Header Ads

THẤT TINH THỦY PHÁP YẾT BÍ CƠ SỞ THIÊN (HÁN NÔM)

七星水法揭秘(基础篇)

THẤT TINH THỦY PHÁP YẾT BÍ CƠ SỞ THIÊN

七星水法,也叫古三合水法,多流传于广西、广东一带,专门研究理气的一种水法,因为单一的纯水法应用,专业性很强,它只能用在理气上的水法应用,有一定的准确率。
1、十二长生
  古人认为万物生死皆可分十二个阶段,周而复始,生生不息。名称与排列顺序为:长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎,养。天干,五行也不例外。
  五阳干者,甲丙戊庚壬共五位。取地支四维寅巳申亥,为各阳干之长生。依序顺行长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎,养共计十二位,各以四长生起五阳干。五阴干者,乙丁己辛癸共五阴干,取地支四正宫为之长生,逆行顺排,长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎,养,共计十二位,与十二地支各相对应,各依四正位起长生。三合风水中戊己不用,所以不谈十二长生。
  (1)、甲阳木,长生在亥,左旋,沐浴壬子,冠带癸丑,临官艮寅,帝旺甲卯,衰乙辰,病巽巳,死丙午,墓丁未,绝坤申,胎庚酉,养辛戌。
  (2)、丙阳火,长生在寅,沐浴甲卯,冠带,乙辰,临官巽巳,帝旺丙午,衰丁未,病坤申,死庚酉,墓辛戌,绝乾亥,胎壬子,养癸丑。
  (3)、庚阳金,长生在巳,沐浴在午,冠带在未,临官在申,帝旺在酉,衰在戌,病在亥,死在子,墓在丑,绝在寅,胎在卯,养在辰。
  (4)、壬阳水,长生在申,沐浴在酉,冠带在戌,临官在亥。帝旺在子,衰于丑,病于寅,死于卯,墓于辰,绝于巳,胎于午,养于未。
  (5)、乙阴木,右旋,长生在午逆行,沐浴在巳,冠带在辰,临官在卯,帝旺在寅,衰在丑,病在子,死在亥,墓在戌,绝在酉,胎在申,养在未。
  (6),丁阴火,长生在酉,沐浴在申,冠带在未,临官在午,帝旺在巳,衰在辰,病在卯,死在寅,墓在丑,绝在子,胎在亥,养在戌。
  (7)、辛阴金,右旋,辛金长生在子,沐浴在亥,官带在戌,临官在酉,帝旺在申,衰在未,病在午,死在巳,墓在辰,绝在卯,胎在寅,养在丑,
  (8),癸阴水,长生在卯,沐浴在寅,冠带在丑,临官在子,帝旺在亥(以上为气之盛);衰于戌,病于酉,死于申,墓于未,绝于午,胎于巳,养于辰。

2、七星的名称
大墓起破军、绝胎是禄存,
生养贪狼位,沐浴冠带文;
武曲临官旺,逢衰是巨门,
廉贞兼病死,九星逐位奔。
(1)七星的名称
 贪狼星:也叫长生,即十二长生的长生位及养位。
文曲星:俗称官非、桃花星,十二长生的沐浴、冠带位。
武曲星:十二长生的临官、帝旺位
巨门星:十二长生的衰位
廉贞星:俗称药房星,十二长生的病、死位
破军星:俗称八杀星,十二长生的墓位
禄存星:十二长生的绝、胎位
(2)七星吉凶
吉星:贪狼星、武曲星、巨门星
凶星:文曲星、廉贞星、破军星、禄存星
(3)七星水法吉凶论
贪狼来水吉,不宜去水,流破则损少丁
武曲来水吉,不宜去水,流破则损少年
巨门来水吉,主财富、主出读书人。
文曲来水凶,主桃花、官非、官灾。
廉贞来水凶,主灾难多、常吃药、吊颈;去水吉
破军来水凶,主损丁、绝嗣,去水吉
禄存来水凶,主偷盗之人、强捍之人,去水吉。


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.