Header Ads

NGHI LỄ PHẬT GIÁO VIỆT NAM 2


NGHI LỄ
Thích Hoàn Thông

--- o0o ---
Phần 2
 TRÌNH TỔ
(Thỉnh Phật vào đám)

(Nghi thức vào đám, cúng tuần tại nhà tang chủ: sắm một chén nước có để một cái bông, tay mặt bắt ấn cúng dường, tay trái kiết ấn tam sơn, miệng đọc câu chú tẩy uế, rồi viết chữ “Án lam” [xx ] Phạn tự vào trong chén nước, lấy cái bông thấm nước rải bốn phương trên dưới chỗ bàn Phật, rồi mới trương tượng Phật) .
Niệm chú tẩy uế:
NIỆM NHỎ: Dĩ thanh tịnh thủy, biến sái thập phương, nghiêm khiết Đạo tràng, tuyệt vô triêm uế. Án, Lam tóa ha (7 lần).
MẬT NIỆM: (Khi trương tượng Phật, sư thầm niệm) : Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh, thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án, Mâu ni, mâu ni, tam mâu ni tát phạ ha (3 lần).
MẬT NIỆM: (Tang chủ nguyện hương, đồng thời sư thầm niệm) : Lại hương vi tiếu bất niêm hoa, nhứt điểm viên minh nhậm trác ma, tung thử nhi tôn tham thọ quả, trùng quang tổ đạo ấn Ta bà.
XƯỚNG: (Tang chủ nguyện hương rồi, sư đọc lớn) : Trai chủ kiền thiềng nhứt tâm đảnh lễ Tây thiên truyền tứ thất, Đông độ nhị tam lịch đại Tổ sư tam bái - Bình thân quỳ.
TRÌNH TỔ: Ngưỡng bạch Tổ sư đức từ bi, niên niên trường thạnh hộ gia trì, hương hoa trà quả thường cúng Phật, thành tâm hiếu kính dĩ tiên tri. Hộ tá quốc gia chư tội diệt, thiên hạ thái bình, tín chủ thời nhựt vãng nguyệt lai vô chướng ngại, Tây phương sự Phật khả quy y. Đương quyền lại bỉ Quan Âm Phật, hộ tá thiên long tác Phật thì.
Nam mô Chứng minh sư Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
XƯỚNG: Đảnh lễ Tổ sư tam bái.
BẠCH: CUNG VĂN: Phật chơn pháp thân, tợ nhược hư không, ứng vật tùy hình, như thủy trung nguyệt, thập hiệu cụ túc, bất khả tư nghì hà sa kiếp trung tán dương nan tận, kim vì thần tăng đệ tử tấu vì:
Việt Nam quốc, Vĩnh Bình tỉnh, Châu Thành quận, Phú Vĩnh xã cư. Phụng Phật tu hương thiết cúng phúng kinh, truy tiến sơ thất trai tuần kỳ siêu độ vong linh chi sự. (Tuần 7 ngày thứ nhứt gọi là sơ thất, tuần 49 ngày: chung thất, tuần 100 ngày: bá nhựt, giáp năm:tiểu tường, ba năm xả tang: đại tường).
Kim tang chủ ... hiệp tang chủ đẳng, kỳ siêu phục vì vong tánh Đặng Văn An, pháp danh Hồng Từ, nhứt vị thần hồn (nữ: chánh hồn) nguơn sanh Bính Thân niên, hưởng thọ (dương) thất thập tứ tuế. Tử ư Kỷ Dậu niên, chánh ngoạt nhị thập nhị nhựt thân thời nhị chung.
Ô hô! Tự ly dương thế hốt đáo âm cung, tội phước hà bằng, thăng trầm vị biện. Tư giả: kim ngoạt thị nhựt, nga lâm sơ thất trai tuần, kiền thỉnh Tăng già tựu vu gia xứ (chùa: phạm võ) phúng tụng pháp bảo tôn kinh, kỳ sanh Tịnh độ. Kim tắc đạo tràng tụng kinh kỳ siêu. Nhứt (hoặc:tam) nhựt dạ y thời (trai đàn) cung nhi tác. Nam mô Tây thiên truyền tứ thất, Đông độ nhị tam lịch đại Tổ sư Bồ tát chứng minh.
XƯỚNG: Trai chủ kiền thiềng đảnh lễ Tổ sư tam bái (lạy Tổ rồi đến bàn Phật) .
NGUYỆN: (Sư quỳ đọc) : Thử nhứt biện hương, phi sắc phi không, thị chơn thị giả, linh linh bất muội, liễu liễu thường minh. Siêu hô nhựt nguyệt chi quang, hàm đẳng thái hư chi lượng. Tiên cúng Thích Ca Điều ngự, cúng Tịnh độ Bổn sư, Linh Sơn hội thượng, vô lượng Thánh Hiền chứng minh Phật sự.
 Nam mô Hương vân cái Bồ tát ma ha tát (3 lần) .
BẠCH: (Đứng dậy cắm nhang vào lư hương xong, khai chung gia trì): Thần chung, thần chung, thinh triệt cửu trùng, ngô kim phụng mạng, lai đả thần chung, tam đồ bát nạn, tức khổ đình toan, pháp giới nhơn thiên, văn chung ngộ đạo. Văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, Bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Án, Già ra đế da ta bà ha (3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông).
 Triêu dã mang, mộ dã mang, nhựt nhựt thỉnh Phật thượng đàn, tứ thời văn pháp cổ, thánh hiền tập vân quang, phóng tà ma ngoại đạo, thần siêu Bát nhã đàn, viễn ly chư khổ thú, vong hồn miễn dã mang.
Nam mô Thiên Luân Vương Bồ tát.
Nam mô Địa Luân Vương Bồ tát.
Nam mô Nhơn Luân Vương Bồ tát.
Nhứt khởi chung (hoặc cổ) thinh, cung nghinh chư Phật giáng hạ đạo tràng, chứng minh công đức (đánh 1 tiếng chuông, tiếp 1 tiếng mõ hoặc 1 tiếng trống).
Nhì khởi chung (hoặc cổ) thinh, kỳ vong giả siêu sanh Tịnh độ (tiếp đánh 1 tiếng chuông rồi 1 tiếng mõ hoặc 1 tiếng trống).
Tam khởi chung (hoặc cổ) thinh, kỳ trai chủ phước thọ an khương ninh (chuông mõ như trên, và dứt tứ 4 tiếng).
 XƯỚNG: Lễ Tam bảo: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới ...
 XƯỚNG: Trai tuần trình Tổ, thỉnh Phật kỳ siêu, đạo tràng lễ tất, tứ bái.

---o0o---

 NGHINH MỘ BIÊN
(Ra mả rước vong về cúng tuần)

XƯỚNG: Tựu vị (Tang chủ đứng trước đầu mả đốt hương vái) Lễ tam bái – Bình thân quỳ.
TÁN: Tam thỉnh vong linh dĩ lai lâm, thọ thử hương hoa phổ cúng dường, hồi gia hướng tiến thính kinh văn, duy nguyện hương linh ai nạp thọ.
Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
DẪN: Hương vân thỉnh, hương vân phụng thỉnh. Nhứt tâm phụng thỉnh: U minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ Địa Tạng Vương Bồ tát, tiến triệu phục vì vong tánh ... lai đáo gia đường, thọ tài hưởng thực, thính pháp văn kinh, siêu sanh Tịnh độ.
DUY NGUYỆN: Tam đồ lộ viễn, thính triệu lai lâm, giáng phó pháp diên, thọ tư tiến bạt.
XƯỚNG: Hiến trà (tửu) - Lễ nhị bái – Bình thân quỳ.  
TỤNG: Nam mô tát phạ ...Nam mô tố rô ... Án, Nga nga nẵng ... (đều 3 lần).
XƯỚNG: Hiến trà (tửu) - Lễ nhị bái – Bình thân quỳ.  
TỤNG: Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô a di đa bà dạ ... (3 lần).
TÁN: Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
XƯỚNG: Địa Tạng từ tôn tiếp độ vong hồn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nghinh mộ biên thỉnh vong sự tất, tang chủ kiền thiềng lễ tứ bái.
TỤNG: (Về tới nhà, tựu trước bàn vong, tụng): Nam mô Linh tự tại Bồ tát (3 lần).
XƯỚNG: Kiền thiềng lễ tam bái.

 TIẾN LINH
(Cúng ông bà)

(Đến trước bàn thờ cửu huyền thất tổ)
XƯỚNG: Tự tôn tựu vị - Niệm hương: (Nay tới ngày cúng tuần cho ... nên chúng con kính mời chư tiên linh về nhậm lễ và nghe kinh) - Lễ tam bái - Bình thân quỳ.
TÁN: Đường trung truy viễn, tam đại tông thân, thống lãnh đại tiểu đẳng tiên linh, lai phó đạo tràng diên, thính pháp văn kinh, thoát khổ tảo siêu thăng.
Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
ĐỒNG DẪN: Hương đăng thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
DẪN: Nhứt tâm phụng thỉnh, tích vi tông tổ đốn giáo phù sanh, nam kha nhất mộng nan đào, tự thử thiên thu vĩnh biệt. Phụng vì bổn âm đường thượng, tam đại tôn thân, nội ngoại môn trung, tiên viễn đẳng chư hương hồn.
DUY NGUYỆN: Cửu huyền thất tổ, lịch đại tôn ti, nhứt thiết hương hồn, thượng trung hạ tọa. Kim vì trai chủ thiết lễ, thỉnh Phật khai kinh, kỳ siêu phục vì vong ... nguyện tiên linh lai phó gia đường, thọ tài hưởng thực.
KỆ: Văn kinh trực nhập Tam ma địa, thính pháp cao siêu Lục dục thiên.
XƯỚNG: Hiến tửu (trà) - Lễ nhị bái - Bình thân quỳ.
KỆ: Thất tổ tiêu diêu đăng Phật cảnh, cửu huyền khoái lạc vãng Tây phương.
XƯỚNG: Hiến tửu (trà) - Lễ nhị bái - Bình thân quỳ.
TỤNG: Giáo hữu biến thực biến thủy chơn ngôn, cẩn đương trì tụng: Nam mô tát phạ ... (3 lần). Nam mô tố rô ... (3 lần). Án, Nga nga nẵng ... ( 3 lần).
KỆ: Hương thủy mãn bồn năng nhứt tải, quang minh tùng thử chiếu tiên linh.
XƯỚNG: Trà châm - Lễ tam bái - Bình thân quỳ.
TỤNG: Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sanh Tịnh độ đà ra ni: Nam mô a di đa bà dạ ... (3 lần).
TÁN: Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
XƯỚNG: Tiến cúng sự tất, lễ từ tứ bái.


TIẾN VONG
(Cúng cơm vong)

SÁM CHỦ XƯỚNG: Tang chủ tựu vị (đến trước bàn) - Nghệ hương án tiền (đem hương đến) - Phần hương (đốt hương) - Tam niệm chơn hương (nguyện hương 3 lần) - Thượng hương (cắm hương trên lư) - Lễ tam bái (3 lạy) - Bình thân quỳ (quỳ xuống).
VỊNH: Tây phương Tịnh độ hữu liên khai, linh giả tùng tư quy khứ lai, nhứt niệm hoa khai thân kiến Phật, vĩnh vô bát nạn cập tam tai.
ĐỒNG TỤNG: Nam mô Tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật.
TÁN: Dĩ thử chấn linh thân triệu thỉnh, hương linh bất muội diêu văn tri, trượng thừa Tam bảo lực gia trì, thử nhựt (dạ) kim thời lai phó hội.
Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
DẪN: Chuyên thân triệu thỉnh, ngung vọng lai lâm, trai chủ thành tâm, thượng hương bái thỉnh.
CHÚNG HÒA: Hương hoa thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.
DẪN: Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Thủ kình phang cái, thân quải hoa mang, đạo chúng sanh quy Cực lạc chi bang, tiếp linh giác phó đạo tràng chi hội. Đại thánh Địa Tạng Vương Bồ tát, nguyện thùy từ lực, ưng thỉnh quần cơ, tiếp triệu phục vì vong tánh ... pháp danh ... nhứt vị hương hồn, lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thục, thính pháp văn kinh, siêu sanh Tịnh độ.
DUY NGUYỆN: Chơn linh bất muội, giác tánh thường minh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kim kinh nhi thoát hóa, nguyện văn triệu thỉnh lai phó pháp diên, thọ tư tiến bạt.
ĐỒNG TỤNG: Nam mô Linh tự tại Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
DẪN: Sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh hương linh, dĩ đăng an tọa, tòa thượng kiền bị trai tu phẩm cúng chi nghi, liệt tại án tiền, phổ thân cúng dường.
ĐỒNG TỤNG: Nam mô Mỹ hương trai Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
XƯỚNG: Hiến trà – Trà châm sơ tuần, lễ nhị bái - Bình thân quỳ.
DẪN: Tưởng y tùy niệm chí, ngọc phạn tự nhiên lai, giáo hữu biến thực biến thủy chơn ngôn cẩn đương trì tụng.
ĐỒNG TỤNG: Nam mô tát phạ ... (3 lần).
KỆ: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp, huỳnh kim điện thượng lễ chơn như.
XƯỚNG: Tái hiến trà châm - Tang chủ thành tâm khởi lễ nhị bái - Bình thân giai quỳ.
ĐỒNG TỤNG: Nam mô tố rô ... (3 lần).
KỆ: Nhứt đích thanh lương thủy, cao sơn đảnh thượng trà, vong linh tam ẩm liễu, tảo sanh pháp vương gia.
XƯỚNG: Điểm trà – Trà châm chung tuần, lễ tam bái - Bình thân quỳ.
ĐỒNG TỤNG: Án, Nga nga nẵng ... (3 lần).
Nam mô Cam lồ vương Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
XƯỚNG: (Nếu có điệp thỉnh thì đọc): Âm dương vô dị lý, sanh tử hữu thù đồ, khải điệp thỉnh nhứt phong, đối linh tiền tuyên đọc. Duy nguyện vong hồn mặc nhiên tịnh thính (đọc điệp xong xướng tiếp):
Thượng lai văn điệp, dĩ cụ phu tuyên, đọc tại án tiền, sở dĩ hỏa quang phần hóa.
ĐỒNG TỤNG: Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sanh Tịnh độ đà ra ni: Nam mô a di đa bà dạ ... (3 lần).
TÁN: Tiêu diêu chơn thế giới, khoái lạc bảo liên trung, nhứt triêu đăng bỉ ngạn, hiệp chưởng lễ kim dung.
Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát (3 lần).
PHỤC NGUYỆN: Nam mô A Di Đà Phật.
Thượng lai lễ cúng, chuyên vì truy tiến kỷ niệm chung thất (húy nhựt) trai tuần, kỳ siêu phục vì hương linh tánh ... cao đăng Tịnh độ. Thiết niệm hương linh tự ly dương thế, hốt đáo âm cung, tội phước hà bằng, thăng trầm vị biện, nhứt tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt, nga nhiên thành nhứt mộng chi bi. Tư giả, trượng thừa kinh chú công đức, tỷ hương linh tịnh chư nghiệp chướng, thiện xứ tiêu diêu.
PHỤC NGUYỆN: Nhứt thành thượng đạt, thiên Phật hạ lai, độ vong hồn trực vãng kim giai, bảo gia quyến hàm triêm lợi lạc.
PHỔ NGUYỆN: Nhĩ văn thiên nhạc, diện đổ Phật quang, tốc vãng Tây phang, tảo thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
XƯỚNG: Thỉnh vong tiên cúng sự tất, tang (trai) chủ thành tâm lễ tạ tứ bái.

CÚNG VONG (BÀI NGHĨA)
(Trai tuần hoặc đám giỗ)

: Tang (trai) chủ tựu vị (đến trước bàn đốt hương) - Nguyện hương (vái) - Lễ tam bái (3 lạy) - Bình thân quỳ (quỳ xuống).
TỤNG: Tiếp dẫn hương linh, Đại thánh A Di Đà Phật (3 lần) (dứt mõ).
TỤNG: - Về đây, triệu thỉnh hồn về,
Thân nương cõi Tịnh, hồn quy sen vàng,
Phật Di Đà tiếp dẫn sang,
Nghe câu niệm Phật tìm đàng về ngay.
- Phổ triệu thỉnh chơn ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga da da (3 lần) (dứt mõ).
ĐỌC: Tư thời: Việt Nam quốc, Vĩnh Bình tỉnh, Châu Thành quận, Phú Vinh xã, tang (trai) chủ chuyên vì truy tiến, chung thất (kỵ nhựt) trai tuần, kỳ siêu phục vì hương linh tánh ... pháp danh ... kiền bị tu trai, phẩm cúng chi nghi, liệt tại án tiền, phổ thân cúng dường.
TỤNG: Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần).
- Xin nguyện hương linh:
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chơn ngôn bí mật tối linh,
Về đây thọ hưởng đơn thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh (thức ăn) cúng dường.
- Nam mô An bảo tọa Bồ tát (3 lần) ma ha tát (dứt mõ).
ĐỌC: Triệu thỉnh hương linh, dĩ đăng an tọa, giáo hữu sái tịnh chơn ngôn, cẩn đương trì tụng:
TỤNG: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha – Án, Chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha (7 lần) (dứt mõ).
- Nam mô Thanh lương địa Bồ tát (3 lần) ma ha tát (dứt mõ).
 Trai nghi đã sắp,
Nghi ngút hương bay,
Biến thực chơn ngôn,
Nhứt tâm hiến cúng.
- Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế - Án, Tham bà ra tham bà ra hồng (3 lần) (dứt mõ).
TỤNG: Một mảnh hương linh, xa chơi dị lộ.
Năm canh trường mộng, chạnh nỗi thâm tình.
Đò âm dương qua lại tuy thường, song cái cảnh biệt ly khó lấp.
Chữ ân nghĩa nặng nề là thế, xui nên câu báo đáp hằng ghi.
Gắp đồ ăn, cơm xới dưng lên, để thầm tỏ nỗi niềm nhớ tưởng.
Hương linh thọ hưởng, chứng chiếu lòng thành.
Cam lồ thủy chơn ngôn: Nam mô tố rô bà da, đát tha yết đa da, đát điệt tha. Án, Tố rô tố rô, bà ra tố rô, bà ra tố rô, sa bà ha (3 lần) (dứt mõ).
XƯỚNG: Sơ hiến trà châm – Tang chủ thành tâm, lễ nhị bái - Bình thân quỳ.
TỤNG: Phổ cúng dường chơn ngôn: Án, Nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng
(3 lần) (dứt mõ).
TỤNG: Thống niệm hương linh,
Sanh trong trần thế,
Dễ hay đâu tội phước mà lường.
Thác xuống cửu tuyền,
Thật khó biết đắm chìm để cứu.
Tuân lời Phật dạy:
Muốn cho siêu thoát,
Phải nhờ phước lực mới nên.
Vì vậy hôm nay,
Nhứt tâm lễ cúng.
Tưởng niệm Di Đà,
Đọc câu sái tịnh.
Tụng chú vãng sanh,
Để hồi hướng đến Tây phương Phật quốc.
Cung chúc hương linh:
Nhờ diệu pháp thẳng về nơi Tịnh độ,
Đài sen chín bực tiêu dao,
Trượng phước duyên mau thoát chốn u đồ,
Đức Phật chí tôn tiếp dẫn ( dứt mõ).
XƯỚNG: Tái hiến trà châm - Tang chủ thành tâm, lễ nhị bái - Bình thân quỳ.
TỤNG: A Di Đà Phật thân kim sắc ... đến ...
Thanh tịnh đại hải ... (dứt mõ).
TỤNG: Chú nguyện hương linh,
Văn kinh thính pháp,
Chơn tâm sáng tỏ,
Dục vọng tan không,
Hồn khách nương về Tịnh cảnh,
Nghiệp duyên bỏ lại trần gian,
Ao bát đức mặc tình tắm mát,
Đài cửu liên thỏa chí rong chơi.
Sen nở bông hoa thượng phẩm,
Phật trao thọ ký kim giai.
Hết điều sanh tử, dứt nẻo luân hồi (dứt mõ).
XƯỚNG: Chung hiến trà châm - Tang chủ thành tâm, lễ tam bái - Bình thân quỳ.
TỤNG: Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô a di đa bà ... (3 lần) (dứt mõ).
TỤNG: Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát (3 lần) ma ha tát (dứt mõ).
XƯỚNG: Thỉnh vong tiến cúng sự tất, trai chủ thành tâm lễ tạ tứ bái.

KHAI CHUNG BẢN
(Trai đàn khai chung bản thỉnh Thánh vào đám )

KỆ: Kim chung vận hướng ư không kiếp chi tiền, Ngọc bản thinh truyền ư Oai Âm na bạn. Yết thị đường tiền, dụng biểu Định Huệ viên dung quy tắc. Đương kim phương trượng truyền đăng tục đạo, tương vi y bát hoằng pháp lợi sanh. Tái kỳ: Phạm sát hữu khánh, đàn tín quy sùng. Phàm hướng thời trung kiết tường như ý. Nhơn thiên hiệu lịnh, Phật Tổ hồng quy, thời tiết ký chí, quyền thuộc a thùy.
- Viên đoàn (keng) đoàn (keng); Phương trát (cốc) trát (cốc). Bất thị kim linh diệc phi mộc đặc, quyền thiệt song hành, phương viên hổ tác. Bất cấu bất nhiễm thị Tây phương, vô não vô ưu chơn Cực lạc. Duy tâm Tịnh độ khẳng thừa đương, bổn tánh Di Đà do tự giác.
- Nhứt cá viên hề (keng), nhứt cá phương (cốc), đại thiên sa giới triệt tư lương, kim thinh mộc vận tùng tư chấn, vạn cổ sum nhiên tuyển Phật trường.
- Nhứt chùy đả phá thái hư không (bóp thủ xích) vạn lý cô vân tùy tán lạc. Túng ngô đồng đầu thiết ngạch nhơn, nhâm bỉ ư tư hoán bì xác. Đại chúng văn thính lịnh nhi hành, vật sử tương tâm nhi tấu bạt.

 

KHAI GIA TRÌ CHUNG

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, Thiết Vi u ám tất giai văn, Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác. Văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, Bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh.
Án, Dà ra đế da tóa ha.

KHAI TÀNG CHUNG
(Chung treo kế bản)
Kim chung mộc bản tứ phương khai,
Thần thánh đề huề bộ xuất lai,
Quang minh phổ chiếu thập phương xứ,
Chư Phật, Bồ tát giáng đàn trai.
Nam mô Công đức lâm Bồ tát.

 

KHAI BẢN

Ngọc bản tùng tư chấn cửu thiên,
Tam đồ sạ thính giải oan khiên,
Viên âm phổ biến thập phương giới,
Bồ tá long thần thị chứng minh.
Nam mô Hộ pháp chư tôn Bồ tát.

 

KHAI HỒNG CHUNG

Bồ lao nhứt chuyển hướng chung thinh,
Phạm sát kình chùy chấn địa minh,
Lục thú tài văn phiền não tức,
Tam đồ sạ thính khổ toan đình.
Nam mô Siêu thập địa Bồ tát.

 

KHAI ĐẠI CỔ

Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai,
Cát đoạn sanh tử tọa bảo đài,
Kim cang đảnh lễ Y vương vị,
Thân tâm thanh tịnh bái Như Lai.
Nam mô Thiên tràng vương Bồ tát.

 

KHAI MỘC ĐẠC (Mõ)

Gia trì mật niệm tẩy trần tâm,
Mộc ngư khảo hướng chuyển tam luân,
Tề chúng lục hòa tuyên bối diệp,
Tứ sanh cửu hữu lễ kim thân.
Án, Yết đế yết đế ta bà ha (3 lần).

 

KHAI THỦ XÍCH

Như Lai nhứt chỉ án tam quang,
Chư Phật oai linh trấn tịnh đàn,
Vị tác nhơn thiên chi pháp lịnh,
Tung hoành hàng phục hộ đạo tràng,
Nhứt trịch thiên cung khai môn hộ,
Nhì trịch địa phủ tốc khai môn,
Tam trịch chúng đẳng hàm thanh tịnh.
(Khai chung cổ rồi, đánh trống gióng tư, dộng chuông xen vào cũng gióng tư, đó là thỉnh Thánh. Kế tiếp đánh Bát nhã và lạy Tam bảo).

KHAI KINH
(Sái tịnh, thỉnh Tam bảo)
 (Trai chủ nguyện hương và lạy xong, sám chủ):
NGUYỆN: Thử nhứt biện hương, bất tùng thiên giáng, khởi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới. Nhứt khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương. Siêu nhựt nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới, tức định, tức huệ; phi mộc, phi hỏa, phi yên. Thâu ai tại nhứt vi trần, tán xứ phổ huân (triêm) sa giới. Nhiệt hướng lư trung, đoan thân cúng dường.
- Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Từ phụ Như Lai.
- Nam mô Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, dữ Quan Âm, Thế Chí chư thánh hiền chúng.
- Nam mô U minh Giáo chủ cứu bạt minh đồ, Địa Tạng Vương Bồ tát. Thập phương pháp giới, thường trụ Tam bảo, sát hải vạn linh, lịch đại Tổ sư, hà sa phẩm loại, u hiển thánh hiền, tất trượng chơn hương, phổ đồng cúng dường.
Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
- Tư thời: Việt Nam quốc, Vĩnh Bình tỉnh, Châu Thành quận, Phú Vĩnh xã, tuế thứ nông lịch ... niên, ngoạt ... nhựt ... thời. Kim trai chủ ... hiệp trai chủ đẳng (cung tựu ... tự), tu hương thiết cúng phúng kinh chuyên vì kỳ (an , siêu) ...
Ngưỡng nguyện: Tam bảo chứng minh, từ bi gia hộ ...
- Nam mô Chứng minh Sư Bồ tát, ma ha tát.
 XƯỚNG: (Lễ Tam bảo): Chí tâm đảnh lễ ...
TÁN: Nhứt sái Đông phương linh ly cấu. Nhì sái bát nạn, cập tam đồ. Tam sái tứ chúng dữ nhơn thiên. Tứ sái đàn tràng tất thanh tịnh.
Nam mô Thanh lương địa Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
SÁI TỊNH: Phù thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, lưu nhập Tỳ Lô Hoa Tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy diệu cực Pháp thân, trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ. Quyên trừ nội ngoại, đảng địch đàn tràng. Sái khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế bang nhi thành Tịnh độ, sở vị nội ngoại trung gian vô trược uế, thánh phàm u hiển tổng thanh lương.
- Bố tát liễu đầu cam lộ thủy, năng linh nhứt đích biến thập phương. Tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ, linh thử đạo tràng tất thanh tịnh.
Nam mô Cam lồ vương Bồ tát (3 lần).
XƯỚNG: Dĩ thanh tịnh thủy, biến sái thập phương, nghiêm khiết đạo tràng, tuyệt vô triêm uế. Án, lam (7 lần).
TỤNG: Giáo hữu mật ngôn, cẩn đương trì tụng: Nam mô Đại bi Hội ... Thiên thủ thiên nhãn ...
TÁN: Lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, Ca Diếp hân hoan diệu lý chơn. Tùng thử Linh Sơn đăng bỉ ngạn, Nhứt chi ngũ diệp lợi nhơn thiên.
 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
DẪN: Phụng thỉnh Tam bảo:
CHÚNG HÒA: Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
DẪN: Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Thiên hoa đài thượng, bá bảo quang trung, tam thập nhị tướng chi Năng nhơn, bát thập chủng hảo chi Đại giác. Quá, hiện, vị lai vô lượng Phật bảo.
DUY NGUYỆN : Từ bi vô lượng, lân mẫn phàm tình, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.
CHÚNG HÒA: Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
DẪN: Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Tây Thiên Trúc quốc, bạch mã đà lai, Tu Đa La liễu nghĩa thượng thừa, thập nhị bộ tạng kinh bí điển, quá, hiện, vị lai vô lượng Pháp bảo.
DUY NGUYỆN : Kim hàm xiển áo, ngọc trục phi huyền, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.
CHÚNG HÒA: Hương đăng thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
DẪN: Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: tam minh bát giải, Tứ quả, Lục thông, phân thân vu thử độ tha phương, ứng cúng ư nhơn gian thiên thượng, quá, hiện, vị lai vô lượng Tăng bảo.
DUY NGUYỆN : Mê đồ nhiệt chúc, giác hải trương phàm, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.
CHÚNG HÒA: Hương vân thỉnh, hương vân triệu thỉnh.
DẪN: Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Thiên chơn địa thánh, thỉ triết vương hiền. Thượng chí Phi phi tưởng thiên, hạ cập phong luân địa tệ. Vô biên huyền tạo, hữu tự linh kỳ, cai la thượng hạ tư vi, bao quát thập phương hiền thánh.
DUY NGUYỆN : Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình. Phi đằng vân vụ, ứng thỉnh lai lâm, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.
XƯỚNG SỚ: Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục nhứt thiết ma, chư thiên giai cung thủ. Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương. Kim vì (kỳ siêu, kỳ an) chi sự. Ngưỡng khấu hồng từ, khai kinh sớ văn, cung đối Phật tiền, hảo tướng quang trung, phủ thùy minh chứng (đọc sớ xong tiếp tụng).
TỤNG: Thất Phật diệt tội chơn ngôn: Ly bà ly bà đế ... (3 lần).
(Nếu khai kinh kỳ siêu thì tán):
TÁN: Chưởng ốc minh châu quang bất muôi,
Thủ trì kim tích nạp thiện duyên.
Tam đồ ngục nội báo tường vân,
Ngũ thú ba trung trình cao trạo.
(Nếu khai kinh kỳ an, kỳ phước thì tán):
Phật từ quảng đại, cảm ứng vô sai,
Tịch quang tam muội biến hà sa,
Nguyệt bất ly dà da,
Giáng phước trai gia,
Kim địa dõng liên hoa.
Nam mô Khai bảo tạng Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
TỤNG: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) .
 Khai kinh kệ: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp ...
TÁN: Khai kinh công đức thù thắng hạnh ...
Nam mô Siêu lạc độ ... (3 lần) .
BẠCH: Nam mô A Di Đà Phật. Cung văn: Tiên thánh lợi sanh, viên thiết Tam thừa chánh hội, pháp vương độ tử, duy bằng nhứt chú tâm hương. Thượng lai đại chúng, dị khẩu đồng âm, khai kinh xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chơn thừa, chuyên vì: Truy tiến (chung thất) trai tuần, kỳ siêu phục vì hương linh tánh Nguyễn Văn Tạo, pháp danh Minh Hải, nhứt vị thần hồn (nữ:chánh hồn), trượng thừa Phật lực, kinh chú công đức, hương linh tịnh chư nghiệp chướng, Cực lạc siêu thăng.
PHỤC NGUYỆN : Thích Ca từ phụ, thùy bảo thủ dĩ đề huề, Tịnh độ Đạo sư, phóng kim quang nhi tiếp dẫn. Tỷ hương linh thoát ly khổ hải, trực vãng Liên bang, kỳ tang (trai) chủ lão ấu nữ nam, hàm mông tỷ hựu.
PHỔ NGUYỆN : Đạo tăng chúng trí bi thành tựu, sanh sanh hoằng bất diệt pháp môn, bảo cư gia lan quý tử tôn, niên niên hưởng vô biên phước quả, tục tăng nhơn ngã, pháp giới oan thân, đồng mộc Phật ân, đồng thành Phật đạo.
ĐỒNG NIỆM: Nam mô A Di Đà Phật.
LỄ: Tam tự quy: Tư quy y Phật ...(3 lạy) .

TỤNG KINH

(Trai chủ nguyện hương và lạy 3 lạy, sư nguyện hương):
NGUYỆN HƯƠNG: Giới, Định, Huệ, Giải, Tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương Phật, Bồ tát, văn hương phổ huân chứng tịch diệt.
 Nam mô Hương cúng dường Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
- Nam mô A Di Đà Phật. Tư thời: Việt Nam quốc, tang (trai) chủ ... hiệp tang (trai) chủ đẳng, tu hương thiết cúng, phúng kinh truy tiến chung thất trai tuần kỳ siêu phục vì hương linh tánh Nguyễn Văn Tạo, pháp danh Minh Hải, nhứt vị hương hồn, thệ thế ư Bính Dần niên, thập ngoạt, sơ tứ nhựt, ngọ thời nhi chung, hưởng dương ngũ thập cửu tuế (dương: 59 tuổi sắp xuống, thọ: 60 tuổi sắp lên).
- Đệ tử chúng đẳng, phi lịch nhứt tâm, cần cầu Tam bảo từ bi gia hộ hương linh phát quảng đại Bồ đề tâm, tịnh chư nghiệp chướng, vãng sanh Cực lạc. Phổ độ chúng sanh, đồng thành chủng trí. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát.
LỄ: Lễ Tam bảo: Pháp vương Vô thượng tôn ... Năng lễ sở lễ ...
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tôn ...
XƯỚNG: Tây phương hảo khứ, trần thế lưu lai. Ngưỡng nguyện Địa Tạng từ tôn tiếp độ hương hồn.
NIỆM: Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
TỤNG: Diễn kinh văn Bồ tát ma ha tát.
XƯỚNG: Hương linh tánh ... tựu Phật tiền thính pháp văn kinh, siêu sanh Tịnh độ. Tang (trai) chủ đại vì hương linh lễ Phật tam bái.
TÁN: Tam tạng đông lai khứ thủ kinh, Trực vãng Tây thiên Trúc quốc thành, Thủ đắc Đại thừa chơn áo điển, Bạch Mã đà lai hộ chơn sinh.
Nam mô Tịnh độ phẩm Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
TỤNG: Lư hương ... Niệm Bổn sư – Khai kinh kệ - Tụng kinh
(Tụng kinh và hồi hướng xong, tiếp phục nguyện):
BẠCH: Nam mô A Di Đà Phật.
CUNG VĂN: Diệu liên hoa lý, hằng khai cửu phẩm chi bang, Cực lạc giới trung, tảo chứng vô sanh chi địa. Thượng lai đệ tử (chúng đẳng) xưng dương Phật hiệu, phúng diễn tôn kinh, tập thử công đức, chuyên vì tang (trai) chủ truy tiến chung thất trai tuần, kỳ siêu phục vì vong tánh ... chi hương hồn.
PHỤC NGUYỆN: Thần thê Tịnh Vức, nghiệp tạ trần lao, liên khai cửu phẩm chi hoa, Phật thọ nhứt thừa chi ký.
PHỔ NGUYỆN: Y Bát nhã nhi Tây phương trực chỉ, chứng Bồ đề nhi nhậm ý tiêu diêu. Lục thân quyến thuộc, dương thới âm siêu, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
LỄ: Tự quy y Phật ...(3 lạy).
XƯỚNG: (đưa khay lễ về bàn vong): Vong linh kính lễ, bái tại Phật tiền, hồi nghệ linh sàng, an thân tự tại.
NIỆM: Nam mô A Di Đà Phật.
TỤNG: Linh tự tại Bồ tát ma ha tát (3 lần).
XƯỚNG: Lễ an vị hương linh tam bái.

NGỌ CÚNG

(Tang chủ nguyện hương lạy rồi, sám chủ nguyện hương):
NGUYỆN HƯƠNG: Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, Tôn Pháp chư Bồ tát, vô biên Thinh văn chúng, cập nhứt thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xưng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh, giai phát Bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành Vô thượng đạo.
 Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma ha tát.
LỄ TAM BẢO: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới ...
TÁN: Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh trung, chiên đàn, trầm thủy chơn kham cúng, hương yên liễu nhiễu liên hoa động, chư Phật, Bồ tát hạ thiên cung, Thiên Thai sơn La hán, lai thọ nhơn gian cúng.
 Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
TỤNG: Nam mô Bát nhã Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần). Ma ha Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh ...
TÁN: Thiên thượng thiên hạ vô như Phật ... hữu như Phật giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
DẪN: Khể thủ thanh lương tọa, quy đầu Đại giác tôn, thập hiệu chứng Bồ đề, nhứt luân mãn nguyệt tướng. Như lai đức tướng, nan tận tán dương. Kim vì tang (trai, tín) chủ ... kỳ siêu (kỳ an)... Ngưỡng khấu hồng từ hoàn mãn ngọ cúng (sớ văn) chi nghi, cung đối Phật tiền hảo tướng quang trung, phủ thùy minh chứng.
(Có sớ thì đọc tại đây, đọc rồi tụng):
TỤNG: Thất Phật diệt tội chơn ngôn: Ly bà ly bà đế ... (3 lần).
CÚNG DƯỜNG:
Nam mô thường trụ thập phương Phật,
Nam mô thường trụ thập phương Pháp,
Nam mô thường trụ thập phương Tăng,
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam mô Cực lạc thế giới A Di Đà Phật,
Nam mô Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật,
Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ Tát,
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát,
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát,
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát,
Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ Tát.

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chĩ đế. Án, Tam bà ra, tam bà ra hồng. (3lần).
Nam mô tố rô ba da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, Tố rô tố rô, bát ra tố rô, bát ra tố rô ta bà ha. (3 lần).
- Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn, linh kim thí giả đắc vô lượng Ba la mật, tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường.
Án, Nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hộc.(3 lần)
TÁN: Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng Tu Di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
 Nam mô Phổ cúng dường Bồ tát (3 lần).
TỤNG: Tiêu tai kiết tường thần chú: Nẵng mô tam mãn đa một đà nẫm, a bát ra, để hạ đa, xá ta nẳng nẫm, đát điệt tha. Án, Khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắt trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha.
- Cúng Phật dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp.
BẠCH: Nam mô A Di Đà Phật.
CUNG VĂN: Kim canh ngọc phạn, thập phương hiền thánh dĩ đồng sàng, tố phẩm hương trai tam thế Phật thiên giai phổ cúng. Vận tâm thất liệp, hương phiêu Tỳ Gia Ly thành, chí kính vô biên, vị tận Hoa Nghiêm hải hội.
 THƯỢNG LAI: Đệ tử chúng đẳng, tu trai báo ân, kỳ siêu cửu huyền thất tổ, kỳ an bảo mạng diên sanh. Thỉnh phước nghinh tường, dương thới âm siêu đẳng sự.
 PHỤC NGUYỆN: Pháp hỷ hằng sung, vĩnh đoạn cơ hư chi hoạn; Thiên trù bảo mãn nhị thời thiền duyệt chi hoan. Sanh sanh tề Tam bảo đồng cư, thế thế ngưỡng chư tôn hộ vệ.
 PHỔ NGUYỆN: Xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bá phước.
CÁNH KÝ: Cửu huyền thất tổ, đồng đăng hoa tạng huyền môn, bát nạn tam đồ, cộng chứng Bồ đề Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
LỄ: Tam tự quy: Tự quy y Phật.

TRỪ PHỤC
(Xả tang)

XƯỚNG: Tang chủ tựu vị - Nghệ hương án tiền - Phần hương - Tam niệm chơn hương - Thượng hương - Lễ tam bái - Bình thân quỳ .
TÁN: Kim thời thi thiết đoạn trừ nghi, khải thỉnh hương linh phó giám tri, thọ thử pháp văn siêu tục lụy, tùng tư sanh tử các phân ly.
Nam mô Lâm Pháp hội Bồ Tát (3 lần) ma ha tát.
DẪN: Thiết dĩ: Tam niên tuần mãn, ngũ phục tu trừ, dục kỳ dương thới âm siêu, nãi trượng pháp hành ấn chuyển, quảng khai phương tiện, trực tiệt oanh triền, vong linh giải thoát ư vô sanh, trai chủ khương ninh vu hữu hậu ( lấy nhang họa chữ Án Phạn tự vào chén nuớc, rồi lấy cành hoa thấm nước rải trên đầu tang chủ và đọc):
SÁI TỊNH: Sắc thanh thanh chi thủy, đãng tận trần ai, Án, Úc úc chi hoa, quân trừ trược cấu ( lấy kéo cắt tóc bỏ vào chén nước đang làm phép và đọc):
TIẾN PHÁT: Thần đao cát liễu kỳ ái vãng (lấy kiếng rọi ngay trên bàn thờ vong, đọc):
CHIẾU CẢNH: Minh cảnh chiếu phá vu mê cù, ngô kim phụng pháp án hành, nhĩ hậu thừa ân đắc độ.
XƯỚNG: Ngũ phục chi nhơn các tựu trừ phục.
DẪN: Ðoạn dĩ đoạn, trừ dĩ trừ, nhứt thiết trừ chi, nhứt thời khai giải đoạn, khai giải tang chế môn. Phù chuyển ấn pháp luân, âm dương ly cách biệt, thủy hỏa đạo trường tồn, gia nội trừ hung phục, u hiển các siêu an.
TỤNG: Án, Xỉ lâm, xỉ lâm kim tra, kim tra, tăng kim tra, ngô kim vị nhữ giải kim tra, chung bất vị nhữ kiết kim tra. Án, Cường, trung cường, kiết, trung kiết, ba la hội lý hữu thù lợi, nhứt thiết oan gia ly ngã thân, ma ha Bát nhã Ba la mật (3 lần).
Vãng sanh quyết định chơn ngôn ... (3 lần).
TÁN: Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, giải liễu đa sanh oan trái nghiệp, tẩy tâm địch lự phát kiền thành, cung đối án tiền cầu giải kiết.
Nam mô Giải oan kiết Bồ tát (3 lần) ma ha tát.
XƯỚNG: Trừ linh bãi phục sự tất, lễ tứ bái. (CÒN TIẾP).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.