Header Ads

TAM NGUYÊN HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI TA TỬ PHÁP 
Tam  Nguyên  Huyền  Không  Đại  Quái  Ta Tử  Pháp
 Cách xem Dương Trạch phong thủy  thì Ta Tử Pháp nói có phần linh nghiệm suy lường họa phúc không sai ly hào.

Như dùng Ta Tử pháp tu sửa nhà cửa, liền thấy bình yên, cầu con có
con, cầu tài có tài, bệnh  khỏi, tụng thắng, quỷ ma xa lánh, không thể
tưởng tượng,  Phàm là gia cư  môn thủy, lộ sàng táo, âm dương đẳng
đẳng, nếu hợp đúng Ta Tử Pháp, tắc phát phú quý, sự nghiệp hưng 
tài đinh xương thạnh,\(  sách  tuy nói vậy,  dùng  rồi  mới biết được)
Giả như Sơn của gia cư  lật lại, Ta Tử, sẽ tổn đinh , không sanh con cái,
vì sơn quản nhân đinh,  Nếu như Thủy  của gia cư  lật lại, Ta Tử, sẽ tổn
phá đại tài, tài lợi không đến, kinh tế kiệt quệ, vì Thủy quảng Tài Lợi,
Thủy tốt Tài Lợi tốt, Tóm lại họa phúc dương trạch chỉ xem Ta Tử bị
phiên hoặc bất phiên, ( lật lại hay không lật lại ),  Tuyệt không lấy quái
 khí  vượng suy của Tọa Hướng  mà luận ,Huyền  Không  Đại Quái Ai Tinh pháp, với Huyền không phi tinh pháp
bất đồng,  Ai Tinh Pháp như  dưới đây =Huyền Không Đại Quái Ta Tử  Pháp Ai Tinh  cộng có 512  bàn,
Thuyết minh
A/   Số vòng 1 , là  số  nguyên quái  khí của bát quái, ( số chữ màu tía,  )
        là số  chưa sinh chưa biến,
 Đông nam 4  đoài kim,    Nam 9  càn  kim,     Tây nam 2 tốn hỏa,
 Đông 3 ly mộc                   Trung cung 5,         Tây 7 khảm hỏa,
Đông bắc 8 chấn mộc,     Bắc 1 khôn thủy,    Tây bắc 6 cấn thủy,
Dùng số Thượng quái  ( Lôi địa Dự quái ),  thượng quái vi chấn số 8,
đối cung là tốn  số 2,

B/     Số vòng  2, do nguyên vận nhập trung, 
         Dương  vận,  ( 1, 3, 7, 9,  vận )  thuận phi,
         Âm vận, ( 2,  4,  6,  8, vận )  nghịch phi,
Ai chí  các quái sở đắc vận số, ( số màu  xanh ) là số đã sanh  đã biến,
Như vận  8  bàn,  8 nhập trung cung nghịch ai như dưới đây, 
Lệ  1,  Lôi địa Dự quái là chấn cung số 5, là dương, nguyên vận 8 là
âm,  do đó nghịch phi,
9 đoài cung,      4 càn cung,        2 tốn cung,
1 ly cung,          8 trung cung,     6 khảm cung,
5 chấn cung,     3 khôn cung,     7 cấn cung,

C/     Số vòng 3, ( vòng trong,)  là  đem số của vòng 2, có được, đặt vào
 trung  5 sở tại * trung cung ),  tác  khởi điểm,  
Đương nguyên vận với khí số âm dương đồng tánh thời thuận phi,,
Đương nguyên vận với khí số âm dương  dị tánh thì nghịch phi,
Ai chí  các quái sở đắc  nội khí  số, ( số màu  xanh )  ,
Như vận 8   Lôi địa Dự quái nội vòng  khí số  tọa           quái khí số 8,
đắc vận số 5,  nội khí số 5, hướng         quái khí số 2, đắc vận số
2,  nội khí số 2,
 Đệ 3 đồ số,
9 đoài cung , 9,        4 càn cung,    4,        2 tốn cung     ,2
1 ly cung,      1,        8 trung cung, 8,        6 khảm cung ,6,
5 chấn cung, 5,       3 khôn cung  ,3,        7 cấn cung,    7,
 Vận 8 Tiên thiên quái vị, kỳ dư đắc vận số  tại  Chấn cung khởi thuận, 
theo  kim đồng hồ, phối  5, 1, 9, 4,  3, 7, 6, 2,  dương thuận,  âm  nghịch, 
bố  64  quái,
Lệ  2,    Vận  8   ( Địa Lôi Phục)  quái  =
  Số vòng 1 ,  số  quái  khí  lá  1,  thượng quái là khôn, là số  1,
        là số  chưa sinh chưa biến,
 Đông nam 4  đoài kim,       Nam     9 đoài kim,       Tây nam 2   tốn hỏa,
 Đông         3 ly mộc           Trung   5,                          Tây         7   khảm hỏa,
Đông bắc  8 chấn mộc,      Bắc      1 khôn thủy,    Tây bắc  6  cấn thủy,
   Số vòng  2,  Đắc  vận  số  là  3,
9 đoài cung,      4 càn cung,        2 tốn cung,
1 ly cung,          8 trung cung,     6 khảm cung,
5 chấn cung,     3 khôn cung,     7 cấn cung,
kỳ dư quái đắc vận số tại  khôn cung, khởi nghịch kim đồng hồ,
phối =  3 7 6 2 5 1 9 4,   dương thuận âm nghịch, bố 64 quái,
( 3 là dương, nguyên vận 8 là âm, nên nghịch phi,)
Vòng 3 trong đó khí số là 1,
 Đệ 3 đồ số,
9 đoài cung , 7,        4 càn cung,    2,        2 tốn cung     ,9
1 ly cung,      8,        8 trung cung, 6,        6 khảm cung , 4
5 chấn cung, 3,       3 khôn cung   ,1,        7 cấn cung,    5
kỳ dư quái đắc vận số tại  khôn cung, khởi nghịch kim đồng hồ,
phối = 1, 5, 4, 9, 3, 8, 7, 2,   dương thuận âm nghịch, bố 64 quái,
Thôi  bài  khí  số  vượng  suy  cập  cát  hung  họa phúc  pháp  quyết,
Dùng Tọa sơn Tiên thiên vị sanh vị biến chi khí số, bài nhập trung cung
Dương  (1379)  thuận,  Âm  (2468 ) nghịch, từng 1 thôi bài đi, do 1 rồi
2 rồi 3 rồi 4, dĩ chí 64 quái, đây là đệ nhất thứ  y sơn bài khí,
Đệ nhị thứ cũng là dương thuận âm nghịch thôi bài, sở đắc đáo khí số
là Tọa sơn đó đã biến đã sanh chân số sinh khí, rồi lại xem thêm có được
của Tọa  quái số, ( nội khí số ), 
Thiên vận thượng nguyên ,  Tọa sơn được thượng nguyên khí số, là
đại vượng,  trung vượng,  tiểu vượng, hoặc là chánh thần thượng sơn,
hay là linh thần hạ thủy, nếu như tọa sơn của thiên vận thượng nguyên
mà được khí số của hạ nguyên, bèn là hưu tù suy tử, hoặc linh thần 
 thượng sơn,  hay chánh thần hạ thủy,
Chánh thần thượng sơn,  linh thần hạ thủy tắc phát,  
Linh thần thượng sơn,  chánh thần hạ thủy tắc bại,
Huyền không đại quái lấy vận 1 làm phụ quái, vận 9  làm mẫu quái,
vận 6 ,7, 8 , là giang đông quái,  vận 2, 3, 4, là giang tây quái,  
Vận 1  là phụ mẫu quái của vận  6 ,7, 8 ,
Vận 9  là phụ mẫu quái của vận   2, 3, 4
3 nguyên phân 2 phiến (mảnh),   vận  1, 2, 3, 4,  là thượng ngươn
vận  1, 2, 3, 4,  là thượng ngươn  nhất phiến,
vận  6 ,7, 8 ,9,  là hạ ngươn  nhất phiến,
Thượng ngươn lấy  vận 1, 2, 3, 4, là  vượng, vận  6 ,7, 8, 9,  là suy,
Hạ nguyên  lấy vận  6 ,7, 8, 9,  là  vượng,  vận 1, 2, 3, 4, là  suy,
Trực vận  8  thì vận 6, 7, là thối khí, 8 thì đương vượng, 9 là cận vượng, 
1 là viễn vượng,  Môn hướng Tọa sơn, lập được đương vượng  quái
tuyến  vi cát ,
3 nguyên 9 vận ,  và ,       2 nguyên 8 vận biểu
3 nguyên 9 vận ,(hậu thiên quái),

8  quái chỉ có một quái thông, thông đắc vĩnh vô cùng,
8 cung trung mổi vận chỉ có 1 quái năng thông vượng khí,
1, 6, 4, 9, hảo khai môn, 4, 9, 1, 6, lý nhất đồng
2, 7, 3, 8, đại cát lợi,  3, 8, 2,7  đại cát môn,
như thử khai môn  vô sai ngộ, hỹ khí doanh môn phát phú quý,
thế nhân bất thức thử diệu quyết, ngụy tạo 3 yếu bả nhân ngộ,
minh đắc linh thần dữ chánh thần, chỉ nhật  nhập thanh vân,
bất thức linh thần dữ chánh thần, đại đại tuyệt trừ căn,
Chánh thần chánh vị trang,  bát thủy nhập linh đường,
Dương trạch thủ trọng môn lộ,  thứ vi chủ phòng, tam vi trù phòng
tứ vi đại môn, ngũ vi xí sở, lục  vi thần vị
Trù phòng yếu an chánh thần, xí sở yếu an linh thần,
Trù phòng yếu hợp Ta Tử, Xí sở yếu phiên Ta Tử, 
Sàng ngũ muốn phối phòng ngũ, phòng ngũ muốn phối thông lộ,
thông lộ yếu phố đại môn, đại môn yếu phối trạch ngoại Ta Tử
Sàng chủ muốn đặt tại sơn thượng, đầu tại tọa, chân muốn triều,
lộ đi muốn tại long thượng, đại môn muốn tại thủy thượng,,
hậu môn cập lầu thang muốn tại hướng thượng,
Phòng ngũ muốn tại dương vị,giường ngũ muốn tại âm vị, bèn là  âm
dương tương kiến thì phúc lộc vĩnh trinh tự nhiên sanh nam, nhà là
âm quái nên khai thủy lộ dương quái  để dẩn thông địa linh,
nếu như khai lầm âm quái thủy  là âm dương bất giao.sẽ sinh  người  bị
bán thân bất toại,ngớ ngẩn, vì  lẽ âm dương bất giao quái khí tạp loạn,
Ta  Tử  Pháp vi  kham dư chi tuyệt học,  hữu khởi tử hồi sinh chi diệu,
dụng, trực đắc thám sách chi, tại địa lý thượng ta tử thị chỉ thời không
thời gian 1 ta tử,  không gian 1 ta tử, phàm trạch, phần, phiên Ta Tử giả,
yếu khán phiên tài cung hoặc đinh cung, như tài đinh cung cụ phiên,
chủ thất tài đa dược, trọng giả tử nhân,
Ta Tử pháp là sống, Ta tử Pháp nhất biến âm phi âm, dương phi dương,
âm biến thành dương, dương biến thành âm
ý nói nên thuận thì thuận, nên nghịch thì nghịch, như vậy thì không
phải phiên ta tử, như nên thuận lại nghịch, nên nghịch lại thuận là
phiên ta tử, nếu  bị  nhằm phiên ta tử thì khai môn ,lai lộ, táo hướng, 
sàng vị, cửa phòng , đều phải sửa đổi cho hợp với  ta tử pháp chi
thủy khẩu hoặc thành môn, thì có thể chuyển suy thành vượng ,,
1)   Hình thế Ta Tử,  Tọa sơn lập hướng chi trừu hào hoán tượng , với
      môn lộ khí khẩu, chi nghinh thần dẩn khí là vậy,
2)   Cục pháp Ta Tử, thủ Phụ, thủ Tham, để hợp  3 tinh, 5 cát,  chi  hiệu,
3)   Vận pháp Ta Tử =  Khởi tinh hạ quái chưởng thượng tầm, 
                                           Thiên tâm nhất quái định kiền khôn ,
(Bài viết của cụ Tri Tri)

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.