Header Ads

Thổ địa chân kinh

THỔ ĐỊA CHÂN KINH
PHÚC THẦN CHÚ
Thổ địa chân kinh
Phụng thỉnh phúc thần chú
Trời pháp vân thanh tịnh
Tâm tổn hại không làm
Cầu khẩn được bình an
Người nào siêng tụng đọc
Từng khắc tấu lên trời
Kinh vàng này phúc đức
Nếu tụng được cao thăng
Gấp gấp thi hành ngay

TỊNH TÂM THẦN CHÚ

Chí tâm quy mạng lễ
Chăm chăm hôm sớm làm
Chính tâm thành ý niệm
Cao thinh cùng tụng đọc
Tam tai bát nạn thảy tiêu trừ
Thân Chính không tà không vọng sợ
Sớm hôm tu hành,
Ba canh tụng đọc
Tâm hương từng trận ngát đường mây

MINH KINH CHÚ

Một quyển kinh sáng này
Giáng tạo không từ khó
Người nào siêng tụng đọc
Hay khỏi lửa đao binh
Thần linh luôn cảm ứng
Muôn kiếp thảy lìa thân
Nếu vì cha mẹ tụng
Cha mẹ hưởng thọ trường
Nếu vì người chết tụng
Người chết được cao thăng
Ngày tụng năm ba biến
Đêm niệm trăm ngàn tiếng
Chư Thần thảy mừng vui
Phúc thọ cho người lành
Gấp gấp thi hành ngay.

THÔNG THẦN CHÚ

Chí tâm quy mạng lễ
Nương chủ tu nhân
Từ bi cứu khổ
Bát nạn tam tai
Khá hay lánh trừ
Nước lửa ôn dịch
Cầu xin hộ trì
Chân linh giáng hạ
Mưa pháp thí khắp
Chúng sinh siêng niệm
Việc thiện gắng làm
Thần quang soi sáng
Chứa thiện thừa vui
Xe lớn đài tâm
Không riêng không lệch
Chân nhân tầm đạo
Rộng phát từ bi
Đại hỉ đại xả
Đại Thánh Đại từ
Có tội liền cứu
Có lỗi liền trừ
Xá tội tiêu khiên
Thức tỉnh si mê
Phụng thỉnh chủ cứu
Chân quân Đại địa
Gấp gấp thi hành ngay.

LỜI RĂN QUÝ BÁU CỦA CHÍNH THẦN ĐÀNG CHỦ PHÚC ĐỨC

Chí tâm quy mạng lễ
Lúa thóc một phương
Phúc Thần chăm họ
Giữ lòng trung Chính
Giúp nước hộ dân
Thừa mệnh Thiên Tử
Trấn giữ một phương
Muôn dân chiêm ngưỡng
Quan chức Công Tào
Lòng son chấp chưởng
Tấu lên trời cao
Nghĩa suốt cửu thiên
Thiện ác ứng rõ ràng
Linh nghiệm khắp ba cõi
Công tội xem xét công minh
Củng cố thành trì
Giữ yên xã tắc
Tận trung tận hiếu
Chí hiển chí linh
Hộ nước giúp dân
Đại hỷ Đại xả
Phúc Đức Chính Thần
Hoàng Ân phong tặng
Thổ Cốc Tôn Thần
Ngọc Đế sắc ban
Chủ Đàn chấn cung
Thổ Địa Minh Vương
Phúc Đức Chính Thần

PHÚC ĐỨC CHÍNH THẦN GIÁNG TẠO KINH

Kính tụng kinh Phúc Thần Đại Thừa
Kinh văn một xem kỹ biết khắp
Thức tỉnh ngu si hành quả thiện
Tên ghi sách đỏ tiếng thơm truyền
Kinh thừa giáng tạo nào nói phiếm
Thích hợp như theo bệnh cho thuốc
Sớm chuông, chiều trống ngày ngày vang
Chúng dân chí thành tụng Kinh chương
Một nén hương thơm thấu Trời cao
Thấu Trời cao
Phúc có chỗ về
Cho không cùng
Bảo huấn chân thật của Thần Thánh
Tiếng thơm truyền mãi cùng Trời Đất
Chúng dân phụng hành Thần ta vui
Ô uế không thể lại vời họa
Thiện ác vô môn người tự chiêu
Thân Chính ý thành được lành tốt
Thiên tôn Đạo nhân giáng tạo kinh
Tu đức tăng nhân dựng Đạo tràng
Giữ vững trai giới tụng Kinh chương
Thành tâm kính Tiên công đức lớn
Cửa nhà rạng rỡ thêm kiết tường
Tay cầm não bạt khua leng keng
Rượu thịt uống ăn Đạo tràng lập
Tiên kinh ô uế đáng tiếc thay!
Cầu Thần thọ phúc lại tai ương
Phàm dân nghiêm túc nên cẩn thận
Chớ để ô uế một quyển Kinh
Lời Tiên ý Thánh sâu thăm thẳm
Áo mũ chỉnh tề cao tiếng đọc
Ta nay lâm phàm nói cùng ngươi
Chớ nên giết hại để cầu Thần
Nếu như thật tâm thành ý tụng
Rau dưa quả phẩm thảy đều nên
Nghèo khổ sang giàu đều do mạng
Thủ thường an phận chớ cưỡng cầu
Chưa từng xuống được giống mùa xuân
Tay trắng núi hoang mong gặt hái
Thiết trai diên ân cần cúng Tiên
Trước điện tiền Như Lai khải giáo
Thức tỉnh người ngu chốn thế gian
Ai nấy siêng tu gieo ruộng phúc
Thí xả mảy may ân cảm khắp
Giọt nước thêm sông chứa thiện nhiều
Không tin hãy xem Lương Vũ Đế
Thí một nón quản cả núi sông
Ngọc Đế bảo ta đến chốn này
Thuyết một hội răn dè dân ngu
Nói một thiên trở về nguồn cội
Quần sinh dốc chí làm hiền lương
Hiếu- Đễ- Trung- Tín là gốc nhân
Lễ- Nghĩa- Liêm- Sỉ ấy cội người
Tôn trọng Kinh điển cung kính tụng
Thần Trời Tiên Pháp bốn biển rạng
Kiếp mạt tuổi Trời nhiều
Cho ta tạo Kinh chương
Rộng truyền thiên hạ tụng
Người tụng được bình an
Tụng đọc được ngàn biến
Già trẻ thảy an khang
Tụng đọc được vạn biến
Cháu con đều hưng vượng
Tu hành phúc vô biên
Lập được công đức lớn
Kết duyên Tiên
Độ thuyền Từ
Cửu Huyền Thất Tổ tiếng thơm truyền
Nếu vì người mất niệm
Người mất được triêm ân
Nếu vì người điếc niệm
Người điếc lại được nghe
Nếu vì người câm niệm
Người câm thấm Thiên Ân
Bao hàm muôn vật thành hỗn độn
Cam Lộ kết thực ẩn bên trong
Hết thảy hôn mê ta thức tỉnh
Nhân quả thành toàn chốn Thiên Đường
Phúc Thần tạo Văn Kinh
Vui tặng chúng dân ngâm
Kính tặng Phúc Thần tán
Rộng cứu lũ phàm dân
Ngọc Đế khiến ta tạo
Lưu truyền văn cứu thế
Phụng Ngọc chỉ truyền khắp thế gian
Chớ khinh thường Kinh Phúc Thần ta
Chức vụ tuy nhỏ phúc đức to
Hay che chở suốt đời hưng vượng
Từ khai Thiên lập Địa đến nay
Chưa có Kinh ta truyền
Mỗi một Kinh văn có người tụng
Chính là truyền Kinh Phúc Thần ta
Thương thay dân làng
Thương thay dân làng
Cày ruộng cuốc đất cầu Thần ta
Một năm bốn mùa đều hiếu kính
Kính ta hà tất giết sinh linh
Hết thảy sinh linh đều có mạng
Sao lại bắt giết cắt cổ kia
Nghiêm trang chí thành cung kính dâng
Muông sinh bày ra trước
Đầu gà đối mặt Phúc Thần ta
Mỏ gà kêu vang đòi siêu thăng
Hai chân quỳ bày nơi bốn góc
Máu huyết vương khắp cổ tim chân
Rút ruột ra bó buộc khắp thân
Trang nghiêm chân thật kính Phúc Thần
Trang nghiêm thành ý đến nương tựa
Lại chuốc lấy tội nào phải nhỏ
Chỉ biết vị thịt thỏa miệng bụng
Không biết súc sinh nhân ấy đến
Cầm dao cướp lấy mạng sống kia
Lóc thịt ăn thây bỏ xương lông
Các ngươi ăn thịt Thần ta chịu
Đừng nghĩ tạo phúc thân ngươi tội
Lời thật Phúc Thần nói cùng ngươi
Mau mau tỉnh ngộ sửa nhân trước
Nhân trước nếu ngươi không hối sửa
Oan oan tương báo lúc nào dừng
Lục súc tứ sinh đều có mạng
Nhớ kỹ buông đao liền khỏi tội
Nếu bất cẩn giết hại muông sinh
Dương gian một khi bỏ thân người
Phúc Thần ta nói ngươi không tin
Hãy xem kinh Nhân Quả Báo Ứng
Tứ sinh lục súc từ đâu có
Đều kẻ đời trước tạo ác nhân
Nhân xấu ác nếu không tỉnh ngộ
Đọa vào súc sinh trả nợ người
Nếu là chúng sinh như ta thương
Buông đao bỏ giết khỏi tội hình
Đốt hương phụng thỉnh ta linh ứng
Sao nỡ giết hại mạng chúng sinh
Muông sinh nếu ngươi không giết hại
Tồn tâm ấy là người nhân đức
Các con theo lời ta
Chắc chắn trăm việc thịnh
Cày ruộng tụng Kinh ta
Giàu có ngàn kho thóc
Học trò tụng Kinh ta
Quan lộc tất cao thăng
Thợ thuyền tụng Kinh ta
Tiền bạc vào không dứt
Lấy vợ mua ruộng đất
Mừng vui sinh con quý
Khách buôn mang Kinh ta
Ngày bán được ngàn vàng
Hành nhân mang Kinh ta
Vạn nẻo đường bình an
Mưu sinh mang Kinh ta
Muôn sự thảy đều thành
Không vợ tụng Kinh ta
Lấy được người hiền đẹp
Nữ nhân tụng Kinh ta
Gặp người lang quân tốt
Song trúc cành cành tươi
Triều ca năm con chiếm bảng vàng
Mỗi ngay sớm mai niệm năm biến
Thù thắng hơn vạn Kinh
Một đời khỏi nạn tai
Bốn mùa được hưng vượng
Người có tâm thành kính
Cẩn thận chớ giết hại
Mùa Xuân tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Rau dưa thành kính dâng
Thanh khiết là chân thật
Mùa Hạ tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Quả phẩm hương vàng lạy
Tiêu tai cảnh vận mới
Mùa Thu tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Quả phẩm đến cầu giúp
Sao không được Thần thông
Mùa Đông tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Thường chứa nhiều rau sạch
Chớ bày việc sát sinh
Mạng sáu đường bốn loài
Luân hồi thọ khổ đau
Ta khuyên người thế gian
Giới sát thêm phóng sinh
Từ Kinh vàng của ta
Thần quản lương Phúc Đức
Trong cửa Tam Bảo phúc khéo tu
Một lời hỷ xả muôn lời tính
Kho bền chặt gởi vào cho bạn
Đời đời kiếp kiếp Phúc không cùng
Vì người làm thiện nên tích đức
Gia môn tự nhiên đắc công khanh
Nhân gì đêm nay đến loan điện
Khai ân tạo Kinh này
Khuyên người truyền Kinh giới
Thức tỉnh thoát mê tân
Công tròn siêu pháp giới
Địa ngục mãi lìa thân
Gió bão mang Kinh ta
Phong ba liền lặng yên
Ngũ ôn mang Kinh ta
Độc hại chẳng đến thân
Ngũ dịch mang Kinh ta
Nạn khổ trọn chẳng lo
Đức lớn kính Vua ta
Thần quản lương công chính
Cửa nhà thờ Kinh ta
Mừng thọ chúc tuổi cao
Gia xứ tụng Kinh ta
Học hành thi cử tốt
Trong nhà có Kinh ta
Nông dân lúa ngàn kho
Nhà nào niệm Kinh ta
Việc làm trăm nghề khéo
Môn hộ đọc Kinh ta
Buôn bán kho báu tràn
Người nào siêng tụng niệm
Tai ương mãi lìa thân
Cầu phúc sao in tặng
Mau mau đổi đường đi
Hoặc thêm phúc cùng thọ
Hoặc che chở cháu con
Cầu phúc như biển Đông
Cầu thọ tợ tùng sinh
Cầu tài thêm lợi ích
Cầu con quý song song
Người nào tuân giới ta
Tên họ thấu Trời cao
Gắng làm lành được thưởng
Trùng trùng chuyện mừng vui
Nương Vua tạo Kinh vàng
Kinh vàng là Kinh vàng
Mệnh Vua xuống phàm trần
Mở điện cứu kiếp nạn
Cứu giúp người thiện tâm
Người lành như vui thích
Tạo tội ác vào thân
Có người tụng Kinh này
Mỗi mỗi được bình yên
Thành tâm làm việc thiện
Tụng đọc vui Thần ta
Cảm động Trời xanh báo
Hay xa lánh Địa ngục
Ngọc Đế ban chỉ dụ
Theo đó cứu lương dân
Nam nữ dương gian nhiều quả thiện
Chăm niệm thấu Thiên Đình
Một nén hương thơm đều khá tụng
Nếu tụng được an thân
Có người tụng Kinh này
Đời đời kiếp kiếp nhãn quang sáng
Không người tụng Kinh này
Kiếp mạt đã kề thân
Nước lửa đao binh khó vượt qua
Thần ta phán ngươi khổ thân phàm
Thân phàm tu được chuyển thân người
Tu trở về Thiên giới
Pháp lực vô biên tạo Kinh này
Chuyên tâm thường tụng Kinh điển ta
Cực lạc nơi Thiên Đình
Trước Tiên tỏ bày nguyện ba sinh
Cõi thế khó tường tâm thiện ác
Ngộ rồi Tiên Pháp lẽ vô sinh
Hiếu đức làm nền gốc chí thành
Tôn giáo dạy người tu quả thiện
Âm dương họa phúc tự nghiêm minh
Muôn ác đâu chẳng do tham khởi
Ác tạo rồi sao khỏi lụy thân

ẤN TỐNG KINH TIÊN LỢI ÍCH LỚN

Hạnh in kinh công đức thù thắng
Nguyện Kinh vàng này truyền bá rộng
Mong sao chúng sinh thảy vâng làm
Tiêu tai tiêu nghiệp thêm của cải

HỒI HƯỚNG

Phúc Đức Chính Thần khuyên chúng dân
Từ bi giáo hóa cứu phàm trần
Tiêu tai tiêu nạn đời an lạc
Thêm phúc thêm thọ Phúc Đức vương.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.