Header Ads

HOÀNG KIM SÁCH TOÀN VĂN (P.2)

HOÀNG KIM SÁCH TOÀN VĂN (P.2)


7. 11      
11 Chương Y Dược 
________________________________________
9. 病不求醫 全生者寡  藥不對癥 枉死者多?  慾擇善者而從之 鬚就蓍人而問也?  應在醫人 空則瞷亡而不遇  子為藥餌 伏則扞格以無功?  鬼動卦中 眼下速難取傚  空臨世上 心中強慾求醫?  官臨福衰 藥餌輕而病重  應衰世旺 病家富而醫貧?  父母不宜持世 鬼煞豈可臨身?
Bệnh bất cầu ytoàn sanh giả quảdược bất đối chứnguổng tử giả đa? Dục trạch thiện giả nhi tùng chitu tựu thi nhân nhi vấn dã? Ứng tại y nhânkhông tắc gián vong nhi bất ngộtử vi dược nhịmật tắc hãn cách dĩ vô công? Quỷ động quái trungnhãn hạ tốc nan thủ hiệukhông lâm thế thượngtâm trung cường dục cầu y? Quan lâm phúc suydượcnhị khinh nhi bệnh trọngứng suy thế vượngbệnh gia phú nhi y bần? Phụ mẫu bất nghi trì thếquỷ sát khởi khả lâm thân?
10. 官化官 病變不一  子化子 藥食不精?  福化忌傚 誤服殺身之惡劑  應臨官鬼 防投増病之藥湯?  鬼帶日神 定非久神  應臨月建 必是官醫?  世下伏官子動 則藥雖妙而病根常在  衰中坐鬼身臨 則病雖輕而藥力難扶?  父若伏藏 名雖醫而未諳脈理  鬼不齣現 藥總用而不識病源?
Quan hóa quanbệnh biến bất nhấttử hóa tửdược thực bất tinh? Phúc hóa kị hiệungộ phục sát thân chi ác tễứng lâm quan quỷphòng đầu tăng bệnh chi dược thang? Quỷ đái nhật thầnđịnh phi cửu thầnứng lâm nguyệt kiếntất thị quan y? Thế hạ phục quan tử độngtắc dược tuy diệu nhi bệnh căn thường tạisuy trung tọa quỷ thân lâmtắc bệnh tuy khinh nhi dược lực nan phù? Phụ nhược phục tàngdanh tuy y nhi vị am mạch lýquỷ bất xích hiệndược tổng dụng nhi bất thức bệnh nguyên? 
11. 主絕受傷 盧醫難救  父興得地 扁鵲無功?  察官爻而用藥 火土寒涼  驗福德以迎醫 醜寅東北?  水帶財興 大忌魚鮮生冷  木加龍助 偏宜舒暢清懷?  財合用神居外動 吐之則痊  子逢火德寓離宮 炙之則癒?  坎卦子孫必鬚髮汗 木爻官鬼先要疏風?
Thiển tuyệt thụ thươnglô y nan cứuphụ hưng đắc địaBiển Thước vô công? Sát quan hào nhi dụng dượchỏa thổ hàn lươngnghiệm phúc đức dĩ nghênh yxú dần đông bắc? Thủy đái tài hưngđại kị ngư tiên sinh lãnhmộc gia long trợthiên nghi thư sướng thanh hoài? Tài hợp dụng thần cư ngoại độngthổ chi tắc thuyêntử phùng hỏa đức ngụ ly cungchích chi tắc dũ? Khảm quái tử tôn tất tu phát hãnmộc hào quan quỷ tiên yếu sơ phong?
12. 用旺有扶休再補 鬼衰屬水莫行鍼?  福鬼俱空 當不治而自癒  子官皆動 宜內補而外修?  卦動兩孫 用藥鬚當閒服  鬼傷二閒 立方鬚用寬胸?  父合變孫 莫慾閉門修養  五興化福 可用路遇醫人?  世應比龢無福德 鬚用更醫  財官髮動子孫空 徒僗服藥?  凡佔醫藥者 鬚誠心默禱 用何人 藥有傚無傚 不必說明姓氏 蔔家據此章而斷 自無薦醫之弊 則誠無不格 卦無不驗矣  豈非彼此心乎 
Dụng vượng hữu phù hưu tái bổ
quỷ suy thuộc thủy mạc hành châm? Phúc quỷ câu khôngđương bất trị nhi tự dũtử quan giai độngnghi nội bổ nhi ngoại tu? Quái động lưỡng tôndụng dược tu đương gian phụcquỷ thương nhị gianlập phương tu dụng khoan hung? Phụ hiệp biến tônmạc dục bế môn tu dưỡngngũ hưng hóa phúckhả dụng lộ ngộ y nhân? Thế ứng bỉ hòa vô phúc đứctu dụng canh ytài quan phát động tử tôn khôngđồ ? phục dược? Phàm chiếm y dược giảtu thành tâm mặc đảodụng hà nhândược hữu hiệu vô hiệubất tất thuyết minh tính thịbặc gia cứ thử chương nhi đoạntự vô tiến y chi tệtắc thành vô bất cáchquái vô bất nghiệm hĩkhởi phi bỉ thử tâm hồ
13. 12 
    
12 Chương Quỷ Th
________________________________________
15. 僥福鬼神 乃當今之所尚 禱爾上下 在古昔而皆然 不質正於易爻 亦虛行乎祀典?  先看卦內官爻 便知鬼神情狀?  旺神衰鬼 方偶幹巽 堪推陰女陽男 老幼旺衰可決?
Nghiêu phúc quỷ thầnnãi đương kim chi sở thượngđảo nhĩ thượng hạtại cổ tích nhi giai nhiênbất chất chính ư dịch hàodiệc hư hành hồ tự điển? Tiên khán quái nội quan hàotiện tri quỷ thần tình trạng? Vượng thần suy quỷphương ngẫu cán tốnkham thôi âm nữ dương namlão ấu vượng suy khả quyết? 
16. 若在幹宮 必許天燈鬥願 如居兌卦 定然口願傷神?  坎是北朝 艮則城隍宅土 離為南殿 坤則土地墳陵 震恐樹神 或杖傷之男鬼 巽必縊死 或顛僕之陰人?  八卦仔細推詳 諸鬼自能顯應?  更値勾陳 必有土神見礙  如臨硃雀 定然咒詛相侵?  白虎血神 玄武則死於不明之鬼  青龍善願 螣蛇則犯乎施相之神?  金乃傷司 火定媵神香願  木為枷鎖 水為河泊之神?
Nhược tại cán cungtất hứa thiên đăng đấu nguyệnnhư cư đoái quáiđịnh nhiên khẩu nguyện thương thần? Khảm thị Bắc Triềucấn tắc thành hoàng trạch thổly vi nam điệnkhôn tắc thổ địa phần lăngchấn khủng thụ thầnhoặc trượng thương chi nam quỷtốn tất ải tửhoặc điên tẩu chi âm nhân? Bát quái tử tế thôi tườngchư quỷ tự năng hiển ứng? Canh trị câu trầntất hữu thổ thần kiến ngạinhư lâm chu tướcđịnh nhiên chúc trớ tương xâm? Bạch hổ huyết thầnhuyền vũ tắc tử ư bất minh chi quỷthanh long thiện nguyệnđằng xà tắc phạm hồ thi tương chi thần? Kim nãi thương tihỏa định dắng thần hương nguyệnmộc vi gia tỏathủy vi hà bạc chi thần?
17. 若見土爻 當分厥類鬼墓乃伏屍為禍 財庫則藏神不安?  修造動土 必然煞遇勾陳  口舌起因 乃是土逢硃雀?  或犯井神 水在初爻遇鬼  或幹司合 火臨二位逢官?  若在門頭 鬚犯家堂部屬  如臨道上 當求五路神祗?  四遇世衝 鬼必齣門撞見  六逢月合 神鬚遠地相幹?  鬼剋身 冤家債主  主剋鬼 妻妾陰人?  我去生他 卑幼儿童僧道  他來生我 主宗尊長爹孃?  無生合剋刑 必是兄弟朋友刑不善終 絕則無祀?
Nhược kiến thổ hàođương phân quyết loại?Quỷ mộ nãi mật thi vi họatài khố tắc tàng thần bất an? Tu tạo động thổtất nhiên sát ngộ câu trầnkhẩu thiệt khởi nhânnãi thị thổ phùng chu tước? Hoặc phạm tỉnh thầnthủy tại sơ hào ngộ quỷhoặc cán ti hiệphỏa lâm nhị vị phùng quan? Nhược tại môn đầutu phạm gia đường bộ thuộcnhư lâm đạo thượngđương cầu ngũ lộ thần chi? Tứ ngộ thế xungquỷ tất xích môn chàng kiếnlục phùng nguyệt hiệpthần tu viễn địa tương cán? Quỷ khắc thânoan gia trái chủthiểnkhắc quỷthê thiếp âm nhân? Ngã khứ sanh thati ấu nhân đồng tăng đạotha lai sinh ngãthiển tông tôn trưởng đa nương? Vô sinh hiệp khắc hìnhtất thị huynh đệ bằng hữu?Hình bất thiện chungtuyệt tắc vô tự?
18. 如臨日月 定然新死亡靈  自入墓刑 決是獄中囚犯?  徬爻財合 必月下之情人  應位弟生 乃社中之好友?  化齣鬼爻臨玄武 則穿窬之鬼  變成父母遇螣蛇 則魘魅之精?  太歲鬼臨 乃祖傳之舊例  日辰官竝 是口許之初心?  持世則未酬舊願 伏為有口無心  變財乃不了心齋 空則有頭無尾?  鬼在宅中 住居不穩 官臨應上 朝嚮不通
Như lâm nhật nguyệtđịnh nhiên tân tử vong linhtự nhập mộ hìnhquyết thị ngục trung tù phạm? Bàng hào tài hiệptất nguyệt hạ chi tình nhânứng vị đệ sanhnãi xã trung chihảo hữu? Hóa xích quỷ hào lâm huyền vũtắc xuyên du chi quỷbiến thành phụ mẫu ngộ đằng xàtắc yểm mị chi tinh? Thái Tuế quỷ lâmnãi tổ truyền chi cựu lệnhật thần quan tịnhthị khẩu hứa chi sơ tâm? Trì thế tắc vị thù cựu nguyệnmật vi hữu khẩu vô tâmbiến tài nãi bất liễu tâm traikhông tắc hữu đầu vô vĩ? Quỷ tại trạch trungtrú cư bất ổnquan lâm ứng thượngtriều hưởng bất thông 
19. 兌卦金龍韆佛相
 坎宮木動犯劃舟?  水土交加在幹宮 則三元大帝   火金互動於兌卦 為五道傷官?  三空無香火之堂 怪動有不祥之禍?  龍遇文書獨髮 經文可斷   蛇逢官鬼屬陰 夢寐難當?  動入空中値鬼 恐失孝思之禮   靜居宅上臨木 家停暴露之棺?
Đoái quái kim long thiên phật tương
khảm cung mộc động phạm hoạch chu? Thủy thổ giao gia tại cán cungtắc tam nguyên đại đế hỏa kim hỗ động ư đoái quáivi ngũ đạothương quan? Tam không vô hương hỏa chi đườngquái động hữu bất tường chi họa? Long ngộ văn thư độc phátkinh văn khả đoạn xà phùng quan quỷ thuộc âmmộng mị nan đương? Động nhập không trung trị quỷkhủng thất hiếu tư chi lễ tĩnh cư trạch thượng lâm mộcgia đình bạo lộ chi quan?  
1. 13           
13 Ch
ương Chng Tác
________________________________________
3.農為國本 食乃民天 五穀不同 執識異宜而佈種一年 關繫全憑卦象以推詳 旺相妻財 豐登可蔔 空亡福德 損耗難憑?  父母交重 耘耔徒知費力  兄爻髮動 年時莫望全收?  鬼在旺鄉遇水神 而禾苗   官居生地加火煞 而稼穡焦枯?  土忌剋身 水旱不調之歲  金嫌傷世 螟蝗交括之年?  木則風摧 靜鬚榖   生扶合世 方許無虞?  二爻坐鬼 必難東作於三春  五位連官 定阻西成於八月?  初旺則種子有餘 四空則耕牛未辦?  應爻生合世 天心符合人心  卦象疊財爻 多爭壅如少壅?
Nông vi quốc bảnthực nãi dân thiênngũ cốc bất đồngchấp thức dị nghi nhi bố chủng nhất niênquan hệ toàn bằng quái tượng dĩ thôi tườngvượng tương thê tàiphong đăngkhả bặckhông vong phúc đứctổn mao nan bằng? Phụ mẫu giao trọngvân tỷ đồ tri phí lựchuynh hào phát độngniên thời mạc vọng toàn thu? Quỷ tại vượng hương ngộ thủy thầnnhi hòa miêu ? hủ quan cư sinh địa gia hỏa sátnhi giá sắc tiêu khô? Thổ kị khắc thânthủy hạn bất điệu chi tuếkim hiềm thương thếminh hoàng giao quát chi niên? Mộc tắc phong tồitĩnh tu cốc ;sanh phù hiệp thếphương hứa vô ngu? Nhị hào tọa quỷtất nan đông tác ư tam xuânngũ vị liên quanđịnh trở tây thành ư Bát Nguyệt? Sơ vượng tắcchủng tử hữu dưtứ không tắc canh ngưu vị bạn? Ứng hào sanh hiệp thếthiên tâm phù hợp nhân tâmquái tượng điệp tài hàođa tranh ủng như thiểu ủng?
4. 日帶父爻 一倍功夫一倍熱  財臨帝旺 及時耕種及時收?  要知始終吉兇 但看動爻變化   慾識栽培可否 分詳子位持臨?  世値三刑 農鬚帶疾  爻逢兩鬼 地必同耕?  父在外爻水輔 地雖高而潮濕   父居內卦日生 田固小而膏腴?  父化父 一坵兩段   七坎八坑?  陽象陽爻 此地必然官鬥則  或空或動 其田還恐屬他人?  坐落胎養 開闢未久  變成福德 溝洫分明?  若是坎宮 必近江湖之側  若伏兄弟 乃租鄉鄰之田?
Nhật đái phụ hàonhất bội công phu nhất bội nhiệttài lâm đế vượngcập thời canh chủng cập thời thu? Yếu tri thủy chung cát hungđãn khán động hào biến hóa dục thức tài bồikhả phủphân tường tử vị trì lâm? Thế trị tam hìnhnông tu đái tậthào phùng lưỡng quỷđịa tất đồng canh? Phụ tại ngoại hào thủy phụđịa tuy cao nhi triều thấp phụ cư nội quái nhật sanhđiền cố tiểu nhi cao du? Phụ hóa phụnhất khâu lưỡng đoạnxung ? xungthất khảm bát khanh? Dương tượng dương hàothử địa tất nhiên quan đấu tắchoặc không hoặc độngkì điền hoàn khủng thuộc tha nhân? Tọa lạc thai dưỡngkhai tịch vị cửubiến thành phúc đứccâu hức phân minh? Nhược thị khảm cungtất cận giang hồ chi trắcnhược mật huynh đệnãi tô hương lân chi điền?

5. 14 
   
14 Chương Tàm Tang
________________________________________
7. 既言種植 合論蠶桑 采飼辛苦 只為絲綿?  而養育吉兇懸惑 因憑蔔筮於著龜?  初論子孫得地 則蠶苗必利  佽憑財位當權 則絲繭多收?  福德要興 更喜日辰扶助  妻財怕絕 尤嫌動象刑衝?  兄弟臨身 葉費而絲還微薄  父母持世 心僗而蠶必難為?  五行如遇官爻 必遭傷損  一卦皆無鬼煞 方始亨佳?  日主衝身 切忌穢人入室  妻財合應 必然汙婦臨蠶?
Ký ngôn chủng thựchiệp luận tàm tangthải tự tân khổchỉ vi ti miên? Nhi dưỡng dục cát hung huyền hoặcnhân bằng bặc thệ ư trước quy? Sơ luận tử tôn đắc địatắc tàm miêu tất lợithứ bằng tài vị đương quyềntắc ti kiển đa thu? Phúc đức yếu hưngcanh hỉ nhật thần phù trợthê tài phạ tuyệtvưu hiềm động tượng hình xung? Huynh đệ lâm thândiệp phí nhi ti hoàn vi bácphụ mẫu trì thếtâm ? nhi tàm tất nan vi? Ngũ hành như ngộ quan hàotất tao thương tổnnhất quái giai vô quỷ sátphương thủy hanh giai? Nhật thiển xung thânthiết kị uế nhân nhập thấtthê tài hiệp ứngtất nhiên ô phụ lâm tàm?
8. 子受暗衝 每遇分檯鬚仔細  財無傷剋 凡佔葉價必騰増?  兄弟入空亡 絲翻白雪  福身臨已午 繭積黃金?  父動化財 不枉許多辛苦  官興變福 亦遭幾度虛驚?  卦齣幹宮 若養夏蠶偏吉利  母居刑地 如言蠶室定崩摧?  蠶繭獻功 三合會財局而旺相   卦宮定位 六爻隨動靜以推詳?
Tử thụ ám xung
mỗi ngộ phân đài tu tử tếtài vô thương khắcphàm chiếm diệp giá tất đằng tăng? Huynh đệ nhập không vongti phiên bạch tuyếtphúc thân lâm dĩ ngọkiển tích hoàng kim? Phụ động hóa tàibất uổng hứa đa tân khổquan hưng biến phúcdiệc tao kỉ độ hư kinh? Quái xích cán cungnhược dưỡng hạ tàm thiên cát lợimẫu cư hình địanhư ngôn tàm thất định băng tồi? Tàm kiển hiến côngTam Hiệp Hội tài cục nhi vượng tương quái cung định vịlục hào tùy động tĩnh dĩ thôi tường? 
9. 15 
   六畜
15 Chương Lục Súc 
________________________________
11. 道形萬物 理總歸於一心 易儘三才 佔豈遺乎六畜?  惟能精以察之 自得明而著矣   命在福神 若遇興隆鬚長養  利歸財位 如逢囚死定輕微?  二者不可相無 一般皆宜齣現?
Đạo hình vạn vậtlý tổng quy ư nhất tâmdịch tẫn tam tàichiếm khởi di hồ lục súc? Duy năng tinh dĩ sát chitự đắc minh nhi trước hĩ mệnh tại phúc thầnnhược ngộ hưng long tu trường dưỡnglợi quy tài vịnhư phùng tù tử định khinh vi? Nhị giả bất khả tương vônhất bàn giai nghi xích hiện?
12. 財旺福衰 雖瘦弱而善走  財空福動 總遲鈍而可觀?  財若空亡 雖利暫時無遠力  福臨刑害 若非鼻定鵰疤?  相合財生 必主調良且善  相衝相剋 定然頑劣不馴?  要知蹄足身形 鬚看臨持八卦  慾别青黃白黑 鬚參生剋六神?  陰陽有雌雄牝牡之分 胎養為駒犢羔雛之類?  身坐子胎 必是受胎之六畜  福臨鬼墓 鬚知有病於一身?  父動有傷 子絕則徒為僗碌  兄興不長 福與則反有生扶?
Tài vượng phúc suytuy sấu nhược nhi thiện tẩutài không phúc độngtổng trì độn nhi khả quan? Tài nhược không vongtuy lợi tạm thời vô viễn lựcphúc lâm hình hạinhược phi  tì định điêu ba? Tương hợp tài sanhtất chủ điệu lương thả thiệntương xung tương khắcđịnh nhiên ngoan liệt bất tuần? Yếu tri đề túc thân hìnhtu khán lâm trì bát quáidụcbiệt thanh hoàng bạch hắctu tham sanh khắc lục thần? Âm dương hữu thư hùng tẫn mẫu chi phânthai dưỡng vi câu độc cao sồ chi loại? Thân tọa tử thaitất thị thụ thai chi lục súcphúc lâm quỷ mộtu tri hữu bệnh ư nhất thân? Phụ động hữu thươngtử tuyệt tắc đồ vi ? lụchuynh hưng bất trườngphúc dữ tắc phản hữu sinh phù?
13. 世若空亡 到底終鬚失望 鬚懮病染?  官加蛇雀    逢金生旺 當慮  値土交重因成訟成驚  子變兄財 可驗食粗食細?  財連兄弟 乃芻豢之失時  子化父爻 必僗心之太過?  福連官鬼 鬚防竊取之人  鬼化子孫 恐是盜來之畜?  官兄交變 難逃口舌之相侵  日月竝刑 豈免死亡於不測?  若佔置買 亦宜福動生身  倘問利時 最怕財興化絕?  或賭或鬥 皆宜世旺財興  或獵或漁 總怕應空福絕?  乳抱者宜胎福生旺而無傷 醫治者要父官衰絕而有製?
Thế nhược không vongđáo để chung tu thất vọng  phùng kim sanh vượngđương lự ? nhântrị thổ giao trọngtu ? bệnh nhiễm? Quan gia xà tướctất nhân thành tụng thành kinhtử biến huynh tàikhả nghiệm thực thô thực tế? Tài liên huynh đệnãi sô hoạn chi thất thờitử hóa phụ hàotất ? tâm chi thái quá? Phúc liên quan quỷtu phòng thiết thủ chi nhânquỷ hóa tử tônkhủng thị đạo lai chi súc? Quan huynh giao biếnnan đào khẩu thiệt chi tương xâmnhật nguyệt tịnh hìnhkhởi miễn tử vong ư bất trắc? Nhược chiếm trí mãidiệcnghi phúc động sinh thânthảng vấn lợi thờitối phạ tài hưng hóa tuyệt? Hoặc đổ hoặc đấugiai nghi thế vượng tài hưnghoặc liệp hoặc ngưtổng phạ ứng không phúc tuyệt? Nhũ bão giả nghi thai phúc sanh vượng nhi vô thươngy trị giả yếu phụ quan suy tuyệt nhi hữu chế?

14. 16 
   
16 Chương Cầu Danh 
________________________________________
16. 書讀五車 固慾緻身於廓廊 胸藏萬卷 肯甘遁跡於坵園?  要相國家 當詳易卦?  父爻旺相文成擲地金聲  鬼位興隆 家報泥金捷喜?  財若交重 休望青錢之中選  福如髮動 難期金榜之題名?  兄弟同經 乃奪標之惡客  日辰輔德 實勸駕之良朋?  兩用相衝 題目生疏而不熟  六爻競髮 功名恍惚以難成?
Thư độc ngũ xacố dục trí thân ư khuếch langhung tàng vạn quyểnkhẳng cam độn tích ư khâu viên? Yếu tướng quốc giađương tường dịch quái? Phụ hào vượng tương văn thành trịch địa kim thanhquỷ vị hưng longgia báo nê kim tiệp hỉ? Tài nhược giao trọnghưu vọng thanh tiền chi trung tuyểnphúc như phát độngnan kỳ kim bảng chi đề danh? Huynh đệ đồng kinhnãi đoạt tiêu chi ác kháchnhật thần phụ đứcthật khuyến giá chi lương bằng? Lưỡng dụng tương xungđề mục sinh sơ nhi bất thụclục hào cạnh phátcông danh hoảng hốt dĩ nan thành? 
17. 月剋文書 程序揹****而不中 世傷官剋 仕路窒而不通?  妻財助鬼父爻空 可圖僥幸  福德變官身位合 亦忝科名?  齣現無情 難遂青雲之誌  伏藏有用 終辭白屋之人?  月建剋身當被責 財如生世必幫糧?
Nguyệt khắc văn thưtrình tự ? nhi bất trungthế thương quan khắcsĩ lộ trất nhi bất thông? Thê tài trợ quỷ phụ hào khôngkhả đồ nghiêu hạnhphúc đức biến quan thân vị hiệpdiệc thiểm khoa danh? Xích hiện vô tìnhnan toại thanh vân chi chíphục tàng hữu dụngchung từ bạch ốc chi nhân? Nguyệt kiến khắc thân đương bị tráchtài như sanh thế tất bang lương?
18. 父官三合相逢 連科及弟  龍虎二爻俱動 一舉成名?  殺化生身之鬼 恐髮青衣  歲加有氣之官 終登黃甲?  病阻試期 無故空臨於世位  喜添場屋 有情龍合於身爻?  財伏逢空 行糧必乏  身興變鬼 來試方成?  卦値六衝 此去難題雁塔  爻逢六合 這回必佔薦頭?
Phụ quan tam hợp tương phùngliên khoa cập đệlong hổ nhị hào câu độngnhất cử thành danh? Sát hóa sinh thân chi quỷkhủng phát thanh ytuế gia hữu khí chi quanchung đăng hoàng giáp? Bệnh trở thí kỳvô cố không lâm ư thế vịhỉ thiêm trường ốchữu tình long hợp vu thân hào? Tài mật phùng khônghành lương tất phạpthân hưng biến quỷlai thí phương thành? Quái trị lục xungthử khứ nan đề nhạn tháphào phùng lục hợpgiá hồi tất chiếm tiến đầu? 
19. 父旺官衰 可惜劉蕢之下第  父衰官旺 堪嗟張奭之登科?  應合日生 必資鶚薦  動傷日剋 還守雞窗?  世動化空用旺 則豹變翻成蝴蝶?  身宮化鬼月扶 則鵬程連步蟾宮?  更詳本主之爻神 方論其人之命運?  雖賦數言 總論窮通之得失 再將八卦 重推緻用之吉
Phụ vượng quan suy
khả tích lưu quỹ chi hạ đệphụ suy quan vượngkham ta trương thích chi đăng khoa? Ứng hiệp nhật sanhtất tư ngạc tiếnđộng thương nhật khắchoàn thủ kê song? Thế động hóa không dụng vượngtắc báo biến phiên thành hồ điệp? Thân cung hóa quỷ nguyệt phùtắc bằng trình liên bộ thiềm cung? Canh tường bổn thiển chi hào thầnphương luận kì nhân chi mệnh vận? Tuy phú số ngôntổng luận cùng thông chi đắc thấttái tương bát quáitrọng thôi trí dụng chi cát hung  
1. 17     
17 Chương Sĩ Hoạn
________________________________________
3. 
為國求賢 治民之本 緻身輔相 祿養為先?  旺相妻財 必得韆鐘之粟  興隆官鬼 定居一品之尊?  子若交重 當慮剝官削職  兄如髮動 鬚防減俸除糧?  父母空亡 休望差除宣敕  官爻隱伏 莫思爵位升遷?  月建生身 當際風雲之會  歲君合世 必承雨露之恩?
Vi quốc cầu hiềntrị dân chi bổntrí thân phụ tướnglộc dưỡng vi tiên? Vượng tương thê tàitất đắc thiên chung chi túchưng long quan quỷđịnh cư nhất phẩm chi tôn? Tử nhược giao trọngđương lự bác quan tước chứchuynh như phát độngtu phòng giảm bổng trừ lương? Phụ mẫu không vonghưu vọng sai trừ tuyên sắcquan hào ẩn phụcmạc tư tước vị thăng thiên? Nguyệt kiến sinh thânđương tế phong vân chi hộituế quân hiệp thếtất thừa vũ lộ chi ân?
4. 世動逢空 官居不久  身空無救 命儘富危?  鬼化福衝當代職 財臨虎動必丁懮?  日辰衝剋 定然誹謗之多招  鬼煞傷身 因見災殃之不免?  兄爻化鬼無情 同僚不協  太歲加刑不順 貶謫難逃?  卦靜世空 退休之兆  身空煞動 避禍之徵?
Thế động phùng khôngquan cư bất cửuthân không vô cứumệnh tẫn phú nguy? Quỷ hóa phúc xung đương đại chứctài lâm hổ động tất đinh ?? Nhật thần xung khắcđịnh nhiên phỉ báng chi đa chiêuquỷ sát thương thânnhân kiến tai ương chi bất miễn? Huynh hào hóa quỷ vô tìnhđồng liêu bất hiệpThái Tuế gia hình bất thuậnbiếm trích nan đào? Quái tĩnh thế khôngthối hưu chi triệuthân không sát độngtị họa chi chinh?
5. 身邊伏鬼若非空 頭上烏紗終不脫?  財空鬼動聲名震 而囊篋空虛?  官旺父衰職任高 而衙門冷落?  職居風憲 皆因月値官爻  官在貳司 只為鬼臨傍位?  撫綏百姓 兄動則難化愚頑  巡察四方 路空則多懮驚怪?
Thân biên mật quỷ nhược phi khôngđầu thượng ô sa chung bất thoát? Tài không quỷ động thanh danh chấnnhi nang khiếp không hư? Quan vượng phụ suy chức nhiệm caonhi nha môn lãnh lạc? Chức cư phong hiếngiai nhân nguyệt trị quan hàoquan tại nhị tichỉ vi quỷ lâm bàng vị? Phủ tuy bách tínhhuynh động tắc nan hóa ngu ngoantuần tra tứ phươnglộ không tắc đa ưu kinh quái?
6. 齣徵剿捕福德興 而寇賊殲亡?  鎮守邊陲卦爻靜 而華夷安泰?  奏陳諫諍 那堪太歲刑衝  僧道醫官 豈可文書髮動?  但隨職分以推詳 可識仕途之否泰?
Xích chinh tiễu bộ phúc đức hưngnhi khấu tặc tiêm vong? Trấn thủ biên thùy quái hào tĩnhnhi hoa di an thái? Tấu trần gián tránhna kham Thái Tuế hình xungtăng đạo y quankhởi khả văn thư phát động? Đãn tùy chức phận dĩ thôi tườngkhả thức sĩ đồ chi bĩ thái?

7. 18 
   求財
18 Chương Cầu Tài
________________________________________
9. 居貨曰賈 行貨曰商 總為資生之計?  蓍所以筮 龜所以蔔 莫非就利之謀?  要問吉兇 但看財福?  財旺福興 無問公私皆稱意  財空福絕 不拘營運總違心?  有福無財 兄弟交重偏有望  有財無福 官爻髮動亦堪求?  財福俱無 何異守株而待兔  父兄皆動 無殊緣木以求魚?  月帶財神 卦雖無而月中必有  日傷妻位 財雖旺而當日應無?  多財反覆 必鬚墓庫以收藏  無鬼分爭 又怕交重而阻滯?
Cư hóa viết cổhành hóa viết thươngtổng vi tư sanh chi kế? Thi sở dĩ thệquy sở dĩ bặcmạc phi tựu lợi chi mưu? Yếu vấn cát hungđãn khán tài phúc? Tài vượng phúc hưngvô vấncông tư giai xưng ýtài không phúc tuyệtbất câu doanh vận tổng vi tâm? Hữu phúc vô tàihuynh đệ giao trọng thiên hữu vọnghữu tài vô phúcquan hào phát động diệc kham cầu? Tài phúc câu vôhà dị thủ chu nhi đãi thỏphụ huynh giai độngvô thù duyến mộc dĩ cầu ngư? Nguyệt đái tài thầnquái tuy vô nhi nguyệt trung tất hữunhật thương thê vịtài tuy vượng nhi đương nhật ứng vô? Đa tài phản phụctất tu mộ khố dĩ thu tàngvô quỷ phân tranhhựu phạ giao trọng nhi trở trệ?
10. 兄如太過 反不剋財  身或兄臨 必難求望?  財來就我終鬚易 我去尋財必是難?  身遇旺財 似取囊中之物  世持動弟 如撈水底之鍼?  福變財生 滾滾利源不竭  兄連鬼剋 紛紛口舌難逃?  父化財 必辛懃而有得  財化鬼 防耗折而驚懮?
Huynh như thái quáphản bất khắc tàithân hoặc huynh lâmtất nan cầu vọng? Tài lai tựu ngã chung tu dịchngã khứ tầm tài tất thị nan? Thân ngộ vượng tàitự thủ nang trung chi vậtthế trì động đệnhư lao thủy để chi châm? Phúc biến tài sanhcổn cổn lợi nguyên bất kiệthuynh liên quỷ khắcphân phân khẩu thiệt nan đào? Phụ hóa tàitất tân cần nhihữu đắctài hóa quỷphòng háo chiết nhi kinh ưu?
11. 財局合福神 萬倍利源可許  歲君逢劫煞 一年生意無聊?  世應二爻空合 虛約難憑  主人一位刑傷 往求不遇?  徒空持鬼 多因自己遲疑  日合動財 卻被他人把住?
Tài cục hiệp phúc thầnvạn bội lợi nguyên khả hứatuế quân phùng kiếp sátnhất niên sinh ý vô liêu? Thế ứng nhị hào không hiệphư ước nan bằngchủ nhân nhất vị hình thươngvãng cầu bất ngộ? Đồ không trì quỷđa nhân tự kỷ trì nghinhật hiệp động tàikhước bị tha nhân bả trụ? 
12. 要知何日得財 不離生衰旺合?  慾決何時有利 但詳春夏穐鼕?  合伙不嫌兄弟 公門何慮官爻?
Yếu tri hà nhật đắc tàibất ly sinh suy vượng hơp? Dục quyết hà thời hữu lợiđãn tường xuân hạ thu đông? Hợp hỏa bất hiềm huynh đệcông môn hà lự quan hào?
13. 九流術士 偏宜鬼動生身  六畜血財 尤喜福興持世?  世應同人 放債必然連本失  日月相合 開行定主有人投?  應落空亡 索債者失望  世遭刑剋 賭博者必輸?  鬼剋身爻 商販者必遭盜賊  閒興害世 置貨者當慮牙人?  停拓者喜財安而鬼靜  脫貨者宜財動而身興?
Cửu lưu thuật sĩthiên nghi quỷ động sinh thânlục súc huyết tàivưu hỉ phúc hưng trì thế? Thế ứng đồng nhânphóng trái tất nhiên liên bổn thấtnhật nguyệt tương hợpkhai hành định chủ hữu nhân đầu? Ứng lạc không vongtác trái giả thất vọngthế tao hình khắcđổ bác giả tất thâu? Quỷ khắc thân hàothương phiến giả tất tao đạo tặcgian hưng hại thếtrí hóa giả đương lự nha nhân? Đình thác giả hỉ tài an nhi quỷ tĩnhthoát hóa giả nghi tài động nhi thân hưng?
14. 路有有官休齣外 宅中有鬼勿居家?  內外無財伏又空 必然乏本  父兄有氣財還絕 莫若安貧?  生計多端 佔法不一 但能誠敬以祈求 自可預知其得失?
Lộ hữu hữu quan hưu xích ngoạitrạch trung hữu quỷ vật cư gia? Nội ngoại vô tài mật hựu khôngtất nhiên phạp bổnphụ huynh hữu khí tài hoàn tuyệtmạc nhược an bần? Sinh kế đa đoanchiếm pháp bất nhấtđãn năng thành kính dĩ kì cầutự khả dự tri kỳ đắc thất? 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.