Header Ads

ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH (HÁN - VIỆT) QUYỂN 1
ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINHĐoán dịch quỷ linh kinh quyển nhất

Quỷ chiêm kinh luận bát quái hào đoán 

 退  穿   
Càn quái sơ hào động 
giáp tý môn tiền ngũ thánh đường 
thối tố nhân khẩu lưỡng tam song 
võng hồ cựu bích nghi phần hóa
táo phá oa xuyên định bất tường
định thị môn tiền thạch đường chu hang trì đường giai tác họa quả phụ đồng cư nhị tính ngọa
(穿   
O nhị hào động (chủ trạch trung đối điền phá nghi tu)
giáp dần trù quỹ tá biên xuyên
thiết mộc vi câu quải phật (thiếu một chữ)
đương cảnh xã ti cầu tiếu tạ
hoàn niên hương hỏa bất chu toàn
   退
O tam hào động (thiển phụ mẫu hữu tai bệnh nghi cầu thần phật)
giáp thìn phạm thổ tại trung ương
trù hạ di lai khuyết thủy hang
hương hỏa trạch thần cầu tiếu tạ
nhương viêm thối thổ miễn vi ương
    
O tứ hào động
nhâm ngọ thang bình chủy hựu vô
phòng trung quải khởi cựu hồ lô
tiểu nhân tai họa nhân tu phạm
hương hỏa vu diên định bất hư
)    
O ngũ hào động (chủ hữu nhị môn tương đối phụ nhân sản hạ)
nhâm thân cổ khí cập thang bình
tự quán ca lam nguyên vị hoàn
nghênh tiếp hương hỏa hứa phiên tử
phật thần hương hỏa bất tằng an
(   
O lục hào động (chủ nguyên cửu vị hoàn hữu oan uổng ác quỷ yếu phòng nhân khẩu huyết mạch)
nhâm tuất trù trung tam giác thạch 
đoạn kim đoạn phủ kiếm vi ương 
phá đối phá ma giai phi cát
trạch trung ác khuyển yếu thượng sàng 

(   西
O khảm quái sơ hào động (thiển kê khuyển tác quái hỏa thiêu phá tổn sàng dữ trù tử)
mậu dần thạch ma ngoại đài quy
sàng cước khiêu khiêu chủ tổn chi
thập đắc trù am chuyên ngõa thạch
lệnh nhân điên đảo tẩu tây đông
( )   
O nhị hào động (mãi lai hoàn niên phá tổn tứ giác vật kiện vi quái chủ phá tài)  
mậu thìn mậu tuất phá tường li 
nhị tính đồng quy cộng xả nhân 
trù quỹ mãi lai chiêu khẩu thiệt 
canh chiêu sản phụ huyết quang nguy 
 綿    
O tam hào động 
mậu ngọ gia trung oa hựu phá 
tất chủ giác tật bệnh viêm miên 
canh chiêu khúc bối đà yêu tử 
hỏa tiết nhất song trường đoản biên 
khiên liên công sự bất hội đình 
canh thiển nhân tôn nhãn bất minh 
yếu phòng tài vật niên niên phá 
lục súc canh thị dưỡng bất thành 
      
O tứ hào động
mậu thân công đức bất chu toàn
chiêu dẫn ôn ti nhân trạch tiền 
canh hữu thiết câu đồ hộ vật
lệnh nhân nhãn tật tổn nhân minh 
(      
O ngũ hào động (gia trung hữu nhất tiểu táo nhạ họa chiêu ương hành sự đa trở)
mậu tuất thổ động tu phòng tổn
hạ mạt thu sơ sinh thị phi
nhược bất tranh điền tranh ốc vũ
gia phòng đạo tặc ám trung lai 
(       
O lục hào động (chủ hữu tự ải thủy quỷ nhất cổ thụ vi thần)
mậu tý môn tiền lộ khúc lai
xưng hành đoạn vĩ tổn quân tài
trù biên thủy câu hựu băng phá
thúc tu phương thượng chủ sinh tài 

()    
O cấn quái sơ hào động (hựu chủ hữu xà vi quái)  
bính thìn phạn tắng oa trung minh
thập đắc phần biên ngõa thạch chuyên 
thiết oa tam khẩu nhị khẩu phá 
thiển chiêu quái mộng tổn nhập đinh 
    
O nhị hào động
bính ngọ phá môn tại trung đường
tu di cải tạo bệnh nan đương
phật tiền hữu nguyện kim niên hứa
dẫn thấu khiên liên miễn khắc thương

     
O tam hào động
bính thân oa phá đỉnh vô yêu
lâu bản vô đinh cập mộ chuyên 
thổ địa ca lam tự trung quái
thiết đao cựu tỏa bất chu toàn 
 穿  
O tứ hào động 
bính tuất gia trung cựu ma xuyên 
huyết quang tiểu khẩu mật thi triền 
canh chủ quỹ oản điệp phá 
táo môn phá tổn bộ chuyên đầu
 (    

O ngũ hào động (thiển tiểu khẩu oa tử vi họa tổn nhân tài)
bính tý môn tiền nhất tiểu đàm
tiểu nhân trường bệnh muộn thiểu thiểu
phật tiền khánh tử ca lam đích
tịnh nguyện thần tiền khiếm mạt hoàn
 (  
O lục hào động (chủ hữu thạch bi vi họa tuyệt sinh tử thương)
bính dần phạn tắng cao thanh hống
cổ thiết cựu đồng cập bại chuyên 
kiều thạch khanh trung tuệ bất tịnh 
nhược năng trừ khước tỉnh chiêu oan  
( 穿   
O chấn quái sơ hào động (chủ khởi gia trung ốc cao đê ngoại lai thạch ma vi họa)
canh tý hương lô phá hựu xuyên
thang bình vô chủy bất hoàn toàn
gia đường cựu nguyện trùng trùng hứa
thượng thần nhất hưởng thảo kim tiền
(穿     
O nhị hào động (chủ gia trung hữu tâm thống nghi y)
canh dần gia lý hậu môn xuyên
phá môn đài đắng bất tương ưng
táo hỏa hôi đăng chuyên tọa tổn
cựu y tổn phá kính bất toàn
hữu cá trúc khí lai bất minh
lệnh nhân cán sự bất năng thành
(穿   
O tam hào động (chủ hữu hương đăng bất cát hựu hữu cựu nguyện vị hoàn)
canh thìn xuyên bích phá thần đường
Phật Tượng thổ địa cửu thất trang
phòng trung ma tác hồ lô quái
vô tử phụ nhân bệnh vị cường
(   

O tứ hào động (chủ trù trung gian táo phá tổn)
canh ngọ gia trung phá hỏa kinh
mãi lai đồng thiết thanh linh linh
phá cựu đăng kềnh lai tác họa
mật thi nữ tử vong thiếu niên
( )   
O ngũ hào động (chủ tự ải thương vong vi họa tổn nhân phá tài hung) 
canh thân phá thạch quái đối đồng
hòe hoa thụ hạ quỷ tương phùng 
    
O lục hào động 
canh tuất gia trung hữu cựu trù 
phá tương phá quỹ cấp nghi trừ 
đông Nam Triều kiều trọng bất cát
san tinh quỷ nhãn ám hôn mê
    
O tốn quái sơ hào động (chủ hương đăng phá cước gia thần bất an hữu huyết quang tự chiêu)
tân sửu thổ động huyết tổn ưu 
lục súc thường niên bất đắc thu 
ma phá hồ li lai nhập trạch
âm nhân tiểu tử nháo thu thu
()   
O nhị hào động (khởi gia đương chiêu trưởng tử tại sàng cước chiết oa phá xưng đoạn vĩ vô tinh)  
tân hợi thủy động sản nhân vong 
tiên niên mãi đắc tử nhân sàng 
xà xuẩn nhập trạch vi yêu quái
cải lộ tu môn cấm khách thương
     
O tam hào động
tân dậu mẫu kê phách sí đề 
chích nhân mãi đắc tử nhân y 
đài bàn đắng trạo giai đoạn cước 
oa minh vi họa dữ quân tri 
 穿   
O tứ hào động (chủ hữu quả phụ công tụng chung hữu giải cứu)
tân mùi phòng trung kính bất viên 
phật thần hương hỏa phá hựu xuyên 
san tinh cổ mộc lai vi quái 
cựu nguyện đa niên bất thường hoàn  
  
O ngũ hào động 
tân tỵ quỷ tà y giá thượng 
phá hang táo hạ thổ trung lý 
tất chủ cựu quỹ đoạn nhất cước 
quả mẫu nữ nhân hữu ai viêm
      

O lục hào động
tân mão chính đông ngũ thánh triều 
hương lô phá tượng yếu trọng trang
canh chủ nhãn sàng hữu tổn thương
tự ải ám thân tác họa ương
xưng hành đoạn vĩ đương vi quái
trạch chủ niên chiêu nhập xả lang 
    
O ly quái sơ hào động
kỷ mão tam gia tuyệt hộ đài
phá hang đồng đỉnh dã sanh tai
thang bình vô chủy sàng chiết giác
gia tiên hương hỏa yếu tiền tài
()   
O nhị hào động (chủ tổ tông tiền diện nhân thủy lai chủ hung) 
kỷ sửu lậu oa tịnh phá táo 
phụ nhân trường bệnh khổ ai sầu
tư sinh trư tử dã vi quái
tam cá ngưu nhân lưỡng cá đầu
(西   
O tam hào động (chủ ốc biên tây bắc hữu thủy trì tắc tịnh gian trì chủ nhãn cước hữu bệnh)
kỷ hợi tỉnh biên tam giác thạch
thủy hang cước hạ cổ chuyên đầu
cựu nguyện vị hoàn tu sám tạ
môn tiền phần thụ bị nhân du
O   
Tứ hào động (chủ nhị tính đồng cư thụ nhân cổ khí thê tử hữu bệnh hoặc nhị nhân tính hương hỏa)
kỷ dậu tiên niên uổng tử nhân
mẫu kê tác quái trạch trung kinh
trư dương lan biên thủy bất hảo
tàm tang áp dã vô thành
         
O ngũ hào động
kỷ mùi trù trung cựu thạch đầu 
thủy hang phá tổn tắc dương câu 
đầu hà tự ải thương vong quỷ 
niên niên tống oa đáo môn đầu
quả mẫu tọa gia chiêu ngoại lang 
mại xích nữ y tiểu khẩu ương
nữ bệnh nghi phòng ám thân quỷ 
mỗi dạ môn tiền nháo nhất trường 
     
O lục hào động 
đoạn đao đoạn xưng đoạn cước quỹ
hồ hư tàng xưng tiểu nhân phòng
canh hữu xà trùng nhập ốc nội 
kê mẫu dạ đề thiển viêm ương 
nô tì sinh thân đào tẩu thất 
nhất môn quả mẫu định chiêu lang 
   
O khôn quái sơ hào động 
ất mùi hài nhân mạc bão hành 
hồ hư thần tượng phá vi tinh
âm nhân hữu bệnh thiết tu kị
bão dưỡng tha nhân quy nhị tính
( 穿  
O nhị hào động (chủ phòng trung hữu hồ hư)
ất tị tiểu nhân thủy đại kinh
táo xuyên oa lậu thậm thương tình
thụ sanh hậu môn căn nhập trạch
cách niên kê mẫu khiếu thanh tần
        
O tam hào động
ất mão đoạn xưng phủ kê minh
đống lương cải tác tiểu sàng thính
cựu đao vô bính tỏa vô sanh
tử nhân y hi bất phân minh
đảo thụ tương lai tác ốc thương
động thổ tu hoàn kiến huyết quang 
hậu môn hữu thạch chiêu khẩu thiệt
trừ khứ miễn viêm thiêm phúc tường
   
O tứ hào động
quý sửu môn tiền lưu thủy động
dương câu bế tắc bất lưu thông
phật thần phá tổn gia tiên nộ
chúc trớ oan gia chiêm mộ hung
   
O ngũ hào động
quý hợi môn tiền nghịch thủy lưu 
kiều trung cựu nguyện vị tằng thù 
hậu môn hữu cá thanh chuyên thạch
chiêu nhạ âm nhân tác họa ưu 
    
O lục hào động
quý dậu môn tiền ngoại thủy khanh
thổ công đao kiếm lợi phong lăng
sàng đầu cổ khí đao kiếm vật
tác quái dữ yêu đắc phạ nhân 
    穿
O đoài quái sơ hào động
đinh tị chiêu xà nhập dần lai
khuyển cư sàng thượng chủ hung viêm
Phật Tượng phá tổn nghi canh hoán
phá kính xuyên đàn chủ tổn tài
 (  

O nhị hào động (chủ mục tiền hữu thập tự lộ khắc thê tử)
đinh mão gia trung đoạn cước đắng
tự quán tương lai phụ nhân bệnh
nghi tử lang thượng liễu trường phiên
      使  
O tam hào động
đinh sửu đường trung khuyết khẩu võng
hỏa cân trường đoản bất thành song
tắng bồn úng khí tương thằng phược
cổ triều phạ xâm chủ huyết quang
hương lô cựu khí tự trung vật
khước sử ca lam tác họa ương
phụ mẫu tiểu nhân viêm nan sự
nữ nhân khẩu thiệt kị tam đông
  穿穿  
O tứ hào động
đinh hợi trù trung thanh thạch tinh
bích xuyên phật phá oa hựu xuyên
hồ hư miệt phược trang ma đậu
khuyến quân trừ khứ miễn viêm ương
    
O ngũ hào động
đinh dậu môn tiền lộ bất trữ
hoa bình khẩu phá bất chu toàn
thần tộc số thần phúc phật thần
khiếm nữ quỷ thần nhạ họa nguyên
        
O lục hào động
đinh mùi mãi đắc tử nhân y
Táo Thần cựu thạch mộ chuyên di
đào mộc long đăng giai bất cát
phụ nhân ẩn tính giá chiêu hiềm
ích quang tự ải ám thân quỷ
khởi gia chư sự đa trở trì
phá hang phá úng lai tác họa
hậu miến hữu lộ vong tiểu nhân.
(Hết quyển 1).  
  


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.