Header Ads

THIÊN LÝ MỆNH CẢO (phần 15)

·           

   

Giáp tuất mậu thìn mậu thân nhâm tý

 

Lục tuế kỷ tị

 

Thập lục canh ngọ

廿 

Nhập lục tân mùi

 

Tam lục nhâm thân

 

Tứ lục quý dậu

 

Ngũ lục giáp tuất

 

Lục lục ất hợiHoặc viết ngô bội phu mệnh tạo , vi giáp tuất , mậu thìn , kỷ dậu , đinh mão , phu thổ trọng viễn quá vu kim thủy mộc , thân thái cường tài quan thái nhược , tiêu bổn bất quân , thân thế tự bất loại , tâm tư nghi yên . Vân hạ bồng lai lý khiết hạp quân , tòng dư học mệnh , thư hàm vãng hoàn , vu thỉnh ích trung , dĩ giáp tuất , mậu thìn , mậu thân , nhâm tý nhất tạo kiến tuân , cư vân hệ tử ngọc thượng tương quân chân mệnh . Thị kỳ mậu thổ nhật nguyên , tỉ kiên trùng điệp , thân tý thìn hội thủy cục , thời can thấu nhâm , nãi thân tài lưỡng mỹ . Vượng tài sanh niên đầu giáp mộc chi sát , duy phạp hỏa ấn dĩ hóa sát , cập kim tinh chế sát chi vi bệnh . Cố thanh cao khí cốt , tích lũ khởi lũ phó , chung ẩn bình tuyền , vô phi chế sát hoặc vi hóa sát , nhân thị ích tín sát trọng chi mệnh , tối quý hồ hóa dữ chế hĩ . Dậu vận dĩ lưu niên bất tể , bị thường tỏa ách , anh hùng khí đoản , mạc phi mệnh dã . Giáp vận tối nguy , hạnh tại dã dưỡng hối , khả vị tri mệnh giả hĩ . Khắc tuy dĩ tiến thú vận , nhiên tỉ kiên phụ dực , bất quá giá cảnh an khang , di lạc thiên niên nhi dĩ .


   

Quý mùi tân dậu ất dậu đinh hợi

 

Thập nhất canh thân

廿 

Nhập nhất kỷ mùi

 

Tam nhất mậu ngọ

 

Tứ nhất đinh tị

 

Ngũ nhất bính thìn

 

Lục nhất ất mão

 

Thất nhất giáp dần

廿西

Tiền luận sát trọng chi mệnh , quý hồ chế hóa , thị diêm tích san mệnh tạo , canh khả trưng tín hĩ . Cái thu mộc điêu linh , thu kim ký đắc kỳ thời , hựu đắc kỳ lộc , sát trọng thân khinh , thân sát chi lực lượng huyền thù , kỳ khinh trọng bất khả dĩ đạo lý kế . Hạnh hữu quý ấn sanh thân tịnh hóa sát , hựu hữu đinh hỏa thực thần dĩ chế sát , chế hóa chi công , nãi hoàn bị hĩ . Nghi kỳ tọa trấn tấn tỉnh , nhập tứ niên lai , vô hoặc thất túc , khả phương vu đường chi lý quách , tống chi triều phạm , khải trạch đàm phu . Khảo kỳ nhất sanh kinh lịch , lạc lạc đại giả , như tân hợi niên ứng hương cách mệnh , nhâm tý niên nhiệm san tây đô đốc , đinh tị niên kiêm tỉnh trưởng , ngọ đinh nhị vận , xuân phong hòa hú , thủy ba bất hưng , yếu phi tuế vận thuộc thủy chi hóa sát , hoặc hỏa chi chế sát , hạt khắc trăn thử . Tị vận quát dỉ xung hợi , hà du hỗ kiến . Bính vận dĩ bính tý đinh sửu lưỡng niên , thịnh cực nhất thời , thìn vận đố hiệp dậu kim , tự hồ nan triển kí tài . Ất vận ngũ niên , giá cảnh ưu châu , mùi khả hạn lượng yên .
·           

   

Giáp ngọ ất hợi canh thân kỷ mão

 

Cửu tuế bính tý

 

Thập cửu đinh sửu

廿 

Nhập cửu mậu dần

 

Tam cửu kỷ mão

 

Tứ cửu canh thìn

 

Ngũ cửu tân tị

 

Lục cửu nhâm ngọ

),廿。(。)

Đương kiến phú quý nhân , kỳ mệnh liễu vô sở trường , cận dĩ can thần giai đắc vượng khí nhi trí quý giả , như tống tử văn thị dã . Tài vượng thân nhược , hạnh nhật chủ tọa lộc , nhiên diệc bất túc vi kì , kỳ can thần giai đắc vượng khí ( canh lộc tại thân , kỷ lộc tại ngọ , ất lộc tại mão , giáp trường sinh tại hợi . Diệc hữu xưng vi giao lộc cách giả ) , tư nãi khả quý . Nhập cửu tuế dĩ lai , lợi lộc công danh , dữ nhật câu tiến . Cái nhật chủ giác nhược , mậu dần kỷ tam vận , trọng vu bang thân chi cố . Dần vận trung chi tân mùi niên , hợi mão mùi hội thành mộc cục , dĩ tài trùng ấn thương sở trí . Vị lai chi mão vận , tài dũ trọng thân dũ khinh , cố nghi thao quang dưỡng hối , tự cầu đa phúc , dĩ bảo kỳ quân tử ám nhiên nhi nhật chương . ( Nhất thuyết tống mệnh vi giáp ngọ , ất hợi , canh thìn , kỷ mão , vị tri thục thị . )


   

Đinh mão bính ngọ canh ngọ kỷ mão

 

Ngũ tuế ất tị

 

Thập ngũ giáp thìn

廿 

Nhập ngũ quý mão

 

Tam ngũ nhâm dần

 

Tứ ngũ tân sửu

 

Ngũ ngũ canh tý

 

Lục ngũ kỷ hợi

廿

Thử ngu hiệp khanh tiên sanh mệnh dã , thức giả hàm vân quan sát hỗn tạp , tài quan quá cường vi nghi . Thiết dĩ canh sanh ngọ nguyệt , can thấu đinh kỷ , vi thuần túy chánh quan chánh ấn chi cách . Sát chi hỗn quan , thị vô thương hại , mộc hỏa tuy thịnh , diệu hữu kỷ thổ chi tiết hỏa sanh thân , nhược trung hữu khí , toàn đắc lực vu thời thượng chánh ấn . Nghi kỳ ôn lương cung kiệm , kiến thụ tư cơ , chiêu nhiên vi giang tả văn nhân . Huống thái quân hiền đức , hương lý hàm xưng , tể khổ tuất bần , nhạc nhi bất quyện , tổ đức ký dụ . Mẫu giáo hựu túc dĩ chủng chung hác nhi thiệu đào âu , thị canh quan ấn tương sinh chi cố dư . Duy hỏa vượng vô thủy , tự hiềm kháng viêm , cố danh cao lợi đạm , tích lao quả dật . Tảo niên đa mộc hỏa vận , bị thường khốn ách . Nhâm vận dĩ lai , nhất lộ kim thủy , kiêm dĩ sở kinh doanh giả , đa kim thủy thương nghiệp , canh nghi như nguyệt chi hằng . Khắc tại kỷ vận . Nhưng kỳ cựu quán . Thất thập tuế chi hợi vận , giá cảnh dư nhập . Tái hậu mậu vận khang cường phùng cát , phong hậu cảnh ngộ , bất nhượng vu tiền . Thú vận hóa hỏa , minh triết bảo thân , hưởng thụ khảo chung nhi dĩ .


   

Đinh sửu quý mão ất tị bính tý

 

Thập tuế nhâm dần

廿 

Nhập thập tân sửu

 

Tam thập canh tý

 

Tứ thập kỷ hợi

 

Ngũ thập mậu tuất

 

Lục thập đinh dậu

 

Thất thập bính thân

使祿祿祿祿祿祿使

Hữu dĩ nhan đại sử huệ khánh chi mệnh tuân dư giả , nãi giản vi phê viết : ất sanh mão nguyệt vi kiến lộc , bất kiến tha mộc , đãn đắc thời lệnh chi vượng , vị hoạch khí thế chi thịnh , tối quý thủy chi quán cái , hỏa chi huyên hách , diệu tại quý bính thấu can , tị tý cư chi , sanh tiết chi công , vô thiểm mỹ bị , tự nghi phú quý song toàn , lũ ưng cự nhiệm . Bính kiến tị lộc , ất kiến mão lộc , quý kiến tý lộc , nhật chủ dụng thần hỉ thần , giao hỗ đắc lộc , vưu vi quý huy . Tiền hàng tý vận , tước vị điệt tấn , cái ấn đắc lộc dã . Kỷ vận tức ảnh , tài khôi ấn dã . Hợi vận tái khởi ấn , ấn hội cục dã . Mậu vận thao hối , ấn bị hiệp dã . Tuất vận quý dậu niên , thụ trú nga đại sử , quý ấn chi công dã . Kim niên ất hợi , minh niên bính tý , chiết hành tôn trở , đàm điếm tăng quang , hữu hậu vọng yên . Đinh sửu niên dĩ hạ , tuế chi quân thuộc dong thường , nghi thanh lưu phú thi , vô quan ti nhất thân khinh hĩ .
·           

   

Kỷ hợi đinh mão ất mùi kỷ mão

 

Bát tuế bính dần

 

Thập bát ất sửu

廿 

Nhập bát giáp tý

 

Tam bát quý hợi

 

Tứ bát nhâm tuất

 

Ngũ bát tân dậu

 

Lục bát canh thân

退

Ngô kinh hùng tiên sanh , hải thượng danh luật sư dã , tích học đa tài , lịch nhiệm học phủ pháp viện lĩnh tụ . Công dư chi hạ , hảo nghiên mệnh lý , thời mông dĩ ngũ hành sanh khắc tương thảo luận . Thị kỳ mệnh tạo , ất sanh mão nguyệt , hợi mão mùi hội cục , ngũ hành tuyệt kim , nãi khúc trực nhân thọ chi cách , vưu quý can thấu đinh hỏa kỷ thổ , anh hoa phát việt , tú khí tất trình . Kỳ mệnh khốc tự tốn thanh chi lý hồng chương , hoạch cẩm tiền trình , khả thao tả khoán . Tý vận dĩ lưu niên bất tể , ngoại viên nội khuyết . Vị lai quý vận , tư mộc trợ cách , khí tượng vạn thiên , vưu dĩ bính tý đinh sửu lưỡng hỏa niên , đằng đạt phỉ hoàng . Tấn hành hợi vận , kế trường tăng thương . Nhâm vận diệc khang di an ổn , giá cảnh xuân nùng . Tuất vận thuộc tài , duy trung chỉ tân kim vi bệnh , thu san hồng thụ , thối lão kha hương . Huy chư quá khứ vị lai , hành vận đa cát , túc dữ mệnh cục bễ mỹ , tuân thời đại chi kiệt xuất dã .


   

Quý dậu canh thân mậu ngọ giáp dần

 

Thập tuế kỷ mùi

廿 

Nhập thập mậu ngọ

 

Tam thập đinh tị

 

Tứ thập bính thìn

 

Ngũ thập ất mão

 

Lục thập giáp dần

 

Thất thập quý sửu

祿,《”,竿

Tiền kiến báo tái , bổn phụ thân tân đệ thất phưởng chức xưởng bị vị phong ngân hành cường hành phách mại , do mỗ thương cực liêm giới cách thừa cấu . Phàm hữu huyết khí giả , mạc bất phẫn muộn điền hung , đặc vi kiểm thị cai xưởng chủ bạn nhân vinh tông kính tiên sanh mệnh tạo . Mậu sanh canh thân nguyệt giáp dần thời , thực thần thất sát quân đắc lộc , dần ngọ hội thành hỏa cục dĩ sanh thân , " tử bình chân thuyên " sở vị " sát vượng thực cường nhi thân kiện " , vi cực đẳng chi quý cách , nghi kỳ trí lực thật nghiệp , phấn đẩu bất giải , vi ngã quốc phưởng chức giới chi thái đẩu . Thu kim canh vượng quá vu hỏa , dĩ vãng hành vận , thái bán hỏa hương , tự ứng can đầu nhật tiến , như thuận thủy hành chu , trường phong phá lãng , vạn lí lưu hành , đắc cơ đắc thế . Hiện hành giáp vận , tự tốn vu tiền , minh niên bính tý hậu niên đinh sửu , tuế vận mộc hỏa tương sinh , hoặc năng nhật thăng nguyệt hằng , đại chấn kỳ cổ . Mục tiền tỏa chiết , vô túc ưu thương , bất tất dĩ nhất thời thành bại , âm ngại anh hùng nhuệ khí nhĩ .

   

Mậu thìn ất sửu quý mão canh thân

 

Cửu tuế bính dần

 

Thập cửu đinh mão

廿 

Nhập cửu mậu thìn

 

Tam cửu kỷ tị

 

Tứ cửu canh ngọ

 

Ngũ cửu tân mùi

 

Lục cửu nhâm thân

 

Thất cửu quý dậu

滿祿

Chương thái viêm tiên sanh , danh mãn thiên hạ , lập đức lập công lập ngôn , vị tam bất hủ . Thị kỳ mệnh tạo , xác phi phàm phẩm . Cái quan ấn lưỡng thấu , ấn thực hựu giai đắc lộc , nhật tọa văn xương quý nhân , nghi kỳ bác thông kim cổ , hựu vi quốc học chi sư . Duy tài tinh tuyệt tích , sở dĩ quý nhi bất phú . Dĩ vãng vận trình , trừ kỷ tị vận hỗn quan ky ấn , hệ ngục lục niên , dư giai bình thuận . Mùi vận xung đề cương , thổ trọng thái quá , hạnh dĩ tảo tức gia viên , tuân quân tử tri mệnh dã . Khứ niên giáp tuất , hội tề thìn tuất sửu mùi , an độ vô dạng , vưu thuộc đại hạnh , ứng vi kỳ ngạch thủ xưng khánh . Vị lai nhâm thân thập niên , kim thủy bang thân , như văn ngạn bác chi lão bất ích tráng , di dưỡng an khang , thọ nguyên tuy bất năng bễ mỹ bành đam , nhiên chí dậu vận phương nguy , dĩ bát thập ngoại nhân hĩ .
·           

   

Tân mùi canh tý bính tuất giáp ngọ

 

Nhị tuế kỷ hợi

 

Thập nhị mậu tuất

廿 

Nhập nhị đinh dậu

 

Tam nhị bính thân

 

Tứ nhị ất mùi

 

Ngũ nhị giáp ngọ

 

Lục nhị quý tị

退

Hạ ứng đường tiên sanh , thượng hải danh y dã , phu y năng hoạt nhân , bì ích xã hội bất thiển . Nhiên cầu học thuật chi tinh , thành phỉ dịch sự , hoặc diệc bỉnh mệnh hữu sở duy hệ dư . Hạ tiên sanh chi mệnh , kim thủy cư vu niên nguyệt , mộc hỏa cư vu nhật thời , các thủ môn hộ , ngũ hành vô bội , thả tiêu bổn bình quân , hàn nhiệt táo thấp đình quân , đắc thiên độc hậu , tự nghi thuật truy Biển Thước , công đồng lương bật , do lai giả tiệm phi nhất triều nhất tịch cố dã . Khảo kỳ hành vận , duy tảo niên sảo tốn , dậu vận dĩ hậu , phụ thuận nhất phàm , trực chí hiện hành quý thủy chánh quan vận , nhưng thị danh thông lợi đạt . Tị vận ? tị ngọ mùi hội thành nam phương , tự hiềm hỏa thái thiên trọng , trừ tinh thần chỉ nhạc chi ngoại , dư vô sở thắng , tảo thối kha hương , di dưỡng thiên niên , thị vi thượng sách . Hoặc tùng sự trứ thuật , tương tất sanh kinh nghiệm học thức , công chư đồng hảo , nhất quán chân truyện , diệc túc dĩ thọ vạn thế vân .


   

Mậu tý quý hợi canh dần mậu dần

 

Cửu tuế giáp tý

 

Thập cửu ất sửu

廿 

Nhập cửu bính dần

 

Tam cửu đinh mão

 

Tứ cửu mậu thìn

 

Ngũ cửu kỷ tịThử vi tẩy quan sanh đại thật nghiệp gia mệnh tạo . ? [có lẽ là chữ tẩy  do lỗi in ấn] tiên sanh xích thủ sáng biện quan sanh viên , phạm vi do hiệp nhi quảng , sở chế lương quả bính can , hiện dĩ bễ mỹ ngoại hóa , vãn hồi lậu ách , bất khả thắng kế . Kỳ tinh thần ký thuộc khả kính , kỳ tông chỉ canh thuộc khả khâm . Nhân do tiết quân giới thiệu , lai tuân hưu cữu vu dư . Dư giản vi phê viết : canh kim sanh vu sơ đông thủy lệnh , địa chi thủy mộc lâm lập , tài trọng thân khinh , đắc lực vu thời thượng mậu thổ chi thiên ấn , chế thủy bang thân , công mạc đại yên . Tự tất sát lực thắng nhân , tư tưởng nhuệ mẫn . Dĩ vãng chi vận , thái bán thuộc hỏa , sanh thổ nhi noãn kim , cố như khô miêu đắc vũ , bột nhiên hưng chi , hựu như tật phong kính thảo , tái tiếp tái lịch . Tứ thập cửu tuế giao tiến mậu vận , bang trợ dụng thần , hậu lai cư thượng , canh khả cao tường vân thiên , trác lập vĩ nghiệp . Thần vận diệc hữu hỉ vô ưu , kỷ vận sảo tốn , tịch dương tuy hảo , hồng bất hĩ đa thời hĩ .

   

Mậu tý canh thân ất sửu nhâm ngọ

 

Lục tuế tân dậu

 

Thập lục nhâm tuất

廿 

Nhập lục quý hợi

 

Tam lục giáp tý

 

Tứ lục ất sửu

 

Ngũ lục bính dần

退

Thử vi đỗ nguyệt sanh tiên sanh mệnh tạo . Hữu dĩ ất canh hóa kim luận giả , thiết dĩ thời thượng kiến ngọ hỏa , cách cục cận thành kỳ bán , thả viễn bất phù kỳ thanh giới . Ất sanh thân nguyệt , can thấu mậu canh nhâm , tài quan ấn ký đồng tàng vu thân cung , hựu tịnh tàng vu can đầu , tư nãi quý trưng , hiệp nghĩa hào sảng , cố thị bất phàm . Tiền vận nhật tân nguyệt thịnh , ngũ thập nhất chi sửu vận , cánh tiến nhất bộ , tạo phúc xã hội , hề thí vạn gia sinh phật , diệc nguyên vu tài , cố hữu lợi nhân nhi lợi kỷ dã . Tái hậu bính vận tuy khắc canh kim , hạnh hữu nhâm thủy chế chi , bất túc vi lự . Dần vận dĩ xung thân , vi khởi khả hứa tử bất đạn phiền lao , xu cát tị hung , kiến sách chung mạc diệu vu thối ẩn . Kim niên tuế vận giai ất , đố hiệp canh kim , năng giả đa lao , kỳ nại vô công hà .
·           

   

Giáp ngọ giáp tuất đinh dậu quý mão

 

Lục tuế ất hợi

 

Thập lục bính tý

廿 

Nhập lục đinh sửu

 

Tam lục mậu dần

 

Tứ lục kỷ mão

 

Ngũ lục canh thần

滿

Thử mai lan phương tiên sanh mệnh dã . Toàn cục mộc hỏa thái vượng , hỉ nhật tọa dậu kim , thời đắc quý thủy , tài sát thanh túy , kiêm đái quý nhân văn xương , tự nghi nghệ thuật độc tinh , dự mãn thiên hạ , cách Trung quốc chi kịch tài , tác lê viên giá chỉ trụ , linh giới đại vương , đương chi vô quý . Tích hành vận vị năng bễ mỹ mệnh cục , sở dĩ cận hưởng thịnh danh , nhi vô quyền tước . Nhiên vãn lai canh vận tư sát , không tiền tuyệt hậu , khủng bất dĩ linh quan chung kỳ thân , biến hóa phi đằng , vị khả hạn lượng yên . Kim tuế ất hợi , ấn đắc trường sinh , sát đắc vượng địa , hiện phó tô nga diễn kịch , tất tu nhất phiên oanh liệt . Tuyên dương Trung quốc văn hóa , quán thâu đông phương nghệ thuật , sở đương hậu vọng vu quân nhĩ .


   

Ất dậu canh ngọ canh tý bính tý

 

Lục tuế kỷ tị

 

Thập lục mậu thìn

廿 

Nhập lục đinh mão

 

Tam lục bính dần

 

Tứ lục ất sửu

 

Ngũ lục giáp tý

 

Lục lục quý hợiHoặc hữu dĩ do thái phú thương cáp đồng sanh canh , dịch vi âm lịch , diễn thành mệnh cục , mỗi dư thôi trắc . Tuy vị bí khả thị , nhiên sát kỳ bát tự , sát vượng dụng ấn , cố phi phàm dong chi bối . Đãn không quyền trí phú , cánh vi hỗ thượng địa sản đại vương , thật hành vận hữu dĩ trí chi . Cái tự tam thập tuế hậu , lịch hành sổ thập niên thủy mộc tài hương , sở đương hào môn châu lý . Quán án phú quý nhân vị tất giai phú quý mệnh , hoặc hành vận phụ chi dĩ thành dã . Phản chi bần tiện nhân diệc nhiên , tuân tai , khổng mạnh sở vị mệnh dã vận dã . Vận chi hủ túc trần , vi địa chủ lĩnh tụ , xưng hải nội cự phú , chí vu thất sát thiểu chế , thương quan vô lực , thị dĩ bá đạo vô nhân , tử hạ táng minh , tuyệt kỳ hậu tự , thị diệc hoạch tuy hảo , chiêm tình vị thành , mẫu đan thổ diễm , lục hiệp thiểu trợ nhĩ . Thị mệnh tự thuộc canh bất khả cường hĩ .


   

Canh dần giáp thân giáp thân giáp tuất

 

Tam tuế ất dậu

 

Thập tam bính tuất

廿 

Nhập tam đinh hợi

 

Tam tam mậu tý

 

Tứ tam kỷ sửu

 

Ngũ tam canh dầnTân mùi chi thu , viên tử hàn vân thệ thế , sĩ lâm uyển tích . Trịnh chánh thu quân dĩ kỳ niên canh tuân dư , dư tằng đáp chư tân văn báo tân viên lâm . Ngôn viết : sơ thu tam giáp , tuy bất đắc lệnh , khước đắc kỳ thế , canh kim thất sát , ký vượng thả thịnh , kham vị thân sát lưỡng cường , duy phạp hỏa chi chế sát , ấn chi hóa sát , đại vi khuyết điểm . Thị dĩ hào phóng bất ky , quật cường quả hiệp , tuy yến hứa văn chương , cơ vân tài tảo , vị hoạch hiển quý , ức úc dĩ chung . Hành vận cận bính tuất đinh hợi chi nhị thập niên , giác vi ưu lương , danh sơn sự nghiệp , dĩ thử tối nghi . Tái hậu tức mộng huyễn phao ảnh hĩ . Tân mùi lưu niên , quan chi hỗn sát , hựu giáp mộc nhập mộ , túng bất chí tu văn đạo sơn , diệc hữu bột nhiên tha biến . Mạnh tử viết : mạc phi mệnh dã ? Thành tai thị ngôn , tiên hoạch ngã tâm hĩ .


   

Mậu tý tân dậu ất mùi kỷ mão

 

Thất tuế nhâm tuất

 

Thập thất quý hợi

廿 

Nhập thất giáp tý

 

Tam thất ất sửu

 

Tứ thất bính dần

 

Ngũ thất đinh mão

。()。

Hà nam tỉnh chánh phủ tri mệnh tử tiên sanh , thị dư thương chấn tổng chỉ huy chi mệnh tạo . Dư giản vi phê viết : ất sanh tân dậu nguyệt , sát trọng thân khinh , tài tinh chi lưỡng thấu , vưu túc vi bệnh . Sở quý giả , mão mùi hội mộc cục , bang thân nhi chế tài , nhật chủ nhược trung hữu khí , hành vận tối hỉ tỉ kiếp . Ngộ ấn tắc ấn bị tài khôi , bất năng hóa sát , vị tất tận mỹ . Phùng thực tắc hữu tài đương , tín thử đẳng mệnh cục . Độc hỉ hồ tỉ kiếp hĩ . Sửu vận nãi dậu sửu hội thành kim cục , cố kỷ tần vu nguy . Khứ niên giao lai bính vận , hiệp sát tối mỹ , quyền tước canh hiển , đương bất chỉ vi nhất phương lĩnh tụ . Dĩ hậu dần vận kế trường tăng cao , đinh vận tuy thiện , dĩ thị bính dần , trực như tiểu vu nhĩ . ( Nhất thuyết bính tý thời , tưởng hệ truyền văn chi ngộ ) .(CÒN TIẾP)


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.