Header Ads

AN TÁO QUYẾT (HÁN VIỆT)

            安 灶 诀

灶在乾方为天门,老夫持家操碎心。
申宫立灶灾难免,夫妻刑伤损儿孙。
亥方可富近尊贵,防刑防灾不防贫。
甲方利财财源广,横财斜发跃龙门。
庚宫利官为登科,近官近贵尽顺心。
卯方三煞不可坐,烟囱水口也损人。
乙位刑害犯禁忌,车祸官非病缠身。
艮宫安灶儿孙拗,腿足伤残脉与筋。
壬子癸方家贫苦,性病肾疾误青春。
坤方母健火生土,损畜多难灾祸频。
丑方无情独一富,虽富女旺无缘份。
辰方旺运利前程,咸池水火乱人伦。
巳方文曲利造化,求名求利求权印。
丙位生火多劳碌,内务外务脱埃尘。
巽方助势厨灶吉,旺宅旺运旺儿孙。
午方立灶多美食,旺人旺财传来临。
寅方手足防伤残,处事忙乱不由人。
丁位实在业可创,生火忌水防灾侵。
辛酉金地忌火攻,财来财去犯凶神。
未方黄泉应回避,癫狂轻生气难忍。
戌方破败家家忌,人去搂空不安稳。
吉方水火同为吉,凶方水火定损人。
烟囱水口全应事,适火忌水应留心。
厨灶主食食为本,选定吉方家和顺。
PHIÊN DỊCH:
AN TÁO QUYẾT
Táo tại Kiền cung vị thiên môn,
Lão phu trì gia xáo tỏa tâm.
Thân cung lập Táo tai nạn miễn,
Phu thê hình thương tổn nhi tôn.
Hợi phương khả phú cận tôn quý,
Phòng hình phòng tai bất phòng bần.
Giáp phương lợi tài tài nguyên nghiễm,
Hoạnh tài tà phát dược long môn.
Canh cung lợi quan vị đăng khoa,
Cận quan cận quý cận thuận tâm.
Mão phương Tam sát bất khả tọa,
Yên thông thủy khẩu dã tổn nhân.
Ất vị hình hại phạm cấm kị,
Xa họa quan phi bệnh triền thân.
Cấn cung an Táo nhi tôn ảo,
Thối túc thương tàn mạch dữ gân.
Nhâm Tý Quý phương gia bần khổ,
Dính bệnh thận tật ngộ thanh xuân.
Khôn phương mẫu kiện Hỏa sinh Thổ,
Tổn súc đa nàn tai họa tần.
Sửu phương vô tình độc nhất phú,
Tuy phú nữ vượng vô duyên phần.
Thìn phương vượng vận lợi tiền trình,
Hàm trì thủy hỏa loạn nhân luân.
Tị phương Văn khúc lợi tạo hóa,
Cầu danh cầu lợi cầu quyền ấn.
Bính vị sinh Hỏa đa lao lục,
Nội vụ ngoại vụ thoát ai trần.
Tốn phương trợ thế trù Táo cát,
Vượng trạch vượng vận vượng nhi tôn.
Ngọ phương lập Táo đa mỹ thực,
Vượng đinh vượng tài truyền lai lâm.
Dần phương thủ túc phòng thương tàn,
Sử sự mang loạn bất do nhân.
Đinh vị thực tại nghiệp khả sang,
Sinh hỏa kiêng thủy phòng tai xâm.
Tân Dậu kim địa kị hỏa công,
Tài lai tài khứ phạm hung thần.
Mùi phương Hoàng tuyền ưng hồi Tị,
Điên cuồng khinh sinh khí nạn nhẫn.
Tuất phương phá bại gia gia kiêng,
Nhân khứ tẩu cung bất an ổn.
Cát phương thủy hỏa đồng vi cát,
Hung phương thủy hỏa định tổn nhân.
Yên thông thủy khẩu toàn ứng sự,
Thích hỏa kị thủy ứng lưu tâm.
Trù Táo chủ thực thực vi bản,
Tuyển định cát phương gia hòa thuận.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.