Header Ads

QUÁCH PHÁC TÁNG KINH

QUÁCH PHÁC TÁNG KINH
LỜI   TỰA Trước  khi  dịch  bộ  Táng  Kinh  này,  Tôi  đã  phải  dùng  tất  cả 4  bản  để  đối chiếu  với  nhau,  xem  bộ  nào  hoàn  mỹ  nhất  để chọn  lấy  , 1,  ở  trong  bộ  sách  Thiên  Cơ  Hội  Nguyên , 1,  ở  trong  bộ  sách  Tứ  Khố, 1,  ở  trong  bộ  sách  La  Kinh  49   Tầng, 1,  ở  trong  bộ  sách  Ngọc  Xích   Kinh,   Kêt  quả  thì  bộ  nầy  hoàn  mỹ  nhất,  nên  được  chọn  để  dịch  ra hơn  nữa  nếu  trong  câu  có  chữ  in  sai,  Tôi  đều  chĩnh  lại, cho  đúng,  đến  như  các  nhân  vật  có  nhắc  tới  và  các  danh  từ khó  hiễu,  Tôi  đều  chú  giải  rỏ  ràng,  cũng  như  ghép  vào  một số  đồ  hình  mà  đoạn  văn  nào  có  diễn  tả  đến,  đễ  đọc  giả  xem cho  mau  hiểu  ý  lãnh  hội  được  bài Tuy  không  thật  sự  học  xem  Loan  Đầu  từ  nơi  sông  núi, nhưng  đồ  hình  cũng  na  ná  như  nhau,  để  phương  tiện  cho những  ai  yêu  thích,  và  muốn  nghiên  cứu  về  môn PHONG  SANH  THỦY  KHỞI Này . 
                
(chú)     Khản  người  đời  Tấn  ra  sau                 
  Quách  Phác,  có  sáng  tác  bài  Tróc  Mạch  Phú  .         

                      五气行乎地中,发而生乎万物
                        NGỦ   KHÍ   HÀNH   HỒ   ĐỊA   TRUNG
                        PHÁT   NHI   SINH   HỒ   VẠN   VẬT
 Ngủ  khí  tức  khí  ngủ  hành (kim  mộc  thũy  hỏa  thổ) là  biệt
 danh  của  sinh  khí,  bởi  nhất  khí  phân  làm  Âm  Dương ,
 tách  ra  làm  ngủ  hành,  tuy  vận  chuyển  ở  trời, mà  thật 
 thì  xuất  từ  đất, vận  hành  thì  vạn  vật  phát  sinh, tụ  lại  thì  
 núi  sông  dung  kết, dung  kết  lại  đó  là  tinh  của  nhị  ngủ  
 (Âm   Dương  2  khí  5  hành)  diệu  hợp  mà  ngưng  đọng  lại.

      人受体于父母,本骸得气,遗体受荫。
                      NHÂN   THỤ   THỂ   Ư   PHỤ   MẪU
             BỔN   HÀI   ĐẮC   KHÍ   DI   THỂ   THỤ   ẤM
  Hài  cốt  cha  mẹ  là  bản  thể  của  con  cháu,  hình  thể  con  
  cháu  là  cành  nhánh  của  cha  mẹ,  nhất  khí  tương  ấm  do
  bản  mà  đạt  tới  cành,  Trình  Tử  nói ;  chiêm  bốc  điềm  nhà
  là  bốc  cuộc  đất  tốt  xấu,  thế  nên  cuộc  đất  tốt  đẹp  thì   
  thần   linh  yên,  con  cháu  thịnh  vượng, nếu  vun  bồi  thêm
  cho  gốc  rể  mà  cành  lá  được  sum  suê  là  lý  cố  nhiên ,
  còn   cuộc  đất  xấu  thì  kết  quả  ngược  lại .
  Thái  Quý  Thông  nói ;  sinh  tử  khác  đường,  tình  ---------
  ( chú )  Trình  Tử, tức  Trình  Di,  người  Đời  Tống  có  chú
  giải  nhiều  bộ  kinh  sách;     ===  Thái   Quý  Thông  tên
  Nguyên  Định,  hiệu  là  Tây  Sơn  tiên  sinh  ,                                                              
 Thường  gọi  Thái  Tây  Sơn  người  Kiến  Dương  Đời  Tống      
khí  tương  cảm  tự  nhiên  lẳng  lặng  mà  thông  nhau,                      
 nay  tìm  xuơng  bộc  lộ  ( xương  kẻ  vô  chủ  chết  bờ                      
 chết  bụi ) dùng  máu  người  sống  nhểu  vào  nếu  thấm                
 lấy  là  cốt  nhục  người  thân,  không  thấm  thì  không                   
 phải  người  thân  khí  loại  tương  cảm  là  vậy,  đủ  biết               
 xương  khô  được  ấm , người  sống  thụ  phước  là  lý                 
 hiển  nhiên , khỏi  cần  đến  kẻ  Trí  rồi  sau  mới  hiểu                   
 đặng  hoặc  như  con  nuôi  thì  khác  di  thể, Tăng  đạo,
 tư  tục  cũng  khác  sở  sinh  thì  sao  lại  ấm  phúc  được ,
 Vậy  mới  nói  tâm  người  thông  với  khí , tâm  là  chủ              
 của  khí , tình  thông  tức  khí  củng  thông, nghỉa  tuyệt          
 thì  ấm  củng  tuyệt , mẹ  sau  có  thể  ấm  phúc  cho  con          
 mẹ  trước, mẹ  trước  củng  ấm  phúc  cho  con  mẹ  sau ,        
 ở  vật  thì  là  loại  quả  loả (  tò  vò )  minh  linh , vậy                
 còn  nghi  ngờ  gì  nửa,  vả  lại  người  mà  vô  kế  tự,  ấy        
 là  đại  bất  hạnh , thánh  nhân  lập  giáo  dạy  đồng  tông      
 kế  tự , không  phải  là  tự  tư, mà  là  chính  danh  phận,        
 phân  tộc  loại  để  khỏi  tranh  chấp, như  tông  tộc  của                
 mình  không  người , thì  dùng  người  khác  họ( con  nuôi )     
để  nối  tiếp   không  phải  hơn    là  để  đoạn  tuyệt                                                                                                                                                                                                              
tôn  tự  hay  sao,  vả  lại  tiên  nhân  của  loài  người                        
 với  thiên  địa  vạn  vật  củng  đồng  xuất  từ  một  nguồn
 vì  thời  gian  ngày  một  xa  xôi, ngày  một  phân  ra  mới
  có  thân  sơ  chi  cách,  nhưng  nhất  khí  lưu  hành  tức
 không  khác  lạ,  hầu  tạm  sự  thờ  phụng  được  tiếp  nối
 không  bị  bỏ  phế,  tức  danh  chánh  lý  thuận  mà  tình  
 khí  cảm  thông,  Hoặc  nói  có  người  xin  con  của  kẻ  đồ  tể  
 làm  con  nuôi,  sau  nầy  cúng  tế , thì  thấy  kẻ  đồ  tể  đến  
 hưởng trước, lý  lẻ đó  không  chắc vậy, phàm  hình  ảnh  quỷ  
 thần dể  gì  thấy  thật, Vả  thánh  nhân  lập  lể  tế  tự  là  muốn 
 con   người  đừng  vong  bổn,  thật   ra   chỉ   là  báo  tâm  chi  
 pháp  nên  thất  giới  tam  trai  mà  suy  kỳ  động  tịnh,  ăn  ở   
 dương dương  như  tại  giáng  thần,  thân  chúc  danh  chánh  
 lý   thuận  rồi  sau  quỉ  thần  được  mà  hưởng,  nếu  như  vì   
 khí  loại  tương  cảm  mà  đến  cách  đó,  thì  tế  ngủ  tự  thời   
 tổ  tông  lai  hưởng  ai   mà  cấm  chớ, dỉ  kỳ  danh  bất  chánh  
 lý   bất  thuận,  nên  không  được  hưởng,  là  lấy  Quý  thị 
 lử  ở   thái  sơn  thánh  nhân  tức  cười  vậy.  giờ  nói  kẻ  đồ  
 tể  danh  sái,  lý  ngược,  tình  cách,  lý  tuyệt,  thì  làm  sao  
 mà  hưởng  được, Bắc  khê  Trần  thị  nải  dẩn  chi  để  lập  tự,  
 không  nghiêm  khắc  ở  chổ  đồng  tánh  mà  giới  ý  đó,  
 tuy  từ   thiện,  nhưng  không  khỏi  cục
  ở  lượng  mà  bất  năng  thông  ở  đạo  thể  chi  đại  quang   
  Trương  Tử  Tây  Danh  chi  từ,  tức  lòng  của  thánh  hiền  
  đả  thấy  vậy,  vỏng  ngôn  việc  đồ  tể, dù  rằng  có  chăng 
  nửa  củng  không  phải  kẻ  nho  nên  nói,  không  sợ  bị  cười 
  quái  ngử  hay  sao,  nay   thế  đời  luận  tình  thông  nghỉa  
  tuyệt   nên  nhắc  đến  vậy.
经曰:气感而应,鬼福及人。 
     KINH  VIẾT ; KHÍ  CẢM  NHI  ỨNG  QUỶ  PHÚC  CẬP  NHÂN

  Ngành  học  địa  lý  nguyên  là  do  Thanh  Nang  Kinh  của
  Xích  Tồng  Tử,  Đường  Nhất  Hành  ví  cẩm  nang  kinh  sở  
  dẩn   nói  là  đó  vậy,  nhưng  danh  tuy  còn  mà  sách  đả
  mất,  thế  gian  không  còn  truyền  lại  nửa,  rằng  khí  cảm 
  ứng,  mà  quỷ  phúc  đến  người,  là  vì  cha  mẹ  con  cháu
  bổn  đồng  nhất  khí ,hằng  tương  cảm  chiếu  hiển  vi  không
  ngớt ,  nên  năng  thể  ấm  sanh  nhân ,  sanh   nhân   vượng  
  thạnh  như  thụ  quỷ  phúc,  cố  thường  bình  quỷ  phúc  mà
  nói,  thiết  hửu  nghi  rồi,  không  như  cư  thất  của  người
  được  nền  tốt,  tức  có  thể  lấy  cái  tú  mỷ  của  núi  sông
  thụ  dương  minh  chi  khí  sớm  chiều  giao  tiếp  ví  như  địa  
  linh  nhân  kiệt  mà  ứng,  ư  lý  thành  có  vậy  sao,  nay  đả 
  chết  rồi  hồn   thăng  phách  giáng,  thần  khí  ly  thể,  di  hài
  với  tro  chết  xương  khô  là  vật  vô  tri,  sao  có  thể  thụ  ấm
  họa  phúc  đến  sanh  nhân  vậy,  nghe  thấy  để  mà  nghe  
  không  cho  là  việc  cảm  thế  dối  dân  hay  sao,  nhưng  cổ  
  nhân  táng  di  cốt  mà  ấm  con  cháu  phú  quý  củng  nhiều
  lắm   thay,  thiên  hạ  danh  mộ  đâu  đâu   củng  có , nếu  nói
  là  vỏng  tưởng,  thì  nhửng  cái  hiệu  nghiệm  đều  không  
  thể  che  giấu,   nói  tin , tức  nhiên  phải  có  cái  lý  của  nó,
  để  chứng  minh  là  vậy,  sỉ  quân  tử  cách  vật  trí  tri  là  một
 đầu  mối, vả  chân  long  cách  tông  tích  diệu  diệu  100  dậm  
  hoặc  vài  mươi  dậm,  kết  làm  1  huyệt,  cập đến  huyệt  sở,   
  tức  sơn  phong  súc  súc  trình  tú  nơi  trước  điệp  chướng  
  tằng  tằng  kỳ  hiến  ở  phía  sau  long  hổ  bảo  vệ,  sa  thũy  
  hiệp   tụ,  hình  huyệt  đả  tựu,  tức  linh  tú  của  núi  sông,  

 tinh  anh  của  tạo  hóa  ngưng  kết  dung  hội  ở  bên  trong,  
  dù  muốn  cướp  cái  tinh  anh,  trộm  cái  linh  tú,  phải  dùng  
  phương  pháp  gì  để  có  thể  đặt  để  được;  củng  bởi  do  
  Thánh  nhân  có  bốc  điềm  an  thố  (nhà  nhỏ)  chi  chỉ, nhân
  tử  có  báo  bổn  ái  thân  chi  tình,  lấy  di  cốt  phụ  mẩu  
  chôn  cất  nơi  cuộc  đất  có  dung  hội,  do  đó,  tấm  lòng  
  của  con  cháu  đả  ký -----------
  thác  nơi  đó,  bởi  tấm  lòng  đả  sở  ký,  bèn  có  thể  với  đó  
  nay  cảm,  mà  phước  đến  mai  sau,  là  biết  lòng  người  
  thông  với  khí,  khí  thông  với  trời, lấy  tâm  linh  của  người
  hợp  tâm  linh  của  núi  sông,  nên  giáng  thần  thụ  thai  đẹp
  đẻ  để chung  đúc  cho  nguồn  sinh  nở,  mà  phú, quý, bần,  
  tiện,  thọ,  yểu,  hiền,  ngu,  không  thể  không  can  hệ  tới,
  đến  như  hình  mạo  đẹp  xấu,                                                                                             
  của  các  gò  núi  mà  ta  sử  dụng,  nên  núi  Tung  nhạc  sinh
  Thân  Bất Hại , gò  Ni  Khâu  thai  Khổng  Tử  có  phải  ngẩu  
  nhiên  đâu , ô ! Hô  !  Không  phải  chôn  xương,  mà  là  chôn  
  lòng  của  người  vậy,  không  phải  linh  thiêng  của  núi  
  sông  mà  là  linh  nơi  lòng  người  vậy,  thế  nhân  thường  
  thường  lấy  di  cốt  đặt  dưới  nước  mà  không  họa  phúc,    
  bởi  tâm  với  di  cốt  đó  đả  ly  tán  rồi .

是以铜山西崩,灵钟东应。 
                               THỊ  DỈ  ĐỒNG  SƠN  TÂY  BĂNG
                               LINH  CHUNG  ĐÔNG  ỨNG
  Hán   Vị  Ương  cung  ngày  nọ  vô  cớ  mà  chung  tự   kêu
  Đông  phương  Sóc  nói  ;  chắc  có  đồng  sơn  đả  băng  
  không  lâu,  Tây  Thục  tấu  chương  đến  nói  Đồng  sơn  đả
  băng  rồi,  do  ngày  mà  tính  thì  đúng  ngày  chung  kêu  ở 
  cung  Vị  Ương,  Đế  hỏi  Sóc  làm  sao  mà  biết,  Sóc  nói;
 đồng  xuất  xứ  từ  sơn,  nên  khí  tương  cảm  ứng,  như  người   
  thụ  thể  ư  người,
         Xưa  kia  Tăng  tử  thờ  mẹ  chí  hiếu,  con  ra  ngoài
  mẹ  muốn  con  về  tức  cắn  ngón  tay  mà  Tăng  tử  cảm  
  thấy  lòng  đau,  con  người  phàm  phụ  mẫu  bất  an, không
 ở  1  bên  hầu  hạ,  mà  thân  cách  xa  xứ  người,  nhưng  lòng  
  củng  xúc  đổng,  Vả  lại  thường  nhân  hiếu  tâm  bạc  hạnh
  thì  không  tự  giác  được,. cớ  đó  nên  biết  sơn  băng  chung  
  ứng  là  lý  đó  vậy    .

 ( chú ) ( Thân  Bất  Hại,  tổ  của  pháp  gia,  người  kinh  đời
  Chiến Quốc,  phò  Hàn  Chiêu  Hầu,  có  trứ  sách  2  thiên  
  gọi  là   Thân  Tử  )

华于春,栗芽于室。
                                             MỘC  HOA  Ư  XUÂN
                                             LẬT  NHA  Ư  THẤT
  Lời  nói  đó  là  1  khí  cảm  chiếu   vậy,  người   sơn  dả  dựa  
  cất  quả  lật  ( hạt  dẻ ), xuân  đến  thân  cây  lật  ở  ngoài  trời
  đâm  chồi  nẩy  nở  thì  quả  lật  trử  ở  trong  nhà  củng  mọc 
  mộng , dù  rằng  quả  cách  xa  thân  cây  đả  lâu,mà  cây  đâm 
  chồi  thì  quả  mọc  mộng,  là  vì  bản  tính  nguyên  còn  đắc
  khí  tức  tương  cảm  mà  ứng,  củng  như  hài  cốt  của  phụ  
  mẫu  táng  mà  tiếp  thụ  được  sinh  khí,  thì  con  cháu  phúc 
  vượng  vậy,  thiên  nhất  khí   mênh  mông  ở  trời,  tất  vô  bờ  
  bến  vô  chung  vô  cùng,  tùy  đó  vận  hóa,  tự  không  hay  
  biết,  mà  da  tạo  vật  đó  củng  tự  không  biết  vậy .
               盖生者气之聚凝结者成骨死而独留
      故葬者反气入骨,以荫所生之法也。
       CÁI  SINH  GIẢ  KHÍ  CHI  TỤ,   NGƯNG  KẾT  GIẢ
                    THÀNH  CỐT,  TỬ  NHI  ĐỘC  LƯU
               CỐ  TÁNG  GIẢ  PHẢN  KHÍ  NHẬP  CỐT     ---
                        DỈ  ẤM  SỞ  SINH  CHI  PHÁP DẢ

  Tinh  của  Càn  phụ,  máu  của  Khôn  mẩu,  hai  khí  cảm  hợp
  tức  tinh  hóa  vi  xương  cốt,  máu  hóa  ra  da  thịt,  lại  dựa 
  vào  thần  khí  tư  trợ  trong  đó,  bèn  có  thể  sinh  ra  người,
  đến  như   khi  chết  thì  thần  khí  bay  tan,  máu  thịt  tiêu  rả,
  xương  tuy  còn  mà  vô  tri,  kẻ  thượng  trí  chi  sỷ,  mưu  đồ
  mà  ư  trong  cát  địa  dùng  nội  thừa  sinh  khí,  ngoài  giả  tử
  tôn  tư  mộ  nhất  niệm  để  cho  nó  hợp  liền,  tức  có  thể  
  phục  hồi  cái  thần  quá  vãng,  gom  cái  khí  đả  tiêu  tán,
  vả  nhất  niệm  tức  là  thần,  thần  siêu  tức khí  ứng,  địa  linh 
  nhi  nhân  kiệt  để  vô  vi  mượn  hửu  vi,  hiển  chân  huyền
  thông  âm  dương  công  đoạt  Tạo  Hóa   là  phản  khí
  nhập  cốt,  mà  củng  là  pháp  để  ấm  sở  sinh  vậy
  
     ,  《葬经》内篇 2,       
                                       NỘI  THIÊN   2
          丘垄之骨,冈阜之支,气之所随。 
                                   KHÂU  LỦNG  CHI   CỐT
               CƯƠNG  PHỤ  CHI  CHI,  KHÍ  CHI  SỞ  TÙY

  Trang  nầy  là  cương  lỉnh  trong  phép  táng., Khâu  Lủng    
  là   Âm,  Cương  Phụ  ( gò  đồi)  là  Dương,  Khâu  nói  nó  
 cao  cốt  là  núi  có  pha  lộn  với  đá,  Lủng  cao  không  thể
 tự  lập, phải  mượn  sức  đá  chở   đất   rồi  sau   mới  tủng  cao
 được,  Cương  là  Tích  vậy,  thổ  sơn  là  gò,  nói  rằng   Chi  
 có  sống  lưng,  Lủng  có  cốt  khí  theo  mà  đi  tức  dể  thấy , 
 Chi  không  đá  nên  phải  xem  sống  lưng  rồi  sau  mới  phân  
 biện  được,  củng  có  Lủng  mà  gò  đất,  Chi  mà  đá, có  Lủng 
 mà  ẩn, Chi  mà  nổi  lên, cần  toàn  bằng  tâm  mục  sáng  suốt,
 để  phân  biệt  vậỵ,  thuyết  Chi,  Lủng  ,  Cảnh  Thuần  trứ
 thư  không  lẻ  không  minh, tại  người  sau  bất  thông  nghỉa 
  đó ,  chú  thích  tuy  nhiều ,  tiếc  rằng  đểu   không  phải                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  là  kẻ  hiểu  biết , vả  lại  không  chịu  phân  chiết  minh  bạch,
 Tông  sư  sau  này  đều  không  hành  Hình  Tố,  dùng ( Đồ    
  Hình ) dạy  thực  hành ,  duy  khẩu  thụ  tâm  truyền,  tự  phi  
  nhỉ  đề  diện  mệnh  ( tai  nghe  mặt  bảo,)  bởi  thế  không  thể  
  hiểu  đặng  ,  nên  kẻ  biết  rất  ít  .
 何以言之?气之盛虽流行,而其余者犹有止
                   虽零散,而其深 者犹有聚。
              HÀ  DỈ  NGÔN  CHI , KHÍ  CHI  THỊNH, 
              TUY  LƯU  HÀNH, NHI  KỲ  DƯ  GIẢ, 
              DO  HỮU  CHỈ , TUY  LINH  TÁN, 
              NHI  KỲ  THÂM  GIẢ  DO  HỮU  TỤ

  Đất Cao Lủng thế của long mạch đi xuống rất hùng tráng ,rồi
  trong đó chia làm mạch anh mạch em, hoặc đi hoặc lại, mổi 
  mạch đều  có huyệt kết,không phải chỉ có 1 nơi có thể hết lực
  lượng của nó, long tốt phần nhiều là mạch xuống từ thắt lưng
  rồi phân bố chi nhánh tràn lan trong vòng mười mấy dậm lập
  lên thành quách,Triều, Lạc, Quan, Diệu, Cầm, Quỷ, Hản Môn,
  Hoa Biểu, Giải Hải, La tinh,tất cả đều là bản thân tự có mà 
  theo, không thể nói đó đả lưu hành mà đi, rồi kỳ dư  tất
  cả  phải  ngừng lại, nên tìm nơi chổ tụ  mà làm cho không bị
  tán ra,  Thứ nói đến long của Bình Chi đoạn núi lớn mạnh đổ
  xuống bình dương 4 bề khoan khoáng, dù có thành quách bao 
  bọc củng không cao, chỉ ngoài vài thước mà thôi,vả lại huyệt 
  đi xa diệu vợi,Triều sơn chỉ thấy 1 chấm nhỏ ở  trong mây mù
  người thấy không khỏi nói là bát phong không che mà chê bỏ,
  lại biết đâu chi long khí ổn, tuy như  lẻ tẻ tán ra, mà chổ thâm 
  sâu của nó là có long tụ, nhưng cần có nước chảy ngang để
  ngăn chặn khí lại, đó ý nói về Chi Long khí mạnh là như vậy  .
故藏于涸燥者宜深,藏于坦夷者宜浅。
             CỐ  TÀNG  Ư  HẠC  TÁO  GIẢ  NGHI  THÂM
             TÀNG  Ư  THẢN  DI  GIẢ  NGHI  THIỂN


  Câu trên nói về Lủng, câu dưới nói về Chi, 
  Cảnh Thuần đến đây dốc hết túi đổ hết tráp 
 sách lộ hết huyền bí của táng pháp rồi,còn   
  mong cầu gì nửa, đất cao lủng mưa đổ xuống                                             
  tức rút khô, nên nói hạt táo ( khô cạn)  đó là                                        
  khí trời từ trên giáng xuống nên khí trầm đương                                         
  nhiên chôn sâu ,âm lai dương thụ vậy,                                                          
 đất Bình Chi giao nước không chảy,đất đó khí từ
  dưới xông lên thì khí phù nên chôn cạn,
  dương  lai  mà  âm  tố  vậy


经曰:浅深得乘,风水自成
   KINH  VIẾT;  THIỂN  THÂM  ĐẮC  THỪA
                             PHONG  THŨY  TỰ  THÀNH
  Đây trở lại dẩn kinh để chứng câu văn trên, Chi
  Lủng táng pháp bất đồng, sở dỉ nói Cao Lủng 
  trầm kín bất lộ nên dùng chôn sâu, để nạp lấy
  khí trầm, táng Bình Chi thì phù lộ đừng ẩn nên
 chôn cạn, nạp lấy khí phù ,đắc thừa là nói quan
 tài chôn đả được thừa nạp sinh khí, Bí Bữu Kinh
 nói ,Dương mạch chìm đắm nơi sâu lấy,Âm long
 lồi nổi cạn trong cầu, Thản Di, Hạc Táo không
 qua đó, Lại với bài tinh sự khó đều, cái cạn sâu 
 đắc thừa là vậy, thế  tục  thường  dùng  Cữu  Tinh  Bạch  Pháp
 để  định  thước  tất,  đó  là  xằng  bậy .

夫阴阳之气,噫而为风
           升而为云,降而为雨
           行乎地 中而为生气

      PHÙ  ÂM  DƯƠNG  CHI  KHÍ,  ÁI  NHI  VI  PHONG,
                 THĂNG  NHI  VI  VÂN,  GIÁNG  NHI  VI  VỎ,    
                 HÀNH  Ư  ĐỊA  TRUNG,  NHI  VI  SINH  KHÍ Khí âm dương là sinh khí ở trong lòng đất,cho nên hể ợ thì là
gió, bay cao thì là mây, giáng xuống là mưa, há chỉ có vậy thôi
 à, Sở dỉ ở nơi trời đất mà nuôi vạn vật há không phải là khí đó
 sao, vì là nói táng thừa thụ sinh khí trong lòng đất ,nên  nhắc
 lại để cho rỏ nghiả của câu đó, Tôi thường cho là có thể sinh 
có thể sát là khí đó vậy; Nếu chôn phải pháp tức là sinh khí,
sai thất đạo pháp đó là sát khí, như cho rằng gia giảm ,dư thừa
mượn,nuốt nhả, phù trầm,các loại đó đều phải y pháp mà cắt
xén, đừng để rồi đụng sát, đụng hình, bể má mặt ,các hoạn đảo
 lộn đấu, v..v..

夫土者气之体,有土斯有气
        气者,水之母,有气斯有水。

             PHÙ  THỔ  GIẢ  KHÍ  CHI  THỂ, 
             HỮU  THỔ  TƯ  HỮU  KHÍ,
             KHÍ  GiẢ,  THỦY  CHI  MẪU
             HỮU  KHÍ  TƯ  HỮU  THỦY

 Khí bổn vô thể, nhờ đất mà biết có khí đó,nước vốn không mẹ
 giả  mượn  khí làm mẹ , nhân khí mà biết có nước đó vậy, 5 hành 
 lấy thiên  1 sinh thũy  mà thũy từ đâu sinh ra, sinh thũy ấy là kim, 
 sinh kim là thổ, trước trời đất chưa có hình chất thì thổ từ đâu, vậy 
không nghe thấy thiệu tử nói sao, cái bản của thiên địa là khởi
từ trung cung, trung tức thổ vậy, vô khí mà ý có lý vậy, thổ 
phúc tàng kim ( lòng đất cất chứa kim) không có chất mà có 
khí, Càn tàng Khôn nội ẩn mà chưa thấy, đến khi sinh thũy
điềm mới hiện ra, nói khí là thũy mẩu tức khí của Càn kim, thế 
nhân không xét bổn nguyên  mà lấy sở thấy là thũy, cho nên 
mới vội cho thũy là thiên 1 bắt đầu, dù rằng được mà chưa
tinh vậy .
    经曰:土形气形,物因以生。
               KINH   VIẾT  THỔ  HÌNH  KHÍ  HÀNH
               VẬT  NHÂN  DỈ  SINH

Sinh khí  phụ tùy nơi hình mà có, ỷ  dựa thổ mà vận hành, vạn
vật củng không thể không nhân theo đó mà sinh,  đó  là dẩn 
kết  câu văn trên, cái ý nói , Có  thổ  là  có  khí  đó .

夫土者气之体,有土斯有气
        气者,水之母,有气斯有水。

             PHÙ  THỔ  GIẢ  KHÍ  CHI  THỂ, 
             HỮU  THỔ  TƯ  HỮU  KHÍ,
             KHÍ  GiẢ,  THỦY  CHI  MẪU
             HỮU  KHÍ  TƯ  HỮU  THỦY

 Khí bổn vô thể, nhờ đất mà biết có khí đó,nước vốn không mẹ
 giả  mượn  khí làm mẹ , nhân khí mà biết có nước đó vậy, 5 hành 
 lấy thiên  1 sinh thũy  mà thũy từ đâu sinh ra, sinh thũy ấy là kim, 
 sinh kim là thổ, trước trời đất chưa có hình chất thì thổ từ đâu, vậy 
không nghe thấy thiệu tử nói sao, cái bản của thiên địa là khởi
từ trung cung, trung tức thổ vậy, vô khí mà ý có lý vậy, thổ 
phúc tàng kim ( lòng đất cất chứa kim) không có chất mà có 
khí, Càn tàng Khôn nội ẩn mà chưa thấy, đến khi sinh thũy
điềm mới hiện ra, nói khí là thũy mẩu tức khí của Càn kim, thế 
nhân không xét bổn nguyên  mà lấy sở thấy là thũy, cho nên 
mới vội cho thũy là thiên 1 bắt đầu, dù rằng được mà chưa
tinh vậy .
    经曰:土形气形,物因以生。
               KINH   VIẾT  THỔ  HÌNH  KHÍ  HÀNH
               VẬT  NHÂN  DỈ  SINH

Sinh khí  phụ tùy nơi hình mà có, ỷ  dựa thổ mà vận hành, vạn
vật củng không thể không nhân theo đó mà sinh,  đó  là dẩn 
kết  câu văn trên, cái ý nói , Có  thổ  là  có  khí  đó .


势原脉,山势原骨
      委蛇东西,或为南北

        ĐỊA  THẾ  NGUYÊN  MẠCH,  SƠN  THẾ  NGUYÊN  CỐT
         ỦY  XÀ  ĐÔNG  TÂY,  HOẶC  VI  NAM  BẮC .

 Đó cũng là do Chi  Lũng mà phân biệt, vã lại đất Bình địa thì  là
 nhiều cát, đất  Cao lũng thì nhiều đá, cho nên Chi đi thì nhận sóng
 cát làm mạch, Lũng đi tức đương cầu sóng đá làm cốt, hành độ thế
 đi của nó uốn khúc như rắn bò, thiên biến vạn hóa không nhất
 định , thế tục cố nhiên có Trực lai Trực kết, cũng không câu nệ,
Chương nầy đại lược với Cốt của Khâu Lũng, Cương  Phụ  của
 như nhau .

           千尺为势,百尺为形

      THIÊN  XÍCH  VI  THẾ.    BÁCH  XÍCH  VI  HÌNH

 Thiên  xích  ( 1000  thuớc)  là chỉ  thế của một dảy núi đến từ xa,
 Bách  xích  ( 100 thước )  là chỉ một huyệt địa hình thành ở nơi gần
 hình thế núi sông khó dùng thước đo lường, nên chỉ nói phưỡng
 phất vậy thôi .
势来形止,是谓之全气
           全气之地,当葬其止。

                THẾ  LAI  HÌNH  CHỈ,  THỊ  VI  TOÀN  KHÍ
                TOÀN  KHÍ  CHI  ĐỊA,  ĐƯƠNG  TÁNG  KỲ  CHỈ

 Nguyên thế từ xa mà đến, xét hình gần nơi đình chỉ, nếu hình thế
 thuận sơn thũy ứng hợp, tức là đất toàn khí, đả được đất toàn khí 
 rồi, nên phải tìm cho được nơi ngưng tụ mà chôn, đó là  tốt  vậy,
 chử chỉ là yếu chỉ trong cẩm nang, cho nên cứ nhắc đi nhắc lại 
 mãi, để người đời chăm chú vậy, thế nhân cố nhiên chôn được
 nhiều đất toàn khí, nhưng chổ ngưng chỉ thì mù mờ không hiểu,
 vả lại long đến từ ngàn dặm  mà nhập thủ chỉ có 8 thước, ( 2,40m )
 chỉ sai 1 ngón tay thì công kia mất hết, dù có kỳ phong túy bạt,
 tú thũy chi huyền, cũng không thuộc về ta sở hũu, thuật ấy các
 tiền bối đều giấu kín, nếu không bái sư theo thầy, dù có trăm lần
 nghiền ngẩm, kiệt hết tâm tư , rốt rồi cũng không hiểu nổi, 
  như được thầy truyền cho kỳ bí đó thì dể như đếm  1 ,  2 ,  3  ,
 bài trắng đen, hoặc người thấy mảng nhiên có thể tả, có thể hữu,
 có thể dời có thể đổi,  Họ biết đâu trong đó có một pháp nhất
 định không thay đổi mà thước tất không thể dời đổi,  cho nên
  Chỉ  Nam  nói  : lập  huyệt  nếu  mà  định  không  đúng, dù vòng
  quanh cát địa  cũng  uổng công,  Cao Thấp Sâu Cạn, mà sai lầm
 thì biến phúc thành tai khởi họa khiên ,

宛委自复,回环重复

                               UYỂN   UỶ   TỰ   PHỤC,  
                         HỒI   HƯỜN   TRÙNG   PHỤC

    Uyển  ủy  tự  phục  là  chỉ  thế  đi  uyển  chuyển  uốn  khúc
  hoặc  thuận  hoặc  nghịch, tức uốn  chuyển  hoặc  đông  tây  
  hoặc  nam  bắc,  ý  nói  là  vậy,  hồi  hườn  trùng  phục,  là
  lấy  cái  uốn  khúc  mà  luận  vinh  vu  ( vinh  là  thiềm  giác
  móc  nhọn   mái  thềm  nhà,  vu  là  khúc  cong  của  mái  nhà ) 
  ý  nói  khúc  cong  và  móc  nhọn;  tay  long  tay  hổ  và 
 trước  án  trùng  trùng  lớp  lớp  bao  la  bọc  vệ  chầu  về
  như  chúng  sao  chầu  Bắc  Đẩu  ;   Chương  nầy  nói  về  
   đất  toàn  khí  thì  tình  thế  dung  kết  như  vậy
  như  chúng  sao  chầu  Bắc  Đẩu  ;   Chương  nầy  nói  về  
   đất  toàn  khí  thì  tình  thế  dung  kết  như  vậy

                 若踞而候也。
                       NHƯỢC   CỨ   NHI   HẦU   DẢ
   Như  người  ngồi  xoạc  chân  mà  không  động  là  có  ý
   để  chờ  đợi  vậy  .

                 揽而有也
                         NHƯỢC   LẢM   NHI    HỮU   DẢ
   Như  quí  nhân  ngồi  đó, mà  đồ  vật  bày  la  liệt  ở  truớc
   mặt,  dù  ôm  lấy  cũng  ôm  không  hết .
进却退,欲止而深

      DỤC  TẤN   KHƯỚC  THỐI,  DỤC  CHỈ  NHI  THÂM
   Câu  trên  nói  các  núi  ủng  vệ  cầ n  phải  cúi  tới  mà  triều
   cung,  không  nên  lấn  bức  xung  đột  bất  thuần,
   Câu  dưới  nói  nước  đọng  tụ,  phải  được  ngưng  đọng  
  vực  sâu  trong  vắt,  không  nên  chảy  xả,  quay  đi  vô  tình

   来积止聚,冲阳和阴。

         LAI   TÍCH   CHỈ   TỤ ,  XUNG   DƯƠNG   HÒA  ÂM
   Lai  sơn  dung  kết  thì  khí  tích  tụ  mà  không  tán,  Nước
  ngưng  thì  tình  dung  hội  mà  không  chảy,  đó  là  âm
  dương  giao  tế , sơn  thũy  xung  hòa ,  nên  khai  tỉnh  mà  
  nhiều  trưng  nghiệm  vậy .

   土高水深,郁草茂林。
   THỔ  CAO  THŨY  THÂM ,   UẤT  THẢO  MẬU  LÂM
   THỔ  CAO  THŨY  THÂM ,   UẤT  THẢO  MẬU  LÂM
   Nước  trầm  sâu  thì  đất  cát  cao  dày,  khí  xung  hòa  tức
   thảo  mộc  sum  suê,  Trình  tử  nói  ;  dịch  ví  địa  lý  mà  tốt  
   đẹp  thì  màu  đất  bóng  loáng,  cây  cỏ  sum  suê  đó  là
  nghiệm  chứng .

贵若千乘,
                          富如万金。

                              QUÝ   NHƯỢC  THIÊN   THỪA
                              PHÚ   NHƯ   VẠN   KIM

   Khí  tượng  tôn  nghiêm, quý  giá  như  xe  ngàn  cổ,  
   Bộ  hạ  đầy  đàng  như  giàu  đáng  vạn  lạng  kim .
                                                                                     Thượng địa tổng đồ
·          
o   经曰:形气止畜, 
·         化生万物,
§  为上地也。 

   KINH   VIẾT  :   HÌNH   CHỈ   KHÍ   SÚC,
                               HÓA   SINH   VẠN   VẬT,  
                                 VI  THƯỢNG  ĐỊA  DẢ
  Đường cục hoàn mật,hình huyệt ngưng tụ
 tức sinh khí tàng chứa ở trong,người giỏi 
 táng nhân khi tụ mà tiếp lấy,thì có thể phúc
 con cháu xương hậu duệ, há không chôn
 cất mà được vậy sao, thế gian vạn vật cái
 nào chẳng do khí đó mà thành hóa dục chi
công, giờ đây núi sông dung kết,chúng mỷ
 hội tập, cho nên nói là thượng địa,(tốt nhất)
     ,  
                             《葬经》内篇 ,  
           地贵平夷,土贵有支。
                                                NỘI   THIÊN   4
                 ĐỊA   QUÝ   BÌNH   DI ,  THỔ  QUÝ   HỮU   CHI
 Chi long quý ở nơi Bình thảng rộng khoáng  là đúng chính thể của
chi,lại thêm trong đất có văn lý Bình Hưởn Sống nhuyển,không gấp
 không ráo,tức trong ngoài tương ứng, có  vậy  thì  long rất quý,
,nhưng lại có Chi thể mà pha lẩn với tính tình của Lủng Thẳng như
 phóng Lao, gấp như băng Tơ, trong thuật gọi là  đảo hỏa ngạnh 
 mộc, đó là trong dương hàm âm, ngoài quân  tử mà trong tiểu nhân,
Vậy  pháp  nên  tránh  sát,  hảy dùng  Niêm  Thần  Giá  Chiết
 mà  táng  ( Niêm là dán vào, tức là quan tài chỉ đặt lên,không
 đào huyệt, Thần là môi ,như môi của miệng, cuộc đất kết ở
 đầu trên nhô lên và bầu tròn như trái banh,nên phía trên gọi
là Cầu, phần dưới thấp hơn và thẳng ngang như mái thềm nhà
nên gọi là Thiềm, kế dưới Thiềm dư khí trải ra rộng gọi là thảm
hay đệm chiếu, nhỏ thì gọi là Thần tức là Môi,vậy còn Giá và
Chiết thì nghỉa là sao, nơi chổ Môi vị trí đó đất lõm xuống nếu
sâu thì dùng Giá tức là kê quan tài lên, còn lõm ít thì dùng 
 Chiết , tức là lấy đất nơi khác đem lại lấp lên thành mộ)
 Lưu thị sở dỉ nói thẳng thớm gấp gáp tức tránh cầu mà đưa 
vào Thiềm là vậy, Dương thì yếu nhược vốn hợp đưa vào Cầu
nhưng vì tính cấp bức,nên phải tụt xuống 1 hoặc 2 thước để 
hưỡn cái tính cấp bức, nếu cứ câu nệ dùng cách  Chi  pháp
 mà táng vào thì hung họa sẻ đến liền, đó là chổ rất khó thể
 nhận của Chi long,nên Cảnh Thuần nói: Biện Chi long  chóa
 mắt mê tâm, là nói đó vậy .
龙之所起,气随而始
支之所 ,  气随以
        LONG  CHI  SỞ  KHỞI ,  KHÍ  TUỲ  NHI  THUỸ
       CHI   CHI  SỞ  CHUNG,   KHÍ  TÙY  DỈ  CHUNG
 Đó là nói về hành độ thể đoạn của Bình Chi ,khí theo long từ
 nơi bắt đầu khởi,thừa tiếp ở nơi  ngưng chỉ,khí mạch theo mà
 đi ,xem thế xét mạch,tức có thể biết được khí đó dung kết rồi
             观支之法,隐隐隆隆
             微妙玄通,吉在其中。 
       QUAN  CHI  CHI  PHÁP  ẨN  ẨN   LONG  LONG
    VI   DIỆU   HUYỀN   THÔNG,  CÁT  TẠI  KỲ  TRUNG
 Ẩn ẩn là cái không trong cái có, long long là cái có trong cái
 không, thể đoạn  mạch  như  tim đèn trong chén, nhạn trong 
 mây,tuyến đường trong tro, vết rắn trong cỏ, sinh khí vận
 hành trong khoản đó, khéo léo ẩn phục rất khó tìm thấy,
 nhưng cái tốt không thể tưởng tượng .
经曰地有吉气土随而起
                         支有止气,水随而比,
                         势顺形动,回复终始
                         法葬其中,永吉无凶。
  KINH  VIẾT;  ĐỊA  HỮU  CÁT  KHÍ,  THỔ TUỲ  NHI  KHỞI
                  CHI  HỮU  CHỈ  KHÍ,  THŨY  TUỲ  NHI  TỶ,
   THẾ  THUẬN  HÌNH  ĐỘNG,  HỒI  PHỤC  CHUNG  THŨY
      PHÁP  TÁNG  KỲ  TRUNG,  VĨNH  CÁT  VÔ  HUNG
  Đó là dẩn câu kinh văn, để rỏ câu văn trên, về độ đi của Chi
long,ý nói đất Bình Di hơi lộ sống mạch, tròn thì như nổi bọt
 như sao, như hạt châu, vuôn thì như  rương như  ấn, dài  thì
 như ngọc xích, như cành roi lau, cong thì như cái kỷ cái đai
 vuôn tròn lớn nhỏ không đều, như   rùa cá ếch cóc, đều là cát
khí của cuộc đất vọt lên, cho nên đất củng theo đó mà cùng
 nhô lên, đến có thể như  là hình ổ gà, dạng ốc xoáy, hể hình
 ngưng thì mạch cũng tận hết, rồi một dòng nước giao nhau,
 cao hơn mặt nước một tấc thì gọi là sơn, thấp hơn đất một tấc
 thì gọi là thũy, đó là ngưng chỉ của Chi khí, So sánh  nước với 
 nhau mà thành thể dụng,
  Chí Bữu Kinh nói;  
  Bình dương cao thấp lần lược định xem hợp thũy phân kim,
  đó là ý nói nước chảy theo vậy, cái thế thuận phục mà không
  phản nghịch, cái hình hoạt động mà không uốn cứng, sa thủy
 như câu như kẹp, hồi hoàn trùng  phục ,đầu đuôi không xấu tệ, 
 trước sau  dùng được, y pháp thiên táng (dời chôn ) nơi trong, 
 tức vong linh yên, kẻ còn phát  phúc, vĩnh cát vô hung,  
 văn trên nói Chi,   văn dưới nói Lủng,
法葬其所会。   Thế hiểm nhi hữu đồ
          SƠN  GIẢ  THẾ  HIỂM  NHI  HỮU  DẢ
          PHÁP  TÁNG  KÝ  SỞ  HỘI                          
 Sơn là nói Lủng thế tuy hiểm hóc, mà trong 
 lại không có huyệt hiểm hóc, nhưng phải 
 tìm nơi ngưng tụ dung hội mà táng thì là
khéo vậy, Hơn nửa thế đến của đất Cao 
Lủng lớn mạnh, thế xuống hùng tráng, nơi 
  kết huyệt cũng kỳ cấp, đó là được đúng 
 chính thể của Lủng, lại có một loại thể của
 Lủng mà tính tình của Chi , núi to bày múa  
 rủ xuống đến nơi Bình địa biến làm thể của 
 Chi, trong thuật gọi là Hạ Sơn Thũy, đó là
  âm trung hàm dương, ngoài tiểu nhân mà
trong quân tử, thế nhân không hiểu thường 
 chiêm táng nơi chân núi, đều ngở rằng đất
trải dài ở trước là chiếc chiếu đệm, có biết 
 đâu long thể chưa ngừng, 2 bên kim ngư
(dòng nước) tuỳ mạch mà đi, bằng bằng ẩn
 phục thẳng  tới giửa  minh đường mạch  nó  
 mới hết, Thiên  Bữu  Kinh  nói  phàm  nhận  
 mạch tình xem  nơi  thôi  dứt,  nước  còn đi
 thì  mạch  không  nghỉ,  nếu  nghỉ  thì  có tiểu  minh đường, khi chi
 thũy giao  mới  là  huyệt, phía  sau  phải  làm cho  khí  có thể thừa,
 đàng  trước  muốn  cho  nước  có  thể  tiết, nếu  còn  đục  nảo  đục  
 ngực,  nhóm  gấp  thương  long không  dung  kết , đó  là  mật  ngử.                                                                                                      
định  huyệt, thế  nên  tìm  nơi  sa  thũy  hội  nhau, gối  cầu  mà  táng,
 âm  thì  cương,  cố  nhiên  tụt  xuống, nhưng  là  tính  chậm  hưởn,
 nên  phải  cấm  lên  7,  8,  tất  để  gấp  cái  tính  hưởn,  gọi  là  thấu  
cầu  đấu  sát , Lưu  thị  nói, tháp  hưởn  tức  nhập  thiềm  mà  thấu  
 cầu  là  vậy,  nếu  cứ  dùng  pháp  Lủng  mà  táng  tức  chủ  bại
 tuyệt,  đó  là  cái  rất  khó  thể  nhận  của  Cao  Lủng, cho  nên
  Cảnh  Thuần  có  loá  mắt  mê  tâm  mà  than  vậy,
  Chương  nầy  đại  để  với  Địa  Quý  Bình  Di  để  đối  nói  nhau ,
                         乘其所来。 
                               THỪA   KỲ   SỞ   LAI
  Ý  nói  sinh  khí  từ  nơi  đến , nhân  biết  từ  nơi  đến,  nên
 biết  từ  nơi  ngừng  nghỉ,  cho  nên  táng  mới  được  thừa,
  Không  thể  để  sai  chạy  dù  1  phân  1  tấc,  mạch  không  ly
 quan,  quan  không  ly  mạch,  quan  mạch  tương  tựu, di  hoa
 tiếp  mộc,  ôi !  Nói  rằng  thừa  từ  nơi  đến  pháp  đương  tựu
 nơi  trên  hóa  sinh  nảo,  thuần  theo  mạch  xem  từ  dưới  để
 nhận  kỷ  dấu  gà,  mắt  cua,  tam  xoa, thiền  dực,  thiềm  cầu
 trích  đoạn, hoặc  phân  chử  cá,  chử  thập  phân  chử  vương,
 xem  nó  âm  dương  có  phối  hợp  hay  không  phối  hợp, lại
 thêm  còn  cường  nhược  thuận  nghịch  gấp  huởn  sinh  tử
 phù  trầm  hư  thật,  để  định  gia  giảm  dư  mượn, rồi  mới  
 đem  Trượng  trong  tay  đặt  nằm  chỉ  định  nơi  nhập  lộ  của
 sinh  khí,  sau  đó  quay  mình  xem  cây  trượng  chỉ  dẩn  xuất
 sát  hợp  triệt,  muốn  với  Tam Tập  Tụ  Thủ,  thì  tương  tựu
 nội  tiếp  sinh  khí  ngoại  tiếp  đường  khí,  nội  ngoại  phù  
 hợp, trước  sau  không  tệ,  ấy  mới  là  chân  huyệt, nếu  có  
 không  thuận  tức  thành  bông  giả,  đó  là  yếu  quyêt  thừa
 sinh  khí  cái  mà  gọi  là  thừa  kim  huyệt  thổ,  củng  là  thừa
 cái  nơi  đến  ý  nghỉa  là  vậy .
                     审其所废
                            THẨM   KỲ   SỞ   PHẾ
  Gọi  nhập  thủ  phế  hoại,  thị  phi  không  biện,  nên  không  
 thể  không  chú  thêm  thẩm  sát, ôi  !   Chân  chưa  Tang mà
 Tang mà định huyệt thì rất dể ra sức, đều thừa nơi đến mà biết
 nơi ngừng nghỉ, lại có một thứ bất hạnh bị trâu dê chà đạp trên
 bể dưới sập,rồi lâu năm chầy tháng không rỏ nhập thủ, hoặc 
 trồng trọt cày cuốc khai khẩn,ranh giới thì đứt dòng nước thì 
 bị chảy khô, hoặc dời cốt tiền nhân chôn đại kế bên, hoặc xây 
 tường đấp đàn, lẻ nào không lấn mẻ, hoặc làm nền ở lấy cao 
 bồi thấp, hoặc nông gia cuốc lấy đất thành vũng, nhưng đại
 bác tự với kim ngư thì không thể nào mà sửa đổi, muốn được 
 long chân cục chính thũy tịnh sa minh đương lấy tiền hậu tả 
 hữu tứ ứng mà chứng lấy, tâm mắt tương độ mà liệu lường khai
 tỉnh, rồi đó từ trong tỉnh mà xét lý của đất thì không thể không 
 được vậy, hoặc hỏi được gì đây, rằng gồm do thiên nhất khí 
 hóa sinh Chi Lủng tùy khí mà thành hình chất, tức trong ngoài
 tương ứng, ư cuộc đất còn chân thật chưa bị làm hư, thì cái 
 văn lý nơi dưới lòng đất, với chảy, khô,trên mặt đất thì không
có bất đồng vậy, vả lại giờ đây điềm báo trước không phân 
 biện được, thế nên phải trong đất mà cầu, phàm là nói âm 
 dương cương nhu cấp hoãn sinh tử phù trầm hư thật, cái lý đó
 đả lộ ra rỏ ràng, nếu cái lý đó đả được, tức pháp đảo trượng
 củng nhân đó  mà định vậy .
                        择其所相。 
                               TRẠCH   KỲ   SỞ   TƯỚNG
   Rằng xét lựa cái tướng phụ cho ta, pháp đương nơi dưới 
 Tiểu bác tự xem cho rỏ minh kiên ám dực ( vai rỏ cánh mờ )
 vai cao vai thấp để phân tác dụng, kế nửa thì nhìn tam phân
 tam hợp kỳ cấp bình hoãn để phân biệt thuận nghịch dư giảm
 tất cả xem nơi thiền dực sa, và hà tu thũy, để định táng khẩu
 giới hạn là tả hữu đều giai sở tướng, nếu thất đạo đó tức sẻ
 bị bể má  lật đấu , thương long thương huyệt thương cạn
 thương sâu, nhửng hoạn đó không thể là không hiểu biết ,
cho nên cần phải tường tận mà thẩm xét, ngoại thiên nói 
 tướng thũy ấn mộc cái ý nghỉa đó củng đồng là vậy .
                        避其所害。
                               TỊ   KỲ   SỞ   HẠI
   Rằng tránh đi  tử  khí để  mà cầu sinh khí , bởi khí ở trong
 huyệt có hình có đức , cắt xén phải pháp là sinh khí, sai đạo 
 lý đó là tử khí, cho nên không thể không cẩn thận xét kỷ để 
 mà  tránh  nó  vậy , thế là nói sao đây, nhảy  ra  khỏi  tử  khí 
 Ai  đặng sinh khí đó là phải vậy, dương mạch xuống huyệt ,
 thì lấy âm làm sinh,   dương là tử,
 âm mạch xuống huyệt thì lấy dương làm sinh, âm  là  tử
 lại có nội ngoại tạo hóa bất đồng, thì xem trong đất một
 bên tươi sáng là sinh, một bên không tươi sáng là tử, lại muốn 
 bóng loáng cứng chắt là sinh , khô cằn bời rời là tử, còn văn 
 lý đầu cao đầu thấp, lấy thấp làm sinh cao làm tử, màu cát lấy----
 đỏ vàng làm sinh, xanh đen làm tử, trên đây đều cầu nơi trong
 đất cho nên gọi là trong;  kỳ ngoại tạo hóa gọi là lai mạch,bên 
 dày bên mỏng lấy mỏng làm sinh, dày làm tử, song mạch một 
 dài một ngắn lấy ngắn làm sinh, dài làm tử, một lớn một nhỏ 
 nó vậy, thế là nói sao đây, nhảy ra khỏi tử khí ai đặng sinh khí 
 đó là phải vậy, dương mạch xuống huyệt thì lấy âm làm sinh,
 dương là tử, âm mạch xuống huyệt thì lấy dương làm sinh, âm
 là tử, lại có nội ngoại tạo hóa bất đồng, thì xem trong đất một
 bên tươi sáng là sinh, một bên không tươi sáng là tử, lại muốn 
 bóng loáng cứng chắt là sinh , khô cằn bời rời là tử, còn văn 
 lý đầu cao đầu thấp, lấy thấp làm sinh cao làm tử, màu cát lấy
 đỏ vàng làm sinh, xanh đen làm tử, trên đây đều cầu nơi trong
 đất cho nên gọi là trong;  kỳ ngoại tạo hóa gọi là lai mạch,bên 
 dày bên mỏng lấy mỏng làm sinh, dày làm tử, song mạch một 
 dài một ngắn lấy ngắn làm sinh, dài làm tử, một lớn một nhỏ 
 lấy nhỏ làm sinh lớn làm tử;  lại luận thêm da long (phì mao )
 mềm mại bóng lưởng tròn dày nổi vọt lên là sinh, khô lảo sưng
 thủng bể nát thẳng cứng là tử, tất cả đó đều do thần khí huyết
 mạch mà xem, cho nên gọi là ngoại vậy, lại như sa thũy hoặc
 phản kích (xoáy ngược) tà phi ( phun chéo ) cụng thẳng vào
 hoặc đâm chỉa vào đều  là  hình  sát, núi đảo  ngược  như  cây
 thương nhọn   như dao nhọn bén , nước chảy thuận nếu có thể 
 góp dùng  được thì dùng, nên tránh thì tránh, đó là lấy trước mắt 
 thấy  được mà luận, Trình Tử lại còn ví ngủ phạm, Lưu thị ví tứ ác
 tất cả đều nên phải tránh vậy,
                                                                 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.