhiêu. Cung Tài bạch nhược kiến Lộc Tồn, thực tại bất như cung Điền trạch kiến, nhân vi Lộc Tồn chủ cố định nhập tức, lệ như phòng tô, lợi tức, cung Tài bạch kiến cố định nhập tức, viễn bất như cung Điền trạch kiến cố định nhập tức. Chỉ thị tại cổ đại xã hội, dĩ cố định nhập tức vi chủ, thị cố tiện bất tác phân biệt. Nhược tại hiện đại, cung Tài bạch kiến Lộc Tồn khủng phạ chỉ thị trung sản giai cấp nhi dĩ, nhất cá bất hảo, phản thành phụ tư sản.

Tài ấm tọa vu Thiên Di, cự thương cao cổ.

Chú giải:﹝ thích ﹞ giá cú Phú văn, yếu sách khai lai giải: "Tài tọa Thiên Di, cự thương." "Ấm tọa Thiên Di, cao cổ" . Thương bất đồng cổ, cổ xưng "Hành thương tọa cổ ", hành thương lưu động, tọa cổ tắc ổn cư nhất địa, vĩnh bất Thiên Di, giá thị cổ đại đích xã hội tình huống. Nhân thử, Phú văn đích ý tư đẳng vu thuyết, Vũ Khúc ( Tài tinh ) tọa cung Thiên di, lợi động dĩ cầu Tài; Thiên Lương ( ấm tinh ) tọa cung Thiên di, lợi tĩnh dĩ cầu Tài. Minh bạch động, tĩnh đích phân biệt, đối hiện đại nhân đích chinh nghiệm tiện dung dịch hứa đa, nhân vi như kim dĩ thiểu thương, cổ đích phân biệt.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.