Header Ads

CỬU TINH CÁT HUNG NIÊN HẠN ỨNG NGHIỆM CA (HÁN VIỆT)


CỬU TINH CÁT HUNG NIÊN HẠN ỨNG NGHIỆM CA


九星吉凶年限应验
五鬼应在寅午戌,Ngũ Qu ng ti Dn Ng Tut,
六煞由来申子辰 . Lc Sát do lai Thân Tý Thìn.
延年绝命巳酉丑,Diên Niên Tuyt Mnh T Du Su,
天乙祸害是土神。Thiên t Ha Hi th Th thn.
生气吉凶亥卯未,Sinh Khí cát hung Hi Mão Mùi,
辅阴木合居论。 T Ph âm Mc hp cư lun.
唯有右弼无生克,Duy hu Hu Bt vô sinh khc,
休咎翻随向星云。Hưu cu phiên tùy hướng tinh vân.
吉凶祸福的形成,与时间年限的引发有十分密切的关系,时间年限一到,
该发福的就发福,该发祸的就发祸。时间通常以干支纪,将干支五行与九星配合,就能推断吉凶的年限。再把三元九运考虑进去,推断吉凶就易如反掌了。
上文解释如下:五鬼应在寅午戌五鬼廉贞属火,寅午戌三合火,因此火星会在寅,午,戌的年月发生。
六煞由来申子辰六煞文曲属水,应验在申,子,辰年月发生。其它依次论推。
(Phiên âm): Cát hung họa phúc đích hình thành, dữ thời gian niên hạn đích dẫn phát hữu thập phân mật thiết đích quan hệ, thời gian niên hạn nhất đáo. Cai phát phúc đích tựu phát phúc, cai phát họa đích tựu phát họa. Thời gian thông thường dĩ can chi kỷ, tương can chi ngũ hành dữ cửu tinh phối hợp, tựu năng hay suy đoán cát hung đích niên hạn. Tái trả tam nguyên cửu vận khảo lự tấn khứ, suy đoán cát hung tựu dịch như phản chưởng liễu.
Thượng văn giải thích như hạ: "Ngũ Quỷ ứng tại Dần Ngọ Tuất", Ngũ Quỷ Liêm Trinh chúc thuộc Hỏa, Dần Ngọ Tuất tam hợp Hỏa, nhân thử Hỏa tinh hội tại Dần, Ngọ, Tuất đích niên nguyệt phát sinh.
"Lục Sát do lai Thân Tý Thìn" Lục Sát Văn Khúc chúc thuộc Thủy, ứng nghiệm tại Thân Tý Thìn, niên nguyệt phát sinh. Kỳ tha y thứ luận suy.
PHÂN TÍCH CHI TIẾT NỘI DUNG BÀI CÁT HUNG ỨNG NGHIỆM CA
Tham Lang thuộc Mộc tinh nếu nhập vào cung có hành, tương sinh, mới được tốt lành. Hướng nhà, hoặc bếp có hành tương sinh cho sao Tham Lang thì mới được tốt toàn vẹn. Ngược lại tương khắc đối với sao Tham Lang thì những điều tốt dần biến thành hung hoạ cho người trong nhà.
- Sao Tham Lang nhập cung Kim tức là người có mệnh Càn ở nhà hướng Đoài (Kim) hoặc người có mệnh Đoài ở nhà hướng Càn (Kim). Như vậy là cung khắc sao, tức là hướng nhà khắc kiết tinh (hại đến sao tốt) ) thì gia đình có nhiều con, tuy giàu mà không sang, gia đạo sẽ dần suy thoái, bệnh tật và hại nhân khẩu.
Ứng nghiệm trong những năm Hợi, Mão, Mùi
- Sao Tham Lang Mộc nhập cung Mộc tức là người có mệnh Khảm ở nhà hướng Tốn (Mộc), hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Chấn (Mộc) là được sinh khí Tham Lang Mộc đắc vị. Sao Tham Lang đắc vị tai Khảm Ly Chấn Tốn. Nhân khẩu thịnh vượng, con cháu đông đúc nam hiền thảo, nữ đoan trang, Giàu sang phú quý, có quyền cao chức trọng.
Ứng vào những năm Hợi Mão Mùi.
Sao Tham Lang nhập cung Thuỷ tức là người mệnh Tốn ở nhà hướng Khảm (Thuỷ) Cung Thuỷ sinh sao Mộc. Sao Tham Lang đắc vị. con cái đông đúc gia đình hưng vượng phúc lộc dồi dào vinh hoa phú quý mọi việc hanh thông trai hiếu gái thảo hiền, con cháu thông minh.
Ứng vào năm Hợi Mão Mùi.
Sao Tham Lang nhập cung Hoả tức là người có mệnh Chấn ở nhà hướng Ly (Hoả). Sao Mộc sinh cung (hoả) gia tài hưng vượng, thịnh nhân khẩu. Sao Tham Lang đắc vị phúc lộc triền miên, trai hiền gái thảo, con cháu có chức trọng quyền cao. Có lợi cho trưởng nam và thứ nữ.
Ứng vào các năm Hợi Mão Mùi.
- Sao Tham Lang nhập cung Thổ, tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Khôn (thổ) hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Cấn (Thổ).
- Sao Mộc khắc cung hay khắc hướng (Thổ). Gia tài ban đầu hưng vượng, nhân khẩu đông đúc, nhưng thời gian sau gia đạo kém dần.
2) Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh hành Hỏa (Hỏa Tinh):
Những người ở nhà hướng này rất xấu: Khắc con trưởng, con nhỏ bệnh hoạn, con thứ đoản thọ, bị thị phi, hình ngục, bệnh tật, con cái cờ bạc trộm cướp, gian xảo bất hiếu, gia đạo suy kém.
Nhưng do Liêm trinh Hỏa tinh nhập vào cung, hướng nhà có hành khắc Hỏa, các tai họa được giải tỏa dần.
- Sao Liêm Trinh (Hỏa) nhập cung Kim, tức là người mệnh Chấn Mộc ở nhà hướng Càn hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Đoài là phạm Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh. Sao Hỏa khắc cung tức là khắc hướng Kim. Nhập cung Đoài hại cho thiếu nữ. Nhập cung Càn hại cho cha, gia đình lục đục, thị phi kiện tụng, trộm cướp bệnh tật, nhất là về Tim và Phổi, vợ con ly tán. Ứng vào các năm Dần, Ngọ,Tuất.
- Sao Liêm Trinh (Hỏa) nhập cung Mộc , tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Chấn, hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Tốn là phạm Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh. Cung tức là hướng Chấn Tốn thuộc Mộc sinh sao Hỏa. Sao Liêm Trinh là hung tinh lại được được hướng nhà tương trợ, thì càng làm cho hung ác hơn. Cha con ly tán, con nhỏ lớn đều bị tổn hại, hao tài tốn của, thị phi kiện tụng cờ bạc, trộm cướp, gia đạo bất an.Ứng nghiệm các năm Dần Ngọ Tuất
- Sao Liêm Trinh Hỏa nhập cung Thủy, tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Khảm phạm Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh. Cung Thủy tức là hướng Thủy khắc sao Hỏa. Liêm Trinh là hung tinh gây tai hại như các hướng trên, hung tinh bị khắc hãm cho nên hạn chế khả năng tác hại, nên các hung họa được giải dần.
Ứng nghiệm vào các năm Dần Ngọ Tuất.
- Sao Liêm Trinh Hỏa, nhập cung Hỏa, tức là người mệnh Đoài ở nhà hướng Ly (Hỏa). Cung và sao tỷ hòa Sao Liêm Trinh. Sao Liêm Trinh tác họa như các hướng trên. Dần Ngọ Tuất.
- Sao Liêm Trinh Hỏa nhập cung Thổ, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Cấn, hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Khôn. Nghĩa là sao sinh cung, là hướng nhà và sao hung tinh tương sinh sẽ càng làm cho sao hung hãn tác hại mạnh hơn. Ứng nghiệm vào các năm Dần Ngọ Tuất.
3) Phúc Đức hay Diên Niên Thuộc Sao Vũ Khúc Kim Tinh.
Những người ở nhà hướng này nói chung rất tốt. Gia tài hưng vượng, con cháu đông đúc đề huề, đại thọ, vợ hiền con hiếu, gia đạo hưng vượng.
Nhưng sao Vũ Khúc là kim tinh nếu nhập cung, hướng nhà tương sinh thì mọi sự hanh thông tăng tài tiến lợi, nếu nhập vào cung, hướng nhà tương khắc, thì mọi sự tốt lành bị giảm thiểu, và dần biến cát thành hung.
Sao Vũ khúc (Kim) nhập cung Thổ tức người mệnh Càn ở nhà hướng Khôn (Thổ) hoặc người mệnh Đoài ở nhà hướng Cấn (Thổ), là được Phúc Đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh. Cung tức là hướng nhà (Thổ) sinh sao Kim. Gia đạo thuận hòa phú quý song toàn, con cháu đông đúc, gia đình an khang thịnh vượng, vợ hiền con thảo mọi sự hạnh thông, đại thọ. Ứng nghiệm vào các năm Tị Dậu Sửu .
- Sao Vũ Khúc (Kim) nhập Kim, tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Đoài (Kim ), hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Càn (Kim), là được Phúc Đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh. Hành của cung tức là hướng nhà thuộc Kim và hành của sao cũng là Kim cho nên được tương hòa. Dương khí Sao nhập Âm cung hướng Đoài hoặc hướng Càn. Gia đình sẽ có nhiều con trai, gia đạo thuận hòa, Phú quý song toàn, con cháu đông đúc, gia đạo hanh thông, cuộc sống an khang thịnh vượng. Ứng Nghiệm vào các năm Tị Dậu Sửu.
- Sao Vũ Khúc Kim, nhập cung Mộc tức là người mệnh Chấn ở nhà hướng Tốn (Mộc) hoặc ngược lại. Nhà sẽ được Phúc Đức Vũ Khúc KimTinh. Nhưng vì Kim và Mộc tương khắc. Cho nên sao Vũ Khúc Kim sẽ tương khắc hướng Chấn Tốn . Nên căn nhà này, tuy lúc đầu có sự hanh thông và hưởng tốt lành của sao Vũ Khúc. Nhưng về lâu dài biến cát thành hung, cho nên khi gặp hướng nhà như vậy tốt nhất nên tránh mua hoặc xây để ở.
Ứng nghiệm vào các năm Tị Dậu Sửu.
- Sao Vũ Khúc Kim nhập cung Hỏa, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Ly (Hỏa) được Phúc Đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh. Nhưng cung tức là hướng (Hỏa) khắc sao Kim. Ban đầu căn nhà phát sinh thuận lợi, nhưng sau đó gia sản kém dần, con cháu suy bại. Nhất là trung nam. Ứng nghiệm vào những năm Tị Dậu Sửu.
4) Lục Sát thuộc sao Văn Khúc Thủy Tinh.
Nhà ở hướng này nói chung là không tốt.Phụ nữ sẽ dễ bị bệnh phụ khoa, gia đình mang tiếng thị phi, kiện thưa, mất của, bệnh tật. Gia đình sẽ suy bại, ly tán, bất hòa giữa anh em tranh đoạt giành nhau từ những phần nhỏ. Phụ nữ khó sinh đẻ. Nhưng nếu hướng nhà khắc sao thì tiền hung hậu cát.
- Sao Văn Khúc Thủy nhập cung Kim, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Càn (Kim) hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Đoài (Kim). Sao Văn Khúc là hung tinh hành Thủy, lại được hướng nhà hành Kim sinh trợ, nên càng tác hại mạnh mẽ: Gia tài suy bại, bệnh tật liên miên, gia đạo bất hòa, nữ dễ mang bệnh phụ khoa khó sinh đẻ, miệng tiếng thị phi, thường hay bị kiện tụng, tổn hại cho người cha và con gái thứ. Ứng nghiệm vào các năm Thân Tý Thìn.
- Văn Khúc nhập cung Mộc. tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Chấn (Mộc) hoặc người mệnh Đoài ở nhà hướng Tốn (Mộc) là phạm Lục Sát thuộc sao Văn Khúc Thủy tinh. Văn Khúc Thủy sinh hướng Tốn (Mộc) những năm đầu căn nhà được bình yên, về sau suy dần. Ứng nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Văn Khúc nhập cung Thủy, tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Khảm (Thủy) là phạm Lục Sát. Thiệt nhân khẩu, bệnh tật và bại gia sản. Ứng nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Văn Khúc nhập cung Hỏa tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Ly (Hỏa) . Nhà sẽ dễ bị kiện cáo, miệng tiếng thị phi, hay mất của, và thường bị bệnh tật. Ứng Nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Văn Khúc nhập hướng Thổ tứ là người mệnh Ly ở nhà hướng Khôn, hoặc người mệnh Chấn ở nhà hướng Cấn, là phạm Lục Sát thuộc sao Văn Khúc, gia sản điền địa bại dần, gia đình ly tán. Hướng Khôn hại cho nữ và hướng Chấn hại cho nam. Ứng Nghiệm cũng như trên.
5) Họa Hại thuộc sao Lộc Tồn, Thổ Tinh là Âm Tinh.
Những người ở hướng nhà này nói chung rất xấu, con cái ngỗ nghịch, làm cho gia phong bại hoại, bệnh tật triền miên, tài sản lụn bại, có hại về nhận khẩu, hay sinh ra những chuyện rượu chè, cờ bạc, đàng điếm và ăn chơi.
Nhưng nếu sao Lộc Tồn bị hướng nhà xung khắc, sẽ làm hạn chế sự hung hãn của Lộc Tồn, các tác hại của Lộc Tồn gây ra sẽ giảm dần.
- Sao Lộc Tồn Thổ, nhập cung Kim, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Đoài (Kim) hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Càn (Kim) là bị Họa Hại thuộc sao Lộc Tồn gây ra. Lộc Tồn (Thổ) là hung tinh, tương sinh cho cung hướng nên tác họa rất mạnh. Ứng nghiệm vào những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Lộc Tồn Thổ nhập cung Mộc, tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Tốn (Mộc), hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng chấn (Mộc) là phạm Họa Hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh. Gia đạo suy bại, bệnh tật, con cháu thường bỏ học dở dang, dốt nát, gian, nghịch,ham chơi, nghiện cờ bạc và bất hiếu. Nhưng hướng nhà là Mộc khắc sao Thổ, nên sự hung ác của Lộc tồn cũng dần dần biến thể và giải tỏa những tác hại. Ứng Nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Lộc Tồn (Thổ) nhập cung Thủy tức là người mệnh Đoài ở nhà hướng Khảm (Thủy) là phạm Họa Hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh. Con cái ăn chơi đàng điếm gia đạo suy bại hỗn loạn, bệnh tật, trộm cắp. Sao Thổ khắc cung Khảm Thủy hại cho trung Nam. Ứng Nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Lộc Tồn Thổ nhập cung Hỏa, tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Ly là phạm họa hại thuộc sao Lộc Tồn. Con cháu chơi bời nghiện ngập, Lộc tồn là Âm, Ly hướng cũng là Âm, cho nên hướng nhà này sẽ bị Âm thịnh dương suy. Con gái sẽ lấn quyền. Cha mẹ bất hòa, gia đạo bệnh tật suy bại. Lộc tồn là hung tinh, lại được hướng nhà tiếp tay cho nên sự tác hại càng nhiều hơn. Ứng vào những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Lộc tồn Thổ nhập cung Thổ, tức là người mệnh Chấn ở nhà hướng Khôn (Thổ) hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Cấn (Thổ). Sao và hướng tỷ hòa, tính chất hung ác của Lộc Tồn không thay đổi. Bệnh tật triền miên gia đạo suy bại. Ứng nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
6) Thiên Y thuộc sao Cự Môn (Thổ) Dương Tinh.
Những người ở nhà hướng này nói chung là tốt, con cháu đông đúc giàu sang phú quý, quan lộc hưng vượng , gia đạo nhân từ, con cháu thông minh hiếu thuận.
Nhưng nếu sao Cự môn bị hướng nhà khắc, thì các điều tốt lành trên sẽ bị giảm thiểu dần biến thành hung.
- Sao Cự môn Thổ nhập cung Kim, tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Càn (Kim), hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài (Kim) được Thiên Y thuộc sao Cự môn Thổ.
Người mệnh Cấn ở nhà hướng Càn là sao sinh hướng. Con cháu hiền, hiếu thảo và hòa thuận, nhân khẩu hưng vượng, gia đình sung túc và giàu sang. Nhưng sao dương và hướng cũng dương cho nên âm sẽ suy mà dương thịnh.
Người mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài cũng là sao sinh hướng. Con cháu hiền hòa hiếu thuận, như trên. Dương tinh sinh âm hướng, nhà sẽ lợi cho nữ nhiều hơn, (Đoài) phần phát lợi nhiều nhất là con gái út. Ứng nghiệm những năm Thân Tý Thìn.
- Sao Cự môn Thổ nhập cung Mộc, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Chấn (Mộc) hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Tốn (Mộc). Được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ. Cung Mộc khắc sao Thổ, ban đầu căn nhà được hanh thông (3 năm đầu) về sau suy bại dần, biến cát thành hung.
7) Tuyệt Mạng , thuộc sao Phá Quân - Kim Tinh (âm tinh).
Những căn nhà hướng này nói chung rất xấu, gia đạo sẽ suy vong, bệnh tật triền miên. Kể cả lục súc không yên, gia đình ly tán, lắm chuyện thị phi kiện cáo, càng ngày càng giảm nhân khẩu. Mọi sự đều bất lợi. Nhưng nếu hướng nhà là Hỏa, sẽ khắc sao Phá quân, tai họa sẽ giảm dần.
- Sao Phá Quân Kim nhập cung Mộc, tức là người mệnh Cấn, ở nhà hướng Tốn Mộc, hoặc người người mệnh Đoài ở nhà hướng Chấn là phạm Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh. Ở đây hướng nhà khắc mệnh cung, sao Kim cũng khắc hướng nhà, cho nên ở căn nhà này hết sức xấu, người mệnh Cấn ở nhà hướng Tốn bị hướng khắc mệnh, tức sao âm Kim khắc hướng âm Mộc. Cấn là con trai út Tốn là con gái cả, cho nên bị hại nặng là con trai út và con gái cả. Ứng nghiệm vào các năm: Tỵ Dậu Sửu.
- Sao Phá Quân nhập cung Thủy, tức là người mệnh Khôn ở nhà hướng Khảm, là bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh. Ở đây mệnh Thổ khắc hướng Thuỷ, Khảm là trung nam, Phá quân là hung tinh lại tương sinh với hướng, nên càng hung hãn, người ở hướng này chịu tất cả tai họa do sao Phá quân gây ra. Ứng nghiêm những năm: Tị Dậu Sửu.
- Sao Phá Quân nhập cung Hỏa, tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Ly là bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân kim tinh.
Ở đây hướng Hỏa khắc mệnh Kim, đồng thời hướng Hỏa khắc sao Kim tuy nhà bị xấu, nhưng sao Phá quân bị hướng tương khắc, cho nên sự hung sẽ giảm dần, căn nhà không đến nỗi xấu.
- Sao Phá Quân Kim nhập cung Thổ, tức người mệnh Khảm ở nhà hướng Khôn, hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Cấn, là bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh. Ở đây hướng khắc mệnh cung rất xấu. Phá quân là hung tinh lại được hướng nhà sinh trợ nên càng hung dữ, gây tác hại càng mạnh, ở hướng này phải chịu sự tác hai nặng nề của sao Phá quân gây ra. Hướng nhà khắc mệnh Khảm là trung nam. Và dương khắc dương ảnh hưởng nặng nề nhất là nam nhân trong nhà. Ứng nghiệm những năm Tỵ Dậu Sửu.
8) Phục Vị là sao Phụ - Bật Thủy tinh (âm Tinh).
Những người ở hướng nhà này nói chung là tốt: Trung Phú, Trung Thọ, sinh nữ ít, sinh nam nhiều, gia đình an khang. Nhưng nếu sao Phụ - Bật là Thủy tinh nhập các cung (hướng) tương khắc như: Thổ Hỏa thì biến cát thành hung.
- Sao Phụ - Bật Thủy nhập cung Kim, tức là người mệnh Càn ở nhà hướng Càn, hoặc người mệnh Đoài ở nhà hướng Đoài là được Phục vị, Phục vị thuộc sao Phụ Bật thủy tinh: Mệnh và hướng được tương sinh, hướng sinh sao, Phục vị là lão dương, con cháu nhiều người thành đạt, con trưởng tài hoa, gia tài được hưng vượng.
- Sao Phụ - Bật Thủy nhập cung Thủy, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Khảm được Phục vị, thuộc sao Phụ - Bật Thủy tinh. Ở đây mệnh cùng hướng tỷ hòa, sao và hướng cũng tỷ hòa, Phục vị ở đây là sao dương trung nam. Nam nữ thông minh tuấn tú gia tài hưng vượng, gia đình đầm ấm, cuộc sống an nhàn.
- Sao Phụ - Bật thủy nhập cung Thổ, tức người mệnh Cấn ở nhà hướng Cấn, hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Khôn được Phục vị thuộc sao Phụ - Bật Thủy tinh. Ở đây mệnh và hướng tương khắc, hướng khắc sao. Phụ - Bật là cát tinh , nhưng bị khắc cho nên về lâu dài sẽ gây tai họa. Vì vậy không nên ở hướng này đối với những người mệnh Khôn và mệnh Cấn.
- Sao Phụ - Bật Thủy tinh nhập cung Mộc, tức người mệnh Chấn ở nhà hướng Chấn, hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Tốn, là được Phục vị thuộc sao Thủy tinh. Ở đây mệnh và hướng tương sinh. Sao sinh hướng âm sinh dương, cho nên rất tốt với dương Mộc Chấn, lợi cho nam, nhất là trưởng nam. Nhưng với âm Thủy Phụ - Bật sinh âm Mộc Tốn, sẽ là âm tịnh dương suy. Người nữ sẽ nắm quyền hành. Hướng nhà tốt cho trưởng nữ.
- Sao Phụ - Bật Thủy nhập cung Hỏa, tức là người mệnh Ly ở nhà hướng Ly. Phục vị thuộc sao Phụ - Bật Thủy tinh. Ở đây tuy cùng chung là Đông mệnh có thể gọi là tỷ hòa. Nhưng Thủy - Hỏa là hai hành tương khắc, cho nên sẽ biến cát thành hung. Ly tương ứng cho trung nữ, cho nên phần khắc nặng nhất là trung nữ . Vì thế xét cho phần này, thì người mệnh Ly không nên ở nhà hướng Ly.
* Lưu ý : Như trên đã phân tích có nhiều tài liệu, có quan niệm khác nhau về hành của sao Phụ - Bật (Tả Phụ - Hữu Bật). Có sách cho là hành Thủy, có sách cho là hành Mộc, và cũng có người cho là hành Hỏa ... Do đó ngày tháng năm cũng ứng nghiệm khác nhau. Nếu là hành Thủy thì phải ứng nghiệm năm Thân Tý Thìn. Nhưng tài liệu (Hán Nôm) ở trên, lại cho là ứng nghiệm Hợi Mão Mùi. Hợi Mão Mùi là hành của Mộc cục. Nếu là Hợi Mão Mùi thì hành của Phụ - Bật là Mộc. Vì vậy trong bài viết nêu lên các ý kiến khác nhau, ngõ hầu để người đọc nghiên cứu và nghiệm chứng.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.