Header Ads

BÁT SÁT PHƯƠNG VỊ - LONG SƠN THỦY HƯỚNG


BÁT SÁT PHƯƠNG VỊ - LONG SƠN THỦY HƯỚNGBát sát là một trong những kiêng kị rất nghiêm ngặt trong việc tọa sơn, lập hướng, lập thủy pháp Trường sinh, Trạch cát năm tháng ngày giờ khởi công xây dựng (trong cả Dương trạch và âm trạch). Nếu phạm Bát sát thì chắc chắn gia chủ khó tránh được tai họa cho chính bản thân cũng như mọi người trong gia đình.
Bát sát là mối quan hệ hung hại giữa phương vị của long và của thủy chảy vào minh đường; Của long và hướng nhà; Giữa hướng của nhà với hướng của thủy chảy vào minh đường; Giữa hướng của nhà với phương vị của cửa chính; Giữa hướng nhà với với ngày tháng khởi công xây dựng.
Bát sát: Nghĩa là 8 sát bao  gồm: Ngọ sát Càn, Thìn sát Khảm, Dần sát Cấn, Thân sát Chấn, Dậu sát Tốn, Hợi sát Ly, Mão sát Khôn, Tị sát Đoài. Cụ thể Bát sát được tính như sau:
- Càn long ( Tuất, Càn, Hợi): Nếu long mạch từ phương Càn tới mà tọa sơn Ngọ, lập hướng Ngọ, thu thủy từ phương Ngọ vào minh đường. Hoặc Lập hướng Càn mà thu thủy từ phương Ngọ vào minh đường, nhà lập hướng Càn mà đặt cửa tại Ngọ. Nhà hướng Càn mà khởi công động thổ vào các năm,tháng, ngày, giờ Ngọ là phạm Bát sát.
- Khảm long (Nhâm, Tý, Quý): Nếu long mạch từ các phương thuộc Khảm tới mà tọa sơn Thìn, lập hướng Thìn hoặc thu Thủy từ phương Thìn vào minh đường; Lập hướng Khảm mà thu thủy từ phương Thìn vào minh đường; Nhà lập hướng Khảm mà đặt cửa tại phương Thìn; Nhà lập hướng Khảm mà khởi công xây dựng vào Năm, tháng, ngày, giờ Thìn ( kị nhất ngày) là phạm Bát sát.
- Cấn long (Sửu, Cấn, Dần): Nếu long mạch từ  Sửu, Cấn mà nhà ở hay mộ phần tọa sơn Dần hoặc lập hướng Dần hay thu thủy từ phương Dần tới minh đường. Lập hướng Sửu, Cấn mà thu thủy từ phương Dần vào minh đường. Nhà hướng Sửu, hướng Cấn mà đặt cửa ở phương Dần; Làm nhà hướng Cấn mà khởi công động thổ vào tháng Dần, ngày Dần, giờ Dần là phạm sát.
- Chấn long (Giáp, Mão, Ất): Nếu long mạch từ các phượng thuộc Chấn chạy tới mà tọa sơn Thân, lập hướng Thân, hoặc thu thủy từ phương Thân vào minh đường; Lập hướng Chấn mà thu thủy từ phương Thân vào minh đường; Làm nhà hướng Chấn mà đặt cửa tại phương Thân; Làm nhà hướng Chấn mà khởi công động thổ vào các ngày Thân là phạm Bát sát.
- Tốn long (Thìn, Tốn, Tị): Nếu long mạch từ các phương thuộc cung Tốn chạy tới mà nhà tọa sơn Dậu, lập hướng Dậu, hoặc thu thủy từ phương Dậu vào minh đường; Làm nhà hướng Tốn mà đặt cửa tại phương Dậu; Làm nhà hướng Tốn mà khởi công động thổ vào ngày Dậu là phạm sát.
- Ly long (Bính, Ngọ, Đinh): Nếu long mạch từ các phương thuộc cung Ly chạy tới mà nhà tọa sơn Hợi, lập hướng Hợi hoặc thu thủy từ phương Hợi vào minh đường; Lập hướng Ly mà thu thủy từ phương Hợi vào minh đường; Làm nhà lập hướng Ly mà đặt cửa tại phương Hợi; Làm nhà hướng Ly mà khởi công động thổ vào tháng, ngày Hợi là phạm sát.
- Khôn long (Mùi, Khôn, Thân): Nếu long mạch từ các phương thuộc cung Khôn chạy tới mà tọa sơn Mão hoặc lập hướng Mão, thu thủy từ phương Mão vào minh đường; Lập hướng Khôn mà thu thủy từ phương Mão vào minh đường; Nhà hướng Khôn mà đặt cửa vào phương Mão; Làm nhà hướng Khôn mà khởi công vào tháng Mão, ngày Mão là phạm sát.
- Đoài long (Canh, Dậu, Tân): Nếu long mạch chạy từ các phương thuộc cung Đoài tới mà nhà tọa sơn Tị, lập hướng Tị hoặc thu thủy từ phương Tị vào minh đường; Lập hướng Đoài mà thu thủy từ phương Tị vào minh đường; Nhà hướng Đoài mà đặt cửa tại phương Tị; Làm nhà hướng Đoài mà khởi công vào tháng Tị, ngày Tị là phạm sát.
Trên đây là Bát sát hung kị trong phong thủy cổ truyền dựa vào chu kỳ trăng tròn, trăng khuyết, trăng thượng huyền và hạ huyền để đặt quái tượng cho 8 quẻ. Căn cứ để định Bát sát sẽ được tôi chia sẻ vào bài viết tiếp theo.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.