Header Ads

TRẤN TRẠCH - NHẬP TRẠCH TỤ TÀI LONG HỔ KINH

THẦN CHÚ TRẤN TRẠCH


Cung thỉnh bổn gia đông trù tư mạng táo phủ thần quân thổ địa đại vương tài thần linh quang tiền hậu địa chủ tài thần, ngũ phương ngũ thổ long thần thập bát long thần, liệt vị thần linh long mạch thần quang, thần kỳ bổn thổ cảm ứng chứng minh...
tên họ tuổi...trấn trạch quang minh
tôn kính, hiệp gia bình an vạn sự hưng chiêu tài tiến bảo tự đương minh.
các nhựt an thần, thần phổ chiếu
trấn trạch quang minh (3 lần)
Thiên linh linh địa linh linh khẩu niệm chận linh,thiên khai địa khai, ngũ hành vạn vật tốc khai, nam mô thiên địa tạo hóa nguyên khí thiên tôn chứng minh....tên họ tuổi...cầu xin......đặt vật trấn trạch hòa ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ án trấn âm dương, chư tai tốc thối tán,gia đạo bốn mùa hưng vượng bình an
,tấn tài tấn lộc vạn sự như ý thiên địa nguyên khí thiên tôn trợ ngã
cấp cấp như luật lệnh (5 lần).
(thổi vào vật trấn).
ÁN THỔ ĐỊA CHÚ
Tuế thứ niên...nguyệt...nhật...thời
đệ tử...tên tuổi.....
Đồn thủ khấu thủ bách bái ư tốc lệnh thổ địa tôn thần chiến lâm đàn tràng,chứng giáng linh phù hách hách linh linh úm thần chú
tràng tàng bắc đẩu nội ứng tam thai tả thanh long-hữu bạch hổ-đặc nhật nguyệt diệu thu thủy thạch chi tinh úm. thần chú.
-nhất bái thiên địa thanh(1 lạy)
-nguyệt bái nhật nguyệt minh(1 lạy)
-tam bái lôi hỏa tướng(1 lạy)
hỏa tốc hiện thân tướng, tống thứ tà ma ,khước tảo ôn dịch,bảo nhân thọ trường cấp cấp như luật lệnh.

Trấn Trạch – Nhập Trạch Tụ Tài Long Hổ Kinh
Chí tâm quy mệnh lễ:
Tấu thỉnh:
Nhĩ thời thánh tổ nguyên thủy thiên tôn
Tại ngọc thỉnh thánh cảnh
Thái thượng lão quân
Thái thượng tiên cảnh
Thái thượng lão quân
Ngọc hoàng đại đế
Thiên hoàng đại đế
Bắc cực tử vi đại đế
Tử vi thiên hoàng đại đế
Hậu thiên thánh mẫu
Hậu thổ hoàng đế
Nam bắc chú sinh đại đế
Nhất thỉnh ngũ phương ngũ đế tinh quân
Tây phương giáp ất mộc đế tinh quân
Bắc phương bính đinh hỏa đế tinh quân
Đông phương canh tân kim đế tinh quân
Nam phương nhâm quý thủy đế tinh quân
Trung phương mậu kỷ thổ đế tinh quân
Tam thập lục đỗng thần tiên
Thất thập nhị vị địa thần
Bát thập nhất vạn chân nhân
Niên trị sử giả, nguyệt trị sử giả, nhật trị sử giả, thời trực sử giả
Thái dương tinh quân. Thái âm tinh quân. La tinh quân. Kế đô tinh quân. Kim đức tinh quân. Mộc đức tinh quân. Thủy đức tinh quân. Hỏa đức tinh quân. Thổ đức tinh quân
Sâm la vạn tượng
Nhị thập bát tú tinh quân
Thiên địa thủy phủ, hỏa phủ tam quan, tứ thánh chi thần tinh quân
Sư trực tinh quân
Hựu thỉnh lục đinh lục giáp tinh quân
Tá thủ chấp ấn, hữu thủ sử kiếm
Hàm quang phích lịch
Thiên sư hữu nhị thập tứ vị thần tướng
Cá cá giảo nha, nhân nhân trừng nhãn
Sinh vu hổ đầu
Khí nhược phong vân
Niệm khởi tiên pháp
Thần binh kết la tương phùng
Sử pháp thần tướng
Tụ tại nhân gia trạch trung
Nhược hữu yêu ma quỷ quái
Vận dụng bổng đả hỏa thiêu
Ước thúc thủ túc
Định phá hóa vi trần
Nhất thỉnh yêu tinh cản xuất gia trạch
Đông đường tây xá ngọa phòng lâu các
Trạch viện chi nội
Tế dĩ sưu tác
Đả tường động thổ, lâm môn cải hộ
Mộng mị điên đảo
Thụy ngọa bất ninh
Thụ mộc phồn mậu
Bất ư kị húy
Bất tuyển lương thần
Mạo phạm hung thần
Kinh nhiễu lục thần
Não hại tác họa
Đạp ma thương thân
Chí tâm phần hương
Niệm tụng thử kinh
Tai nạn tán thất
Tật bệnh tiêu nhị
Sinh ý hưng long
Tài nguyên mậu thịnh
Vạn sự giai thông
Sinh ý khán thử kinh
Tiền tài vãng hồi bôn
Sinh nhật khán thử kinh
Thọ mệnh tương trường sinh
Văn nhân khán thử kinh
Cát nhật công danh thành
Ngục trung khán thử kinh
Chất cốc tảo ly thân
Bệnh nhân khán thử kinh
Tảo ta ly sàng chẩm
Giáp tý khán thử kinh
Xuất môn năng an định
Trục nhật khán thử kinh
Vạn sự năng mãn ý
Nan trung khán thử kinh
Âm dương tảo giáng sinh
Đương quan khán thử kinh
Tảo nhật năng đề thăng
Trục nhật khán thử kinh
Hợp gia bảo an định
Bản mệnh khán thử kinh
Hành vãng năng hộ thân
Thượng chí đế vương
Hạ chí thứ nhân
Quy y tiểu đạo
NHĨ THỜI THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN.
Thái ất chân nhân
Cập chư đại chúng
Du ư trúc quốc
Hoa cái sơn trung
Kiến nhất lão nhân
Thân trường lục xích
Đầu đội tam sơn chi mạo
Thân xuyên bạch lam chi y
Yêu hệ tạo điều
Thủ chấp khúc mộc chi trượng
Cước đăng lâu hài
Đại chúng hàm kinh
Nhĩ thời thế tôn
Hướng lão nhân viết: Như hà thánh giả
Cư thử sơn trung
Tu hà đạo đức Lão quân đáp viết:
Ngô thị hoa cái sơn trung thổ địa
Thượng thông thiên cơ hạ sát địa lý
Ngô quản sài lang hổ báo, cầm thú chi loại
Diệc quản đế vương
Ư quốc ư gia cập phân dã xứ
Hựu vi ngũ phương long thần
Thổ thần, thổ phủ, thổ công, thổ mẫu
Thập nhị phương vị
Nhị thập tứ hướng
Tam thập bát tương
Thổ tương thổ kị chi thần
Thử thị ngô chi quản giả
Ngô tại tự viện giả
Vi già lan thổ địa
Ngô tại miếu vũ giả
Vi trấn đàn thổ địa
Ngô tại nhân gian
Vi trú trạch thổ địa
Ngô tại sơn giả
Vi sơn thần thổ địa
Ngô tại phần nội
Vi bình an thổ địa
Ngô tại châu huyện
Vi thành hoàng thổ địa
Quản nhân gian thọ mệnh trường đoản
Phú quý bần cùng
Sát nhân thiện ác
Trì tề bố thi
Thiêu hương niệm tiên
Tịnh trọng tam bảo
Trọng trọng ân đức
Mỗi nguyệt sơ ngũ, thập ngũ hạ giới
Thụ nhân cúng dưỡng
Nhược nhân tụng thử kinh
Hộ mật vô lượng
Phàm ư canh thân giáp tý nhật
Ngô đồng ngũ ôn sử giả
Tuần tra nhân gian
Thiện ác khinh trọng
Đồng ti niệm mệnh
Tạo quân môn thần hộ úy
Bổng thượng thiên tào
Định kì thiện ác
Xúc phạm hung thần ác sát
Cửu lương chi tâm
Long thần, thổ phủ thổ cấm thổ kị
Thái tuế tướng quân
Giai thị ngô chi quyến thuộc
Tức sử nhân gian bất tường
Tật bệnh tử vong
Quan tai lao ngục
Bách quái ý khởi
Tặc đạo tương sinh
Tiền tài mao tán
Trạch xá bất an
Dạ mộng điên đảo
Sở cầu bất toại
Nhân khẩu bất ninh
Vi nhân gian yêu tinh tác quái
Sở dĩ nhân gian
Phát vi trọng bệnh
Nhĩ thời tai nạn như hà đắc miễn thử sự tôn cáo: Thiện tai, thiện tai
Ngô thệ nguyện giáo
Đông sĩ nhất thỉnh chúng sinh
Nhược hữu thiện nam tịnh thiện nữ
Phạm hình lạc ngục, hoạn nạn lâm thân
Nghi tả thử ngôn chú
Nghi trì tụng thử ngôn chú
Dịch vi nguy an
Cấp cấp như lệnh
An thổ địa chân kinh
Nhĩ thời nguyên thủy thiên tôn
Tại thất bảo lâm trung
Ngũ minh cung nội
Thân cư bạch ngọc
Liên hoa chi chiếm hội thượng nhất thỉnh thánh chúng
Quan kiến thập phương thế giới
Thụ kì vô hạn tổng nhược
Thất quỷ hành kì ôn dịch
Hàn nhiệt bất câu bách tiết
Đông thống chuyển gia
Thiên tôn vấn chúng
Tiên viết:
Thử bệnh như hà đắc miễn tiên viết:
Dục thử bệnh chí tâm tụng niệm
Thiên địa trấn trạch
An thổ địa diệu kinh
Tị trừ ôn dịch
Niệm linh hoàng diệu kinh
Nhất biến chí ngũ biến
Tại trạch thổ địa chư thần
Văn tụng thử kinh
Giai đại hoan hỉ
Tín thụ phụng hành
Tật bệnh an ninh
Bất cảm vi hại
Nhiên hậu khải thỉnh
Thái thượng nguyên thủy thiên tôn
Thái thượng hạo thiên thượng đế
Bắc cực tử vi đại đế
Tả hữu chân quân hữu hữu chân quân
Cửu diệu tinh quân
Thái dương tinh quân
Thái âm tinh quân
La hầu tinh quân
Kế đô tinh quân
Kim tinh chân quân
Mộc tinh chân quân
Hỏa tinh chân quân
Thổ tinh chân quân
Thủy tinh chân quân
Tử khí chân quân
Nguyệt bột chân quân
Thập tam tinh đẳng chân quân
Đông đấu chân quân
Nam đẩu chân quân
Tây đấu thập thất tinh
Phúc mệnh chân quân
Bắc đẩu thất tinh
Lạc tử chân quân
Trung đấu thập thất tinh
Hỏa khôi cương, đường thụ chân quân
Bản mệnh chân quân
Thập nhị nguyên thần
Thiên địa linh uy
Thánh chúng tạm ly
Thiên thượng cận biệt vân đoan
Giáng hạ phàm gian chi địa
Lệnh ngô trảm quỷ
Trương thiên sư phẩu trần
Kiểm điểm đội trượng
Đại tập thần binh
Na trá bát bội
Độc giác thiên thần
Yểm tàng nhật nguyệt
Thần long can khôn
Thân phi kim giáp
Hạng bội hỏa long
Khẩu trung thổ hỏa
Tì nội sinh yên
Yết thực ách quỷ
Thôn thực yêu tinh
Ngọc đế sắc lệnh
Bất chú vân trung thôi ma
Kim thần bố quảng thiên cân
Thiên la địa võng
Sưu tầm quỷ tinh
Cẩn tróc yêu quái
Trảm sát tà tinh
Thiên đoạn vạn đoạn
Đoạn sát ách toái
Phân phân biến thành huyết hà
Cẩn thỉnh ngũ phương hàng ma đại tướng quân
Tiên an thổ địa
Hậu an trạch thần
Tái an tọa vị
Thần tự thái tuế lực sĩ tướng quân
Tàm thất mệnh cung
Thổ hoàng cửu lũy cao trực
Thổ hầu thổ bách, thổ công thổ mẫu, thổ tử thổ tôn, thổ gia quyến thuộc, thổ phủ thổ ôn, phi liêm điếu khách, đại họa phục binh, tấu thư bác sĩ, trạch long trạch thần, mật long hoàng phiên, báo vĩ quan phù, tuế hình nguyệt hình, đại háo tiểu háo, độc hỏa tang môn, niên nguyệt hắc phương, hỏa huyết đao châm, tam sát thất sát, bát quái cửu cung, đại tiểu nguyệt kiến, lục súc khuyên thần
Tại trạch thổ địa hộ úy môn thần
Tai sát tuế sát, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, câu trần đằng xà, táo quân đại vương, gia trạch lục thần, nguyệt sát tuế phá, cửu lương hạc thần, thái bạch kim thần
Hoặc hữu sản phụ, hiếu tử
Xung phạm môn lộ
Trúc tường động thổ
Đả ốc diêu kháng
Cải môn hoán hộ
Nê táo tu môn
Bất trạch cát nhật
Bất tuyển lương thần
Động nhạ hung thần
Xung phạm trạch thần
Mê mộng điên đảo
Thụy trung kinh khủng
Kê minh khuyển phệ tác quái thanh
Xuất nhập bất thuận
Nhân khẩu nhiễm bệnh
Lục súc sinh tai
Tiền tài mao tổn
Sự sự bất thông
Vô xứ đầu kì
Chí tâm tụng niệm
Thiên địa trấn trạch
Thổ địa chân kinh
Nhất biến tà quỷ bất cảm xâm
Trạch thần cát tường an lạc
Tín phụng thụ hành
Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh
Cẩn phần hương, đạo đức chân hương
Nhất tâm phụng thỉnh
Tín ngưỡng thụ hành
Nguyên hanh lợi trinh
Khôi[đấu chước quyền hành tất phủ phiếu]
Ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh.
(HẾT).


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.