Header Ads

PHÉP XEM NGÀY TỐT XẤU THEO NHỊ THẬP BÁT TÚ CỔ TRUYỀN

PHÉP XEM NGÀY TỐT XẤU THEO NHỊ THẬP BÁT TÚ CỔ TRUYỀN


1 - 角木蛟 ( Giác Mộc giao)
角星造作主榮昌
文人及第見君王
嫁娶婚人多貴子
修墳埋葬主雙亡
Giác tinh tạo tác chủ vinh xương
Văn nhân cập đệ kiến quân vương
Giá thú hôn nhân đa quí tử
Tu phần mai táng chủ song vong.
Dịch :
Sao Giác tạo ra người quí sang
Đổ trạng vua ban đứng nhất hàng
Hôn nhân cưới gả sinh con quí
Động quan sửa mộ chủ trùng tang.
2 - 亢金龍 ( Cang Kim long )
亢星造作長房當
十曰之中即有殃
埋葬婚姻逢此日
丁殤媳寡守空房
Cang tinh tạo tác trưởng phòng đương
Thập Nhật chi trung tức hữu ương
Mai táng hôn nhân phùng thử nhật
Đinh thương tức quả thủ không phòng.
Dịch :
Sao Cang xây cất chịu buồn lòng
Mười ngày tai họa vướng vào trong
An táng hôn nhân như được chọn
Chết non dâu chịu cảnh phòng không.
3 - 氐土貉 ( Đê Thổ lạc)
氐星造作主遭凶
嫁娶婚姻禍幾重
行船必遇沉溺害
葬埋如用子孫窮
Đê tinh tạo tác chủ tao hung
Giá thú hôn nhân họa kỷ trùng
Hành thuyền tất ngộ mịch trầm hại
Táng Mai như dụng tử tôn cùng.
Dịch :
Sao Đê tạo dựng chủ hung phần
Cưới gả hôn nhân họa mấy lần
Đi thuyền bị nước trôi chìm hại
Mai táng dùng xong cháu khổ bần.
4 - 房曰兔 ( Phòng Nhật thố )
房星造作旺丁財
富貴榮華福祿來
埋葬若然逢此日
加官進爵位三臺
Phòng tinh tạo tác vượng đinh tài
Phú quí vinh hoa phúc lộc lai
Mai táng nhược nhiên phùng thử nhật
Gia quan tiến tước vị tam tài.
Dịch :
Sao Phòng xây dựng tiền tài đa
Có ngay phú quí với Vinh hoa 
Mai táng ngày này nếu gặp được
Công hầu phong chức có trong ba.
5 - 心月狐 ( Tâm Nguyệt hồ )
心星造作大為凶
事事教君歿始終
埋葬婚姻皆不利
三年之內禍重重
Tâm tinh tạo tác đại vi hung
Sự sự giáo quân một thủy chung
Mai táng hôn nhân giai bất lợi
Tam niên chi nội họa trùng trùng
Dịch :
Sao Tâm xây dựng lắm hung tai
Các việc khuyên người nên tránh ngay
Chôn cất hôn nhân đều bất lợi
Tai họa ba năm lấp lấp dầy.
6 - 尾火虎 ( Vĩ Hỏa hổ )
尾星造作慶財丁
開門放水子孫興
埋葬婚姻依此日
代代公候逹帝京
Vĩ tinh tạo tác khánh tài đinh
Khai môn phóng thủy tử tôn hưng
Mai táng hôn nhân y thử nhật
Đại đại công hầu nhập đế kinh.
Dịch :
Sao Vĩ dựng xây tốt khác thường
Giàu sang như tháo nước khai trương
Mai táng hôn nhân như chọn đến
Đời đời khanh tướng chốn quan trường.
7 - 箕水豹 ( Cơ Thủy báo )
箕星造作主高强
開創門前大吉昌
嫁娶修墳皆吉利
庫滿金銀穀滿倉
Cơ tinh tạo tác chủ cao cường
Khai sáng môn tiền đại cát xương
Giá thú tu phần giai cát lợi
Khố mãn kim ngân cốc mãn thương.
Dịch :
Sao Cơ xây dựng tốt sao đo
Nhà cửa khai trương tài lộc to
Sửa mộ hôn nhân đều cát lợi
Bạc vàng lúa thóc chất tràn kho.
8 - 斗木獬 ( Đẩu Mộc giải )
斗星造作主財豐
修墳埋葬子孫隆
開門放水多牛馬
婚姻嫁娶喜重重
Đẩu tinh tạo tác chủ tài phong
Tu phần mai táng tử tôn long
Khai môn phóng thủy đa ngưu mã
Hôn nhân giá thú hỷ trùng trùng.
Dịch :
Sao Đẩu dựng xây tài thuận thông
Táng mai , con cháu đại hưng long
Khai trương tháo nước nhiều tài lợi
Cưới gả hôn nhân vui chất chồng.
9 - 牛金牛 ( Ngưu Kim ngưu )
牛星造作是凶危
田蠶不利主人啼
嫁娶開門重禍至
豬羊牛馬亦悲淒
Ngưu tinh tạo tác thị tai nguy
Điền tàm bất lợi chủ nhân đề
Giá thú khai môn trùng họa chí
Trư dương ngưu mã diệc bi thê.
Dịch :
Sao Ngưu xây tạo lắm nguy nan
Bất lợi nông gia chủ thở than
Khai trương cưới gả gây trùng họa
Lục súc dịch ôn phải rã đàn.
10 - 女土蝠 ( Nữ Thổ bức )
女星造作損嬌娘
兄弟相殘似虎狼
埋葬婚姻逢此宿
家財衰散復離鄉
Nữ tinh tạo tác tổn kiều nương
Huynh đệ tương tàn tự hổ lang
Mai táng hôn nhân phùng thử tú
Gia tài ly tán phục ly hương.
Dịch :
Sao Nữ tạo xây vợ khó an
Anh em như sói cọp tương tàn
Hôn nhân chôn cất như dùng tới
Lìa quê tay trắng sống lang thang.
11 - 虛日鼠 ( Hư Nhật thử )
虛星造作主災殃
男女孤眠各一方
內亂風聲無禮節
皃孫媳婦伴人床
Hư tinh tạo tác chủ tai ương
Nam nữ cô miên các nhất phương
Nội loạn phong thanh vô lễ tiết
Nhi tôn tức phụ bạn nhân sàn.
Dịch :
Sao Hư tạo dựng xấu mười mươi
Nam nữ riêng phòng cách mỗi nơi
Rối rắm tiếng đời vô lễ giáo
Cháu con dâu phải ngủ giường người
12 - 危月燕 ( Nguy Nguyệt yến )
危星不可造高堂
埋葬修墳見血光
開門放水遭刑杖
三年兩戴一悲傷
Nguy tinh bất khả tạo cao đường
Mai táng tu phần kiến huyết quang
Khai môn phóng thủy tao hình trượng
Tam niên lưỡng đại nhất bi thương
Dịch :
Sao Nguy không xây tạo nhà cao
Sửa mộ động quan thấy máu đào
Tháo nước khai trương hình phạt gậy
Ba năm con cháu nạn như nhau.
13 - 室火豬 ( Thất Hảo trư )
室星修造進田牛
兒孫世代進王候
創業興財家宅旺
婚姻埋葬永無憂
Thất tinh tạo tác tiến điền ngưu
Nhi tôn thế đại tiến vương hầu
Sáng nghiệp hưng tài gia trạch vượng
Hôn nhân mai táng vĩnh vô ưu.
Dịch :
Sao Thất dựng xây lắm ngựa trâu
Cháu con nối tiếp chức công hầu
Lập nghiệp thêm tài nhà cửa đẹp
Hôn nhân mai táng chẳng âu sầu.
14 - 璧水㺄 ( Bích Thủy du )
璧星逢作日興隆
嫁娶婚姻喜慶重
埋葬招財人口旺
開門放水子孫逢
Bích tinh phùng tác nhật hưng long
Giá thú hôn nhân hỷ khánh trùng
Mai táng chiêu tài nhân khẩu vượng
Khai môn phóng thủy tử tôn phùng
Dịch :
Sao Bích dựng xây lộc rạng ngời
Hôn nhân gả cưới mãi vui tươi
Động quan lập nghiệp giàu con cháu
Tháo nước khai trương được gặp thời.
15 - 奎木狼 ( Khuê Mộc lang )
奎星進作有禎祥
家門和順大吉昌
若是葬埋陰卒子
開門恐及若災殃
Khuê tinh tiến tác hữu trình tường
Gia môn hoà thuận đại cát xương
Nhược thị táng mai âm tốt tử
Khai môn khủng cập nhạ tai ương
Dịch :
Sao Khuê xây dựng thêm điềm lành
Hoà thuận gia đình tốt rạng danh
Dùng ngày chôn cất thêm người mất
Khai trương tai họa vướng vào nhanh.
16 - 婁金狗 ( Lâu Kim cẩu )
婁星竪挂天門庭
家道添財事事興
婚姻他日生賢子
世代相逢祿位陞
Lâu tinh thụ quải thiên môn đình
Gia đạo thiêm tài sự sự hưng
Hôn nhân tha nhật sinh hiền tử
Thế đại tương phùng lộc vị thăng
Dịch :
Sao Lâu như ngọc cửa thiên đình
Xây nhà giàu có việc việc vinh
Hôn nhân sau được sinh con quí
Quan lộc đời đời nhậm đế kinh.
17 - 胃土雉 ( Vị Thổ trĩ )
胃星造作事如何
富貴榮華喜氣多
埋葬加官陞爵位
婚姻用此室家和
Vị tinh tạo tác sự như hà
Phú quí vinh hoa hỷ khí đa
Mai táng gia quan thăng tước vị
Hôn nhân dụng thử thất gia hoà
Dịch :
Sao Vị dựng xây việc thế nào ?
Phú quí vinh hoa vui xiết bao
Mai táng thăng quan thêm tước vị
Hôn nhân hoà thuận nếu dùng vào
18 - 昴日雞 ( Mão Nhật kê )
昴星造作進田牛
埋葬官非永不休
開門一定招禍入
婚姻嫁娶兩生愁
Mão tinh tạo tác tiến điền ngưu
Mai táng quan phi vĩnh bất hưu
Khai môn nhất định chiêu họa nhập
Hôn nhân giá thú lưỡng sanh sầu.
Dịch :
Sao Mão dựng xây nhiều ruộng trâu
Mai táng quan hình phải vướng lâu
Khai trương bị tới nhiều tai họa
Hôn nhân cưới gả lắm âu sầu.
19 - 畢月烏 ( Tất Nguyệt ô )
畢星造作每光前
田蠶大熟永豐年
門戶相逢多吉慶
婚姻墳葬壽綿綿
Tất tinh tạo tác nổi quang tiền
Điền àm đại thuộc vĩnh phong niên
Môn hộ tương phùng đa cát khánh
Hôn nhân phần táng thọ miên miên.
Dịch :
Sao Tất tạo xây mãi sáng ngời
Vườn ruộng trúng mùa được thảnh thơi
Cả nhà luôn gặp niềm vui đến
Hôn nhân mai táng thọ đời đời.
20-觜火猴 (Chủy Hỏa hầu )
觜星造作受官刑
葬埋不久就家傾
三䘮凶兆皆由此
倉庫金銀盡去清
Chuỷ tinh tạo tác thụ quan hình
Táng mai bất cữu tựu gia khuynh
Tam tang hung triệu giai do thử
Thương khố kim ngân tận khứ thanh.
Dịch :
Sao Chuỷ dựng xây rối bận lòng
Mai táng không lâu nhà bại vong
Trùng tang điềm gở điều do đấy
Vàng bạc kho hàng cũng trống không.
21 - 參水猿 ( Sâm Thủy viên )
參星造作旺堪誇
文星拱照大光華
放水開門皆吉兆
埋葬婚姻主破家
Sâm tinh tạo tác vượng khảm khoa
Văn tinh cung chiếu đại quang hoa
Phóng thủy khai môn giai cát triệu
Mai táng hôn nhân chủ phá gia.
Dịch :
Sao Sâm tạo dựng hãy khoe ra
Thịnh vượng văn tinh chiếu sáng loà
Khai trương canh tác nhiều điềm tốt
Chôn cất hôn nhân chủ phá gia.
22 - 井木犴 ( Tỉnh Mộc lại )
井星造作旺田蠶
金鎊名題第一銜
埋葬須防驚喪死
開門相見有錢男
Tỉnh tinh tạo tác vượng điền tàm
Kim bảng danh đề đệ nhất hàm
Mai táng tu phòng kinh tang tử
Khai môn tương kiến hữu tiền nam.
Dịch :
Sao Tỉnh tạo xây tốt bá niên
Tên viết bảng vàng đổ trạng nguyên
Động quan phòng kỷ người thêm mất
Khai trương liền được lãi nhiều tiền.
23 - 鬼金羊 ( Quỉ Kim dương )
鬼星造作令人亡
堂前不見主人郎
葬埋此日加官祿
婚姻必定守空防
Quỉ tinh tạo tác lệnh nhân vong
Đường tiền bất kiến chủ nhân lang
Táng mai thử nhật gia quan lộc
Hôn nhân tất định thủ không phòng.
Dịch 
Sao Quỉ dựng xây người tử vong
Trong nhà đâu thấy bóng người chồng
Động quan thì được tăng quan lộc
Hôn nhân phải chịu cảnh phòng không.
24 - 柳土獐 ( Liễu Thổ chương )
柳星造作主官非
災殃盜賊見家危
埋葬婚姻同建立
三年兩戴一悲傷
Liễu tinh tạo tác chủ quan phi
Tai ương đạo tặc kiến gia nguy
Mai táng hôn nhân đồng kiến lập
Tam niên lưỡng đại nhất thương bi
Dịch :
Sao Liễu dựng xây vướng cữa quan
Trộm cướp họa tai nhà chẳng an
Hôn nhân chôn cất như dùng tới
Ba năm con cháu phải sầu mang
25 - 星日馬 ( Tinh Nhật mã )
星宿分明好造房
進祿加官近帝王
不可葬埋兼放水
婦別夫君另嫁郎
Tinh tú phân minh hảo tạo phòng
Tiến lộc gia quan cận đế vương
Bất khả táng mai kiêm phóng thủy
Phụ biệt phu quân lánh giá lang.
Dịch :
Sao Tinh tỏ rạng hợp xây nhà
Vua ban quan lộc mãi thăng hoa
Khai trương không hợp cùng mai táng
Vợ gả cho người cách biệt xa.
26 - 張月鹿 ( Trương Nguyệt lộc)
張星之曰造層軒
世代為官近帝前
葬埋放水招財貴
婚姻和合福連綿
Trương tinh chi nhật tạo tằng hiên
Thế đại vi quan cận đế tiền
Táng mai phóng thủy chiêu tài quí
Hôn nhân hoà hợp phước liên miên.
Dịch :
Sao Trương ngày tốt cất lâu đài
Đời đời quan tước cạnh long ngai
Chôn cất khai trương càng phú quí
Hôn nhân hoà hợp phúc lâu dài.
27 - 翼火蛇 ( Dực Hỏa xà )
翼星最忌建高堂
三年兩代主人亡
埋葬婚姻俱不利
少女貪花戀外郎
Dực tinh tối kỵ kiến cao đường
Tam niên lưỡng đại chủ nhân vong
Mai táng hôn nhân cụ bất lợi
thiếu nữ tham hoa luyến ngoại lang
Dịch :
Sao Dực kỵ xây cất nhà lầu
Ba năm gia chủ mãi lo âu
Mai táng hôn nhân đều bất lợi
Thiếu nữ phong lưu hướng ngoại cầu.
28 - 軫水蚓 ( Chẩn Thủy giải )
軫星造作主升官
婚姻同是受皇封
埋葬文星高照耀
堆金積玉日興隆
Chẩn tinh tạo tác chủ thăng quan
Hôn nhân đồng thị thụ hoàng phong
Mai táng văn tinh cao chiếu diệu
Đôi kim tích ngọc nhật hưng long
Dịch :
Sao Chẩn tạo xây thăng tước quan
Hôn ước vua ban được rỡ ràng
Mai táng sao văn thêm chiếu rọi
Ngày một giàu sang tích ngọc vàng.

109. Cách tính ngày tiết, ngày trực và ngày nhị thập bát tú
Cách tính ngày tiết: Một năm có 24 khí tiết. Khí tiết phù hợp theo dương lịch. Đối chiếu khi tiết với ngày dương lịch hàng năm chỉ chênh lệch lên xuống một ngày, bởi dương lịch 4 năm nhuận một ngàu 29/2 mà ngày tiết không tính nhuận (Xem bảng đối chiếu ngày dương lịch với 24 khí tiết).
Cách tính ngày trực: Có 12 trực theo trình tự từ trực kiến đến trực bế, mỗi ngày một trực: 1. Kiến (tốt), 2. trừ (thường), 3. mãn (tốt), 4. bình (tốt), 5. định (tốt), 6. chấp (thường), 7. phá (xấu), 8. nguy (xấu), 9. thành (tốt), 10. thu (thường), 11. khai (tốt), 12. bế (xấu).


Ví dụ: Tháng giêng âm lịch tức tháng hai dương lịch trực kiến tạo ngày dần kể từ tiết lập xuân trở đi. Tiếp sau ngày đó mão trực trừ, ngày thìn trực mãn, ngaỳ tị trực bình... ngày sửu trực bế.
Sau lập xuân
Trực kiến tại dần
Sau kinh trập
Trực kiến tại mão
Sau thanh minh
Trực kiến tại thìn
Sau lập hạ
Trực kiến tại tị
Sau mang chủng
Trực kiến tại ngọ
Sau tiểu thử
Trực kiến tại mùi
Sau lập thu
Trực kiến tại thân
Sau bạch lộ
Trực kiến tại dậu
Sau lập đông
Trực kiến tại tuất
Sau đại tuyết
Trực kiến tại tý
Sau tiểu hàn
Trực kiến tại sửu
Bảng kê ngày tiết theo dương lịch và ngày khởi đầu trực kiến theo ngày tiết
Tên ngày tiết khí
Ngày dương lịch
Ngày khởi đầu trực kiến
Lập xuân
vũ thuỷ
kinh trập
Xuân phân
Thanh minh
Cốc vũ
Lập Hạ
Tiểu mãn
Mang chủng
Hạ chí
Tiểu thử
Đại thử
Lập thu
Xử thử
Bạch lộ
Thu phân
Hàn lộ
Sương giáng
Lập đông
Tiểu tuyết
Đại tuyết
Đông chí
Tiểu hàn
Đại hàn
4 hoặc 5 tháng 2
19_20 tháng 2
6_7 tháng 3
21_22 tháng 3
5_6 tháng 4
20_21 tháng 4
6_7 tháng 5
21_22 tháng 5
6_7 tháng 6
21_22 tháng 6
7_8 tháng 7
23_24 tháng 7
8_9 tháng 8
23_24 tháng 8
8_9 tháng 9
23_24 tháng 9
8_9 tháng 10
23_24 tháng 10
8_9 tháng 11
22_23 tháng 11
7_8 tháng 12
22_23 tháng 12
6_7 tháng 1
20_21 tháng 1
dần
_
mão
_
thìn
_
tị
_
ngọ
_
Mùi
_
thân
_
dậu
_
tuất
_
hợi
_

_
sửu
_

Bảng đối chiếu Nhị thập bát tú với tuần lễ

1
2
3
4
5
6
7
Giác (Mộc)
Cáng (Kim)
Đê (Thổ)
Phòng (nhật)
Tàm (nguyệt)
Vĩ (Hoả)
Cơ (thuỷ)
thứ 5
thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3
thứ 4
tốt
xấu
xấu
tốt
xấu
tốt
tốt
Nhưng kỵ an táng và sửa mộ
8
9
10
11
12
13
14
Đẩu (mộc)
Ngưu (kim)
Nữ (thổ)
Hư (nhật)
Nguy (nguyệt)
Thất (hoả)
Bích  (thuỷ)
thứ 5
thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3
thứ 4
tốt
Xấu
xấu
xấu
xấu
tốt
tốt
15
16
17
18
19
20
21
Khuê (mộc)
Lâu (kim)
Vị (Thổ)
Mão (Nhật)
Tất (nguyệt)
Chuỷ (hoả)
Sâm (thuỷ)
thứ 5
thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3
thứ 4
vừa
tốt
xấu
tốtốt
tốt
xấu
tốt
Các việc xấu, riêng làm nhà, học thi tốt


Riêng tạo tác được


Riêng hôn nhân an táng xấu
22
23
24
25
26
27
28
Tỉnh (mộc)
Quỷ (kim)
Liễu (thổ)
Tinh (nhật)
Trương (nguyệt)
Dự (hoả)
Chẩn (thuỷ)
thứ 5
thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3
thứ 4
tốt
xấu
xấu
xấu
tốt
xấu
tốt

Riêng an táng tốt

Riêng làm nhà được

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.