Header Ads

DƯƠNG CÔNG PHONG THỦY TAM NGUYÊN ĐẠI QUÁI YẾU QUYẾT (HÁN NÔM)

杨公风水三元大卦要诀 
(DƯƠNG CÔNG PHONG THỦY TAM NGUYÊN ĐẠI QUÁI YẾU QUYẾT)

甲庚丙壬俱是阳,阳从左旋是正宗;
乙辛丁癸是属阴,阴从右路转相通;
乾坤艮巽天然山,水来当面是真龙;
寅申巳亥骑龙走,若言有逆则无凶;
子午卯酉四位达,究竟横局可随从;
辰戌丑未必顺水,合襟顶龙亦相逢;
乙辛丁癸既属右,辰戌丑未不可兼;
甲庚丙壬俱是左,寅申巳亥莫兼同;
兼逆有逆始断吉,兼顺见顺发无穷;                                             
癸丁不能兼子午,午子癸丁不兼用;
兼出兼入谁认识,兼左兼右世颛蒙;
乙辛丁癸加四墓,甲庚丙壬加四德;
世人若知其妙诀,奥秘学问在掌中;
若无明师来点拨,费尽心机总成空;
横局着然见逆水,结作之中亦有凶;
龙水山向皆合十,合五数十亦当然;
识得五十数十诀,妙法自然得相逢;
小吉之中不在此,龙水相交结重重;
总要立身分左右,分清界水分贪狼;
左旋龙水倒右向,若有倒左杀来龙;
大胆断他山不吉,总无遇堂吉后凶;
原起定止足四卦,干午巽子造化宫;
丙戌壬辰妙无穷,血脉何恐不在中;
一六行龙四九去,三八入脉二七向;
龙水既通寻坐向,即在坐向别雌雄;
龙水不通论转气,转气交水吉也同;
须要细心从体察,不可妄然断吉凶;
龙配坐山向配水,奇偶数目皆合十;
先天后天均可用,其中取出理正通;
风水山地天然合,天泽火雷八卦通;
子午卯酉配四维,辰戌丑未四墓同;
吾师讲明三配合,天时地利人和妙;
来去会向寻十道,对定天心取正中;
阳中有阴阴换阳,俱可借用配雌雄;
或有双局排双气,内有左右要兼通;
当针发福一当百,有处单针不可用;
此诀若然世人识,宝贵荣华在囊中;
得人不传谓失道,传非其人天不容

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.