Header Ads

LONG MÔN BÁT CỤC LUẬN THỦY

 龙 门 八 局 论 水​风水理论有山主人丁,水主财。龙门兠 ?局论水,水还可分为先天水和后天水??先天水指的是人丁兴旺,后天水則是 指财帛广进。
龙门八局论水是以方位配先后天八卦耠 ?来。例:立坐家正北宅,则兑为先天栠??,坤为后天水。如何确定正北先天水 ?以后天八卦为出发点,在后天八卦歠 ?北为坎,而在先天八卦坎在正西。所䠠??正西来水为先天水。即是从后天找先 天。
如何确定正北后天水?以先天八卦为几 ?发点,在先天八卦正北为坤,而在后堠??八卦坤在西南。所以西南来水为后天 水。即是从先天找后天。
以此类推:
◎ 坐南朝北的房子,先天水在正东,后夠 ?水在西北
◎ 坐东朝西的房子,先天水在东北,后夠 ?水在正南
◎ 坐西向东的房子,先天水在东南,后夠 ?水在正北
◎ 坐东南向西北的房子,先天水在西南@ ?后天水在正西
◎ 坐西北向东南的房子,先天水在正南@ ?后天水在东北
◎ 坐东北向西南的房子,先天水在西北@ ?后天水在正东
◎ 坐西南向东北的房子,先天水在正北@ ?后天水在东南。
龙门八局水法,虽说论水仍与山相关聠 ?。其所取者为先天水后天山,或先天堠??后天水。山与水相交。
LONG MÔN BÁT CỤC LUẬN THỦY
Trong lý luận của Phong Thủy thì núi chủ con người , nước chủ tài . Trong Long Môn Bát Cục luận thủy , nước chia làm Tiên Thiên Thủy và Hậu Thiên Thủy, Tiên Thiên Thủy chỉ sự hưng vượng con người , Hậu Thiên Thủy để chỉ tiền tài quảng tiến
Long Môn Bát Cục luận thủy thì lấy phương vị phối Tiên Hậu Thiên bát quái mà đến. Ví dụ : Lập nhà tọa chính Bắc , tất Đoài là Tiên Thiên Thủy , Khôn là Hậu Thiên thủy .
Làm thế nào để xác định chính Bắc Tiên Thiên thủy ? Phải lấy Hậu Thiên Bát Quái làm điểm xuất phát , tại Hậu Thiên Bát Quái chính Bắc là Khảm , mà tại Tiên Thiên Bát Quái Khảm tại chính Tây. Nên lấy thủy đến chính Tây làm Tiên Thiên Thủy . Tức là theo Hậu Thiên tìm Tiên Thiên .
Làm thế nào để xác định chính Bắc Hậu Thiên Thủy ? Đầu tiên lấy Tiên Thiên Bát Quái làm xuất phát điểm , tại Tiên Thiên Bát Quái chính Bắc là Khôn , mà tại hậu thiên bát quái Khôn tại Tây Nam . Cho nên nói Tây Nam có thủy đến là Hậu Thiên thủy . Tức là theo Tiên Thiên tìm hậu thiên .
Tất cả theo đó mà suy :
- Tọa Nam triều Bắc , Tiên thiên thủy tại chính Đông , Hậu thiên thủy tại Tây bắc .
- Tọa Đông triều Tây , Tiên thiên thủy tại Đông bắc , Hậu thiên thủy tại chính Nam .
- Tọa Tây triều Đông , Tiên thiên thủy tại Đông nam , Hậu thiên thủy tại chính Bắc .
- Tọa Đông Nam hướng Tây bắc , Tiên thiên thủy tại Tây nam , Hậu thiên thủy tại chính Tây .
- Tọa Tây Bắc hướng Đông nam , Tiên thiên thủy tại chính Nam , Hậu thiên thủy tại Đông bắc .
- Tọa Đông Bắc hướng Tây nam , Tiên thiên thủy tại Tây bắc , Hậu thiên thủy tại chính Đông .
- Tọa Tây Nam hướng Đông bắc , Tiên thiên thủy tại chính Bắc , Hậu thiên thủy tại Đông nam .
Long Môn Bát Cục Thủy Pháp, tuy chỉ nói về thủy nhưng cũng cần có sơn liên hệ. Ví dụ như lấy Tiên Thiên Thủy Hậu Thiên Sơn , hoặc Tiên Thiên Sơn Hậu Thiên Thủy. Sơn với thủy tương giao .

1 nhận xét:

  1. Xin thầy cho hỏi tọa chính bắc gồm cả nhâm,tý,quý hay tính theo nạp giáp ạ

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.