Header Ads

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT (toàn tập - quyển 1 phần 1)

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ (Quyển 1 phần 1).

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư - Quyển 1 - Phần 1 紫微斗数全书 目录 La Hồng Tiên Tử vi đấu sổ toàn thư mục lục ◎ 卷 一 ◎ quyển nhất 太微赋 Thái vi phú 形性赋 Hình tính phú 星垣论 Tinh viên luận 斗数准绳 Đấu sổ chuẩn thằng 玄微论 Huyền vi luận 发微论 Phát vi luận 斗数毂率 Đấu sổ cốc suất 增补太微赋 Tăng bổ thái vi phú 星垣问答论 Tinh viên vấn đáp luận 斗数骨髓赋 Đấu sổ cốt tủy phú 女命骨髓赋 Nữ mệnh cốt tủy phú 定富贵贫贱等诀 Định phú quý bần tiện đẳng quyết 定富贵贫贱十等论 Định phú quý bần tiện thập đẳng luận 十二宫诸星得地合格诀 Thập nhị cung chư tinh đắc địa hợp cách quyết 十二宫诸星失陷破格诀 Thập nhị cung chư tinh thất hãm phá cách quyết 十二宫诸星得地富贵论 Thập nhị cung chư tinh đắc địa phú quý luận 十二宫诸星失陷贫贱论 Thập nhị cung chư tinh thất hãm bần tiện luận 定富局 Định phú cục 定贵局 Định quý cục 定贫贱局 Định bần tiện cục 定杂局 Định tạp cục ◎ 卷 二 ◎ quyển nhị 安命身例 An mệnh thân lệ 安十二宫例 An thập nhị cung lệ 起五寅例 Khởi ngũ dần lệ 花甲纳音歌 Hoa giáp nạp âm ca 安南北斗星诀 An nam bắc đấu tinh quyết 安文昌文曲星诀 An văn xương văn khúc tinh quyết 安辅弼星诀 An phụ bật tinh quyết 安天魁天钺诀 An thiên khôi thiên việt quyết 安火铃二星诀 An hỏa linh nhị tinh quyết 安禄权科忌诀 An lộc quyền khoa kỵ quyết 安天空地劫诀 An thiên không địa kiếp quyết 安天伤天使诀 An thiên thương thiên sử quyết 安十二宫太岁杀禄存神歌诀 An thập nhị cung thái tuế sát lộc tồn thần ca quyết 安天刑天姚星诀 An thiên hình thiên diêu tinh quyết 安三台八座诀 An tam thai bát tọa quyết 安天哭天虚诀 An thiên khốc thiên hư quyết 安龙池凤阁诀 An long trì phượng các quyết 安台辅诀 An thai phụ quyết 安封诰诀 An phong cáo quyết 安长生沐浴歌诀 An trường sinh mộc dục ca quyết 安红鸾天喜诀 An hồng loan thiên hỉ quyết 安丧门白虎吊客官符四飞星诀 An tang môn bạch hổ điếu khách quan phù tứ phi tinh quyết 安斗君诀 An đấu quân quyết 安天德月德解神诀 An thiên đức nguyệt đức giải thần quyết 安飞天三杀诀 An phi thiên tam sát quyết 安截路空亡诀 An tiệt lộ không vong quyết 安旬中空亡诀 An tuần trung không vong quyết 安大限诀 An đại hạn quyết 安小限诀 An tiểu hạn quyết 安童限诀 An đồng hạn quyết 安命主 An mệnh chủ 安身主 An thân chủ 安金锁铁蛇关 An kim tỏa thiết xà quan 安男女竹罗三限诀 An nam nữ trúc la tam hạn quyết 安十二宫强弱诀 An thập nhị cung cường nhược quyết 定十二宫星辰落闲宫 Định thập nhị cung tinh thần lạc nhàn cung 安流禄流羊流陀诀 An lưu lộc lưu dương lưu đà quyết 论星辰生克制化 Luận tinh thần sinh khắc chế hóa 论诸星分属南北斗并分属五行诀 Luận chư tinh phân chúc nam bắc đấu tịnh phân chúc ngũ hành quyết 定金木水火土局 Định kim mộc thủy hỏa thổ cục 安紫微天府图 An tử vi thiên phủ đồ 伤使祸福紧慢图 Thương sử họa phúc khẩn mạn đồ 禄权科忌图 Lộc quyền khoa kỵ đồ 十二宫庙旺落陷图 Thập nhị cung miếu vượng lạc hãm đồ 论命宫诀 Luận mệnh cung quyết 论兄弟诀 Luận huynh đệ quyết 论妻妾诀 Luận thê thiếp quyết 论子女诀 Luận tử nữ quyết 论财帛诀 Luận tài bạch quyết 论疾厄诀 Luận tật ách quyết 论迁移诀 Luận thiên di quyết 论奴仆诀 Luận nô phó quyết 论官禄诀 Luận quan lộc quyết 论田宅诀 Luận điền trạch quyết 论福德诀 Luận phúc đức quyết 论父母诀 Luận phụ mẫu quyết ◎ 卷 三 ◎ quyển tam 谈星要论 Đàm tinh yếu luận 论人命入格 Luận nhân mệnh nhập cách 论格星数高下 Luận cách tinh sổ cao hạ 论人性格何如 Luận nhân tính cách hà như 论男女命同异 Luận nam nữ mệnh đồng dị 论小儿命 Luận tiểu nhi mệnh 定小儿生时诀 Định tiểu nhi sinh thì quyết 论人生时安命吉凶 Luận nhân sinh thì an mệnh cát hung 论人生时要审的确 Luận nhân sinh thì yếu thẩm đích xác 论小儿克亲 Luận tiểu nhi khắc thân 论命先贫后富 Luận mệnh tiên bần hậu phú 论大限十年祸福何如 Luận đại hạn thập niên họa phúc hà như 论二限太岁吉凶 Luận nhị hạn thái tuế cát hung 论行限分南北斗 Luận hành hạn phân nam bắc đấu 论流年太岁吉凶星杀 Luận lưu niên thái tuế cát hung tinh sát 论阴骘延寿 Luận âm chất duyên thọ 论羊陀迭并 Luận dương đà điệt tịnh 论七杀重逢 Luận thất sát trọng phùng 论大小限星辰过十二宫遇十二支所忌诀 Luận đại tiểu hạn tinh thần quá thập nhị cung ngộ thập nhị chi sở kỵ quyết 论立命行限宫歌 Luận lập mệnh hành hạn cung ca 论太岁小限星辰庙陷遇十二宫中吉凶 Luận thái tuế tiểu hạn tinh thần miếu hãm ngộ thập nhị cung trung cát hung 论诸星同垣各司所宜分别富贵贫贱夭寿 Luận chư tinh đồng viên các ti sở nghi phân biệt phú quý bần tiện yểu thọ.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.