Header Ads

THIÊN LÝ MỆNH CẢO (phần 11)

·           


Nữ mệnh thủ dụng đại pháp( Nhất ) nhật chủ cường , thương thực đa , thủ tài vi dụng .( Nhị ) nhật chủ cường , thương thực đa , vô tài , thủ ấn vi dụng .( Tam ) nhật chủ cường , thương thực đa , vô tài , vô ấn , thủ thương thực vi dụng .( Tứ ) nhật chủ cường , quan sát đa , thủ thương thực vi dụng .( Ngũ ) nhật chủ cường , quan sát đa , vô thương thực , thủ tài vi dụng .( Lục ) nhật chủ cường , quan sát đa , vô thương thực , vô tài , dĩ quan sát vi dụng .( Thất ) nhật chủ cường , tài đa , thủ quan sát vi dụng .( Bát ) nhật chủ cường , tài đa , vô quan sát , thủ thương thực vi dụng .

) 

( Cửu ) nhật chủ cường , tài đa , vô quan sát , vô thương thực , thủ tài vi dụng .( Thập ) nhật chủ cường , ấn đa , thủ tài thu dụng .( Thập nhất ) nhật chủ cường , ấn đa , vô tài , thủ quan sát vi dụng .( Thập nhị ) nhật chủ cường , ấn đa , vô tài , vô quan sát , thủ thương thực vi dụng .( Thập tam ) nhật chủ cường , tỉ kiếp đa , thủ quan sát vi dụng .( Thập tứ ) nhật chủ cường , tỉ kiếp đa , vô quan sát , thủ thương thực vi dụng .( Thập ngũ ) nhật chủ cường , tỉ kiếp đa , vô quan sát , vô thương thực , thủ tài vi dụng .( Thập lục ) nhật chủ nhược , thương thực đa , thủ ấn vi dụng .( Thập thất ) nhật chủ nhược , thương thực đa , vô ấn , thủ tài vi dụng .( Thập bát ) nhật chủ nhược , thương thực đa , vô ấn , vô tài , thủ tỉ kiếp vi dụng .( Thập cửu ) nhật chủ nhược , quan sát đa , thủ ấn vi dụng .( Nhị thập ) nhật chủ nhược , quan sát đa , vô ấn , thủ thương vi dụng .( Nhị thập nhất ) nhật chủ nhược , quan sát đa , vô ấn , vô thương thực , thủ tỉ kiếp vi dụng .( Nhị thập nhị ) nhật chủ nhược , tài đa , thủ tỉ kiếp vi dụng .( Nhị thập tam ) nhật chủ nhược , tài đa , vô tỉ kiếp , thủ quan sát vi dụng .( Nhị thập tứ ) nhật chủ nhược , tài đa , vô tỉ kiếp , vô quan sát , dĩ ấn vi dụng .( Nhị thập ngũ ) nhật chủ nhược , ấn đa , thủ tài vi dụng .( Nhị thập lục ) nhật chủ nhược , ấn đa , vô tài , thủ tỉ kiếp vi dụng .( Nhị thập thất ) nhật chủ nhược , ấn đa , vô tỉ kiếp , vô tài , thủ quan sát vi dụng .
·           

Nữ mệnh thiên (tiếp theo)


Nữ mệnh thủ dụng giải thích( Nhất ) nhật chủ cường , thương thực đa , thân chủ ký kiện , tử tinh diệc mỹ , thủ tài vi dụng . Cái lại tài sanh quan sát , tắc phu diệc vinh hĩ .( Nhị ) nhật chủ cường , thương thực đa , vô tài , thân chủ tử tinh tuy mỹ , quan sát trực tiếp thụ thương thực chi khắc . Phu tinh hữu khuyết , thủ ấn vi dụng . Cái lại ấn chế thương thực , dĩ bảo quan sát chi phu tinh nhĩ .( Tam ) nhật chủ cường , thương thực đa , vô tài , vô ấn . Chỉ thân dữ tử tinh chi giai , quan sát thụ thương thực chi khắc nhi vô cứu , phu bất khả kháo . Thủ thương thực vi dụng , cái duy hữu cúc dưỡng ái tử , thị dĩ chung lão nhĩ .( Tứ ) nhật chủ cường , quan sát ngã , thân chủ dữ phu tinh giai kiện . Thủ thương thực vi dụng , cái kí tử tinh diệc thành lập dã . Thả quan sát đa nhi dụng thương thực chế chi , diệc bang phu chi đạo nhĩ .( Ngũ ) nhật chủ cường , quan sát đa , vô thương thực , cận thân chủ dữ phu tinh chi kiện , thủ tài vi dụng , cái lại tài bang phu nhĩ .

 ,

( Lục ) nhật chủ cường , quan sát đa , vô thương thực , vô tài , chỉ thân chủ dữ phu tinh lưỡng kiện , dĩ quan sát vi dụng . Cái tòng phu quản thúc , diệc phụ đạo chi thuận dã .( Thất ) nhật chủ cường , tài đa , thân chủ kiện , bang phu trọng , thủ quan sát vi dụng , tắc phu đắc tài trợ , đại hữu khả tạo hĩ .( Bát ) nhật chủ cường , tài đa , vô quan sát , thân chủ tuy kiện , bang phu tuy trọng , nại vô phu tinh khả trợ , tắc thủ thương thực vi dụng , phu ký bất khả kháo , duy thị hồ tử hĩ .( Cửu ) nhật chủ cường , tài đa , vô quan sát , vô thương thực , như nhân chi vô tử vô phu khả kháo . Hạnh hữu tài , thượng khả độ sanh , tắc bất dụng tài tinh , tương quy chư thùy da .( Thập ) nhật chủ cường , ấn đa , thân ký kiện , phục đắc phụ mẫu vượng khí , duy thái cường tắc xu cương , phi phụ đạo chi nghi . Thủ tài vi dụng , cái lại tài chế ấn , sảo sát kỳ thịnh , tịnh dĩ bang phu . Hoặc viết hà vật dụng quan sát câu thân , thù bất tri hữu đa ấn chi tiết quan sát nhi sanh thân , quan sát khởi năng chế thân , như thê bất thụ phu chế , dụng tài tắc thượng năng trợ phu dã .( Thập nhất ) nhật chủ cường , ấn đa , vô tài chế ấn , thân vượng dĩ cực , thủ quan sát vi dụng . Tuy bất năng câu thân , quan sát cứu thuộc phu tinh , như kiện phụ tuy bất thụ phu chế , đãn chung tu giá phu tòng phu dã .( Thập nhị ) nhật chủ cường , ấn đa , vô tài , vô quan sát , thân ký thái vượng , phu hựu vô kháo , tắc duy tử chi thị thị , cố dĩ thương thực vi dụng dã . Thả thị ngôn đắc ấn sanh , nhi sanh thương thực , triển chuyển tương sinh , tắc linh tú chi khí , diệc khả thổ phát hĩ .( Thập tam ) nhật chủ cường , tỉ kiếp đa , vô quan sát , thị vượng nhi vô chế , thả vô phu tinh khả thị , tắc dụng thương thực dĩ tiết khí , tịnh vi tử tinh nghi hĩ .( Thập tứ ) nhật chủ cường , tbỉ kiếp đa , vô quan sát , thị vượng nhi vô chế , thả vô phu tinh khả thị , tắc dụng thương thực dĩ tiết khí , tịnh vi tử tinh nghi hĩ .( Thập ngũ ) nhật chủ cường , tỉ kiếp đa , vô thương thực , vô quan sát , thị vượng nhi vô tiết khắc , thả phu tử bất khả kháo , thủ tài vi dụng , cái tài phân ngã lực , diệc khả sảo sát ngã thế , thả lại dĩ vi dưỡng mệnh chi nguyên dã .( Thập lục ) nhật chủ nhược , thương thực đa , thủ ấn vi dụng . Cái ấn năng chế thương thực , bảo quan sát , bang nhược chủ , sở vị phu tử , tự thân tam hiệp giả , giai ấn chi công dã .

),

( Thập thất ) nhật chủ nhược , thương thực đa , vô ấn , thân ký nhược cực , phu tinh diệc nguy ( quan sát đa thương thực chi khắc , vô ấn chi cứu ) , thủ tài vi dụng . Cái tài năng tiết thương thực nhi sanh quan sát , phu tử nhưng bảo lưỡng toàn , nhưng tự thân giác nhược nhi dĩ .

),

( Thập bát ) nhật chủ nhược , thương thực đa , vô ấn , vô tài , phu nguy bất khả kháo . Tử tức diệc gian ( thương thực đa , thân nhược tất vô tử ) , tắc duy bảo thân vi thượng . Cố dĩ tỉ kiếp bang thân vi dụng dã .( Thập cửu ) nhật chủ nhược , quan sát đa , phu trọng thân khinh , thủ ấn vi dụng , cái ấn năng tiết quan sát nhi sanh ngã thân , dữ phu đắc bình quân chi diệu hĩ .( Nhị thập ) nhật chủ nhược , quan sát đa , vô ấn phu thái trọng , thân thái khinh , thủ thương thực vi dụng . Cái lại dĩ chế quan sát tự thân tuy dũ nhược , phu tử đắc lưỡng bình , diệc kế chi thiện dã .

),

( Nhị thập nhất ) nhật chủ nhược , quan sát đa , vô ấn , vô thương thực , tắc ký phu tử lưỡng bất khả kháo ( vô thương thực , tắc tử tinh vi bất cập ; quan sát trọng , tắc phu tinh vi thái quá ) , duy cường thân thị thượng , cố thủ tỉ kiếp bang thân vi dụng dã .( Nhị thập nhị ) nhật chủ nhược , tài đa , thủ tỉ kiếp vi dụng , cái lại chế tài tắc bảo thân , sanh thương thực , tắc toàn tử dã .

),

( Nhị thập tam ) nhật chủ nhược , tài đa vô tỉ kiếp , tắc thân nhược tử nan ( tài đa tắc thương thực thụ đạo tiết , thân nhược tắc thương thực khiếm sanh trợ , tử tự nan hĩ ) , thủ quan sát vi dụng . Cái quan sát tiết tài , ký khả sảo sát tài thế , diệc toàn phu tinh chi mỹ dã .( Nhị thập tứ ) nhật chủ nhược , tài đa vô tỉ kiếp , kỷ thân nhược tử gian , hựu vô quan sát , tắc phu tinh diệc bất khả kháo , kỳ duy cường thân thị thượng , cố thủ ấn sanh thân vi dụng dã .

),

( Nhị thập ngũ ) nhật chủ nhược , ấn đa , phu tử thân giai bất túc ( chủ nhược tắc thân bất túc , ấn đa , khắc thương thực , tắc tử bất túc , ấn đa tiết quan sát , tắc phu bất túc ) , thủ tài vi dụng , cái tài năng khôi ấn sanh quan sát , tam giả chi bệnh tận khứ hĩ .( Nhị thập lục ) nhật chủ nhược , ấn đa , phu tử thân giai bất túc , hựu vô tài chi sanh quan sát , tịnh khứ ấn , tắc dụng tỉ kiếp , bang thân nhi sanh thương thực , thứ thân dữ tử đắc lưỡng toàn dã .( Nhị thập thất ) nhật chủ nhược , ấn đa , vô tỉ kiếp , vô tài , thủ quan sát vi dụng , cái cầu phu tinh chi thành lập dã .
·           

<center>
Phú quý cát thọ thiên</center>

<center>
Phú</center>Tài tinh sanh quan , quan tinh vệ tài ,Kị ấn nhi tài năng khôi ấn .Hỉ ấn nhi tài năng sanh quan .Thương thực trọng , nhi tài thần lưu thông .Tài thần trọng nhi thương thực hữu hạn .Vô tài nhi ám thành tài cục .Tài lộ nhi thương thực diệc lộ .Thân vượng tài vượng , hữu thương thực , hoặc hữu quan sát .Thân vượng ấn vượng , thực thương khinh , nhi tài tinh đắc cục .Thân vượng quan suy , ấn thụ trọng , nhi tài tinh đương lệnh .Thân vượng kiếp vượng , vô tài ấn , nhi hữu thương thực .Thân nhược tài trọng , vô quan ấn , nhi hữu tỉ kiếp .Vi dụng thần nhi bất tao khắc phá , tài trợ dụng thần nhi hữu lực .Phàm mệnh cục hữu như thượng thuật tình hình , giai chủ phú dã .
·           

<center>
Quý</center>
Quan vượng thân vượng , ấn thụ vệ quan .Kị tỉ kiếp nhi quan năng khứ tỉ kiếp .Hỉ tỉ kiếp , nhi quan năng sanh ấn .Tài thần vượng , nhi quan tinh thông đạt .

 

Quan tinh vượng , nhi tài thần hữu khí .Vô quan nhi ám thành quan cục .Quan tinh tàng , nhi tài diệc tàng .Thân vượng quan nhược , tài năng sanh tài .Quan vượng thân nhược , quan năng sanh ấn .Ấn vượng quan suy , tài năng khôi ấn .Ấn suy quan vượng , tài tinh bất hiện .Kiếp trọng tài khinh , quan năng khứ kiếp .Tài tinh khôi ấn , quan năng sanh ấn .Ấn lộ quan diệc lộ , quan vi dụng thần nhi tao khắc phá .Quan trợ dụng thần nhi hữu lực .

)。

( Dĩ thượng sở ngôn chi quan , thiên quan chánh quan tịnh chỉ ) .Dụng chánh quan nhi vô thiên quan hỗn tạp .Dụng thiên quan nhi vô chánh quan hỗn tạp .Thiên quan vượng quá vu thân , nhi hữu thực thần chế trụ .Phàm mệnh cục hữu như thượng thuật tình hình , giai chủ quý dã .
·           

<center>
Cát</center>
Cát giả , thiện dã , lợi dã . Tuy phi phú quý , nhất sanh thiểu hiểm ác phong ba . Đắc ổn tựu vĩnh chi diệu . Luận mệnh đoạn cát , toàn dĩ tiêu bổn bình quân , dụng thần an đốn vi chủ . Tư cử lệ như hạ .Thân vượng dụng thần , hữu thực chi sanh tài , hoặc hữu quan sát chi vệ tài .Thân vượng dụng quan , hữu tài chi sanh quan , hoặc hữu ấn chi vệ quan .Thân vượng dụng sát , sát trọng hữu thương thực chi chế , sát khinh , hữu tài chi sanh .Thân vượng dụng thương thực hữu tài chi lưu thông .Thân vượng dụng ấn , hữu quan sát chi trợ ấn .Thân nhược dụng tỉ kiếp , quan tinh trọng , hữu ấn chi sanh thân tiết quan , tài tinh trọng , hữu quan chi tiết tài sanh ấn .Thân nhược dụng ấn , hữu quan tinh sanh ấn , hoặc tỉ kiếp vệ ấn .Phàm mệnh cục hữu như thượng thuật tình hình , giai chủ cát dã .<center>
Thọ</center>Ngũ hành đình quân .Tứ trụ vô xung vô khắc .

)。

Sở hiệp giả giai gian thần ( vô quan khẩn yếu chi tự , viết gian thần ) .

)。

Xung khứ giả , giai kị thần ( phương hại dụng thần chi tự , hoặc tạo thành thiên khô chi tự , giai viết kị thần ) .

)。

Lưu tồn giả , giai tương thần ( bang trợ dụng thần giả , viết tương thần ) .

)。

Nhật chủ vượng , nhi đắc khí ( địa chi vi nhật can chi trường sinh mộc dục , quan đái , lâm quan đẳng , vị chi nhật chủ đắc khí ) .Đãn bất xu vu thái quá .Thân vượng quan nhược nhi phùng tài ,Thân vượng tài khinh nhi ngộ thực .Thân vượng nhi thực thương thổ tú .Thân nhược nhi ấn thụ đương quyền .Nguyệt lệnh vô xung vô phá .Hành vận giai dữ dụng thần tương thần bất bội .Phàm mệnh cục hữu như thượng thuật tình hình , giai chủ thọ dã .(còn tiếp)


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.