Header Ads

LỤC THẬP GIÁP TÝ NHẬT CÁT HUNG (HÁN NÔM)


                    六十甲子日吉凶

六十甲子日时辰吉凶表,六十甲子日亡命安葬山向吉凶断
 六十甲子
 01 甲子 11 甲戌 21 甲申 31 甲午 41 甲辰 51 甲寅
 02 乙丑 12 乙亥 22 乙酉 32 乙未 42 乙巳 52 乙卯
 03 丙寅 13 丙子 23 丙戌 33 丙申 43 丙午 53 丙辰
 04 丁卯 14 丁丑 24 丁亥 34 丁酉 44 丁未 54 丁巳
 05 戊辰 15 戊寅 25 戊子 35 戊戌 45 戊申 55 戊午
 06 己巳 16 己卯 26 己丑 36 己亥 46 己酉 56 己未
 07 庚午 17 庚辰 27 庚寅 37 庚子 47 庚戌 57 庚申
 08 辛未 18 辛巳 28 辛卯 38 辛丑 48 辛亥 58 辛酉
 09 壬申 19 壬午 29 壬辰 39 壬寅 49 壬子 59 壬戌
 10 癸酉 20 癸未 30 癸巳 40 癸卯 50 癸丑 60 癸亥
 六十甲子日时辰吉凶表
 甲子日
 甲子(金匮 吉) 乙丑(天德贵人 吉) 丙寅(白虎 凶) 丁卯(玉堂天开吉神 吉)
 戊辰(天牢 凶) 己巳(元武黑道 凶) 庚午(司令金星 吉) 辛未(勾陈 凶)
 壬申(青龙 吉) 癸酉(明堂 吉) 甲戌(天刑孤辰 凶) 乙亥(朱雀天讼 凶)
 甲寅日
 甲子(青龙 吉) 乙丑(贵人明堂 吉) 丙寅(天刑 凶) 丁卯(元武 凶)
 戊辰(金匮 吉) 己巳(天德 吉) 庚午(白虎 凶) 辛未(玉堂 吉)
 壬申(空亡 凶) 癸酉(截路 凶) 甲戌(司命贵人 吉) 乙亥(勾陈 凶)
 甲辰日
 甲子(元武天牢 凶) 乙丑(截路空亡 凶) 丙寅(三合黄道 吉) 丁卯(勾陈 凶)
 戊辰(青龙 吉) 己巳(黄道明堂 吉) 庚午(天刑五鬼 凶) 辛未(朱雀 凶)
 壬申(金匮 吉) 癸酉(天德黄道 吉) 甲戌(白虎 凶) 乙亥(玉堂天开吉神 吉)
 甲午日
 甲子(金匮 吉) 乙丑(天乙贵人 吉) 丙寅(白虎 凶) 丁卯(玉堂 吉)
 戊辰(天牢 凶) 己巳(元武 凶) 庚午(司命 吉) 辛未(勾陈 凶)
 壬申(青龙 吉) 癸酉(明堂 吉) 甲戌(天刑 凶) 乙亥(朱雀 凶)
 甲申日
 甲子(青龙 吉) 乙丑(明堂 吉) 丙寅(天牢 凶) 丁卯(朱雀 凶)
 戊辰(金匮 吉) 己巳(天德 吉) 庚午(白虎 凶) 辛未(玉堂 吉)
 壬申(截路 凶) 癸酉(截路 凶) 甲戌(司命 吉) 乙亥(勾陈 凶)
 甲戌日
 甲子(元武天刑 凶) 乙丑(截路空亡 凶) 丙寅(三合黄道 吉) 丁卯(勾陈 凶)
 戊辰(青龙 吉) 己巳(黄道明堂 吉) 庚午(天牢五鬼 凶) 辛未(玉堂 吉)
 壬申(金匮 吉) 癸酉(天德黄道 吉) 甲戌(白虎 凶) 乙亥(天开玉堂 吉)
  乙丑日
 丙子(天刑 凶) 丁丑(朱雀 凶) 戊寅(金匮 吉) 己卯(天德 吉)
 庚辰(白虎 凶) 辛巳(玉堂 吉) 壬午(天牢 凶) 癸未(元武 凶)
 甲申(贵人司命 吉) 乙酉(勾陈 凶) 丙戌(青龙 吉) 丁亥(明堂 吉)
 乙卯日
 丙子(司命贵人 吉) 丁丑(勾陈 凶) 戊寅(青龙 吉) 己卯(明堂 吉)
 庚辰(天刑 凶) 辛巳(朱雀 凶) 壬午(金匮 吉) 癸未(天德 吉)
 甲申(白虎 凶) 乙酉(玉堂 吉) 丙戌(天牢 凶) 丁亥(元武 凶)
 乙巳日
 丙子(白虎 凶) 丁丑(天德 吉) 戊寅(天牢 凶) 己卯(寡宿五鬼 凶)
 庚辰(司命黄道 吉) 辛巳(勾陈 凶) 壬午(青龙明堂 吉) 癸未(勾陈 凶)
 甲申(朱雀 凶) 乙酉(天刑 凶) 丙戌(金匮 吉) 丁亥(天德 吉)
 乙未日
 丙子(天刑 凶) 丁丑(朱雀 凶) 戊寅(金匮 吉) 己卯(天德 吉)
 庚辰(白虎 凶) 辛巳(玉堂 吉) 壬午(截路空亡 凶) 癸未(截路 凶)
 甲申(司命 吉) 乙酉(勾陈 凶) 丙戌(青龙 吉) 丁亥(明堂 吉)
 乙酉日
 丙子(天乙贵人 吉) 丁丑(勾陈 凶) 戊寅(青龙 吉) 己卯(明堂 吉)
 庚辰(天牢 凶) 辛巳(朱雀 凶) 壬午(天贵黄道 吉) 癸未(天德 吉)
 甲申(白虎 凶) 乙酉(玉堂 吉) 丙戌(天牢 凶) 丁亥(元武 凶)
 乙亥日
 丙子(白虎 凶) 丁丑(天德 吉) 戊寅(天牢 凶) 己卯(寡宿五鬼 凶)
 庚辰(司命黄道 吉) 辛巳(勾陈 凶) 壬午(青龙明堂 吉) 癸未(勾陈 凶)
 甲申(朱雀 凶) 乙酉(天刑 凶) 丙戌(金匮 吉) 丁亥(天德 吉)
  丙子日
 戊子(金匮 吉) 己丑(天德 吉) 庚寅(白虎 凶) 辛卯(玉堂 吉)
 壬辰(截路 凶) 癸巳(截路 凶) 甲午(司命 吉) 乙未(勾陈 凶)
 丙申(青龙 吉) 丁酉(明堂贵人 吉) 戊戌(天刑 凶) 己亥(朱雀 凶)
 丙寅日
 戊子(青龙 吉) 己丑(明堂 吉) 庚寅(天刑 凶) 辛卯(朱雀 凶)
 壬辰(金匮 吉) 癸巳(天德 吉) 甲午(白虎 凶) 乙未(明堂 吉)
 丙申(天牢 凶) 丁酉(元武 凶) 戊戌(司命太阴 吉) 己亥(勾陈 凶)
 丙辰日
 戊子(天刑 凶) 己丑(元武 凶) 庚寅(司命 吉) 辛卯(勾陈 凶)
 壬辰(青龙 吉) 癸巳(天乙黄道 吉) 甲午(天牢 凶) 乙未(朱雀 凶)
 丙申(金匮 吉) 丁酉(天德贵人 吉) 戊戌(白虎 凶) 己亥(玉堂贵人 吉)
 丙午日
 戊子(金匮 吉) 己丑(天德 吉) 庚寅(白虎 凶) 辛卯(玉堂 吉)
 壬辰(截路 凶) 癸巳(截路 凶) 甲午(司命 吉) 乙未(勾陈 凶)
 丙申(青龙 吉) 丁酉(明堂 凶) 戊戌(天牢 凶) 己亥(朱雀 凶)
 丙申日
 戊子(青龙 吉) 己丑(明堂 吉) 庚寅(天刑 凶) 辛卯(朱雀 凶)
 壬辰(金匮 吉) 癸巳(天德 吉) 甲午(白虎 凶) 乙未(玉堂 吉)
 丙申(天牢 凶) 丁酉(元武 凶) 戊戌(司命 吉) 己亥(勾陈 凶)
 丙戌日
 戊子(天牢 凶) 己丑(元武 凶) 庚寅(司命 吉) 辛卯(勾陈 凶)
 壬辰(天乙贵人 吉) 癸巳(贵人明堂 吉) 甲午(天刑 凶) 乙未(朱雀 凶)
 丙申(金匮 吉) 丁酉(天德 吉) 戊戌(白虎 凶) 己亥(玉堂 吉)
  丁丑日
 庚子(天刑 凶) 辛丑(朱雀 凶) 壬寅(金匮 吉) 癸卯(天德 吉)
 甲辰(白虎 凶) 乙巳(玉堂 吉) 丙午(天牢 凶) 丁未(元武 凶)
 戊申(司命 吉) 己酉(勾陈 凶) 庚戌(青龙 吉) 辛亥(明堂贵人 吉)
 丁卯日
 庚子(司命 吉) 辛丑(勾陈 凶) 壬寅(青龙天贵 吉) 癸卯(明堂 吉)
 甲辰(天刑 凶) 乙巳(朱雀 凶) 丙午(金匮 吉) 丁未(天德贵人 吉)
 戊申(白虎 凶) 己酉(玉堂贵人 吉) 庚戌(天牢 凶) 辛亥(元武 凶)
 丁巳日
 庚子(白虎 凶) 辛丑(玉堂 吉) 壬寅(截路 凶) 癸卯(截路 凶)
 甲辰(司命玉堂 吉) 乙巳(勾陈 凶) 丙午(青龙 吉) 丁未(明堂 吉)
 戊申(天刑 凶) 己酉(朱雀 凶) 庚戌(金匮 吉) 辛亥(天德贵人 吉)
 丁未日
 庚子(天刑 凶) 辛丑(朱雀 凶) 壬寅(金匮 吉) 癸卯(天德 吉)
 甲辰(白虎 凶) 乙巳(玉堂 吉) 丙午(天牢 凶) 丁未(元武 凶)
 戊申(司命 吉) 己酉(勾陈 凶) 庚戌(青龙 吉) 辛亥(明堂贵人 吉)
 丁酉日
 庚子(司命黄道 吉) 辛丑(勾陈 凶) 壬寅(天贵青龙 吉) 癸卯(天乙明堂 吉)
 甲辰(天刑 凶) 乙巳(朱雀 凶) 丙午(金匮 吉) 丁未(天德 吉)
 戊申(白虎 凶) 己酉(玉堂贵人 吉) 庚戌(天牢 凶) 辛亥(元武 凶)
 丁亥日
 庚子(白虎 凶) 辛丑(玉堂 吉) 壬寅(截路 凶) 癸卯(截路空亡 凶)
 甲辰(司命黄道 吉) 乙巳(勾陈 凶) 丙午(青龙 吉) 丁未(明堂 吉)
 戊申(天刑 凶) 己酉(朱雀 凶) 庚戌(金匮 吉) 辛亥(天德 吉)
  戊子日
 壬子(金匮 吉) 癸丑(天德 吉) 甲寅(白虎 凶) 乙卯(玉堂 吉)
 丙辰(天牢 凶) 丁巳(元武 凶) 戊午(司命 吉) 己未(勾陈 凶)
 庚申(青龙 吉) 辛酉(明堂 吉) 壬戌(天刑 凶) 癸亥(朱雀 凶)
 戊寅日
 庚子(青龙 吉) 辛丑(明堂 吉) 壬寅(天刑 凶) 癸卯(朱雀 凶)
 甲辰(金匮 吉) 乙巳(天德 吉) 丙午(白虎 凶) 丁未(玉堂 吉)
 戊申(天牢 凶) 己酉(朱雀 凶) 庚戌(司命 吉) 辛亥(勾陈 凶)
 戊辰日
 庚子(天牢 凶) 辛丑(元武 凶) 壬寅(司命 吉) 癸卯(勾陈 凶)
 甲辰(青龙 吉) 乙巳(明堂 吉) 丙午(天刑 凶) 丁未(朱雀 凶)
 戊申(金匮 吉) 己酉(天德六合
 戊午日
 壬子(金匮 吉) 癸丑(天德 吉) 甲寅(白虎 凶) 乙卯(玉堂 吉)
 丙辰(天牢 凶) 丁巳(元武 凶) 戊午(司命 吉) 己未(勾陈 凶)
 庚申(青龙 吉) 辛酉(明堂 吉) 壬戌(天刑 凶) 癸亥(朱雀 凶)
 戊申日
 庚子(青龙 吉) 辛丑(天官 吉) 壬寅(天刑 凶) 癸卯(朱雀 凶)
 甲辰(金匮 吉) 乙巳(天德 吉) 丙午(天牢 凶) 丁未(天乙贵人 吉)
 戊申(天牢 凶) 己酉(勾陈 凶) 庚戌(司命 吉) 辛亥(勾陈 凶)
 戊戌日
 庚子(截路 凶) 辛丑(截路 凶) 壬寅(天乙明堂 吉) 癸卯(勾陈 凶)
 甲辰(青龙 吉) 乙巳(明堂 吉) 丙午(截路 凶) 丁未(朱雀 凶)
 戊申(金匮 吉) 己酉(天德 吉) 庚戌(白虎 凶) 辛亥(玉堂 吉)
 己丑日
 甲子(天寡孤辰 凶) 乙丑(朱雀 凶) 丙寅(金匮福神 吉) 丁卯(天德 吉)
 戊辰(白虎 凶) 己巳(天德 吉) 庚午(空亡 凶) 辛未(元武 凶)
 壬申(司命 吉) 癸酉(截路 凶) 甲戌(青龙 吉) 乙亥(勾陈 凶)
 己卯日
 甲子(司命 吉) 乙丑(勾陈 凶) 丙寅(青龙 吉) 丁卯(明堂 吉)
 戊辰(天刑 凶) 己巳(朱雀 凶) 庚午(贵人 吉) 辛未(天德 吉)
 壬申(截路 凶) 癸酉(玉堂 吉) 甲戌(天牢 凶) 乙亥(元武 凶)
 己巳日
 甲子(白虎 凶) 乙丑(玉堂 吉) 丙寅(天牢 凶) 丁卯(元武 凶)
 戊辰(司命 吉) 己巳(勾陈 凶) 庚午(青龙 吉) 辛未(明堂 吉)
 壬申(截路 凶) 癸酉(截路空亡 凶) 甲戌(金匮 吉) 乙亥(天德 吉)
 己未日
 甲子(天刑 凶) 乙丑(朱雀 凶) 丙寅(金匮 吉) 丁卯(天德 吉)
 戊辰(白虎 凶) 己巳(玉堂 吉) 庚午(天牢 凶) 辛未(元武 凶)
 壬申(司命 吉) 癸酉(截路 凶) 甲戌(青龙 吉) 乙亥(明堂 吉)
 己酉日
 甲子(天乙贵人 吉) 乙丑(勾陈 凶) 丙寅(青龙 吉) 丁卯(明堂 吉)
 戊辰(天刑 凶) 己巳(朱雀 凶) 庚午(金匮 吉) 辛未(天德 吉)
 壬申(截路 凶) 癸酉(司命 吉) 甲戌(天牢 凶) 乙亥(元武 凶)
 己亥日
 甲子(白虎 凶) 乙丑(玉堂 吉) 丙寅(天牢 凶) 丁卯(朱雀 凶)
 戊辰(司命 吉) 己巳(勾陈 凶) 庚午(青龙 吉) 辛未(玉堂 吉)
 壬申(截路 凶) 癸酉(截路 凶) 甲戌(金匮 吉) 乙亥(天德 吉)
 庚子日
 丙子(金匮 吉) 丁丑(天德贵人 吉) 戊寅(白虎 凶) 己卯(玉堂 吉)
 庚辰(天牢 凶) 辛巳(元武 凶) 壬午(司命 吉) 癸未(截路 凶)
 甲申(青龙 吉) 乙酉(明堂 吉) 丙戌(天刑 凶) 丁亥(朱雀 凶)
 庚寅日
 丙子(青龙 吉) 丁丑(明堂 吉) 戊寅(天刑 凶) 己卯(朱雀 凶)
 庚辰(金匮 吉) 辛巳(天德 吉) 壬午(空亡 凶) 癸未(福德天官 吉)
 甲申(天牢 凶) 乙酉(元武 凶) 丙戌(黄道 吉) 丁亥(勾陈 凶)
 庚辰日
 丙子(天牢 凶) 丁丑(元武 凶) 戊寅(司命金匮 吉) 己卯(勾陈 凶)
 庚辰(青龙 吉) 辛巳(明堂 吉) 壬午(天刑 凶) 癸未(朱雀 凶)
 甲申(天寡 凶) 乙酉(天德 吉) 丙戌(白虎 凶) 丁亥(玉堂 吉)
 庚午日
 丙子(金匮 吉) 丁丑(天德 吉) 戊寅(白虎 凶) 己卯(玉堂 吉)
 庚辰(天牢 凶) 辛巳(元武 凶) 壬午(司命 吉) 癸未(截路 凶)
 甲申(青龙 吉) 乙酉(明堂 吉) 丙戌(天寡天刑 凶) 丁亥(朱雀 凶)
 庚申日
 丙子(青龙 吉) 丁丑(明堂贵人 吉) 戊寅(天刑 凶) 己卯(朱雀 凶)
 庚辰(金匮 吉) 辛巳(天德 吉) 壬午(青龙 吉) 癸未(玉堂金匮 吉)
 甲申(天牢 凶) 乙酉(元武 凶) 丙戌(司命 吉) 丁亥(勾陈 凶)
 庚戌日
 丙子(天牢 凶) 丁丑(元武 凶) 戊寅(司命 吉) 己卯(勾陈 凶)
 庚辰(青龙 吉) 辛巳(明堂 吉) 壬午(截路 凶) 癸未(截路 凶)
 甲申(金匮 吉) 乙酉(天德 吉) 丙戌(白虎 凶) 丁亥(玉堂 吉)
 辛丑日
 戊子(天刑天牢 凶) 己丑(朱雀 凶) 庚寅(金匮 吉) 辛卯(天德三合 吉)
 壬辰(截路 凶) 癸巳(天官福星 吉) 甲午(黑煞 凶) 乙未(元武天牢 凶)
 丙申(司命喜神 吉) 丁酉(勾陈 凶) 戊戌(青龙 吉) 己亥(明堂三合 吉)
 辛卯日
 戊子(司命 吉) 己丑(勾陈 凶) 庚寅(青龙贵人 吉) 辛卯(明堂 吉)
 壬辰(截路空亡 凶) 癸巳(截路 凶) 甲午(金匮 吉) 乙未(天德 吉)
 丙申(白虎 凶) 丁酉(玉堂 吉) 戊戌(天牢 凶) 己亥(元武 凶)
 辛巳日
 戊子(白虎 凶) 己丑(玉堂 吉) 庚寅(天牢 凶) 辛卯(元武 凶)
 壬辰(贵人黄道 吉) 癸巳(截路 凶) 甲午(天乙贵人 吉) 乙未(明堂 吉)
 丙申(天刑 凶) 丁酉(朱雀 凶) 戊戌(金匮 吉) 己亥(朱雀 凶)
 辛未日
 戊子(天刑天牢 凶) 己丑(朱雀 凶) 庚寅(金匮 吉) 辛卯(天德三合 吉)
 壬辰(截路 凶) 癸巳(天官贵人 吉) 甲午(黑煞 凶) 乙未(元武 凶)
 丙申(司命喜神 吉) 丁酉(勾陈 凶) 戊戌(青龙 吉) 己亥(明堂三合 吉)
 辛酉日
 戊子(司命 吉) 己丑(勾陈 凶) 庚寅(青龙贵人 吉) 辛卯(明堂 吉)
 壬辰(截路 凶) 癸巳(截路 凶) 甲午(金匮 吉) 乙未(天德 吉)
 丙申(白虎 凶) 丁酉(玉堂 吉) 戊戌(天牢 凶) 己亥(元武 凶)
 辛亥日
 戊子(白虎 凶) 己丑(玉堂 吉) 庚寅(天牢 凶) 辛卯(元武 凶)
 壬辰(司命 吉) 癸巳(勾陈 凶) 甲午(青龙 吉) 乙未(勾陈 凶)
 丙申(天刑 凶) 丁酉(朱雀 凶) 戊戌(金匮 吉) 己亥(天德 吉)
  壬子日
 庚子(金匮 吉) 辛丑(天德 吉) 壬寅(截路 凶) 癸卯(玉堂 吉)
 甲辰(天牢 凶) 乙巳(元武 凶) 丙午(司命 吉) 丁未(勾陈 凶)
 戊申(青龙 吉) 己酉(明堂 吉) 庚戌(天刑 凶) 辛亥(朱雀 凶)
 壬寅日
 庚子(青龙 吉) 辛丑(明堂 吉) 壬寅(天刑 凶) 癸卯(截路 凶)
 甲辰(金匮 吉) 乙巳(天乙贵人 吉) 丙午(白虎 凶) 丁未(玉堂 吉)
 戊申(天牢 凶) 己酉(元武 凶) 庚戌(司命 吉) 辛亥(勾陈 凶)
 壬辰日
 庚子(天牢 凶) 辛丑(元武 凶) 壬寅(司命 吉) 癸卯(截路 凶)
 甲辰(青龙 吉) 乙巳(天乙贵人 吉) 丙午(天刑 凶) 丁未(朱雀 凶)
 戊申(金匮 吉) 己酉(天乙贵人 吉) 庚戌(白虎 凶) 辛亥(天德 吉)
 壬午日
 庚子(金匮 吉) 辛丑(天德 吉) 壬寅(截路 凶) 癸卯(贵人 吉)
 甲辰(天牢 凶) 乙巳(截路 凶) 丙午(司命 吉) 丁未(勾陈 凶)
 戊申(青龙 吉) 己酉(明堂 吉) 庚戌(天牢 凶) 辛亥(朱雀 凶)
 壬申日
 庚子(青龙 吉) 辛丑(明堂 吉) 壬寅(天刑 凶) 癸卯(截路 凶)
 甲辰(金匮 吉) 乙巳(天乙贵人 吉) 丙午(白虎 凶) 丁未(玉堂 吉)
 戊申(天牢 凶) 己酉(元武 凶) 庚戌(司命 吉) 辛亥(勾陈 凶)
 壬戌日
 庚子(天刑 凶) 辛丑(元武 凶) 壬寅(司命 吉) 癸卯(截路 凶)
 甲辰(青龙 吉) 乙巳(明堂 吉) 丙午(天牢 凶) 丁未(朱雀 凶)
 戊申(金匮 吉) 己酉(天德 吉) 庚戌(白虎 凶) 辛亥(玉堂 吉)
  癸丑日
 壬子(截路 凶) 癸丑(截路 凶) 甲寅(金匮 吉) 乙卯(天德 吉)
 丙辰(白虎 凶) 丁巳(玉堂 吉) 戊午(天刑天牢 凶) 己未(元武 凶)
 庚申(司命 吉) 辛酉(勾陈 凶) 壬戌(青龙 吉) 癸亥(明堂 吉)
 癸卯日
 壬子(司命 吉) 癸丑(天寡孤辰 凶) 甲寅(青龙 吉) 乙卯(贵人 吉)
 丙辰(天刑 凶) 丁巳(朱雀黑道 凶) 戊午(金匮福德 吉) 己未(勾陈 凶)
 庚申(白虎 凶) 辛酉(玉堂 吉) 壬戌(天牢 凶) 癸亥(黑道 凶)
 癸巳日
 壬子(截路 凶) 癸丑(天乙玉堂 吉) 甲寅(天牢 凶) 乙卯(元武 凶)
 丙辰(司命 吉) 丁巳(勾陈 凶) 戊午(青龙 吉) 己未(明堂 吉)
 庚申(天刑 凶) 辛酉(朱雀 凶) 壬戌(金匮 吉) 癸亥(天德 吉)
 癸未日
 壬子(截路 凶) 癸丑(截路 凶) 甲寅(金匮 吉) 乙卯(天德 吉)
 丙辰(白虎 凶) 丁巳(玉堂 吉) 戊午(天牢 凶) 己未(元武 凶)
 庚申(司命 吉) 辛酉(勾陈 凶) 壬戌(青龙 吉) 癸亥(明堂 吉)
 癸酉日
 壬子(司命 吉) 癸丑(天寡孤辰 凶) 甲寅(青龙 吉) 乙卯(贵人 吉)
 丙辰(天刑 凶) 丁巳(朱雀黑道 凶) 戊午(金匮福德 吉) 己未(天德 吉)
 庚申(白虎 凶) 辛酉(玉堂 吉) 壬戌(天牢 凶) 癸亥(黑道 凶)
 癸亥日
 壬子(截路 凶) 癸丑(玉堂 吉) 甲寅(天牢 凶) 乙卯(元武 凶)
 丙辰(司命 吉) 丁巳(勾陈 凶) 戊午(青龙 吉) 己未(明堂 吉)
 庚申(天刑 凶) 辛酉(朱雀 凶) 壬戌(金匮 吉) 癸亥(天德 吉)
  六十甲子日亡命安葬山向吉凶断
 甲子日亡命:不葬寅申、甲庚、干巽。主先败大房,目疾,三年内有官司纠纷。若葬甲庚、主小房克妻,损畜财。干巽主中房官司纠纷。宜用子午、丑未向吉利。先发大房。
 乙丑日亡命:不葬卯酉、庚甲、戌辰。若葬先败小房,目疾,三年后刑克。宜用辛乙向主发大房,中房进田,小房出贵。艮坤大利,人丁大旺。
 丙寅日亡命:不葬巳亥、卯酉、干巽。若葬大刻先败。宜用壬丙、丑未、癸丁。癸丁先发大房,丑未发中小房。
 丁卯日亡命:不葬辰戌、丁癸、子午。若用长房绝,小房贫,中房肝肾疾。宜用甲庚、乙辛、丑未向。三房均发。甲庚旺长房,乙辛旺小房,丑未旺中房。
 戊辰日亡命:不葬干巽、甲庚、寅申、卯酉。若葬主兄弟不和,子孙仵逆不孝、官事纠纷,败中房。宜亥巳旺长房小房,丁癸旺中房,艮坤子孙清贵,发财。
 己巳日亡命:不葬甲庚、丑未干巽。若葬在三年后肝肾疾病、火灾、绝嗣。长房目疾,小房出小偷。宜卯酉、艮坤发长房,辛乙发小房。
 庚午日亡命:不葬壬丙、子午、辛乙。若葬先败中房,后败长房。宜用卯酉、甲庚、寅申向。卯酉发小房,甲庚发大房,寅申大房大吉。
 辛未日亡命:不葬子午、甲庚、丑未。若葬先败中小房,目疾,大房绝,官司纠纷。宜巳亥丁癸、辰戌。先发大房,中房出贵 ,丁癸旺中房,巳亥旺小房。
 壬申日亡命:不葬子午、庚甲、艮坤。葬后先败小房,中房绝,长房目疾,小房克妻。宜用丑未,亥巳,辛乙。葬后中房出贵子,子孙出秀才,丑未旺长房,亥巳发小房,辛乙发中房。
 癸酉日亡命:不葬丑未、巽干、庚甲。葬后克长房,官司纠纷,中小二房出黄肿,宜用癸丁、乙辛、申寅向。癸丁发长房,申寅均发,乙辛发中小房,出贵子。
 甲戌日亡命:不葬丑未、艮坤、亥巳。葬后先败小房,大房出跛子,中房绝,官司纠纷。宜用癸丁、申寅、乙辛。乙辛发长房,小房出贵子,子孙清秀。
 乙亥日亡命:不葬乙辛、卯酉、干巽。若葬先中房官司纠纷,长房出瞎子。宜用壬丙、丙壬、子午。旺长房,小房平。小房发。
 丙子日亡命:不葬艮坤、丑未、辰戌。若葬后先败大房,小房绝,中房出瞎子、出家、黄肿、官司。宜用丁癸、巳亥、甲庚。大小房均发,人丁旺,中房旺二三代。
 丁丑日亡命:不葬坤艮、丑未、辰戌。葬后先败大、小房,出瞎子。宜丁癸、甲庚,大房发,小房出贵子。
 戊寅日亡命:不葬癸丁、亥巳、壬丙。先败小房,绝大房。宜用丑未、艮坤、申寅三房均旺。
 己卯日亡命:不葬壬丙、巳亥、丁癸。葬后先败大小房,出瞎子,中房黄肿。葬后三五年败。宜用甲庚、寅申、辛乙向发大房、中房,小房平。
 庚辰日亡命:不葬壬丙、癸丁、干巽。葬后先败小房,后败大房,葬后五七年凶,中房克妻败损人丁。宜辛乙、辰戌、丑未向大发。
 辛巳日亡命:不葬甲庚、乙辛、卯酉。葬后先败大房,出瞎子,克妻,中房损六畜,长房招官司。宜用癸丁、干巽、艮坤向发人。
 壬午日亡命:不葬艮坤、乙辛、卯酉。葬后先败大房,出跛子,中房出瞎子、黄肿病人。宜用癸丁、丑未、辛乙向大发。
 癸未日亡命:不葬甲庚、乙辛、卯酉。葬后先败大、小房,出瞎子、中房绝,出跛子。宜用亥巳、壬丙、申寅向大发大旺。
 甲申日亡命:不葬艮坤、辰戌、丑未。葬后先败小房和大房,官司。长子先亡,中房绝,小房出瞎子,宜壬丙、辛乙、寅申主大吉。
 乙酉日亡命:不葬艮坤、辰戌、丑未。葬后先败中房,大房出瞎子、官司,阴人多痰黄瘦。宜用卯酉、辛乙、亥巳、壬丙、申寅向,主大发大旺。
 丙戌日亡命:不葬坤艮、辰戌、未丑。葬后先败大房,小房出聋子,中房出瞎子。宜用甲庚、子午、壬丙、寅申主大吉。
 丁亥日亡命:不葬癸丁、壬丙、干巽。葬后先败小房,出瞎子,中房妇女多疾病。兄弟不和。宜子午、寅申、辛乙向主大发大吉。
 戊子日亡命:不葬癸丁、壬丙、亥巳。若葬五七年后先身高长房,小房出聋子,中房自缢身亡。葬后凶。宜用申寅、酉卯、艮坤主大发。
 己丑日亡命:不葬壬丙、巳亥、辰戌。葬后一年先败大房,小房绝。长房出痰疾之人。宜用丑未、艮坤、甲庚主大利。
 庚寅日亡命:不葬干巽、庚甲、申寅。葬后先败小房,大房克妻。中房无子,官司。宜用子午、卯酉、亥巳主大发大旺。
 辛卯日亡命:不葬干巽、庚甲、寅申。葬后先败长房,出聋子,损女,中房出瞎子,小房败。宜用子午、卯酉、巳亥主大吉。
 壬辰日亡命:不葬子午、癸丁、庚甲主。葬后先败小房,长房绝,子孙多病。宜用寅申、丑未、巳亥主大旺。
 癸巳日亡命:不葬艮坤、丑未、辰戌。葬后先败长房出瞎子,小房克妻,多痰。宜用癸丁、寅申、亥巳。主大发。
 甲午日亡命:不葬亥巳、卯酉、辰戌。葬后先败长子,小房克。中房败,克妻,出瞎子。宜用艮坤、申寅向主大利。
 乙未日亡命:不葬壬丙、癸丁、庚甲。葬后先败小房,中房绝,损妇。三五年后克妻。宜用丑未、良坤、寅申。主富贵大旺。
 丙申日亡命:不葬癸丁、壬丙、巳亥。葬后三五年内先败小房,损人丁,长房火灾、克妻。宜用甲庚、艮坤、子午均发。
 丁酉日亡命:不葬壬丙、丁癸、巳亥。葬后七年主哭泣、官司口舌纠纷。宜用辛乙、寅申丑未均发。
 戊戌日亡命:不葬卯酉、乙辛、庚甲。葬后中房出聋子,小房克妻、长房损畜官司是非。宜用子午、寅申、辰戌大吉。
 己亥日亡命:不葬卯酉、庚甲、干巽。葬后先败长房,出聋子,小房克妻、落水。中房多疾,损六畜。宜用辛乙、申寅、丑未吉利。
 庚子日亡命:不葬壬丙、辛乙、癸丁。葬后先败大房,长子离家。小房出瞎子,中房离乡。宜用干巽、卯酉、艮坤主大吉大利均发。
 辛丑日亡命:不葬亥巳、干巽、丙壬。葬后先败小房,中房背疾。长房克妻,小房绝。宜用甲庚、丑未向吉利。
 壬寅日亡命:不葬甲庚、乙辛、卯酉,十五年后先败长房,克妻官司,小房绝,中房背疾。宜用壬丙、亥巳、申寅向大旺。
 癸卯日亡命:不葬。宜用。
 甲辰日亡命:不葬寅申、壬丙、丁癸。若葬三五年后长房跛子,小房肿疾,中房妇疾。子孙血疾。宜用亥巳、子午主吉利。
 乙巳日亡命:不葬癸丁、壬丙、亥巳。若葬三五年后先败长房,妇女代代瘦肿,中房损六畜。小房出黄肿。宜用辰戌、辛乙、寅申向主大吉。
 丙午日亡命:不葬癸丁、壬丙、亥巳。若葬五七年后小房暗疾,多绝,长房克妻,中房平绝。宜用甲庚、丑未、艮坤在发。
 丁未日亡命:不葬艮坤、丑未、辰戌。若葬八年后败长房,损子孙。中房克妻。宜用子午癸丁、亥巳主大利。
 戊申日亡命:不葬丑未、甲庚、乙辛。若葬五七年后长房败出聋子。小房出黄肿,克妻,中房阴人是非、招人命官司,损六畜。宜用子午、寅申、亥巳主大吉大利。
 己酉日亡命:不葬卯酉、巳亥、干巽。若葬三年后生灾祸,小房出瞎子、跛子。中房长房残疾。宜用癸丁、乙辛辰戌向主大发富贵。
 庚戌日亡命:不葬甲庚、寅申、干巽。若葬三年后长房出瞎子、小房出聋哑。中房暗疾多绝。宜向用犯下酉发大房、巳亥发小房、艮坤发中房。
 辛亥日亡命:不葬丑未、艮坤、干巽、卯酉。若葬三五年后败长子出跛子,小房克妻,中房损子。宜用丁癸、壬丙、辛乙主大发。
 壬子日亡命:不葬庚甲、辛乙、丑未。若葬先败中房,克妻出聋哑。长房招官司,大败。宜用丑未、艮坤、辰戌主大发。
 癸丑日亡命:不葬甲庚、巽干、寅申。若葬三年后先败长子,小房妇女黄肿,中房出聋哑。妇女多疾。宜用丁癸、亥巳、寅申主大发。
 甲寅日亡命:不葬艮坤、丑未、寅申。若葬三年后败小房,克妻,中房黄肿,长房妇女有暗疾。宜用辛乙、壬丙、辰戌主大旺。
 乙卯日亡命:不葬艮坤、巽干、甲庚。若葬一年后生灾,长房损子孙,小房克妻。宜用丁癸、子午、丑未大吉。
 丙辰日亡命:不葬壬丙、艮坤、辰戌。若葬先败长房,长子目疾,小房招官司,中房出黄肿。宜用丙壬、丁癸、乙辛主大吉大利。
 丁巳日亡命:不葬癸丁、壬丙、巳亥。若葬五七年后先败长子。出瞎子,小房出跛子。中房官司。宜用丑未、卯酉向大利。
 戊午日亡命:不葬丁癸、壬丙、亥巳、干巽。若葬二三年后败小房,出官司,中房绝,长房克妻。妇女生暗疾。宜用干巽、申寅、甲庚主大利。
 己未日亡命:不葬壬丙、亥巳、干巽。若葬二年后长房败长子,出聋哑。中房出跛子。兄弟不和。宜用丑未、艮坤、辰戌大利。
 庚申日亡命:不葬干巽、甲庚、巳亥。若葬后先败长房,妇女得暗疾,中房损长子。小房主有血疾。宜用丑未、辛乙、辰戌向主大吉。
 辛酉日亡命:不葬干巽、甲庚、丑未。葬后一年内中房损子、官司。小房克妻。宜用子午、亥巳艮坤向中房发,小房旺。
 壬戌日亡命:不葬丑未、坤艮、辰戌。葬后三四年内长房出官司,中房损败克妻,小房出聋哑。宜用子午、癸丁、壬丙主大吉。
 癸亥日亡命:不葬丁癸、壬丙、艮坤。葬后招官司,损六畜。长房暗疾。中房出聋哑,小房长子招祸,中房绝。宜用乙辛、丑未向主大发。
 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.