Header Ads

ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH (HÁN - VIỆT) QUYỂN 2

斷易鬼靈經 ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH


 1. 斷易鬼靈經卷二
 2. Đoán dịch quỷ linh kinh quyển nhị
 3. 鬼靈經佔怪斷
 4. Quỷ linh kinh chiêm quái đoán
 5. 凡佔人家有怪異之物不祥等凡伏爻 中但以騰蛇動入八卦六親友爻依決斷之驗
 6. Phàm chiêm nhân gia hữu quái dị chi vật bất tường đẳng phàm phục hào trung đãn dĩ đằng xà động nhập bát quái lục thân hữu hào y quyết đoán chi nghiệm
 7. O鬼靈經斷曰 佔賢妙決鬼靈經 卦中佔齣勝如神 乾卦艮巽五行取 先嚮爻蛇身上尋
 8. O quỷ linh kinh đoạn viết
 9. chiêm hiền diệu quyết quỷ linh kinh
 10. quái trung chiêm xích thắng như thần
 11. càn quái cấn tốn ngũ hành thủ
 12. tiên hưởng hào xà thân thượng tầm
 13. O騰蛇入八卦斷 錢器生炎蛇入乾 鬥桶門穿兌鬥爭 鼠咬龍箱臨巽裏 艮稱離門石不祥
 14. O đằng xà nhập bát quái đoán
 15. tiễn khí sanh viêm xà nhập càn
 16. đấu dũng môn xuyên đoài đấu tranh
 17. thử giảo long tương lâm tốn lý
 18. cấn xứng ly môn thạch bất tường
 19. O騰蛇入六親斷 蛇入兄兮小口炎 入父鬚防孝服來 更生宅中蛇怪入 不然夜夢應胸懷
 20. O đằng xà nhập lục thân đoán
 21. xà nhập huynh hề tiểu khẩu viêm
 22. nhập phụ tu phòng hiếu phục lai
 23. canh sinh trạch trung xà quái nhập
 24. bất nhiên dạ mộng ứng hung hoài
 25. O騰蛇入金斷 蛇動入金禍必破 或是火鼎來為禍 借人錢器及錫銅 不祥主孝些爻課
 26. O đằng xà nhập kim đoán
 27. xà động nhập kim họa tất phá
 28. hoặc thị hỏa đỉnh lai vi họa
 29. tá nhân tiễn khí cập tích đồng
 30. bất tường thiển chủ hiếu ta hào khóa
 31. O騰蛇入木斷 爻動入木破柜廚 入水穿心有溝渠 定主婦淫生妒娼 應鬚換改免嗟吁
 32. O đằng xà nhập mộc đoán
 33. hào động nhập mộc phá quỹ trù
 34. nhập thủy xuyên tâm hữu câu cừ
 35. định chủ phụ dâm sanh đố xướng
 36. ứng tu hoán cải miễn ta hu
 37. O騰蛇入火斷 爻動入火破香鑪 神佛隔手不相扶 或是火鑪鍋破損 家生小口哭聲呼
 38. O đằng xà nhập hỏa đoán
 39. hào động nhập hỏa phá hương lô
 40. thần phật cách thủ bất tương phù
 41. hoặc thị hỏa lô oa phá tổn
 42. gia sinh tiểu khẩu khốc thanh hô
 43. O騰蛇入土斷 爻動入土灶破壤 自添新土能招怪 主人夜夢有驚惶 官災田宅妨變賣
 44. O đằng xà nhập thổ đoán
 45. hào động nhập thổ táo phá nhưỡng
 46. tự thiêm tân thổ năng chiêu quái
 47. chủ nhân dạ mộng hữu kinh hoàng
 48. quan tai điền trạch phương biến mại
 49. O騰蛇入子丑斷 入子鼠咬若不禁 土怪鬚防現齣形 入丑牛來宅歡事 戌逢蛇影亦同然
 50. O đằng xà nhập tý sửu đoán
 51. nhập tý thử giảo nhược bất cấm
 52. thổ quái tu phòng hiện xích hình
 53. nhập sửu ngưu lai trạch hoan sự
 54. tuất phùng xà ảnh diệc đồng nhiên
 55. O騰蛇入寅卯斷 寅主虛驚竝口舌 狐貍入宅鴨雞傷 卯主貍嗥於屋上 常時雞鴨亦鬚防
 56. O đằng xà nhập dần mão đoán
 57. dần chủ hư kinh tịnh khẩu thiệt
 58. hồ li nhập trạch áp kê thương
 59. mão chủ li hào ư ốc thượng
 60. thường thời kê áp diệc tu phòng
 61. O騰蛇入辰巳支斷 辰巳二支蛇入宅 更生牲損犬貓亡 午未甑鳴防破剋 佔炎人疾禍非常
 62. O đằng xà nhập thìn tị chi đoán
 63. thìn tị nhị chi xà nhập trạch
 64. canh sinh sinh tổn khuyển miêu vong
 65. ngọ mùi tắng minh phòng phá khắc
 66. chiêm viêm nhân tật họa phi thường
 67. O騰蛇入申酉斷 入申主見貍來宅 主有孝服竝盜賊 入酉之時雞怪啼 雙黃小卯不為奇
 68. O đằng xà nhập thân dậu đoán
 69. nhập thân chủ kiến li lai trạch
 70. chủ hữu hiếu phục tịnh đạo tặc
 71. nhập dậu chi thời kê quái đề
 72. song hoàng tiểu mão bất vi kì
 73. O騰蛇入戌亥斷 入戌有犬上屋床 常時作怪不為祥 入亥粉然豬犬見 逐爻推斷理無疆
 74. O đằng xà nhập tuất hợi đoán
 75. nhập tuất hữu khuyển thượng ốc sàng
 76. thường thời tác quái bất vi tường
 77. nhập hợi phấn nhiên trư khuyển kiến
 78. trục hào thôi đoán lý vô cương.
 79. (Hết quyển 2).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.