Header Ads

THIÊN LÝ MỆNH CẢO (phần 14)


·           


Ngũ hành sanh khắc suy vượng điên đảo vi diệuMộc bổn sanh hỏa , mộc đa hỏa sí . Hữu kim khắc mộc , tắc khả sanh hỏa hĩ .Hỏa bổn sanh thổ , hỏa đa thổ tiêu . Hữu thủy khắc hỏa , tắc khả sanh thổ hĩ .Thổ bổn sanh kim , thổ đa kim mai . Hữu mộc khắc thổ , tắc khả sanh kim hĩ .Kim bổn sanh thủy , kim đa thủy nhược . Hữu hỏa khắc kim , tắc khả sanh thủy hĩ .Thủy bổn sanh mộc , thủy đa mộc phù . Hữu thổ khắc thủy , tắc khả sanh mộc hĩ .Mộc bổn sanh hỏa , hỏa đa mộc phần . Thủy khắc hỏa tắc sanh mộc , hỏa sanh thổ tắc tồn mộc dã .Hỏa bổn sanh thổ , thổ trọng hỏa tức . Mộc khắc thổ tắc sanh hỏa , thổ sanh kim tắc tồn hỏa dã .Thổ bổn sanh kim , kim đa thổ tiết . Hỏa khắc kim tắc sanh thổ , kim sanh thủy tắc tồn thổ dã .Kim bổn sanh thủy , thủy phiếm kim trầm . Thổ khắc thủy tắc sanh kim , thủy sanh mộc tắc tồn kim dã .Thủy bổn sanh mộc , mộc vượng thủy hạc . Kim khắc mộc tắc sanh thủy , mộc sanh hỏa tắc tồn thủy dã .Mộc sanh hỏa dã , mộc hỏa lưỡng vượng , nghi thủy dĩ dưỡng mộc .Hỏa sanh thổ dã , hỏa thổ lưỡng vượng , nghi mộc dĩ dưỡng hỏa .Thổ sanh kim dã , thổ kim lưỡng vượng , nghi hỏa dĩ trợ thổ .Kim sanh thủy dã , kim thủy lưỡng vượng , nghi thổ dĩ sanh kim .Mộc năng sanh hỏa , nhiên hỏa diệc năng sanh mộc dã . Thủy sanh mộc giả , nhuận địa chi táo dã . Hỏa sanh mộc giả , giải thiên chi đống dã .Hỏa năng sanh thổ , nhiên thổ diệc năng sanh hỏa dã . Mộc sanh hỏa giả , đông mộc chi khô dã . Thổ sanh hỏa giả , hạ thổ chi táo dã .Thổ năng sanh kim , nhiên kim diệc năng sanh thổ dã . Hỏa sanh thổ giả , khứ địa chi thấp dã . Kim sanh thổ giả , phòng thổ chi khuynh dã .Kim năng sanh thủy , nhiên thủy diệc năng sanh kim dã . Thổ sanh kim giả , chỉ thủy chi dật dã . Thủy sanh kim giả , chế hỏa chi liệt dã .Thủy năng sanh mộc , nhiên mộc diệc năng sanh thủy dã . Kim sanh thủy giả , trở kỳ tiết lậu dã . Mộc sanh thủy giả , khứ kỳ ứ tắc dã .Mộc bổn khắc thổ , thổ đa mộc chiết . Thủy sanh mộc , tắc mộc năng khắc thổ .Hỏa bổn khắc kim , kim đa hỏa tức . Mộc sanh hỏa , tắc hỏa năng khắc kim .Thổ bổn khắc thủy , thủy đa thổ đãng . Hỏa sanh thổ , tắc thổ năng khắc thủy .Kim bổn khắc mộc , mộc đa kim khuyết . Thổ sanh kim , tắc kim năng khắc mộc .Thủy bổn khắc hỏa , hỏa đa thủy hạc . Kim sanh thủy , tắc thủy năng khắc hỏa .Mộc khắc thổ , mộc thái đa , nghi kim dĩ vệ thổ dã .Hỏa khắc kim , hỏa thái đa , nghi thủy dĩ dưỡng kim dã .Thổ khắc thủy , thủy thái đa , nghi mộc dĩ nạp thủy dã .Kim khắc mộc , mộc thái đa , nghi hỏa dĩ vinh mộc dã .Thủy khắc hỏa , hỏa thái đa , nghi thổ dĩ phù hỏa dã .Mộc khắc thổ dã , mộc thổ lưỡng vượng , nghi thủy dĩ nhuận thổ .Thổ khắc thủy dã . Thủy thổ lưỡng vượng , nghi hỏa dĩ thấp thủy .Thủy khắc hỏa dã . Thủy hỏa lưỡng vượng , nghi kim dĩ tức hỏa .Hỏa khắc kim dã . Hỏa kim lưỡng vượng , nghi mộc dĩ khuyết kim .Kim khắc mộc dã . Kim mộc lưỡng vượng , nghi thổ dĩ chiết mộc .Mộc năng khắc thổ , nhiên thủy diệc năng khắc mộc dã . Mộc khắc thổ giả , xuân thổ chi nhu dã . Thổ khắc mộc giả , hạ thổ chi táo dã .Thổ năng khắc thủy , nhiên thủy diệc năng khắc thổ dã . Thổ khắc thủy giả , hạ thủy chi hạc dã . Thủy khắc thổ giả , đông thủy chi đống dã .Thủy năng khắc hỏa , nhiên hỏa diệc năng khắc thủy dã . Thủy khắc hỏa giả , kim thủy hàn ngưng dã . Hỏa khắc thủy giả , bôi thủy xa tân dã .Hỏa năng khắc kim , nhiên kim diệc năng khắc hỏa dã . Hỏa khắc kim giả , xuân hỏa chi tương dã . Kim khắc hỏa giả , đông hỏa chi tù dã .Kim năng khắc mộc , nhiên mộc diệc năng khắc kim dã . Kim khắc mộc giả , kim kiên mộc đống dã . Mộc khắc kim giả , mộc thịnh kim thúy dã .

耀

Vượng giả nghi khắc . Nhiên vượng chi cực giả , nghi tiết nhi bất nghi khắc dã . Sở vị thật tắc tả kỳ tử , thị dĩ xuân mộc sâm sâm , nghi hỏa vượng dĩ thông diệu . Hạ hỏa viêm viêm , nghi thổ đa nhi liễm uy . Thu kim nhuệ nhuệ , nghi thủy thịnh dĩ lưu thanh . Đông thủy dương dương , nghi mộc chúng nhi nạp thế . Quý thổ điệp điệp , nghi trọng kim dĩ thổ tú .Nhược giả nghi sanh . Nhiên nhược chi cực giả , nghi khắc nhi bất nghi sanh dã . Sở vị hư tắc bổ kỳ mẫu , thị dĩ thu mộc điêu lạc , nghi kim nhi bất nghi thủy dã . Đông hỏa tức diệt , nghi thủy nhi bất nghi mộc . Dã trọng xuân chi thổ vô hỏa sanh , phản nghi mộc dã . Trọng thu chi thổ vô hỏa sanh , phản nghi kim dã .Dương chi cực giả , âm chí dã . Âm chi cực giả , dương chí dã . Hàn cực tắc nhiệt sanh dã , nhiệt cực tắc hàn sanh dã .
·           

<center>
Bình đoạn thiên</center>Bình đoạn chi trình tựMỗi nhất mệnh cục , hoặc ngũ hành thác tổng , hoặc lục thần phân tạp , bình đoạn nhi vô quy định trình tự , cực nan nhập thủ . Tư nghị vi bát bộ như hậu .Nhất ) khán cường nhược .Nhị ) định cách cục .Tam ) thủ dụng thần .Tứ ) luận hỉ kị .Ngũ ) tra tuế vận .Lục ) thôi lục thân .Thất ) bình tính tình .Bát ) đoạn sự nghiệp .


Bình đoạn chi tiêu chuẩnNhất ) khán cường nhược dĩ nhật can vi chủ . Dĩ đa quả , thịnh suy , thất thời , đắc lệnh , vi tiêu chuẩn .

)。

Nhị ) định cách cục , dĩ nguyệt chi vi tiêu chuẩn ( ngoại cách bất tại thử lệ ) .Tam ) dĩ dụng thần , dĩ trợ cường phù nhược vi tiêu chuẩn .Tứ ) luận hỉ kị , dĩ dụng thần vi tiêu chuẩn .Ngũ ) tra tuế vận , dĩ hỉ kị vi tiêu chuẩn .Lục ) thôi lục thân , dĩ tứ trụ lục thần vi tiêu chuẩn .Thất ) bình tính tình , dĩ ngũ hành dụng thần đẳng vi tiêu chuẩn .Bát ) đoạn sự nghiệp , dĩ dụng thần cập hỉ kị vi tiêu chuẩn .


Bình đoạn chi cử lệ( Nhất ) lục tính can mệnh

   

Quý mùi giáp tý bính tuất kỷ hợi

 

Nhất tuế quý hợi

 

Thập nhất nhâm tuất

廿 

Nhập nhất tân dậu

 

Tam nhất canh thân

 

Tứ nhất kỷ mùi

 

Ngũ nhất mậu ngọ

 

Cường nhược bính tử ư đông , hợi tý quý tam thủy , ký đắc kỳ lệnh , hựu căng lai khắc , mùi tuất kỷ thổ tuy năng chế thủy , nãi bổn thân tiên tiết bính hỏa chi khí , chỉ nguyệt thượng giáp mộc sanh bính . Tổng kế toàn cục , ức giả thái đa , phù giả thái thiểu , cố bính can dĩ nhược luận .
·           

 

Cách cục bính sanh tý nguyệt , can thấu quý thủy , vi chánh quan chi cách .

 

Dụng thần bính ký vân nhược , tất tu sanh phù . Nguyệt thượng giáp mộc tiết thủy chi hữu dư , sanh hỏa chi bất túc , thủ dụng vô nghi , tức vị quan cách dụng ấn thị dã .

 

Hỉ kị ký dụng giáp mộc , tự hỉ mộc hỏa trợ dụng trợ thân , bất úy thổ chi tiết hỏa , thủy chi khắc hỏa , cái thổ hữu mộc chế , thủy hữu mộc đương dã , nhiên diệc phi sở hỉ nhĩ . Tối kị kim vi sanh thủy trợ ngược . Khắc mộc tắc thương dụng .

西

Tuế vận nhất tuế sơ tẩu quý hợi vận , nhất phái thủy hương , trĩ niên đa bệnh . Thập nhất tuế hành nhâm tuất vận , thủy thổ các bán , diệc phạp thiện khả trần . Nhị thập nhất tuế tân dậu vận , giáp thìn niên tùy mỗ cự công chí quảng đông , sung kí thất tứ tái , yêu triền hoàng bạch , chánh phùng mộc hỏa lưu niên dã . Thú thê đắc tử , diệc tại tư thời , tự tức bôn trì thiểu công hĩ . Tam thập nhất tuế canh thân vận , dụng thần thụ tổn bồng phiêu bình phiếm , vũ nội ngụ hình , nam bắc đông tây , tiêu đồng mạc thức . Vưu dĩ tam thập lục hậu , lưu niên đa kim thủy , vô gia khả y . Tứ thập nhất tuế chi kỷ mùi vận , hữu giáp tý , ất sửu , bính dần , đinh mão , tứ tái chi cát , nỗ lực vật đãi . Tái hậu đô kim thủy niên , chinh cầu vô xa . Ngũ thập nhất tuế mậu ngọ vận , dĩ ngũ nhị , ngũ tam , ngũ tứ , ngũ ngũ , tiểu hữu tác vi . Ngọ vận chi dương nhận bị xung , tự nan lạc quan , cố ngũ thập lục hậu , khả phủ cô tùng nhi bàn hoàn hĩ .

 

Lục thân thiên ấn vi dụng , phụ mẫu tí âm thượng phong . Kiếp tài vô lực , nhược đệ tảo yêu . Nhật chi tàng tài , nhiên phi hỉ thần , thê nãi trung đạo vân dã . Thương thực diệc phi hỉ kiến , cố tiền tuy hữu tử , dĩ tang thân vận . Vãn lai kỷ vận , hoặc hữu lộng chương chi vọng , đãn tu cầm huyền tái lý dã .

 

Tính tình hỏa nhật thủy đa , sở vi khiếm đương , tông chỉ thiểu quyết .

 

Sự nghiệp quan cách dụng ấn , tự dĩ cận quý cầu danh chi vi nghi , vưu lợi vu đông nam bán thanh nhĩ .( Nhị ) phan tính khôn mệnh

   

Nhâm tý quý sửu canh tý đinh hợi

 

Ngũ tuế nhâm tý

 

Thập ngũ tân hợi

廿 

Nhập ngũ canh tuất

 

Tam ngũ kỷ dậu

 

Tứ ngũ mậu thân

 

Ngũ ngũ đinh mùi

 

Cường nhược canh sanh quý đông vi hàn kim , thủy vượng tiết khí hệ ưu hoạn , vưu bệnh sửu thổ hội hợi tý nhi hóa thủy , thả hàn kim hỉ hỏa hựu khổ đinh hỏa chi bị khắc , thị thành nhược bất kham ngôn hĩ .

 

Cách cục canh sanh sửu nguyệt , thấu quý vi thương quan chi cách .

 

Dụng thần thủy thế phiếm lạm , nhược dụng sửu trung kỷ thổ , phi đãn bất năng chế thủy , thả kích thủy chi nộ . Bất như hợi trung giáp mộc dĩ vi dụng , lại giáp tiết thủy chi hữu dư , sanh hỏa chi bất túc , sở vị tài năng cứu quan thị dã . Nhiên thân nhược vô trợ chi tệ , tại sở bất miễn hĩ .

 

Hỉ kị tối hỉ vi hỏa thổ mộc , tối kị vi kim thủy .Tuế vận ngũ tuế giao túc nhâm tý thủy vận , thập bệnh cửu nguy . Thập ngũ tuế tẩu tân hợi kim thủy vận , cập ? ứng đa chu chiết . Cập canh ngọ niên , hỗ thị chi thất , tương kế tần thừa . Nhâm thân tuế thân thế chi bi , tằng kiến điệp xuất . Tuy lũ lũ đương soa , nhi thu nhập thậm vi , nhưng nhập hãm tỉnh luân ngữ . Thành tai , thời mệnh chi bất tù dã . Nhị thập ngũ phùng canh tuất vận , canh nãi thuộc kim , thượng nan thoát ly thủy hỏa . Tuất trung tạng hỏa thổ , tam thập tam tuế giáp thân lưu niên , dụng thần đắc trợ , đương hoạch khoái tế , thượng khả ngưỡng vọng giả hĩ . Tam thập ngũ tuế hậu , kỷ dậu vận chi kỷ thổ bất túc chế thủy , dậu tuy kiếp nhận , diệc hữu sinh thủy chi hiềm , túng bất chí vu điên phái lưu ly , nhiên nhi bệnh đông kịch thậm . Tứ thập ngũ tuế mậu thân vận , dĩ mậu tự tối giai , ngũ thập tuế hậu , tuế vận giai kim thủy , khủng nan miễn phú quy vu tâm tang bệnh .

 

Lục thân kim hàn thủy thịnh tắc vô tử . Quan tinh vô lực dị khắc phu . Thổ ấn hóa thủy , phụ mẫu diệc hư . Kiếp tỉ hi thiểu chung tiên tứ quý , khả vô nghi hĩ .

 

Tính tình kim nhật thủy đa , hỏa thổ vô lực , thủy tính dương hoa , lý sở nhiên dã .


( Tam ) vương tính khôn mệnh

   

Kỷ hợi quý dậu giáp thìn bính dần

 

Tam tuế giáp tuất

 

Thập tam ất hợi

廿 

Nhập tam bính tý

 

Tam tam đinh sửu

 

Tứ tam mậu dần

 

Ngũ tam kỷ mão

 祿

Cường nhược giáp sanh dậu nguyệt nhi thất kỳ lệnh , hựu đa hỏa thổ , tắc kim chi khắc tiết , bổn đương dĩ nhược luận . Nhiên trường sinh vu hợi , thai vu dậu , đắc lộc vu dần , địa chi hữu khí , thượng phi chí nhược giả dã .

 

Cách cục giáp sanh dậu nguyệt , vi chánh quan chi cách .

 

Dụng thần quan ấn tài thực câu toàn , duy kỷ niên quý nguyệt , địa vị tiếp cận , tài ấn tương khắc , vi mỹ trung bất túc , cố thủ dậu bính tân kim chánh quan dĩ vi dụng , cái tài sanh quan , quan sanh ấn , ngũ hành lục thần , nhân thử bất bội hĩ .

 

Hỉ kị mệnh trung ngũ hành bất bội , cố vô sở vị hỉ kị . Duy khôn dĩ phu tinh vi trọng , hựu thủ chánh quan vi cách , vi dụng tắc bất nghi phùng đa lượng chi hỏa dã .Tuế vận tam tuế khởi vận , sơ tẩu giáp tuất ất hợi , tí âm phong dụ , cố đồng cảnh bất ác . Nhị thập tuế mậu can lưu niên , thiên tài bang phu , vu quy cực lợi . Nhị thập tam tuế bính tý vận , bính vi thực thần , tý vi chánh ấn , điệt hoạch lộng chương chi khánh , gia đạo nhật xương . Tam thập tam tuế hành đinh hỏa thương quan vận , hạnh hữu ấn dĩ chế chi , nhiên tân mùi niên phu bệnh việt thất nguyệt , diệc vân hiểm hĩ . Tam thập bát tuế sửu vận vi tài , môn đình hoán thải , phu tử giai huy . Tứ thập tam tuế mậu dần vận , chi nhất tài nhất tỉ , diệc an thân nạp phúc . Tái hậu kỷ mão vận nhưng phong , kham hưởng đại niên vân nhĩ .

 

Lục thân ấn hữu quan sanh , phụ mẫu song khánh . Chánh quan vi cách vi dụng , phu ký vinh hiển , hồng án tương trang . Thời hạ nhất bỉ , lệnh đệ diệc vân khắc gia . Thời thượng thực thần thổ tú , tử canh anh kì đặc đạt hĩ .

 

Tính tình ngũ hành sanh hóa hữu tình , tú ngoại tuệ trung , đa tài đa nghĩa , đương chi vô quý dã .
( Tứ ) chiêm tính càn mệnh

   

Canh tý canh thìn giáp tý mậu thìn

 

Lục tuế tân tị

 

Thập lục nhâm ngọ

廿 

Nhập lục quý mùi

 

Tam lục giáp thân

 

Tứ lục ất dậu

 

Ngũ lục bính tuất

 

Cường nhược giáp sanh mộ xuân thổ lệnh , hựu kiến tam thổ nhị kim , tài sát thái vượng . Hạnh tý thìn thành sản thủy chi cục , thần thổ chi tài , hóa ấn sanh thân , cố chuyển nhược vi cường hĩ .

 

Cách cục giáp sanh thìn nguyệt , can thấu mậu thổ , thị vi thiên tài chi cách .

 

Dụng thần can đầu tận thị tài sát , tự thủ niên chi tý ấn vi dụng , lại dĩ hóa sát sanh thân dã .

 

Hỉ kị tối hỉ thủy mộc nhi kị thổ , hỏa diệc bất lợi , nhân năng sanh thổ dã . Kim khước bất kị , nhân năng sanh thủy dã .

廿

Tuế vận lục tuế hành tân tị vận , nhất kim nhất hỏa , phạp thiện khả trần . Thập lục tuế chi nhâm vận , đại bệnh tam niên , án nhâm thủy vi thiên ấn , mạc phi đinh tị , mậu ngọ , kỷ mùi tam tái hỏa thổ lưu niên chi cố . Nhị thập tuế ngọ hỏa vận , đắc mỹ khuyết vu giao thông bộ , hệ thuần phùng kim thủy lưu niên chi cố . Ngạn vân : vận hảo bất phát niên hảo , tuân nhiên . Nhập lục tuế dĩ lai , quý mùi vận , cừu mã lệ đô , cái nhất dĩ vận thắng , nhất dĩ niên giai dã . Tam thập lục tuế giáp vận tuy thị bang thân , tích bị canh khắc , khủng dụng vũ vô địa . Tứ thập nhất tuế thân vận , tam hiệp toàn thành thủy cục , sát ấn tương ánh , địa vị quyền dự , đăng phong tạo cực hĩ . Quan chí giản nhiệm đặc nhiệm , duy sở vọng vu thử thời dã . Vãng hậu ất dậu vận , vô túc khả thủ , bính vận canh bất nghi luyến sạn .

 祿

Lục thân dĩ ấn vi dụng , thâm hoạch phụ mẫu tí âm . Bất kiến thương thực , diệc thả vi kị thần , cận ngọ vận đắc nhất tử . Nhật chi tọa lộc , trung quỹ thượng hiền . Kiếp bỉ chi hi , nhân tiên túc đệ hĩ .

 

Tính tình mộc đắc thủy dưỡng , ngũ hành thanh nhi bất tạp . Bát tự thuần dương , lỗi lạc đại phương , khả đoạn ngôn dã .

 

Sự nghiệp kị tài hỉ ấn , tối nghi hành chánh cơ quan , kham ác đại quyền , nhiên diệc liêm lại nhĩ .


·         (còn tiếp)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.