Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN 1 (TIẾP THEO)

DỊCH ẨN QUYỂN 1 (TIẾP THEO)


退
Phàm thăng dương chi nguyệt , đắc dương thế , thăng âm chi nguyệt , đắc âm thế , hoặc thăng dương hào , đắc thiếu dương , thăng âm hào , đắc thiếu âm , chư sự chủ hữu tiến ích . Như dương thăng chi nguyệt , đắc âm thế , âm thăng chi nguyệt , đắc dương thế , hoặc thăng dương hào đắc âm , thăng âm hào đắc dương , thị vị âm dương phản độ , chủ tác sự điên đảo , thối tổn bất lợi dã 
滿》,》,
Hựu thăng dương thăng âm đoạn pháp , như tiểu mãn bốc đắc " đỉnh " chi " lữ " , thăng dương tị hỏa , thụ thế hào hợi thủy động lai xung khắc , chủ tứ nguyệt hữu táng thân chi họa . Hựu như đại thử bốc đắc " tiệm " chi " quan " , thăng âm ngọ hỏa , đắc thân kim động , vi dịch mã , chủ ngọ thân nguyệt giản hữu tiến ích , thử câu dĩ động hào vi đoạn dã . 

Trường sinh định cục


长生
Trường sinh 
沐浴
Mộc dục 

Quan đới 
临官
Lâm quan
帝旺
Đế vượng

Suy

Bệnh 

Tử 

Mộ 

Tuyệt 

Thai 

Dưỡng

Kim

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Mộc

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ 

Mùi

Thân

Dậu

Tuất
水土
Thủy Thổ

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Hỏa

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân
酉 Dậu

Tuất
亥 Hợi
子 Tý
丑 Sửu


便便便
Ho
àng sĩ ? viết , trường sinh quyết , diệc phân suy vượng . Như vượng tĩnh phương khả ngôn chi , nhược vi nhật nguyệt động hào sở thương , bất khả đoạn vi sanh vượng dã . Thang thông huyền viết , trường sinh quyết , dĩ lục hào tự biến xuất giả vi chân , kim nhân đãn tri kim vi chủ tượng , bàng hào tị hỏa động , tiện vân trường sinh , ngộ dậu nhật , tiện vân đương vượng , ngộ sửu nhật , tiện ngôn nhập mộ , họa phúc sở dĩ hữu nghiệm hữu bất nghiệm dã . 

 
Niên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện

Can 

Giáp

Ất 

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh 

Tân

Nhâm

Quý

干德
Can đức

Giáp

Canh

Bính

Nhâm

Mậu

Giáp

Canh

Bính

Nhâm

Mậu

干德合
Can đức hiệp

Kỷ

Ất

Tân

Đinh

Quý

Kỷ

Ất

Tân

Đinh

Quý

干合
Can hiệp

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

干支合
Can chi hiệp 

Dần

Thìn

Tị

Mùi

Tị

Mùi

Thân

Tuất

Hợi

Sửu

干禄
Can lộc

Dần

Mão

Tị

Ngọ

Tị

Ngọ

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

天乙贵人
Thiên ất quý nhân 
丑未
Sửu Mùi
子申
Tý Thân
亥酉
Hợi Dậu
亥酉
Hợi Dậu
丑未
Sửu Mùi
子申
Tý Thân
丑未
Sửu Mùi
午寅
Ngọ Dần
巳卯
Tị Mão
巳卯
Tị Mão

天福贵人
Thiên phúc quý nhân 

Dậu

Thân


Hợi

Mão

Dần

Ngọ

Tị

Ngọ

Tị
主一生福禄
Chủ nhất sanh phúc lộc
福星贵人
Phúc tinh quý nhân

Dần
丑亥
Sửu Hợi
子戌

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Thìn

Mão
主 中科甲被光宠
Chủ trung khoa giáp bị quang sủng
文昌
Văn xương

Tị


Thân

Mão

Thân

Mão

Hợi

Ngọ

Dần

Dậu
主 少年科甲
Chủ thiếu niên khoa giáp
武曲
Vũ khúc

Hợi

Ngọ

Dần

Dậu

Dần

Dậu

Tị


Dần

Mão
主 武途出身
Chủ vũ đồ xuất thân
学堂贵人
Học đường quý nhân 
己亥
Kỷ Hợi
己亥
Kỷ Hợi
丙寅
Bính Dần
丙寅
Bính Dần
戊申
Mậu Thân
戊申
Mậu Thân
辛巳
Tân Tị
辛巳
Tân Tị
甲申
Giáp Thân
甲申
Giáp Thân

科名
Khoa danh 

Mộc

Mộc

Hỏa

Hỏa

Thổ

Thổ

Kim

Kim

Thủy

Thủy
主发科甲
Chủ phát khoa giáp
天厨
Thiên trù 

Tị

Ất

Tị

Ngọ

Thân

Dậu

Hợi


Dần

Mão
主贵食天禄
Chủ quý thực thiên lộc
天赦
Thiên xá 

Mão

Hợi

Dậu

Mùi

Tị

Mão

Hợi

Dậu

Mùi

Tị
主解百忧
Chủ giải bách ưu
干官
Can quan

Tân

Canh

Quý

Nhâm

Ất

Giáp

Đinh

Bính

Kỷ

Mậu

干鬼
Can quỷ 

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ


Thiên tài 
午未
Ngọ Mùi
辰巳
Thìn Tị
辰巳
Thìn Tị
寅卯
Dần Mão
寅卯
Dần Mão
戌亥
Tuất Hợi
戌亥
Tuất Hợi
申酉
Thân Dậu
申酉
Thân Dậu
午未
Ngọ Mùi


Địa tài 
未丑
Mùi Sửu
戌辰
Tuất Thìn

Dậu

Thân


Hợi

Mão

Dần

Ngọ

Tị

唐符
Đường phù 

Dậu

Thân


Hợi


Hợi

Mão

Dần

Ngọ

Tị
主士子科名
Chủ sĩ tử khoa danh
国印
Quốc ấn 

Tuất

Mùi

Sửu

Tuất

Sửu

Tuất

Thìn

Sửu

Mùi

Thìn
主文武贵职
Chủ văn vũ quý chức
刃星
Nhận tinh
乙卯
Ất Mão
甲寅
Giáp Dần
丁午
Đinh Ngọ
丙巳
Bính Tị
己午
Kỷ Ngọ
戊巳
Mậu Tị
辛酉
Tân Dậu
庚申
Canh Thân
癸子
Hợi Tý
壬亥
Nhâm Hợi
主 破财伤妻
Chủ phá tài thương thê

Thất sát 

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

KỷNiên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện (tiếp theo) 

Niên


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Thái Tuế


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

太阳
Thái Dương

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

主 化凶为吉
Chủ hóa hung vi cát
丧门
Tang Môn

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu
主 丧孝损血财
Chủ tang hiếu tổn huyết tài
太阴
Thái Âm

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần
主 得女人荫
Chủ đắc nữ nhân ấm
官符
Quan Phù

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão
主 官灾横事
Chủ quan tai hoạnh sự
死符
Tử Phù

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn
主 病讼
Chủ bệnh tụng
岁破
Tuế Phá 

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

龙德
Long Đức

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

白虎
Bạch Hổ

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

福德
Phúc Đức

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

吊客
Điếu Khách

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu
占 病凶
Chiêm bệnh hung
病符
Bệnh Phù

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị
Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất
主 病讼
Chủ bệnh hung
驿马
Dịch Mã

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Ti.

六害
Lục Hại

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ
后十二星为马前­ 070;煞
Hậu thập nhị tinh vi mã tiền thần sát
华盖
Hoa Cái

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi
带贵为翰苑逢空 026;僧尼
Đái quý vi hàn uyển phùng không vi tăng ni

Kiếp Sát

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân


Thiên Sát

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu
主 水火盗贼疾病
Chủ thủy hỏa đạo tặc tật bệnh

Địa Sát

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất
主 官非丧孝
Chủ quan phi tang hiếu

Niên Sát


Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi
年 月日三杀
Niên nguyệt thời tam sát

Nguyệt Sát

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

主 非灾横事
Chủ phi tai hoạnh sự

Nhật Sát

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất


Hợi


Sửu

亡神
Vong thần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần
主 死亡哭泣
Chủ tử vong khốc khấp
将星
Tướng Tinh

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão
武 为干城将
Vũ vi can thành tướng
攀鞍
Phàn An

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi


Sửu

Dần

Mão

Thìn
主 少年腾达
Chủ thiếu niên đằng đạt

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.