Header Ads

Lễ cầu Tài thần Đại lộc

Lễ cầu Tài thần Đại lộc

Kim long như ý chính nhất long hổ huyền đàn chân quân tổng quản tài nguyên . 
Tịnh lệnh chân quân suất tam thập lục thiên quan
Kiêm lĩnh thất thập nhị địa sát
Bộ hạ lục độc đại thần.
Ngũ phương tướng binh
Ngũ phương lôi thần
Tứ lộ tài thần
Phụng thiên môn chi mệnh
Đề điểm cửu châu
Chuyên ti chức trách:
Nhất:truy đào
Nhị:bộ vong
Tam:nghênh thần
Tứ:nạp phúc
Chuyên ti từ ôn nhương tai
Chủ trì công đạo
Cố tiền tài giao dịch cập công chính
Diệc thuộc Kỳ sở ty
Khấn Việt Nam Quốc …Địa Chỉ … Ngày …
Đệ Tử tên…. Tuổi ….
Xin phép làm lễ nghinh tài .
Chí Tâm quy mệnh lễ
Tấu rằng:
An thổ địa thần chú
“Nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa kỳ linh
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chính đạo
Nội ngoại trừng thanh
Các an phương vị
Bị thủ cung đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bổ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Quy y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh
Cấp cấp như luật lệnh”
Khải thánh thỉnh văn
“Phục dĩ: Hương thấu lăng tiêu
Nãi nhân uân ư tinh viên chi nội
Tâm thông Tử cực
Nhất tâm thượng thỉnh:
Nam Quốc Hùng Vương Tổ Thiên Tôn.
Nam Quốc Trần Triều Cửu Thiên Vũ Đế , Hưng Đạo Đại Vương Thiên Tôn .
Tản Viên Sơn Thánh Thiên Tôn.
Phù Đổng Thiên Vương Thiên Tôn.
Chử Đồng Tử Đế Quân.
Liễu Hạnh Thần Tiên Chiếu Kiến Thiên Tôn.
Thành Hoàng Đại Vương
Phúc Đức Chính Thần
Thần Tiên Nam Quốc Thiên Tôn
Nhất Tâm Thượng Thỉnh .
Thần Tiên Thượng Giới.
Đẩu Phụ Long Hán Tổ Phượng Chu Ngự Quốc Vương Thiên tôn.
Thánh Đức Cự Quang Thiên Hậu Viên Minh Đạo Mẫu Thiên tôn.
Câu Trần Thượng cung
Thiên Hoàng đại đế.
Nam Cực Thái Vi
Trường Sinh đại đế.
Tinh Chúa Tử Vi
Bắc Cực đại đế.
Đông đẩu ngũ cung
Chủ toán hộ mệnh Tinh quân.
Tây đẩu tứ diệu
Ký danh hộ thân Tinh quân.
Trung đẩu tam thần
Đại khôi diên sinh giáng phúc Tinh quân
Nam Đẩu lục ty Diên thọ Tinh quân.
Bắc Đẩu cửu hoàng Tứ phúc tinh quân
Tam thai Hoa cái Tinh quân.
Kình Dương Đà La thánh
Đương sinh bản mệnh
Nguyên thần Tinh quân
Trường sinh tập phúc Tinh quân.
Tiêu tai giải ách Tinh quân.
Thượng cung Cửu diệu Tinh quân
Nội viên nhất thiết chúng tinh.
Thiên luân chưởng độ
Nhị thập bát tú Tinh quân.
Địa trục phân dã
Thập nhị cung thần Tinh quân.
Thiên can Địa chi
Lục thập Nguyên Thần tinh quân
Lưu niên vận hạn
Chính chiếu bang lâm Tinh quân
Thượng Thanh tam cực
Phúc lộc thọ lão Tinh quân
Trị niên Thái tuế Tinh quân.
Chu thiên vô lượng thần chân.
Đốc tài phủ trung đại nguyên suất kim ngân
Thiên môn khai lai:
Địa môn khai :
Bát thập nhất lộ
Tài thần lai
Nhất tứ phúc lai
Nhị tứ tài
Tài nguyên cổn cổn
Tiến môn lai
Văn tài thần lai
Lai hiển linh
Thiêm kim tăng ngân
Bối bối hành
Vũ tài thần lai
Lai bang công
Khư tà hàng ma
Tài vận thông
Bát phương Tài thần
Bát phươngcông
Bát phươngkim ngân
Nhập môn đình
Tứ lộ tài thần
Tứ lộ thông
Tứ lộ tài thần
Lai hiển linh
Chiêu tài tài thần
Hiển nhất công
Tiến bảo tài thần
Công nhất linh
Tăng phúc tài thần
Thông thượng hành
Chúng vị tài thần
Lạc phàm đình
Độ hạ chúng sinh
Lai hiển công
Hiển công hiển công
Hiển thánh danh
Thiên thu vạn đại
Bối bối hành
Lai hiển linh lai
Độ hạ sinh
Tài thần kinh
Thiên địa hữu tài
Tài môn khai
Cổn cổn tài nguyên
Hạ phàm lai
Thiện môn khai lai
Thiện môn khai
Thiện tâm đả động
Chúng thần lai
Nhĩ hữu thiện tâm
Hữu công đức
Hiếu song thân lai
Kính thần lai
Thiện quả thiện nhân
Tiến môn lai
Nhược tố ác lai
Vô tiễn tài
Vô hữu tiễn tài
Mệnh thái hại
Hữu tâm cầu tài
Tài bất lai
Tâm bất thành lai
Thiện bất lai
Vi đắc tiễn tài
Truyền bất lai
Thiện báo thông lai
Thiện báo danh
Tuệ nhãn quan khán
Thế gian trung
Nhật nguyệt đăng lai
Tố quả kính
Thanh trà lưỡng biên
Hành nhất hành
Mỗi thiên thượng hương
Cầu thần linh
Tài thần lai lai
Lai bang công
Tài thần lai lai
Lai hiển linh
Thiên địa hữu linh
Đại hiển thông
Thành tâm thành ý
Hướng thiên minh
Thành tâm khấu bái
Chúng sinh linh
Tiêu tai miễn nan
Vãng tiền hành
Văn vũ thần lai
Lai bang công
Đại bang công lai
Đại hiển linh
Cổn cổn tài nguyên
Tự thủy hành
Thiên môn hồng lai
Địa môn hồng
Thiên môn địa môn
Cộng nhất thông
Thông tài nguyên lai
Thông tài hành
Tài thần tài thần
Chân hữu linh
Bang thế nhân lai
Độ thế công
Công đức thiên thu
Thế đại hành
Lai bang trợ lai
Lai hiển linh
Công đức vô lượng
Thế gian bình
Cầu cầu bái bái
Bái bái thành
Bái thần cầu lộ
Lộ môn bình
Hữu bình an lai
Tri lộ hành
Vãng tiền hành lai
Vãng tiền hành
Vãng tiền hữu lộ
Vi nhất công
Công trọng sơn lai
Công đức trọng
Công đức hoán lai
Hiếu tâm trọng
Nhân quả thành lai
Nhân quả thành
Hữu nhân kết hạ
Thạc quả thành
Thạc quả luy luy
Hưởng bất thanh
Tăng tài nguyên lai
Tài nguyên trọng
Tài nguyên cổn cổn
Vãng hạ hành
Thế nhân lai lai
Khán bất thanh
Chỉ hội cầu tài
Bất vi thông
Khán tự tiễn tài
Hoa bất thành
Hữu ác danh lai
Ác quán hành
Ác quán mãn doanh
Chiêu thân trung
Vãng hạ hành lai
Vãng hạ hành
Công viên quả mãn
Vãng thiên trung
Tây linh sơn thượng
Thượng thiên đình
Thất sắc tường vân
Nhiễu đương trung
Thiên hạ vị bình
Độ thế hành
Giá tường vân lai
Vãng hạ hành
Khán hạ thế nhân
Đa bất hành
Bi bi thảm thảm
Đa khả trữ
Tam truyền hạ giới
Bất an trữ
Khiêu long môn lai
Hồi thiên đình
Nhất môn tâm tư
Đối thần hành
Kim ngân châu bảo
Dụng bất thanh
Chúng thần linh lai
Tài thần công
Bát thập nhất lộ
Tài thần linh
Thông tài lộ lai
Tài lộ thông
Tài nguyên cổn cổn
Vãng hạ hành
Dụng tâm cầu lai
Dụng tâm bái
Thiên địa chúng thần
Bảo hữu hành
Hữu đích bình an
Tài lộ thông
Ngũ lộ tài thần xưng chi vi .Cấp tài .
Tựu thị hiện tại yêu cầu hiện kim.
Mã thượng năng bất năng tứ ngã tài
Đích thống xưng vi ngũ lộ tài thần.
Tài thần hữu ngận đa chủng.
Hữu chính tài thần.vũ tài thần.
Thiên tài thần đẳng đẳng.
Ngũ lộ:ngũ vị tài thần.
Mỗi nhất lộ tối thiểu hữu thập vạn quân.
Vũ tài thần -triệu nguyên soái.
Chuyên môn tố vũ thị như:trao đổi y phục.
Thổ trạch đất đai , tòa nhà cao ốc , đầu tư chiêu khách, mua bán trao đổi, tiền vàng ngoài tệ .
Kiến trúc nghiệp đẳng tỉ giảo lao lực đích.
Văn tài thần.Tài danh,học vị.Bằng cấp,ngọc ngà, khoáng sản. Văn tài thần thị xí nghiệp gia bái đích. như:mậu dịch công ti.hàng không công ty đẳng.
Văn tài thần .Tài bạch tinh quân: sơn lâm mộc vị.
Mật ngọt hương hoa. Nấm trà thảo dược.
Bắc Đẩu Thất Tinh chi nhất. thường quản phúc.lộc.thọ.hỷ đẳng thần tịnh liệt.
Xuất ngoại, thăng tiến, hữu duyên, ngoại giao,cấp bậc.
Sinh sôi nảy nở, đinh tài lưỡng vượng.
Hoặc xưng ngũ phúc lâm môn chi thần.
Kỳ hội tượng ôn văn nho nhã.
Tá thủ chấp ngọc như ý.Ngũ cốc, thủy tửu, hải sản tàu bè đắc lộ lộ thông.
Hữu thủ phủng tụ bảo hợp
Kỳ thượng thư hữu .Chiêu tài tiến bảo .

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.