Header Ads

NGÀY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÁT HUNG (TRẠCH CÁT THẦN BÍ)


NGÀY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÁT HUNG (TRẠCH CÁT THẦN BÍ)
 

六十
甲子   戊午 甲午 壬午   東北   東北   東南   正北   東北   西北   東南   東南   西南
乙丑   己未 乙未 癸未   西北   正北   東南   正北   東北   西北   東南   東北   西南
丙寅   庚申 丙申 壬申   西南   正西   正西   正北   東北   西北   正南   西南   西南
丁卯   辛酉 丁酉 癸酉   正南   西北   正西   西南   正西   正南   正南   正東   正東
戊辰   壬戍 戊戍 丙戍   東南   東北   正北   西南   正西   正南   正南   正南   正東
己巳   癸亥 己亥 丁亥   東北   西南   正北   西南   正西   正南   正南   正北   正東
庚午   甲子 庚子 丙子   西北   西南   正東   正東   東南   東北   正南   正西   西北
辛未   乙丑 辛丑 丁丑   西南   正南   正東   正東   東南   東北   西南   西北   西北
壬申   丙寅 壬寅 庚寅   正南   正東   正南   正東   東南   東北   西南   東南   西北
癸酉   丁卯 癸卯 辛卯   東南   東南   正南   東南   正南   正東   西南   東北   正北
甲戍   戊辰 甲辰 庚辰   東北   東北   東南   東南   正南   正東   西南   東南   正北
乙亥   己巳 乙巳 辛巳   西北   西南   東南   東南   正南   正東   西南   東北   正北
丙子   庚午 丙午 戊午   西南   正西   正西   西北   正北   正西   西南   西南   正南
丁丑   辛未 丁未 己未   正南   西北   正西   西北   正北   正西   正西   正東   正南
戊寅   壬申 戊申 甲申   東南   東北   正北   西北   正北   正西   正西   正南   正南
己卯   癸酉 己酉 乙酉   東北   西南   正北   正西   西北   西南   正西   正北   東南
庚辰   甲戍 庚戍 戊戍   西北   東北   正東   正西   西北   西南   正西   正西   東南
辛巳   乙亥 辛亥 己亥   西南   東北   正東   正西   西北   西南   正西   西北   東南
壬午   丙子 壬子 庚子   正南   正東   正南   東北   正東   正北   西北   東南   正西
癸未   丁丑 癸丑 辛丑   東南   正東   正南   東北   正東   正北   西北   東北   正西

六十
甲子       六十花甲相沖   喜神   貴神   財神   吉門   生門   開門   噩神   五鬼   死門
甲申   戊寅 甲寅 丙寅   東北   西南   東南   東北   正東   正北   西北   東南   正西
乙酉   己卯 乙卯 丁卯   西北   西南   東南   正南   西南   東南   西北   東北   東北
丙戍   庚辰 丙辰壬辰   西南   正西   正西   正南   西南   東南   西北   西南   東北
丁亥   辛巳 丁巳 癸巳   正南   正西   正西   正南   西南   東南   西北   正東   東北
戊子   壬午 戊午 甲午   東南   東北   正北   正北   東北   西北   正北   正南   西南
己丑   癸未 己未 乙未   東北   正北   正北   正北   東北   西北   正北   正北   西南
庚寅   甲申 庚申 戊申   西北   東北   正東   正北   東北   西北   正北   正西   西南
辛卯   乙酉 辛酉 己酉   西南   東北   正東   西南   正西   正南   正北   西北   正東
壬辰   丙戍 壬戍 甲戍   正南   正東   正南   西南   正西   正南   正北   東南   正東
癸巳   丁亥 癸亥 乙亥   東南   東南   正南   西南   正西   正南   在天   東北   正東
甲午   戊子 甲子 壬子   東北   西南   東南   正東   東南   東北   在天   東南   西北
乙未   己丑 乙丑 癸丑   西北   西南   東南   正東   東南   東北   在天   東北   西北
丙申   庚寅 丙寅 壬寅   西南   正西   正西   正東   東南   東北   在天   西南   西北
丁酉   辛卯 丁卯 癸卯   正南   西北   正西   東南   正南   正東   在天   正東   正北
戊戍   壬辰 丙辰 戊辰   東南   東北   正北   東南   正南   正東   在天   正南   正北
PHƯƠNG HƯỚNG HỶ - TÀI - QUÝ THẦN
1.- Ngày Giáp  Tý  :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Mậu  Ngọ   Giáp  Ngọ   Nhâm   Ngọ     
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      chính   Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
2.-Ngày Ất  Sửu    :-
Xung  kỵ  tuổi :- Kỷ  Mùi    Ất  Mùi    Quý  Mùi      
Hướng Hỉ thần     Tây  Bắc     
Hướng  Quí thần     chính   Bắc     
Hướng  Tài thần     Đông  Nam      
Hướng  Cát môn    chính   Bắc     
Hướng  Sanh môn    Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn    Tây  Bắc     
Hướng  Ngạc thần   Đông  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ   Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn Tây  Nam   
3.- Ngày Bính  Dần   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Canh  Thân   Bính  Thân   Nhâm   Thân     
Hướng Hỉ thần       Tây  Nam      
Hướng  Quí thần       chính   Tây    
Hướng  Tài thần       chính   Tây    
Hướng  Cát môn      chính   Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính   Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Tây  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây  Nam   
4.-Ngày Đinh  Mão   :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Tân  Dậu   Đinh  Dậu   Quý  Dậu     
Hướng Hỉ thần       chính   Nam      
Hướng  Quí thần       Tây  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính   Tây    
Hướng  Cát môn      Tây  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Tây    
Hướng  Khai  môn      chính   Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Đông     
Hướng  Tử môn   chính   Đông  
5.- Ngày Mậu  Thìn   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Nhâm   Tuất     Mậu  Tuất     Bính  Tuất       
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính   Bắc     
Hướng  Cát môn      Tây  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Tây    
Hướng  Khai  môn      chính   Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Nam      
Hướng  Tử môn   chính   Đông  
6.- Ngày Kỷ   Tỵ  :-
Xung  kỵ  tuổi :- Quý   Hợi     Kỷ  Hợi     Đinh  Hợi       
Hướng Hỉ thần     Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần     Tây  Nam      
Hướng  Tài thần     chính   Bắc     
Hướng  Cát môn    Tây  Nam      
Hướng  Sanh môn    chính   Tây    
Hướng  Khai  môn    chính   Nam      
Hướng  Ngạc thần   chính   Nam      
Hướng  Ngũ quỷ   chính   Bắc     
Hướng  Tử môn chính   Đông  
7.-Ngày Canh  Ngọ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Giáp  Tý   Canh  Tý   Bính  Tý     
Hướng Hỉ thần       Tây  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây  Nam      
Hướng  Tài thần       chính   Đông     
Hướng  Cát môn      chính   Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính   Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Tây    
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
8.-Ngày Tân  Mùi   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Ất  Sửu     Tân  Sửu     Đinh  Sửu       
Hướng Hỉ thần       Tây  Nam      
Hướng  Quí thần       chính   Nam      
Hướng  Tài thần       chính   Đông     
Hướng  Cát môn      chính   Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Tây  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Tây  Bắc     
Hướng  Tử môn   Tây  Bắc  
9.- Ngày Nhâm   Thân  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Bính  Dần    Nhâm   Dần    Canh  Dần      
Hướng Hỉ thần       chính   Nam      
Hướng  Quí thần       chính   Đông     
Hướng  Tài thần       chính   Nam      
Hướng  Cát môn      chính   Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông   Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông   Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Tây  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây  Bắc  
10.-Ngày Quý  Dậu     :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Đinh  Mão    Quý  Mão    Tân  Mão   
Hướng Hỉ thần          Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Nam      
Hướng  Tài thần       chính   Nam      
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Nam      
Hướng  Khai  môn      chính   Đông     
Hướng  Ngạc thần     Tây  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   chính  Bắc  
11.-Ngày Giáp  Tuất    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Mậu  Thìn   Giáp  Thìn   Canh  Thìn     
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Nam      
Hướng  Khai  môn      chính   Đông     
Hướng  Ngạc thần     Tây  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   chính   Bắc  
12.-Ngày Ất  Hợi    :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Kỷ  Tỵ  Ất  Tỵ  Tân  Tỵ    
Hướng Hỉ thần       Tây  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây  Nam      
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Nam      
Hướng  Khai  môn      chính   Đông     
Hướng  Ngạc thần     Tây  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   chính   Bắc  
13.- Ngày Bính  Tý     :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Canh  Ngọ   Bính  Ngọ   Mậu  Ngọ     
Hướng Hỉ thần       Tây  Nam      
Hướng  Quí thần       chính   Tây    
Hướng  Tài thần       chính   Tây    
Hướng  Cát môn      Tây  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính   Bắc     
Hướng  Khai  môn      chính   Tây    
Hướng  Ngạc thần     Tây  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Tây  Nam      
Hướng  Tử môn   chính   Nam   
14.- Ngày Đinh  Sửu    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Tân  Mùi    Đinh  Mùi    Kỷ Mùi      
Hướng Hỉ thần       chính   Nam      
Hướng  Quí thần       Tây  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính   Tây    
Hướng  Cát môn      Tây  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính   Bắc     
Hướng  Khai  môn      chính   Tây    
Hướng  Ngạc thần     chính   Tây    
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Đông     
Hướng  Tử môn   chính   Nam   
15.-Ngày Mậu  Dần      :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Nhâm   Thân   Mậu  Thân   Giáp  Thân     
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính   Bắc     
Hướng  Cát môn      Tây  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính   Bắc     
Hướng  Khai  môn      chính   Tây    
Hướng  Ngạc thần     chính   Tây    
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Nam      
Hướng  Tử môn   chính   Nam   
16.- Ngày Kỷ  Mão   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Quý   Dậu   Kỷ  Dậu   Ất  Dậu     
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây  Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      chính   Tây    
Hướng  Sanh môn      Tây  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây  Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Tây    
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Bắc     
Hướng  Tử môn   Đông  Nam   
17.- Ngày Canh  Thìn     
Xung  kỵ  tuổi :-   Giáp  Tuất     Canh  Tuất     Mậu  Tuất       
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính   Đông     
Hướng  Cát môn      chính   Tây    
Hướng  Sanh môn      Tây  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây  Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Tây    
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Tây    
Hướng  Tử môn   Đông  Nam   
18.- Ngày Tân  Tỵ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Ất  Hợi     Tân  Hợi     Kỷ Hợi       
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính   Đông     
Hướng  Cát môn      chính   Tây    
Hướng  Sanh môn      Tây  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây  Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Tây    
Hướng  Ngũ quỷ     Tây  Bắc     
Hướng  Tử môn   Đông  Nam   
19.- Ngày Nhâm   Ngọ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Bính  Tý   Nhâm   Tý   Canh  Tý     
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      Đông  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính  Đông     
Hướng  Khai  môn      chính  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Tây Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Tây 
20.- Ngày  Quý    Mùi     
Xung  kỵ  tuổi :- Đinh  Sửu     Quý  Sửu     Tân  Sửu       
Hướng Hỉ thần     Đông  Nam      
Hướng  Quí thần     chính  Đông     
Hướng  Tài thần     chính  Nam      
Hướng  Cát môn    Đông  Bắc     
Hướng  Sanh môn    chính  Đông     
Hướng  Khai  môn    chính  Bắc     
Hướng  Ngạc thần   Tây Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ   Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn chính  Tây 
21.- Ngày Giáp  Thân  :-   
Xung  kỵ  tuổi :- Mậu  Dần    Giáp  Dần    Bính  Dần      
Hướng Hỉ thần     Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần     Tây Nam      
Hướng  Tài thần     Đông  Nam      
Hướng  Cát môn    Đông  Bắc     
Hướng  Sanh môn    chính  Đông     
Hướng  Khai  môn    chính  Bắc     
Hướng  Ngạc thần   Tây Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ   Đông  Nam      
Hướng  Tử môn chính  Tây 
22.- Ngày Ất  Dậu     :-
Xung  kỵ  tuổi :- Kỷ Mão    Ất  Mão    Đinh  Mão      
Hướng Hỉ thần     Tây Bắc     
Hướng  Quí thần     Tây Nam      
Hướng  Tài thần     Đông  Nam      
Hướng  Cát môn    chính  Nam      
Hướng  Sanh môn    Tây Nam      
Hướng  Khai  môn    Đông  Nam      
Hướng  Ngạc thần   Tây Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ   Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn Đông  Bắc  
23.- Ngày Bính  Tuất    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Canh  Thìn   Bính  Thìn   Nhâm   Thìn     
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Tây    
Hướng  Tài thần       chính  Tây    
Hướng  Cát môn      chính  Nam      
Hướng  Sanh môn      Tây Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Nam      
Hướng  Ngạc thần     Tây Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Nam      
Hướng  Tử môn   Đông  Bắc  
24.- Ngày Đinh  Hợi    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Tân  Tỵ  Đinh  Tỵ  Quý  Tỵ    
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Tây    
Hướng  Tài thần       chính  Tây    
Hướng  Cát môn      chính  Nam      
Hướng  Sanh môn      Tây Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Nam      
Hướng  Ngạc thần     Tây Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Đông     
Hướng  Tử môn   Đông  Bắc  
25.- Ngày Mậu  Tý     :- 
Xung  kỵ  tuổi :-   Nhâm   Ngọ   Mậu  Ngọ   Giáp  Ngọ     
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      chính  Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
26.-Ngày Kỷ Sửu       :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Quý  Mùi    Kỷ Mùi    Ất  Mùi      
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       chính  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      chính  Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Bắc     
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
27.- Ngày Canh  Dần   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Giáp  Thân   Canh  Thân   Mậu  Thân     
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      chính  Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Tây    
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
28.- Ngày Tân  Mão      :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Ất  Dậu   Tân  Dậu   Kỷ Dậu     
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      Tây Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Tây    
Hướng  Khai  môn      chính  Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Bắc     
Hướng  Tử môn   chính  Đông  
29.- Ngày Nhâm   Thìn   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Bính  Tuất     Nhâm   Tuất     Giáp  Tuất       
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      Tây Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Tây    
Hướng  Khai  môn      chính  Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Đông  
30.- Ngày Quý   Tỵ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Đinh  Hợi     Quý  Hợi     Ất  Hợi       
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      Tây Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Tây    
Hướng  Khai  môn      chính  Nam      
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   chính  Đông  
31.- Ngày Giáp  Ngọ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Mậu  Tý   Giáp  Tý   Nhâm   Tý     
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
32.- Ngày Ất  Mùi   :-    
Xung  kỵ  tuổi :-   Kỷ Sửu     Ất  Sửu     Quý  Sửu       
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
33.- Ngày Bính  Thân  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Canh  Dần    Bính  Dần    Nhâm   Dần      
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Tây    
Hướng  Tài thần       chính  Tây 
Hướng  Cát môn      chính  Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
34.- Ngày Đinh  Dậu  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Tân  Mão    Đinh  Mão    Quý  Mão   
Hướng Hỉ thần          chính  Nam      
Hướng  Quí thần       Tây Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Tây    
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Nam      
Hướng  Khai  môn      chính  Đông     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Đông     
Hướng  Tử môn   chính  Bắc  
35.- Ngày Mậu  Tuất    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Nhâm   Thìn   Bính  Thìn   Mậu  Thìn     
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Nam      
Hướng  Khai  môn      chính  Đông     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Bắc  
36.- Ngày Kỷ Hợi       :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Quý  Tỵ  Kỷ Tỵ  Đinh  Tỵ    
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Nam      
Hướng  Khai  môn      chính  Đông     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Bắc     
Hướng  Tử môn   chính  Bắc  
37.- Ngày Canh  Tý   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Giáp  Ngọ   Canh  Ngọ   Bính  Ngọ     
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      Tây Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính  Bắc     
Hướng  Khai  môn      chính  Tây    
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Tây    
Hướng  Tử môn   chính  Nam   
38.- Ngày Tân  Sửu    :-   
Xung  kỵ  tuổi :- Ất  Mùi    Tân  Mùi    Đinh  Mùi      
Hướng Hỉ thần     Tây Nam      
Hướng  Quí thần     Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần     chính  Đông     
Hướng  Cát môn    Tây Bắc     
Hướng  Sanh môn    chính  Bắc     
Hướng  Khai  môn    chính  Tây    
Hướng  Ngạc thần   tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ   Tây Bắc     
Hướng  Tử môn chính  Nam   
39.- Ngày Nhâm   Dần   :-    
Xung  kỵ  tuổi :-   Bính  Thân   Nhâm   Thân   Canh  Thân     
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      Tây Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính  Bắc     
Hướng  Khai  môn      chính  Tây    
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Nam   
40. – Ngày Quý   Mão   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Đinh  Dậu   Quý  Dậu   Tân  Dậu     
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Tây    
Hướng  Sanh môn      Tây Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Nam      
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   Đông  Nam   

41.- Ngày Giáp  Thìn   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Mậu  Tuất     Giáp  Tuất     Canh  Tuất       
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Tây    
Hướng  Sanh môn      Tây Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Nam      
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   Đông  Nam   
42.- Ngày Ất  Tỵ   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Kỷ Hợi     Ất  Hợi     Tân  Hợi       
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       chính  Bắc     
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Tây    
Hướng  Sanh môn      Tây Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Nam      
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   Đông  Nam   
43.- Ngày Bính  Ngọ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Canh  Tý   Bính  Tý   Mậu  Tý     
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       Tây Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Tây    
Hướng  Cát môn      Đông  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính  Đông     
Hướng  Khai  môn      chính  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Tây 
44.- Ngày Đinh  Mùi   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Tân  Sửu     Đinh  Sửu     Kỷ Sửu       
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       Tây Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Tây    
Hướng  Cát môn      Đông  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính   Đông     
Hướng  Khai  môn      chính   Bắc     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Đông     
Hướng  Tử môn   chính  Tây 
45.- Ngày Mậu  Thân  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Nhâm   Dần    Mậu  Dần    Giáp  Dần      
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      Đông  Bắc     
Hướng  Sanh môn      chính  Đông     
Hướng  Khai  môn      chính  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     tại thiên    
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Tây 
46.- Ngày Kỷ Dậu     :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Quý  Mão    Ất  Mão    Kỷ Mão      
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Bắc     
Hướng  Cát môn      chính  Nam      
Hướng  Sanh môn      Tây Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Nam      
Hướng  Ngạc thần     Đông  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Bắc     
Hướng  Tử môn   Đông  Bắc  
47.- Ngày Canh  Tuất    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Giáp  Thìn   Canh  Thìn   Mậu  Thìn     
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      chính  Nam      
Hướng  Sanh môn      Tây Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Nam      
Hướng  Ngạc thần     Đông  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Tây    
Hướng  Tử môn   Đông  Bắc  
48.- Ngày Tân  Hợi       :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Ất  Tỵ   Tân  Tỵ    Kỷ  Tỵ    
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      chính  Nam      
Hướng  Sanh môn      Tây Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Nam      
Hướng  Ngạc thần     Đông  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Bắc     
Hướng  Tử môn   Đông  Bắc  
49.- Ngày Nhâm   Tý     :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Bính  Ngọ   Nhâm   Ngọ   Canh  Ngọ     
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
50.- Ngày Quý  Sửu       :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Đinh  Mùi    Quý  Mùi    Tân  Mùi      
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
51.- Ngày Giáp  Dần   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Mậu  Thân   Giáp  Thân   Bính  Thân     
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      chính  Bắc     
Hướng  Sanh môn      Đông  Bắc     
Hướng  Khai  môn      Tây Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Bắc     
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Nam   
52.- Ngày Ất  Mão   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Kỷ  Dậu   Ất  Dậu   Đinh  Dậu     
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       Đông  Nam      
Hướng  Cát môn      Tây Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Tây    
Hướng  Khai  môn      chính  Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính  Đông     
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   chính  Đông  
53.- Ngày Bính  Thìn   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Canh  Tuất     Bính  Tuất     Nhâm   Tuất       
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Tây    
Hướng  Tài thần       chính   Tây    
Hướng  Cát môn      Tây Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Tây    
Hướng  Khai  môn      chính   Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Đông     
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Nam      
Hướng  Tử môn   chính  Đông  
54.- Ngày Đinh  Tỵ    :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Tân  Hợi     Đinh  Hợi     Quý   Hợi       
Hướng Hỉ thần       chính   Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Tây    
Hướng  Tài thần       chính  Tây    
Hướng  Cát môn      Tây Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Tây    
Hướng  Khai  môn      chính   Nam      
Hướng  Ngạc thần     chính   Đông     
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Đông     
Hướng  Tử môn   chính   Đông  
55.- Ngày Mậu  Ngọ  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Nhâm   Tý   Mậu  Tý   Giáp  Tý     
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính   Bắc     
Hướng  Cát môn      chính   Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính   Đông     
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Nam      
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
56.- Ngày Kỷ  Mùi   :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Quý  Sửu     Kỷ Sửu     Ất  Sửu       
Hướng Hỉ thần       Đông  Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính   Bắc     
Hướng  Cát môn      chính   Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     chính   Đông     
Hướng  Ngũ quỷ     chính   Bắc     
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
57.- Ngày Canh  Thân  :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Giáp  Dần    Canh  Dần    Mậu  Dần      
Hướng Hỉ thần       Tây Bắc     
Hướng  Quí thần       Tây Nam      
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      chính  Đông     
Hướng  Sanh môn      Đông  Nam      
Hướng  Khai  môn      Đông  Bắc     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     chính  Tây    
Hướng  Tử môn   Tây Bắc  
58.- Ngày Tân  Dậu     :-
Xung  kỵ  tuổi :-   Ất  Mão    Tân  Mão    Kỷ  Mão      
Hướng Hỉ thần       Tây Nam      
Hướng  Quí thần       Đông  Bắc     
Hướng  Tài thần       chính  Đông     
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Nam      
Hướng  Khai  môn      chính  Đông     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Tây Bắc     
Hướng  Tử môn   chính   Bắc  
59.- Ngày Nhâm   Tuất    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Bính  Thìn   Nhâm   Thìn   Giáp  Thìn     
Hướng Hỉ thần       chính  Nam      
Hướng  Quí thần       chính  Đông     
Hướng  Tài thần       chính  Nam      
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính  Nam      
Hướng  Khai  môn      chính  Đông     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Nam      
Hướng  Tử môn   chính   Bắc  
60.- Ngày Quý   Hợi    :-   
Xung  kỵ  tuổi :-   Đinh  Tỵ    Quý   Tỵ      Ất  Tỵ    
Hướng Hỉ thần       Đông  Nam      
Hướng  Quí thần       chính   Đông     
Hướng  Tài thần       chính   Nam      
Hướng  Cát môn      Đông  Nam      
Hướng  Sanh môn      chính   Nam      
Hướng  Khai  môn      chính   Đông     
Hướng  Ngạc thần     Đông  Nam      
Hướng  Ngũ quỷ     Đông  Bắc     
Hướng  Tử môn   chính   Bắc 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.