Header Ads

TRÍCH THIÊN TỦY (phần 4)

TRÍCH THIÊN TỦY (phần 4)Tam hội cục

Nguyên chú: Dần mão thìn, hợi mão mùi mà ngộ giáp canh ất tân, ắt thiên can không dụng được. Nhưng mà không chỉ toàn nhất khí cùng tam hội cục, bất luận hữu căn vô căn, đều cần thuận theo khí thế, can chi không bội phản là tuyệt diệu.

Nhâm thị viết: Điạ chi tam hội cục, như dần mão thìn, tị ngọ mùi, thân dậu tuất, hợi tí sửu. Như dần mão thìn: Nhật chủ thuộc mộc cần phải có thiên can nhiều hỏa, nhật chủ thuộc hỏa cần phải có thiên can kim vượng, nhật chủ thuộc kim cần phải có thiên can thổ vượng. Hầu hết tam hội cục thì khí thế rất vượng. Gặp nhật chủ vượng thần tại đề cương tháng, thiên can phải thuận theo khí thế, nên tiết khí nhật chủ. Nhưng nếu thiên can hữu lực, vượng tại đề cương tháng thì khắc chế nhật chủ vậy, có thể làm dụng thần. Như tam hội mộc cục, đề cương tháng là dần mão, nên canh tân kim suy tuyệt không thể làm dụng; như đề cương tháng là thìn, tứ trụ lại có canh tân được thìn thổ sinh trợ, có thể làm dụng được vậy. Mộc phương như thế, còn lại mà suy ra.

VD 34 - Càn tạo:
Tân mão canh dần giáp thìn bính dần
Kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu/ giáp thân

Trụ có dần mão thìn tam hội mộc cục, thêm chi dần nên mộc cực vượng. Trên can thấu canh tân kim lâm tuyệt địa tại lệnh tháng, kim suy không khắc được giáp mộc. Hơn nữa, can thấu bính hỏa, nên mộc hỏa tương sinh, bính hỏa cực vượng khắc hại canh tân, lấy bính hỏa làm dụng thần. Vận trình kỷ sửu, mậu tý, thổ vận sinh kim, phá tán dị thường, đinh hợi vận tiến kinh nhập bộ, đến bính tuất vận, lập được đại công, thăng tri huyện. Vận khắc hại canh tân là vận cát vậy. Đến vận ất dậu, canh tân đắc địa, không lộc.

VD 35 - Càn tạo:
Canh dần canh thìn giáp dần đinh mão
Tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất

Tam hội mộc cục dần mão thìn. Tuy nhiên đề cương tháng chi thìn thổ đương quyền, canh kim được sinh phò đủ sức khắc mộc, đinh hỏa tuy thấu, không khắc hại canh kim, vậy dụng canh kim, lấy sát làm dụng thần. Vận giáp thân, canh kim lộc vượng ám xung dần mộc, khoa giáp liên đăng, làm đến tri phủ; giao vận bính tuất, bính hỏa khắc chế canh kim, hàng chức quy điền.

Nguyên chú: Trong 6 địa chi dương, chỉ duy nhất dần thìn là dương phương, là thuần dương vị. Địa chi dương, nếu như là vượng thần, cần nhất hành vận âm thuận.

Nhâm thị viết: Trong 6 địa chi dương thì có dần, thìn, ngọ là thuần dương (dương noãn), cần phân biệt dương hàn dương noãn mà luận; còn mùi, thân, tuất, là dương hàn. Phương tây bắc là hàn, phương đông nam là noãn. Nếu tứ trụ toàn chi dương tây bắc: thân, tuất, tý tức dương hàn tối cần gặp hành vận chi âm noãn là mão, tị, mùi (phương đông nam); nếu như tứ trụ toàn chi dương đông nam là dần, thìn, ngọ tức dương noãn tối cần gập hành vận chi âm hàn dậu, hợi, sửu. Luận theo đại cục nếu nhật chủ thuộc mộc, hoặc hỏa, hoặc thổ mà tứ trụ toàn chi dương noãn (phương đông nam), nên gặp hành vận tây bắc chi âm hàn (âm thủy, âm mộc, âm hỏa) là nơi có thể sinh trợ dụng thần mà đắc dụng. Nếu gặp hành vận tây bắc chi dương hàn (dương thủy, dương mộc, dương hỏa) tất là dương cô không sanh, cho dù sanh trợ hỉ thần, cũng vô cùng gian nan. Luận về dương noãn dương hàn : “Dương thịnh cương kiện, có thể phối với âm thịnh nhu thuận chi địa” là vậy. Nếu không nghiên cứu thâm sâu, dụng tinh vi thì sao đắc yếu huyền cơ được?

VD 36 - Càn tạo:
Quý tị bính thìn bính ngọ canh dần
Ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất

Trụ này địa chi dương lại thuộc phương đông nam. Tựa hồ kim thủy vô căn, mừng là chi tháng thìn thổ, tiết hỏa sinh kim, canh kim được sinh có lực nên có thể làm dụng thần. Canh kim là nguyên thần của quý thủy. Sơ vận, ất mão giáp dần, kim lâm tuyệt địa, hỏa vượng, mà thủy bị tiết chế quá nhiều, cơ khổ cùng cực, giao vận quý sửu, kim thuỷ thông căn, thêm tị dậu bán hợp kim cục, xuất ngoại buôn bán hanh thông, phát tài thập vạn. Dương noãn gặp hàn khí, tương phối thật đẹp vậy.

VD 37 - Càn tạo:
Mậu dần ất sửu bính dần canh dần
Bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi

Ngày bính dần, tuy địa chi có 3 dần, may mắn là sửu thổ đương quyền, tài tinh quy khố. Nếu vận hành tây bắc thổ kim, tài nghiệp sẽ tạo lập thành công, chỉ tiếc hành vận đông nam mộc hỏa vượng, tổ nghiệp phá tán, bôn ba vất vả, đến ngọ vận ám hội hỏa cục tỷ kiếp sinh vượng, mà mất mạng. Nhất sự vô thành, chẳng phải do vận đó sao.
Ngyên chú: Sáu chi âm, dậu hợi sửu thuộc thuần âm. Cư 5 chi âm, nếu như nhật chủ vượng cần gặp hành vận đất dương thuận, tất gặp quang vinh hanh thông.

Nhâm thị viết: Trong sáu chi âm, thì dậu hợi sửu là chi âm hàn (thuần âm). Phương tây bắc là âm hàn, nếu trụ toàn dậu hợi sửu tức âm hàn, tối cần gặp hành vận đông nam dần thìn ngọ là dương nhiệt. Nếu như trụ toàn mão, tị, mùi tức âm nhiệt, tối cần gặp hành vận tây bắc thân tuất tý là dương hàn vậy. Nói theo đại cục, nếu nhật chủ thuộc kim, hoặc thủy, hoặc thổ có tứ trụ lại gặp địa chi hoặc kim, hoặc thủy, hoặc thổ phương tây bắc âm hàn, nên gặp vận trình có địa chi thuộc đông nam dương kim, dương hỏa, dương thổ, là phương có thể trợ giúp dụng thần, mà phúc lực gia tăng. Nếu gặp vận trình có địa chi thuộc đông nam âm kim, âm hỏa, âm thổ, sẽ rất gian nan nhưng về sau được phúc. Luận về âm hàn âm noãn chi cục cũng đều như thế “Âm thịnh chứa khí mềm mại, nhu nhuyễn, cần gặp nơi dương thịnh quang xương cương kiện”.

38 - Bính tý kỷ hợi ất dậu nhâm ngọ

Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ kỷ tị

Trụ toàn dậu, hợi, tý tức khí âm hàn. Ất mộc lạnh cần sưởi ấm, có bính hỏa có thể làm dụng thần, nhâm thủy chính là khắc thần. Mừng nhờ nhâm thủy xa bính hỏa, nhâm thủy sinh trợ ất mộc, ất mộc vốn suy nhược mừng được sinh phò. Lại có kỷ thổ thấu can, có thể ngăn thủy bảo vệ bính hỏa. Thật đẹp khi can thủy mộc hỏa thổ lập nên môn hộ, tương sinh hữu tình. Địa chi ngọ hỏa chế sát tân kim tàng trong dậu, năm tháng hỏa thổ thông căn lộc vượng. Vận đông nam đều là vận tốt, tứ trụ hữu tình, hành vận hanh thông vinh quang, làm quan đến chức tổng đốc, liên đăng giáp đệ, âm dương phối hợp thật vi diệu vậy. 

39 - Kỷ hợi bính tý ất sửu nhâm ngọ

Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ

Nguyên chú: Trụ này khác trụ trên ở chi dậu tý. Nói về chi, sửu thay dậu tất là đẹp hơn, dậu là thất sát, khắc ta còn sửu là thiên tài, ta khắc, có thể chứa thủy, thật đẹp vậy. Chẳng biết rằng sửu thuộc thấp thổ có thể tiết hỏa, ngăn thủy, dậu tuy là thất sát, bị ngọ hỏa khắc, không tiết ngọ hỏa, trụ ở trên bính hỏa tại can năm, can nhâm ở trụ giờ cách xa, thêm được kỷ thổ bảo hộ; trụ này bính hỏa can tháng, nhâm thủy cận kề, kỷ thổ không có lực hộ bính hỏa, lại gặp tý thủy. Hơn nữa, vận hành tây bắc, là nơi âm hàn, bính hỏa vô sanh, ất mộc phát sinh được sao? Thập can giống như thân thế: “hư thấp chi địa, kỵ mã diệc ưu” (tức nhật chủ ất, thiên can không thấu xuất bính đinh hữu lực, hoặc tàng chi tuất thì không thể phát được), lời riêng không sai lầm vậy. Cho nên, thất chí vân song, nghèo xác sơ, khắc vợ không con, đến vận nhâm thân, bính hỏa lâm tuyệt địa mà chết.

Nhâm thị viết : Chi sinh can như giáp tý, bính dần, đinh mão, mậu ngọ, nhâm thân, quý dậu, ất hợi, canh thìn, tân sửu. Nhật chủ không đắc lệnh tháng, thêm nữa trong trụ lại không có sinh phù nhật chủ, tức dụng thần ấn tinh ở trụ ngày, bị xung rất xấu, tai hoạ rất nặng. Nếu nhật chủ đắc thời đương lệnh, hoặc trụ năm trụ giờ nhật chủ phùng lộc vượng, hoặc thiên can tỷ kiếp trùng điệp, hoặc quan tinh suy nhược, phản lại rất kỵ ấn tinh tiết khí quan, tất không sợ xung phá. Tóm lại, nhật chủ khí thế thịnh vượng, mừng gặp xung; nhật chủ suy nhược rất sợ gặp xung. Tuy luận về nhật chủ, mà về hành vận cũng tương tự như thế.

40 - Giáp dần mậu thìn bính dần bính thân

Ất tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất

Can bính toạ dần ấn thụ, sinh vào tháng quý xuân, khí hỏa có thừa, với lại gặp năm giáp dần, tất nhật chủ quá vượng. Thổ tuy đương lệnh, mà bị mộc vượng khắc, mừng gặp thân xung dần, tài tinh đắc dụng, hiềm vì can bính hỏa khắc chi thân, nên xung vô lực. Hành vận phương nam, khó khăn dị thường, đến nhâm thân, quý dậu vận trình hai mươi năm, thân kim xung dần mộc, khắc tỷ kiếp, sang nghiệp hưng gia. Trụ này tài tinh làm dụng thần.

41 - Nhâm thân giáp thìn bính dần bính thân

Ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất

Nhật chủ toạ dần ấn thụ, cũng sinh vào tháng quý xuân, mộc còn dư khí. Can năm nhâm sát sinh ấn hữu tình, không phải ngại vậy. hiềm lưỡng thân kim xung dần, giáp mộc vô căn. Mừng gặp nhâm thủy hóa thân kim, sinh mộc. Vận bính ngọ khắc thân kim, nhập học đăng khoa giáp bảng. Vận đinh mùi, đinh hỏa hợp mất nhâm thủy, gặp tai hoạ. Vận mậu thân, mậu thổ khắc hại nhâm thủy, tại vận ba thân xung một dần mà mất mạng. Mệnh này nhâm thủy sinh trợ giáp mộc, giáp là dụng thần, không nên thụ thương. Nhâm thủy bị khắc thụ thương, giáp mộc không được tương trợ. Phàm dụng một sát tương sinh ấn thụ, rất kỵ sát bị thụ thương.

Nguyên chú: Như đinh hợi, mậu tý, giáp ngọ, tân tị, nhâm ngọ, quý tị; can tàng trong chi cùng thiên can tương hợp. Nhật chủ tọa chi tài quan, nếu tài quan vượng, tất nên tĩnh không nên xung.

Nhâm thị viết: Mười can chi tương hợp, do âm dương tương phối. Năm dương hợp năm âm làm tài; năm âm hợp năm dương làm quan. Âm vượng không tòng dương, dương vượng không tòng âm, tuy hợp không hóa, có tranh hợp, kỵ hợp cần nên phân biệt tỏ tường. Nếu can lộ hợp với can tàng trong chi, tất luôn hợp thành, không có sự tranh hợp vậy. Thiên can cùng địa chi cần phải linh động xem xét, quan trọng tại bốn chữ “địa vượng mừng gặp tĩnh”; địa chi vượng nhất định thiên can phải suy, nên cần tĩnh, bốn chi không xung khắc tất có công sanh trợ chi thần. Thiên can suy mà không có sanh trợ, địa chi vượng lại được sanh, thiên can có ý tòng theo, nếu địa chi có nguyên thần thấu xuất, theo đó thượng thiên hạ địa, lên xuống hữu tình; hợp tài tự tòng tài, hợp quan tự tòng quan. Cho nên tĩnh tất yên ổn, động tất nguy nan. Chỉ có mậu tý, tân tị, đinh hợi, nhâm ngọ bốn ngày là có thể thiên địa tương hợp. Nếu ngày giáp ngọ, trong ngọ trước tàng đinh, rồi sau đó mới tàng kỷ, kỷ thổ há có thể chuyên quyền mà hợp giáp, giáp há có thể xuất mà hợp kỷ? Ngày quý tị, tị trước tàng bính sau đó mới tàng mậu, mậu há có thể lướt quyền bính mà hợp quý được sao? Chỗ này không luận tam nhật, còn như thập can, ứng hợp mà hóa, biến thành hoá cách.

42 - Kỷ tị tân mùi nhâm ngọ ất tị

Canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu

Chi thuộc phương nam, hỏa đương lệnh thừa quyền, hỏa cực vượng; hỏa vượng thổ khô táo nên không sanh cho kim, tân kim suy nên khó sinh nhâm thuỷ nhật chủ, nhật chủ cực suy. Không lấy tân kim làm dụng, nhâm thủy hợp đinh hỏa tàng trong ngọ vậy (tòng hỏa). Vận kỷ tị, mậu thìn, sinh kim tiết hỏa, hao tán hình thương; vận đinh mão, bính dần, mộc hỏa thịnh vượng khắc tuyệt tân kim, kinh doanh phát tài bạc vạn.

43 - Kỷ sửu bính tý đinh hợi canh tý

Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ

Trụ toàn chi thuộc phương bắc, thủy hàn cực vượng; thiên can hỏa hư nhược, không có mộc sanh phù; lại có kỷ sửu thấp thổ tiết hỏa, nhật chủ cực suy. Luận về sát vượng thân nhược. Năm mậu dần, kim tuyệt hỏa sanh, thêm nữa hợp mất hợi thủy, tất có đại hung. Trụ này quan tinh thừa vượng, hơn nữa quan tinh trùng điệp, thiên can vô ấn, kỷ thổ tiết khí bính hỏa, nhật nguyên không được nâng đỡ. Do vậy, thiên can địa chi hợp mà tòng quan vậy, thành cách tòng sát. Giáp tuất vận, sanh hỏa khắc thủy, hình thương hao tán, cha mẹ mất; vận quý dậu, nhâm thân khắc bính hỏa, trợ khởi tài quan, thu lợi năm vạn; cùng vận năm bính tý mất lộc, mất hai vạn. Thường cho rằng được hỏa thổ tương trợ thân, nên vận ngọ mùi sẽ đẹp, chẳng biết là sai lệch do kiếp đoạt tài, không biết là đại hung.
Nguyên chú: Thiên can tuy không được tương sanh, nên được hữu tình mà không phản khắc.

Nhâm thị viết: Can chi tình hiệp, bảo hộ nhau, can chi không phản khắc nhau. Như quan suy được tài vượng tương sinh mà đắc cục, quan vượng nhiều tài khắc kiếp; sát tương sinh ấn, kỵ tài lâm kiếp địa; thân cường sát thiển, mừng tài vượng; tài suy kiếp vượng, cần có quan tinh chế kiếp, nếu không có quan cần có thực thương hóa tỉ kiếp, đó là hữu tình. Như quan suy nhược gặp thương quan, tài tinh không hiện; quan vượng không có ấn, tài tinh đắc cục; sát sinh ấn, tài tinh tọa thực thương (can là tài, chi là thực thương); thân vượng sát khinh, tài tọa kiếp địa; tài khinh kiếp trọng, không có thực thương mà quan thất lệnh, có thực thương mà ấn đương quyền, đều là không hiệp.

46 - Kỷ tị quý dậu bính dần canh dần

Nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão

Nhật chủ bính hỏa toạ lưỡng dần tức được trường sinh, lại được lộc ở chi năm, có thể lấy quan làm dụng. Quý thủy quan tinh bị kỷ thổ thương quan sát bên khắc chế, mừng quan tinh toạ dậu kim tài tinh. Vi diệu tị dậu bán hợp kim cục, nên kỷ thổ bị tiết khí, nhờ đó quan tinh có căn gốc được sinh trợ. Cho nên cả đời không gặp hung hiểm, danh lợi đều có vậy.

47 - Quý hợi quý hợi bính thìn giáp ngọ

Nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị

Trụ này quan sát thừa vượng, thật đáng ngại vậy, tuy nhiên mừng chi giờ ngọ hỏa sinh thực chế sát, thiên can thấu giáp, sanh hỏa tiết thủy. Sát vượng hóa ấn, giáp mộc ngộ trường sinh tại hợi thủy, nên mộc có căn gốc, can chi tương hiệp hữu tình. Bạch thủ thành gia, phát tài mấy vạn (tốt từ vận kỷ mùi nam phương hỏa địa).

48 - Giáp dần canh ngọ ất mão bính tý

Tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất/ ất hợi/ bính tý

Can ất tọa mão ngày chủ gặp lộc, tý thuỷ sinh mão mộc, can năm giáp mộc cũng tọa dần lộc vượng, hỏa vượng không thổ nên canh kim suy không thể dụng canh, dụng bính hỏa bị tý thủy khắc và xung mất ngọ hỏa, cũng không gặp vận hỏa, cho nên một đời thất bại như vôi, vận ất hợi thủy mộc cùng đến, trở thành ăn mày.

49 - Ất sửu kỷ mão ất hợi nhâm ngọ

Mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu

Trụ có kỷ thổ tài tinh, thông căn tại sửu, đắc lộc tại ngọ, tựa hồ thân vượng tài vượng, chẳng biết kỷ thổ bị ất mộc tỷ kiếp đoạt mất, sửu thổ chi tài bị mão mộc khắc phá, ngọ hỏa thực thần bị hợi thủy khắc chi. Thiên can thấu nhâm thủy, không thể nào dẫn hỏa, trên dưới vô tình vậy. Sơ vận mậu dần, đinh sửu, kỷ thổ tài tinh được sinh trợ, sản nghiệp thịnh vượng, nhất giao vận bính tý, xung mất ngọ hỏa, bại vận như vôi, ất hợi vận thê tử ruồng bỏ, cắt tóc đi tu, lại thêm không giữ thanh quy, cô độc mà chết.

Nguyên chú: Trên dưới, hai bên tuy không được đồng một khí, cần nên sinh hóa hữu tình.

Nhâm thị viết : Tả hữu hai bên đồng thuận, nên chế hóa phù hợp, tả hữu hai bên sinh phù, không phân tranh vậy. Như sát vượng thân nhược, có dương nhận hợp nhật chủ, hoặc ấn thụ hóa sát; thân vượng sát nhược, có tài tinh sanh sát, hoặc quan tinh trợ sát; thân sát đều vượng, có thực thần chế sát, hoặc thương quan khắc, là cùng đồng thuận. Nếu thân nhược mà sát được tài sinh trợ, tài là khắc thần vậy; thân vượng mà kiếp hợp quan, tài quan vô lực vậy. Tóm lại, nhật chủ tuỳ theo suy vượng mà theo đó mà dụng thần cho hợp lý vậy, nếu sát là dụng thì mừng sát được tài sinh, kỵ sát thì mừng có thực chế sát, nếu ấn là dụng thì mừng ấn được quan sinh, kỵ ấn thì mừng ấn bị tài khắc chế, nếu tài là dụng thì mừng tài gặp thực, kỵ tài thì mừng tài gặp kiếp. Nên nghiên cứu tường tận vậy.

50 - Nhâm thân bính ngọ canh ngọ canh thìn

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Trụ này bính hỏa sát tinh tuy vượng, nhâm thủy có căn gốc ở thân kim, nhật chủ được canh kim tương trợ, được chi thìn thổ tương sinh. Dụng nhâm thủy chế sát, thiên can đồng thuận; địa chi đồng thuận, nhất chế nhất hóa, thật là hữu tình. Vận kim thủy thật đẹp, quan lộ hiển hách, làm quan đến chức tổng đốc.

51 - Nhâm ngọ bính ngọ canh thân mậu dần

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Mệnh này với mệnh trên, đại đồng mà tiểu dị, nhật chủ tọa lộc thân kim, nhâm thủy cũng khẩn chế sát, cớ sao danh lợi đều không, mệnh này chung thân không phát được sao? Cái khác nhau là mệnh trên nhâm thủy tọa thân kim, thực thần vượng có thể chế sát, mệnh này nhâm thủy tọa ngọ tức lâm tuyệt địa, không có lực chế sát vậy; mệnh trên thiên can thấu canh có thể trợ nhật chủ lại có thể sinh nhâm thủy, mệnh này thiên can thấu mậu thổ khắc thủy, không thể sanh thực thần. Tả hữu không tình hiệp vậy.

Nhâm thị viết: Cái lý ngũ hành tương sinh, cầu can chi phải lưu thông, tứ trụ sinh hóa không ngừng vậy. Ngũ hành đầy đủ, tức không thiên lệch khuyết hãm, hoặc có hợp hóa, bảo hộ cho nhau, dụng thần cần đắc địa, kỵ thần cần bị khắc chế vô căn. Nhàn thần không trợ giúp kỵ thần, Kỵ thần bị hợp, tứ trụ can chi, dẫu cho có thực, thương, kiêu, kiếp, cũng cần phụ cách tương trợ dụng thần. Mừng dụng thần hữu tình, nhật nguyên đắc khí, thì không thiếu phú quý phúc thọ vậy.

52 - Nhâm dần giáp thìn đinh hợi kỷ dậu

Ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Can năm nhâm thủy, có chi hợi thủy là vượng. Quan sinh ấn, ấn sinh nhật chủ, dụng thực thần kỷ thổ, tài tinh có thực là phúc, quan được tài tinh sanh phò. Thương quan tuy đương lệnh, được ấn tinh (giáp mộc) khắc chế hữu tình, năm tháng không phản bối, ngày giờ không đố kỵ, thủy chung sở đắc. Quan nhị phẩm phú quý vô đặng, tài bạch trăm vạn, con cái đẹp đẽ, thọ tám chục tuổi.

53 - Mậu tuất canh thân quý hợi ất mão

Tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn

Mệnh này có thổ sanh kim, kim sinh thủy, thủy sanh mộc, can chi đều như chế. Nhưng có tương sanh, mà không tranh đố, mậu tuất tàng tài tinh quy khố, quan tinh ấn tinh đều rõ ràng, thực thần sinh vượng. Xuất thân hương bảng, nhập cung vua, một thê hai thiếp, con cái mười ba người, khoa giáp liên đăng, tài hơn trăm vạn, thọ hơn chín chục tuổi.

54 - Giáp tý bính dần kỷ tị tân mùi

Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất

Mệnh này có mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, địa chi thủy sanh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim. Tất cả đều do chi sanh can, theo địa chi từ chi năm tý thủy sanh dần mộc đến can tân kim là kết, theo thiên can cũng chi năm tý thủy sanh giáp mộc đến can tân thì kết. Thiên địa đồng lưu. Khoa giáp liên đăng, quan lộ cực phẩm, gia đạo tề mỹ, khoa giáp liên đăng, thọ chín chục tuổi.
Chương 10 - Hình tượng

Nguyên chú: Thiên can thuộc mộc, địa chi thuộc hỏa, thiên can thuộc hỏa, địa chi thuộc mộc, hai khí thành một tượng. Nếu gặp kim thủy tắc bị phá, còn lại đều như thế.

Nhâm thị viết: Hai khí song thanh, trừ hỏa mộc hai hình, như thổ kim, kim thủy, thủy mộc, mộc hỏa, hỏa thổ là năm cục tương sanh. Năm cục tương khắc như mộc thổ, thổ thuỷ, thủy hỏa, hỏa kim, kim mộc. Tương khắc cục, rất kỵ bên trọng bên khinh. Nếu dụng kim thủy, tất hỏa thổ không nên gặp vì là tạp khí; bằng như dụng thủy mộc, tắc hỏa kim không nên giao tranh. Mộc hỏa thành tượng thành cục, sợ nhất kim thủy phá cục; thủy hỏa thành cục, kỵ gặp thổ mà thổ ngăn thủy. Các cục khác đồng như thế. Hành vận đắc khí không phá cục tất danh cao, lộc trọng; vận trình tạp khí hỗn loạn, danh lợi không thành mà khuynh gia bại sản. Cho nên cách cục hình tượng rất khó toàn mỹ. Nếu nhật chủ được sanh mà đắc cách thì chính là lưu thông chi diệu, nhưng nhật chủ bị khắc mà gặp vận trình tiết hóa nhật chủ cũng là hòa hợp hữu tình.

55 - Giáp ngọ đinh mão giáp ngọ đinh mão

Mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu

Mệnh này mộc hỏa hai khí thành tượng, dụng đinh hỏa thương quan, tú khí diệu dụng. Tứ trụ không có kim thủy. Kỷ tị vận, đinh hỏa lâm quan, nhập cung vua, danh cao chức trọng; canh ngọ vận quan sát hỗn cục, từ chức hồi cố hương. Hậu vận toàn nhâm quý thủy vượng, thật khó mà tốt được vậy.

56 - Đinh mão ất tị đinh mão ất tị

Giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý/ kỷ hợi

Mệnh này cũng mộc hỏa hai khí thành tượng, chỉ khác trên (không) có thương quan (mậu) thấu xuất. Nhật chủ thuộc hỏa, sinh tháng hạ, hỏa vượng nên mộc tòng hỏa thế, tạo thành cách viêm thượng, không nên gặp vận canh kim. Vận đông phương (thìn, mão, dần), hỏa được sanh trợ. Làm quan đến chức tuần phủ Chiết Giang; đến vận tân sửu, năm thủy mộc hỏa thụ thương, không thể tránh được hoạ vậy. Nhị khí thành tượng, chỉ có thể thuận theo mà không thể nghịch phản vậy.

57 - Bính ngọ mậu tuất bính ngọ mậu tuất

Kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần / quý mão/ giáp thìn

Mệnh này hỏa thổ hai khí thành tượng, dụng tuất thổ thực thần, tú khí diệu dụng. Tân sửu vận thấp thổ tiết hỏa, tú khí lưu hành, đăng khoa hương bảng; vận (sát) nhâm dần năm nhâm (thìn), dự phó hội, bất ngờ chết. Nhâm thủy kích bính hỏa, tất hỏa diệt vậy. Nếu như hai tuất thổ được hoán đổi bằng hai thìn thổ, là đất ướt không phải đất khô táo, tuy phùng thủy vận, cũng không gặp đại hung vậy.

58 - Mậu tuất tân dậu mậu tuất tân dậu

Nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão

Mệnh này thổ kim hai khí thành tượng, dụng tân kim thương quan diệu dụng. Mừng gặp vận phương bắc, tú khí lưu hành, thiếu niên đăng khoa giáp, sĩ chí hoàng triều. Giao vận bính dần, bính hỏa phá dụng thần tân kim, mất lộc. Phàm hai khí thành tượng, cần phải nhật chủ không được sanh, dụng thần hoặc thực hoặc thương quan. Gọi là tinh anh tú khí, thông tuệ phú quý đều có; vận khắc dụng thần, phá cục thì không tránh gặp họa. Như kim thủy, thuỷ mộc thành ấn thụ cách, không dụng được thực thương, cho nên không phú quý, cần nghiệm vậy.

59 - Mậu tuất quý hợi mậu tuất quý hợi

Giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị

Mệnh này thủy thổ hai khí thành tượng, mừng táo thổ được thông căn, tài mệnh hiếm có. Tuy nhiên, tháng hợi khí hàn, nên đến vận bính dần được khí hỏa sưởi ấm, vận đăng khoa giáp, thật vi diệu giáp mộc tàng trong hợi thủy ám sanh hỏa, làm quan đến chức quận thủ, quan lộ an bình.

Mùa đông khí hàn, thường dụng hỏa mới đẹp. Trừ một số trường hợp đặc biệt thuộc tòng cách.

60 - Quý hợi kỷ mùi quý hợi kỷ mùi

Mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu

Mệnh này thủy thổ tương khắc, hai khí thành tượng, sát không bị chế, nhật chủ thụ thương khắc. Sơ vận hỏa thổ, sanh trợ thất sát, tài cao chí lớn mà không gặp cơ hội, ngao du sơn thủy, thiếu người tri âm vậy. Giao vận ất mão, vận chuyển phương đông, chế sát hóa quyền, cơ hội bất ngờ, thăng tri huyện lệnh. Bởi vậy xem mệnh, gặp vận thực thương lại tốt đẹp, gặp ấn cục lại không hay, không đủ cát lợi. Tài cục, nhật chủ bổn khí không thụ thương, lại đắc vận trình, tất là toàn mỹ, ngộ nhỡ cục bị phá, tất sanh họa vậy.

Nguyên chú: Mộc tất đắc thủy sanh, hỏa (tiết mộc) hành mộc , thổ (khắc thủy, sinh kim) bồi mộc , kim (khắc mộc) thành mộc. Thành hình tượng cốt yếu không được quá vượng hoặc quá khuyết, tất có hại. Còn lại đều suy ra.

Nhâm thị viết: Nhật chủ thuộc mộc thành tượng, thực thương tiết khí nhật chủ, gặp thủy tức ấn tinh có thể sanh nhật chủ; quan sát quá vượng, có thể dụng hỏa khắc chế quan sát bảo hộ nhật chủ; ấn thụ thủy trùng điệp làm cho nhật chủ quá vượng, có thể dụng tài thổ khắc chế ấn bồi nhật chủ; tài suy kiếp vượng, có thể dụng kim tức quan sát khắc chế kiếp. Thành hình tượng sẽ đắc dụng (ý nói ngũ hành trong tứ trụ cần phải cân bằng mới đắc dụng), kế đến không bị thiên khô, danh lợi sao không toại nguyện được? Đơn cử luận về mộc như thế, ngũ hành đều có thể thành hình, chẳng qua là thay đổi hành khí mà thôi. Nếu tứ trụ không thành hình (không cân bằng), lại thêm gặp vận trình không tạo nên cân bình, tất chung thân lục đục, dữ nhiều lành ít, có chí mà vất vả gian nan lắm.

61 - Nhâm tuất nhâm tý giáp tý mậu thìn

Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi

Mệnh này thủy thế cường bạo, chỉ có mậu thổ tài tinh có thể làm dụng, không biết chỉ là phù phiếm. Tuy nhiên, mậu thổ cũng có căn gốc tại tuất thổ, nếu có thìn thổ mà không có tuất thổ, thìn thuộc thấp thổ, gặp thủy tất thành đồng đãng, nên mậu thổ không có căn mà hư nhược. Nếu không có chi thổ, há có thể phát phú vinh nổi danh được sao? Cho nên mệnh này trọng ở chi tuất táo thổ vậy. Nhưng hàn mộc không có hỏa sưởi ấm, phải có hỏa làm ấm, thì mộc mới phát phú vinh được, đến vận phương nam hỏa vượng, phát tài mấy vạn, danh khí lẫy lừng.

62 - Mậu dần ất mão giáp thìn tân mùi

Bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu

Mệnh này chi tam hội mộc cục, tỉ kiếp quá vượng, chỉ có một tân kim thấu xuất, chi mùi thổ sinh tân kim không đủ, sơ vận hỏa thổ vượng, không thiếu sinh hóa hữu tình, tiền tài hưng thịnh, dư dật; đến vận canh thân tân dậu, tân kim đắc địa mà tứ trụ cân bằng hữu dụng, làm quan đến chức châu mục; đến vận quý sanh mộc tiết kim, thất lộc.

Nhận xét: Trụ này dụng hỏa, kim đều được chẳng qua trong trụ can thấu tân kim, chi mùi tàng đinh hỏa. Nếu đổi lại không phải là tân mùi mà là tân sửu, khi đó không có đinh hỏa; gặp vận đinh tị rất hại vì đinh khắc tân quá nặng.

63 - Quý mùi ất mão giáp tuất ất hợi

Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu

Mệnh này có tuất thổ, tuất chứa mậu thực thổ, xem ra tài bạch có thể phong phú dư dật. Chỉ vì tứ trụ không có kim, không có hỏa; lại có chi hợi thủy nâng đỡ, quý thủy thông căn sanh tỉ kiếp, hợi mão mùi hợp mộc cục, trợ tỉ kiếp càn rỡ. Xem qua các vận trình, toàn tỉ kiếp kiêu ấn, mới biết tổ nghiệp tiêu ma, khắc vợ không con. Bởi vậy xem mệnh quan trọng ở vận trình, lời xưa xem xét về vận há có thể qua loa : “Đắc vận tất đắc chí, vô vận bất tự thành”

Nhật chủ vượng, trong trụ có tài cần phải có thực thương hóa kiếp bảo hộ tài, hoặc có quan khắc kiếp bảo hộ tài. Nếu không có thực thương quan sát lại có kiêu ấn, tất gặp vận kiêu ấn tỉ kiếp khắc chế tài tinh, khắc vợ con, bần cùng.
Nhâm thị viết : Độc tượng tức vượng cách, khúc trực viêm thượng. Hóa giả tức thực thương vậy, cục có thực thương cường vượng, hành vận thực thương, danh lợi đều toại nguyện. Tứ trụ ngũ hành đầy đủ, cần nên hợp mà được hợp, duy nhất hành khí thừa quyền, cũng chủ hanh thông tốt đẹp.
Ngày mộc, hoặc tam hội hoặc tam hợp toàn mộc cục, không có tạp khí kim khắc mộc là khúc trực cách; ngày hỏa, hoặc tam hội hoặc tam hợp toàn hỏa cục, không có hỗn tạp thủy khắc hỏa là viêm thượng cách; ngày thổ, tứ trụ toàn tứ khố thìn tuất sửu mùi, không có hỗn tạp mộc khắc thổ là giá sắc cách; ngày kim, hoặc tam hội hoặc tam hợp toàn kim cục, không có hỗn tạp hỏa khắc kim là tòng cách; ngày thủy, hoặc tam hội hoặc tam hợp toàn thủy cục, không có hỗn tạp thổ khắc thủy là nhuận hạ cách. Tòng một phương chi sẽ tú khí cát lợi, không giống sáu cách thường tình, cần phải đắc lệnh tháng, vượng lại được sanh. Vượng thế được dẫn thông thì đẹp nhất, cần nên xem xét kỹ càng.

Như cách Mộc độc vượng:
a - Gặp vận thổ (tài), cho dù tài là nguồn của cải nuôi dưỡng mệnh, trước tiên tứ trụ phải có thực thương làm dụng thần thông quan để không có tương tranh.
b - Gặp hỏa vận (thực thương), tinh hoa khởi phát, cần xem nguyên cục hữu tài vô ấn (tức có thổ mà không có thủy), phương không phản khắc, danh lợi có thể toại ý.
c - Gặp kim vận, phá cục, dữ nhiều lành ít.
d - Gặp thủy vận, mà cục không có hỏa, sanh trợ mộc vượng, cũng khá hanh thông (nhật chủ vượng, gặp ấn vận, tứ trụ không nên thấy thực thương).

Cho nên trước đây đã có thuyết về tòng vượng, gặp hành sanh vượng thì tốt; nếu trong cục lại có thực thương thì rất hung họa đến tính mạng. Như nguyên cục đã phục tàng phá thần, gặp vận hợp xung phá thần thì đẹp. Nếu nhật chủ không đắc lệnh, nếu gặp vận sanh trợ nhật chủ, công danh cũng khá; nếu như hành vận ngẫu nhiên gặp sát địa, lập tức gặp ngay hung họa, nếu trong cục có thực thương tất có khả năng phản khắc, phương sát địa cũng không đáng ngại. Tóm lại, can đứng đầu chi thần, dương khí thì cường, âm khí thì nhược; địa chi có hội hợp thành phương cục, lực hội tương đối mạnh hơn lực hợp. Độc tượng tuy đẹp, chỉ sợ vận trình phá cục; hợp tuy không hay, lại mừng chế hóa thành công.

64 - Giáp dần đinh mão giáp thìn bính dần

Mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu
Chi toàn dần mão thìn, tam hội mộc cục, hóa thần bính đinh vậy. Phát tiết tinh hoa, thông minh tú khí, thiếu niên khoa giáp, tiền đồ sáng lạng; vận mậu thìn, kỷ tị tài địa, đắc bính đinh tiết mộc sinh thổ; vận canh ngọ, tân mùi có ngọ mùi tàng bính đinh có thể khắc canh tân kim; giao vận nhâm thân khắc chế bính đinh phá cục tổn hại tú khí, hàng chức về nhà mất lộc.

65 - Kỷ mùi đinh sửu mậu tý kỷ mùi

Bính tý/ ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi

Mệnh Phí trung đường, thiên can mậu thổ gặp đinh hỏa. Tý sửu hợp hóa thổ, thành giá sắc cách. Thổ trọng cần kim vượng, sửu tàng tân kim không thể dẫn xuất, với lại cục thấu tàng 3 đinh hỏa, tân kim bị thương khắc, không được sanh hóa hữu tình, cho nên gian nan khốn đốn. Nếu thiên can thấu một canh tân, địa chi tàng một thân dậu, tất đẹp lắm thay.

Thổ vượng, nhật chủ lại thuộc thổ thì dụng kim là đẹp nhất, tú khí lưu hành. Cần nhất dụng thần kim phải có lực, có gốc mới tốt.

66 - Bính dần giáp ngọ bính tuất ất mùi

Ất mùi/ bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý

Chi toàn hỏa cục, mộc tòng hoả thế, thành cách viêm thượng. Tiếc là mộc vượng khắc thổ, tú khí bị thương khắc, thi hương khó thành, xuất thân nhà võ, làm quan đến chức phó tướng. Hành vận thân dậu, vận cũng có tuất mùi hóa, nên yên ổn; vận ất hợi bán hợp dần mộc, hàng chức; giao vận canh tý, thiên can không thấu mậu kỷ, chi phùng xung kích, chết ở trung quân.

Tứ trụ có chi hội hỏa cục nên hỏa cực vượng, nhật chủ thuộc hỏa nên dụng thổ đẹp nhất, tú khí lưu hành. Nếu đã dụng thổ thì kỵ nhất trụ có mộc, tất khắc thổ tổn thương. Hành vận có chi thuộc kim, tất bị chi hỏa khắc nhưng nhờ tứ trụ có chi thổ tuất mùi hóa hỏa bảo hộ kim nên an ổn (hoặc nếu chi thủykhắcchi hỏa bảo hộ chi kim cũng tốt).

Hành vận có can thuộc kim tất sẽ bị can hỏa trong trụ khắc, nhưng nếu có can thổ mậu kỷ thì đỡ xấu do hóa hỏa bảo hộ kim (hoặc nếu can thủy khắc can hỏa bảo hộ can kim cũng tốt). Trụ này không có can thuộc thổ nên xấu. Lại có tý thủy xung ngọ hỏa, tức phá cách viêm thượng nên càng xấu, nhất định gặp họa.

67 - Canh thân ất dậu canh tuất canh thìn

Bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần/ tân mão

Mệnh này thiên can ất hợp hóa canh hóa kim, địa chi hội kim cục thân dậu tuất, thành cách tòng kim, trụ vô thủy, chẳng những thi hương bất lợi mà còn chết không được yên lành. Xuất thân quân ngũ, quan tham tướng, giao dần vận, tử trận. Cục không có thực thương, lại có dần tuất bán hợp hỏa cục khắc kim cục.

Kim vượng, nhật chủ thuộc kim. Thuận theo vượng thế, tiết hóa kim thật đẹp, tinh hoa phát tiết, tú khí lưu hành, công thành danh toại. Trụ có kim vượng lại không có thủy thì không nên gặp hỏa vận, tất sẽ chế khắc kim phá cục, gặp tai họa.

68 - Nhâm tý tân hợi quý sửu nhâm tý

Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị

Địa chi hợi tý sửu, can thấu nhâm quý tân, thành nhuận hạ cách. Mừng hành vận không gặp thổ; giáp dần vận mộc vượng khí lưu hành, đăng khoa giáp bảng; ất mão vận được thăng châu mục; vận bính thìn nguyên cục không có thực thương chi hóa, tỷ kiếp tranh tài, mất lộc.

Thủy vượng, nhật chủ thuộc thủy, trụ không có mộc (thực thương) không nên gặp hỏa vận (tài vận). Vì thủy khắc hỏa, kiếp tài. Nếu trụ có mộc thì mộc sẽ hóa thủy bảo hộ hỏa, là vận yên ổn.

Nhâm thị viết : Tam hội hợp cục, chuyên luận về thương quan cùng tài tinh.
a - Nhật chủ vượng, thương quan sinh tài, do đó nên gặp vận tài, nhưng tứ trụ nhiều tỉ kiếp, tài tinh bị kiếp đoạt, gặp vận quan lại cát lợi, thương quan vận cũng đẹp.
b - Nhật chủ vượng, thương quan khinh, có ấn thụ, mừng gặp tài vận, gặp vận quan xấu.
c - Nhật chủ vượng, tài khinh, trụ có tỉ kiếp, mừng gặp quan vận, tài vận không đẹp.
d - Nhật chủ vượng, tài quan đều có, mừng gặp tài mà không mừng gặp quan.
e - Nhật chủ hưu tù suy nhược, quan ấn tương sinh, mừng gặp ấn vận mà không mừng gặp tỉ kiếp.

Phần nhiều luận mệnh, không thể cố chấp, cần phải xem xét toàn cục, tình huống hỉ kỵ mà luận.

69 - Mậu thân bính thìn đinh mão giáp thìn

Ðinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất

Nhật nguyên đinh mão, sinh tháng quý xuân. Thương quan sanh tài, hiềm mộc vượng thổ suy nhược, thi hương khó thành. Nhờ có thổ thương quan hóa kiếp, nên bính hỏa không đoạt tài, đến vận canh thân, tân dậu, thừa tổ nghiệp tuy suy vi, mà tự thân trùng chấn cơ nghiệp, tài phát hơn mười vạn.

70 - Kỷ tị tân mùi bính ngọ đinh dậu

Canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý/ quý hợi

Mệnh này tạo hỏa cục, chi thuộc phương nam hỏa địa, hỏa thổ thương quan sanh tài. Đinh hỏa cực vượng thấu can, cục không có khí thủy, kình dương tỉ kiếp, tổ nghiệp không bền, cha mẹ mất sớm, tuổi thơ cơ khổ, trung niên cơ hàn. Vận đông nam, là nơi mộc hỏa vượng địa, vợ con tiền bạc một chữ “không”. Đến vận sửu, phương bắc thấp thổ, tiết hỏa, ám hội kim cục, từ đây trở đi đắc tế ngộ, lập nghiệp phát tài, đến bảy mươi tuổi lập thiếp, sanh hai quý tử. Đến vận giáp quý hợi, phương bắc thủy địa, hoạch lợi mấy vạn, thọ đến chín mươi tuổi. Ngạn ngữ: “Hữu kỳ vận, tất đắc kỳ phúc”,

Trụ này tam hội hỏa cục, hỏa cực vượng, nhật chủ thuộc hỏa. Mừng nhất trụ có can thấu kỷ thổ, chi tàng mùi thổ, thực thương tú khí lưu hành. Nếu gặp vận thực thương thổ tiết hóa hỏa tất sẽ phát tiết tinh hoa rất đẹp. Hoặc gặp tài vận kim cũng tốt do trụ đã có thổ tiết hóa hỏa bảo hộ kim. Vì trụ đã có thực thương, nhật chủ lại vượng nên gặp ấn vận khắc chế thực thương rất xấu. Đồng thời trong trụ đã có tài tinh, nhật chủ lại vượng nên gặp vận tỉ kiếp cũng xấu. Gặp thủy vận (quan vận) cũng khá, do trong trụ đã có can chi thổ khắc thủy bảo hộ hỏa.
Nguyên chú: Như giáp mộc sanh tháng dần, mão thìn; bính hỏa sinh tháng ngọ, mùi đều là hình toàn. Mậu thổ sinh tháng dần, mão, thìn; canh kim sinh tháng tị ngọ mùi đều là hình khuyết.

Nhâm thị viết: Thuyết hình toàn nên tổn, hình khuyết nên bổ, tức tử bình “vượng nên tiết nên thương, suy tắc mừng trợ mừng sinh”. Sách về mệnh lý vạn quyền, không ngoài 2 cú này, cổ nhân nghiên cứu thâm ảo dị thường, tác dụng thật chí lý, cốt tủy vượng dụng tiết dụng thương, suy dụng sinh dụng trợ. Mới thấy cát hung đảo điên, sinh ra nghi kỵ, nên luận mệnh cần phân biệt cho tỏ tường.

Nên tiết hóa được tiết hóa là đẹp nhất, nên khắc chế được khắc chế là có công. Tiết hóa thì dùng thực thương, khắc chế thì dùng quan sát. Cùng là vượng mà có khi tiết hóa lại hại họa, khắc chế lại có lợi; hoặc tiết hóa có lợi, khắc chế có hại, cho nên tiết hóa khắc chế cần nên phân rõ để dụng cho đúng.

Nên trợ được trợ thì tốt, nên sinh được sinh thì cát lợi. Trợ thì dùng tỉ kiếp, sinh thì dùng ấn thụ. Đều là suy mà có khi trợ lại hung, sinh thì được cát; hoặc trợ thì được cát, sinh lại hung hoạ. Cho nên trợ hay sinh cũng nên phân biệt tỏ tường để dụng.

Như nhật chủ vượng tướng, trong trụ tài quan vô khí suy nhược, tiết hóa tất quan tinh sẽ bị thương tổn, nên dụng khắc chế thì có lợi, dụng tiết hóa thì có hại vậy (tức lấy Tài Quan làm dụng thì cát còn lấy Thực Thương làm dụng thì hung).

Nhật chủ vượng tướng, trụ không có tài quan, cục toàn tỉ kiếp, dụng khắc chế tất có hại, dụng tiết hóa thuận theo khí thế lại có lợi (tức lấy Tài Quan làm dụng thì hung còn lấy Thực Thương làm dụng thì cát).

Nhật chủ suy nhược, trong trụ tài tinh trùng điệp, ấn thụ bị khắc nên không có gốc để sinh nhật chủ, dụng tỉ kiếp trợ nhật chủ thì cát, dụng ấn sinh nhật chủ tất hung vậy (vì Ấn bị thương tổn thành vô dụng nên phải lấy Tỷ Kiếp để trợ Thân và chế Tài mới cát).

Nhật chủ suy yếu, trong trụ quan sát thừa vượng, không cần xét vượng suy quan sát, tỉ kiếp trợ nhật chủ sẽ gây phản khắc vô tình, không bằng ấn thụ hóa quan sát sinh nhật chủ, trợ nhật chủ tắc hung họa, sinh nhật chủ tắc cát lợi (vì Ấn vừa có tác dụng hóa Quan Sát vừa có thể sinh Thân còn Tỷ Kiếp chỉ có tác dụng trợ Thân để đối đầu với Quan Sát nên dễ bị thương tổn).

Theo lời tiền nhân, mộc sanh tháng dần mão thìn, hỏa sanh tháng tị ngọ mùi là hình toàn, luận về can cũng như vận. Như mộc sanh tháng dần mão thìn, can lộ canh tân, chi tàng thân dậu, chẳng lẽ lại coi là hình toàn mà cần tổn chi? Hoả sanh tháng tị ngọ mùi, can thấu nhâm quý, chi tàng hợi tý, chẳng lẽ vẫn coi là hình toàn mà cần tổn chi? Thổ sanh tháng dần mão thìn là hình khuyết, can thấu bính đinh, chi tàng ngọ lại cho là hình khuyết mà cần bổ chi? Phàm nghiên cứu cái cơ lý vượng biến nhược, nhược biến vượng, không thể cố chấp được vậy.

71 - Đinh sửu canh tuất canh tý giáp thân

Kỷ dậu/ mậu thân/ đinh mùi/ bính ngọ/ ất tị/ giáp thìn

Trụ này kim sanh mùa thu cứng sắc ngọn, quan tinh suy nhược hư thoát, không thể khắc chế, tài tinh lâm tuyệt, lại còn sanh quan. Sơ vận thổ kim, tiết hỏa sanh kim, hình thương phá tán; đinh mùi, bính ngọ trợ khởi quan tinh, gia nghiệp hưng thịnh; ất tị vận thật đẹp, thương khắc nhật chủ có công vậy.

Nhật chủ thuộc kim rất cần dụng hỏa, vì hỏa luyện kim mà diệu dụng. Trụ này sanh vào tháng tuất, hỏa khố nên đinh hỏa còn có gốc, có thể làm dụng thần.

72 - Mậu thân nhâm tuất canh thân ất dậu

Quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn

Mệnh này canh hợp ất hóa kim, không thấy quan tinh, chi toàn thân dậu kim vượng, nhật chủ lại tọa thân kim lộc vượng, quyền tại mộc phương kim cục. Nên hóa không nên khắc, tuy can nhâm thấu, bị mậu thổ khắc nên không thể dẫn thông tiết kim, Sơ vận quý hợi, vận cát lợi; giao vận bính dần, khắc chế kim, một đời nhất bại như vôi, cơm áo gian nan, tự tử. Trụ này gọi là tiết hóa chi cát lợi, khắc chế chi có hại vậy.

73 - Canh thân tân tị bính thìn ất mùi

Nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi

Mệnh này theo tục luận, bính hỏa sanh tháng tị, kiến lộc nhật chủ vượng tất nên dụng tài. Không biết canh tân trọng điệp thâm căn, độc nhất ất lộ ấn tinh thụ thương, nhật chủ nhược cũng biết hĩ. Vận giáp thân, ất dậu, kim đắc địa mộc vô căn phá háo dị thường; bính tuất đinh vận, trùng chấn gia phong, vận đẹp. Mệnh này tài đa thân nhược, nên tỉ kiếp trợ thân tất cát lợi.

74 - Nhâm tý quý sửu bính ngọ nhâm thìn

Giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi

Mệnh này quan sát cường vượng, nhật chủ cô thế suy nhược, tuy không có thực thương, nhưng sửu thìn thuộc thấp thổ, có thể dưỡng thủy, không ngăn thủy. Sơ vận giáp dần, ất mão hóa sát sanh thân, sớm nhập học, tiền của có thừa; giao vận bính thìn, chẳng những không trợ thân, mà ngược lại bị quan sát hồi khắc, hình thê khắc tử, gia nghiệp hao tán; năm thân ám hợp sát cục mà chết. Mệnh này sinh chi tắc cát lợi, trợ chi tất phản hại vậy.

Trụ này quan sát thừa vượng, can thấu nhâm quý, chi tàng tý sửu thìn toàn là thủy vượng. Nhật chủ bính tọa ngọ hỏa, ngọ không thông căn, không được sanh trợ, tý xung ngọ, lại có sửu thìn kề sát (thuộc thấp thổ) hối hỏa sanh kim, nên cực nhược. Cần phải dụng mộc ấn tinh hóa sát sanh nhật chủ. Khi gặp vận bính thìn, nhâm khắc bính quá nặng, liền gặp tai họa. Nếu trong trụ can lộ giáp ất hóa nhâm quý thủy bảo hộ hỏa thì không đến nỗi nào.
Chương 11 - Phương Cục

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Mười hai chi có dần mão thìn tam hội mộc cục phương đông; tị ngọ mùi hỏa cục phương nam; thân dậu tuất kim cục phương tây; hợi tý sửu thủy cục phương bắc. Phàm tam hội cục là thành một phương cục, như tam hội cục dần mão thìn lực lượng mạnh hơn tam hợp hợi mão mùi. Ngày mậu thổ sinh tháng dần, gặp tam hội mộc cục, đều luận là sát cục; sinh tháng mão, gặp tam hội mộc cục, luận là quan cục, ngày kỷ thổ thì ngược lại. Sinh tháng thìn, cần xem thế của dần mão, phân biệt khinh trọng cho rõ ràng, nặng là sát, còn lại là quan; Nếu chỉ là bán hội, tất nhất định không như tam hội, nói phương cục hỗn chi là ý nói hỗn tạp, như mộc cục gặp chi hợi thủy, sanh vượng mộc cục; hoặc mộc cục gặp chi mùi, vừa lại là nơi mộ của mộc. Dụng tam hợp cục, sách có sai lệch nhiều? Về phần hiệu dụng, hợp cục tất dụng đa, mà phương cục dụng hợp, không luận phương mà giải thích gượng gạo vậy.

75 - Giáp dần đinh mão mậu thìn kỷ mùi

Mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu

Mệnh này tam hội mộc cục, lại có chi mùi là hỗn cục, tuy nhiên nếu không có mùi thổ tất nhật chủ mậu thổ hư nhược, với lại thiên can giáp mộc thấu xuất tất là sát, không phải quan, nhật chủ cần có mùi thổ trợ thân mới có thể gánh được sát tinh, thân sát đều vượng, danh lợi song huy. Xuất thân thế gia, làm quan cực phẩn, mới biết phương hỗn cục vô hại vậy.

76 - Bính thìn canh dần ất mão đinh hợi

Tân mão/ nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu

Mệnh này chi tam hội mộc cục, hoả sáng thì mộc được tú khí, mừng nhất bính hỏa khắc canh kim, ất mộc sinh tháng dần, đắc hợi thủy sinh trợ. Phong lưu tiêu sài, học vấn uyên thâm. Đinh hợi sinh mộc trợ hỏa, rất cần nhờ vào mộc; vận quý tị danh cao chức trọng thiên triều; vận giáp ngọ bán hợp dần mộc hóa hỏa được mão mộc sinh, trở thành trụ cột họ đặng lâm, ra sức vơ vét tài vật, là chỗ dựa gia tộc, đến vận đinh dậu, ất mộc vô căn, kim đắc địa, phá mất tam hội cục tú khí, phạm tội mất chức, nếu không có hợi thủy hóa dậu kim, làm sao có thể miễn đại hung!

Nhâm thị viết: Địa chi tam hợp cục như hợi mão mùi mộc cục, dần ngọ tuất hỏacục, tị dậu sửu kim cục, thân tý thìn thủy cục, đều dẫn đến một hành cực vượng. Trong trụ ngộ tam hợp cục, lực cát hung hiển hiện rất rõ. Hai chi cũng có thể hợp (tức bán hợp), tuy nhiên phải có vượng chi, hoặc hợi mão hoặc mão mùi đều là bán hợp mộc cục, mão là vượng chi, hợi chỉ là thứ chi. Phàm tam hợp cục rất kỵ xung, như hợi mão mùi mộc cục, lại lẫn lộn chi dậu sửu ở giữa trong trụ, mà thành phá cục. Tuy trong trụ có tạp địa chi xung cục, nhưng không kề sát, hoặc chi xung ở bên ngoài, thì hội cục cùng với tổn cục đều thiệt hại. Về hai chi hội cục, mà tương trợ nhau thì đẹp, gặp xung nhất định cục bị phá.

Hành vận cần phân biệt nam bắc sinh khắc cục. Như mộc cục, nhật chủ là giáp ất, tứ trụ thuần mộc, không có hỗn tạp trong trụ, vận hành phương nam tú khí lưu hành tất thuần; Hành vận phương bắc, bị sinh trợ quá mạnh, không tốt nhưng có cứu. Hoặc can chi có hỏa thổ, vận hành nam phương, danh lợi đầy đủ; vận hành phương bắc, lập tức gặp tai họa vậy.

77 - Giáp dần ất hợi ất mão quý mùi

Bính tý/ đinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi

Mệnh này tam hợp mộc cục, chi còn lại dần mộc, tuy nhiên tứ trụ vô kim, thế mộc cực vượng, đắc một phương tú khí. Thiếu niên khoa giáp, duy vận canh thìn tân tị, tuy có quý thủy tiết hóa kim (can vận canh tân), nhưng cũng không tránh khỏi hình tang nổi sóng, quan lộ gian nan. Đến sáu mươi tuổi, vận nhâm ngọ quý mùi, thăng Tư Mã huyền lệnh, tiếp đến tiến triều ca mà thăng quan, quyền lớn như biển, ai có thể ngự chế! Bởi vậy xem chi, mộc cục cường vượng, vận hành đông nam bắc đều cát lợi, duy kỵ phương tây kim vận khắc hại phá tán.

Trụ này mộc vượng, nhật chủ thuộc mộc, lại không có hỏa nên hành vận hỏa, thủy, mộc đều cát lợi. Chỉ duy gặp vận kim vượng khắc chế mộc, phá cục là tai họa liền gặp. Nếu trong trụ có hỏa, gặp vận thủy cũng thật đáng ngại.

78 - Giáp dần đinh mão ất mùi đinh hợi

Mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu

Mệnh này cũng tam hợp mộc cục, chi còn lại dần mộc. Dụng đinh hỏa thực thần tú khí, khác mệnh trên luận tòng mộc vượng vậy. Đến vận kỷ tị, đinh hỏa lâm quan, đăng khoa giáp bảng công danh hiển lộ; vận canh ngọ tân mùi, nam phương là nơi bại địa của canh tân kim, không thể thương khắc dụng thần, quan lộ bình yên. Nhâm thân vận, mộc hỏa giai thương, phá tam hợp cục, chết trong quân. Mệnh trên tòng cường, nam bắc đều cát lợi; mệnh này dụng mộc hỏa, vận trình tây bắc đều có hại. Bởi vậy xem hai mệnh thấy, cục hỗn phương vô hại vậy.

Nhâm thị viết: Phương cục cùng có (tam hợp, tam hội) là hỗn cục. Như dần mão thìn với mùi; hợi mão mùi với dần, thìn; tị ngọ mùi với tuất; dần ngọ tuất với tị mùi; thân dậu tuất với tị, sửu; tị dậu sửu với thân, tuất; hợi tý sửu với thân, thìn; thân tý thìn với sửu, hợi. Can vô phản phục, phương cục cùng có, khí thế vượng cực, cần nhất thiên can thuận theo khí thế sẽ cát lợi, tuyệt vời (ý nói dụng thực thương tốt đẹp). Nếu địa chi dần mão thìn, nhật chủ thuộc mộc, lại gặp hợi chi sanh, mùi chi khố; hoặc địa chi hợi mão mùi, nhật chủ thuộc mộc, hoặc có dần thìn trong trụ, hoặc gặp vận chi dần thìn, nên mộc cực vượng; kim không năng khắc mộc, cần nhất thiên can thấu hỏa, tiết khí tinh anh, thiên can không thấu kim thủy tức can vô phản phục, tiếp đến thổ vận, tức toàn thuận đắc. Nếu như thiên can không thấu hỏa nhưng vẫn sanh mộc, gặp hung có thể giải. Ngược lại thấu can hỏa lẫn can thủy, hoặc vô can hỏa mà lại thấu can kim đều là can phản phục, gặp vận thổ tất có thể ngăn thủy bảo hộ hỏa, gặp hỏa tất có thể khắc kim, cũng khá tốt. Như nhật can thuộc thổ, thiên can đắc hỏa là tương sinh, cũng không phản phục; nhưng can hỏa lại gặp can kim tức thế cô địch cường bạo, gặp can thủy sanh trợ cường thần tất phản phục. Cho nên can chế chi cần phải thịnh, nếu nhược cần phải hóa chi mới đẹp.

79 - Giáp dần đinh mão ất hợi quý mùi

Mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu

Mệnh này phương cục đều có (tam hợp cục lại thêm bán hội cục), can đinh hỏa đắc lệnh tháng độc thấu xuất, phát tiết tinh anh, kỳ diệu vậy. Đáng tiếc là thiên can quý thủy thấu xuất, thông căn hợi thủy. Khắc thương đinh hỏa tú khí, tức thiên can tương hại nhau, nghèo khổ không con cái. Giả sử thay quý thủy bằng một can hỏa hoặc thổ, danh lợi toại mỹ vậy.

80 - Đinh mão giáp thìn giáp dần ất hợi

Quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý/ kỷ hợi/ mậu tuất

Mệnh này cũng phương cục đều có (tam hội cục lại thêm bán hợp cục), thiên can vô thủy, đinh hỏa tú khí lưu hành, hành vận không phản khắc. Hương bảng, sĩ chí châu mục, con cái đầy đủ, tiền tài dư dả, tính nhân từ phúc hậu phẩm hạnh, thọ đến tám mươi tuổi, vợ chồng thương yêu. Bởi vậy xem hai mệnh, thấy rằng can phản phục thật họa không nhỏ.
Nguyên chú: Trụ dần mão thìn hội mộc cục, nhật chủ giáp ất, là thấu nguyên thần, mà lại ngộ hợi thủy, mùi thổ quyết không phát phúc, duy thuần nhất hỏa vận mới tốt đẹp.

Nhâm thị viết : Thành một phương can thấu nguyên thần, nhật chủ đồng khí phương cục. Như mộc phương (hội mộc cục) ngày chủ thuộc mộc, hỏa phương ngày chủ thuộc hỏa, tức là nguyên thần lộ ra. Lại có sanh địa, khố địa thì không phát phúc được, thân vượng thì không nên sinh trợ thêm vậy. Tuy nhiên, xem khí thế không thể cố chấp, quá nguyên tắc được. Thành phương thấu nguyên thần, dễ biết nhật chủ vượng, không nên gặp hành vận sanh địa, khố địa, phương tỉ kiếp cũng vậy. Nhưng can năm, can tháng, can giờ không tạp tài quan, lại có kiếp ấn, cũng có thể phát phúc. Như gặp thuần nhất hỏa vận, chân vị tú khí lưu hành. Như can năm tháng giờ, tài quan vô khí, lại gặp hành vận sanh khố địa, chẳng những không thể phát phúc mà còn hình tang hao tán.

81 - Mậu dần giáp dần giáp thìn đinh mão

Ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân

Mệnh này thành tam hội cục, can thấu nguyên thần, tứ trụ không tạp kim thủy, can đinh hỏa thổ tú, thuần cách. Sơ vận hỏa thổ, trung hương bảng, danh lợi song toàn; nhiều mộc hỏa bị mờ, đinh hỏa không thể tiết hóa mộc, cho nên đến vận canh thân, không thể tránh gặp họa.

82 - Quý mão bính thìn giáp thìn bính dần

Ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất

Mệnh này tài vượng, bính thực sanh tài, dụng tài vi diệu, bính hỏa là hỉ thần, kỵ quý thủy. Thân vượng dụng tài, thừa hưởng tổ nghiệp hơn mười vạn, sơ vận thủy mộc, nhất bại như vôi; đến vận tân hợi, hỏa tuyệt mộc sanh, thủy lâm vượng địa, mất mạng. Nên xem mệnh, bất luận thành phương cục, trước tiên cần xem thế tài quan. Nếu tài vượng, tất dụng tài; hoặc quan được tài tương sinh, tất dụng quan; như tài không thông lệnh tháng, quan có được tài sinh cũng không vượng được, tất dụng thực thương cát lợi.

Nguyên chú: Ngày giáp ất ngộ hợi mão mùi tam hợp mộc cục, canh tân là quan sát, lại thấy tả thìn hữu dần tất danh lợi không có.

Nhâm thị viết: Địa chi hội mộc cục, nhật chủ nguyên thần lộ ra, lấy tân làm quan, canh làm sát, hư thoát vô khí, can thổ thấu xuất, thổ cũng hưu tù, không thể sanh kim, địa chi có thân, dậu, sửu thì đẹp. Nếu không có thân, dậu, sửu mà lại tàng thìn dần, tất mộc thế quá thịnh, kim thế quá suy, chung thân danh lợi vô thành. Nếu đắc tuế vận khắc quan tinh, cũng sẽ phát đạt, cần trong trụ trước tiên phải có thực thương, kế đến không gặp hành vận quan sát, danh lợi có thể toại nguyện.

83 - Tân mùi tân mão ất mùi đinh hợi

Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu

Mệnh này tam hợp mộc cục, mộc thế thịnh vượng, kim khí hư thoát, mừng có đinh hỏa thấu xuất, chế sát làm dụng thần. Sơ vận thổ kim, bôn ba vất vả; đinh hợi vận, hóa mộc chế sát, được phong phó tướng; bính tuất vận tuất tàng đinh khắc tân kim, thăng huyện lệnh. Mệnh này cường chúng mà địch quả (ý nói thuận theo cường thịnh mà khắc chế suy nhược), sát không vượng nên chế phục vậy. Đến dậu vận, sát phùng lộc vượng, phá mất mộc cục thất lộc.

84 - Tân mùi tân mão ất mùi mậu dần

Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu

Mệnh này ất mộc quá vượng, tuy không hội mộc cục, nhưng dần mộc so với hợi thủy còn mạnh hơn. Xem trụ thấy ba thổ, hai kim, tựa hồ quan sát sinh vượng, chẳng biết đề cương tháng mão vượng, chi tàng dần mộc căn vượng, địa chi không có thân dậu sửu. Sơ vận thổ kim chi hương, gia nghiệp hưng thịnh; giao vận đinh hợi, chế sát hội cục, hình thê khắc tử, phá háo dị thường, phạm tội mất chức, u buồn mà chết.

85 - Canh dần kỷ mão ất hợi quý mùi

Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu

Mệnh này hợp mộc cục chi tàng dần mộc, can thấu canh kim, hai bên không có sinh trợ, tứ trụ vô tình, dụng tài tất tài bị kiếp đoạt, dụng quan tất quan lâm tuyệt địa, dụng thần không căn gốc, làm người thiếu ý chí, tâm không chuyên nhất, mới biết gia nghiệp phá tán. Đọc sách không thành tựu, học y thuật cũng không thành, học dịch, học mệnh, sở học quá nhiều, chẳng kể cho hết mà chẳng thành tựu được môn nào, xuất giá làm tăng nhân.

Nguyên chú: Ngày giáp ất ngộ hợi mão mùi tam hợp mộc cục, canh tân là quan sát, lại thấy tả thìn hữu dần tất danh lợi không có.

Nhâm thị viết: Địa chi hội mộc cục, nhật chủ nguyên thần lộ ra, lấy tân làm quan, canh làm sát, hư thoát vô khí, can thổ thấu xuất, thổ cũng hưu tù, không thể sanh kim, địa chi có thân, dậu, sửu thì đẹp. Nếu không có thân, dậu, sửu mà lại tàng thìn dần, tất mộc thế quá thịnh, kim thế quá suy, chung thân danh lợi vô thành. Nếu đắc tuế vận khắc quan tinh, cũng sẽ phát đạt, cần trong trụ trước tiên phải có thực thương, kế đến không gặp hành vận quan sát, danh lợi có thể toại nguyện.

83 - Tân mùi tân mão ất mùi đinh hợi


Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu

Mệnh này tam hợp mộc cục, mộc thế thịnh vượng, kim khí hư thoát, mừng có đinh hỏa thấu xuất, chế sát làm dụng thần. Sơ vận thổ kim, bôn ba vất vả; đinh hợi vận, hóa mộc chế sát, được phong phó tướng; bính tuất vận tuất tàng đinh khắc tân kim, thăng huyện lệnh. Mệnh này cường chúng mà địch quả (ý nói thuận theo cường thịnh mà khắc chế suy nhược), sát không vượng nên chế phục vậy. Đến dậu vận, sát phùng lộc vượng, phá mất mộc cục thất lộc.

84 - Tân mùi tân mão ất mùi mậu dần

Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu

Mệnh này ất mộc quá vượng, tuy không hội mộc cục, nhưng dần mộc so với hợi thủy còn mạnh hơn. Xem trụ thấy ba thổ, hai kim, tựa hồ quan sát sinh vượng, chẳng biết đề cương tháng mão vượng, chi tàng dần mộc căn vượng, địa chi không có thân dậu sửu. Sơ vận thổ kim chi hương, gia nghiệp hưng thịnh; giao vận đinh hợi, chế sát hội cục, hình thê khắc tử, phá háo dị thường, phạm tội mất chức, u buồn mà chết.

85 - Canh dần kỷ mão ất hợi quý mùi

Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu

Mệnh này hợp mộc cục chi tàng dần mộc, can thấu canh kim, hai bên không có sinh trợ, tứ trụ vô tình, dụng tài tất tài bị kiếp đoạt, dụng quan tất quan lâm tuyệt địa, dụng thần không căn gốc, làm người thiếu ý chí, tâm không chuyên nhất, mới biết gia nghiệp phá tán. Đọc sách không thành tựu, học y thuật cũng không thành, học dịch, học mệnh, sở học quá nhiều, chẳng kể cho hết mà chẳng thành tựu được môn nào, xuất giá làm tăng nhân.
Chương 12 - Bát Cách

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Bát cách, mấu chốt luận mệnh. Trước xem có đắc lệnh tháng, sau xem thiên can có thấu lộ, kế tiếp xem sinh vượng để định chân giả, cuối cùng mới đến thủ dụng, phân thanh trọc, như vậy thật mới theo thuận lý, nếu đắc lệnh tháng lại phùng lộc nhận, không theo cách cục nào có thể thủ dụng, cần phải xem xét nhật chủ hỉ kỵ không ngoài tìm thiên can thấu xuất, nhờ đó có thể làm dụng thần. Tuy nhiên cách cục có chánh, có biến. Chánh cách tức gồm đủ ngũ hành sinh khắc thường tình như quan sanh ấn, sát sanh ấn, tài sanh sát, thực chế sát, thực sanh tài, thương quan bội ấn, thương quan sanh tài; biến cách nhất định phải tòng khí thế của ngũ hành, có tòng tài khi tài vượng, tòng quan sát, tòng thực thương, tòng vượng cách (thuận theo hành khí vượng), tòng nhược cách (thuận theo hành khí suy nhược), tòng thế, một hành đắc khí, hai khí thành hình; còn lại ngoại cách dị cục không theo lý, tòng ngũ hành chỉ là lời sai lầm. Đến như “Lan thai diệu tuyển”, định kỳ cách dị cục, nạp âm chư pháp, không cần phải biện giải mà có thể biết ngay là hoang đường vậy. Như nói về cát hung thần sát, ngày nhâm thìn là “vương kỵ long bối”, nhâm dần là “vương kỵ hổ bối” đều không đáng tin vậy! sao không có nhâm ngọ, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm tý kỵ hầu, mã, chuột, chó!!! “lục âm triều dương”, “thử quý cách”..… đều là ngụy thư, học giả cần nên nghiên cứu ngũ hành chi lý cho tường tận vậy, không nên loạn ngôn làm mê hoặc lòng người.

86 - Canh thìn quý mùi ất mùi quý mùi

Giáp thân/ ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu

Mệnh này chi tàng ba mùi, nhật chủ còn dư khí, can thấu hai quý, sanh phù ất mộc, quý thông căn thủy khố. Quan tinh độc thấu canh kim, quý thủy nhuận thổ dưỡng kim, sanh hóa hữu tình, tài vượng sanh quan, đắc trung hòa. Xuất thân khoa giáp, làm quan đến chức tướng soái, một đời cát lợi an bình.

87 - Kỷ sửu nhâm thân đinh mùi bính ngọ

Tân mùi/ canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần

Mệnh này xem qua thấy tổng quát tương đồng với mệnh trên, quan tinh đắc thế, hà cớ sao trên đắc phú quý, mệnh này lại khốn cùng? Chẳng biết rằng mệnh này không có ấn, quan khắc nhật chủ, ngọ mùi tuy hỏa còn dư khí lộc vượng, sửu chứa quý thủy ám thương ngọ mùi, nhâm thủy phùng sanh, lại khắc bính hỏa, đáng ngại kỷ thổ nhất thấu, không thể chế thủy, ngược lại tiết hỏa; lại phùng thổ vận, tiết hỏa khí, khắc tiết quá nhiều. Công danh bất thành, tài hao phá tán, không khỏi hình thê khắc tử. Nghiên cứu kỹ thấy kỷ sửu thật hại, về sau gặp vận thủy mộc, tuy là tiền vận gặp lận đận, nhưng chung thân vào hậu vận nhất định hanh thông thuận lợi.

88 - Quý mùi ất mão bính ngọ tân mão

Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu

Mệnh này chánh cách quan thanh ấn, mừng mão mùi ám hợp mộc cục, là người nhân phẩm siêu quần, tài hoa trác tuyệt, văn vọng cao như núi bắc đẩu, phẩm hạnh như lương ngọc kim tinh. Tuy nhiên ấn tinh quá vượng, quan tinh tiết khí, thần có thừa mà tinh không đủ, đến nỗi công danh lận đận, còn trẻ khó được toại nguyện về danh lợi, mừng là cách chánh cục thanh, tài tinh gặp hợp, tuy tài cao mà ít được trọng dụng, cuối cùng danh lợi song toàn, làm quan thanh cao.

89 - Tân mão bính thân quý mão nhâm tuất

Ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão/ canh dần

Mệnh này ấn thụ cách, lấy thân kim làm dụng thần, bính hỏa lâm bệnh địa, nhâm thủy thấu xuất là dược, tức bệnh có cứu, ngũ hành cân bằng, thu lệnh thủy thông nguyên. Vận quý tị, kim thủy phùng sanh trợ, khoa giáp liên đăng; nhâm thìn vận gặp bệnh có thuốc cứu, làm đến huyện lệnh; vận tân mão, canh dần phùng kim không thể sanh hỏa mà trở thành ấn sinh nhật chủ, danh lợi song toàn.

90 - Tân mão bính thân quý mão giáp dần

Ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão/ canh dần

Mệnh này cũng lấy thân kim làm dụng thần, bính hỏa lâm bệnh địa, cùng mệnh trên chỉ khác một dần mộc, chẳng những có bệnh mà không có thuốc, mà còn sanh trợ bệnh thần. Trên danh lợi song toàn, mệnh này có bệnh không thuốc, gặp đúng vận mới khá được. Hiềm dần thân xung nhau, mão mộc trợ dần, ấn thụ thân kim thụ thương, mộc vượng kim khuyết, hiềm lệnh tháng thuộc lục thân, khó tránh bị chia lìa, tiền tài hao tán. Nhâm vận trợ thân kim khử đi bệnh, tài nguyên đầy đủ; tân mão, canh dần thuộc phương đông, kim vô căn, công danh không thể tiến thủ, gia nghiệp không khá. Tuy nhiên nhờ cách cục chân chánh, ấn tinh nắm lệnh, cho nên tâm tình khoáng đạt, văn Chương tài hoa xuất chúng. Chỉ hiềm lộ ra lệnh tháng thân kim bị xung, không tránh khỏi trầm luân khổ ải.

Bởi vậy xem mệnh, cách cục không thể luận cố chấp vậy, không cần câu nệ tài quan ấn cách, cùng nhật chủ vô can. Nhật chủ vượng cần nên chế, suy cần nên tương trợ, ấn vượng tiết quan cần có tài, ấn suy phùng tài nên có kiếp, dụng pháp này không thay đổi.

Nhâm thị viết: Xuất phát từ Diêu hệ, tức ám xung ám hợp chi cách. Tục thư luận phi thiên lộc mã cách. Như ngày bính ngọ, chi toàn 3 ngọ, ngày quý dậu chi toàn 3 dậu, ngọ ám xung tý thủy làm quan, dậu ám hợp thìn thổ làm quan. Trên có xung tài hợp tài, như ngày nhâm tý chi toàn 3 tý, ám xung ngọ hỏa làm tài; ngày ất mão chi có 3 mão, ám hợp tuất thổ làm tài. Lại nói trước tiên, tứ trụ cần không có tài quan, thì có thể xung hợp vậy. Xung thì tán, hợp thì hóa, làm sao có thể dụng được? Tứ trụ nguyên có tài quan, không nên xung hợp, huống hồ tứ trụ không có tài quan. Còn như tạp khí tài quan, cũng vẽ rắn thêm chân vẽ vời vô ích, như thìn tuất sửu mùi, không ngoài chi tàng 3 can, đều cho là tạp khí; dần thân tị hợi, cũng tàng 3 can cớ sao không luận như vậy? khố tàng dư khí, có thể nói là trở ngại, sanh địa chi thần, chẳng lẽ là phản khí? Lại cho rằng tạp khí tài quan cần nên xung thật là hàm hồ! Nếu giáp mộc sanh tháng sửu, tất tài quan tạp khí, mừng gặp mùi xung, mùi tàng đinh hỏa, khắc thương quan tinh tân kim tàng trong sửu, chính là phá cách hĩ, thiên can nếu không thấu xuất phải dụng cách cục.

Lộc phân bốn loại, lộc chi năm là bối lộc, lộc chi tháng là kiến lộc, lộc ngày là chuyên lộc, lộc giờ là quy lộc. Cho rằng kiến lộc mừng gặp quan tinh, quy lộc kỵ quan tinh, lại luận rằng chuyên lộc bối lộc sẽ đi nhiều, quy lộc không gặp quan tinh thì thanh vân đắc lộ .v.v… đều là hàm hồ. Luận mệnh cần nhất phải có căn nguyên. Đại phàm cách cục thuần nhất, trăm mệnh không có được một vậy. Còn cách cục phá hư tạp khí thì xem mười đã thấy đến tám chín đều có. Chánh cách thì dụng theo thông thường, hành vận không phản khắc, danh lợi tự nhiên; phá cách tổn hại dụng thần, thì có bệnh vậy, ưu sầu nhiều vui mừng ít. Nhưng nếu hành vận thích hợp, khử mất kỵ thần, sanh trợ dụng thần giống như người bệnh lâu ngày được thầy thuốc giỏi cứu chữa, không phú cũng quý. Không theo cách cục vẫn có thể thủ dụng, không có dụng thần vẫn có thể tìm ở vận trình. Vận trình vẫn có thể bổ những chỗ thiếu trong mệnh, khắc bỏ kỵ thần, tuy nghề nghiệp tầm thường, nhưng có thể tránh được đói rét, hoạn nạn. Nếu vận trình đã không tốt, mà còn xấu thì không bần cũng tiện; nếu chánh cách dụng chân mà gặp vận hành bội phản, trọn đời có chí mà vất vả.

91 - Kỷ tị canh ngọ bính ngọ giáp ngọ

Kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý/ quý hợi

Theo tục luận mệnh này ngày bính ngọ chi toàn ngọ, tứ trụ vô thủy, trung niên cũng không gặp vận thủy, cho rằng phi thiên lộc mã, danh lợi song huy, chẳng biết rằng mệnh này ngọ tàng kỷ thổ, tị tàng canh kim, nguyên thần thấu xuất can năm, can tháng, chân hỏa thổ thương quan sanh tài cách. Sơ vận kỷ tị, mậu thìn, hối hỏa sanh kim, gia nghiệp thịnh vượng (khá giàu có); đinh mão, bính dần, dụng thần thổ, kim bị thương tổn, liên tiếp ba lần bị cháy nhà, khắc hai vợ, bốn con gia nghiệp tiêu tan; đến ất sửu vận, phương bắc thấp thổ, hối hỏa sanh kim, lại hợp hóa hữu tình, kinh doanh thu nhiều lợi, nạp thiếp sanh con, trùng chấn gia phong; vận giáp tý, quý hợi phương bắc, thủy địa nhuận thổ dưỡng kim, phát tài mấy vạn, nếu luận phi thiên lộc mã, tối kỵ thủy vận hĩ!

92- Đinh sửu quý mão ất mão kỷ mão

Nhâm dần/ tân sửu/ canh tý/ kỷ hợi/ mậutuất/ đinh dậu

Ngày ất mão, sanh tháng mão, nhật nguyên cực vượng, mừng nhất gặp đinh hỏa thấu xuất, tiết kỳ tinh anh. Tiếc rằng quý thủy khắc đinh, thiên can kỷ thổ lâm tuyệt địa, không thể khắc chế quý thủy, dòng dõi danh gia không có kế tục, sơ trung vận phùng thủy mộc chi hình tang phá háo, gia nghiệp tiêu tan; mậu tuất đinh vận, kinh doanh thành công lớn, phát tài cự vạn, nếu luận phi thiên lộc mã cách, tắc mậu tuất vận bị phá tán nhiều vậy.

93 - Đinh mùi quý sửu giáp thìn giáp tuất

Nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân/ đinh mùi

Mệnh này chi toàn tứ khố xung nhau, theo tục luận tài quan tạp khí cần xung vậy, chẳng biết sửu mùi xung nhau, không những quan tinh thụ thương, mà còn xung mất khố căn; nhật chủ tọa thìn dư khí, hiềm tuất xung thìn nên mất gốc, tài đa thân nhược; thêm thổ vượng càng xung càng vượng, nên quý thủy thụ thương. Sơ vận nhâm tý, tân hợi, thủy vượng địa, phúc lộc cha mẹ có thừa; giao vận canh tuất, tài sát thịnh vượng, hình thê khắc tử; vận kỷ dậu, mậu thân, can vận toàn thổ, khiến cho kim không thể sanh thủy, gia nghiệp tiêu tan, không con cái mà qua đời.

94- Đinh hợi quý sửu giáp tý tân mùi

Nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân/ đinh mùi

Ngày giáp tý, sanh tháng sửu, chi đều phương bắc; thiên can tân quý, quan ấn nguyên thần phát lộ, khắc hại đinh hỏa, sửu mùi xa cách; với lại thủy thế thừa quyền, không thể xung sửu, chánh đắc trung hòa chi tượng. Cho nên vận thổ kim thủy, đắc sanh hóa hữu tình. Mệnh ở trên gặp xung, quan ấn thụ thương, danh lợi vô thành, mệnh này xung nhưng không động, danh thành lợi toại. Cho nên luận mộ khố gặp xung tất phát thật sai lầm vậy.
Chương 13 - Thể Dụng

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Thể là hình tượng khí cục, nếu như không có hình tượng khí cục, tức lấy nhật chủ làm thể. Dụng là dụng thần, ngoài thể dụng ra là dụng thần vậy. Nguyên chú thể dụng cùng dụng thần khác nhau, lại không thuyết minh tường tận rõ ràng, kết cục vẫn còn mơ hồ, cũng biết ngoại trừ thể dụng, không thể yêu cầu phân biệt dụng thần. Lời xưa: “Yếu tại phù chi ức chi đắc kỳ nghi”, dễ nhận thấy dụng thần là dụng, tức chân dụng thần. Vượng tất nên ức, nhược tất nên phù, tuy không thay đổi chi pháp, nhưng mà bên trong có biến đổi, chỉ có điều quyết định tại ba chữ: “nên thích hợp” . Vượng nên ức nhưng không thể ức, phản lại nên phù; nhược nên phù nhưng không thể phù, phản lại nên ức. Chỗ này là mấu chốt chân lý của mệnh lý. Ngũ hành đảo điên nhưng diệu dụng vậy. Cực cường vượng bị ức mà có hại, tất nên tòng cường mà phù cường; cực nhược được phù, phù mà uổng công vô dụng, tất nên tòng nhược mà ức nhược. Đúng là không thể lấy một phương diện mà luận vậy.

Nếu như nhật chủ vượng, đề cương hoặc quan hoặc tài hoặc thực thương, đều có thể làm dụng thần; nhật chủ suy, đặc biệt tìm tứ trụ can chi có trợ nhật chủ làm dụng thần. Đề cương tháng là lộc nhận, tức lấy đề cương làm thể, xem xét chiều hướng, lấy tứ trụ can chi thực thần tài quan, tìm thần nào hữu lực mà làm dụng thần.

Nếu như tứ trụ can chi tài sát thái vượng, nhật chủ vượng biến thành nhược, cần tìm trợ nhật chủ chế hóa tài sát làm dụng thần. Nhật chủ làm thể, nhật chủ vượng, ấn thụ nhiều, cần phải lấy tài tinh làm dụng thần; nhật chủ vượng, quan sát khinh, cũng lấy tài tinh làm dụng thần. Nhật chủ vượng, tỉ kiếp nhiều, gánh được tài tinh, lấy thực thương làm dụng thần; nhật chủ vượng, tỉ kiếp nhiều, mà tài tinh khinh, cũng lấy thực thương làm dụng thần. Nhật chủ vượng, quan tinh khinh, ấn thụ trọng điệp, lấy tài tinh làm dụng thần. Nhật chủ nhược, thực thương nhiều, lấy ấn thụ làm dụng thần (cho nên không thể cứ luận kiêu đoạt thực, cần phải phân biệt nhật chủ cường nhược theo đó mà luận); nhật chủ nhược, tài tinh vượng, tất lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Nhật chủ cùng quan sát cân bằng, tất lấy thực thương làm dụng thần; nhật chủ cùng tài tinh cân bằng, tất lấy ấn thụ làm dụng thần. Chỗ này đều là dụng thần hợp lý vậy.

Nếu như nhật chủ không có lực, đặc biệt can hợp mà hóa, hóa thần thật, tức lấy hóa thần làm thể. Hóa thần có lực, tất lấy hóa thần làm dụng; hóa thần không đủ lực, tất lấy sanh trợ hóa thần làm dụng thần.

Cục phương khúc trực ngũ cách, nhật chủ là nguyên thần, tức lấy cách tượng làm thể, lấy sanh trợ khí tượng làm dụng thần, hoặc lấy thực thương làm dụng thần, hoặc lấy tài tinh làm dụng thần, chỉ không nên dụng quan sát. Nên xem xét tổng quát cách cục khí thế ý hướng mà làm dụng thần, không nên cứng nhắc vậy.

Nếu như không thuộc cách cục, tứ trụ lại không có dụng thần, tức hoặc cướp đoạt, hoặc bị nhàn thần hợp mất, hoặc bị xung làm tổn thương, hoặc bị kỵ thần cướp giật chiếm giữ, hoặc khách thần ngăn trở, chẳng những dụng thần không thể lo cho nhật chủ, mà nhật chủ cũng không thể chiếu cố dụng thần. Nếu đắc tuế vận phá đi hợp thần, hợp mất xung thần, chế kỵ thần, thông cách thần, thì tuế vận đó sẽ yên ổn, thuận theo tuế vận mà chọn dụng thần, cũng không thiếu cát lợi vậy.

Lời xưa “Hai ba bốn năm dụng thần, đích thực không phải tứ trụ đẹp”, thuyết này quá sai lầm. Chỉ có bát tự, mà có đến bốn năm dụng thần là quá sức, không kể nhật chủ ra, chỉ có hai chữ không làm dụng thần, nhất định không theo thuyết này. Tóm lại, có dụng thần hay không có dụng thần, nhất định vẫn có một chỗ dụng, chắc chắn không đổi vậy. Trong mệnh chỉ có hỉ dụng hai chữ, có dụng thần, nhật chủ đáng mừng, trưóc sau dựa vào dụng thần vậy, trừ dụng thần, hỉ thần, kỵ thần ra thì còn lại đều là nhàn thần khách thần vậy, học giả nên nghiên cứu tường tận. Phần nhiều dụng thần tại thiên can, sanh tất sanh, khắc tất khắc, hợp tất hợp, xung tất xung, dễ dàng thấy được ngay, mà dụng thần ở địa chi, tất có đủ loại không giống nhau, cho nên thiên can dễ xem, địa chi khó suy ra.

95- Bính dần giáp ngọ bính ngọ quý tị

Ất mùi/ bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý

Trụ này bính tọa ngọ kình dương, tháng kình dương, năm trường sanh, giờ đắc lộc, can năm tháng thấu giáp bính, lửa thiêu đốt mộc, vượng cực hĩ, chỉ có một quý thủy cực suy, buộc lòng phải tòng cường. Vận phùng mộc hỏa thổ, tiền của liên tiếp tăng thêm; trung vận thân dậu, hình tang hao tán quá nhiều; đến hợi vận, kích động hỏa mãnh liệt, gia nghiệp phá tận, mạng vong. Gọi là vượng cực, ức vượng phản lại mà có hại vậy.
Chương 14 - Tinh Thần

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết : Tinh giả, thần sanh ta vậy; thần giả, cái khắc ta vậy. Khí giả, vốn là khí thông suốt dồi dào vậy. Nhị giả lấy tinh làm chủ, tinh đầy đủ tất khí vượng, khí vượng tất thần vượng, nhất định chuyên lấy kim thủy là tinh khí, mộc hỏa là thần khí, nguyên văn “Quan trọng tại bên trong tổn ích (tăng giảm) thích hợp”. Rõ ràng nhất định kim thủy là tinh, mộc hỏa là thần, tất đắc lưu thông sanh hóa, tăng giảm vừa phải, tất tinh khí thần đầy đủ hĩ. Nghiên cứu kỹ lưỡng, không những nhật chủ dụng thần thể tượng có tinh thần, mà ngũ hành cũng đều có tinh thần vậy. Có thừa cần nên bớt đi, không đủ cần nên bồi thêm, tuy nhiên cần phải cẩn thận, không thể quyết chắc như vậy, mà nên xem kỹ càng. Tổn giả (giảm bớt), tức khắc chế vậy. Ích giả (bồi thên), tức sanh phù. Có thừa thì tổn, tuy nhiên cũng có dư nên tiết; không đủ thì ích, quá thiếu thì nên khử đi. Chỗ này chính là tổn ích chi diệu, đại khái có thừa quá mức, nếu tổn phản lại kích động phẫn nộ, tất nên thuận theo mà tiết đi; quá suy yếu, bồi thêm cũng không có ích, tất nên thuận theo mà khử đi. Tóm lại, tinh quá dồi dào nên bồi thêm khí, khí thái vượng nên trợ thêm, tất sanh hóa lưu thông, thần sắc khí cường tráng hĩ.

Nếu như tinh quá dồi dào, phản lại tổn khí, khí thái vượng, phản lại thương khắc, tiết khí quá mức, phản lại ức chế tinh, tất thiên khô hỗn độn, tinh thần khí khô khan hĩ. Cho nên thủy lan tràn mộc trôi nổi, mộc không có tinh thần; mộc nhiều hỏa cháy rực, hỏa không có tinh thần; hỏa rất nóng, kim không có tinh thần; kim nhiều thủy nhược, thủy không có tinh thần. Nguyên bản lấy kim thủy là tinh khí, mộc hỏa là thần khí, chỗ này nguyên do nội tạng mà luận vậy. Lấy phế (phổi) thuộc kim, lấy thận thuộc thủy, kim thủy tương sanh, tàng ở bên trong, cho nên gọi là tinh khí, lấy can (gan) thuộc mộc, lấy tâm (tim) thuộc hỏa, mộc hỏa tương sanh, phát ra ở bên ngoài, cho nên gọi là thần khí, lấy tỳ (lá lách) thuộc thổ, nối liền châu thân. Nếu luận về mệnh trong ngoài tinh thần, tất không lấy kim mộc thủy hỏa là tinh thần vậy, ví như vượng nên tiết, tiết thần thích hợp thì tinh dồi dào, tòng bên trong mà phát ra bên ngoài, mà thần khí tự nhiên đầy đủ hĩ; vượng nên khắc, mà khắc thần hữu lực biến thành tinh thần đầy đủ, nguyên do biểu đạt ở bên trong, mà tinh thần trở nên đầy đủ hĩ. Như thổ sanh vào tháng tứ quý, tứ trụ thổ nhiều không có mộc, hoặc can thấu canh tân, hoặc chi tàng thân dậu, cái này gọi là bên trong phát ra bên ngoài, tinh dồi dào thần ổn định; nếu như thổ nhiều không có kim, hoặc can thấu giáp ất, hoặc chi tàng dần mão, cái này gọi là bên ngoài thông suốt vào bên trong, thần đầy đủ tinh yên ổn. Luận về thổ như vậy, ngũ hành còn lại cũng tương đồng, nên nghiên cứu tỉ mĩ tường tận.

Chỗ này đại khái yêu cầu khi luận mệnh phải cân nhắc kỹ càng giữa sinh khắc chế hóa. Nếu thái quá đều không tốt.

96- Quý dậu giáp tý bính dần mậu tuất

Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ

Trụ này lấy giáp mộc làm tinh (vì nhật nguyên bính hỏa, tinh là cái sinh ra ta nên lấy mộc làm tinh), suy mộc đắc thủy sanh, mà phùng dần lộc biến thành tinh thần đầy đủ, lấy mậu thổ làm thần, tọa tuất thổ thông căn, dần tuất củng hỏa biến thành vượng. Quan sanh ấn, ấn sanh nhật chủ, nhật chủ tọa trường sanh làm khí quán lưu thông, ngũ hành sanh hóa đều đầy đủ. Tả hửu hai bên thượng hạ tình hiệp không bội phản, quan đến có thể ngăn, kiếp đến có quan, thực đến có ấn, đông tây nam bắc chi vận, đều có thể lưu thông, cho nên cả đời phú quý phúc thọ, có thể nói đắc ý hĩ.

97- Quý mùi ất mão bính thìn canh dần

Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu

Trụ này tổng quát xem qua, quan ấn tương sanh, giờ ngộ thiên tài, ngũ hành không khuyết, tứ trụ thuần chất, hệt như quý cách, không biết tài quan đều hưu tù, lại xa cách không thể chiếu cố lẫn nhau, chi toàn dần mão thìn. Xuân thổ bị khắc tận, không thể sanh kim, kim lâm tuyệt địa, không thể sanh thủy, thủy khí tiết quá mức sanh mộc, mộc thế càng vượng mà hỏa rực cháy, hỏa rực cháy nên khí chết, khí chết thì thần khô. Hành vận phương bắc, lại thương khắc bính hỏa, phản lại trợ mộc; mặc dù phùng kim vận, gọi là quá dư thừa, tổn (khắc chế) ngược lại bị kích động, mới thấy chung thân lục đục, danh lợi vô thành.

Trụ này nhật nguyên bính hỏa, mộc ấn tinh quá vượng. Tài quan đều hưu tù. Nguyên tắc mộc vuợng thì hỏa khó cháy, cần phải dụng kim khắc bớt mộc. Nhưng do trong trụ kim quá nhược, nên dụng kim khắc mộc chẳng những không tốt mà còn hại vậy.

98- Mậu tuất ất sửu bính thìn kỷ sửu

Giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi

Trụ này toàn thổ, mệnh chủ nguyên thần, tiết tận cùng can tháng, ất mộc điêu tàn khô héo, gọi là tinh khí cằn cỗi. Vận phùng nhâm tuất, nhật chủ tổn thương; năm tân mùi, khẩn khắc ất mộc, bất ngờ tháng chín mắc chứng bệnh mà mất mạng. Trụ này vận dụng nghịch hành, nói chung đúng là quý mệnh.
Chương 15 - Nguyệt Lệnh

Nguyên chú: Lệnh tinh thuộc một trong ba căn bản xem mệnh lý, khí tượng đắc lệnh thì cát lợi, hỉ thần đắc lệnh thì cát lợi, không thể xem xét qua loa nguyệt lệnh? Lệnh tháng như nhân chi gia trạch, chi tàng chi tam nguyên, định trạch gồm định hướng.

Như sanh tháng dần:
Sau lập xuân 7 ngày mậu thổ nắm lệnh;
8 ngày sau bính hỏa đương lệnh
15 ngày cuối giáp mộc nắm lệnh.

Nắm rõ yếu lý này mới có thể thủ dụng được.

Nhâm thị viết : Lệnh tháng, phần quan trọng nhất trong mệnh vậy. Khí tượng, cách cục, dụng thần đều lệ thuộc vào đề cương tháng, thiên can vừa có thần dẫn trợ. Thiên khí động trên cao, mà nhân nguyên ứng theo, địa khí động bên dưới, mà thiên khí tòng theo. Bởi vậy luận về chi, nhân nguyên nắm lệnh, tuy cách cục dụng thần quan trọng hàng đầu, tuy nhiên thiên địa tương ứng cũng thật vi diệu. Cho nên biết địa chi đắc thiên can dẫn trợ, thiên can là dụng, cần phải nắm lệnh địa chi. Tổng quan nhân nguyên phải nắm lệnh, tất có thể dẫn cát chế hung; nắm lệnh tất phải hiện, phương cục có thể giúp trợ cách cục dụng thần.

Như mậu thổ tháng dần, canh kim tháng tị, thấu xuất mậu canh, có thể biết phát vậy;

Như người sanh tháng dần
a - Mậu thổ nắm lệnh, giáp mộc chưa nắm lệnh, mậu thổ tuy nắm lệnh nhưng thiên can không thấu xuất hỏa thổ mà thấu thủy mộc, thì môn (can) suy địa vượng; thiên can không thấu xuất thủy mộc mà thấu hỏa thổ, thì môn vượng địa suy; đều là cát hung ngang nhau.
b - Bính hỏa nắm lệnh, tứ trụ không có thủy, hàn mộc đắc hỏa mà hóa, hỏa đắc mộc mà được sanh, thì môn địa đều vượng, phúc lực phi thường vậy.
c - Mậu thổ nắm lệnh, thiên can thấu mộc, chi tàng thủy, thì môn địa đồng suy, sanh họa bất trắc.
Các tháng còn lại đồng như thế mà suy luận.

99- Giáp tuất bính dần mậu dần bính thìn

Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân

Ngày mậu dần, sanh vào mười lăm ngày sau tiết lập xuân, giáp mộc đang nắm lệnh, địa chi hai dần khắc thìn tuất chi thổ, thiên can giáp mộc thấu xuất, lại chế nhật chủ mậu thổ, tựa hồ sát vượng thân nhược. Tuy nhiên mừng không có kim, nên nhật nguyên không tiết khí, lại không có thủy, tất bính hỏa là ấn tinh không bị khắc, bính hỏa thấu xuất sát hai bên nhật chủ, hóa sát sanh thân. Do giáp sanh bính, bính hóa sát sanh thân thật đẹp vậy. Phò tá hoàng đường, danh lợi song toàn vậy.

100 - Giáp tuất bính dần mậu thìn canh thân

Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân

Ngày mậu thìn, sanh vào sáu ngày sau tiết lập xuân, mậu thổ đương lệnh, tháng thấu bính hỏa, sanh hóa hữu tình, nhật chủ mậu thổ tọa thìn, thông căn thân vượng, lại đắc thực thần chế sát. Theo tục luận tất sẽ đẹp mệnh trên, chẳng biết mộc còn non yếu, thổ lạnh mừng có hỏa, nên cần mộc vượng sanh hỏa, không nên chế mộc. Hiềm giờ thân chẳng những tiết khí nhật chủ, mà còn bính hỏa lâm tuyệt địa, mới biết thi hương khó thành, cả đời thất bại vất vả không yên, nửa đời khó tránh khỏi hình tang vậy.

Trụ này sanh vào sơ xuân, mộc suy, thổ lạnh. Cần nhất hỏa sưởi ấm, sanh thổ thì vạn vật mới sinh trưởng tốt đẹp. Nhưng hiềm rằng, thổ đương lệnh tại tháng dần nên giáp mộc có lộ cũng không vượng, mộc lại còn bị canh kim có gốc khắc nên cực suy, mộc suy thì không thể sanh hỏa. Thêm hỏa tuy thấu can, nhưng không được sanh mà còn phải sanh xuất lại cho thổ nên không đẹp.


Chương 16 - Sinh Thời

-Giờ Tí: Từ 11 PM đến trước 1 AM (bắt đầu từ 11 giờ đêm ngày hôm trước đến trước 1 giờ sáng hôm sau)
-Giờ Sửu: Từ 1 AM đến trước 3 AM
-Giờ Dần: Từ 3 AM đến trước 5 AM
-Giờ Mão: Từ 5 AM đến trước 7 AM
-Giờ Thìn Từ 7 AM đến trước 9 AM
-Giờ Tỵ: Từ 9 AM đến trước 11 AM
-Giờ Ngọ: Từ 11 AM đến trước 1 PM
-Giờ Mùi: Từ 1 PM đến trước 3 PM
-Giờ Thân: Từ 3 PM đến trước 5 PM
-Giờ Dậu: Từ 5 PM đến trước 7 PM
-Giờ Tuất: Từ 7 PM đến trước 9 PM
-Giờ Hợi: Từ 9 PM đến trước 11 PM

Như vậy mỗi giờ âm lịch có thời gian bằng hai giờ dương lịch và nếu sinh từ 11 giờ đêm trở đi thì ngày sinh coi như là sinh vào ngày hôm sau
Chương 17 - Suy Vượng

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết : Đắc lệnh thì luận là vượng, thất lệnh dễ cho là suy, tuy là chí lý, nhưng cũng dễ chết vì sai lầm. Ngũ khí lưu hành bốn mùa, tuy nhật can chuyên lệnh, kỳ thực chuyên lệnh trong chi. Bát tự tuy lấy lệnh tháng làm trọng, mà luận vượng tướng hưu tù, chi năm chi ngày cũng có thể sinh khắc nhật chủ vậy, cho nên tuy sanh tháng không nắm lệnh, cũng có thể nắm lệnh năm, lệnh ngày, lệnh giờ mà sanh vượng được vậy. Như mùa xuân mộc tuy vượng, mà kim quá dày thì mộc cũng lâm nguy; trên can thấu xuất canh tân, dưới gặp chi thân dậu, không có hỏa chế mà bất phú, gặp thổ sanh mà yểu mệnh, không thể luận đắc vượng vậy. Thu mộc tuy nhược, mộc thâm căn cố đế cũng có thề xem là cường vượng, can thấu giáp ất mà chi tàng dần mão, ngộ quan thấu xuất có thể đảm nhận, gặp thủy sanh mà quá mức, không thể xem là nhược vậy.

Cho nên nhật chủ không luận hưu tù nguyệt lệnh, chỉ cần tứ trụ hữu căn, liền có thể đảm nhận tài quan thực thương thất sát. Trường sinh lộc vượng, cần phải căn cứ vào chi trọng hay thiểu; mộ khố dư khí, cũng không thể xem khinh. Can được thiên can tỉ kiếp thấu xuất tương trợ, không bằng đắc mộ khố dư khí tại địa chi. Mộ giả, như giáp ất phùng mùi thổ, bính đinh phùng tuất, canh tân phùng sửu, nhâm quý phùng thìn. Dư khí giả, như bính đinh phùng mùi, giáp ất phùng thìn, canh tân phùng tuất, nhâm quý phùng sửu; đắc hai can tương trợ, không bằng một chi trường sanh lộc vượng; như giáp ất phùng chi hợi dần mão. Can như bằng hữu, chi lại sanh phù, nhiều can không bằng thông căn nơi địa chi. Người xưa không biết được lý này vậy, nhìn thấy xuân thổ hạ thủy thu mộc đông hỏa, không xét hữu căn vô căn, liền cho là thân nhược; nhìn thấy xuân mộc hạ hỏa thu kim đông thủy, không nghiên cứu trọng khinh, liền cho là vượng, dù cho nhâm quý phùng thìn, bính đinh phùng tuất, giáp ất phùng mùi, canh tân phùng sửu, tưởng rằng không thông căn khố địa, thậm chí còn cầu hình xung khai khố, mà không biết hình xung tất thương tổn căn khí. Nên cần phải loại trừ cách luận sai lầm này vậy.
Chỗ này luận ngũ hành rõ ràng thật điên đảo, học giả cần nên nghiên cứu thật rõ ràng tường tận mới thấu hiểu được.

101 - Giáp thìn đinh mão giáp tý mậu thìn

Mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu

Giáp mộc sinh tháng mão, địa chi hai thìn, mộc còn dư khí, thêm mão thìn hội mộc cục, tý thìn bán hợp thủy cục nên mộc thái vượng giả mà tựa như kim, lấy đinh hỏa làm dụng vi diệu. Đến vận kỷ tị, đinh hỏa lâm vượng, công danh cao quý; hai vận canh tân, vận nam phương, tuy có hình háo mà không có hoạ lớn; Vận mùi khắc khứ tý thủy, vận xấu, ngọ vận tý thủy bị xung khắc, thi hương không thành; nhâm thân vận kim thủy cùng đến, hình thê khắc tử, phá háo vô cùng; quý vận mất lộc.

102- Quý mão ất mão giáp dần ất hợi

Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu

Mệnh này tứ chi toàn là mộc với lại được thủy sinh, sáu mộc hai thủy, mộc vượng cực giả mà tựa như hỏa, xuất thân tổ nghiệp vững mạnh. Duy vận quý sửu bị hình thương, vận nhâm tý thủy thế cực vượng, tân hợi vận kim không thông căn, chi phùng hợi thủy, hai mươi năm kinh doanh phát tài, hoạnh lợi mấy vạn; giao vận canh tuất, thổ kim đều vượng, phá tài mà chết.
Trụ này thủy mộc nhị khí. Nên dụng thần là thủy mộc.

103- Ất sửu giáp thân giáp thân tân mùi

Quý mùi/ nhâm ngọ/ tân tị/ canh thìn/ kỷ mão/ mậu dần

Mệnh này địa chi thổ kim, mộc không có căn gốc, can tân kim thấu xuất, mộc thái suy giả mà tựa như nước (nên dụng kim), sơ vận quý mùi nhâm ngọ sanh mộc khắc chế kim, hình tang hao tán, công danh gian nan; tân tị - canh thìn vận, kim được sinh vượng, tay trắng làm nên phát tài mấy vạn; kỷ mão vận thổ vô căn, mộc đắc địa, phá tài mấy vạn; đến vận mậu dần thì mất.

Trụ này nhật chủ quá nhược, sát vượng nên tòng sát. Gặp vận thổ, kim tức vận tài, quan là cát vận.

104- Kỷ tị kỷ tị ất dậu bính tuất

Mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý/ quý hợi

Mệnh này địa chi toàn khắc tiết nhật chủ, thêm nữa thiên can thấu hỏa thổ, hoàn toàn không có thủy. Mộc suy cực giả, mà tựa như thổ. Sơ vận mậu thìn, đinh mão hoạnh phát, bính vận kinh doanh đại phát, thu lợi được vạn kim; dần vận khắc thê phá tài; ất sửu vận chi toàn kim cục, hỏa thổ đều bị tiết, gia nghiệp phá tán; vận giáp tý thủy vượng, nên mất lộc (không thấy luận giáp hợp kỷ!).

Trụ này địa chi hai tị, một tuất nên hỏa vượng. Trên can lại thấu 2 kỷ 1 bính, thổ trên can được chi hỏa sanh (thiên can dẫn xuất địa chi) nên cực vượng, tác dụng mạnh (tức tài cực vượng). Trong khi đó mộc cực suy, nên buộc phải tòng thổ thành cách tòng tài. Tòng tài thì gặp vận tài, hoặc thực thương (tức vận hỏa, thổ) là vận tốt. Còn gặp vận kiếp, ấn (tức thủy, mộc) thì tán gia bại sản.

105- Ất sửu nhâm ngọ bính tuất giáp ngọ

Tân tị/ canh thìn/ kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý

Mệnh này ngày bính tuất, trụ tháng giờ có hai kình dương, nhâm thủy vô căn, với lại phải tiết sinh ất mộc. Hỏa thái vượng giả, tựa như nước vậy (tức dụng thổ). Sơ vận canh thìn, tân tị, kim phùng sinh địa, không được ai tương trợ, không nơi nương tựa; kỷ mão vận đắc tế ngộ, mậu dần toàn hội hỏa cục, thêm đinh sửu vận hai mươi năm phát tài bốn năm vạn, đến vận tý thì mất.

Trụ này thuộc cách tòng vượng. Do ất mộc ấn thụ trong mệnh cục khinh, nên gặp vận tỉ kiếp, kiêu ấn hay thực thương đều tốt tức dụng hỉ thần ấn kiếp thương. Nếu ấn thụ trong mệnh cục trọng tứ thành cách tòng cường, thì nhất định chỉ được gặp vận ấn kiếp, không nên gặp vận thực thương, vì khi đó kiêu ấn sẽ khắc thực thương.

106- Mậu dần đinh tị bính dần giáp ngọ

Mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ quý hợi/ nhâm tuất
Bính hỏa sanh mạnh hạ, địa chi lưỡng dần bính hỏa trường sinh, lại phùng lộc vượng. Hỏa cực vượng giả tựa như thổ. Sơ vận tuy không phùng mộc, mừng nam phương hỏa địa, thừa hưởng gia nghiệp hưng thịnh, đọc sách xem qua một lần là nhớ (ý thông minh, học giỏi); giao canh vận thi thư, thất bại; thân vận nhà tan mất mạng. Mệnh này nếu gặp mộc vận, danh lợi song toàn vậy.

Trụ này ấn kiếp đều vượng, thành cách tòng cường. Nên dụng thần là ấn kiếp. Tuyệt đối không nên gặp vận thực tài quan, thất bại như vôi.

107- Tân tị đinh dậu đinh dậu tân sửu

Bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão

Đinh hỏa sanh vào tháng tám, thu kim nắm lệnh, với tại toàn kim cục. Hỏa suy tựa như mộc. Sơ vận ất mùi, giáp ngọ, hỏa mộc đều được, gia đình cốt nhục anh em gặp họa, chia lìa. Nhất giao vận quý tị, thiên can quý thủy thấu xuất, địa chi trợ kim, xuất ngoại kinh doanh, phát lớn; vận nhâm thìn, phát tài hơn mười vạn.

Trụ này nhật chủ vô căn, tài nắm lệnh cường vượng lại thấu lộ trên can (điều kiện quan trọng để thành cách tòng tài), thành cách tòng tài. Dụng thần thực thương, tài quá tốt, quan sát vận trung bình vì có quan khắc kiếp bảo vệ tài.

108- Tân hợi nhâm thìn bính thân kỷ hợi

Tân mão/ canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất

Mệnh này tài sinh sát, sát công thân, bính hỏa tọa thân kim, thân thìn bán hợp hóa thủy. Hỏa suy cực giả tựa như kim. Sơ vận tân mão canh dần, phương đông mộc địa, tổ nghiệp điêu tàn; đến vận kỷ sửu, xuất ngoại kinh doanh, đại phát; đến vận mậu tý là hai mươi năm, danh lợi đều cao sang, hàng vương tôn công tử. Đắc vận tất đắc phúc vậy.

Trụ này chi có thủy vượng, trên lại lộ sát, nhật chủ cô yếu vô căn. Thành cách tòng sát. Dụng thần tài, quan. Vận kỷ sửu tốt, do trong mệnh cục trên can đã có tân, nên kỷ sinh tân, tân sinh nhâm, sát vượng tốt; dưới chi đã có thân, sửu sinh thân, thân sinh hợi, hợp thìn thủy vượng, gọi là bệnh có thuốc chữa nên cát lành.
Tương tự cho vận mậu tý.
109- Mậu thìn mậu ngọ mậu thân kỷ mùi

Kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý
Mệnh này thổ trọng, sanh vào tháng hạ, thổ thái vượng giả mà tựa như mộc, dụng thần tại kim. Canh thân vận, thi hương bảng; năm tân sửu – vận tân dậu, nhập cung, hưởng lộc vua ban, danh lộ thênh thang thằng tiến; nhâm tuất vận, hình tang hao tán, mất năm bính ngọ.

Trụ này thành cách tòng vượng. Dụng thần hỏa, thổ, kim.

110 - Mậu tuất bính thìn kỷ tị kỷ tị

Ðinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất
Mệnh này tứ trụ hỏa thổ, không có khắc tiết. Thổ vượng cực giả mà tựa như kim. Sơ vận nam phương, thừa hưởng tổ nghiệp hưng hịnh giàu có, ngọ vận, kỷ mùi vận được đề bạt mà không được làm quan; giao vận canh thân, gia nghiệp suy vi; tân dậu vận, tiền tài hư hao, sự nghiệp tiêu điều; nhâm vận khắc bính mà không lộc.

Trụ này thành cách tòng cuờng, do kiếp vượng mà kiêu ấn cũng quá vượng. Dụng thần kiếp ấn.

111 - Nhâm thìn tân hợi mậu tý quý sửu

Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị

Mệnh này chi thuộc phương bắc, thủy thế cuồng cuộng, với lại thiên can thấu xuất kim thủy. Thổ thái suy giả mà tựa như lửa. Đến vận giáp dần, ất mão, can chi toàn mộc, danh lợi song toàn; nhất giao bính vận, hình thê khắc tử, phá tán điêu tàn; đến tị vận, năm hỏa thổ, ám thương thể dụng, bị mắc bệnh phong mà chết.

112- Quý dậu giáp tý mậu tý mậu ngọ

Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ

Mệnh này tứ trụ toàn thủy, lại đắc kim sanh. Thổ suy cực giả mà tựa như nước. Sơ vận quý hợi, bình hòa; nhâm tuất vận, thủy vô căn, thổ đắc địa, hình tang phá háo, gia nghiệp suy vi; vận tân dậu canh thân được hai mươi năm, đại đắc tế ngộ, tay trắng làm nên sự nghiệp, phát tài hơn mười vạn; kỷ mùi vận phá tán mấy vạn, đến vận mùi thì mất mạng.

Trụ này thành cách tòng tài. Thủy vượng, lại có thủy lộ trên can. Dụng thần thực thương, tài vận (thực thương vận thì tốt hơn).

113- Nhâm thân kỷ dậu canh tý canh thìn

Canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão

Mệnh này thu kim nắm lệnh, không có mộc hỏa. Kim thái vượng giả mà tựa như hỏa. Hợi vận nhâm thủy tọa lộc, vận nhâm tý dụng thần lâm vượng, đều cát lợi danh lợi song huy; quý sửu vận hợp khử đi nhâm thủy vượng địa, không cát; giáp dần, ất mão vận, có công khắc thổ vệ thủy, nhàn nhã đến cuối cuộc đời.

114- Canh thân ất dậu canh tuất canh thìn

Bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần/ tân mão

Mệnh này chi toàn tây phương kim cục, lại thêm thìn thổ, kim vượng cực tựa như nước. Sơ vận hỏa, tổ nghiệp điêu tàn; đến vận mậu tý hoạch lợi, danh lợi song toàn; toại nguyện từ sửu vận đến canh vận; nhất giao dần vận, phạm tội bãi chức, tài lợi hao phá nhiều; đến mão vận thất lộc.

Trụ này thàng cách tòng cường (do ấn vượng, kiếp vượng). Dụng thần kiếp ấn (thổ kim).

115- Kỷ mão canh ngọ tân mão giáp ngọ (trụ giờ là Tân Mão mới đúng?)

Kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý

Tân kim sanh vào hạ, địa chi phùng tài sát. Kim thái suy giả tựa như thổ. Sơ vận kỷ tị mậu thìn, tiết hỏa sanh kim, danh lợi khó thành; nhất giao đinh mão vận, mộc hỏa thịnh vượng, như đất khô gặp mưa, bất ngờ đại phát, gia nghiệp hưng thịnh, đến sửu vận sanh kim tiết hỏa, thất lộc.

Trụ này nhật chủ quá nhược, chi tàng mộc hỏa vượng. Tuy nhiên, trên can chỉ lộ giáp mộc (tài tinh) nên thành cách tòng tài.

116- Kỷ hợi đinh mão canh dần bính tý

Bính dần/ ất sửu/ giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu

Mệnh này mộc vượng thừa quyền, lại được thủy sanh, tứ diện phùng tài sát. Kim suy cực giả mà tựa như mộc. Cho nên trung vận ất sửu, thổ kim ám vượng, gia nghiệp điêu tàn; đến giáp vận, phương bắc thủy vượng, nguồn tài thông suốt đầy đủ; quý hợi vận thăng chức, danh lợi song toàn; nhâm tuất vận, thủy lâm tuyệt địa, bãi chức quy điền.

Trụ này nhật chủ quá nhược, trong mệnh cục thực tài quan đếu vượng. Thành cách tòng thế. Dụng thần mộc, gặp mộc vận (tài vận) thì tốt, gặp thủy vận (thực thương vận) trung bình, hỏa vận cũng kém; gặp thổ kim vận là đại họa.

117 Nhâm dần tân hợi nhâm tý tân sửu

Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị

Mệnh này nhâm thủy sanh vào tháng mạnh đông, chi toàn phương bắc, can thấu toàn kim thủy. Thủy thái vượng giả mà tựa như thổ, mừng địa chi tàng dần mộc. Đến vận giáp dần, tài cao học rộng, thanh vân đắc lộ, danh lợi song huy; ất mão vận quan lộ thuận toại; giao bính vận mà chết.

Trụ này thành cách tòng vượng, do trong mệnh cục kiếp vượng, ấn suy lại có thực thương. Gặp mộc vận (thực thương vận) là tốt nhất, kế đến là kiếp vận. Ấn vận trung bình

118- Quý hợi quý hợi nhâm tý canh tý

Nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị

Mệnh này tứ trụ toàn thủy, không có khắc tiết. Sơ vận nhâm tuất, chi tuất thổ vượng, hình tang phá tán; tân dậu, canh thân vận, can chi toàn kim, phúc lộc tràn đầy; giao kỷ mùi vận, vợ con gặp nạn, gia nghiệp tiêu tan; ngọ vận, bần cùng quá sức, đau buồn mà chết.

Trụ này thành cách tòng cường. Kiếp ấn vận thì tốt.

119- Bính thìn ất mùi nhâm ngọ quý mão

Bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu

Mệnh này hỏa thồ đương quyền, lại phùng mộc trợ, ngũ hành vô kim. Thủy thái suy giả mà tựa như kim. Sơ vận bính thân, đinh dậu, thiên can thuộc hỏa khắc kim, nên thân dậu không thể sanh thủy, tài lộc thừa vượng; trung vận mậu tuất, gia nghiệp hưng thịnh; kỷ hợi vận, thổ vô căn, mừng chi hội mộc cục, tuy có phá tán mà không có họa lớn; giao vận canh tý, tan nhà nát cửa.

Trụ này nhật chủ quá nhược, mộc hỏa vượng, trên can lại thấu mộc hỏa. Thành cách tòng tài. Vận thực thương tài thì tốt, quan sát vận trung bình.

120 - Quý mão mậu ngọ nhâm dần bính ngọ

Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý

Mệnh này bính hỏa đương quyền, mậu quý hợp hóa hỏa, can nhâm thủy suy cực. Thủy suy cực giả mà tựa như hỏa. Sơ vận phùng hỏa, tòng vượng hỏa, cơm áo đầy đủ; vận ất mão giáp dần, danh lợi song toàn; quý sửu vận, tranh quan đoạt tài, phá tán mà chết.

Trụ này thành cách tòng tài do chi có hỏa vượng, trên can cũng thấu hỏa.

Trên đây hơn hai mươi trường hợp, ngũ hành cực vượng cực suy, không đắc trung hòa. “Trong vượng có suy, trong suy có vượng” tức thái vượng, thái suy giả. “vượng cực không thể tổn, suy cực không thể sinh” tức vượng cực, suy cực vậy. Đặc biệt tuyển lựa để minh chứng cho hậu nhân.
Chương 18 - Trung Hòa

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Trung hòa, cốt tủy trong mệnh lý vậy. Tức đắc trung hòa chánh khí, danh lợi làm sao mà không toại được? Một đời an nhàn, không uất ức mà sung sướng toại nguyện, ít hiểm trở mà nhiều cát, làm người hiếu lễ mà không kiêu căng siểm nịnh, tâm chính trực mà không cẩu thả, đều do đắc trung hòa chánh khí vậy. Thậm chí nếu thân nhược mà vượng địa đắc phú quý, thân vượng mà nhược địa cũng đắc phú quý, tất tứ trụ có chỗ khuyết hãm, hoặc tài khinh kiếp trọng, hoặc quan suy thương quan vượng, hoặc sát cường chế nhược, hoặc chế cường sát nhược, đây là loại tuy không đắc trung hòa, nhưng không mất cái khí trong sáng, làm người ân oán rõ ràng, chỉ có điều trong trụ có khuyết hãm, hoặc vận trình lại gặp biệt ly, làm người mà thê tử tài lộc, tất cả không đủ, như tài khinh kiếp trọng không có vợ, chế cường sát nhược không có con, quan suy thương quan vượng thiếu danh vị, sát cường chế nhược tiền bạc thiếu thốn, một thân chí cao ngạo, tuy nghèo nhưng không siểm nịnh, sau đến tuế vận, bổ túc không đủ, nhưng có thừa, chính là đắc trung hòa, tất nhiên khởi phát về sau; gặp phú quý mà sanh nịnh bợ, ngộ nghèo khó mặt lộ ra kiêu căng, tất tứ trụ khí lệch cổ quái ngũ hành không đắc chánh cho nên nỗi lòng tham gian. Nếu gọi là “có bệnh có thuốc chữa, cát hung dễ dàng nghiệm đúng, không bệnh không thuốc, hoạ phúc khó đoán” chỗ này luận dựa theo quả là thiên lệch. Nói chung có bệnh rõ ràng mà dễ dàng chọn, không có bệnh mà khó đoán. Như vậy tổng quát lấy trung hòa làm chủ, giống như người không có bệnh, do tứ chi khoẻ mạnh, mưu cầu giữ gìn điều hòa, đi đứng thoải mái, rất thoải mái : giả sử có bệnh, tất buồn nhiều vui ít, hành động gian nan, như gặp thuốc hay tất có thể khởi chẳng phải trở thành chung thân hoạn nạn ư?

121 - Tân tị giáp ngọ quý mão quý hợi

Quý tị/ nhâm thìn/ tân mão/ canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý

Nhật nguyên quý mão, sanh giờ hợi, nhật chủ khí thông suốt, mừng không có thổ, tài vượng tự sanh quan. Tuyệt diệu tị hợi tương xung, khử đi hỏa giữ lại kim, ấn tinh đắc dụng, mộc hỏa bị chế, thể dụng không thương, trung hòa thuần thanh. Làm người trí thức thâm trầm, tài hoa trác tuyệt. Canh vận trợ tân chế giáp thật đẹp, hiềm hợi mão củng mộc, mộc vượng kim suy, khó tránh gặp gian nan. Mệnh này là Mạc Bảo Trai tiên sinh.

122- Kỷ dậu bính tý quý mùi mậu ngọ

Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ

Quý sanh tháng tý, tựa hồ vượng tướng, chẳng biết tài sát quá trọng, vượng biến thành nhược, trong cục không có mộc, hỗn trọc không thanh, âm nội dương ngoại. Tháng thấu lộ tài tinh, cho thấy nhất định tham ái, giờ phùng quan sát, cho thấy nhất định ham dục. Cho nên quyền mưu đặc biệt hơn người, tài cán hơn người, xuất thân thấp kém, tâm thuật không đứng đắc. Vận quý dậu gặp được đắc ý, từ phụ tá lên làm quan, xa hoa xu nịnh, không giúp ngưòi nào. Đến mùi vận, không thể tránh họa. Gọi là dục vọng không trừ, tựa như thiêu thân.


Chương 19 - Nguyên Lưu

Nguyên chú: Không cần luận đương lệnh hay thất lệnh, chỉ lấy nhiều nhất vượng nhất, mà có thể xem là mãn cục tổ tông, là nguyên lưu. Xem nguyên lưu chảy từ phương nào, chảy đến chỗ nào, là hỉ thần thì thỏa đáng, như tân dậu - quý tị - mậu thân - đinh tị, tị hỏa là nguyên lưu, lưu chuyển đến phương kim thủy, cho nên rất phú quý, nếu ngược lại lưu chuyển đến mộc địa, ắt khí tiết là loạn. Nếu như chưa lưu chuyển đến cát phương, giữa đường gặp cản trở, thì xem cản trở là thần nào mà đoán tốt xấu.

Nhâm thị viết: Nguyên lưu, tức vượng thần trong tứ trụ vậy, bất luận tài, quan ấn thụ, thực thương, tỉ kiếp, đều có thể là nguyên lưu vậy. Tổng quát cần lưu thông sanh hóa, đắc cục đắc mỹ thì cát. Hoặc khởi tại tỉ kiếp, kết thúc tại tài quan là hỉ; hoặc khởi tại tài quan, kết thúc tại tỉ kiếp là kỵ. Giống như sơn xuyên phát mạch lai long, nhận khí ở tại đại phụ mẫu, xem tôn tinh. Nhận khí ở tại chân tử tức, xem chủ tinh. Nhận khí ở tại phương giao cấu, xem thai phục tinh. Nhận khí ở tại thành thai dục, xem thai tức tinh. Nhận khí ở tại hóa sát thành quyền, xem giải tinh. Nhận khí ở tại tuyệt xứ phùng sanh, xem ân tinh. Nhận nguyên khí làm thế, nhận lưu khí làm tình. Cho nên nguyên lưu lưu chuyển, tức sơn xuyên kết huyệt vậy, không thể không nghiên cứu.

Nguyên lưu bị ngăn trở tiết khí, tức lai long bị phá tổn cách tuyệt. Không thể không xem xét. Xem nguyên lưu lưu chuyển ngừng tại ở đâu, mà biết ai phát động ai.

a - Như nguyên lưu khởi phát tại năm tháng là thực ấn, trong trụ ngày giờ là tài quan, tất trên được nhờ tổ phụ che chở, dưới con cháu được hưởng phúc đức.
b - Nếu khởi phát tại năm tháng là quan, trong trụ ngày giờ là thương kiếp, tất tổ phụ rách nát, hình thê khắc tử.
c - Nếu như khởi tại ngày giờ là tài quan, trong trụ năm tháng là thực ấn, tất trên tổ phụ vẻ vang, dưới con cháu tạo dựng sự nghiệp.
d - Nếu khởi tại ngày giờ là tài quan, trong trụ năm tháng là thương kiếp, tất tổ phụ khó hưởng thụ, tự mình khởi nghiệp.
e - Nếu trụ năm là quan ấn, cho biết tổ thượng thanh cao.
f - Nếu trụ năm là thương kiếp, cho biết tổ tiên nghèo hèn.
g - Lưu chuyển đến trụ tháng là tài quan, cho biết cha mẹ gây dựng cơ đồ.
h - Nếu trụ tháng thương quan, cho biết cha mẹ rách nát.
k - Lưu chuyển đến trụ ngày là tài quan thực ấn, tất bạch thủ thành gia, hoặc thê hiền tử quý.
i - Lưu chuyển đến trụ ngày giờ là thương kiếp kiêu nhận, tất thê lậu tử liệt, hoặc vợ gây họa, phá gia mang nhục.

Nhưng mà lại cần phải xem nhật chủ hỉ kỵ quyết định, không lúc nào không nghiệm.

a - Nếu trong trụ có tài tinh tương chế, tất được hiền thê trợ giúp.
Nếu có tài tinh hóa thực thương, tất được vợ đẹp, hoặc vợ nhiều tài.
Nếu như tài tinh là thần ngăn trở, ắt gặp thê thiếp là họa.
b - Nếu trong trụ có quan tinh tương chế, tất được quý nhân giúp đỡ.
Nếu như có quan tinh hóa tài tinh, tất được quý nhân dìu dắt.
Nếu như thần ngăn trở là quan sát, ắt gặp họa quan hình.
c - Nếu trong trụ có ấn thụ hóa quan, tất dựa vào trưởng bối trợ giúp.
Nếu trong trụ có ấn thụ tương chế, tất trưởng bối là phúc, hoặc họ hàng xa đề bạt
Nếu như nguyên lưu lưu chuyển bị ngăn trở, thần ngăn trở là thiên ấn, ắt trưởng bối là họa
d - Nếu trong trụ có tỉ kiếp tương chế, tất được huynh đệ trợ giúp, hoặc huynh đệ yêu mến kính trọng.
Nếu như có tỉ kiếp hóa ấn, tất được huynh đệ tương phù.
Nếu như thần ngăn trở là tỉ kiếp, ắt gặp huynh đệ thì phiền muộn, hoặc bất hòa.
e - Nếu trong trụ có thực thương tương chế, tất thế hệ con cháu có thế lực.
Nếu như có thực thương hóa tỉ kiếp, tất được con cháu trợ giúp.
Nếu như thần ngăn trở là thực thương, tất con cháu là phiền muộn.

Song lại cần xem dụng thần mà luận nghi kỵ, không lúc nào không ứng vậy.

a - Nếu nguyên lưu là tài tinh, lại là dụng thần của nhật chủ, thì thuận lợi phát tài.
Nếu nhật chủ lấy tài tinh là kỵ thần, vì tài mà thân bại danh liệt.
b - Như nguyên lưu là quan tinh, lại là dụng thần của nhật chủ, thì danh tiếng quý hiển vậy.
Nếu nhật chủ lấy quan tinh là kỵ thần, thì làm quan gặp tai họa khuynh gia.
c - Nếu nguyên lưu là ấn tinh, lại là dụng thần của nhật chủ, thì có nổi tiếng chữ nghĩa mà thanh cao.
Nếu nhật chủ lấy ấn tinh là kỵ thần, văn Chương kém cỏi mà còn làm hại con cháu bị tai ương.
d - Nếu nguyên lưu là thực thương, lại là dụng thần của nhật chủ, thì tiền bạc con cái đều đẹp.
Nếu nhật chủ lấy thực thương là kỵ thần, thì con cháu bị liên lụy mà tuyệt tự.

123- Tân dậu canh tý bính dần quý tị

Kỷ hợi/ mậu tuất/ đinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ

Trụ này lấy kim là nguyên lưu, lưu chuyển đến dần mộc, ấn thụ sanh nhật chủ tuyệt diệu. Giờ tị đắc lộc, tài lại phùng sanh, quan tinh thấu lộ, rõ ràng phát sinh tinh thần, đắc trung hòa. Khởi đầu cũng đẹp, quy cục quá đẹp, xuất thân từ lâm, làm quan đến chức thông chánh, cả đời không nguy hiểm, danh lợi song huy.

124- Tân sửu quý tị mậu thân bính thìn

Nhâm thìn/ tân mão/ canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi

Trụ này lấy hỏa là nguyên lưu, lưu chuyển đến thủy phương, tuyệt diệu tháng giờ 2 hỏa, đều được lưu thông, đến kim thủy thành cục, cho nên giàu hơn trăm vạn, làm đến nhất phẩm, cả đời không sợ nguy hiểm.

125- Tân mão tân mão bính tý giáp ngọ

Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu

Trụ này lấy mộc là nguyên lưu, ngũ hành không có thổ, không thể lưu chuyển đến kim, tài quan lại viễn cách, xung mà phùng tiết, sanh hóa vô tình. Sơ vận canh dần, được tổ tiên nuôi dưỡng hạnh phúc. Kỷ sửu vận hợp tý, tiết hỏa sanh kim của cải dư thừa. Mậu tý thổ hư thủy vượng, ám trợ mộc, hình tang hao tán. Đinh hợi vận khắc kim hội mộc, cửa nát nhà tan.

126- Canh dần nhâm ngọ mậu ngọ đinh tị

Quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý

Trụ này lấy hỏa là nguyên lưu, chi năm dần mộc tiết hỏa, can tháng nhâm thủy ngăn cách, không thể lưu chuyển đến kim. Sơ vận thổ kim chi địa, xung hóa thần ngăn trở, sản nghiệp dồi dào. Giao bính tuất vận, chi hội hỏa cục, kiêu thần đoạt thực, hao phá dị thường, lại khắc mất một thê hai thiếp bốn con. Đến đinh hợi vận, can chi đều hợp hóa mộc, cô khổ không chịu nổi, phát tóc đi tu.

Phàm phú quý, không thể không tòng nguyên lưu vậy. Phân biệt quý tiện, đều tại nơi kết thúc một chữ định. Khử đi trọc khí, trợ giúp hỉ thần, không quý cũng phú. Khử đi thanh khí, trợ giúp kỵ thần, không bần cũng tiện. Học giả cần xem xét cẩn thận.
Chương 20 - Thông Quan

Nguyên chú : Mộc thổ cần có hỏa; hỏa kim cần có thổ; thổ thủy cần có kim; kim mộc cần có thủy, đều là sanh hóa hữu tình vậy. Thượng hạ xa cách, cần phải có trung gian; trước sau không tương giao, hoặc bị hình xung, hoặc bị cướp đoạt, hoặc cách vật (không liên tục), đều là cửa ải khó vượt vậy. Có thần trung gian hợp mất hình xung, trước sau có vật dẫn thông, có thể chế khắc thần, có thể bổ chỗ khuyết, cần ám hợp lại gặp vận ám hợp, đều là thông quan vậy.

Nhâm thị viết : Thông quan, dẫn thông khắc thần. Âm dương nhị dụng, đẹp tại khí giao, khí trời dẫn xuống, khí đất thăng lên. Thiên can khí động mà chuyên nhất, địa chi khí tĩnh mà tạp. Thiên địa giao hòa, can chi hữu tình, tả hữu hai bên không bội phản. Âm dương sanh trợ mà tương thông, nếu sát trọng mừng có ấn, sát lộ ấn cũng lộ, sát tàng ấn cũng tàng, hiển nhiên thông đạt, không cần phải dựa vào tuế vận. Nhưng tứ trụ không có ấn, phải cần tuế vận mới thông đạt, hoặc ám hội ám hợp mà thông; tứ trụ có ấn, bị tài tinh khắc ấn, hoặc quan tinh hóa tài sanh ấn, hoặc tỉ kiếp khắc tài hộ ấn; hoặc ấn bị hợp cần xung khai; hoặc ấn bị xung cần hợp hóa; hoặc cách một thần, cần phải khắc khứ đi; trước sau trên dưới, không thể thông quan, đắc tuế vận quá tốt. Như năm ấn giờ sát, can sát chi ấn, trước sau cách xa, trên dưới cách xa, hoặc có kỵ thần tại trụ tháng trụ ngày, đây là dạng trứ trụ không thể thông quan, phải nhờ tuế vận ám xung ám hợp, khắc chế kỵ thần, nên xung được xung, nên hợp được hợp, dẫn thông giải khắc chế nhật chủ, như Tử Kỳ gặp đàn, Bá Nhạc gặp ngựa, cầu danh lợi quá dễ, toại nguyện. Luận về sát ấn như thế, thực thương tài quan cũng theo đó mà suy.

127- Quý dậu giáp tý đinh mão bính ngọ

Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ ất mùi/ mậu ngọ

Trụ này can chi đều sát sanh ấn, ấn sanh thân, giờ ngọ quy lộc nên nhật chủ vượng; thật vi diệu tứ xung phản ngược thành tứ trợ, kim sanh thủy mà không khắc mộc, thủy gặp mộc không khắc hỏa mà trở lại sanh mộc, trụ này tự nhiên trung hòa sanh hóa vi diệu. Nhật chủ từ nhược biến thành vượng, gặp vận thủy vẫn có thể sanh mộc; gặp vận kim vẫn có thể sanh thủy, ấn thụ không bị thương khắc, cho nên sớm thi đậu hương bảng, làm quan.

128- Mậu dần quý hợi đinh mùi tân hợi

Giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị

Trụ này quý thủy lâm vượng, sát bên nhật chủ nên khắc rất nặng, bị mậu thổ hợp mất, ngược lại trợ thân. Tháng hợi thủy trợ sát, đắc chi năm dần hợi hợp lại sanh nhật chủ, dần mộc vốn ở xa nhật chủ, do hợp hợi thủy hóa mộc mà trở nên thân cận. Chi giờ hợi thủy, lại hợp mùi thổ, do hỗn tạp mà tốt, một hợp một khứ, cùng nhau hợp sức mà cân bằng, một đi một đến, thông quan không trở ngại. Cho nên khoa giáp liên đăng, làm quan triều đình.

129- Mậu thìn ất mão tân sửu đinh dậu

Bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu

Trụ này mùa xuân kim khí suy nhược? giờ đinh dậu kế bên nhật chủ, sát tinh khắc nhật chủ, năm gặp ấn thụ, ở xa không thông. Lại bị mộc vượng khắc ấn, không chỉ mậu thổ không thể sanh hóa, mà sửu thổ cũng bị mão mộc khắc. Trụ này bổ cục không thể thông chi lý. Trung vận nam phương sát địa, vất vả phong sương, bôn ba khắp nơi; giao canh thân vận, khứ mất mộc vượng, gặp cơ hội bất ngờ, được phái đi Thiểm Tây, liên tiếp tạo sự nghiệp lớn trong quân; đến vận tân dậu được hai mươi năm, làm đến chức phó quan, tây phương kim vượng có thể khắc mộc trợ thân, ấn có thể hóa sát mà thông vậy.

130 - Kỷ tị đinh mão tân mão ất mùi

Bính dần/ ất sửu/ giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu

Trụ này mùa xuân kim hư nhược, mộc hỏa đương quyền, can năm ấn, can tháng sát tinh, không được tương thông, chi giờ mùi thổ, lại hội mão hóa mộc, chỉ toàn sinh sát, mà không phò trợ nhật chủ, thêm vận trình không thuộc phương tây kim địa, mà toàn thủy mộc, vẫn là căn gốc sanh vượng sát, mà gây nên phá bại tổ nghiệp, không làm nên việc gì; đến hợi vận, hội mộc cục sanh sát, mất mạng.


Chương 21 - Quan Sát

Nguyên chú : Sát tức quan tuỳ theo nhật chủ vượng hay suy. Nhật chủ vượng là quan, nhật chủ suy là sát vậy.

a - Sát trọng (vượng và có căn?), quan (nhược hay vô căn?) tòng sát, thì không phải hỗn tạp.
b - Quan trọng, sát trợ quan, cũng không phải hỗn tạp.
c - Bại tài cùng tỉ kiếp, sát có thể làm cho quan hỗn tạp.
d - Tỉ kiếp đều có, quan có thể làm cho sát hỗn tạp.
e - Một quan mà không có sanh ấn, sát trợ quan, thì không phải hỗn tạp.
f - Một sát mà gặp thực thương, quan trợ sát, cũng không phải hỗn tạp.
........
g - (Sát trọng mà Quan là can tàng bản khí nhược trong đất (chi) trọng có thể làm cho Quan Sát hỗn tạp.)


Nhâm thị viết : Sát tức quan, thân vượng sát là quan; quan tức sát, thân nhược lấy quan là sát, nhật chủ quá vượng, tuy không chế sát vẫn không sao. Quan tạp sát, nhưng quan vô căn thì sát làm chủ. Bỏ (chế) quan không ngoài thực thương, thực thương đều được. Hợp sát tổng quan thì mỹ sự, hợp hay không hợp cần phải thanh. Độc sát đương quyền, không có chế phục, có chức quyền nhưng không thanh liêm công minh; sát có chế, chủ thông căn, là người cầm quyền; sát sanh ấn, ấn sanh thân, danh vị cực cao; thân vượng có tài tinh, tài sanh sát, danh vị cao. Nếu sát trọng mà thân khinh, không nghèo hèn cũng yểu mạng; hoặc sát bị khắc chế quá nặng, thì tuy học nhưng không thành. Sát có thể hỗn tạp hay không hỗn tạp cần phải nghiên cứu lý cho tường tận.

Như thiên can giáp, bính, mậu, canh, nhâm là sát, địa chi có mão, ngọ, sửu, mùi, dậu, tý nên sát vượng địa, thì không hỗn tạp:
Thiên can ất, đinh, kỷ, tân, quý là quan tinh, địa chi có dần, tị, thìn, tuất, thân, hợi, nên quan tinh vượng địa, thì không hỗn tạp vậy.
Như thiên can giáp ất, địa chi dần; can bính đinh, địa chi tị; can mậu kỷ, địa chi thìn tuất; can canh tân, địa chi thân; can nhâm quý, địa chi hợi là quan hỗn sát, nên bỏ quan.
Như can giáp ất, địa chi mão; can bính đinh, địa chi ngọ; can mậu kỷ, địa chi sửu mùi; can canh tân, địa chi dậu; can nhâm quý, địa chi tý là sát hỗn quan, nên bỏ sát.
Năm tháng thiên can thấu xuất một sát, địa chi năm tháng tàng tài tinh, tức là quan tinh vô căn, khi này quan tòng sát thế, thì không phải hỗn tạp.
Năm tháng thiên can thấu xuất một quan, địa chi năm tháng tàng tài tinh, tức là sát vô căn, khi này sát tòng quan thế, cũng không phải hỗn tạp.
Thế tại quan, quan đắc lộc, sát dựa vào quan, can năm trợ sát, là hỗn tạp.
Thế tại sát, sát đắc lộc, quan dựa vào sát, can năm trợ quan, cũng là hỗn tạp.
Bại tài hợp sát, tỉ địch sát, quan có thể hỗn tạp.
Tỉ hợp quan, hiện kiếp tài, sát có thể hỗn tạp.
Một quan mà gặp ấn thụ quá trọng, quan tinh tiết khí, sát trợ quan, thì không hỗn tạp.
Một sát mà thực thương quá nhiều, chế sát quá mức, quan trợ sát, thì không hỗn tạp.
Nếu quan sát đều thấu xuất vô căn, tứ trụ kiếp ấn lại quá trọng, chẳng những mừng có hỗn tạp, can cần phải có tài tinh trợ quan sát vậy.

Tổng kết nhật chủ vượng không ngại quan sát hỗn tạp, nhật chủ hưu tù suy nhược không nên gặp hỗn tạp vậy. Luận về sát được phân chia thành sáu cách cục về dụng, chia thành các nhóm sau, học giả có thể lấy đó làm tham khảo.

1 - Tài sanh nhược sát cách

131 - Kỷ dậu bính dần canh thân canh thìn

Ất sửu/ giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân

Theo tục luận mệnh này sanh mùa xuân kim thất lệnh, tài vượng sanh sát, sát tọa trường sanh, cho nên cần phải sanh phù nhật chủ chế sát, không biết xuân kim tuy thất lệnh, địa chi phùng thân dậu lộc vượng, lại đắc giờ thìn ấn thụ sanh thân, thân nhược biến thành vượng, do vậy mộc yếu kim cứng. Nếu không có bính hỏa, tất dần mộc khó tồn tại; nếu không có dần mộc, tất bính hỏa vô căn, tất cần phải dụng tài sanh sát vậy, mộc hỏa hai khí, thiếu một cũng không được. Giáp vận nhập quan; tý vận gặp thủy vượng sanh mộc, được bổ nhiệm; quý vận do có kỷ thổ thấu xuất, nên không xấu; hợi vận hợp dần hóa mộc, bính hỏa tuyệt xứ phùng sanh, thăng chức; nhâm tuất chi thuộc tây phương, mộc hỏa đều thụ thương, quan trình trắc trở, gặp hình tang háo tán; tân dậu kình dương tỉ kiếp, không lộc. Mệnh này do gặp vận tây bắc kim thủy vượng, nếu gặp vận đông nam mộc hỏa vượng, tất nhiên khoa giáp liên đăng, quan lộ hiển hách nhĩ.

132- Bính thân canh dần canh thân tân tị

Tân mão/ nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân

Mệnh này thiên can thấu hai canh một tân, địa chi tàng hai thân kim tọa lộc, bính hỏa tuy đắc lộc, không bằng canh tân nguyên thần thấu lộ, không được chi tị hỏa lộc sanh cho, nên canh kim trường sanh. Dụng tài sanh sát vậy. Thìn vận, thìn thổ tàng dư mộc khí, tinh thần đầy sức sống; tị vận bính hỏa lộc vượng, khoa giáp liên đăng; vận giáp ngọ, ất mùi, mộc hỏa đều vượng, công danh hiển hách. Nếu xem tổng quát, tứ trụ này không bằng tứ trụ ở trên, chỉ vì mệnh trước gặp hành vận tây bắc, mệnh này gặp vận đông nam. Phú quý tuy do cách cục định, nhưng phải đúng vận hạn mới khởi phát được. Nên câu “mệnh hảo không bằng vận hảo” thật đáng tin vậy.
2 - Sát dụng ấn cách

133- Mậu tý giáp dần mậu ngọ giáp dần


Ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân

Mậu thổ sanh tháng dần, giờ dần; thổ suy mộc thịnh vượng, mừng mậu thổ tọa ngọ hỏa, sanh trợ hữu tình, sát vượng đương quyền, một ngọ hỏa ấn thụ có thể hóa sát. Tý thủy chi tài, sanh dần mộc không xung ngọ hỏa, có thể thông quan. Vận trình nam phương hỏa thổ, đăng khoa bảng vàng, danh vị cực phẩm.

134- Kỷ hợi bính dần mậu tý giáp dần

Ất sửu/ giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân

Mệnh này cách cục xem qua đẹp hơn mệnh trước, tứ trụ này tài ấn tọa trường sanh, mệnh trước ấn phùng tài xung, chẳng biết mệnh trước nhật chủ tọa ấn thụ, lưỡng sát sanh ấn, nhờ đó nhật chủ vững chắc, mệnh này nhật chủ tọa tài tinh, ngược lại tài sanh sát. Thêm chi vận phương tây bắc, năm mậu ngọ hương bảng đề danh, kỷ mùi trúng tiến sĩ, mệnh này hai năm tỉ kiếp trợ thân, xung khử tài tinh vi diệu vậy. Nhâm vận, khắc ấn thụ bính hỏa; năm đinh bị người hại, bị thu hồi lộc; tuất vận hợp dần hóa ấn, đam mê danh sắc thu hoa xuân nguyệt. Hậu vận tân dậu, mộc nhiều kim khuyết, tiết thổ sanh thủy, hợp mất bính hỏa sanh thủy, sao tránh được tai họa?

135- Mậu thìn canh thân giáp tý giáp tý

Tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão

Mệnh này mộc hư nhược kim vượng, thìn thổ sanh kim, nhật chủ suy thật đáng ngại vậy. Tuy nhiên mừng chi toàn thủy cục, hóa khí sát, sanh hóa hữu tình. Đến quý hợi vận, đăng khoa giáp bảng, công danh quan vận thông suốt; bính dần đinh mão vận, nên đắc chế hóa. Làm quan tổng đốc, quan đồ yên ổn, mệnh vượt qua nguy hiểm thật bình thản.

136- Mậu ngọ bính thìn canh dần bính tuất

Ðinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất

Mệnh này can thấu hai sát, chi hợp sát cục, mừng mậu thổ nguyên thần thấu xuất, có thể hóa sát; dần mộc tài tinh nguyên có thể khắc phá mậu thổ ấn thụ, mừng hội hỏa cục, ngược lại sanh mậu thổ. Đến vận kỷ mùi, khoa giáp liên đăng; vận canh thân, tân dậu, trợ nhật chủ hữu tình, nổi danh chốn quan trường, rạng rỡ tổ tông.

137- Quý hợi quý hợi đinh mão quý mão

Nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn

Mệnh này thiên can thấu ba quý, chi tàng hai hợi, thủy đương quyền nắm lệnh. Mừng tứ trụ vô kim, hai ấn hợp mộc cục, sanh hóa không khắc mà thuần. Tân dậu, canh thân vận, công danh khó được, không tránh được hình tang háo táng; giao kỷ mùi vận, can kỷ chế sát, chi mùi hợp ấn cục, công danh đột ngột mà tiến; tiếp đến vận mậu ngọ, đinh tị, bính vận, làm quan, danh lợi song toàn.

3 - Thực thần chế sát cách

138- Mậu thìn mậu ngọ nhâm thìn giáp thìn


Kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý

Mệnh này tứ trụ toàn sát, mừng chi tàng ba thìn, thông căn thủy khố, mừng tứ trụ không có kim, giờ thấu giáp mộc thực thần chế sát. Thìn chứa mộc dư khí. Tiền vận quan ấn đều vượng, toàn tai hung thất bại. Đến quý hợi vận, thực thần phùng sanh, nhật chủ đắc lộc, khoa giáp liên đăng, giáp vận được bổ nhiệm huyện lệnh; tý vận suy thần xung vượng thần, mất lộc.

139- Canh thân canh thìn giáp tuất bính dần

Tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất

Mệnh này giáp mộc sanh tháng thìn, tuy còn dư khí, nhưng canh kim cũng thấu, thông căn nên vượng, mừng giờ dần nhật chủ lộc vượng, vi diệu bính hỏa độc thấu, chế sát bảo hộ nhật chủ. Ngọ vận ám hội hỏa cục, đăng hương bảng; giáp thân, ất dậu vận, sát phùng lộc vượng, hình tang hao tán quá nhiều; đến bính tuất vận, đắc quan tri huyện.

140 - Nhâm tý nhâm tý bính tuất mậu tuất

Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ

Mệnh này trụ năm trụ tháng đều nhâm tý, thế sát quá cường vượng. Mừng nhật chủ tọa tuất, thông căn hỏa khố, diệu dụng mậu thổ thấu xuất, đủ để chế sát hộ thân, thêm vận trình đông nam, phù nhật chủ chế sát. Đến ất mão vận, thuỷ lâm tuyệt địa, hỏa phùng sanh, hưởng lộc vua ban, danh tiếng lẫy lừng, làm quan đến chức tri huyện.

141 - Nhâm thân bính ngọ canh ngọ bính tuất

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Mệnh này hai bính hỏa sát đương quyền lâm vượng, nguyên đáng ngại vậy. Mừng can năm nhâm thủy tọa thân kim, đủ sức chế sát, vi diệu tứ trụ không có mộc, tất thủy không bị tiết, hỏa không có sinh trợ. Thân vận, kim thủy đắc trợ, nhập quan; dậu vận chi thuộc phương tây, sớm giữ chức quan nổi tiếng; hậu vận kim thủy, nên dụng thần đắc lực cát lợi, do được sắp xếp mà làm tri huyện.

4 - Hợp quan lưu sát cách (hợp bỏ mất quan, giữ lại sát)

142- Quý sửu mậu ngọ bính ngọ nhâm thìn

Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý

Mệnh này bính hỏa sanh vào trọng hạ, nhật chủ cực vượng. mậu hợp quý hóa hỏa kỵ thần, mừng nhâm thủy thông căn thìn khố; vi diệu chi năm sửu thổ, đủ sức hối hỏa sanh kim mà chứa thủy, nên quý thủy đắc căn gốc, tuy hợp mà không hóa vậy. Không hóa nhưng mừng được hợp, do không tranh với nhâm thủy hĩ. Khi đến ất mão, giáp dần vận, khắc thổ bảo vệ thủy, quan trình thăng tiến; đến quý sửu vận, làm thiên châu mục; nhâm tý vận, nhập cung vua quan trung đường, danh lợi song toàn (sung túc, đầy đủ).

143- Quý tị mậu ngọ bính ngọ nhâm thìn

Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất

Mệnh này bính hỏa cũng sanh tháng hạ, cùng mệnh trước khác một chữ sửu thổ, thiên uyên chi cách. Đến như sửu thuộc phương bắc thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, có thể giảm thế mãnh liệt của ngọ hỏa, có thể chứa thủy sanh kim. Tị thuộc nam phương hỏa địa, quý thủy lâm tuyệt địa, tức hỗn tạp vậy. Tức không thanh vậy. Mệnh trước mậu quý hợp mà không hóa, mệnh này mậu quý hợp mà hóa, chẳng những không trợ sát, mà còn hóa hỏa là tỉ kiếp, ngược lại trợ kình dương thêm cường bạo. Tị tàng canh kim, không có dẫn xuất, nhâm thủy tuy thông căn thủy khố, nhưng thiếu kim sanh trợ (không thuộc cách tài sinh nhược sát), tượng thanh khô quan sát suy nhược, thêm vận bốn mươi năm gặp mộc hỏa, sanh trợ tỉ kiếp, cho nên trên không thể kế thừa danh tiếng của thân phụ, dưới không thể giữ được gia nghiệp, lục thân cốt nhục, đồng gặp tai họa, nửa đời sự nghiệp, tan tác như mây bay. Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản. Do không cam tâm có học vị lại không thành nhân, mời thầy xem mệnh, không nghiệm được quẻ nào, đau khổ tột cùng. Tính tình thành thật không thích phô trương, không siểm nịnh, quá ngạo mạn, giao du không cố định, gặp rủi ro, theo di huấn tổ tiên, không dám làm càn. Gia nghiệp điêu tàn, dốc lòng học mệnh lý, làm kế sinh nhai.

144- Mậu thân quý hợi bính ngọ nhâm thìn

Giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị

Mệnh này bính hỏa nhật chủ tọa ngọ vượng, sanh vào tháng hợi, bính lâm tuyệt địa cực hưu tù; ngũ hành không có mộc, nhâm quý đều thấu xuất, chi phùng thân kim hợi thủy vượng địa, lập môn hộ. Mừng mậu hợp khử đi quý thủy, không biết hỗn tạp vậy; vi diệu vận trình đông nam mộc hỏa vượng địa, xuất thân hương bảng, được ưu ái ban cho, kế tục làm quan phò tá hoàng đế.

145- Mậu ngọ quý hợi bính tuất nhâm thìn

Giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị

Ngày bính tuất, sanh vào giờ thìn, xung khố căn, nhâm quý đều thấu xuất. Mừng mậu hợp, khử đi quan giữ lại sát; mừng chi năm ngọ hỏa, bính hỏa được kình dương trợ, hỏa trở nên sáng mãnh liệt; vi diệu tứ trụ không có kim, hơn cả mệnh trước. Xuất thân khoa giáp, vốn dòng tộc gia thế, sớm được thăng chức quan, mưu kế cao thâm, quyền lực cực cao.

146- Nhâm thân đinh mùi đinh mùi quý mão

Mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu

Mệnh này ngày tháng đều đinh mùi, quý thủy sát vô căn, mừng nhâm thủy quan tinh trợ sát, không nên bị hợp vậy. Thật may nhâm thủy tọa thân kim, hợp mà không hóa, thân kim là dụng thần, vi diệu vận trình tây bắc kim thủy, trợ khởi quan sát, xuất thân hương bảng, liên tiếp thăng quan, làm đến quan Tư Mã, trọng quan hoàng triều.

147- Giáp thìn kỷ tị mậu thìn ất mão

Canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất/ ất hợi

Mậu thổ sanh tháng tị, nhật chủ xem khó vượng được, tuy nhiên địa chi hai thìn thổ, mộc chi dư khí cũng vượng. Tức nên hợp sát lưu quan, quan tinh tọa lộc, vi diệu vận trình sanh hóa không khắc hại. Cho nên quan lộ hanh thông, hiển hách.
148- Bính thìn tân mão canh thân đinh sửu

Nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu

Mệnh này sanh vào mùa xuân kim tuy không nắm lệnh, mừng nhật chủ tọa lộc chi tàng thìn sửu ấn thụ, nhược biến thành vượng; bính hợp tân, đinh hỏa độc thanh, chẳng những khử đi sát mà còn loại được kiếp; tài không bị kiếp đoạt, quan được sanh phù. Vận trình cũng thuộc đông nam mộc hỏa, cho nên danh lợi song toàn, được toại nguyện vậy.

149- Bính thìn tân mão ất hợi canh thìn

Nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu

Nhật chủ ất hợi, tọa hợi phùng sanh, lại lệnh tháng kiến lộc thân vượng vậy, vốn có thể dụng tài. Mừng bính tân kim nhược, mà bỏ ất canh, mộc vượng không tòng (tức canh ất hợp hóa kim, nhưng ất mộc vượng không tòng kim, bính hợp mất tân kim, trụ chỉ còn canh kim). Xuất thân hương bảng, đến bính thân đinh dậu vận, can hỏa thấu xuất, không thể hiển đạt (dụng canh là quan tinh, gặp vận can thấu thực thương khắc quan rất xấu), nhờ phương tây kim vượng nên được cứu, mà danh lợi bình hòa yên ổn.

150 - Quý hợi mậu ngọ nhâm ngọ kỷ dậu

Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý

Mệnh này sát vượng lại gặp tài tinh, mừng tài sát hợp nhau vậy. Đẹp nhất là quý thủy lâm vượng, hợp mậu mà không hóa, tắc mậu thổ hữu tình, không khắc nhâm thủy vậy. Hợp mà hóa, tất vô tình hóa hỏa , nhưng vẫn sanh thổ vậy. Vận trình đông phương mộc địa, công danh thanh vân đắc lộ; vận phương bắc thủy địa, khử đi tài bảo hộ ấn, công danh thặng đặng.

5 - Quan sát hỗn tạp cách

151 - Nhâm thìn nhâm tý bính dần quý tị

Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ

Mệnh này nhâm quý đương quyền, quan sát trọng điệp, mừng nhất nhật chủ tọa trường sanh, dần mộc có thể nạp thủy, hóa sát sanh nhật chủ, giờ tị nhật chủ quy lộc nên vượng, đủ sức địch quan; thật đẹp ngũ hành vô kim, ấn tinh dụng thần đắc lực, sát thế tuy mạnh, cũng không đáng ngại vậy. Đến bính vận trợ thân, lại gặp năm kỷ tị, khử đi quan tinh, không còn hỗn tạp, nhập cung vua, thăng quan tể tướng danh tiếng.

152- Giáp tý ất hợi kỷ tị đinh mão

Bính tý/ đinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị

Trụ này quan ngộ trường sanh, sát phùng lộc vượng, tị hợi tuy xung phá ấn tinh, mừng mão mộc vẫn có thể sanh hỏa; dần vận, dần hợi hợp hóa mộc sanh ấn, liên đăng giáp bảng. Vận canh thìn, tân tị chế phục quan sát, trở cờ áp đảo, cai quản một quận lớn, danh lợi đầy đủ sung túc.

153- Bính thìn đinh dậu canh ngọ mậu dần

Mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão

Trụ này sát phùng sanh, quan đắc lộc, mừng thu kim nắm lệnh, đẹp nhất thìn thổ tiết hỏa sanh kim, tứ trụ trung hòa; mừng hơn là vận trình phương bắc thủy địa. Vận canh tý, xung ngọ hỏa khử đi quan tinh, được lộc vua ban, danh lợi cực phẩm; tân sửu nhâm dần vận, đàn ca hát xướng phong lưu.

154- Mậu ngọ kỷ mùi nhâm thân tân hợi

Canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu

Trụ này quan sát đều vượng đương lệnh, mừng nhật chủ tọa trường sanh, lại gặp giờ hợi nên vượng, đủ để gánh quan sát. Nhật chủ tọa ấn thụ, thông quan sát. Vận trình tây bắc kim thủy. Cho nên thiếu niên khoa giáp, trung niên làm quan quản ngân khố, phủ đệ thịnh vượng.

Nhâm thị viết : Quan sát hỗn tạp, phú quý nhiều. Tóm lại, quan sát đương lệnh, nhật chủ cần phải tọa ấn thụ, tất khí quan sát được lưu thông, sanh hóa hữu tình; hoặc nhật chủ được trụ giờ sanh phù, cũng đủ phù thân địch sát. Nếu trụ giờ không sanh nhật chủ, hoặc nhật chủ không tọa ấn thụ, không nghèo cũng tiện. Nhưng quan sát không đương lệnh, không luận như vậy.

6 - Chế sát quá mức cách

155- Tân mão mậu tuất bính thìn kỷ hợi

Ðinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn

Trụ này giờ hợi độc sát, có đến bốn thực thương chế sát, chi năm mão mộc bị can tân kim khắc, huống hồ mùa thu mộc không đủ sức khắc thổ, hợi tàng giáp mộc vệ sát. Đến vận ất mùi, ám hội mộc cục, nhập cung vua, quan cực phẩm; vận giáp ngọ, mộc tử ở ngọ, giáp hợp kỷ hóa thổ, khi gặp năm tị xung khử đi hợi thủy, gặp tai họa mất lộc.

156- Tân mão mậu tuất bính thìn nhâm thìn

Ðinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn

Trụ này cũng duy nhất một sát phùng bốn thực thương chế sát, cho nên không bằng trụ trước, trụ này không có hợi mão hội mộc cục (ấn cục) vậy. Tuy nổ lực phấn đấu từ sớm, cũng không hưởng được phú quý, thi hương không thành, sống nhân ái đức độ vẫn không thông đạt được. Mừng sát nhâm thủy thấu xuất, đến vận giáp ngọ, không hóa thổ nên không gặp tai họa, tuy nhiên hình thương hao tán nhiều, mà tự thân rèn luyện không gây lỗi lầm gì.

157- Nhâm thìn bính ngọ bính ngọ nhâm thìn

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Trụ này sát phùng bốn thực thương, trong trụ tuy có ấn nhưng tàng không hiện, mừng sát thấu xuất thực tàng, sát thông căn thủy khố. Tóm lại, mùa hạ hỏa đương quyền, thủy không có kim sanh. Đến dậu vận, hợp khử đi thìn thổ tạo kim cục tài cục, tài vượng sanh sát, khởi phát công danh. Canh vận, liên tiếp thăng chức, gia nhập tham quân; tuất vận, táo thổ xung phá thìn thổ gốc của nhâm thủy, lại gặp can mậu thấu xuất, chế nhâm thủy quá mức, mất lộc.

158- Giáp dần mậu thìn nhâm thìn nhâm dần

Kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân/ quý dậu/ giáp tuất

Trụ này 5 sát (cả can tàng phụ) phùng 5 thực thương chế sát, thổ tuy đương quyền, mộc cũng cường vượng, may mắn nhật chủ tọa thủy khố, lại đắc tỉ kiếp phù thân. Nhâm thân vận, nhật chủ được sanh, xung phá dần mộc, danh vị cực phẩm; tiếp đến vận quý dậu được hai mươi năm, quan nhất phẩm triều đình. Danh lợi dư dật đầy đủ.

159 Canh thân mậu dần mậu dần canh thân

Kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân

Trụ này lưỡng sát phùng bốn thực thương, mùa xuân mộc đắc lệnh, khắc nhật chủ quá mạnh. Đến vận nhâm ngọ, không đủ sanh thổ, lại thừa sức khử đi kim, thăng quan huyền lệnh; đến vận giáp thân, phùng thân kim thực chế sát quá mạnh, chết trong quân.

Nhâm thị viết : Chế sát quá mức, nếu không gặp quan sát hỗn tạp thì đẹp vậy, tại sao? Nếu tứ trụ có chế sát quá mức, lại gặp hành vận chế sát, mười phần hết chín phần chết. Quan sát hỗn tạp, chỉ cần nhật chủ vượng, ấn thụ không bị thương, vận trình không phản, thì không thiếu phú quý vậy. Như nhật chủ hưu tù, tài tinh khắc ấn, cho dù độc sát thuần thanh, một quan không hỗn tạp, vẫn thường buồn nhiều vui ít, gian nan vất vả một đời không thỏa chí. Học giả nên nghiên cứu cho tường tận.
Chương 22 - Thương Quan

Nguyên chú:
Thân nhược mà thương quan vượng, thấy ấn mà có quan tinh.
Thân vượng mà thương quan vượng, thấy tài mà không thấy quan.
Thương quan vượng, tài khinh, có tỉ kiếp mà có quan tinh.
Nhật chủ vượng, thương quan khinh, không có ấn thụ mà có quan.
Thương quan vượng mà không có tài, gặp quan tất gặp họa.
Thương quan vượng mà thân nhược, gặp quan là gặp họa ngay.
Thương quan nhược mà tài khinh, gặp quan là có họa.
Thương quan nhược mà có ấn, gặp quan mà có họa.

Đại khái thương quan có tài, đều có thể gặp quan.
Thương quan mà không có tài, đều không nên gặp quan.
Lại cần phải xem thân cường, thân nhược, nào tài quan ấn thụ, tỉ kiếp không giống nhau vậy; không cần phân biệt kim, mộc, hỏa, thổ vậy.
Lại nói rằng thương quan dụng ấn, không có tài không nên gặp tài, thương quan dụng tài, không có ấn không nên gặp ấn, cần phải phân biệt rõ ràng.


Nhâm thị viết: Thương quan, thần tiết khí nhật chủ, đã ác mà không thiện, tổn hại khí nhật chủ, tính hay thay đổi làm càn. Tuy ác thiện vô thường, nhưng mà có chế ngự, sẽ phát tinh hoa tú khí, chủ thông minh trí tuệ. Nếu gặp quan thì xấu, nhưng cần phải tuỳ nguyên cục ra sao, thì mới ảnh hưởng, không thể chấp nhất nói rằng thương quan gặp quan đều xấu. Có thương quan dụng ấn, thương quan dụng tài, thương quan dụng kiếp, thương quan dụng thương, thương quan dụng quan.

Nếu thương quan dụng tài cần:
Nhật chủ vượng, thương quan cũng vượng, nên dụng tài; có tỉ kiếp mà có thể thấy quan, không có tỉ kiếp lại có ấn thụ, không thể thấy qua.
Nhật chủ nhược, thương quan vượng, nên dụng ấn, có thể thấy quan mà không nên thấy tài.
Nhật chủ nhược, thương quan vượng, không có ấn thụ, nên dụng kiếp, mừng thấy kiếp ấn, kỵ thấy tài quan.
Nhật chủ vượng, không có tài quan, nên dụng thương quan, mừng gặp tài thương, kỵ gặp quan ấn.
Nhật chủ vượng, nhiều tỉ kiếp, tài suy, thương quan khinh, nên dụng quan, mừng gặp tài quan, kỵ gặp thương ấn.

Cho nên “thương quan gặp quan, nguồn gốc của trăm họa” đều tại nhật chủ suy nhược, dụng tỉ kiếp trợ thân, gặp quan tất tỉ kiếp bị khắc hại, nên có hoạ là vậy.
Nếu trong cục có ấn, gặp quan chẳng những không có họa, mà còn gặp phúc.
Thương quan dụng ấn (tức Thân nhược) trong cục không có tài tinh, hành vận ấn vượng thân vượng, không thể không hiển quý vậy; vận hành tài vượng thương quan vượng, không thể không bần tiện vậy.
Thương quan dụng tài (tức Thân vượng), tài tinh đắc khí, vận gặp tài vượng, thương vượng, không thể không giàu; vận gặp nơi ấn vượng, kiếp vượng, không thể không nghèo hèn cực khổ.
Thương quan dụng kiếp (tức Thân vượng), vận gặp ấn vượng tất quý.
Thương quan dụng quan, vận gặp tài vượng tất giàu.
Thương quan dụng thương, vận gặp tài vượng, chẳng những phú mà còn quý; cùng với dụng ấn dụng tài, không ngoài quan có cao thấp, tài chia ra dày mỏng. Nên xem xét kỹ càng vậy.

1 - Thương quan dụng ấn cách (thương quan bội ấn)

160 - Kỷ sửu tân mùi bính dần kỷ sửu

Canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu

Hỏa thổ thương quan trùng điệp, may mắn mùa quý hạ, hỏa khí còn dư, lại nhật chủ tọa trường sinh, dần tàng giáp mộc làm dụng thần. Đến vận đinh mão, khử đi tân kim, phá sửu thổ, gọi là có bệnh được gặp thuốc, thăng quan tiến chức đẹp không thể tưởng; tiếp đến vận bính dần, thăng quan cực phẩm, làm quan hoàng triều.

161 - Tân dậu đinh dậu mậu ngọ tân dậu

Bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão

Trụ này thổ kim thương quan trùng điệp, mừng tứ trụ không có tài, thuần thanh khí tượng. Sơ vận mộc hỏa thể dụng toàn là thích hợp vừa phải, cho nên tuổi trẻ đăng bảng vàng, thiếu niên làm đến quan cao triều đình. Tiếc là trung vận quý tị, nhâm thìn, sanh kim khắc hỏa, cho nên nửa đời còn lại vô cùng vất vả, cô độc thật đáng thương xót.

162- Nhâm tuất nhâm tý canh thìn kỷ mão

Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ

Trụ này kim thủy thương quan đương lệnh, mừng chi tàng thổ ấm áp, đủ để ổn định trung hòa. Do giờ mão mộc tài là bệnh, thêm sơ vận chi thủy mộc, học hành thi cử dở dang. Đến ngoài ba mươi tuổi, vận phùng hỏa thổ, vận mệnh bất ngờ thay đổi, làm đến quan châu mục; ngọ vận, suy thần xung vượng thần, bị giáng chức quan đương nhiệm, nay xa cách ưu sầu bội phần.

163- Bính thìn quý tị ất sửu bính tý

Giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất

Trụ này mộc hỏa thương quan, ấn thụ thông căn tý thủy lộc vượng, cách cục khó mà không đẹp. Tuy nhiên không đẹp tài tinh khắc ấn, mà sửu thìn thuộc thấp thổ, có thể tàng thủy hối hỏa. Tiếc là vận trình vô thủy, là một hàn nho, đến thân vận hỏa tuyệt thủy sanh, làm thầy giáo dạy học, sau chín lần dự thi hương không thành.

2 - Thương quan dụng tài cách

164- Bính thân mậu tuất đinh mão ất tị

Ất hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thần

Trụ này hỏa thổ thương quan, kiếp ấn trọng điệp, nhật chủ cường vượng, do đó thân kim tài tinh vi dụng. Gia nghiệp để lại vốn giàu có sung túc, tân sửu vận và nhâm vận, kinh doanh thu được lợi, phát tài hơn mười vạn; đến dần vận, tài lâm tuyệt địa, kiếp ngộ trường sanh, lại dần xung phá thân, “Vượng thần xung suy thần tất suy thần bị khử đi”, nên không lộc.

165- Quý hợi ất mão nhâm thân ất tị

Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân

Trụ này thủy mộc thương quan, nhật chủ tọa trường sanh, chi năm hợi thủy lộc vượng, nhật chủ không nhược, đủ sức dụng tị hỏa chi tài. Hiềm trung vận kim thủy, nửa đời lục đục phong sương, sự nghiệp thất bại nhiều lần. Đến tuất vận, liền chế hợi thủy kiếp tài, tuất hợp mão mộc hóa hỏa tài cục, chợt phát tài mấy vạn; đến dậu vận xung phá thương quan, sanh trợ tỉ kiếp, không lộc.

166- Mậu tý tân dậu mậu ngọ đinh tị

Nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão

Trụ này thổ kim thương quan, nhật chủ lộc vượng, phùng kiếp ấn trọng điệp, chỉ có một tài tinh, mùa thu thủy thông nguyên. Tý được dậu sanh, dậu tàng bảo hộ cho tý, gia nghiệp để lại ít sung túc; giáp tý ất sửu vận hai mươi năm, nên toàn là chế hóa, tự lập nghiệp kể ra được hơn bạc vạn; đến bính dần vận, sanh trợ hỏa thổ, khắc tiết kim thủy, không lộc.

167- Nhâm thân tân hợi tân dậu canh dần

Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị

Trụ này kim thủy thương quan, tứ trụ toàn tỉ kiếp, tuy dụng thần dần mộc chi tài, nhưng mừng có hợi thủy, tiết kim sanh mộc, ngăn tỉ kiếp không tranh đoạt tài, lại đắc hợi thủy giải thân kim xung dần. Nếu không có hợi thủy, cả đời sự nghiệp thất bại không yên, cuối cùng trở thành bánh vẽ. Hợi thủy sanh tài là phúc thần vậy. Đến vận giáp dần, ất mão, bạch thủ thành gia phú hộ; hậu vận hỏa vượng, khắc hại liên miên không yên ổn, tài tinh tiết khí, tinh thần mệt mỏi vất vả; đến tị vận, dần thân tị hợi tứ sinh xung phá, kiếp lại được sanh, không lộc.

3 - Thương quan dụng kiếp cách

168- Quý hợi tân dậu mậu thân kỷ mùi

Canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão

Trụ này thổ kim thương quan, tài tinh quá trọng, đến nỗi không như ý. May mắn giờ mùi, kiếp tài thông căn làm dụng thần; Đổi lại vận trình lại cát lợi, làm phò tá huyện lệnh. Đến vận đinh tị, bính thìn, ấn vượng, làm đến quan châu mục, do làm quan mà của cải tích tụ đầy đủ giàu có; ất mão vận xung khắc dậu, không yên ổn, bãi chức quy điền.

169 - Kỷ mùi quý dậu mậu tuất canh thân

Nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão

Trụ này thổ kim thương quan, chi thuộc phương tây, kim khí quá trọng, lấy kiếp làm dụng thần. Mừng kỷ thổ khắc quý thủy, cho nên kế thừa dòng dõi nho học; đổi lại vận trình phương nam hỏa địa, làm quan từ huyện lệnh đến châu mục, được tiến cử nhà vua. Cả đời gặp hung hóa cát, công danh không gặp sóng gió vậy.

170 - Quý hợi giáp dần quý hợi giáp dần

Quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân

Trụ này thủy mộc thương quan, mừng không có tài, cho nên kế thừa dòng dõi nho học; hiềm địa chi dần hợi hóa mộc, thương quan quá trọng, khó toại nguyện công danh. Tân vận dạy học, hợi vận bổ nhiệm coi kho lương, canh tuất tăng cống nạp làm quan. Vận kỷ dậu mậu thân hai mươi năm thổ kim, sanh hóa không khắc hại, do làm quan mà của cải tích tụ đầy đủ giàu có.

171 - Mậu thân kỷ mùi bính tuất kỷ sửu

Canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu

Trụ này tứ trụ đều có thương quan, nếu sanh tháng sửu tuất, là tòng thương quan cách, danh lợi đều toại nguyện. Sanh vào tháng mùi, hỏa khí còn thừa, tất lấy mùi tàng đinh hỏa làm dụng. Tiếc là vận hành tây bắc kim thủy, đến nỗi tổ nghiệp rách nát; đến quý hợi vận, nghèo khổ không thể nhờ cậy, cắt tóc đi tu.

172- Mậu thìn canh thân kỷ dậu quý dậu

Tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần

Trụ này cũng thương quan dụng kiếp, hiềm thìn thuộc thấp thổ, sanh kim chứa thủy, không đủ sanh nhật chủ; lại hiềm vận trình tây bắc kim thủy, cho nên nhất bại như vôi, không thành gia thất.

Năm trường hợp, đều dùng kiếp làm dụng, cớ sao ba trụ trên danh lợi song toàn, hai trụ dưới nhất sự vô thành? Nguyên nhân do vận trình không trợ giúp vậy. Bởi vậy suy ra, vận trình ảnh hưởng cũng thật quan trọng.
4 - Thương quan dụng thương quan cách

173- Canh thìn kỷ mão nhâm thìn canh tý

Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu

Nhâm thủy sanh tháng mão, thủy mộc thương quan cách. Thiên can kỷ thổ lâm tuyệt địa, địa chi lưỡng thìn, mộc còn dư khí, một sanh kim, một bảo vệ thủy, lại thấu hai canh kim, chẳng những thìn thổ không thể chế thủy, ngược lại sanh kim trợ thủy, tất lấy mão mộc làm dụng thần. Gọi là thần thông đắc dụng. Sơ vận canh thìn, tân tị, kim vượng địa, công danh không toại nguyện; đến nhâm ngọ vận, sanh tài chế kim, tên tuổi nổi tiếng; quý mùi vận sanh mộc, giáp thân chi toàn phương bắc thủy cục, mộc phùng sanh trợ, liên tiếp làm quan, theo lệnh trên mà thăng chức Tư Mã, tiến cung hoàng triều, làm quan Tuần phủ. Giao dậu vận, xung phá mão mộc, do bị liên lụy mà mất chức. Gọi là dụng thần không thể tổn thương, lời này đáng tin vậy.

174- Ất dậu mậu dần quý dậu quý sửu

Ðinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân

Quý thủy sanh vào tháng dần, thủy mộc thương quan. Địa chi ấn tinh cũng vượng, dậu sửu hợp kim cục, tất lấy dần mộc làm dụng thần, là người tài năng lỗi lạc. Ất hợi vận, mộc phùng sanh vượng, trung hương bảng; giáp tuất, quý vận, làm quan huyện lệnh; dậu vận chi phùng ba dậu, mộc non yếu kim nhiều, bị liên lụy gặp họa mà mất chức. Trụ ở trên cùng trụ này đều thiếu hỏa, có bệnh mà không có thuốc chữa, nếu có hỏa tuy hành vận kim có vượng, cũng không có họa lớn hĩ.

175- Kỷ mão canh ngọ giáp dần đinh mão

Kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý

Giáp mộc sanh tháng ngọ, mộc hỏa thương quan. Năm tháng thiên can thổ kim vô căn. Địa chi hai mão một dần, nhật nguyên cường vượng, tất lấy đinh hỏa làm dụng, cho nên là người mưu kế dị thường. Đinh mão vận, thi đỗ, làm quan huyện lệnh; bính dần vận, khắc tuyệt canh kim, làm quan quyền lợi cực lớn; ất sửu vận, hợp canh kim, hối hỏa sanh kim, mất chức.

176- Bính tý ất mùi bính thìn ất mùi

Bính thân/ đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu

Nhật nguyên bính sanh tháng mùi, hỏa thổ thương quan. Tứ trụ vô kim, tý thủy khô kiệt, lấy thổ làm dụng. Hiềm ất mộc cũng thấu xuất lại căn gốc, công danh khó toại nguyện. Sơ vận đinh dậu, bính thân, chế hóa ất mộc, tiền bạc toại nguyện; mậu tuất vận mười năm, rộn ràng nhốn nháo, ngày ngày phát đạt; kỷ vận, thổ vô căn, mộc quay lại khắc thổ, hình tang hao tán xuất hiện; nhất giao hợi vận, mộc đắc sanh hỏa, phùng kiếp, gặp ác bệnh mà chết.

5 - Thương quan dụng quan cách

177- Nhâm tuất kỷ dậu mậu tuất ất mão

Canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão

Ngày mậu sanh tháng dậu, thổ kim thương quan, địa chi hai tuất, khô táo mà còn dày, tuyệt diệu can năm nhâm thủy, nhuận thổ tiết kim mà sanh mộc, có thể lấy quan làm dụng thần. Hợi vận, tài quan đều đắc sanh phù, công danh thuận lợi toại nguyện; nhâm tý vận, sớm thỏa chí nguyện làm quan; quý sửu vận, chi hợp kim cục, chế phục quá mạnh; giáp dần, ất mão vận hai mươi năm, làm quan thị lang.

178- Canh ngọ kỷ mão nhâm thân kỷ dậu

Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu

Nhâm thủy sanh tháng mão, thủy mộc thương quan. Mừng quan ấn thông căn, chi năm phùng tài, thương quan có chế hóa, nhật nguyên sanh vượng, có thể lấy quan làm dụng thần. Tị vận, quan tinh lâm vượng, liên đăng bảng vàng, làm quan; nhâm ngọ quý mùi vận, nam phương hỏa địa, làm quan tể tướng nổi danh châu mục; giáp thân, ất dậu, kim đắc địa, mộc lâm tuyệt địa, tuy từ chức quay về, mà an hưởng cầm thư, kỳ nhạc thoải mái vậy.

179- Tân mùi tân mão nhâm thìn kỷ dậu

Canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất/ ất dậu

Nhâm thủy sanh tháng mão, thủy mộc thương quan, thiên can lưỡng tân kim, chi phùng thìn dậu, thủy có căn nguyên, quan có gốc rễ, quan được bảo hộ che chở, tất lấy kỷ thổ quan tinh làm dụng thần. Kỷ sửu vận, tinh thần thư thái cơm áo sung túc; mậu tý vận, tuy thi hương không đậu, mà gia nghiệp tăng thêm từng ngày; đinh vận cũng không có họa lớn; đến hợi vận hội mộc cục, thương quan làm càn. Gặp hình tang háo tán mà chết.

180 - Quý dậu kỷ mùi bính ngọ quý tị

Mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu

Nhật nguyên bính ngọ, chi thuộc nam phương, mùi thổ nắm lệnh, kỷ thổ thấu xuất, hỏa thổ thương quan, tài tàng gặp kiếp, không có quan tất tài không tồn tại được, không có tài tất quan cũng không có gốc; huống hồ hỏa quá mạnh thì thổ táo, quan tinh cũng thấu, lấy quan tinh làm dụng thần. Đến vận hỏa thổ, hình tang phá háo; ất mão giáp dần vận, tuy có thể sanh hỏa, kết cuộc chế thương quan bảo vệ quan, thu được tài lợi lớn, nộp phí làm quan; quý sửu, nhâm tý vận, do là phó quan mà thăng huyện lệnh, danh lợi song toàn.

6 - Giả thương quan cách

181 - Mậu thân mậu ngọ đinh tị ất tị

Kỷ mùi/ canh thân/ tân dậu/ nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý

Trụ này hỏa thổ thương quan, nhật chủ cực vượng, mừng thương quan phát tiết tinh hoa, đổi lại tài tinh đắc dụng. Canh thân, tân dậu vận, thiếu niên sớm lập nghiệp, phát tài hơn mười vạn; nhâm tuất vận, may mà thủy không thông căn, tuy có hình háo mà không có họa lớn; đến hợi vận, kích hỏa quá mạnh, tiết tài khí, không lộc.

182- Nhâm tý tân hợi nhâm tý quý mão

Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị

Sáu thủy thừa quyền, thế mạnh tràn đầy, toàn nhờ vào mão mộc tiết kỳ tinh anh. Sơ vận gặp thủy, vẫn đắc sanh trợ mộc thần, bình ổn không hung hiểm; giáp dần, ất mão vận, nên đắc dụng thần, tinh thần thư thái cơm áo sung túc, của cải cũng gia tăng; nhất giao bính thìn, bè lũ tỉ kiếp đoạt tài, ba con chết hai đứa, vợ chồng cùng mất.

183- Nhâm thìn nhâm tý nhâm tý quý mão

Quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị/ mậu ngọ

Trụ này thiên can toàn thủy, chi phùng tý quá vượng, mừng chi hội mão thìn, tinh anh nảy ra đẹp đẽ, cho nên thi hương sớm như ý. Nhưng mộc chi nguyên thần không lộ, thi hương không tránh khỏi lận đận; hiềm vận phùng hỏa địa, do lo sợ tuổi thọ mà không yên. Đến bính vận, năm canh ngọ, thủy hỏa giao chiến mà mất mạng.

184- Mậu ngọ bính thìn mậu thìn tân dậu

Ðinh tị/ mậu ngọ/ kỷ mùi/ canh thân/ nhâm tuất/ quý hợi

Trụ này hỏa thổ tầng tầng lớp lớp, mừng nhất giờ dậu, thương quan thấu lộ, tiết kỳ tinh hoa. Trước ba mươi tuổi, vận trình hỏa thổ, lận đận quá nhiều, đến vận canh thân, vận đồ thăng tiến. Đến vận tân dậu, nhâm tuất, quý hợi được bốn mươi năm, dụng thần vừa phải thích hợp, làm quan tuần sử rồi đến tuần phủ (tướng soái), làm quan không gặp sóng gió.

185- Ất dậu tân tị mậu ngọ bính thìn

Canh thìn/ kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi

Trụ này hỏa thổ đương quyền, ất mộc vô căn, lấy tân kim làm dụng thần. Năm tân sửu nhập học, về sau do vận trình không hợp, thi hương nhiều lần mệt mỏi. Đến sửu vận, ám hội kim cục, khoa giáp liên đăng; bính tý, ất hợi vận, địa chi toàn thủy, vốn có thể khử đi hỏa, thiên can mộc hỏa không hợp, cho nên công danh lận đận, không thể hưởng bổng lộc.

186- Đinh dậu ất tị mậu ngọ bính thìn

Giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý/ kỷ hợi

Trụ này cùng trụ trên thay đổi duy nhất một chữ tân, bát tự không bằng trụ trước, mà vận trình lại thắng trụ trước, cũng lấy tân kim làm dụng thần, không luận quan ấn vậy. Năm đinh sửu thấp thổ, sanh kim thối hỏa, lại toàn hội kim cục, đứng đầu bảng được làm quan, vận tân sửu, chủ yếu do tuế vận đều đúng lúc, thích hợp.

187- Đinh sửu bính ngọ kỷ dậu tân mùi

Ất tị/ giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý

Trụ này thổ vượng vào tháng hạ, kim tuyệt hỏa trường sanh, tứ trụ thủy mộc không có, mừng nhất kim thấu thông căn. Tiếc thay vận trình phương đông, sanh hỏa khắc kim, chẳng những công danh nhiều lận đận, mà tiền tài tiêu tan. Đến tân sửu vận, phùng năm mậu thìn, hối hỏa sanh kim, thi hương đắc ý, danh lợi đầy đủ sung túc.
Chương 23 - Thanh Khí

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Xem mệnh khó nhất ở phân biệt thanh trọc khí. Chương này chủ yếu luận về bốn chữ : “gạn trọc cầu thanh”. Thanh mà hữu khí, tất tinh thần thông suốt mà đầy đủ; thanh mà vô khí, tất tinh thần khô héo tiều tụy. Tinh thần khô héo thì tà khí nhập vào, tà khí nhập vào tất thanh khí tán, thanh khí tán thì không bần cũng tiện. Thanh trọc khí, bát cách đều có vậy. Như chánh quan cách, thân nhược có ấn, kỵ tài, tài tinh không hiện, có thể thấy ngay là thanh hĩ. Cho dù có tài, không thể luận ngay là trọc được, cần phải xem xét tình thế thật cẩn thận. Như tài kề cận quan, quan kề cận ấn, ấn kề cận nhật chủ, tất tài sanh quan, quan sanh ấn, ấn sanh nhật chủ, ấn thụ là ngọn nguồn của quá trình vậy, đến hành vận trợ ấn thụ, phú quý sẽ tự nhiên đến. Cho dù không có tài, cũng không thể luận ngay là thanh, cũng cần phải xem xét tình thế thật kỹ càng, hoặc ấn tinh vô khí, cùng quan tinh không thông, hoặc ấn tinh quá vượng, nhật chủ khô nhược, không nhận được ấn tinh sanh cho; hoặc quan tinh cận kề nhật chủ, ấn tinh cách xa nhật chủ, trước tiên nhật chủ bị quan khắc, ấn tinh không thể sanh hóa được, đến hành vận phùng tài quan, không bần cũng yểu hĩ.

Như chánh quan cách, thân vượng mừng có tài, mà kỵ ấn thụ, tiếp theo kỵ thương quan. Cũng phải xem xét tình thế, như thương quan cùng tài kề cận, tài cùng quan kề cận, quan kề cận tỉ kiếp, không chỉ quan tinh không trở ngại, mà còn thương quan hóa kiếp sanh tài, tài sanh quan vượng, quan là ngọn nguồn của quá trình vậy, đến hành vận gặp tài quan, danh lợi song toàn. Như thương quan cùng tài tinh cách xa, ngược lại thương quan kế cận quan tinh, tài không đủ lực sanh quan, đến hành vận gặp thương quan, không bần cũng tiện hĩ. Như thiên can là thương quan, địa chi là tài, tất cần phải gặp vận tài trên can (vận mà thiên can là tài) để giải thương quan; thương quan tại địa chi, tài tinh tại thiên can, tất cần phải gặp vận tài dưới chi (vận mà địa chi là tài) để thông chi. Hoặc tài quan kề sát nhau, mà tài bị hợp thần hợp mất, hoặc bị nhàn thần cướp đoạt, cũng cần tuế vận xung hợp thần, chế nhàn thần, đều là “gạn trọc cầu thanh”. Tuy luận về chánh quan cách, bát cách cũng đều luận như vậy. Tóm lại, hỉ thần nên đắc địa phùng sanh, cùng nhật chủ kề cận là cát lợi; kỵ thần nên thất thế lâm tuyệt địa, cùng nhật chủ xa cách thì đẹp vậy. Nhật chủ mừng có ấn, ấn tinh kề cận nhật chủ, hoặc nhật chủ tọa ấn, tức là nhật chủ nhiều sinh lực sức sống vậy; quan tinh kề cận ấn thụ, hoặc ấn thụ tọa quan, tức là ấn thụ đầy sức sống vậy. Còn lại cứ thế mà suy ra.

188- Quý dậu giáp tý bính dần ất mùi

Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ

Bính sanh tháng tý, bính tọa trường sanh, ấn thấu có gốc rễ sâu dày, nhược thành vượng. Mừng quan tinh đương lệnh, thấu mà sanh tài, “nhất thanh suy cho cùng đầy sinh lực” vậy, đổi lại trước sau không phản khắc, có thể xem như thuần chất. Trung vận kim thủy, đăng khoa phát giáp. Quan cao trong cung vua; tiếc là hậu vận hỏa thổ, khiến cho cuối đời cực khổ.

189- Giáp tý bính dần kỷ hợi tân mùi

Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân

Kỷ thổ sanh tháng dần, tọa hợi thủy? Tài quan quá vượng, mừng nhất độc ấn phùng sanh. Tài tàng sanh quan, nguyên thần càng vượng; tinh thần nối liền tương sanh, mà nhật chủ không mỏng; tuyệt diệu sanh hóa liên châu, ao ước nhất vận đồ không tương phản. Cho nên được sủng ái, thân cận quyền quý, giữ chức vụ quan trọng.

190 - Quý mùi giáp tý bính dần đinh dậu

Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ

Trụ này cùng với trụ năm quý dậu, đại đồng mà tiểu dị. Trụ trước quan tọa tài địa, trụ này quan tọa thương quan, thêm chi tý thủy kề cận, chẳng những thiên can quan bị thụ khắc, mà địa chi quan cũng bị thụ thương. Hiềm kiếp tọa tài tinh, cho nên tài kiếp quan thương, mặc dù sớm phấn đấu, những thi hương vẫn không đậu. Tân dậu, canh thân vận, can chi đều tài, tài lợi như cây cỏ sau mưa, gia nghiệp sung túc đầy đủ; đến kỷ mùi vận, thương thê khắc tử, lộc bị trả lại, gia nghiệp đại phá. Có thể biết đều do tại vận trình vậy.


Chương 24 - Trọc Khí

Nguyên chú:Trong trụ chủ yếu tìm không ra thanh khí, hành vận lại không thể loại trừ trọc khí, tất là bần tiện. Nếu thanh khí lại có sinh lực thì tuyệt vời, nếu như khô nhược vô khí, hành vận lại không gặp sanh địa, cũng là người bần hàn. Trọc khí lại khó khử đi, thanh khí lại không thật, hành vận lại không ngộ thanh khí, lại không khử đi trọc khí, mặc dù thành bại không đều, đây này cuộc đời hoàn toàn không yên ổn.

Nhâm thị viết: Trọc gọi là tứ trụ hỗn tạp vậy.
Hoặc chánh thần thất thế, tà khí thừa quyền, cái này là trọc khí vậy.
Hoặc đề cương tổn hại; ngoài yêu cầu xa cách dụng thần này là cách trọc vậy.
Hoặc quan suy hỉ ấn, tài tinh khắc ấn, cách này tài là trọc vậy;
Hoặc quan suy hỉ tài, tỉ kiếp tranh tài, cách này kiếp là trọc vậy;
Hoặc tài vượng hỉ kiếp, quan tinh chế kiếp, cách này quan là trọc vậy;
Hoặc thân cường sát thiển, thực thương chế sát, cách này thực thương là trọc vậy.

Phân biệt mà sử dụng, phán đoán danh lợi thành bại, lục thân nghi kỵ, không thể không nghiệm vậy. Tuy nhiên trọc cùng thanh khô hai chữ cần cân nhắc, thà rằng dụng trong thanh có trọc, không thể dụng trong thanh có khô. Nói đến trọc giả, tuy thành bại không đều, có nhiều hiểm trở, nhưng ngộ đắc hành vận, khử đi trọc khí, cũng có cơ hội khởi phát; nếu như hành vận lại không yên ổn, thế là gian nan cực khổ. Thanh khô giả, không chỉ nhật chủ vô căn, mà nhật chủ hữu khí, nhưng dụng thần vô khí, cũng giống như vậy. Khô giả, vô căn mà còn mục nát vậy, tức là ngộ tương trợ giúp đỡ, nguồn gốc quyết định bởi mầm mống trước tiên vậy. Phàm nhật chủ khô giả, không bần cũng yểu; dụng thần khô giả, không bần cũng cô độc. Cho nên thanh có sức sống chung thân tất phát, thiên khô vô khí nhất định cô độc bần hàn, hoàn toàn trọc khí cần phải xem xét vận trình, dìm trọc phù thanh cũng có thể hanh thông tốt đẹp, phải nghiệm vậy.

191 - Ất hợi canh thìn mậu tuất đinh tị

Kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất

Mậu tuất nhật nguyên, sanh vào tháng thìn giờ tị, mộc thoái khí, thổ thừa quyền, ấn thụ trùng phùng. Dụng quan tất bị canh kim hợp mất, dụng thực tất hợp quan lại không hóa, mà hỏa lại khắc kim, không biết làm sao mà dụng tài, lại có giờ tị ở xa xung, lại không nắm lệnh; nếu yêu cầu canh kim sanh trợ, tham hợp vong sanh, mà lại xa cách vô tình, cho nên thành bại không đều, may mà tài quan hãy còn dư khí có thừa. Đến ất hợi vận, bổ khởi tài quan, toại nguyện thành công trung bình.

192 - Quý hợi kỷ mùi bính ngọ kỷ sửu

Mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu

Hỏa trường hạ lệnh, vốn là luận vượng, tuy thời tại quý hạ, hỏa khí hơi thoái, thêm thương quan trọng điệp tiết khí, sửu thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, từ vượng biến thành nhược. Trọc khí đương quyền, thanh khí thất thế, thêm hành vận ba mươi năm đầu hỏa thổ, nửa đời thành bại đa đoan. Đến ất mão, giáp dần, mộc khử đi hậu thổ, tảo trừ trọc khí, sanh phù nhật nguyên, vệ hộ quan tinh, phò tá quan chép sử, tiền của sung túc sự nghiệp thành đạt.

193 - Đinh mão đinh mùi canh ngọ kỷ mão

Bính ngọ/ ất tị/ giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu

Trụ này đại lược xem qua, tài sanh quan, quan sanh ấn, ấn sanh thân, tựa hồ thanh mỹ, đáng tiếc ngọ mùi nam phương, hỏa liệt thổ tiêu, có thể giòn kim, không thể sanh kim. Mà lại mộc tòng hỏa thế, lại làm hỏng ấn thụ, không có tình sanh hóa, vậy tại sao không thanh khô? Hiềm vận trình phương đông, cả đời chưa thỏa ý nguyện, gọi là “minh nguyệt thanh phong thùy dử cộng, cao sơn lưu thủy thiểu tri âm” vậy.
Chương 25 - Chân Thần

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Chân,gặp thời nắm lệnh chi thần. Giả,thất thời thoái khí chi thần. Nói nhật chủ có dụng thần, nắm lệnh tại đề cương, lại thấu xuất thiên can gọi là tụ đắc chân thần, cuộc đời phú quý hĩ, còn không thì gọi là giả thần phá tổn. Dù cho có giả thần, yên ổn đắc ý tốt lành, giả thần không kề sát chân thần, hoặc bị nhàn thần hợp mất, hoặc xa cách vô lực, cũng không có hại vậy. Nhưng nếu kề sát chân thần, hoặc tương khắc tương xung chân thần, hoặc hợp chân thần, ám hóa kỵ thần, chung thân lục đục. Nếu như hành vận đắc trợ, chế giả phù chân, cũng có thể thành công nhỏ, mà thân mình được an khang. Cho nên hỉ thần nên được sanh vừa phải, kỵ thần nên bị tuyệt, trong cục thấy chân thần, hành vận thấy giải thần. Nên tiên thiên mà biến thành địa kỷ. Cho nên đoán địa, trước tiên xem đề cương mà định cách cục, trung thiên thì biến thành nhân kỷ, kế đến xem nhân nguyên nắm lệnh mà biến thành dụng thần; sau cùng xem tam thức, mà dụng thần phù hợp, chính là tự nhiên việc lớn thành công hĩ. Nghiệp lớn thành công, thì phú quý chắc chắn hĩ. Sau đó lại tiếp tục xác định vận trình thích hợp, tất cùng thông suốt rõ ràng hĩ. Hậu học cần nghiên cứu ba nguyên đúng lý, xem xét chân giả, xem kỹ hỉ kỵ, nghiên cứu xung hợp yêu ghét. Luận về tuế vận có thích hợp hay không, vì thế mới thỏa đáng. Nguyên do quy tắc tuy có thể truyền đạt, diệu dụng hay không bởi tâm ngộ của mỗi người vậy.

194 - Giáp tý bính dần kỷ sửu giáp tý

Ðinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi/ nhâm thân

Mệnh Sơn Đông Lưu trung đường, kỷ thổ thấp mỏng, sanh vào sơ xuân, lạnh lẽo ẩm ướt, cho thấy khí suy yếu, đắc giáp bính cũng thấu, ấn thuần chính quan minh bạch, tụ đắc chân thần vậy. Trong trụ kim không hiện mà không đắc hóa, giả thần không loạn; mừng vận trình đông nam nơi chỗ ấn vượng, làm đến quan thượng thư, tấm lòng kính vua che chở dân, có tài kinh bang luận đạo vậy.

195 - Nhâm thân nhâm dần bính tý ất mùi

Quý mão/ giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân

Mệnh Thiết Chế Q uân, tài sanh sát thế, mộc non phùng sanh, mừng nhất dần mộc chân thần đương lệnh, can giờ thấu lộ ất mộc nguyên thần. Dần thân xung nhau, gọi là có bệnh. Vận nam phương hỏa địa, khử đi thân kim, làm đến tướng soái, thanh danh hiển hách. Tài trí đức độ thâm trọng.

196 - Canh thân mậu dần nhâm tý giáp thìn

Kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân

Trụ này nhật nguyên lâm vượng địa, hội thủy cục trợ thân, không luận nhược. Mừng can giờ giáp mộc, chân thần phát lộ. Hiềm nghi, năm ngộ canh thân, xung khắc giáp dần, lại phùng mậu thổ trợ kim, gọi là giả loạn chân. Mặc dù sớm nhập học, thi hương liên tiếp thất bại. Đến vận nhâm ngọ, chế hóa canh kim, thi hương đăng bảng, làm tri huyện; thân vận xung dần, giả thần đắc trợ, không lộc.


Chương 26 - Giả Thần

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Khí có chân giả, chân thần thất thế. Thu thần đắc cục, phép tắc cần lấy chân làm giả; lấy giả làm chân. Khí có trước sau, chân khí chưa đến, giả khí đã đến, cần lấy chân làm giả, lấy giả làm chân. Như người sanh tháng dần, không thấu giáp mộc mà thấu mậu thổ, mà năm tháng ngày giờ có thìn tuất sửu mùi các loại, cũng có thể lấy làm dụng thần. Nếu như không thấu mậu thổ, mà thấu kim, cho dù mộc hỏa nắm lệnh, mà trụ năm ngày giờ, hoặc đắc thân xung dần, hoặc đắc dậu sửu củng kim, hoặc thiên can lại có mậu kỷ sanh kim, chỗ này gọi là chân thần thất thế, giả thần đắc cục, cũng có thể thủ dụng, nếu tứ trụ chân thần không đủ, giả khí cũng hư, mà nhật chủ mê giả ghét chân, tất cần phải tuế vận phù ức giả, cũng có thể phát phúc. Nếu tuế vận trợ chân tổn giả, hung hoạ lập tức đến, chỗ này gọi là lấy thật bỏ hư, lấy hư lạm dụng thật, Toàn là do dựa vào tham kỳ (tên vị thuốc) có thể cứu người, mà chẳng biết tham kỳ cũng có thể hại người vậy, tri kỳ manh (tên vị thuốc) có thể giết người, mà chẳng tri kỳ cũng có thể cứu người. Có bệnh cho uống thuốc mà được cứu, không có bệnh cho uống thuốc thì toi mạng. Mà mệnh có quý tiện không đều, tà chánh vô thường, động tĩnh không liền, không có gì là không có vết tích chân giả. Cách cục có thiệt giả, dụng thần há không có chân giả sao? Hết thảy đều do an hưởng phúc đức, phần nhiều do chân thần đắc dụng; sang nghiệp hưng gia, khó nhọc mà thiếu an nhàn, phần nhiều do giả thần đắc cục, hoặc chân thần bị thương, nối nghiệp bạc bẽo mà phải lập nghiệp, phần nhiều do chân thần không đủ; cả đời gặp thất bại, thế sự gập ghềnh, phần nhiều do giả thần không đủ. Nghiên cứu kỹ càng, đều thấy nghiệm vậy.

197 - Ất dậu mậu dần nhâm ngọ canh tuất

Ðinh sửu/ bính tý/ ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân

Nhâm thủy sanh vào lập xuân hai mươi hai ngày, đang lúc giáp mộc chân thần nắm lệnh, mà thiên can thổ kim cũng thấu, địa chia thông căn tuất dậu, tứ trụ này chân thần thất thế, giả thần đắc cục, dụng lấy canh kim hoá sát, đúng phép lấy giả làm chân, đắc thuần tuý. Tuy nhiên hiềm chi toàn hỏa cục. Khắc kim đốt thủy, mừng can hỏa không thấu lộ, lại đắc mậu thổ sanh hóa tuyệt diệu. Vận trình tây bắc, cho nên sớm đăng vân lộ, nổi danh thiên hạ, làm quan đến chức quan tuần phủ, đức độ tú khí. Tổng quát hiềm hỏa cục là bệnh, quan lộ không tránh gặp thất bại hĩ.

198 - Canh tuất mậu dần quý mùi quý sửu

Kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu

Quý thủy sanh vào lập xuân hai mươi sáu ngày, đang lúc giáp mộc chân thần đương lệnh, mà thiên can thổ cũng thấu, địa chi sửu tuất thông căn. Thương quan tuy đương lệnh, mà thế quan sát tung hoành, cho dù thương quan địch sát, mà nhật chủ phản lại tiết khí, so ra có thể địch lại ư? Canh kim tuy là giả thần, không như nhật chủ yêu giả ghét chân, lấy canh kim làm dụng thần, có hai điều lợi: thứ nhất hóa quan sát cường bạo, thứ hai sanh nhật nguyên, can giờ tỉ kiếp trợ thân, có thể nhuận thổ dưỡng kim. Kế đến trung vận nam phương, sanh sát làm hỏng ấn, bôn ba vất vả. Đến giáp thân vận, chuyển phương tây, dụng thần đắc địa, đắc quân công thăng chức tri huyền. Ất dậu vận cũng đẹp, làm đến quan châu mục. Nhất giao bính vận, khắc ấn, không lộc.

199 - Bính tý kỷ hợi tân dậu kỷ hợi

Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ ất tị

Trụ này theo cổ luận, kim hàn hỉ hỏa, kim thủy thương quan mừng gặp quan, mà nhận chủ chuyên lộc, tất dụng bính hỏa không thể nghi ngờ. Chẳng biết thủy thế càn rỡ, khuyết điểm chỗ bính hỏa không có nguyên thần, chẳng những không thể dụng quan, mà bính hỏa hoàn toàn không có căn khí, phải dụng kỷ thổ ấn tinh, khiến cho ngăn thủy sanh kim bảo vệ hỏa. Bính nhập hợi cung lâm tuyệt địa, mong muốn bính hỏa sanh thổ, mà bính hỏa trước bị thủy khắc, làm sao có thể sanh thổ được? Cho nên kỷ thổ bị thủy thương, chân thần vô tình, giả thần hư thoát. Sơ vận canh tý, tân sửu; tỉ kiếp trợ thân, hưởng phúc đức tiền nhân, cơm áo đầy đủ. Nhâm vận có đại tang; nhất giao dần vận, phương đông mộc địa, hư thổ thụ thương, phá sạch tổ nghiệp, hình thê khắc tử, đi xa không biết rồi đi đến đâu.
Chương 27 - Cương Nhu

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Đạo cương nhu, âm dương cường tráng thuận hòa mà mừng hĩ. Tuy nhiên trong cương không hẳn không có nhu, cho nên dương ví như Càn, Càn sanh ba nữ, gọi là nhu thủ hồ cương; trong nhu không hẳn không có cương, cho nên âm ví như Khôn, Khôn sanh ba nam, gọi là cương thủ hồ nhu. Nói đến xuân mộc, hạ hỏa, thu kim, đông thủy, quý thổ, đắc thời đương lệnh, nguyên cục không khắc chế chi thần, thế hùng tráng, tính cương kiện, không tiết tất không thanh, không thanh tất không tú, không tú tất biến thành người ngu đần gàn bướng. Nếu lấy cương chém nhu, gọi là nan địch quần hồ (yếu không địch lại mạnh), phản lại kích nộ mà biến thành cương hĩ. Xuân kim, hạ thủy, thu mộc, đông hỏa, trọng thổ, thất thời vô khí, nguyên cục không sanh trợ chi thần, thế mềm mại, tính quá nhược, không uy hiếp tất không thông suốt, không thông suốt tất không hóa, không hóa tất biến thành mục nát. Sơ lược lấy nhu dẫn cương, gọi là hư thì không nên bồi bổ, phản lại tăng chỗ nhược mà biến đổi nhu. Chỗ này chính là tiết có sanh sanh chi diệu, khắc có thành tựu chi công, dẫn có hài hòa chi tình, tòng có biến hóa chi diệu. Khắc, tiết, dẫn, tòng bốn chữ nên nghiên cứu kỹ càng, không thể quy định đại khái được.

Nếu canh kim sanh vào tháng bảy, không thể thiếu nhâm thủy; ất mộc sanh vào tháng tám, không thể thiếu đinh hỏa, tuy đắc chế hóa, nhưng cũng dễ chết do luận kiểu này vậy. Giả sử canh kim sanh vào tháng bảy, nguyên cục trước hết có mộc hỏa, mà không thấy nhâm thủy, lại phải luận như thế nào? Chẳng lẽ khí mộc hỏa hiển lộ, mà lại dụng nhâm thủy ám tàng sao? Ất mộc sanh vào tháng tám, tứ trụ trước hết có kiếp ấn, mà đinh hỏa không hiện, chẳng lẽ khí hiển lộ tại kiếp ấn, mà lại cầu đinh hỏa không thấy sao? Nói chung đắc thời đương lệnh, tứ trụ không có khắc chế, dụng thực thần thuận theo khí thế, tiết kỳ tinh anh, chỗ bí mật sanh tài, gọi là lấy không làm có; thất thời hưu tù, nguyên cục không có kiếp ấn trợ thân, dụng thực thần chế sát, sát đắc chế tất sanh ấn, gọi là tìm kiếm giả dối. Nên dụng thần linh hoạt, không nên chấp nhất mà luận vậy.

200 - Nhâm thân mậu thân canh thìn giáp thân

Kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần

Canh kim sanh vào tháng bảy, địa chi ba thân kim, vượng cực hĩ. Can giờ giáp mộc vô căn, dụng can năm nhâm thủy, tiết kỳ sát khí cương mãnh. Chỉ hiềm can tháng kiêu thần đoạt thực. Sơ vận trình thổ kim, sớm gặp hình tang, tổ nghiệp không có gì. Giao vận tân hợi, vận chuyển phương bắc, kinh doanh đắc ý, đến vận nhâm tý, quý sửu ba mươi năm phát tài hơn mười vạn. Còn nhỏ chưa hề đọc kinh sách, về sau lại thông làu chữ nghĩa văn Chương, chỗ này cũng do vận trình thủy địa, nên phát tiết tinh hoa vậy.

201 - Nhâm tuất mậu thân canh dần bính tuất

Kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão

Canh kim sanh vào tháng bảy, chi toàn thổ kim, vượng cực hĩ, nhâm thủy tọa tuất phùng mậu, kiêu thần đoạt thực quá mức, can giờ thấu bính hỏa, chi hợp dần tuất, tất lấy bính hỏa làm dụng. Tiếc vận trình bốn mươi năm gặp thổ kim chi địa, cho nên trước năm mươi tuổi, một việc cũng đến vận ất mão hai mươi năm, tài phát cự vạn.

202 - Tân dậu đinh dậu ất mùi đinh sửu

Bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ/ quý tị/ nhâm thìn/ tân mão

Ất mộc sanh vào tháng tám, mộc tàn héo kim sắc bén, may mắn nhật chủ tọa mộc khố, can thấu hai đinh, đủ để chế sát, tổ nghiệp hưng thịnh, nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp. Nhưng trụ này có bệnh, không phải tại sát vượng, mà tại sửu thổ. Sửu thổ thật hại, không chỉ hối hỏa sanh kim, mà còn hại tại sửu mùi xung nhau vậy. Thiên can mộc hỏa, hoàn toàn dựa vào mùi tàng mộc hỏa, xung tất bị kim thủy trong sửu ám thương, mới biết thi hương khó thành. Đến vận quý tị, toàn kim cục, quý thủy khắc đinh, gặp nạn thủy mà chết.

203- Mậu thìn kỷ dậu ất hợi giáp thân

Canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão

Ất mộc sanh vào tháng tám, tài sanh quan sát, cực nhược hĩ. Mừng nhật chủ tọa ấn thụ dẫn thông khí quan sát, thêm tuyệt diệu giáp mộc thấu lộ. Xuất thân tuy hàn vi, đến hợi vận nhập học. Vận nhâm tý liên tiếp đậu đầu bảng. Đến quý vận quan lộ vẻ vang toại nguyện, Sửu vận có tang. Vận giáp dần khắc thổ phù thân, chẳng qua làm quan bình thường. Vận ất mão làm quan đến chức thị lang. Trụ này mừng ở chỗ hợi thủy vậy, nếu không có hợi thủy, chỉ là người tầm thường. Tuy nhiên hợi thủy cần phải tọa hạ nhật chủ, nếu như hợi thủy cách xa nhật chủ, không đắc sanh hóa chi tình, công danh chẳng qua chỉ là chức mọn nhĩ.
Chương 28 - Thuận Nghịch

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết : Mấu chốt thuận nghịch, lúc thoái không bội phản mà dừng lại, không thể nghịch, đương lệnh đắc thế, phải tòng vượng vậy. Nguyên do tứ trụ có lúc thuận nghịch. Khí vốn có phân biệt, ngũ hành có điên đảo, mỗi phương pháp có tác dụng riêng. Cho nên tuy là khí vốn có thừa mà không chiếu cố đến tạp khí, khí có thể dựa vào mà có khả năng thành cục. Tòng vượng thần mà không thể khắc chế, không theo nhược mà sanh phù, cho nên chế sát không bằng hóa sát, hóa sát thích hợp mà trợ thân, tòng sát chính là dựa vào quyền thế, lưu sát thích hợp mà làm quan. Khí có âm có dương, dương chứa dương sanh vô cùng, âm chứa âm hóa tuyệt diệu; Thế thì trong thanh có trọc trong trọc có thanh, quan trọng chỗ mấu chốt, thanh trong trọc, gốc của bần tiện. Nghịch rồi đến thuận không thể sung túc, thuận rồi đến nghịch tránh được nghèo túng. Chỗ này là mấu chốt vi diệu của thuận nghịch, học giả cần suy nghĩ sâu xa. Lời xưa “Thừa thì giảm bớt, thiếu thì tăng thêm”, tuy là chánh lý, nhưng không thấy được thâm sâu mấu chốt, chỉ là giải thích qua loa. Trong trụ, không giới hạn tài, quan, sát, ấn, thực thương các loại, nếu thừa quyền đắc thế trong trụ, lại khử đi cường bạo. Gọi là hai người đồng tâm hoặc nhật chủ gặp thời nắm lệnh, tứ trụ toàn là trợ hợp. Gọi là quyền tại vượng thần. Chỉ có thể thuận theo khí thế mà dẫn thông, cho nên khí lưu hành gặp phú hĩ, nếu miễn cưỡng khắc chế, chọc giận cường thần, chắc chắn gặp phải điều dữ. Cần nghiên cứu kỹ càng.

204- Canh thìn canh thìn canh thân canh thìn

Tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất

Thiên can toàn canh, lại tọa lộc vượng, ấn tinh đương lệnh, cực kỳ cương hĩ, gọi là quyền tại canh kim. Xuất thân binh nghiệp, nhâm ngọ quý mùi vận, can thủy chi hỏa, khó thể khắc kim, cho nên vô hại. Đến vận giáp thân, phương tây kim địa cho đến vận ất dậu hợp hóa toàn kim, làm đến quan tổng binh. Bính vận phạm vượng thần, chết trong quân.

205- Quý dậu giáp tý canh thìn giáp thân

Quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ

Nhật nguyên canh thìn, chi phùng lộc vượng, thủy vốn đương quyền, lại hội thủy cục, thiên can giáp mộc vô căn, gọi là kim thủy hai khí đồng tâm, phải thuận theo thế kim thủy. Cho nên quý hợi nhâm vận, được cha mẹ nuôi dưỡng sung túc. Tuất vận chế thủy, vẫn còn mừng thân dậu tuất hội kim cục, tuy gặp hình tang mà không có họa lớn. Tân vận nhập học, dậu vận đi thi, canh vận đăng khoa, thân vận đại phát tiền của. Giao kỷ mùi, vận chuyển nam phương, hình thê khắc tử, gia nghiệp dần tiêu tan. Mậu ngọ xung thủy tính, gia nghiệp phá tán mất mạng.

206- Nhâm tý tân hợi ất hợi bính tý

Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị

Nhâm thủy thừa quyền toạ hợi tý, gọi là nước Côn Lôn, bính hỏa khắc tuyệt, di nghiệp rất sung túc. Vận ất mão giáp dần, thuận theo dòng nước, nạp thủy khí, nhập học thi hương, tiền của cũng tăng thêm, gia đạo mỗi ngày hưng thịnh. Giao bính vận, thủy hỏa giao chiến, hình thê khắc tử, phá tán dị thường. Thìn vận chứa thủy không hung họa. Đinh tị vận liên tục bị hỏa hoạn, gia phá mạng vong.


Chương 29 - Hàn Thử

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Hàn noãn tức lạnh rét ấm áp, cơ lý sanh thành vạn vật vậy, không thể cố chấp tây bắc kim thủy làm quy tắc, đông nam mộc hỏa làm quy tắc. Nghiên cứu chỗ cơ mật này, nguyên do biến hóa mà bay lên, nhất định cũng do biến hóa mà hạ xuống, thu vào hợp lại nhất định nhờ biến hóa mà phát triển; sanh dương, nhất định có âm, dương chủ sanh vật, không có âm thì không thành hình, có sanh cũng hư; âm chủ thành vật, không có dương thì không sanh, chất không sanh, làm sao mà thành? Chỉ có âm dương trung hòa biến hóa, mới có thể phát dục vạn vật, nếu có một dương mà không có âm thì không thành, có một âm mà không có dương thì không sanh. Chẳng những âm dương phối hợp, mà hàn noãn cũng chỉ có vậy. Nhất định tứ trụ, tương sanh mà thành, há có thể nhất định tháng tý khởi dương sanh, tháng ngọ khởi âm sanh sao? Nguyên văn “không khả quá vậy”, vừa phải mà quá hĩ. Hàn tuy quá mức, cần noãn hữu khí, noãn tuy quá mức, cần hàn hữu căn, nhất định có thể sanh thành vạn vật. Nếu hàn quá mức, mà noãn vô khí thì phản lại lấy hàn làm dụng thích hợp. Gọi là âm cực tất sanh dương, dương cực tất sanh âm, chỗ này là cơ lý của thiên địa tự nhiên vậy.

207- Giáp thân bính tý canh thìn mậu dần

Ðinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ

Trụ này kim hàn thủy lạnh, mộc tàn héo thổ lạnh, nếu không có giờ dần, nhất định năm tháng mộc hỏa vô căn, không thể tác dụng hĩ, gọi là hàn tuy thái quá, cần phải noãn hữu khí vậy. Luận do dẫn thông hợp thủy cục, năm đắc dần mộc, địa khí thượng thăng, mộc hỏa tuyệt xứ phùng sanh, một dương giải hàn rét. Tuy nhiên bính hoả trên cao không động cũng không phát, tuyệt diệu tại dần ở xa gặp xung, gọi là động, động tất sanh hỏa hĩ. Phàm tứ trụ bị sát bên xung thì khắc, ở xa xung là động. Mừng vận trình đông nam, xuất thân khoa giáp, làm quan hoàng triều, gọi là “đắc khí chi hàn, ngộ noãn mà phát”.

208- Kỷ dậu bính tý canh thìn giáp thân

Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ

Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng, cho nên sơ vận ất hợi, phương bắc chủ thủy địa, tin mừng vô ưu. Vận giáp tuất tàng đinh hỏa, là nơi hỏa khố của bính hỏa, hình tang hao phá. Vận quý dậu tài nghiệp ngày càng tăng; Nhâm vận khắc khử đi bính hỏa, đến thân vận cơm áo đầy đủ. Vận tân mùi, vận chuyển phương nam, bính hỏa đắc địa bén rễ, hao phá dị thường; Vận canh ngọ phùng năm dần, hợp hỏa cục, mộc hỏa cùng đến, không lộc.

209- Đinh sửu bính ngọ bính ngọ nhâm thìn

Ất tị/ giáp thìn/ quý mão/ nhâm dần/ tân sửu/ canh tý

Trụ này hỏa cháy rực, lại phùng dương nhận, noãn thái quá (nóng quá mức) hĩ. Một chút nhâm thủy, vốn không đủ sức chế hỏa mãnh liệt, mừng nhâm thủy tọa thìn, thông căn thủy khố. Lại đáng mừng hơn nữa, chi năm sửu thổ, sửu thuộc phương bắc thấp thổ, có thể hối hỏa sanh kim mà chứa thủy, gọi là tuy noãn thái quá mà hàn hữu căn vậy. Xuất thân khoa giáp, làm quan đến chức tướng soái, hiềm vận trình không suông sẻ, nhiều phong ba vậy.

210 - Quý mùi đinh tị bính ngọ quý tị

Bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi

Trụ này chi toàn thuộc nam phương, lại sanh giờ tị, noãn thái quá (quá nóng) hĩ. Thiên can lưỡng quý, địa chi toàn vô căn khí, gọi là noãn thái quá, hàn vô căn, phản lại không lấy hàn làm dụng thần. Cho nên sơ vận bính thìn, hưởng phúc ấm cha mẹ. Vận ất mão, giáp dần, tiết thủy sanh hỏa, gia nghiệp ngày càng tăng. Vận quý sửu, hàn khí thông căn, cha mẹ cùng mất, chí lớn sụp đỗ. Vận nhâm tý, gặp biến cố chia ly, gia phá mạng vong.
Chương 30 - Táo Thấp

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Táo thấp, gọi là thủy hỏa phối hợp vậy, cho nên chủ có chủ khí, ngũ hành bên trong không quá táo; cục có cục khí, ngũ hành bên ngoài nhất định thông suốt. Thấp là âm khí, phùng táo mà thành. Táo là dương khí, ngộ thấp mà sanh.

Giả như mộc sanh hạ lệnh, tinh hoa phát tiết, ngoại có thừa mà nội hư thoát, cần dựa vào nhâm quý sanh mộc, sửu thìn thấp thổ bồi mộc, tất hỏa không cháy mãnh liệt, mộc không khô, thổ không táo, thủy không khô cạn, mà có nghĩa sanh thành hĩ; nếu gặp mùi tuất táo thổ, phản lại trợ hỏa mà không hối hỏa, dù cho có thủy, cũng không thể làm dụng vậy.

Kim luyện trăm lần, không thay đổi sắc, cho nên kim sanh đông lệnh, mặc dù tiết khí hưu tù, có thể lấy bính đinh làm dụng. Nếu thấysửu thìn thấp thổ, phản lại trợ thủy mà không chế thủy, dù cho có hỏa, cũng không thể làm dụng vậy.

Chỗ này chính là cơ lý vi diệu sinh thành vậy.

211 - Bính thìn tân sửu canh thìn bính tý

Nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi

Trụ này theo tục luận, tưởng rằng kim hàn mừng gặp hỏa, can thấu hai bính, độc sát lưu thanh, thêm trung vận mộc hỏa, danh lợi song toàn. Chẳng biết địa chi thấp thổ trùng điệp, can năm bính hỏa, hợp tân hóa thủy, can giờ bính hỏa vô căn, chỉ có khí hàn thấp, không có ý sanh phát, dụng thủy phù hợp, không thể dụng hỏa hĩ. Cho nên sơ vận nhâm dần, quý mão, chế thổ vệ thủy, cơm áo đầy đủ. Vận bính ngọ, đinh mùi, hai mươi năm, thê tử đều tổn thương, gia nghiệp phá tán. Xuất giá đi tu.

212 - Đinh mùi nhâm tý canh tuất bính tuất

Tân hợi/ canh tuất/ kỷ dậu/ mậu thân/ đinh mùi/ bính ngọ

Trụ này nếu như lấy thủy thế mà luận, trụ này sanh trọng đông thủy vượng, mừng địa chi táo thổ trùng điệp, đủ sức khử đi hàn khí. Chỉ do tương khắc, khiến cho tý không thể trợ nhâm. Đinh nhâm hợp lại, khiến cho nhâm không thể khắc bính. Trung vận thổ kim, ra làm việc trong công bộ, do vận chưa thích hợp nên tình cảnh trái với lương tâm. Vận đinh mùi, nam phương hỏa vượng, tự ra làm quan, cho đến vận bính ngọ, hai mươi năm, may mắn đại thành, làm quan đến chức châu mục.

213- Quý mùi đinh tị giáp ngọ canh ngọ

Bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi

Nhật nguyên giáp ngọ, chi toàn tị ngọ mùi, táo quá mức hĩ. Thiên can kim thủy vô căn, phản lại kích hỏa cháy mãnh liệt, chỉ có thể thuận theo hỏa khí vậy. Sơ vận mộc hỏa, thuận theo khí, tiền tài tăng không ngừng. Đến quý sửu vận, hình tang đau buồn, hao phá quá nhiều. Vận nhâm tý xung kích quá nặng, phạm tội giết người, hồi lộc, gia phá mạng vong.

214- Quý sửu đinh tị giáp thìn canh ngọ

Bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi

Trụ này cùng trụ trước thay đổi thìn sửu hai chữ, sửu thuộc phương bắc, thấp thổ, hối hỏa chứa thủy, quý thủy thông căn; thìn cũng thuộc thấp thổ, lại là nơi mộc dư khí, nhật nguyên vốn có căn gốc. Canh kim tuy không thể sanh thủy trợ dụng thần, mà quý thủy tọa sửu dư khí, có thể lấy quý làm dụng thần. Sơ vận mộc vượng, trợ thân bảo vệ dụng thần, yên bình cát lợi. Đến vận quý sửu, phương bắc thủy địa, cho đến vận nhâm tý, tân hợi ba mươi năm, kinh doanh đắc ý, sự nghiệp toại nguyện.


Chương 31 - Ẩn Hiện

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Cát thần thái lộ, khởi bệnh tranh đoạt, thiên can khí chuyên, dễ bị kiếp đoạt vậy, như tài không có quan bảo vệ, tài đắc mà lấy làm dụng. Nếu thiên can giáp ất là tài, tuế vận ngộ canh tân, tất khởi bệnh tranh đoạt, cần phải thiên can trước hết phải có bính đinh quan tinh hồi khắc, thì vô hại. Nếu như không có bính đinh quan tinh, hoặc đắc nhâm quý thực thương hợp hóa cũng tốt đẹp, cho nên cát thần nên thâm tàng trong địa chi thì tốt đẹp. Hung thần ẩn sâu, thành nuôi hổ gây họa.

Địa chi khí tạp, cho nên khó chế hóa vậy. Như giặc trong nhà khó đề phòng, để lâu thành họa. Nếu như dần tàng bính hỏa là kiếp thần, tuế vận phùng thân, xung canh trong thân kim, tuy có thể khắc mộc, chung quy không thể khử đi bính hỏa, tuế vận ngộ hợi tý, nhưng vẫn sanh hợp dần mộc, phản lại là mầm móng sanh hỏa. Cho nên hung thần công khai thấu lộ ở thiên can, dễ dàng chế hóa. Cho nên phúc thần ẩn sâu (thâm tàng), chung thân phúc lành; hung thần ẩn sâu, cuối cùng hại họa.

Tóm lại, cát thần hiển lộ, thông căn đương lệnh, lộ cũng vô hại. Hung thần ẩn sâu, thất thời hưu tù, thâm tàng cũng không sao. Quỷ cốc tử viết: “âm dương chi đạo, cùng nhật nguyệt hợp kỳ minh, cùng thiên địa hợp kỳ đức, cùng tứ thời hợp kỳ tự”, tam mệnh chi lý, cội nguồn ở chỗ này, nếu không thận trọng biện minh, thì làm sao có thể lĩnh hội được?

215- Kỷ mão tân mùi bính tý tân mão

Canh ngọ/ kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu

Bính hỏa sanh vào tháng mùi, hỏa khí đang thịnh, nhật chủ tọa quan tinh, bị mùi thổ thương khắc quá mức, buộc lòng phải lấy tân kim làm dụng thần. Hiềm rằng, mùi là táo thổ, không thể sanh kim, lại tàng kiếp nhận; can năm kỷ thổ, vốn có thể sanh kim, lại tọa ấn địa, gọi là “Cát thần hiển lộ, hung thần ẩn tàng” vậy. Sơ vận kỷ tị, mậu thìn thổ vượng địa, tài mừng hội tụ. Giao vận đinh mão, thổ kim đều thụ thương, liên tục ba lần bị hỏa hoạn, lại thương tổn bảy người. Bính dần vận, thê tử đều bị khắc, xuất ngoại không biết kết cục ra sao.

216- Nhâm ngọ ất tị đinh sửu bính ngọ

Bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi

Đinh hỏa sanh vào mạnh hạ, trong trụ kiếp vượng phùng kiêu, thiên can nhâm thủy vô căn, biết không thể làm dụng thần. Mừng nhất sửu tàng tân kim tài tinh, ẩn sâu kim khố, sửu là thấp thổ, có thể tiết hỏa khí, chẳng những không có bệnh tranh đoạt, phản lại có công sanh trợ. Nguyên nhân sơ vận bính ngọ, đinh mùi, cho nên xuất thân hàn vi, thi hương không liên tục; mừng trung vận ba mươi năm gặp phương tây thổ kim chi địa, hóa kiếp sanh tài, phát tài hơn mười vạn. Gọi là “Cát thần ẩn sâu, chung thân phúc lành” vậy.
Chương 32 - Chúng Quả

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Luận về nhiều ít, là ý nói đến cường nhược vậy, cần phải phân biệt nguồn gốc nhật chủ tứ trụ mà luận vậy. Giả như lấy nhật chủ mà phân nhiều ít; nếu như nhật chủ thuộc hỏa, sanh vào tháng dần, mão, tị, ngọ, quan tinh thuộc thủy, tứ trụ không có tài, phản lại có thổ chi thực thương, cho dù có tài, tài khí vô căn, không thể sanh quan, chỗ này là nhật chủ kết đảng nhiều mà cường vượng, địch lại quan tinh ít mà yếu thế, thuận thế buộc phải khử đi tận gốc quan tinh, tuế vận nên phù cường ức nhược mà cát lợi. Nếu như lấy tứ trụ mà phân nhiều ít, tất cần phải phân tứ trụ cường nhược, tuy nhiên lại cần phải cùng nhật chủ phù hợp, không phản bội thì tuyệt diệu. Nếu thủy là quan tinh, hưu tù vô khí; thổ là thương quan, đương lệnh đắc thời, thuận thế buộc khử đi quan tinh, tuế vận cũng nên chế quan thì đẹp; nhật chủ thuộc hỏa, cũng cần phải thông căn đắc khí, tất có thể sanh thổ; hoặc có mộc mà khắc thổ, tất nhật chủ tự có thể hóa mộc, chuyển chuyển tương sanh, gọi là nhật chủ phù hợp vậy. Quan tinh thuộc thủy, tuy không đắc lệnh, lại có tài sanh trợ, hoặc tài tinh đương lệnh, hoặc thành tài cục, chỗ này quan tinh tuy ít, đắc tài tinh phù tất cường, tuế vận nên phù ít mà ức nhiều mới cát lợi. Tuy đưa ra luận về tài quan, còn lại cũng luận giống vậy.

217- Mậu thìn ất sửu mậu tuất tân dậu

Bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị/ canh ngọ/ tân mùi

Trụ này thổ trùng điệp, ất mộc vô căn, thương quan lại vượng, đủ sức địch quan tinh thế ít. Cho nên sơ vận bính dần, đinh mão, quan tinh đắc địa, hình tang hao phá quá nhiều. Vận mậu thìn gặp đắc ý, ra làm quan, đến vận kỷ tị hai mươi năm, thổ sanh kim vượng, phò tá hoàng triều. Đến ngọ vận phá kim, không lộc.

218- Mậu ngọ nhâm tuất đinh mão quý mão

Quý hợi/ giáp tý/ ất sửu/ bính dần/ đinh mão/ mậu thìn/ kỷ tị

Trụ này thương quan đương lệnh, ấn tinh cũng thấy, quan sát tuy thấu nhưng vô căn, thuận thế buộc khử đi quan. Sơ vận phương bắc, quan tinh đắc thế, mọi chuyện không thành. Vận bính dần, đinh mão, sanh trợ hỏa thổ, kinh doanh phát tài cự vạn. Vận mậu thìn, kỷ tị, khử tuyệt quan sát, một con đăng khoa bảng, cuộc đời đẹp như tranh. Trụ này tạo thành tuất ngọ trợ hỏa, ngày giờ phùng ấn, nhật chủ cực vượng, suy ra không tác dụng ấn, cũng không thể luận khử quan lưu sát vậy.

219- Quý sửu nhâm tuất bính ngọ canh dần

Tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn

Bính hỏa sanh vào tháng chín, nhật chủ vốn không đắc thời, nhưng mà nhật chủ tọa dương nhận hội hỏa cục, gọi là cường quả. Can năm quý thủy tiến khí, quý thủy thông căn dư khí tại sửu thổ, tiết khí hỏa cục, canh kim sanh trợ nhâm quý là nhiều vậy. Thuận thế trở thành nhiều. Cho nên giao vận tân dậu, canh thân, kim sanh thủy vượng, di nghiệp hưng thịnh, cuộc đời an vui. Giao vận kỷ mùi, hỏa thổ đều vượng, cha mẹ đều mất; Đến vận mậu ngọ, hai mươi năm gia nghiệp tiêu tan, vợ con đều tổn thương, đến vận bính thìn lưu lạc phương xa mà chết. 


Chương 33 - Chấn Đoài

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Chấn thuộc dương, theo tiên thiên mang số 8. Đoài thuộc âm, theo tiên thiên mang số 4. Chấn là trưởng nam, chấn theo khôn mà khởi, một dương sanh tại hào sơ của khôn; Đoài là con gái út, sơn trạch thông khí, cho nên ba âm sanh tại hào thượng càn. Trưởng nam phối thiếu nữ, thiên địa sanh thành diệu dụng. Nếu trưởng nữ phối với thiếu nam, dương tuy sanh mà âm không thể thành hĩ. Cho nên đoài là chỗ làm cho vạn vật vui mừng, lời thật quá lố. Đúng là chấn đoài tuy không cùng tồn tại, cũng có nghĩa phối hợp vậy. Ta nghiên cứu tỉ mỉ, cơ lý chấn đoài có năm: công - thành - nhuận - tòng - noãn vậy. Sơ xuân mộc non nớt, kim cứng, lấy hỏa công chi; trọng xuân mộc vượng kim suy, lấy thổ thành chi; hạ lệnh mộc tiết kim táo, lấy thủy nhuận chi; thu lệnh mộc tàn héo kim sắc bén, lấy thổ tòng chi; đông lệnh mộc suy kim hàn, lấy hỏa noãn (làm ấm áp) chi. Tất không có thế cùng tồn tại, mà có nghĩa phối hợp hĩ. Nếu theo thuyết nội ngoại, không ngoài ý suy vượng tương địch vậy. Cần hóa tất hóa, cần chế tất chế, cần phải xem xét xu hướng kim mộc từ đầu đến cuối, không nên cố chấp mà phân biệt nội ngoại vậy.

220 - Bính dần canh dần giáp thân ất sửu

Tân mão/ nhâm thìn/ quý tị/ giáp ngọ/ ất mùi/ bính thân

Giáp mộc sanh vào sau lập xuân bốn ngày (mậu thổ đương lệnh), sơ xuân mộc non yếu, khí trời lạnh đông cứng, nhật chủ tọa thân kim, tháng thấu canh kim, sửu thổ kề sát sanh thân kim, mộc non yếu kim cứng, dụng hỏa công chi. Mừng đắc can năm thấu bính hỏa, tam dương (bính đứng vị trí thứ ba lại thuộc dương) mở đầu yên bình, vạn vật hồi xuân, thật kỳ diệu vậy. Sơ vận tân mão, nhâm thìn, tổn thương bính hỏa, học hành khó được. Vận quý tị, vận chuyển phương nam, bính hỏa lộc vượng, ra làm quan tiến đến Nam cung. Vận giáp ngọ, ất mùi, quan trường yên bình. Thân vận không lộc.

221 - Canh tuất kỷ mão giáp dần đinh mão

Canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ/ quý mùi/ giáp thân/ ất dậu

Giáp mộc sanh vào trọng xuân, tọa lộc phùng dương nhận, mộc vượng kim suy, dụng thổ thành chi, vận trình nào có thể hóa thổ sanh kim, đẻo gọt mà thành. Sơ vận, thu lợi nạp thiếp. Đến quý mùi vận ra làm quan. Vận giáp thân, ất dậu, mộc vô căn, kim đắc địa, từ phò tri huyện mà thăng châu mục.

222- Canh thìn nhâm ngọ giáp thìn đinh mão

Quý mùi/ giáp thân/ ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý

Giáp mộc sanh vào trọng hạ, can giờ đinh hỏa lộ ra, dụng thủy nhuận chi, tuy kim cũng sanh thủy, ngượi lại thủy cũng dưỡng kim. Tuyệt diệu chi phùng hai thìn, tiết hỏa sanh kim chứa thủy, một khí tương sanh, ngũ hành đầy đủ. Người này sớm nhập học thi hương, khoa giáp liên đăng, làm quan. Cả đời chỉ có vận bính tuất kim thủy tổn thương bất lợi, còn lại đều thuận lợi.

223- Canh tuất giáp thân giáp tuất ất sửu

Ất dậu/ bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần

Giáp mộc sanh vào mạnh thu, tài sinh sát vượng, tuy thiên can thấu ba giáp ất, mà địa chi không nâng đỡ, mộc tàn héo kim sắc cứng, dụng thổ tòng chi. Thành cách tòng sát. Tuất vận xuất thân võ trạng nguyên. Vận đinh hợi sanh mộc khắc kim, hình tang hao phá quá nhiều. Vận mậu tý, kỷ sửu, tài sinh sáng vượng, làm quan đến chức phó tướng.

224- Tân dậu canh tý giáp tý bính dần

Kỷ hợi/ mậu tuất/ đinh dậu/ bính thân/ ất mùi/ giáp ngọ

Giáp mộc sanh vào trọng đông, mộc suy kim lạnh, dụng hỏa noãn chi, kim cũng được chế hĩ. Một dương khí giải đi giá rét. Gọi là “đắc khí chi hàn, ngộ noãn (ấm áp) mà phát”. Nguyên do hàn mộc cần được hỏa sanh. Cho nên khoa giáp liên đăng, làm quan đến chức thị lang.

Trên luận năm trường hợp lấy giáp mộc để minh chứng, ất mộc cũng luận giống vậy.

Chương 34 - Khảm Ly

Nguyên chú: ???

Nhâm thị viết: Khảm thuộc dương, theo tiên thiên mang số 7 cho nên là dương vậy; Ly thuộc âm, theo tiên thiên mang số 3 cho nên là âm vậy. Khảm là trung nam, Ly là trung nữ. Ly là nhật thể, Khảm là nguyệt thể, một ẩm ướt một ấm áp, nước lửa tương hỗ, nam nữ giao hợp, vạn vật sanh hóa. Nói đến khảm ly là nhật nguyệt, vô tiêu vô diệt, mà chủ quản thiên địa trung khí, không thể lấy một mà thành, cần phải giằng co mới tuyệt diệu. Lý giằng co gồm có năm: thăng, hàng, hòa, giải, chế vậy.

a - Thăng giả, thiên can ly (âm) bị suy, địa chi khảm (dương) vượng, tất có can mộc mới đắc khí, tất địa khí thăng lên.
b - Hàng giả, thiên can khảm (dương) suy, địa chi ly (âm) vượng, tất có can kim mới đắc khí, tất khí trợ giáng hạ.
c - Hòa giả, thiên can toàn là hỏa, địa chi toàn là thủy, phải có mộcvận để giải.
d - Giải giả, thiên can toàn thủy, địa chi toàn hỏa, phải có kim vận để giải.
e - Chế giả, thủy hỏa giao chiến tại can chi, tất cần phải tuế vận chế cường (tức tuế vận phải trợ cho bên nhược).

Chỗ này là năm giả, hiệu dụng khảm ly như vậy.

225- Bính tý kỷ hợi bính dần mậu tý

Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn/ ất tị

Bính hỏa sanh vào mạnh đông, lại phùng hai tý, thiên can ly suy nhược, địa chi khảm vượng, lấy mộc làm dụng thần thăng chi vậy. Đến vận nhâm dần, phương đông mộc địa, công danh tiến phát. Mão vận ra làm quan, nhất lộ vận trình đông nam, làm quan đến chức khâm sai.

226- Nhâm ngọ nhâm dần nhâm tuất canh tuất

Quý mão/ giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân

Nhâm thủy sanh vào mạnh xuân, chi toàn hỏa cục, tuy năm tháng thấu hai nhâm thủy, cũng là vô căn. Thiên can khảm suy, địa chi ly vượng, lấy kim làm dụng thần hàng chi vậy. Tiếc vận trình đông nam, bôn ba bên ngoài bốn mươi năm, mọi chuyện không thành. Đến ngoài năm mươi tuổi, giao vận mậu thân, cưới ba vợ, sanh liền ba con, đến tuất vận mới mất.

227- Bính tý bính thân bính tý bính thân

Ðinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn

Trụ này địa chi hai thân hai tý, thủy phùng sanh vượng, luận kim thủy vượng. Thiên can bốn bính, địa chi vô căn, ly suy khảm vượng, cần phải gặp mộc vận hòa chi vậy. Tiếc rằng ngũ hành không thuận, năm mươi năm tây bắc kim thủy vận, cho nên gian nan hiểm trở, hình thương khốn cùng. Ngoài năm mươi tuổi, vận nhâm dần, phương đông mộc địa, tài tiến nghiệp hưng. Đến quý mão, giáp thìn vận, phát tài mấy vạn.

228- Quý tị nhâm tuất nhâm ngọ nhâm dần

Tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị/ bính thìn

Nhật nguyên nhâm ngọ, sanh vào tháng tuất, chi hội hỏa cục, chi năm tị hỏa. Thiên can toàn thủy, địa chi toàn hỏa, cần phải gặp kim vận để giải chi vậy. Sơ vận tân dậu, canh thân, đúng đắc thành ký tế, giải thế tài sát, cơm áo đầy đủ. Giao kỷ mùi vận, hình tang hao phá dị thường; mậu ngọ vận tài sát cũng vượng, xuất ngoại gặp cướp mất mạng.

229- Nhâm tý bính ngọ nhâm tý bính ngọ

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Trụ này thủy hỏa giao chiến tại can chi, hỏa đương lệnh, thủy hưu tù, mừng không có thổ, nhật chủ không bị khắc. Sơ vận đinh mùi, năm phùng mậu ngọ, thiên khắc địa xung, tài sát đều vượng, cha mẹ cùng mất, biến thành ăn mày. Giao thân vận gặp tế ngộ. Kỷ dậu vận, phát tài mấy vạn, cưới vợ sanh con thành gia lập thất.

(Hết)

Đây là Một trong 2 cuốn hay nhất về Tử Bình hiện nay (cuốn thứ 2 là "Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú" của Từ Nhạc Ngô).

Chúc các bạn mới nhập môn Tử Bình không phải ao ước bao năm mới được đọc như tôi.

Những điều cần biết khi đọc cuốn sách này:
1 - Những sai lầm:
a - Điều sai lầm lớn nhất của cuốn sách này là tác giả đã không thừa nhận các khái niệm trong Tử Bình như Hình, Hại và Tự Hình cũng như coi trạng thái của 5 Can Âm phải xác định như 5 Can Dương.

b - Điều sai lầm thứ 2 là mặc dù là cuốn sách hay nhất về Tử Bình nhưng khả năng xác định Thân vượng hay nhược còn thấp bởi vì tác giả chưa sử dụng đúng, chính xác tính chất khắc của Ngũ Hành, ... trong suy luận, nhất là khi xác định Thân vượng hay nhược của Tứ Trụ.

2 - Những hạn chế của cuốn sách:

Chưa đưa ra được các quy tắc cơ bản của Tử Bình như:
a - Các quy tắc về hợp hóa giữa các Can Chi trong Tứ Trụ với tuế vận và tiểu vận.
b - Các quy tắc về tranh phá hợp giữa các tổ hợp chưa hóa hay đã hóa cục với nhau
c - Các quy tắc về tranh phá hợp giữa các địa chi với các hóa cục hay các tổ hợp.


Các nhược điểm và sai lầm này đã được tôi giải quyết triệt để trong cuốn "Giải Mã Tứ Trụ", nếu ai quan tâm xin vào đọc chủ đề "Lớp Học Tứ Trụ sơ cấp, trung cấp và cao cấp tự do cho tất cả mọi người" trong mục Tử Bìnhh hay Tứ Trụ trên các trang web "Diễn Đàn Lý Học Đông Phương", "Lý Số Việt Nam" và ngay trong trang web này.

Một lần nữa tôi xin cám ơn vô cùng người đã tặng tôi cuốn sách này.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.