Header Ads

HỒNG VŨ CẤM THƯ (phần 2)

HỒNG VŨ CẤM THƯ (phần 2)


Đất phát chính khoa Núi phương Cấn Kiểu đất thứ hai Thơ rằng: ơng, ờng, , , môn bảng, Địa đạo âm phù công ích quang Giải nghĩa Đôi nước giao lưu trước án đình, Tam kỳ phản chiếu ánh rung rinh, Thanh long nước cuộn trai hiển phát Bạch hổ non chầu gái đẹp xinh, Sĩ ở hai vai dốt thi đỗ, Bố sau ba núi phát càng vinh Cửa vua lên xướng vì đâu nhỉ, Bởi tại âm phù đất mới sinh Đất này phát cho con trưởng nam, con trai út cũng phát, những năm Tân Tỵ, Nhâm Thìn, Bính Dần, Bính Ngọ, Nhâm Thân, Tân Mùi sinh được người là quý, tuổi Ngọ tháng Dần giờ Tỵ mà sinh người thì bụng phệ to. Phần phiên âm Chính khoa cấn sơn Thi vân: Lưỡng thủy giao lưu hội diện đư Tam kỳ chính chiếu nhận gia tư Long biên thủy nhiễu hiển đinh phát Hổ bạn sơn triều tú nữ lang, Lưỡng sĩ phù kiên danh nội trúng Tam sơn bố hậu nhật tăng xương, Toán lai danh xướng hoàng Trang 61 http://www.tuvilyso.com Đất phát chính khoa Kiểu đất thứ ba Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa Thi vân: Vòng quanh cố tổ mấy trùng khơi, Trên đỉnh ngành mai hẳn chiếm khôi, Trước có kim giang lồng bóng nguyệt, Sau nhân thổ bích chế kinh lôi, Anh em cùng đỗ trung hai bút, Châu ngọc liền nhau cũng một đôi, Trời đất an bài sao được vậy, Chỉ vì trùng bút chính khoa thôi. Đất này phát cho trưởng nam, con trai út cũng phát. Năm mười chín tuổi hoặc hai mươi tuổi quan tước cao sang tiếng tăm lừng lẫy. g ng Trùng trùng bàn nhiễu tổ tu hồi, Thả thượng đường tiền trạc nhật mai, Tiền hữu kim giang lai vọng nguyệt, Hậu phùng thổ bích tẩu kinh lôi, Trùng sơn trùng bút trùng huynh đệ, Liên xứ liên châu liên ngọc bôi, Địa đạo an bài thiên dĩ định, Chỉ ư trùng bút chính khoa thôi. Giải nghĩa Đất phát chính khoa Kiểu đất thứ tư Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa Thi vân: Hậu sơn đĩnh xuất nhất viên phong, Bảng thủy long tiền hướng diện trun Long nhiễu thủy giang nam đại vượ Trang 62 http://www.tuvilyso.com Hổ hoàn châu bôi nữ vinh phong g, ung u, g dong, Bảng nước bao quanh quá nửa vòng Sáng riểu thanh long trai phát đạt, Châu vòng bạch hổ gái vinh phong Hướng về đàng trước hai non bảng, Lạch nước bên sau một cánh cung, Xây đắp tạo sơn thêm lộng lẫy, Cháu con danh giá sướng vô cùng. Đất này phát cho con trưởng nam, con trai giữa con trai út cũng đều phát cả. Năm hai mươi tuổi hoặc hai mươi bảy, hoặc hai mươi lăm tuổi ba anh em đều liên trúng đăng khoa. n, Bất như thái thất thổ tam hoàn, Giải nghĩa Nước hội chiều vào cửa tiến quan, Sơn tiền ngoại hướng sinh song bản Thủy hậu hình như phản bối c Hậu hữu lạc sơn thiêm củng hậ Nhi tôn tất hữu bá phương danh, Giải nghĩa Ngọn tròn sau mọc núi thon Đất phát giáp khoa Kiểu đất thứ năm Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa Nhị đại nhi tức Thi vân: Thủy hội môn tiền định tiến quan, Sơn lai viên vọng hướng long bà Nam môn thủy bão vi thần thủy, Bắc chẩm sơn bài thị quỉ san, Hổ bạn ngoại tùy chân hổ lưỡng, Long biên nội trực thị long đan (đơn) Tiến hữu thiên phong gia vạn điệp, Trang 63 http://www.tuvilyso.com Núi theo sau lại gọi long bàn, Cửa nam nước cuốn kêu thần thủy, Gối bác non bầy gọi quỉ sau. Bạch hổ đứng liền hai hổ kép, Thanh long chắc chắn một long đan, Muôn ngàn dẫu lắm non trùng điệp. Thái thất chi bằng đất một gian. Đất này thi đỗ làm quan chỉ được hai đời là hết. iền, Bất đắc xà t khúc, C Th B N Đất này con trai đề ươi bảy tuổi hoặc năm hai mươi lăm tuổi, làm quan đế t được có hai đời. Đất phát chính khoa Kiểu đất thứ sáu Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa Thi vân: Ngô công xuất huyệt thế xà diên, Khai khẩu hàm châu chính diện t diên tu khuấ Hoặc phùng phương ấn yếu trường miên, Huyệt cư ngọa xứ an nhàn đắc, Thế hạ thùy hồi phong nhiễu liên, Hổ bạn nữ châu toàn nữ quý, Thủy uyên thâm xứ trực vần thiên. Giải nghĩa Ngô công ra huyệt thế xà tinh, Mở miệng hàm châu trước mặt mình, Chẳng những xà đinh đi rúc rích, Lại thêm ấn tín đứng rung rinh. hỗ nằm huyệt đó an nhàn đó. ế rủ non sinh ngọn núi xinh, ạch hổ non châu con gái quý, ước sâu mây bốc tới thiên tinh. u phát làm quan cả, năm hai m n chức tam công, nhưng chỉ phá Trang 64 http://www.tuvilyso.com Kiểu đất thứ bảy , t, Chính thị long bàn đầu quyển bão, Nhi tôn phú quý trạc đăng khoa. Giải nghĩa Muốn biết vinh hoa đất thế nào? Đoan rằng núi nhọn thế thanh tao, Núi như giăng nửa gương mờ tỏ, Bút tựa đuôi trăn giáo lộn nhào, Trước được quân vương trao chức trọng Sau nên phú quý biết chừng bao, Bởi vì nước uốn long bàn đó, Con cháu vinh quang đỗ đạt cao. Năm mươi tám tuổi hoặc năm hai mươi tuổi, ba đời đều đỗ đạt khoa danh, con trưởng nam phát, con trai út cũng phát, con trai con gái hai phòng đều phát cả. Đất phát chính khoa Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa Thi vân: Dục tri vinh quý địa như hà. Đoan đắc tiêm phong tại hậu gia Tiền hữu nhất sơn đê tự nguyệ Hậu như xà vĩ đảo hoành qua. Tiên thành dĩ hữu quân vương trọng, Hậu hữu phong nhiêu tiền lộc đa, Trang 65 http://www.tuvilyso.com Đất phát chính khoa Kiểu đất thứ tám Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa Thi vân: Long thân v ân tri, ng thủy, ục, Trước mặt đầm sâu thực khéo bày, Nuôi n nước, Bao Trai t, Gái Kén N Ông Dương quân Tùng nói r để làm án cho nên con trai trưở ắt, đất này chỉ phát một đời là hết. hi vân: Thế thế tòn n, i án thiểu nh Đàm tẩm môn tiền dị sở vi; Thủy nhiễu long thân lương dưỡ Chi liên hổ ấn uất liên chi, Nam nhi trưởng phát quí minh m Nữ tửphu vinh quý túc y Nhược luận thử trung hà sự tối, Đoan do sơn thủy tú kỳ kỳ. Giải nghĩa Thôi thân làm án ít ai hay, nấng thanh long đầm sẵ dung bạch hổ ấn liền tay, đầu quan phát em lòa mắ cả chồng sang út khỏi vay, chọn đất này hay đáo để, ước non, non nước khéo xinh thay. ằng: Thôi thân thanh long ngang mình ng nam phát, mà con út lại bị lòa m Đất phát chính khoa Kiểu đất thứ chín Thơ rằng: Phần phiên âm Chính khoa T g lai tự tổ sa Tu tẩm hoãn xứ huyệt tài an, Trang 66 http://www.tuvilyso.com Lưỡng bàng đới thủy trùng nhi bão, Thế thế theo về với tổ sơn, Huy , ạch, Muôn Ch Biế an, Đế Ch n Năm hai mươi nhăm tu ì quan tước đã lừng lẫy cao thăng, người con trưở u là phát cả. Thế khoa Thi vân: àm thâm, m, ạn đại, Minh đường tam phẩm ở đầm sâu, Vạn tượng tùy sơn tĩnh thả bàn, Mạc vị tứ kim vi hảo huyệt, Chỉ duy tam tạp thị linh can (kiền) Đáo đẩu dục luận điều bình địa, Bất phó thần minh bố trí gian Giải nghĩa ệt tìm chỗ hoãn để bình an Hai bên nước lặn dòng long m dẫy non xanh thế hổ bàn. ớ bảo tứ kim đâu quá chắc, t rằng tam tạp cũng khôn to n nơi đất ấy mà phê phán, ẳng phải tinh anh chớ có bà ổi hoặc hai mươi ba tuổi th ng nam, con trai giữa, con trai út đề Đất phát thế khoa Dưới đây có bốn bản đồ kiểu đất Kiểu đất thứ nhất Thơ rằng: Minh đường tam phẩm kiến đ Lưỡng bút thai lai quan liêm lâm, Long hữu hồi đầu sinh thế trụ, Hổ vô tiêm vĩ vu hiền khâm, Mạc đầu lãm hậu tăng niên thọ, Đường thủy sinh tiền lộc hữu thẩ Nhất tự phương danh truyền v Hào đoan nhị bút đích tai tầm. Giải nghĩa Trang 67 http://www.tuvilyso.com Hai bút làm quan chắc được lâu, Tam cố thanh long thêm nối dõi, Vĩ tiêm bạch hổ chộ chi nhau, Màn đầu san sát người thêm thọ, Nước chảy qua thềm lộc hết mau, Để được danh thơm truyền vạn thế, Đoan vi hai bút phải nên cầu Đất này phát cho con trai giữa và con trai út làm nên đến chức tam công, phú quý vinh hoa. Thế khoa Thi vân: , à địa, Đất bằng hai án dấu hai vai, Quan cận hầu vua thế cũng oai, Mây ấn sau lưng người khí phách, Bảng lôi trước m t dáng nhân tài, Thanh long núi bút thêm đây nước, Bạch hổ non châu lá mọc hoài, Phú quý tài ba đ được thế, Vì chưng nước b c núi cao dài. Đất này phát cho con trai út và con trai trưởng nam, cháu út cũng đều phát cả đời ấy qua đời khác, dòng dõi thế khoa, phát đạt mãi chẳng dứt. Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ hai Thơ rằng: Phần phiên âm Địa bình lưỡng ấn đới song kiên, Chính thị quan gia lập đế tiền, Vân ấn tất nhiên cư bối hậu, Bảng lôi yếu sử tọa nhan tiên, Long bút phù thân thiêm thủy dưỡng Hổ châu ngoại lộ xuất mao tiên, Nhược luận quí vinh như h Bất quá sơn cao đắc thủy duyên. Giải nghĩa ặ âu ọ Trang 68 http://www.tuvilyso.com hủy , an, n thủy, Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ ba Thơ rằng: Phần phiên âm Thế khoa Thi vân: Hổ bảng môn tiền định xuất quan, Ấn châu đình lập hướng phần gian, Long biên thủy nhiễu vi thần t Hổ bạn sơn viên thị quỉ san Nam tử tất nhiên nam tử vượng Nữ nhân đích thị nữ nhân hoan Toán lai địa đạo chân vi diệu, Bất quá tam thai hậu thủ hoàn. Giải nghĩa Hồ bảng mặt tiền định phát quan Ấn, châu chầu mộ hướng trung gi Thanh long nước bọc tên thầ Bạch hổ non tròn gọi quỉ san, Nam tử tất nhiên danh chiếm bảng Nữ nhân duyên phận cảnh hân hoan, Vì đâu địa lý này hay thế, Cũng bởi tam thai đóng thủ hoàn. Đất này trưởng nam, trung nam, quý nam đều phát tài, năm ba mươi tuổi trúng khoa danh làm quan đến chức thượng thư vậy. Trang 69 http://www.tuvilyso.com Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ tư Thơ rằng: Phần phiên âm Thi vân: Đảo bút hoành tiền thủy nhiễu qua, g, Khôi khoa lôi bút thỏa cam lòng, Ba lần hoa u lại, òng, Đ người con trai út cũng đều phát, đỗ làm quan đến chức tam công Thế khoa Hậu lôi sáp bút trúng khôi khoa, Tam hồi đích thị long hồi cố, Nhất bão đoan vi hổ bão già, Nam tử tất nhiên nam tử vượng, Nữ nhân quả thị nữ nhân gia, Tựu trung nhược luận hà vi tối, Thủy nhiễu thành môn dẫn đáo hà, Giải nghĩa Bút ngã ngang sang nước cuốn vòn nở long chầ Một cách uyên nguyên hổ giữ trong, Khoa giáp con trai nền phúc hậu, Trung trinh con gái chốn khuê ph ất hay biết nhận chi là quý, Vòng nước bao quanh bởi có sông Đất này phát đến ba đời cho người con trai trưởng, năm hai mươi bảy tuổi, năm hai mươi nhăm tuổi thì . Trang 70 http://www.tuvilyso.com Đất p anh Dưới đâ iểu đất) K h, , Bút lập ph n thiếu thì, , Bảng sau huyền vũ già nên trước, Bút đóng long biên trẻ đỗ đầu, Lại có ngọc châu long với hổ, Nữ nhi tốt số với vương hầu. Năm hai mươi tuôi thì văn hay chữ tốt, năm bốn mươi tuổi, năm năm mươi tuổi thì cả ba anh em liên trùng đăng khoa. hát khoa d y có hai địa đồ (k iểu đất thứ nhất Thơ rằng: Phần phiên âm Khoa danh Thi vân: Đăng khoa hữu phạm thế nan tri, Thần chiếu môn tiền họa bất trì, Tam tử cộng thừa vinh hậu trạc Nhị nương thả lạc giá khâm qui, Bảng sinh huyền vũ thành danh lão ong biên vă Cánh hữu châu sinh long hổ bạn, Nữ nhân đích thị tác cung phi, Toán lai sở bão hà phương kiến, Thần phạm khiên lai mục hựu si. Giải nghĩa Đỗ mà có phạm dễ hay đâu Trước cửa thần soi thấy ruột đầu Thi đỗ ba con danh giáp bảng, Vu qui hai ả phúc trần châu, Trang 71 http://www.tuvilyso.com Đất phát khoa danh Kiểu đất thứ hai Thơ rằng: Phần phiên âm Khoa danh Thi vân: Giải nghĩa Một bên long bão gọi long bàn, Thủy khẩu quanh ngang thế lài khoan, Án trước loanh quanh thành chữ phẩm, Núi sau nhấp nhánh ánh kim san, Con trai khoa giáp nên danh giá, Con gái giàu sang tiếng vẻ vang, Khách chủ đối nhau vui thú nhỉ, Hiển vinh phú quý lại an khang Đất này phát cho con trai út có một đời làm quan từ mười tám tuổi. Nhất biên long bão hiệu long bàn, Thủy khẩu hoành già thế triển khoan, Tiền án tu tri như phẩm tự, Hậu sơn yếu dục tự kim san, Nam nhi tất hữu nam nhi vượng, Nữ tử hoàn thành nữ tử an Chính thị sơn viên tân chủ đối, Vạn niên hậu thế toán vinh khoan. Trang 72 http://www.tuvilyso.com Đất phát đồng khoa Dưới đây có năm địa đồ (kiểu đất) Phần phiên âm Đồ đồ nh Giải nghĩa Ngòi nước vòng quanh rất hữu tình, Nghiễm nhiên chính tẩm tựa bồng dinh, Bút nghiên đàng trước cần xum họp, Nhà cửa bên trong cốt phẳng bình, Nam tử tài ba nên phú quý, Nữ nhân đức hạnh đặng quang vinh, Bảng vàng thi đỗ vì đâu có, Cũng bởi âm cơ phúc đức mình. Đất này phát cho con trưởng nam, con trai út cũng phát quan tước chỉ bình thườ g không lên cao lắm. Thơ rằng: hi vân: h đệ? Liên hổ liên châu liên ngọc bôi Kiểu thứ nhất Thơ rằng: ng khoa địa Thi vân: Cừ thủy loan lai ký hữu tình, Nghiễm nhiên chính thất nhược bồng di Đình tiền nghiên bút tu tương hợp Gia nội môn phòng yếu thản bình, Nam tử tất nhiên nam tử vượng, Nữ nhân đích thị nữ nhân vinh, Toán lai hoàng bảng danh đăng đệ? Đoan bảng âm phù địa đạo thành. n Đất phát đồng khoa Kiểu đất thứ hai Phần phiên âm Đồng khoa địa đồ T Chu tước loan lai giang thủy hồi, Huyền chung thùy hậu hữu song lôi Trùng long trùng bút trùng huyn Trang 73 http://www.tuvilyso.com Dã thị gia trung nghinh quý tế, Định tri chương ngoại hữu quan thôi Tố tòng vinh tiến quan tăng hậu, Đoan bản trùng long thủy nhiễu hồi. Giải nghĩa Chu tước vòng quanh nước đáng mê, Chuông treo sấm lại khéo đem kề Trùng long trùng bút anh em phát, Liên hổ liên châu chén ngọc đề, Xe ngựa trong nhà mừng rể quý, Quyền hành ngoài nước sợ quan ghê Làm sao vinh hiển giàu sang thế, Đoan bởi trùng long nước hướng về. Đất này phát cho con trưởng nam, con trai út cũng phát, làm quan tước lộc giàu sang tiếng tăm lừng lẫy, mỗi ngày mỗi lên. Đồng khoa, hung địa đồ hi vân: Giải nghĩa Trước đình bút đúng gọi là hoa, Thần bút trời cho đỗ đại khoa, Nghiên bút liền mình trời giúp nước, Thủy tinh vào huyệt đất cho ta, Thanh long nghịch thủy thêm mầu nhiệm, Bạch hổ người xa lại thiết tha, Một bước quan san cao phẩm giá, Đoan vì đường nước cuốn quanh nhà Đất phát đồng khoa Trước tốt sau thì xấu Kiểu đất thứ ba Thơ rằng: Phần phiên âm tiền cát hậu T Bút lập đình tiền hiệu bút hoa, Danh vi thần bút trúng thủ khoa Nghiễn bút liên thân thiên thủy tích, Lộ tinh nhập thủ địa cơ già, Nghịch long thủy xuất chân vi diệu, Thuận hổ nhân lai tín khả gia, Nhất tự thăng quan cao phẩm trật, Đoan do địa lộ thủy phần la. Trang 74 http://www.tuvilyso.com Đất này phát cho con tr ển, nhưng sau rồi cũng bị đao kiếm mà chết. Đấ a Ki Thơ rằng: g, ng Nam nhi tất đắc đề kim bảng, Nữ tử hoà p ngọc cung, ông g, Ai biết mạch kia ng nước kết. Bao lòng nước bọc học người thông. ưởng nam, đăng khoa vinh hi t phát đồng kho ểu đất thứ tư Phần phiên âm Đồng khoa địa đồ Thi vân: Vân tiêu trực thượng kỷ thiên trùn Thế nhược thủy đẩu đắc thủy phù Tùy bão liên liên sinh thủy hổ, Hựu loan đới đới xuất kim long, n thành nhậ Thùy thức mạch trung vi trú chỉ, Thủy chi xu hướng đắc nhân th Giải nghĩa Trời mây quấn quít tít muôn trùng Thế tựa thùy đầu nước cuộn sông Bạch hổ liên liền bao bọc nước Thanh long đằng đặc giải vàng bôn Nam nhi tên chiếm nền khoa bảng, Nữ tứ duyên may chốn ngọc cung, vò Trang 75 http://www.tuvilyso.com Đ Phần phiên âm Thi vân: Hổ bảng môn tiền định xuất quan, gian, hủy, Giải nghĩa Trước cử đạt quan, y. an. ất này phát cho con trai út, ba mươi tuổi trúng iển. Dưới đ ểu đất Kiể ất , ất phát đồng khoa Kiểu đất thứ năm Thơ rằng: Đồng khoa Ấn châu đình lập hướng phần Long biên thủy nhiễu vi thần t Hổ bạn sơn viên thị quỉ san, Nam tử tất nhiên nam tử vượng, Nữ nhân đích thị nữ nhân hoan, Toán lai địa đạo hà vi diệu, Bát quá tam thai hậu thủ hoàn. a bảng hồ đỗ Ấn châu chầu mộ để thân an, Thanh long nước bọc kêu thần thủ Bạch hổ non tròn gọi quỉ san, Nam tử tất nhiên người thịnh đạt, Nữ nhân đích đáng cảnh hân ho Làm sao địa lý này hay thế, Cũng hỏi tam thai đóng thủ hoàn. Đ trai trưởng nam, con trai giữa con khoa danh làm quan đến chức thượng thư tước lộc vinh h Đất phát võ tướng ây có 15 địa đồ ki u đất thứ nh Thơ rằng: Phần phiên âm Tướng quân Thi vân: Yếu cầu tả hữu hổ long hình, Sơn thủy cao đê sát dã tinh, Hổ thế bàn nham như dũng tướng, Long hình hữu khởi nhược hùng binh Trang 76 http://www.tuvilyso.com Nam nhi tất đắc tướng quân ấn, nh, danh, ớng, , c, Công danh phú quý tự nhiên thành. Năm tuổi hai mươi thì làm quan mới có ít nhiều tước lộc. Đất p ng Ki , An bài tuy xu ước, , Nữ tử hoàn thành anh kiệt si Tất đắc đại giang hoàn thả bão, Tu thời hà chí khổ cầu Giải nghĩa Tìm tòi theo dõi hổ long hình, Nước thấp non cao xét phải tinh, Bạch hổ vung cao như mãnh tư Thanh long nhún nhẩy tựa hùng binh Nam nhi được ấn lên quan lớn, Nữ tử tài ba gặp tuấn sinh, Sông lớn chảy vào bao bọc đượ hát võ tướ ểu đấ ứ hai, Thơ rằng: t th Phần phiên âm Võ tướng địa đồ Thi vân: Kỳ cổ hình như vạn lý binh, Tiên nhân nghiễm nhược tọa bồng dinh Long châu bàn tại hải trung thủy, Hổ thế viên như thiên thượng tinh, Chính án ký thành như phẩm tự, Bản sơn tất vấn thị tam đình. ất kiền khôn ý, Yếu tại tiên sinh nhãn lực tinh. Giải nghĩa Cờ trống rung rinh vạn lý hình, Bóng tiên thấp thoáng cõi bồng doanh Thanh long châu ngọc vòng quanh n Bạch hổ tròn vo ngọn núi xinh, Chính án đã thành hình chữ phẩm Bản sơn còn hỏi dáng ba đình Phó bày khéo biết lòng trời đất, Trang 77 http://www.tuvilyso.com Còn ở thầy xem mắt phải tinh. Đất p ng hi vân: Tả hữu vi ễu bảo, ả hữu vòng quanh bao bọc lấy, Vinh hoa phú quý đội ơn trên Năm ba mươi tuổi làm quan tước lộc cao thăng, người con trưởng nam và người con trai út đều phát cả. Đ hát võ tướ Kiểu đất thứ ba Thơ rằng: Phần phiên âm Võ tướng địa đồ T Tam quân xuất trận tướng uy quyền, Chính thị thần linh phù lưỡng kiến Kỳ tại tả biên quan tất đắc, Cổ sinh hữu bạn lộc vinh tiên. Dương triều tả thủy thiên tâm cận. Âm ủng vân phong trùng điệp liên, ên hoàn hồi nhi Vinh hoa đại đại lập triều thiên. Giải nghĩa Ba quân hùng hổ tướng oai quyền Bao núi thần tiên sắp cả bên, Tả nọ cờ bày quan tiến chức, Hữu kia trống thúc lộc ưu tiên, Thủy triều man mác lòng trời đóng, Mây núi trập trùng mặt nước lên, T ất phát võ tướng Trang 78 http://www.tuvilyso.com Kiểu đất thứ tư Thơ rằng: ố, Binh mã phô trần long hổ ngoại, Cổ chinh h mã trận Mã binh phô diễn ngoài long hổ, Chiêng trống nghênh ngang trước hải triền, Hình thế tựa như nơi lập trận, Non non nước nước tướng thần tiên. T g, h, ng. Phần phiên âm Tướng quyền địa đồ Thi vân: Kỳ địa như hà xuất võ quan, Tu tri tứ thú yếu hồi hoàn, Thanh long uyển chuyển lai hồi c Bạch hổ xà đinh phục tác san, viễn lập tước long gian, Danh vi tập trận tướng quân địa Thủy ngoại trùng trùng san hựu san Giải nghĩa Đất sao tướng võ rất uy quyền, Bốn thú quây về cả bốn bên, Uyển chuyển thanh long bin Oai hùng bạch hổ đĩnh xà tiên, Đất phát võ tướng Kiểu đất thứ năm Thơ rằng: Phần phiên âm ướng quân địa đồ Thi vân: Tiền hữu tam phong hậu đại phon Tử tôn phú quý hữu anh hùng, Long biên uyển chuyển trữ ư thủy, Hổ bạn cao viên thể dạng chung, Nam tử tất nhiên sinh tuấn sĩ, Nữ nhân đích thị thất công khan Toán lai địa đạo chân vi hỏa, Trú chỉ nguyên lai thủy nhiễu thô Giải nghĩa Trang 79 http://www.tuvilyso.com Trước ba bút nhọn, ngọn sau to, , , o. Đất ph hầu ây, oi nước, , y, , hú thích rằng: Trước cửa minh đường mà lại được nước chầu lặng trong sạch là rất quý. Con cháu sang giàu chẳng phải lo Nước đọng thân long coi uyển chuyển, Chuông bày tay hổ thấy tròn vo, Con trai sản xuất cao hiền sĩ, Con gái duyên hài đại trượng phu Đất quý suy ra vô giá quý, Nước bao mạch chỉ phúc trời ch át võ tướng công Kiểu đất thứ sáu Thơ rằng: Phần phiên âm Công cầu địa đồ Thi vân: Huyền vũ cao phong cổn cổn lai, Quần hùng tỏ hữu lập môn đài, Hổ trung kiêm đắc thủy vi nguyệt, Án ngoại đương cầu sơn tác thai, Nam nhi tất đắc tọa triều phủ Nữ tử hoàn cung tác cấm khai, Nhược kiến ngoại sơn trì viễn thế Hựu kiêm thọ khảo định vô sai. Giải nghĩa Huyền vũ non cao tấp tới bày, Bao nhiêu hợp hội dựng đài đ Trong hồ nhấp nhánh trăng s Ngoài án rung rinh núi ngất mây Danh vọng con trai quan lớn tột, Thế thần con gái chức cao tha Xa xa non, nước ngoài kiên cố Thọ khảo an khang mấy kẻ tày C Trang 80 http://www.tuvilyso.com Tam ổ Thơ ng Tướng quyền võ quan, Tam sơn bão hổ ai, a, Đất phát võ tướng Kiểu đất thứ tám Đất phát võ tướng Kiểu đất thứ bảy sơn bão h rằ Phần phiên âm Thi vân: Tam trùng long ứng thủy trùng l Nam tử nhiêu nam đa tuấn tài, Tả bạn tam trùng liên ấn xứ, Hữu biên tương kế tam sơn bài, Nam nhi tất đắc tọa triều phủ, Nữ tử hoàn thành tác cấm khai, Nhược kiến diện tiền tam phẩm ấn, Tất nhiên tam đại liệt giai thai, Giải nghĩa Ba lần long ứng nước vòng qu Nam tử sinh con tuấn tú mã Long tả ba non hình ấn tử Hổ biên ba núi mọc châu sa Con trai uy tín triều đình trọng, Con gái cung phi chính thất a Trước mặt án là ba phẩm án, Ba đời phú quý cũng không ngoa. Thơ rằng: Trang 81 http://www.tuvilyso.com Phần phiên âm Tướng quan Thi vân: Long h iền, An bà iên, Long biên ngoại ứng giang hồ kiến, n, . An bài đất quí b i hoàng tôn Thanh lon ông hồ bọc, ầu. . quyền – võ ổ khiên lai tại án t i địa dã bản hoàng th Hổ bạn trung sinh hoa cái viên, Vạn giáp đình kiêm nhưng dĩ tú, Tam quân môn ngoại Tỷ chi truyề Nhược ư thủy đới tùy loan xứ, Tất hữu nhi tôn bỉnh tướng quyền Giải nghĩa Long hổ đồng đều trước án môn, ở g ngoài có s Bạch hổ trong nguyên tán lọng tròn. Muôn giáp trước nhà coi lẫm liệt. Ba quân ngoài cửa thế hùng h Giải đài nước cuộn quanh vòng lấy, Con cháu quyền môn tiếng dậy đồn. Đất phát võ tướng Kiểu đất thứ chín. Thơ rằng: Phần phiên âm Tướng quân địa đồ Thi vân: Hậu sơn điệp xuất vạn trùng san, Long khởi điều điều thế nhược baà, Đường thủy tam kỳ thùy thế lộc, Vũ sơn nhất phẩm xưng cao quan; Long biên đàm tích chân vi diệu; Hổ bạn sơn cao phục thả hoàn; Tu tả thử đồ minh khả bạch, Lưu thùy vạn đại ngưỡng nhi quan Trang 82 http://www.tuvilyso.com Giải nghĩa Đàng sau chồng chất núi cùng non, Rồng lượn xa xa cuộn khúc tròn Nước bạc tam kỳ ơn lộc hậu, Non vàng nhất phẩm tước quan tôn, n, Đất phát võ tướng Kiểu đất thứ mười Thơ rằng: Thi vân: Khuê bích t tướng quân Nhất thân chuyên l ạn thiên nhân, Long b đoan kiếm Tiền quá tiểu giang lai chiếu nhập, n. Bạch hổ cờ bay chế độ tâu Trước có sông con quanh nước biếc. . là đất quý. Thanh long hồ thấp trăng soi khắp, Bạch hổ non cao kiếm phóng luô Mô tả họa đồ sao rõ rệt. Lưu truyền vạn đại dấu vàng son. Phần phiên âm Tướng quân địa đồ chi san xuấ ĩnh v iên huy kiếm hào Hổ bạn trương kỳ chế độ tân, Hậu hoàn đại sĩ ủng tương luân, Toán lai tướng tướng hà do tố, Diệc bản khuê sơn diệc tại ngân. Giải nghĩa Khuê bích trời cho phát tướng quâ Một mình lãnh đạo vạn nghìn dân, Thanh long kiếm vẫy oai phong thế. Sau thêm lực sĩ hộ xe thần. Tướng văn tướng võ sao mà có, Cũng bởi non khuê một giải ngân Chú thích: Đất này lấy sông ngân hà làm án, cho nên Trang 83 http://www.tuvilyso.com Đất phát tướng văn và tướng võ lạ Tướng tư g địa đồ ơng , , i. h, Đất phát õ tướng K i phong tước vương Kiểu đất thứ mười một Thơ rằng: Phần phiên âm ớng phong vươn Thi vân: Hậu hữu bình quan tiền tiêm thư Tử tôn tất hữu kiến phong vương Tả biên kỳ chính tu tương chỉnh, Hữu bạn hùng binh nhuệ khí trương Nam tử định tri binh vạn lĩnh, Nữ nhân đích thị thất tam xương, Đô lòng địa đạo âm phù trợ, Diệc thị hoàng thiên sinh tử lương, Giải nghĩa Sau mũ bình quan, trước giáo đài, Phong vương con cháu chắc không sai Chính nền bên tả nhiều điều lạ, Khí mạnh nhung binh diễn lối ngoà Biết trước con trai dương tướng lãn Về sau con gái lấy chồng oai, Đất kia dành để ai nhiều phúc, Hay bởi hoàng thiên đã kén tài. v iểu đất thứ mười hai Thơ rằng: Trang 84 http://www.tuvilyso.com Phần phiên âm Thi vân: Sinh long hình thế tẩu như bàn, khí, ỉ, Giải nghĩa Sinh long ắp gần xa, t, ụ, hoa. vĩ, , Võ quan địa đồ Đáo xứ từ hành bạch mộ gian? Kỳ cổ phô trần môn ngoại vũ, Chính binh viễn ứng án tiền quan, Long biên thủ chấp đao thương Hổ bạn thân thừa ngọc bôi san, Nhược kiến thủy triều phùng tắc ch Nhi tôn tất dã đáo cao quan. uyển chuyển kh Đến huyệt khoan thai lẽ thế mà. Cờ trống ngoài trời coi lẫm liệt. Giáo gươm trước án sáng bao la. Thanh long tay giữ hình đao bú Bạch hổ thân đương chén ngọc ngà, Nếu được nước chiều chiều lại t Cháu con quan cả đến vinh Đất phát võ tướng Kiểu đất thứ mười ba Thơ rằng: Phần phiên âm Võ sĩ địa đồ Thi vân: Tứ thú câu toàn hữu tiểu thành, Kỳ gia nam nữ phụ quân minh, Long châu quyền xuất chân long Hổ ngọc khởi sinh tú hổ hình, Chu tước thiêm lai thành thủy nhiễu, Lộ huyền cao khởi hữu sơn minh Toàn ly nhược đắc vi triều án, Tôn tử thời thời tá thánh minh, Giải nghĩa Trang 85 http://www.tuvilyso.com Bốn thù vây quanh dáng tiểu thành, ển. h. Đất phát vương hầu Kiểu đất thứ mười bốn Thơ rằng: Phần phiên âm Vương hầu địa đồ Thi vân: Quý địa thiên sinh thể dạng kỳ, Vươn khuy, Hổ v duy. Hậu ủy nguyệt. Tiền s ao kỳ, Quốc trung chân vi diệu, Thử địa vương hầu tín hữu kỳ. G Đất quý trời sinh kiểu cách hay, , này, . Toàn gia nam nữ giúp triều đình, Liên châu lấp lánh thanh long quý Hạt ngọc bao la bạch hổ xinh. Chu tước nước quanh dòng uyển chuy Bản sơn cao ngất núi rung rinh Non ly bề thế chầu làm án, Con cháu thời thường giúp thánh min g hầu sở phát lý nan Long đầu đới ấn kiêm khuê hốt, ĩ thùy châu liệt trướng khởi tinh phong kiêm th inh thương cổ lập đ đại trạch iải nghĩa Vương hầu cao các khó xem thay Thanh long đới ấn cân đai đó, Bạch hổ đuôi mang chuỗi ngọc Sau có núi tròn trăng nước biếc Trước sinh đao kiếm trống cờ bay. Đầm to giữa nước là hay nhất. Chẳng phải vương hầu khó tới đây. Đất này phát vương hầu, có thể tin chắc bằng kỳ hạn Trang 86 http://www.tuvilyso.com D t) Của Tỉnh An tiên sinh D K i, , nguyệt. c đã có ít nhiều. Đất phát thế khoa ưới đây là hai địa đồ (kiểu đấ âng lên vua Hồng Vũ iểu đất thứ nhất Thơ rằng Phần phiên âm Thế khoa Thi vân: Thủy quá thiên môn tu chiếu hồi, Trừng trừng hậu hữu tuyết trung ma Vũ môn yếu sử khai tam lãng Bình địa tu giao chấn nhất lôi, Thiên hình cộng bão viên như nguyệt, Tứ bao hàm thế phúc tự bôi. Nhược đắc trường giang y hậu chẩm. Tử tôn tất hữu quý quan thôi. Giải nghĩa Nước quá thiên môn chảy nối về Trong veo tuyết trắng hóa mai huê, Vũ môn sóng vượt cao ba đợt, Bình địa sấm khua dậy một hồi Nhấp nhánh nước non vương bóng Ngổn ngang mây đá dáng con nghê. Sông dài nước chảy vòng làm án Con cháu quan sang đủ mọi bề. Đất này phát năm hai mươi bảy tuổi làm quan tước lộ Trang 87 http://www.tuvilyso.com Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ hai Thơ rằng: Phần phiên âm Giáp khoa hành uyển chuyể thị thần đồng trạc thiế ấn xuất mao hình tự lập, khiên mã tử thế tranh tiên, Vân phong cao ngoại thần Thi vân: Long n bút sinh biên, Chính u niên, Hổ Mã đồng hiện, Nguyệt chiếu g ng trung ng c nữ truyền, Nhược n tác án, oàn) Rồng đi uyển chuyển bút ngay bên, Ấy chín hiếu niên Hổ nọ ấ ững Ngựa con ng ên, yền. Đất phát cự phú Dưới đây có mườ địa đồ (kiểu ất) Ph m Thi vân: ổ long cườ ự đại thuyền, toàn) ia ọ kiến đại giang hoà Tất nhiên phụ tử thế khoa tuyền (t Giải nghĩa h thần đồng tuổi t n kia hình đứng s ựa mẹ khéo tranh l Mây bay ngoài cửa thần đồng hiện Giăng chiếu trong sông ngọc nữ tru Bằng có sông to vòng trước án, Cha con khoa giáp nối liền liền. Năm hai mươi bảy tuổi thì cha con thi đỗ đồng khoa. i đ Kiểu đất thứ nhất Thơ rằng: ần phiên â Phú gia H ng cán t Sinh nhân điển mại hữu sinh tiền, Phong viên tại hậu tăng điền sản, Quý nữ quí nam phú thọ tuyền ( Trang 88 http://www.tuvilyso.com Giải nghĩa Hổ long m ền to, u tiền, ng. Thi vân: Hổ long uy lưỡng chính bình, Phú quý thi ĩ định, Trưởng âu sự thịnh, ữ nhân th ng thiên mệnh. . ng đương đều nhau, gọi là bình chính. Đất phát cự phú Kiểu đất thứ ba Thơ rằng: ạnh mẽ thuy Chủ trương buôn bán trời cho nhiề Đằng sau cao, ruộng khắp miền, Gái trai trưởng út thọ tuyền giàu sa Đất phát cự phú Kiểu đất thứ hai. Thơ rằng: Phần phiên âm Phú gia ển chuyển ên nhiên tu d quý tam phòng c N ọ khảo hưở Giải nghĩa Hổ long uyển chuyển đất đôi bên Phú quý trời cho há tự nhiên, Trưởng út ba ngành đều thịnh sự, Mạng trời con gái thọ cao niên Ch : Long hổ bình chính, là ý nói thanh long, bạch hổ cùng tươ ú thích rằng Trang 89 http://www.tuvilyso.com Phần phiên âm Phú gia ệt chiếu thiên môn tu hướ Gia trung phú quý mãn tiền tài, Nam nhi kiêm đắc thọ niên hưở Nữ tử hoàn thành đắc mỹ tài, Giải nghĩa Cửa trời hồng thủy bóng hằ Thi vân: Nguy ng lai, ng, ng nga, Giàu có phong u phú quý mà, Thọ kh nh đạc, Tài ba c oa Chú thích rằng: Nguyệt chiếu thiên môn là ý n ng cánh cung dáng tựa cầu vồng, mặt trăng mặt trời chiếu bóng lại thì gọi t chiếu thiên môn. Đ Phần phiên âm Phú gia Thi vân: Hổ long viên chiếu tự liên châu, Khoái đổ gia trung khương hữu dư, Trung trưởng tam phòng câu đại vượng, Nữ nhân vinh quý thế gian thủ. Giải nghĩa Long hổ liên châu chiếu sáng ngời, Cả nhà giàu có sướng ăn chơi, Ba ngành lớn nhỏ đều hưng vượng, Gái cũng giàu sang khác nước đời. Long hổ liên châu là ý nói thanh núi hình tròn ngoài lại có nhiều ngọn tròn như hạ châu, bạch hổ núi cũng ại có nhiều núi tròn hình như hạt châu nữa cho nên mới gọi rằng âu. lư ảo con trai người đĩ on gái tính văn h ói nước chảy vò là nguyệ ất phát cự phú Kiểu đất thứ tư, Thơ rằng: Chú thích rằng: long đã có đã tròn bên ngoài l là long hổ liên ch Trang 90 http://www.tuvilyso.com Đất phát cự phú Kiểu đất thứ năm Thơ rằng: Thi vân: n danh, h, Gia Thanh điền eo, Trung t nhiều, Con gái Cửa nhà vui v bao nhiêu. iền là ý nói thanh long núi nh ư quản bút cho nên gọi tên là bút tiến đ Phần phiên âm Phú gia Thi vân: Hổ hổ sinh để long cố đi, Gia môn y thực nhân vô tỷ, Phần phiên âm Phú gia Long tiêm long bạn tiến điề Trung thứ nam nhi thổ địa hoàn Nữ tử túc y kiêm túc thực, môn cộng hỉ lạc phong doanh. Giải nghĩa long bút nhọn tiền th thứ hai trai ruộng đấ đủ ăn và đủ mặc. ẻ phúc Chú thích rằng: Bút tiến đ ọn nh iền. Đ Kiểu đất thứ sáu Thơ rằng: ất phát cự phú Trang 91 http://www.tuvilyso.com âu, u. Long cố hổ đê là ý nói hổ t nhịp cầu mà thanh long đương gắng lại hổ, là đất phát nhà giàu đầ g sướng người ta không thể đem ra mà so sánh kịp. Ngưỡng quan long bạn khởi trùng trùng, Khoái đổ gia môn phú thọ hùng, Nam tử tất nhiên quan vị tiện, Nữ nhân đích thị phú nhiêu phong. Giải nghĩa Thanh long núi mọc trùng trùng, Cửa nhà phong pú hào hùng thọ khang. Con trai tiến đạt vẻ vang, Con gái giàu có vinh quanh m miều, Long bạn trùng khởi là ý nói a từng dao bút mà bên ngoài lại có ba núi mọc tròn cho nên gọi là tr Nam nhi tam tử câu hưng thịnh, Nữ tử bình thường an sở chỉ. Giải nghĩa Hổ thấp hơn long mấy nhịp cầu, Cửa nhà phong phú giống ai đ Con trai giàu có đều vinh hiển, Con gái bình thường của vững lâ Chú thích rằng: hấp hơn long mấy y đủ ăn mặc sun Đất phát cự phú Kiểu đất thứ bảy Thơ rằng: Phần phiên âm Phú gia Thi vân: ỹ Chú thích rằng: thanh long đã có b ùng khởi. Trang 92 http://www.tuvilyso.com Kiểu đấ ứ tám Thi vân: hỉ Th ỹ, ệnh, Non cao bạch hổ trùng trùng, Thứ na g khen lao. Trưởn ng hào. Mỹ nhân b ũng sang. Sơn cao hổ bạn trùng trùng là ý ổ đã nhiều núi cao mà bên ngoài lại còn c ằng hổ bạn trùng trùng . Đất phát cự phú Kiểu đất thứ chín Thơ rằng: Phần phiên âm Phú gia Thi vân: Lai hồi long bạn điệp viên phong Đất phát cự phú t th Thơ rằng: Phần phiên âm Phú gia Cao sơn hổ bạn tú trùng (khởi) k ứ tử đăng khoa nhân thiện m Trung trưởng phú nhiêu an tính m Nữ nhân tam vị quan vinh quý, Giải nghĩa m thi đỗ người cùn g nam phú túc cườ a vị vị nào c Chú thích rằng: nói bạch h ó nhiều núi tròn nhọn mọc thêm ba bốn ngọn cho nên nói r . Người con trai thứ và người con trai út thi đỗ bảng vàng Trang 93 http://www.tuvilyso.com Tử tôn đại đại phú nhiêu phong Trung trưởng bình trường an sở xử Nữ nhân đích thị phú gia ông. Giải nghĩa Thanh long trùng điệp ngọn tròn Cháu con giàu có mãi còn mai sau, ưởng, trung nam được sở cầu, Gái hay duyên sánh nhà giàu vinh hoa. , Tr Chú thích rằng: Thanh long ngọn tròn trùng y qua đời khác của cải lúc nào cũng thịnh vượng không tiêu hao c Tử thế câu hồi thị lữ (kìm) câm, Toàn gia nam nữ lộc tài lâm Trung tâm ẩn huyệt tài phân biệt, Phú quý lưu truyền vạn đại tầm. Giải nghĩa Tứ kim thế uốn lưng về, Cả nhà giàu có đề huề gái trai, Giữa tim huyệt kết không sai, Vinh hoa phú quý lâu dài cháu con. Chú thích rằng: Tứ kim là bốn thế đều quay hướng cong vào nên trong gia đình đều được Đinh tài lưỡng vượng, người ta ai cũng muốn đến làm thân. điệp là ý nói đời ấ hi cả. Đất phát cự phú Phú quý vinh hoa Kiểu đất thứ mười Thơ rằng: Phần phiên âm Phú quý vinh hoa Thi vân: Trang 94 http://www.tuvilyso.com ần, Huy ân ân mù lòa. Đất này phát giàu có nh n quá thành ra giàu có ăn uống phong lưu, mà trái lại tấ Một thế đất thổ tinh Hữu thực nhi cổ Thơ rằng Phần phiên âm Nhất thế địa (hung) Thi vân: Sinh tiền nhất thổ áp gia ph ền vũ cao viên áp bản thân, Án khởi ngu phong vô nhất thị, Phú nhi phản cổ hữu kỳ thân. Giải nghĩa Thổ tinh trước áp phần gia Đàng sau huyền vũ như là áp th Án cao năm ngọn che gần. Giàu nhưng phải tội tấm th Chú thích rằng: ưng bởi tại án sơn gầ m thân phải mù lòa khốn cực. Một thế đất hỏa tinh Tai hại cô quả Thơ rằng: Trang 95 http://www.tuvilyso.com Nhất hỏa tiêm sinh xuất huyệt trung, Th Ôn g. ụa, Kh Chú thích rằng: Đất này hoàn toàn khốn kh giữa huyệt, nên người ta bị ôn dịch tai hại goá bụa cực kh hi vân: Địa sinh nhất thủy trực thành môn, Thử địa thương sinh bất khả ngôn, Nam nữ sinh sầu sầu quỉ bệnh, Tử nhân xâm nhập nhiễm hồn sinh. Giải nghĩa Thủy tinh bắn thắng lại thành cung, Làm hại người ta nói chẳng cùng, Trai gái buồn đầu vì bệnh quỉ, Chết rồi còn quấy bậy người hung. Thủy tinh hay sinh tai vạ, c hết lại làm quỉ còn quấy người sống. Phần phiên âm Nhất hỏa địa (hung) Thi vân: Toàn gia ôn dịch bị tai hung, Nam nữ yểu tử tinh cô quả, ử huyệt kỳ gia thị khốn cùng. Giải nghĩa Hỏa tinh sinh nhọn giữa trong cung. dịch tai ương khốn khổ chun Trai gái chết mòn nguyên góa b ốn cùng đất ấy chớ ai dung. ổ, vì bị ngọn lửa nhọn ổ khốn cùng. Một thế đất thủy tinh Gặp phải thủy huyệt này thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Nhất thủy địa đồ (hung) T Chú thích rằng: ho người sống, khi đã c Trang 96 http://www.tuvilyso.com Nhất mộc trường lai thị yểu vong, Ti u nhập, ng chong, Khuy ổi, Đất này ai táng phả uyệt tộc không người nối dõi. Ph Một thế đất mộc tinh Mộc huyệt này thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Nhất mộc địa đồ (hung) Thi vân: Hữu biên như xích trực trung xung, ền khuyết vô viễn phong thấ Kỳ gia yểu tử tuyệt vô tông. Giải nghĩa Mộc tinh dài, lại hóa nguy vong, Bên hữu như cây thước thẳ ết hãm không xa nên gió th Cháu con yểu tuyệt hết trông mong. Chú thích rằng: i bị con cháu chết non, họ hàng t Một thế đất tứ mộc Tứ mộc huyệt này thì xấu Thơ rằng: ần phiên âm Tứ mộc huyệt đồ (hung) Thi vân: Trang 97 http://www.tuvilyso.com Chu vi tứ mộc mãn chu vi, Gia ng, Đất này ai táng phải vợ chồng ly biệt, lúc chết không được gặp nhau, trong nhà tai nạn khốn khổ. Tứ thổ đồng hoành tọa tỉnh hôn, Phần doanh u ám hàn vô môn, Kỳ gia nam nữ phi tai quá, Hình ngục thườ g ly khốn tử tôn, Giải nghĩa Bốn thổ ngồi ngay bốn góc rồi, Âm u phần mộ bách không thôi, Tai bay vạ gió đâu đưa lại, Con cháu oan khiên khám ngục ngồi. Chú thích rằng: Đất này phần bị tối tăm âm u, bị gió t nên trai gái trong nhà đều bị tai bay vạ gió, con cháu bị mắc oan khiên. thất phu thê tử biệt ly, Nam nữ tử tôn ngu dưỡng bệnh Kỳ gia tống tử tai dư thi, Giải nghĩa Bốn bên bốn mộc giữa vuông vuông, Vợ chết chồng xa thật đáng thươ Cháu gái con trai ngu, bệnh hoạn, Nhà sáo chết hại lại tai ương. Chú thích rằng: Tứ thổ tiêu phong đồ Tứ thổ huyệt này xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Tứ thổ phong (hung) Thi vân: n lọ Trang 98 http://www.tuvilyso.com Đinh đầu phá trực đồ Bạch hổ có chữ đinh này thì xấu Thi vân: ạm, ơi, Ch ng người, Ch Chú thích rằng: Đất này bạch hổ bị chữ đin ết tươi. Trực mộc long biên gia đạo phá, Nam nhi yểu tử nữ cao giá, Tôn tôn tử tử bị đao thương, Thơ rằng: Phần phiên âm Đinh đẩu phá trực đồ Bạch hổ đinh đầu bất khả quan, Kỳ gia tiên tử bị gian nan, Toán lại hà phạm thành hung ph Đoan bản đinh đầu phá hổ san. Giải nghĩa Bạch hổ đinh đầu chẳng phải ch ết tươi khốn nạn thảm thươ Vì đâu đến nổi ta nên biết, ỉ tại đinh đầu phá hổ thôi. h đóng ở đầu, nên bị ch Mộc phá đoạn kim đồ Đoạn kim này thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Mộc phá đoạn kim đồ (hung) Thi vân: Trang 99 http://www.tuvilyso.com Ph Trai ng, Góa đồng. Mộc tinh bắn thẳ ết sớm mà con gái muộn chồng, cả nhà góa bụa cùn Hữ đồ Nữ n Hữu lộ vô yên đồ Thi vân: Nam nữ câu ly tử thiếu niên, Nam bị đao thương binh trận thất, Nữ nhân cô qu ất an tuyền (toàn) Giải nghĩa Móc đã tròn nh ng khói lại không, Gái trai đều chế ẻ lung tung, Trai bị gươm đao ra trận chết, Gái thì côi cút chẳng thong dong. Chú thích rằng: Đất này nam tử nữ nhi đều mắc tai vạ mà chết non, còn người con gái côi cút mà chẳng an toàn. ụ phụ phu phu thành cô quả. Giải nghĩa Mộc tinh thẳng tắp phía thanh long, chết còn non, gái muộn chồ bụa chiếc thân côi cút nữa, Cháu con khôn tránh lưỡi gươm Chú thích rằng: ng bên thanh long nên con trai ch g côi cút. u lộ vô yên hi nam tử chết còn thiếu niên, xấu. Thơ rằng: Phần phiên âm Hữu lộ viên tú khuyết vô yên, ả b ư t tr Trang 100 http://www.tuvilyso.com ấu Tả biên mộc trực (hung) Thi vân: ếu niên, Nữ nhân thư thái an kỳ thất, Bi ởi tại mộc tinh bức hại bên thanh long quá, nên con trai bị chết, con gái được an nhàn, bởi vì bên bạch hổ kh Hữu b c đồ Thi vân: nh, Tả biên mộc trực đồ Mộc tinh bức thẳng bên thanh long thì x Thơ rằng: Tả biên mộc trực bức long biên, Nam tử tiên tri tử thi Đoan bản hổ cung vô phạm cùng. Giải nghĩa Mộc tinh bức thẳng tả thanh long, ết trước con trai chết trẻ trung. Con gái an nhàn thư thái khá, Bởi vì bạch hổ vốn ung dung. Chú thích rằng: B ông bị phạm. iên mộc trự Bạch hổ bị mộc tinh phá, xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Hữu biên mộc trực (hung) Hổ biên mộc trực phá phần gia, Nữ tử trực vi yểu tử ma, Nam hữu tử tôn an tính mệ Trang 101 http://www.tuvilyso.com n, , Bên bạch hổ bị trực m t non, còn bên con trai tạm được an toàn, nhưng đến nửa đờ Hữ đồ Hữu yên vô đồ (hung) Thi vân: ọng gia, Nhược thú bản hương thân thất tử, Viễn thân định thị dã vinh hoa, Giải nghĩa Có khôi cao đầy móc lại không, Thẳng đường xông mộ gái xa trông, Ở làng có lẽ thân mình chết, Làng khác vinh hoa có thể mong. Chú thích: Đường thẳng xông vào phần mộ nên con gái xa cách chỉ biết tưởng vọng về nhà, ở làng mình thì xấu, mà đi làng khác lại hay. Trung niên bị bệnh tử vô ta (sai) Giải nghĩa Mộc tinh bắn thẳng phá âm phầ Con gái xui nên chết bất thần, Con cháu phía trai may cũng đỡ Nửa đời bị bệnh chết mòn dần Chú thích rằng: ộc phá nên con gái bị chế i người rồi cũng chết mòn. u yên vô lộ Cao đầy không móc thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm lộ Hữu yên cao hậu trật vô lộ, Lộ trực xung phần nữ v Trang 102 http://www.tuvilyso.com Trùng long hoán thê thiếp Đã trùng long nước chảy xuyên trong là xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Trùng long hoán thê thiếp (hung) Thi vân: Trùng hữu long trùng thủy nội xuyên, Nam nhân thê thiếp bất an tuyền, Thất gia nghinh tống tam đại trụng, Thủy định duyên hài định số nhiên. Giải nghĩa Trùng long trong nước chảy xuyên, Đàn ông hỏi vợ tiếp liền mấy phen, Dâu gia đón rước liên miên, Ba lần mới định nhân duyên sắt cầm. Chú thích rằng: Trùng long nước chảy xuyên trong, Nên thê thiếp chẳng an toàn, ba đời cưới vợ duyên hài mới yên. Trùng hổ hoán phu đồ Trùng hổ liên lai thì xấu Thơ rằng: Trang 103 http://www.tuvilyso.com Phần phiên âm Trùng hổ liên lai hoán phụ đồ (hung) Thi vân: Trùng hổ liên lai nữ hoán phu, Triêu nghinh mộ tống bất tri tu, Chí tam tri định, thành gia thất, Tỉ dực uyên ương thủy thượng du. Giải nghĩa Bạch hổ liên lai gái cưới chồng, Chiều đưa sớm đón hổ hay không Ba phen mới được yên gia thất, Chắp cánh uyên ương giữa cánh đồng. Chú thích rằng: Bởi vì bạch hổ lại liền hai lần, nên con gái phải góa chống ba đời mới thành gia thất. Loan cung bão ngoại đồ Thơ rằng: Phần phiên âm Loan cung bão ngoại đồ (hung) Thi vân: Loan cung bão ngoại chủ tha hương, Nữ tử vong gia tử ngoại phương, Hổ vĩ hướng lai gia diệc phú, Nư nhân tất dã thọ nhi xương. Giải nghĩa Vòng cung chủ thịnh tha hương, Vong gia con gái chết đương ở ngoài, Hổ đuôi hướng lại giàu hoài Thọ xương con gái phát tài phương xa. Chú thích rằng: Vì vòng cung hướng ngoài nên đi tha phương thì mới thịnh, vì đuôi bạch hổ thanh thế đàng hoàng nên con gái làm ăn thịnh đạt giàu có mà thọ khảo. Trang 104 http://www.tuvilyso.com Thủy xuyên đồ Hoa nguyệt con gái dâm phong, xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Thủy xuyên, nữ dâm phong (hung) Thi vân: Thủy xuyên hổ tý nữ dâm phong, Hoa nguyệt tâm đam sở mộng cung Hạnh hữu nam nhi cổ phú hĩ, Tuyết ư gia xỉ thất hưng long. Giải nghĩa Nước xuyên tay hổ gái hoang dâm, Hoa nguyệt mê man đã quá tầm, May có con trai mà giàu có, Cửa nhà thịnh vượng sửa sai lầm. Chú thích rằng: Nước xuyên bạch hổ nên con gái đam mê hoa nguyệt, mộng Tần mơ Sở may được người con trai giàu có mới rửa được cái nhục cho nhà nhưng phải bệnh mù. Long phi hổ khứ đồ Đất phát ăn mày là xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Long phi hổ khứ, khất cái (hung) Thi vân: Trang 105 http://www.tuvilyso.com Long phi hổ khứ chủ tha hương, Phiêu bạc nam nhi tán tứ phương, Kham tiếu gia trung vô nhất vật, Nhi tôn khất thực thiên môn thương. Giải nghĩa Rồng bay hổ chạy ly hương, Con trai lưu tán bốn phương chơi bời, Nhà không một vật ăn chơi, Cháu con khất thực bên trời đau thương. Chú thích rằng: Vì long phi hổ khứ, nên tính thích đi xa phiêu bạt bốn phương, mà kết cục trong nhà không có lấy một vật, đến nỗi con cháu phải đi ăn mày. Phúc chưởng đồ Hình như bàn tay úp là xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Hình như phúc chưởng (hung) Thi vân: Hình như phúc chưởng phục vô sơn, Chính thị nhân sinh ngọa bệnh gian, Nam nữ tất nhiên câu khốn khổ, Kỳ gia tật bệnh bất năng an. Giải nghĩa Hình bàn tay úp không non (núi) Chính nơi bệnh hoạn héo hon suốt đời. Gái trai đau ốm không ngơi, Cả nhà tật bệnh chẳng người nào yên. Chú thích rằng: Bàn tay úp chủ tật bệnh nhiều con trai con gái đều vất vả trong nhà tật bệnh chẳng lúc nào yên. Trang 106 http://www.tuvilyso.com Tàng sơn đầu đổ Thê thiếp cao thanh thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Tàng sơn đầu (hung) Thê thiếp cao thanh Thi vân: Bất thùy huyền vũ viết tàng đầu, Nam nữ vô nam chủ tử sầu, Thê thiếp cao thanh tinh đại ngữ, Đọa kỳ gia đạo lực nan trì. Giải nghĩa Tàng đầu, huyền vũ trơn tru, Lấy chi ủng hộ đền bù đàng sau. Gái trai không có con dâu Mua sầu chuốc não nàng hầu tiếng to. Nào thê nào thiếp dày vò. Khuynh gia bại sản còn to cái mồm. Chú thích rằng: Bởi không có huyền vũ nên gọi là tàng đầu, thế chinh không vững, rất khỏ bảo nhau trong nhà lộn xộn, đạo nhà tan nát, chỉ vì thê thiếp nhiều lời. Huyền vũ thượng đầu đồ Thượng đầu huyền vũ phạm sát là xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Huyền vũ thượng đầu (hung) Thi vân: Thượng đầu huyền vũ phạm hà đa, Tôn tử nhân sinh tử yểu ma, Tiên tử trưởng nam nan tẩu miễn Quý phòng hậu bại diệc kham ta. Giải nghĩa Trên đầu huyền vũ phạm vào chi, Con cháu sinh ra sống, chết đi, Trước hết trưởng nam đà khó thoát Đến sau con út chẳng ra gì. Trang 107 http://www.tuvilyso.com Chú thích rằng: Bởi vì huyền vũ thượng đầu phạm sát nên con cháu gian nan, lúc sống đau thương khi chết trưởng nam chết trước rồi con út cũng chết sau. Vô huyền vũ, khuyết tiên ông Không có huyền vũ gọi là huyền không, xấu. Thơ rằng: Phần phiên âm Vô huyền vũ, khuyết tiên ông (hung) Thi vân: Địa vô huyền vũ hiệu huyền không, Định thị gia trung khuyết tổ ông, Nam nữ yêể vong ly khốn khổ, Kỳ gia tôn tử tất nhiên cùng. Giải nghĩa Đất không huyền vũ gọi huyền không Đóng đủ trong nhà chỉ thiếu ông Trai gái chết non hay khốn khổ, Cháu con nghèo túng bước đường cùng. Chú thích rằng: Bởi không có huyền vũ, cho nên ông không thọ, trai gái cũng chết non, cảnh nhà vất vả lầm than. Chưởng trung hình đồ Bốn thế hình như bàn tay khá tốt Thơ rằng: Phần phiên âm Chưởng trung hình đồ (khả) Thi vân: Tứ thế hình như chưởng nhân trung, Toàn gia phú thọ diễn vô cùng? Trang 108 http://www.tuvilyso.com Nam nhi tất hữu đa tài bạch Nữ tử năng tinh nghệ nghiệp thông Giải nghĩa Hình tựa bàn tay đất mới hay, Cả nhà phú quý thọ khang thay, Con trai của cải dư thừa để, Con gái tinh thông nghệ nghiệp thầy. Chú thích rằng: Thế đất như giữa bàn tay, chủ thu vào, cho nên giàu có thọ khang con trai giàu có con gái cũng vẻ vang. Thái cao địa đồ Gia thất rất hiền ở cao, xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Thái cao địa đồ (hung) Thi vân: Gia thất thâm hiềm sử thái cao, Kỳ gia tật bệnh hoạn gian lao, Liên miên sàng tịch tư đồ thiết, Tài tán vong gia vật đại hao. Giải nghĩa Nhà, đất kiêng thay chỗ quá cao, Người hay tật bệnh lại gian lao, Nằm trên giường chiếu liên miên nghĩ, Lo lắng ngày đêm của cải hao. Chú thích rằng: Âm phần cũng như nhà ở, không nên cao quá, nếu không kiêng được thì hay sinh bệnh tật lo âu, tiền tài của cải hao tán. Trang 109 http://www.tuvilyso.com Bạch hổ xạ long đồ Bạch hổ bắn phải thanh long thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Bạch hổ xạ long đồ (hung) Hổ xạ thanh long nam bất trường, Trung gia trưởng thập bệnh liêm sàng, Mục manh túc chiết thương đầu thống, Khốn khổ nam nhi bất kiến xương. Giải nghĩa Thanh long bị hổ bắn sang Con trai chẳng thọ nhà mang bệnh liền Đau đầu đau mắt liên miên Gẫy chân khốn khổ oan khiên chẳng lành. Chú thích rằng: Bạch hổ bắn sang thanh long, tất cả là phía bên con trai bị hại, trong nhà tật bệnh luôn luôn, con trai vất vả làm ăn chẳng thấy gì thịnh vượng. Thanh long phạm hổ đồ Thanh long phạm vào bạch hổ thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Thanh long phạm hổ (hung) Thi vân: Trang 110 http://www.tuvilyso.com Thanh long phạm hổ nữ vô lương, Tất kiến gia trung nữ hữu thương, Thương hổ quá ư long xạ hổ, Nữ nhân tật bệnh bất duyên trường. Giải nghĩa Thanh long phạm hổ tai ương, Trong nhà con gái thường thường bị đau, Hổ thương bởi tại long đầu, Con gái tật bệnh mệnh hầu khó qua Chú thích rằng: Bạch hổ bị thanh long bắn sang mình, nên phía con gái không tốt, trong nhà tật bệnh liên miên, nên mệnh khó tuyền. Tán thủy đồ Lưỡng vĩ thủy song phi thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Tán thủy (hung) Thi vân: Lưỡng vĩ phi phi bất bão hồi, Kỳ gia trưởng nữ tẩu bồi hồi, Thời sư bất thức mê huyền tự, Cấp tốc phiêu lưu bại tất thôi. Giải nghĩa Hai đuôi bay cả chả quay về Gái lớn nhà ta bối rối ghê. Thầy đốt mê man huyền tự đó, Chóng cháy phiêu bạt cách san khê. Chú thích rằng: Hai đuôi thanh long bạch hổ cùng bay ra đi không có thế bao bọc về, hơn nữa hai ngọn nước cũng chảy theo đi nên người con gái lớn có vẻ lo âu vi gia cảnh dễ phiêu lưu vậy. Trang 111 http://www.tuvilyso.com Đẩu tả đồ Minh đường sinh đẩu tả thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Đẩu tả đồ (hung) Thi vân: Mạc khiển minh đường sinh đẩu tả, Tài tán nhân vong tức cô quả, Thời sư bất thức mê huyệt kỳ, Tôn tử thời thời phòng độc ngọa. Giải nghĩa Minh đường nước cứ rót đi, Tán tài vong mệnh người thì quả cô, Thấy vườn không biết táng vô, Buồng không con cháu nằm khô một mình. Chú thích rằng: Minh đường bị nước rót đi mạnh quá, nên bị mất của, chết người, cháu con góa bụa, tình cảnh nghèo nàn khốn cực. Thần tiền đồ Trước minh đường mà có miếu thần thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Thần tiền đồ (hung) Thi vân: Thần tại tiền đường ám nhãn hôn, Trang 112 http://www.tuvilyso.com Cuồng phong tật liệt cuống nan ngôn, t khả luân, Giải nghĩa Thần ở trư ối tăm, nhăng, ăng. Chú thích rằng: Trước minh đường mà có mi tốt, nên trong nhà thường bị tật bệnh Kiểu t n đồ Cầu ca ì xấu Phần phiên âm Thi vân: Kiểu phàm cao trương lập lại môn, dự, ôn. Giải nghĩa Trước cử dựng nhố nhăng ằng. Chú thích rằng: Trước cửa nhà mà có cầu c tiểu nhân lau nhau, đàn bà hóa nhưn Hựu thiêm ấm á ly tôn tử, Thử huyệt thương nhân bấ ớc nhà mắt t Cuồng phong tật bệnh nổi lăng Lại thêm ấm á cho con cháu Huyệt hại người thời hết nói n ếu thần là không , hiểm nghèo, câm ngọng, cuồng phong, tối tăm mắt mũi. iề o trước cửa th Thơ rằng: Kiểu tiền đồ Kỳ gia cô quả tiểu nhân tồn, Trưởng nam tiểu nữ vinh hoa Trưởng ngoại kham gia đắc đạo kh a phàm kiều Nhà bà góa bụa trẻ măng măng, Trưởng nam gái út vinh hoa khá, Cháu ngoại khen thay được đạo h ao bắc lên, lắm g trưởng nam và con gái út vinh dự, khá khen cháu trưởng ngoại lại thành đắc đạo. Trang 113 http://www.tuvilyso.com Thần cư mộc vị đồ Mộc ph ì xấu Phần phiên âm Thi vân: Thần cư mộc vị tử vô nhân, ân, t, Giải nghĩa Miếu thần c hay chi, h, inh lâu dài. Chú thích rằng: Miếu thần ở mộc phương thì b hông ai biết nữa, đời mình lại giết mình Bán nguyệt đồ Hình như t kẻ hay Phần phiên âm ương có miếu thần th Thơ rằng: Thần mộc (hung) Tuyệt tộc trung niên bị sát th Hạnh hữu trưởng nam vinh quý đạ Tử tôn phong phú vĩnh vô luân. phương mộ Chết không ai biết họ thì vắng tan May anh trai lớn hiển vinh, Cháu con phú quý trường s ị tuyệt tộc chết k , chỉ may được người con trai lớn phú quý hiển vinh con cháu thịnh vượng vì bạch hổ trông sang. bán nguyệt thế í Thơ rằng: Bán nguyệt Trang 114 http://www.tuvilyso.com Thi vân: Bán nguyệt chi hình thế thiểu tri, ng thọ, Giải nghĩa Nửa giăng ấy ai hay, y. Chú thích rằng: Hình như bán nguyệt trông lên, nên trong nhà giàu có vượng nhất là người con trai tr Khuyển ngọa đồ Hình à tốt Phần phiên âm Thi vân: Hình như khuyển ngọa thiếu phiêu lưu h dụng. Giải nghĩa Khuyển n u lại tốt duyên, , Đất hình khuyển ngọa dẫu có ều, nhưng được thánh quân giao cho c Kỳ gia phú quý túc lương y, Trưởng nam khả hứa niên tă Quý tử phiêu vong định bất nghi. hình thể m Phú quý tiền nong thóc lúa đầy Trai lớn thọ càng thêm tuổi hạc, Phiêu lưu con út thảm thương tha ưởng đã phú quý lại thọ khang, chỉ thương thay cho người con gái út phải phiêu lưu không định. như khuyển ngọa l Thơ rằng: Khuyển ngọa Ký thực quyền gia đắc sở ưu, Nhất tự thánh quân chuyên bín Quyền sưu ư thế thụ công hầu. gọa phiêu lư Quyền môn ăn gửi sướng như tiên, Thánh quân tín dụng giao quyền bính Chức trọng quyền cao lại lắm tiền, Chú thích rằng: phiêu lưu ít nhi hức quyền, quyền hành vượt cả vương hầu. Trang 115 http://www.tuvilyso.com Ngưu miên đồ Ngưu n ý (tốt) Phần phiên âm Thi vân: Miên ngưu kỳ địa phú thiên niên, dụng, Giải nghĩa Miên ngư àu sang, h quang ần. Chú thích rằng: Trâu nằm ngủ là đất phát già ba bề núi mọc, như thành, đàng trước Nga đầu địa đồ Ngu ấu Phần phiên âm Thi vân: Ngưỡng quan k ự nga đầu, iên là đất phú qu Thơ rằng: Ngưu miên (cát) Gia thất ưng tri tất hữu quyền, Nhất tự miếu đường đăng bính Tam phần điền địa nhất phần thiên. u đất phát gi Cửa nhà quyền quý lại càng vin Miếu đường lên xuống nể nang. Ba phần đất ruộng giang san một ph u sang, lại thêm có án hẳn hoi, đàng sau huyền vũ chắc chắn, nên phát một đời vinh quang quyền to chức trọng ruộng nương muôn ngàn. yệt tựa nga đầu x Thơ rằng: Nga đầu (hung) ỳ huyệt t Gia thất khổ sinh vô nhân hạnh, Trang 116 http://www.tuvilyso.com Nam nữ đông tây vô xứ ngưỡng, Giải nghĩa Xét xem h đầu, hó khăn. m người Chú thích rằng: Nga đầu là một loài nhấm gậm inh ra vất vả, chẳng mấy ai được may Ngưu giác địa đồ Hình như t thì xấu Phần phiên âm N Thi vân: Hình như ngưu giác phạm sinh nhân, , Giải nghĩa Sừng trâu n mình, hôi, bị thương Chú thích rằng: Hình như sừng trâu bị tên n nên nam nữ có nhiều điều khó khăn Sinh nhân tà khúc vô nhân chính, uyệt tựa nga Chẳng ai may mắn nhà hầu k Gái trai không chốn làm ăn, Sinh ra giả dối mất nhân phẩm nên người ta s mắn. Con trai con gái chạy chọt khắp đông tây cũng không nơi nương tựa, gia đình quẫn bách nên con người cũng chẳng hay gì. sừng trâu phạm sá Thơ rằng: gưu giác (hung) Nam nữ phối đồ định hữu chân, Bản vĩ tiêm sinh danh phạm ác Kiếm đao bị tử sát thương nhân tên nhọn bắ Gái trai bạn sánh nhân tình lôi t Nhọn đuôi sinh phạm ác rồi, Gươm đao sát hại mình thời họn bắn vào cho , vi đuôi nhọn sinh sát, nên bị đao kiếm tử thương. Xuyên tự địa đồ Hình như chữ xuyên tới sâu thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Xuyên tự (hung) Thi vân: Hình như xuyên tự tựu vưu thâm, Táng thử nhi tôn yểu tất thâm, Đoan bản minh sư mê mục hạ, Quan quan vưu cẩn để ư tâm. Giải nghĩa Xuyên tự hình dung tới rất thâm, Táng đây con cháu chết âm thầm, Cam đoan thầy giỏi còn chưa chắc, Xem xet cho tinh kẻo nữa nhầm. Chú thích rằng: Đất hình như chữ xuyên là rất xấu, táng phải huyệt này thì con cháu chết non, thầy hay còn có thể nhầm, cho nên rất phải cẩn thận mà để tâm mới được. Án tiêm xạ địa đồ Mũi nhọn bắn vào phần mộ thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Án tiêm xạ, khất thực, hung) Thi vân: Án nhi tiêm nhập xạ kỳ phần, Nam nữ ly gia khất thực thân, Lão trắc đông tây vô xứ ngưỡng, Vô y vô thực hựu vô nhân. Giải nghĩa Án mà nhọn bắn linh phần, Lìa nhà trai gái kiếm lần bữa ăn, Đông tây chạy chữa khó khăn. Không ăn không mặc không thân thích gì. Chú thích rằng: Núi án mà nhọn nhằm bắn thẳng vào phần mộ thì người con trai bỏ nhà đi, kiếm ăn đến già, chạy khắp đông tây không có chỗ nương tựa, không ăn không mặc lại không cả người thân thích nữa. Bạch hổ khai khẩn đồ Bạch hổ mở miệng hại người thì xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Bạch hổ khai khẩu (hung) Thi vân: Hổ biên khai khẩu đáo nhân thương, Trưởng thọ nhi tôn, vật bất xương, Niên niên tài tán tinh đạo kiếp, Gia trung thường tổn bị ngưu dương. Giải nghĩa Mở mờm bạch hổ hại người, Cháu con dẫu thọ của thời hiểm hoi, Năm năm trộm cướp lôi thôi, Trong nhà tổn hại trâu rồi lại dê Chú thích rằng: Bạch hổ mở miệng là hại người dẫu có trường thọ nhưng con cháu không còn của cải gì, hằng năm lại bị mất trộm luôn, trâu dê tổn thất. Trực lộ đồ Đường thẳng dài ngang là xấu Thơ rằng: Phần phiên âm Trực lộ (hung) Thi vân: Lộ trực trường hoành tử thiếu niên, Kỳ gia tật bệnh diệc duyên miên, Toán lai đoạn bảo lộ thường trực, Trí sử nhân sinh mệnh bất (toàn) tuyền. Giải nghĩa Đường thẳng dài ngng chết thiếu niên, Cửa nhà tật bệnh thuốc liên miên, Xét ra dài thẳng tai ương thế, Sinh mệnh xui nên khó vẹn tuyền, Chú thích rằng: Vì ba đường thẳng mà đường ngang lại dài hơn cho nên chết lúc thiếu niên, nhà ấy bệnh tật liên miên khiến sinh mệnh khó được vẹn tuyền. Hoả xà nhập huyệt Hỏa xà nhập huyệt (hung) Thi vân: Hỏa xà nhập huyệt dã nan tri, Sinh nhân yểu tử dĩ vi kỳ, Vong gia bị tử tinh lưu thủy. Thế thế thường ly hại khả ky (ca).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.