Header Ads

HOÀNG KIM SÁCH TOÀN VĂN

HOÀNG KIM SÁCH TOÀN VĂN
    


Thiên đạo yểu minhkhởi khả độ tư phu hạn lạo?Dịch hào vi miểutự năng nghiệm bỉ chi âm tình?Đương cứu phụ tàivật bằng thủy hỏa?Thê tài phát độngbát phương hàm ngưỡng tình quang?Phụ mẫu dữ longtứ hải tẫn triêm vũ trạch?Ứng nãi thái hưphùng không tắc vũ tình nan nghĩ?Thế vi đại khốithụ khắc tắc thiên biến phi thường?Nhật thần thiển nhất nhật chi âm tình?Tử tôn quản cửu thiên chi nhật nguyệt?Nhược luận phong vântoàn bằng huynh đệ Yếu tri lôi điệnđãn khán quan hào? 15. 更隨四季推詳 鬚配五行參決晴或逢官 為煙為霧雨而遇福 為電為虹?  應値子孫 碧落無瑕之半點?  世臨土鬼 黃沙多散漫於韆村?  三合成財 問雨那堪入卦五鄉連父 求晴怪殺臨空?  財化鬼 陰晴未定父化兄 風雨靡常?  母化子孫 雨後長虹垂螮蝀 弟連福德 雲中日月齣蟾蛛?  父持月建 必然陰雨連旬兄坐長生 擬定狂風纍日?  父財無助 旱潦有常福德帶刑 日月必蝕?
Canh tùy tứ quý thôi tườngtu phối ngũ hành tham quyết?Tình hoặc phùng quanvi yên vi vụ?Vũ nhi ngộ phúcvi điện vi hồng? Ứng trị tử tônbích lạc vô hà? chi bán điểm? Thế lâm thổ quỷhoàng sa đa tản mạn ư thiên thôn? Tam hợp thành tàivấn vũ na kham nhập quái?Ngũ hương liên phụcầu tình quái sát lâm không? Tài hóa quỷâm tình vị định?Phụ hóa huynhphong vũ mị thường? Mẫu hóa tử tônvũ hậu trường hồng thùy đế đôngđệ liên phúc đứcvân Trung nhật nguyệt xích thiềm chu? Phụ trì nguyệt kiếntất nhiên âm vũ liên tuần?Huynh tọa trường sinhnghĩ định cuồng phong luy nhật? Phụ tài vô trợhạn lạo hữu thường? Phúc đức đái hìnhnhật nguyệt tất thực? 16. 雨嫌妻位之逢衝 晴利父爻之入墓?  子伏財飛 簷下曝夫猶抑鬱父衰官旺 門前行客尚趑趄?  福合應爻木動交而游絲漫野 鬼衝身位金星會而陰霧迷空?  卦値暗衝 雖空有望爻逢合住 縱動無功?  合父鬼衝開 有雷則雨合財兄剋破 無風不晴?  坎巽互交 此日雪花飛六齣陰陽各半 今朝霖雨慰三農?  兄弟木興繫巽風 而馮夷何其肆虐?  妻財髮動屬乾陽 而旱魃鬍爾行兇?
Vũ hiềm thê vị chi phùng xungtình lợi phụ hào chi nhập mộ? Tử mật tài phidiêm hạ bộc phu do ức uất?Phụ suy quan vượngmôn tiền hành khách thượng tư thư? Phúc hiệp ứng hào mộc động giao nhi du ti mạn dãquỷ xung thân vị kim tinh hội nhi âm vụ mê không? Quái trị ám xungtuy không hữu vọng, hào phùng hợp trụtúng động vô công? Hiệp phụ quỷ xung khaihữu lôi tắc vũ?Hiệp tài huynh khắc phávô phong bất tình? Khảm tốn hỗ giaothử nhật tuyết hoa phi lục xích?Âm dương các bánkim triêu lâm vũ ủy tam nông? Huynh đệ mộc hưng hệ tốn phongnhi Phùng Di hà kỳ tứ ngược? Thê tài phát động thuộc can dươngnhi hạn bạt hồ nhĩ hành hung? 17. 六龍禦天 祗為蛇與震卦  五雷驅電 蓋緣鬼髮離宮?  土星依父 雲行雨施之天  木德扶身 日煖風龢之景?  半晴半雨 卦中財父同興  多霧多煙 爻上財宮皆動?  身値同人 雖晴而日鎗含曜  世持福德 總雨而雷鼓藏聲?  父空財伏 鬚究輔爻  剋日取期 當明佔法?  要知其詳 别陰陽可推晴雨  慾知其細 明衰旺以決重輕?  能窮易道之精微 自與天機而吻合?
Lục long ngữ thiênchi vi xà dữ chấn quáingũ lôi khu điệncái duyến quỷ phát ly cung? Thổ Tinh y phụvân hành vũ thi chi thiênmộc đức phù thânnhật noãn phong hòa chi cảnh? Bán tình bán vũquái trung tài phụ đồng hưngđa vụ đa yênhào thượng tài cung giai động? Thân trị đồng nhântuy tình nhi nhật sanh hàm diệuthế trì phúc đứctổng vũ nhilôi cổ tàng thanh? Phụ không tài mậttu cứu phụ hàokhắc nhật thủ kỳđương minh chiếm pháp? Yếu tri kì tườngbiệt âm dương khả thôi tình vũdục tri kì tếminh suy vượng dĩ quyết trọng khinh? Năng cùng dịch đạo chi tinh vitự dữ thiên cơ nhi vẫn hợp? 18. 陰晴寒暑 天道之常 水旱兵災 年時之變 慾決禍於一年 鬚審吉兇於八卦   初觀萬物莫居死絕之鄉 佽察群黎喜在旺生之地   三言府縣官僚兄動 則徵科必畐  四論九卿相衝身 則巡警無私   五為君上之爻 六為昊天之位   應亦為天 剋世則天心不順  世還為地 逄空則人物多災   太歲逄兇乘旺 有溫州之大颶流年直鬼帶刑 成漢寢之轟雷   髮動妻財 旱若成湯之日 交重父母 潦如堯帝之時   猛烈火官回祿 興災於照應汪洋水鬼玄冥 作禍於江淮
Âm tình hàn thửthiên đạo chi thườngthủy hạn binh tainiên thời chi biếndục quyết họa ? ư nhất niêntu thẩm cát hung ư bát quái  sơ quan vạn vật mạc cư tử tuyệt chi hươngthứ sát quần lê hỉ tại vượng sanh chi địa  tam ngôn phủ huyện quan liêu huynh độngtắc chinh khoa tất ?tứ luận cửu khanh tương xung thântắc tuần cảnh vô tư ngũ viquân thượng chi hàolục vi hạo thiên chi vị  ứng diệc vi thiênkhắc thế tắc thiên tâm bất thuậnthế hoàn vi địabàng không tắc nhân vật đa tai  Thái Tuế bàng hung thừa vượnghữu ôn châu chi đại cụ lưu niên trực quỷ đái hìnhThành Hán tẩm chi oanh lôi  phát động thê tàihạn nhược thành thang chi nhậtgiao trọng phụ mẫulạo như nghiêu đế chi thời  mãnh liệt hỏa quan Hồi Lộchưng tai ư chiếu ứng uông dương thủy quỷ huyền minhtác họa ư giang hoài  19. 尤怕屬金四海 幹戈如鼎沸更嫌値土韆門 疫厲若符同   逄硃雀而化 財動則旱蝗相繼遇勾陳而加世位 兄興則饑饉相仍   莾興盜起由 玄武之當官災沴異多 因螣蛇之禦世   若在乾宮 天鼓兩鳴於元未   如當震卦 雷霆獨異於國初   艮主山崩臨應 則宋都有五石之隕   坤為地震 帶刑則懷仁有二所之崩   坎化父爻 雨血雨毛兼雨土   巽兄弟 紅風風黑及風施   日生黑子 宋恭驚離象之反常沼起白龍 唐玄遭兌金之變異   髮動空亡 乃驗天書之詐居臨內卦 定成黑眚之妖   慾知天變於何方 鬚究地支而分野身持 其年必穫休詳   世受刑傷 此歲多遭驚怪年豐歲稔 生旺而無傷   鼕煖夏涼 水火休囚而莫助
Vưu phạ thuộc kim tứ hảicán qua như đỉnh phí canh hiềm trị thổ thiên môndịch lệ nhược phù đồng  bàng chu tước nhi hóa ? hàotài động tắc hạn hoàng tương kế ngộ câu trần nhi gia thế vịhuynh hưng tắc cơ cận tương nhưng  mãng hưng đạo khởi dohuyền vũ chi đương quan tai lệ dị đanhân đằng xà chi ngữ thế  nhược tại can cungthiên cổ lưỡng minh ư nguyên vị  như đương chấn quáilôi đình độc dị ư quốc sơ  cấn thiển sơn băng lâm ứngtắc tống đô hữu ngũ thạch chi vẫn  khôn vi địa chấnđái hình tắc hoài nhân hữu nhị sở chi băng khảm hóa phụ hàovũ huyết vũ mao kiêm vũ thổ  tốn huynh đệhồng phong phong hắc cập phong thi  nhật sanh hắc tửtống cung kinh ly tượng chi phản thường chiểu khởi bạch longđường huyền tao đoái kim chi biến dị  phát động không vongnãi nghiệm thiên thư chi trá cư lâm nội quáiđịnh thành hắc sảnh chi yêu  dục tri thiên biến ư hà phươngtu cứu địa chi nhi phân dã thân trì ? đứckì niên tất hoạch hưu tường  thế thụ hình thươngthử tuế đa tao kinh quái niên phong tuế nhẫmtài ? sanh vượng nhi vô thương  đông noãn hạ lươngthủy hỏa hưu tù nhi mạc trợ  20. 他宮傷剋 外番侵凌本卦休囚 國家衰替陰陽相合 定然雨風調兄鬼皆亡 必主民安國泰   推明天道能知萬象之森識透玄機奚啻一年之休咎
Tha cung thương khắcngoại phiên xâm lăng bổn quái hưu tùquốc gia suy thế âm dương tương hợpđịnh nhiên vũ phong điệu huynh quỷ giai vongtất thiển dân an quốc thái  thôi minh thiên đạo năng tri vạn tượng chi sâm thức thấu huyền cơ hề thí nhất niên chi hưu cữu   
1. 02       
02 Chương Niên thời
2. 陰晴寒暑 天道之常 水旱兵災 年時之變 慾決禍於一年 鬚審吉兇於八卦   初觀萬物莫居死絕之鄉 佽察群黎喜在旺生之地   三言府縣官僚兄動 則徵科必畐  四論九卿相衝身 則巡警無私   五為君上之爻 六為昊天之位   應亦為天 剋世則天心不順  世還為地 逄空則人物多災   太歲逄兇乘旺 有溫州之大颶流年直鬼帶刑 成漢寢之轟雷   髮動妻財 旱若成湯之日 交重父母 潦如堯帝之時   猛烈火官回祿 興災於照應汪洋水鬼玄冥 作禍於江淮
Âm tình hàn thửthiên đạo chi thườngthủy hạn binh tainiên thời chi biếndục quyết họa ? ư nhất niêntu thẩm cát hung ư bát quái  sơ quan vạn vật mạc cư tử tuyệt chi hươngthứ sát quần lê hỉ tại vượng sanh chi địa  tam ngôn phủ huyện quan liêu huynh độngtắc chinh khoa tất ?tứ luận cửu khanh tương xung thântắc tuần cảnh vô tư ngũ viquân thượng chi hàolục vi hạo thiên chi vị  ứng diệc vi thiênkhắc thế tắc thiên tâm bất thuậnthế hoàn vi địabàng không tắc nhân vật đa tai  Thái Tuế bàng hung thừa vượnghữu ôn châu chi đại cụ lưu niên trực quỷ đái hìnhThành Hán tẩm chi oanh lôi  phát động thê tàihạn nhược thành thang chi nhậtgiao trọng phụ mẫulạo như nghiêu đế chi thời  mãnh liệt hỏa quan Hồi Lộchưng tai ư chiếu ứng uông dương thủy quỷ huyền minhtác họa ư giang hoài  3. 尤怕屬金四海 幹戈如鼎沸更嫌値土韆門 疫厲若符同   逄硃雀而化 財動則旱蝗相繼遇勾陳而加世位 兄興則饑饉相仍   莾興盜起由 玄武之當官災沴異多 因螣蛇之禦世   若在乾宮 天鼓兩鳴於元未   如當震卦 雷霆獨異於國初   艮主山崩臨應 則宋都有五石之隕   坤為地震 帶刑則懷仁有二所之崩   坎化父爻 雨血雨毛兼雨土   巽兄弟 紅風風黑及風施   日生黑子 宋恭驚離象之反常沼起白龍 唐玄遭兌金之變異   髮動空亡 乃驗天書之詐居臨內卦 定成黑眚之妖   慾知天變於何方 鬚究地支而分野身持 其年必穫休詳   世受刑傷 此歲多遭驚怪年豐歲稔 生旺而無傷   鼕煖夏涼 水火休囚而莫助
Vưu phạ thuộc kim tứ hảicán qua như đỉnh phí canh hiềm trị thổ thiên môndịch lệ nhược phù đồng  bàng chu tước nhi hóa ? hàotài động tắc hạn hoàng tương kế ngộ câu trần nhi gia thế vịhuynh hưng tắc cơ cận tương nhưng  mãng hưng đạo khởi dohuyền vũ chi đương quan tai lệ dị đanhân đằng xà chi ngữ thế  nhược tại can cungthiên cổ lưỡng minh ư nguyên vị  như đương chấn quáilôi đình độc dị ư quốc sơ  cấn thiển sơn băng lâm ứngtắc tống đô hữu ngũ thạch chi vẫn  khôn vi địa chấnđái hình tắc hoài nhân hữu nhị sở chi băng khảm hóa phụ hàovũ huyết vũ mao kiêm vũ thổ  tốn huynh đệhồng phong phong hắc cập phong thi  nhật sanh hắc tửtống cung kinh ly tượng chi phản thường chiểu khởi bạch longđường huyền tao đoái kim chi biến dị  phát động không vongnãi nghiệm thiên thư chi trá cư lâm nội quáiđịnh thành hắc sảnh chi yêu  dục tri thiên biến ư hà phươngtu cứu địa chi nhi phân dã thân trì ? đứckì niên tất hoạch hưu tường  thế thụ hình thươngthử tuế đa tao kinh quái niên phong tuế nhẫmtài ? sanh vượng nhi vô thương  đông noãn hạ lươngthủy hỏa hưu tù nhi mạc trợ 
4. 他宮傷剋 外番侵凌本卦休囚 國家衰替陰陽相合 定然雨風調兄鬼皆亡 必主民安國泰   推明天道能知萬象之森識透玄機奚啻一年之休咎
Tha cung thương khắcngoại phiên xâm lăng bổn quái hưu tùquốc gia suy thế âm dương tương hợpđịnh nhiên vũ phong điệu huynh quỷ giai vongtất thiển dân an quốc thái  thôi minh thiên đạo năng tri vạn tượng chi sâm thức thấu huyền cơ hề thí nhất niên chi hưu cữu 

5. 03 
    
03 Chương Quốc triều 
________________________________________ 
7.君恕則臣忠 共濟明良之會 國泰則民樂 當推禍之原 雖天地尚知其始終 況國家豈能無興廢 本宮旺相 周文王創八百年之基 大象休囚 秦始遺二世主之禍   九五逄陽 當遇仁明之主 四爻値褔, 必多忠義之臣
Quân thứ tắc thần trungcộng tế minh lương chi hộiquốc thái tắc dân nhạcđương thôi họa ? chi nguyêntuy thiên địa thượng tri kì thủy chunghuống quốc gia khởi năng vô hưng phếbổn cung vượng tươngchu Văn Vương sáng bát bách niên chi cơđại tượng hưu tùtần thủy di nhị thế chủ chi họa  cửu ngũ bàng dươngđương ngộ nhân minh chi thiểntứ hào trị ?tất đa trung nghĩa chi thần  8. 歲剋衰宮 玉樹後花慾謝   年傷弱世 鼎湖龍去不多時   世臨沐浴合妻財 夫差戀西施而亡國   應帶鹹池 臨九五武後 革唐命而為周   游魂遇空虞 舜南巡不返   歸魂帶煞 始皇返國亡身   子髮逄空 張子房起歸山之計   將星被害 嶽武穆抱吁天之冤   應旺生合世爻 聖主得椒房之助   日辰拱扶子位 東宮攝天子之權   世剋 唐玄宗有殺儿之事
Tuế khắc suy cungngọc thụ hậu hoa dục tạ  niên thương nhược thếđỉnh hồ long khứ bất đa thời  thế lâm mộc dục hiệp thê tàiPhu Sai luyến tây thi nhi vong quốc  ứng đái hàm trìlâm cửu ngũ vũ hậucách đường mệnh nhi vi chu  du hồn ngộ không nguthuấn nam tuần bất phản  quy hồn đái sátthủy hoàng phản quốc vong thân  tử phát bàng khôngtrương tử phòng khởi quy san chi kế  tương tinh bị hạinhạc vũ mục bão dụ thiên chi oan  ứng vượng sanh hiệp thế hàothánh chủ đắc tiêu phòng chi trợ  nhật thần củng phù tử vịđông cung nhiếp thiên tử chi quyền  thế khắc ? hàođường Huyền Tông hữu sát nhân chi sự  9. 子傷君位 隋楊廣有弒父之心   一卦無孫 宋仁宗有絕嗣之歎   四爻剋子 秦扶囌中趙相之謀   身値動官 唐太宗禁庭蹀血   世安空第 周泰伯讓國逃荊   兇神生合世爻 玄宗信林甫之佞   君位剋四位 商紂害比幹之忠   離宮變入坎宮 帶兇煞而徵欽亡身於漠北   乾象化為巽象 有吉曜而孫鼎足於東南   國之治亂興衰 卦理推詳剖決
Tử thương quân vị
tùy dương quảng hữu thí phụ chi tâm  nhất quái vô tôntống nhân tông hữu tuyệt tự chi thán  tứ hào khắc tửtần phù tô trung triệu tương chi mưu  thân trị động quanđường thái tông cấm đình điệp huyết  thế an không đệchu thái bá nhượng quốc đào kinh hung thần sanh hiệp thế hàoHuyền Tông tín lâm phủ chi nịnh  quân vị khắc tứ vịthương trụ hại bỉ cán chi trung  ly cung biến nhập khảm cungđái hung sát nhi chinh khâm vong thân ư mạc bắc  càn tượng hóa vi tốn tượnghữu cát diệu nhi tôn đỉnh túc ưđông nam  quốc chi trị loạn hưng suyquái lý thôi tường phẩu quyết   
1. 04      
04 Chương Chinh chiến
2.醫不執方 兵不執法 堪推大將之才 能謀事在人 成事在天 當究先師之妙論觀世應之旺衰 以決兩家之勝負官之強弱 以分彼我之軍師   父母隆興 立望旌旗之蔽野 金爻空動 側聽金鼓之喧天   財為糧草之本根 兄乃伏兵之形勢  
Y bất chấp phươngbinh bất chấp phápkham thôi đại tướng chi tàinăng mưu sự tại nhânthành sự tại thiênđương cứu tiên sư chi diệu luận quan thế ứng chi vượng suydĩ quyết lưỡng gia chi thắng phụ tương ? quan chi cường nhượcdĩ phân bỉ ngã chi quân sư  phụ mẫu long hưnglập vọng tinh kỳ chi tế dãkim hào không độngtrắc thính kim cổ chi huyên thiên  tài vi lương thảo chi bản cănhuynh nãi phục binh chi hình thế  3. 水興扶世濟川 宜乎輕舟  火旺生身 立寨必安於勝地   父母興持 主帥無寬仁之德  子孫得地 將軍有決勝之才   水爻剋子 子孫強  韓信揹水陣而陳餘被斬   陰象持兄 兄剋應  李訴雪夜走而元濟遭擒   世持子而被傷  可傚周亞夫堅壁不戰   應臨官而遭剋  當如司馬懿固壘休兵   世持衰得生  扶王剪以六十萬眾而勝楚   卦有眾官臨旺子 謝玄以八韆之兵而破秦  
Thủy hưng phù thế tể xuyênnghi hồ khinh chuhỏa vượng sinh thânlập trại tất an ư thắng địa  phụ mẫu hưng trìchủ súy vô khoan nhân chi đứctử tôn đắc địatương quânhữu quyết thắng chi tài  thủy hào khắc tửtử tôn cườnghàn tín ? thủy trận nhi trần dư bị trảm  âm tượng trì huynhhuynh khắc ứnglý tố tuyết dạ tẩu nhi nguyên tể tao cầm  thế trì tử nhi bị thươngkhả hiệu chu á phu kiên bích bất chiến ứng lâm quan nhi tao khắcđương như tư mã ý cố lũy hưu binh  thế trì suy ? đắc sanhphù vương tiễn dĩ lục thập vạn chúng nhi thắng sở quái hữu chúng quan lâm vượng tửtạ huyền dĩ bát thiên chi binh nhi phá tần  4. 兩子合世扶身 李郭同心而興唐室   刑衝化絕 鐘鄧互隙而喪身家   子化死爻 曹操喪師於赤壁   世逄絕地 項羽自刎於烏江   水鬼剋身 秦符堅有淝水之敗   火官持世 漢高遇平城之圍   應官剋世 卦無財  張睢陽食儘而斃   世鬼興隆生合應 呂文煥無援而降  
Lưỡng tử hiệp thế phù thânlý quách đồng tâm nhi hưng đường thất nhị phúc hình xung hóa tuyệtchung đặng hỗ khích nhi táng thân gia tử hóa tử hàoTào Thao táng sư ư xích bích  thế bàng tuyệt địaHạng Vũ tự vẫn ư Ô Giang  thủy quỷ khắc thântần phù kiên hữu phì thủy chi bại  hỏa quan trì thếhán cao ? ngộ bình thành chi vi  ứng quan khắc thếquái vô tàitrương tuy dương thực tẫn nhi tễ  thế quỷ hưng long sanh hiệp ứnglữ văn hoán vô viện nhi giáng  5. 外宮子動化絕爻 李陵所以降虜   內卦興生合應 樂毅所以揹燕   鬼雖衰而遇生扶 勿追窮寇   子雖旺而遭剋製 毋急興師   鬼爻暗動傷身 吳王被專諸之剌   子化官爻剋世 張飛遭範張之誅   要識用兵之利器 五行卦象竝推詳   仁智勇嚴之將 豈越於此 攻守剋敵用兵當於時  

Ngoại cung tử động hóa tuyệt hào
lý lăng sở dĩ giáng lỗ  nội quái phúc hưng sanh hiệp ứnglạc nghị sở dĩ ? yến  quỷ tuy suy nhi ngộ sanh phùvật truy cùng khấu  tử tuy vượng nhi tao khắc chếvô cấp hưng sư  quỷ hào ám động thương thânngô vương bị chuyên chư chi lạt tử hóa quan hào khắc thếtrương phi tao phạm trương chi tru  yếu thức dụng binhchi lợi khíngũ hành quái tượng tịnh thôi tường nhân trí dũng nghiêm chi tươngkhởi việt ư thửcông thủ khắc địch dụng binh đương vu thì 

6. 05 
    
05 Chương thân mệnh 
________________________________________ 
8. 乾坤定位 人物肇生 感陰陽而化育 分智愚於濁清 既富且壽 世爻旺相更無傷非夭即貧 身位休囚兼受製?  世居空地 終身作事無成身入墓爻 到老求謀多戾?  卦宮衰弱根基淺 爻象豐隆命運高?
Kiền khôn định vịnhân vật triệu sanhcảm âm dương nhi hóa dụcphân trí ngu ư trọc thanhký phú thả thọthế hào vượng tương canh vô thương?Phi yêu tức bầnthân vị hưu tù kiêm thụ chế? Thế cư khống địachung thân tố sự vô thành?Thân nhập mộ hàođáo lão cầu mưu đa lệ? Quái cung suy nhược căn cơ thiểnhào tượng phong long mệnh vận cao? 9. 若問成家 嫌六衝之為卦要知創業 喜六合之成爻?  動身自旺 獨力撐持 衰世遇扶 因人創立?  日時合助 一生偏得小人心歲月剋衝 半世未霑君子德?  遇龍子而無氣 總清高亦是寒儒  逢虎妻而旺強 雖鄙俗偏為富客?  父母持身 辛懃僗碌鬼爻持世 疾病纏綿?  遇兄則財莫能聚 見子則身不犯刑?
Nhược vấn thành giahiềm lục xung chi vi quái?Yếu tri sáng nghiệphỉ lục hợp chi thành hào? Động thân tự vượngđộc lực xanh trìsuy thế ngộ phùnhân nhân sáng lập?Nhật thời hiệp trợnhất sinh thiên đắc tiểu nhân tâm?Tuế nguyệt khắc xungbán thế vị triêm quân tử đức? Ngộ long tử nhi vô khítổng thanh cao diệc thị hàn nhophùng hổ thê nhi vượng cườngtuy bỉ tục thiên vi phú khách? Phụ mẫu trì thântân cần ? lục?Quỷ hào trì thếtật bệnh triền miên? Ngộ huynh tắc tài mạc năng tụkiến tử tắc thân bất phạm hình? 10. 祿薄而遇煞衝 奔走於東西道路  福輕而逢兇製 寄食於南北人家?  子死妻空 絕俗離塵之輩  貴臨祿到 齣將入相之人?  硃雀與福德臨身合應 乃梨園子弟  白虎同父爻持世逢金 則柳市屠人?  世加玄武官爻 必然樑上之君子  身帶勾陳父母 定為野外之農夫?  財福司權 榮華有日官兄秉政 破敗無常?
Lộc bác nhi ngộ sát xungbôn tẩu ư đông tây đạo lộphúc khinh nhi phùng hung chếkí thực ư nam bắc nhân gia? Tử tử thê khôngtuyệt tục ly trần chi bốiquý lâm lộc đáoxích tương nhập tương chi nhân? Chu tước dữ phúc đức lâm thân hiệp ứngnãi lê viên tử đệbạch hổ đồng phụ hào trì thế phùng kimtắc liễu thị đồ nhân? Thế gia huyền vũ quanhàotất nhiên lương thượng chi quân tửthân đái câu trần phụ mẫuđịnh vi dã ngoại chi nông phu? Tài phúc ti quyềnvinh hoa hữu nhật?Quan huynh bỉnh chánhphá bại vô thường? 11. 卦蔔中年 兇煞幸無挫折如佔晚景 惡星尤怕攻衝?  正內不利 李密髫齡迍邅  支卦有扶 馬援期頤矍鑠?  一卦龢同 張公藝家門雍睦  六爻同擊 司馬氏骨肉相殘?
Quái bặc trung niênhung sát hạnh vô tỏa chiết?Như chiếm vãn cảnhác tinh vưu phạ công xung? Chính nội bất lợilý mật thiều linh truân chiênchi quái hữu phùMã Viện kỳ di quắc thước? Nhất quái hòa đồngtrương công nghệ gia môn ung mụclục hào đồng kíchTư-mã thị cốt nhục tương tàn? 12. 閔子騫考孚內外 父穫生身  孔仲尼父友家邦 兄同世合?  世應相生 漢鮑宣娶桓氏少君為婦  晦貞相剋 唐郭曦招升平公主為妻   箕踞鼓盆歌 世傷應位  河東獅子吼 應製世爻?  世値兇而應剋 顧聽雞鳴  身帶吉而子扶 喜聞鶴龢?  福遇旺而任 王育子皆賢  子化兇而房 杜生儿不肖?
Mẫn tử khiên khảo phu nội ngoạiphụ hoạch sinh thânkhổng trọng Ni Phụ hữu gia banghuynh đồng thế hiệp? Thế ứng tương sinhhán bảo tuyên thú hoàn thị thiếu quân vi phụhối trinh tương khắcđường quách hi chiêu thăng bình công chủ vi thê  cơ cứ cổ bồn cathế thương ứng vịhà đông sư tử hốngứng chế thế hào? Thế trị hung nhi ứng khắccố thính kê minhthân đái cát nhi tử phùhỉ văn hạc hòa? Phúc ngộ vượng nhi nhậmvương dục tử giai hiềntử hóa hung nhi phòngđỗ sanh nhân bất tiếu? 13. 伯道無儿 蓋為子臨空位  蔔商哭子 皆因父帶刑爻?  父如値木 竇君生丹桂五枝芳  鬼或依金 田氏聚紫荊三本茂?  兄持金旺 喜著荀氏之八龍  弟依水強 驚睹陸公之雙璧?
Bá đạo vô nhâncái vi tử lâm khống vịbặc thương khốc tửgiai nhân phụ đái hình hào? Phụ như trị mộcđậu quân sanh đan quế ngũ chi phươngquỷ hoặc y kimđiền thị tụ tử kinh tam bổn mậu? Huynh trì kim vượnghỉ trước tuân thị chi bát longđệ y thủy cườngkinh đổ lục công chi song bích? 14. 若也爻逢重疊 鬚現在以推詳?  財動剋親於早歲 兄衰喪偶於中年?  化父生身 柴榮拜郭英為父  化孫合世 石勒養季龍為儿?  世陰父亦陰 賈似道母非正室  身旺官亦旺 陳仲舉器不凡庸?  化子合財 唐明皇有祿山之子  內兄合應 陳白常有孺之之兄?  應帶勾陳兼値福 孟德耀覆產於斯時  財臨玄武更逢刑 楊太真重生於今日?
Nhược dã hào phùng trùng điệptu hiện tại dĩ thôi tường? Tài động khắc thân ư tảo tuếhuynh suy táng ngẫu ư trung niên? Hóa phụ sinh thânsài vinh bái quách anh vi phụhóa tôn hiệp thếthạch lặc dưỡng quý long vi nhân? Thế âm phụ diệc âmcổ tự đạo mẫu phi chính thấtthân vượng quan diệc vượngtrần trọng cử khí bất phàm dong? Hóa tử hiệp tàiđường minh hoàng hữu lộc san chi tửnội huynh hiệp ứngtrần bạch thường hữu nhụ chi chi huynh? Ứng đái câu trần kiêm trị phúcmạnh đức diệu phục sản ư tư thờitài lâm huyền vũ canh phùng hìnhdương thái chân trùng sinh ư kim nhật? 15. 合多而眾煞爭持 乃許子龢之錢樹  官眾而諸兇皆避 如隋煬帝之綵花?  白虎刑臨 武後淫而且悍  青龍福到 孟母淑而又慈?  逢龍而化敗兄 漢蔡琰聰明而失節  化子而生身世 魯伯姬賢德而無疵   合而遇空 竇二女不辱於盜賊  靜而衝動 卓文君投奔於相如?  福引刑爻髮動 衛共薑作誓於柏舟  身遭化鬼剋刑 班婕妤感傷乎穐扇?  二鬼爭權水父衝 錢玉蓮逢汝權於江滸  六爻競合陰財動 秦弱蘭遇陶穀於郵亭?  鬼弱而未穫生扶 硃淑貞良人愚蠢  官強而又連龍福 吳孟子夫主賢明?
Hiệp đa nhi chúng sát tranh trìnãi hứa tử hòa chi tiễn thụquan chúng nhi chư hung giai tịnhư tùy dương đế chi thải hoa? Bạch hổ hình lâmvũ hậu dâm nhi thả hãnthanh long phúc đáomạnh mẫu thục nhi hựu từ? Phùng long nhi hóa bại huynhhán thái diễm thông minh nhi thất tiếthóa tử nhi sinh thân thếlỗ bá cơ hiền đức nhi vô tỳ hiệp nhi ngộ khôngđậu nhị nữ bất nhục ư đạo tặctĩnh nhi xung độngtrác văn quân đầu bôn ư tương như? Phúc dẫn hình hào phát độngvệ cộng khương tác thệ ư bách chuthân tao hóa quỷ khắc hìnhban tiệp dư cảm thương hồ ? phiến? Nhị quỷ tranh quyền thủy phụ xungtiễn ngọc liên phùng nhữ quyền ư giang hửlục hào cạnh hiệp âm tài độngtần nhược lan ngộ đào cốc ư bưu đình? Quỷ nhược nhi vị hoạch sanh phùchu thục trinh lương nhân ngu xuẩnquan cường nhi hựu liên long phúcngô Mạnh Tử phu chủ hiền minh? 16. 若蔔嬰孩之造化 乃將福德為用爻?  隨官入墓 未為有子有孫  助鬼傷身 不免多災多病?  胎連官鬼 曾經落地之關  子帶貴人 自有登天之日?  遇令星如風搖幹 逢絕地似雨傾花?  子孫化鬼 孝殤十月入冥途  祿貴臨爻 拜住童年登相位?  兇煞未攢震卦 李令伯至九歲而能行  吉神皆聚幹宮 白居易未周年而識字?
Nhược bặc anh hài chi tạo hóanãi tương phúc đức vi dụng hào? Tùy quan nhập mộvị vi hữu tử hữu tôntrợ quỷ thương thânbất miễn đa tai đa bệnh? Thai liên quan quỷtằngkinh lạc địa chi quantử đái quý nhântự hữu đăng thiên chi nhật? Ngộ lệnh tinh như phong diêu cánphùng tuyệt địa tự vũ khuynh hoa? Tử tôn hóa quỷhiếu thương Thập Nguyệt nhập minh đồlộc quý lâm hàobái trụ đồng niên đăng tướng vị? Hung sát vị toàn chấn quáilý lệnh bá chí cửu tuế nhi năng hànhcát thần giai tụ cán cungBạch Cư Dịchvị chu niên nhi thức tự? 17. 八純頑劣 晉食我狼子野心  六合聰明 唐李白綿心繡口?  陽象陽宮 後稷所以岐嶷  陰卦陰爻 晉惠所以戇騃?  龍父扶身 傚藏燈於祖瑩  歲君値福 希投筆於班超?  官鬼無傷 曹彬取印終封爵  父身有氣 車胤囊螢卒顯貴?  金爻動合 啼則無聲  父母靜衝 儿鬚缺乳?
Bát thuần ngoan liệttấn thực ngã lang tử dã tâmlục hợp thông minhđường Lý Bạch miên tâm tú khẩu? Dương tượng dương cunghậu tắc sở dĩ kì nghiâm quái âm hàotấnhuệ sở dĩ tráng ngãi? Long phụ phù thânhiệu tàng đăng ư tổ oánhtuế quân trị phúchy đầu bút ư ban siêu? Quan quỷ vô thươngtào bân thủ ấn chung phong tướcphụ thân hữu khíxa dận nang huỳnh tốt hiển quý? Kim hào động hiệpđề tắc vô thanhphụ mẫu tĩnh xungnhân tu khuyết nhũ? 18. 用旺儿肥終易養 主衰儿弱心難為?  身臨父母 莫逃鞠養之辛懃  世遇子孫 終見劬僗之報傚?  若問榮枯 全在六親之決斷  要知壽夭 必鬚另蔔以推詳?
Dụng vượng nhân phì chung dịch dưỡngthiển suy nhân nhược tâm nan vi? Thân lâm phụ mẫumạc đào cúc dưỡng chi tân cầnthế ngộ tử tônchung kiến cù ? chi báo hiệu? Nhược vấn vinh khôtoàn tại lục thân chi quyết đoạnyếu tri thọ yêutất tu lánh bặc dĩ thôi tường?  
1. 06      

06 Chương Hôn nhân 

________________________________________ 
3. 男女合婚 契於前定  硃陳締結 分在夙成?  然非月老 焉知夫婦於當時  不有宓羲 豈識吉兇於今日?
Nam nữ hợp hônkhế ư tiền địnhchu trần đề kếtphân tại túc thành? Nhiên phi nguyệt lãoyên tri phu phụ ư đương thờibất hữu mật hykhởi thức cát hung ư kim nhật? 4. 慾諧伉儷 鬚定陰陽   陰陽交錯 難期琴瑟之龢鳴  內外互搖 定見家庭之撓括?  六合則易而且吉 六衝則難而又兇?  陰而陽 陽而陰 偏利牽絲之舉  世合應 應合世 終成種玉之?
Dục hài kháng lệtu định âm dương  âm dương giao thácnan kỳ cầm sắt chi hòa minhnội ngoại hỗ daođịnh kiến gia đình chi nạo quát? Lục hợp tắc dịch nhi thả cátlục xung tắc nan nhi hựu hung? Âm nhi dươngdương nhi âmthiên lợi khiên ti chi cửthế hiệp ứngứng hiệp thếchung thành chủng ngọc chi? 5. 慾求庚帖 豈宜應動應空  若論聘儀 安可世蛇世弟?  應生世 悅服成親  世剋應 用強劫娶?  如日合而世應比龢 因人成事  若父動而子孫墓絕 為嗣求婚?  財官動合 先私而後公  世應化空 始成而終悔?  六合而動象刑傷 必多破阻  世衝而日辰扶助 當有吹噓?  鬼剋世爻 果信綠窗之難嫁  用合身位 方知綺蓆之易婚?  財鬼如無刑害 夫妻定主龢諧  文書若動當權 子嗣必然蕭索?
Dục cầu canh thiếpkhởi nghi ứng động ứng khôngnhược luận sính nghian khả thế xà thế đệ? Ứng sanh thếduyệt phục thành thânthế khắc ứngdụng cường kiếp thú? Như nhật hiệp nhi thế ứng bỉ hòanhân nhân thành sựnhược phụ động nhi tử tôn mộ tuyệtvi tự cầu hôn? Tài quan động hiệptiên tư nhi hậu côngthế ứng hóa khôngthủy thành nhi chung hối? Lục hợp nhi động tượng hình thươngtất đa phá trởthế xung nhi nhật thần phù trợđương hữu xuy hư? Quỷ khắc thế hàoquả tín lục song chi nan giádụng hợp thân vịphương tri khỉ tịch chi dịch hôn? Tài quỷ như vô hình hạiphu thê định thiển hòa hàivăn thư nhược động đương quyềntử tự tất nhiên tiêu tác? 
6. 若在一宮 當有通家之好  若加三合 曾叨會麵之親?  如逢財鬼空亡 乃婚姻之大忌  苟遇陰陽得位 實天命之所關?  應財世鬼 終鬚婦唱夫隨  應鬼世財 不免夫權妻奪?  妯娌不龢 只為官爻反動  翁姑不睦 定因妻位交重?  父合財爻 異日有新檯之行  世臨妻位 他時無就養之心?  空鬼伏財 必是望門之寡婦  動財値虎 定然帶服之婺孃?  世應俱空 難遂百年之連理  財官疊見 重為一度之新人?
Nhược tại nhất cungđương hữu thông gia chi hảonhược gia tam hợptằng đao hội miến chi thân? Như phùng tài quỷ không vongnãi hôn nhân chi đại kịcẩu ngộ âm dươngđắc vịthật thiên mệnh chi sở quan? Ứng tài thế quỷchung tu phụ xướng phu tùyứng quỷ thế tàibất miễn phu quyền thê đoạt? Trục lý bất hòachỉ vi quan hào phản độngông cô bất mụcđịnh nhân thê vị giao trọng? Phụ hiệp tài hàodị nhật hữu tân đài chi hànhthế lâm thê vịtha thời vô tựu dưỡng chi tâm? Không quỷ mật tàitất thị vọng môn chi quả phụđộng tài trị hổđịnh nhiên đái phục chi vụ nương? Thế ứng câu khôngnan toại bách niên chi liên lýtài quan điệp kiếntrọng vi nhất độ chi tân nhân? 
7. 夫若才能 官位佔長生之地  妻如醜拙 財爻落墓庫之鄉?  命旺則榮華可擬 時衰則髮達難期?  財合財 一舉兩得  鬼化鬼 四覆三番   兄動而爻遇玄武 鬚防劫騙之謀  應空而卦伏文書 未有執盟之主?  兩父齊興 必有爭盟之象  雙官俱動 斯為競娶之端?  日逢父合 已期合卺於三星  世穫財生 終得妝奩於百兩?
Phu nhược tài năngquan vị chiếm trường sinh chi địathê như xú chuyếttài hào lạc mộ khố chi hương? Mệnh vượng tắc vinh hoa khả nghĩthời suy tắc phát đạt nan kỳ? Tài hiệp tàinhất cử lưỡng đắcquỷ hóa quỷtứ phục tam phiên  huynh động nhi hào ngộ huyền vũtu phòng kiếp phiến chi mưuứng không nhi quái mật văn thưvị hữu chấp minh chi thiển? Lưỡng phụ tề hưngtất hữu tranh minh chi tượngsong quan câu độngtư vi cạnh thú chi đoan? Nhật phùng phụ hiệpdĩ kỳ hợp cẩn ư tam tinhthế hoạch tài sanhchung đắc trang liêm ư bách lưỡng? 8. 慾通媒妁 鬚論閒爻?  應或相生 乃女家之瓜葛  世如相合 必男室之葭莩?  先觀卦象之陰陽 則男女可決  佽看卦爻之動靜 則老幼堪推?  論貧富貴究身命 決美惡可驗性情   雀値兄臨 慣在其中得利  世應衝合 浼他齣以為媒?  兩閒同髮 定多月老以爭盟  二閒俱空 必無通好以為禮?Dục thông môi chướctu luận gian hào? Ứng hoặc tương sinhnãi nữ gia chi qua cátthế như tương hợptất nam thất chi gia phu? Tiên quan quái tượng chi âm dươngtắc nam nữ khả quyếtthứ khán quái hào chi động tĩnhtắc lão ấu kham thôi? Luận bần phú quý cứu thân mệnhquyết mỹ ác khả nghiệm tính tình  tước trị huynh lâmquán tại kỳ trung đắc lợithế ứng xung hiệpmỗi tha xích dĩ vi môi? Lưỡng gian đồng phátđịnh đa nguyệt lão dĩ tranh minhnhị gian câu khôngtất vô thông hảo dĩ vi lễ?
9. 
世應不龢 仗冰言而通好  閒爻受剋 總綺語亦無從?  財官衝剋 反招就裏愆尤  世應生扶 必得其中厚惠?  一卦吉兇 鬚察精微委曲  百年夫婦 方知到底糰?

Thế ứng bất hòa
trượng băng ngôn nhi thông hảogian hào thụ khắctổng khỉ ngữ diệc vô tùng? Tài quan xung khắcphản chiêu tựu lý khiên vưuthế ứng sanh phùtất đắc kỳ trung hậu huệ? Nhất quái cát hungtu sát tinh vi ủy khúcbách niên phu phụphương tri đáo để đoàn ?? 10.此章惟論男蔔女婚 女蔔男姻之意 今術家不辨其詳 凡擇婿媳  嫁妹  娶嫂 竟不以用神斷 概以官為夫 財為婦 大誤於人 況章內有雲 妯娌不龢 只為官爻髮動 翁姑不睦 定因妻位交重此二句可證矣  學者當憑用神吉推斷 不可概論財官是也?
Thử chương duy luận nam bặc nữ hônnữ bặc nam nhân chi ýkim thuật gia bất biện kì tườngphàm trạch tế tứcgiá muộithú tẩucánh bất dĩ dụng thần đoạnkhái dĩ quan vi phutài vi phụđại ngộ ư nhânhuống chương nội hữu vântrục lý bất hòachỉ vi quan hào phát độngông cô bất mụcđịnh nhân thê vị giao trọng?Thử nhị cú khả chứng hĩhọc giảđương bằng dụng thần cát thôi đoạnbất khả khái luận tài quan thị dã?
_____________________________________
12. 07 
       
07 Chương Sản dục 
________________________________________ 
14. 首齣渾沌 判乾坤而生人物  繼興太昊 製嫁娶以合夫妻?  迄今數韆百年化生不絕 雖至幾億萬世絡繹無窮?  蓋得陰陽交感 方能胎孕相生 先看子孫 便知男女?  陽為男子 掌中探見  一枝新陰 是女儿門 右喜看弧帨說? 此段疑原文脫漏?
Thủ xích hồn độnphán can khôn nhi sinh nhân vậtkế hưng thái hạochế giá thú dĩ hiệp phu thê? Hất kim số thiên bách niên hóa sinh bất tuyệttuy chí ki ức vạn thế lạc dịch vô cùng? Cái đắc âm dương giao cảmphương năng thai dựng tương sinhtiên khán tử tôntiện tri nam nữ? Dương vi nam tửchưởng trung tham kiếnnhất chi tân âmthị nữ nhân môn? Hữu hỉ khán hồ thuế thuyết? Thử đoạn nghi nguyên văn thoát lậu? 15. 主星生旺 當生俊秀之肥儿  命曜休囚 必產委靡之弱子?  如無福德 莫究胎爻雙胎雙福必雙生 一剋二刑終一夢?  胎臨官鬼 懷妊便有采薪懮  財化子孫 分娩即當勿藥喜?  妻財一位 喜見扶持 胎福二爻 怕逢傷害?  虎作血神値子交重胎已破  龍為喜氣遇胎髮動日將臨?  福遇龍空胎動乃墮胎虛喜  官當虎動福空乃半產空娠?  福已動而日又衝胎 儿必預生於膝下  福被傷而胎仍化鬼 子當屈死於腹中?
Chủ tinh sanh vượngđương sanh tuấn tú chi phì nhânmệnh diệu hưu tùtất sản ủy mị chi nhược tử? Như vô phúc đứcmạc cứu thai hào?Song thai song phúc tất song sinhnhấtkhắc nhị hình chung nhất mộng? Thai lâm quan quỷhoài nhâm tiện hữu thải tân ?tài hóa tử tônphân vãn tức đương vật dược hỉ? Thê tài nhất vịhỉ kiến phù trìthai phúc nhị hàophạ phùng thương hại? Hổ tác huyết thần trị tử giao trọng thai dĩ phálong vi hỉ khí ngộ thai phát động nhật tương lâm? Phúc ngộ long không thai động nãi đọa thai hư hỉquan đương hổ động phúc không nãi bán sản không thần? Phúc dĩ động nhi nhật hựu xung thainhân tất dự sinh vu tất hạphúc bị thương nhi thai nhưng hóa quỷtử đương khuất tử ư phúc trung? 16. 兄動兮不利其妻 父興兮難為厥子?  用在空亡逢惡煞 何妨坐草之虞  妻臨玄武入陰宮 果應夢蘭之兆?  剋世剋身 誕生日迫  不衝不髮 產日時遲?  胎福齊興 官父合臨產難生  子財皆絕 日辰扶將危有救?  閒合閒生 全賴收生之力  官空官伏 定然遺腹之儿?
Huynh động hề bất lợi kỳ thêphụ hưng hề nan vi quyết tử? Dụng tại không vong phùng ác sáthà phương tọa thảo chi nguthê lâm huyền vũ nhập âm cungquả ưng mộng lan chi triệu? Khắc thế khắc thânđản sinh nhật báchbất xung bất phátsản nhật thời trì? Thai phúc tề hưngquan phụ hiệp lâm sản nan sanhtử tài giai tuyệtnhật thần phù tương nguyhữu cứu? Gian hiệp gian sanhtoàn lại thu sinh chi lựcquan không quan mậtđịnh nhiên di phúc chi nhân? 17. 游魂卦官鬼空亡 乃揹爹落地  髮動爻父兄刑害 必攜子歸泉?  官化福胎前多病 財化鬼產後多災  三合成兄儿缺乳 六衝遇子父安然?  應若逢空 外家無催生之禮物  世如値弟 自家調理絕之肥甘?  陽福會青龍 無異桂庭之秀子  陰孫非月建 何殊桃洞之僊姬?
Du hồn quái quan quỷ không vongnãi ? đa lạc địaphát động hào phụ huynh hình hạitất huề tử quy tuyền? Quan hóa phúc thai tiền đa bệnhtài hóa quỷ sản hậu đa taitam hợp thành huynh nhân khuyết nhũlục xung ngộ tử phụ an nhiên? Ứng nhược phùng khôngngoại gia vô thôi sinh chi lễ vậtthế như trị đệtự gia điều lý tuyệt chi phì cam? Dương phúc hội thanh longvô dị quế đình chi tú tửâm tôn phi nguyệt kiếnhà thù đào đỗng chi tiên cơ? 18. 若蔔有孕無孕 鬚詳胎伏胎飛?  齣現空亡 而覆散  交重化絕 既孕而不成?  必逢官 鬚遇虎?  帶令星而穫助存沒鹹安  有陰地而無傷緩急非益?
Nhược bặc hữu dựng vô dựngtu tường thai mật thai phi? Xích hiện không vongtương ? nhi phục tángiao trọng hóa tuyệtký dựng nhi bất thành? ? tất phùng quan? tu ngộ hổ? Đái lệnh tinh nhi hoạch trợ tồn một hàm anhữu âm địa nhi vô thương hoãn cấp phi ích? 19. 如逢玄武 暗裏成胎  若遇文書 此前無子?  孕形於內 祗因土竝勾陳  胎隱於中 端為臨龍合德?  若問收生之婦 休將兩閒而推  如佔代養之孃 鬚以一財而斷?  兄動兮手低 乳母鬚防盜物  父興兮乳少 老孃竊恐傷胎?  子孫髮動 乳母手段更高能  兄鬼交重 禍甚世機猶反覆?  財合福爻 善能調護  身生子位 理會維持?  如逢相剋相衝 決見多災多咎?
Như phùng huyền vũám lý thành thainhược ngộ văn thưthử tiền vô tử? Dựng hình ư nộichi nhân thổ tịnh câu trầnthai ẩn ư trungđoan vi lâm long hiệp đức? Nhược vấn thu sinhchi phụhưu tương lưỡng gian nhi thôinhư chiếm đại dưỡng chi nươngtu dĩ nhất tài nhi đoạn? Huynh động hề thủ đênhũ mẫu tu phòng đạo vậtphụ hưng hề nhũ thiểulão nương thiết khủng thương thai? Tử tôn phát độngnhũ mẫu thủ đoạn canh cao nănghuynh quỷ giao trọnghọa thậm thế cơ do phản phục? Tài hiệp phúc hàothiện năng điều hộthân sinh tử vịlý hội duy trì? Như phùng tương khắc tương xungquyết kiến đa tai đa cữu?
 
1. 08       
08 Chương Tiến nhân khẩu 
________________________________________ 
3. 獨夫處世 休言無子即忘情  君子治家 難道一身兼作僕?  必鬚使嬖 乃足使令於前  若不螟蚙, 焉繼宗支於後?  鬚别來佔 方知主用  用不宜動 動必難留?  主不可傷 傷鬚夭折?  衰入墓中 擬定委靡不振  旺臨世上 決然幹蠱有成?  動化空亡 有始無終之輩  蛇合官鬼 多謀少德之人?  臨玄武而化兄爻 門戶鬚防齣入  遇青龍而連福德 貨財可付經營?
Độc phu xử thế
hưu ngôn vô tử tức vong tìnhquân tử trị gianan đạo nhất thân kiêm tác tẩu? Tất tu sử bếnãi túc sử lệnh ư tiềnnhược bất minh ?yên kế tông chi ư hậu? Tu biệt lai chiếmphương tri thiển dụngdụng bất nghi độngđộng tất nan lưu? Thiển bất khả thươngthương tu yêu chiết? Suy nhập mộ trungnghĩ định ủy mị bất chấnvượnglâm thế thượngquyết nhiên cán cổ hữu thành? Động hóa không vonghữu thủy vô chung chi bốixà hiệp quan quỷđa mưu thiểu đức chi nhân? Lâm huyền vũ nhi hóa huynh hàomôn hộ tu phòng xích nhậpngộ thanh long nhi liên phúc đứchóa tài khả phó kinh doanh? 4. 若逢太過及空亡 反主少誠兼懶惰?  用爻生合世爻 必得其力  主象剋衝身象 難服其心?  財化子 攜子偕來  世合身 終身寵用?  受動變之傷 嚮後終難稱意  得日月之助 他時定見如心?  世與卦身 以龢為貴  兄動官鬼 惟靜為佳?  兄鬼交重 誠恐將來成訟  三合絆住 鬚知此去徒僗??
Nhược phùng thái quá cập không vongphản thiển thiểu thành kiêm lại nọa? Dụng hào sanh hiệp thế hàotất đắc kì lựcthiển tượng khắc xung thân tượngnan phục kì tâm? Tài hóa tửhuề tử giai laithế hợp thânchung thân sủng dụng? Thụ động biến chi thươnghưởng hậu chung nan xưng ýđắc nhật nguyệt chi trợtha thời định kiến như tâm? Thế dữ quái thândĩ hòa vi quýhuynh động quan quỷduy tĩnh vi giai? Huynh quỷ giao trọngthành khủng tương lai thành tụngtam hợp bán trụtu tri thử khứ đồ ? 5. 若在閒爻 乃是牙人作鬼  如居空地 不過賣主爭財?  卦象兩官兩父 鬚知事繫兩頭  兄鬼一動一衝 切莫財交一手?  應生世 他來就我  世生應 我去求人?  龢合易成 最怕日辰衝破  相衝難就 偏宜動象生扶?  兄爻髮動 為詐為虛 卦象亂興 多更多變?  六爻無父 定無主契之人  兩閒俱空 未有作中之子?  世穫閒生 喜媒人之護嚮  生扶弟齣 防賣主之合謀?  父化兄 契虛事假  兄持世 財散人離?
Nhược tại gian hàonãi thị nha nhân tác quỷnhư cư khống địabất quá mại chủ tranh tài? Quái tượng lưỡng quan lưỡng phụtu tri sự hệ lưỡng đầuhuynh quỷ nhất độngnhất xungthiết mạc tài giao nhất thủ? Ứng sanh thếtha lai tựu ngãthế sanh ứngngã khứ cầu nhân? Hòa hiệp dịch thànhtối phạ nhật thần xung phátương xung nan tựuthiên nghi động tượng sanh phù? Huynh hào phát độngvi trá vi hưquái tượng loạn hưngđa cánh đa biến? Lục hào vô phụđịnh vô chủ khế chi nhânlưỡng gian câu khôngvị hữu tác trung chi tử? Thế hoạch gian sanhhỉ môi nhân chi hộ hưởngsanh phù đệ xíchphòng mại chủ chi hợp mưu? Phụ hóa huynhkhế hư sự giảhuynh trì thếtài tản nhân ly? 6. 應若空亡 我慾成交徒費力  世如髮動 彼來謀合亦難成?  弟因財乏 鬼必疑心?  四覆三番 事機不定 韆變萬化 卦象無常?  能求不見之形 自喻未來之事?

Ứng nhược không vong
ngã dục thành giao đồ phí lựcthế như phát độngbỉ lai mưu hiệp diệc nan thành? Đệ nhân tài phạpquỷ tất nghi tâm? Tứ phục tam phiênsự cơ bất địnhthiên biến vạn hóaquái tượng vô thường? Năng cầu bất kiến chi hìnhtự dụ vị lai chi sự?

________________________________________
8. 09 
     
09 Chương Bệnh chứng 
________________________________________ 
10. 人孰無常 疾病無常 事孰為大 死生為大?  火屬心經 髮熱嚥幹口燥  水歸腎部 惡寒盜汗遺精?  金肺木肝 土乃病侵脾胃  衰輕旺重 動則煎迫身軀?  坤腹幹頭 兌必喉風咳嗽  艮手震足 巽鬚癱瘓腸風?  螣蛇心驚 青龍則酒色過度  勾陳腫脹 硃雀則言語顛倒?  白虎損傷 女子則血崩血暈  玄武懮鬱 男人則陰癥陰虛?
Nhân thục vô thườngtật bệnh vô thườngsự thục vi đạitử sinh vi đại? Hỏa thuộc tâm kinhphát nhiệt yết cán khẩu táothủy quy thận bộác hàn đạo hãn di tinh? Kim phế mộc canthổ nãi bệnh xâm tì vịsuy khinh vượng trọngđộng tắc tiễn bách thân khu? Khôn phúc cán đầuđoái tất hầu phong khái thấucấn thủ chấn túctốn tu than hoán tràng phong? Đằng xà tâm kinhthanh long tắc tửu sắc quá độcâu trần thũng trướngchu tước tắc ngôn ngữ điên đảo? Bạch hổ tổn thươngnữ tử tắc huyết băng huyết vựnghuyền vũ ? uấtnam nhân tắc âm chứng âm hư? 11. 鬼伏卦中 病來莫覺 官藏世下 病起如前?  若伏妻財 必是傷饑失飽  如藏福德 定然酒醉耽淫?  父乃僗傷所緻 兄為氣食相侵?  官化官 新舊兩病  鬼化鬼 遷變百端?  化齣父書在五爻 則途中遇雨  變成兄弟居三位 則房內傷風?
Quỷ mật quái trungbệnh lai mạc giácquan tàng thế hạbệnh khởi như tiền? Nhược mật thê tàitất thị thương cơ thất bãonhư tàng phúc đứcđịnh nhiên tửu túy đam dâm? Phụ nãi ? thương sở tríhuynh vi khí thực tướng xâm? Quan hóa quantân cựu lưỡng bệnhquỷ hóa quỷthiên biến bách đoan? Hóa xích phụ thư tại ngũ hàotắc đồ trung ngộ vũbiếnthành huynh đệ cư tam vịtắc phòng nội thương phong? 
12. 本官為在家得病
 下必內傷  他卦為别處染災 上鬚外感?  上實下空 夜輕日重  動生變剋 暮熱朝涼?  水化火 火化水 往來寒氣  上衝下 下衝上 內外感傷?  火鬼衝財上臨 則嘔逆多吐  水官化土下直 則小便不通?  若患牙 兄鬼金連大煞  如生腳氣 震宮土化木星?  鬼在離宮化水 痰火何疑  官來幹象雙木 頭風有準?  震遇螣蛇仍髮動 驚悸顛狂  艮逢已午又交重 癰疽瘡毒?
Bản quan vi tại gia đắc bệnh
hạ tất nội thươngtha quái vi biệt xứ nhiễm taithượng tu ngoại cảm? Thượng thật hạ khôngdạ khinh nhật trọngđộng sinh biến khắcmạc nhiệt triều lương? Thủy hóa hỏahỏa hóa thủyvãng lai hàn khíthượng xung hạhạ xung thượngnội ngoại cảm thương? Hỏa quỷ xung tài thượng lâmtắc ẩu nghịch đa thổthủy quan hóa thổ hạ trựctắc tiểu tiện bất thông? Nhược hoạn nha ?huynh quỷ kim liên đại sátnhư sanh cước khíchấn cung thổ hóa Mộc Tinh? Quỷ tại ly cung hóa thủyđàm hỏa hà nghiquan lai cán tượng song mộcđầu phong hữu chuẩn? Chấn ngộ đằng xà nhưng phát độngkinh quý điên cuồngcấn phùng dĩ ngọ hựu giao trọngung thư sang độc? 13. 卦內無財 飲食不納  閒中有鬼 胸膈不寬?  鬼絕逢生 病體安而覆作  世衰入墓 神思睏而不清?  應鬼合身 纏染他人之癥  世官傷用 重髮舊日之災?  用受金傷 肢體必然酸痛  主遭木剋 皮骨定見傷殘?  火為仇 則喘咳之災  水來害 則恍惚之癥?  空及第三 此病鬚知腰軟  官傷上六 斯人當主頭疼?  財動卦中 非吐則瀉  木與世上 非癢即疼?
Quái nội vô tàiẩm thực bất nạpgian trung hữu quỷhung cách bất khoan? Quỷ tuyệt phùng sanhbệnh thể an nhi phục tácthế suy nhập mộthần tư khốn nhi bất thanh? Ứng quỷ hợp thântriền nhiễm tha nhân chi chứngthế quan thương dụngtrọng phát cựu nhật chi tai? Dụng thụ kim thươngchi thể tất nhiên toan thốngthiển tao mộc khắcbì cốt định kiến thương tàn? Hỏa vi cừutắc suyễn khái chi taithủy lai hạitắc hoảng hốt chi chứng? Không cập đệ tamthử bệnh tu tri yêu nhuyễnquan thương thượng lụctư nhân đương thiển đầu đông? Tài động quái trungphi thổ tắc tảmộc dữ thế thượngphi dưỡng tức đông?  
1. 10       
10 Chương Bệnh thể 
________________________________________ 
3. 既明癥候 當決安危?  再把爻神搜索箇中之玄妙 重加參考方窮就裏之精微?  先看子孫 最喜生扶拱合  佽觀主象 怕逢剋害刑衝?  世持鬼爻 病縱輕而難癒  身臨福德 勢雖險而堪醫?  用壯有扶 切恐太剛則折  主空無救 鬚防中道而殂?
Ký minh chứng hậuđương quyết an nguy? Tái bả hào thần sưu tác cá trung chi huyền diệutrọng gia tham khảo phương cùng tựu lý chi tinh vi? Tiên khán tử tôntối hỉ sinh phù củng hiệpthứ quan thiển tượngphạ phùng khắc hại hình xung? Thế trì quỷ hàobệnh túng khinh nhi nan dũthân lâm phúc đứcthế tuy hiểm nhi kham y? Dụng tráng hữu phùthiết khủng thái cương tắc chiếtthiển không vô cứutu phòng trung đạo nhi tồ? 4. 祿繫妻財 空則不思飲食  壽屬父母 動則反促天年?  主象伏藏 定主遷延乎歲月  子孫空絕 必乏調理之肥甘?  世上鬼臨 不可隨官入墓  身臨福德 豈宜父動來傷?  鬼化長生 日下正當沉重  用連鬼煞 目前必見傾危?  福化忌爻 病勢増加於小癒  世撓兄弟 飲食減省於平時?  用絕逢生 危而有救  主衰得助 重亦何妨?
Lộc hệ thê tàikhông tắc bất tư ẩm thựcthọ thuộc phụ mẫuđộng tắc phản xúc thiên niên? Thiển tượng phục tàngđịnh thiển thiên diên hồ tuế nguyệttử tôn không tuyệttất phạp điều lý chi phì cam? Thế thượng quỷ lâmbất khả tùy quan nhập mộthân lâm phúc đứckhởi nghi phụ động lai thương? Quỷ hóa trường sinhnhật hạ chính đương trầm trọngdụng liên quỷ sátmục tiền tất kiến khuynh nguy? Phúc hóa kị hàobệnh thế tăng gia ư tiểu dũthế nạo huynh đệẩm thực giảm tỉnh ư bình thời? Dụng tuyệt phùng sanhnguy nhi hữu cứuthiển suy đắc trợtrọng diệc hà phương? 5. 鬼伏空亡 早備衣冠防不測  日辰帶鬼 亟為祈禱保無虞?  動化父來衝剋 僗役堪懮  日加福去生扶 藥醫則癒?  身上飛伏雙官 膏盲之疾  命入幽冥兩墓 泉世之人?  應合而變財傷 勿食饋來之物  鬼動而逢日破 何妨見險之虞?  慾決病痊 當究福神之動靜  要知命儘 鬚詳鬼煞之旺衰?
Quỷ mật không vongtảo bị y quan phòng bất trắcnhật thần đái quỷcức vi kì đảo bảo vô ngu? Động hóa phụ lai xung khắc? dịch kham ?nhật gia phúc khứ sanh phùdược y tắc dũ? Thân thượng phi mật song quancao manh chi tậtmệnh nhập u minh lưỡng mộtuyền thế chi nhân? Ứng hiệp nhi biến tài thươngvật thực quỹ lai chi vậtquỷ động nhi phùng nhật pháhà phương kiến hiểm chi ngu? Dục quyết bệnh thuyênđương cứu phúc thần chi động tĩnhyếu tri mệnh tẫntu tường quỷ sát chi vượng suy? (còn tiếp).Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.