Header Ads

TỬ VI ĐẨU SỐ KHÂM THIÊN GIÁM (phần 2)

TỬ VI ĐẨU SỐ KHÂM THIÊN GIÁM  (14 CHÍNH TINH GIẢNG GIẢI) (tiếp theo)
Tham lang tinh

Nguyên văn: Tham lang tinh ở ngũ hành thuần dương mộc, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, lại chỉ như thủy, hóa thành đào hoa, là bầu trời giải tai bài khó khăn tinh diệu. Ở nhân chủ hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo, thơ rượu yên đổ, lại thích thần tiên tu luyện thuật. Hội cát diệu thì chủ vinh hoa phú quý, nắm giữ quân chính quyền to, danh chấn thế giới. Hội ác sát thì chủ mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc. Gặp Hỏa Tinh, linh tinh, là hỏa tham cách, chủ tài lộc dầy cao. Nhưng dĩ thìn cung tuất cung là thượng cách, xấu cung vị cung là thứ cách, cái khác cung vị canh của. Và kình dương, đà la cùng độ, ở hợi cung tử cung, xưng là hiện lên thủy đào hoa, tự danh phong lưu, nhân sắc mà thân bại danh liệt. Ở thìn tuất nhị cung, đối cung có vũ khúc đối chiếu, có cát diệu, ba mươi tuổi hậu có thể phát. Ở cái khác cung vị, tham lang, vũ khúc hội chiếu, tiên bần hậu phú. Có sát tinh, thì niên thiếu đa tai, mệnh không dài. Tham lang ở dần cung, hội kình dương, thiên hình người, có lao ngục tai ương. Ở dần cung và đà la cùng độ, tên là phong lưu màu trượng, chủ ham mê nữ sắc hoặc nhân sắc tao tai.
Bình chú:
(nhất) tham lang tinh là mười bốn chính diệu trung chính đào hoa tinh, nhưng cũng không phải thuyết phàm tham lang tọa mệnh người, nhất định là đầy người đào hoa, dâm loạn háo sắc tà dâm, dục vọng sâu nặng, giá yếu thị tham lang cụ thể tinh hệ tổ hợp, mới có thể phán đoán thực tế tính cách. Nguyên bản văn đưa ra một ít tính chất, nhưng không có đạo minh cụ thể tinh tượng. Tham lang hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, chủ hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo; sai ai ra trình diện kình dương, đà la chờ, chủ thơ rượu yên đổ; sai ai ra trình diện mui xe, địa không, Địa kiếp chờ, chủ thật là thần tiên thuật.
(nhị) tham lang ở trưng nghiệm trung, có quân cảnh tính chất, tham lang thủ mệnh người, ở cổ đại có thể là võ tướng, bởi vậy, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, liền có [nắm giữ quân cảnh quyền to] ý nghĩa. Ở ngọ cung, nhược tham lang hóa lộc và kình dương cùng độ, đây là [đầu ngựa đái tiến] cách thiên cách, cũng chủ nắm giữ quân quyền.
(tam) tham lang mừng nhất được Hỏa Tinh, linh tinh, tối úy còn lại là kình dương, đà la. Tham lang và Hỏa Tinh cùng độ, hoặc và linh tinh cùng độ, đây là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, chủ [tài lộc dầy cao], đây là đột phát tinh hệ, kinh thương người chủ có đột nhiên kỳ ngộ mà phát, cũng có thể là ăn ý đánh bạc hoành phát. Lưỡng chủng cách cục cho nhau tương đối, hỏa tham cách vừa bỉ linh tham cách là giai. Hỏa tham cách và linh tham cách, giống nhau ngồi một mình vừa bỉ và cái khác chính diệu cùng độ là giai, ví dụ như, tử vi tham lang cùng độ, nhân tham lang thụ tử vi đế diệu khống chế, cho nên bạo phát tính chất đã bị ước chế. Liêm trinh tham lang cùng độ, thì tính chất vô cùng bay bổng, phát mà không năng lực cửu. Hỏa tham cách và linh tham cách, như ở tam phương tứ chính rất có kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thì nhu phòng hoành nổi giận phá, trước phải hậu thất, tất cả chỉ là trên giấy phú quý, loại này cách cục, nhất là bất lợi ăn ý, bằng không bại thật thê thảm.
(tứ) nguyên văn thuyết: [(tham lang) hội ác diệu thì chủ mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc.] cái này [ác diệu], là chỉ kình dương và đà la mà nói, mà ở hợi cung, liêm trinh tham lang đà la cùng độ, ở tử cung, tham lang ngồi một mình và kình dương cùng độ, hai cái này tình huống, đều gọi là [hiện lên thủy đào hoa] cách, nguyên nhân chính sắc gây tai hoạ, mà tình huống cụ thể, còn lại là [mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc]. Ở dần cung, tham lang ngồi một mình, đà la cùng độ, đây là [phong lưu màu trượng] cách, cũng nguyên nhân chính sắc gây tai hoạ, đó là [mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc], nhưng khi trung lại có chứa tình cảm thành phần. Kể trên hai người cách cục, ở nguyên văn đều có nhắc tới. Mặt khác, tử vi tham lang cùng độ, đây là [đào hoa phạm chủ] cách, rất có kình dương, đà la, liền chủ [mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc]. Có thể thấy được, kình dương đà la nhị diệu, là tham lang ác diệu, vừa bởi tham lang là đào hoa tinh, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn, tắm rửa, tham lang thì càng gia háo sắc.
Bởi vậy, ở trình độ nhất định thượng, đào hoa tạp diệu cũng là tham lang ác diệu. Ngoài ra, tham lang đối với Hóa kị tinh cũng rất mẫn cảm, không chỉ ... mà còn là tham lang tự thân Hóa kị, hay liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, đều làm ác diệu.
(ngũ) tham lang xấu vị thìn tuất tứ cung nhập miếu, ở thìn cung tuất cung, tham lang ngồi một mình, vũ khúc củng chiếu; cái này kết cấu, tối có thể bả tham lang là sự nghiệp ưu điểm phát huy, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh cập phụ bật khôi việt lộc tồn chờ, dễ dàng nhất thành đại cách cục. Thứ nhì còn lại là vũ khúc tham lang cùng độ, tức ở xấu cung vị cung, sai ai ra trình diện hỏa linh và chư cát, cũng dễ bạo phát, hoặc sự nghiệp có kiệt xuất biểu hiện. Tham lang hội vũ khúc, vô luận là nhị diệu cùng độ, hoặc tham lang ngồi một mình mà vũ khúc củng chiếu, hoặc tham lang thụ vũ khúc hội chiếu, đều có [tiên bần hậu phú] tính chất, tức sớm tuổi gian khổ, trải qua phấn đấu sau đó thành công, xấu vị thìn tuất tứ cung, nhất là như vậy. Nguyên văn nói [ba mươi tuổi hậu có thể phát], cũng là ý tứ này. Bất quá, nhược quả sớm vận may mắn, niên thiếu hưởng thụ, đa tiêu dao du, thì ba mươi tuổi sau đó, trái lại nhấp nhô khổ cực, trung lúc tuổi già thành tựu cũng xa xa không bằng.
(lục) tham lang mặc dù là đào hoa diệu, nhưng đái có một chút thần tiên tính chất, bởi vậy, nếu như tinh tượng phối hợp, tham lang tọa mệnh người, mỗi chủ trường thọ, thiên thọ cùng độ sai ai ra trình diện cát, nhất là như vậy. Nhưng nếu như không được cát diệu hóa giải, trái lại kình dương, đà la, Hóa kị, thiên nguyệt, thiên hư chờ gặp gỡ, thì [niên thiếu đa tai, mệnh không dài.] mà lại có thể là háo sắc miệt mài mà chết.
Tham lang tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Tham lang tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc hơi hoàng sắc. Viên trường mặt hình hoặc đa cốt. Nhập miếu người, thân đều mập mạp cao to. Lạc hãm người, hình tiểu mà thanh cao, tính tình không được thường; mà lượng đại, hảo thi ơn huệ nhỏ bé vu nhân; có sai lầm thì, mọi người mỗi ở lúc đầu hận thấu xương, chung thì lượng của; làm việc gấp gáp, hảo lộng xảo; có ham mê, tửu sắc yên đổ không chỗ nào bất hảo, không gì làm không được. Tham lang ở cung mệnh, thất sát trong người cung, hội sát diệu, thì có thâu hoa dâm bôn tác phong. Tham lang cung mệnh, phá quân thân cung, hội sát diệu, thì nam mệnh cuồng say hào đổ, thị sắc như mạng. Mà nữ mệnh cũng chủ bay bổng, bất an vợ, hảo giao giao hữu, có ham mê. Và văn xương, văn khúc, thiên hư, âm sát chờ tinh diệu hội chiếu, làm việc hư mà không thực, thiện xảo phiến. Và tử vi cùng độ, xưng là đào hoa phạm đế tọa, là chí dâm. Bất luận nam mệnh nữ mệnh, phàm tham lang ở cung mệnh, lúc rảnh rỗi diệu thiên hình người, trái lại chủ thanh bạch đoan chính. Tham lang ở cung mệnh, tam phương tứ chính vô sát tinh mà có cát diệu hội chiếu người, đều chủ là quân cảnh hoặc chính giới người trong sĩ. Tham lang ở dần cung, có sát tinh hội chiếu, chủ nhân thông minh, niên thiếu biểu dương, nhưng sự nghiệp mặc dù năng lực sáng lập, mà lao ngục tai hoạ và sự nghiệp tịnh lai. Tham lang lâm thân cung tọa mệnh, mộc phùng kim chế, năng lực lưu danh bách thế, cũng năng lực để tiếng xấu muôn đời, là một nhóm người chỉ trích phản đối, mà vừa là một nhóm người khác sở khâm phục tôn kính sùng bái; suốt đời sự nghiệp do gian khổ phấn đấu trung được lai, nhược hưởng thụ dâm nhạc, thì sự nghiệp lại đem ở yên vui trung mất đi. Vô sát tinh ác diệu hội chiếu, do tay không thành đại nghiệp. Hội sát tinh người, lao ngục tai hoạ, suốt đời đông tị tây tị, thường tẫn điềm toan đau khổ lạt. Tham lang ở ngọ cung, là mộc hỏa thông minh, thiện mưu kế, hùng khôn ngoan, tam phương tứ chính vô sát tinh ác diệu người, sự nghiệp cực đại, tả hữu kinh tế tình thế, nắm giữ tài chính quyền to; có sát diệu, cần phải ở thương giới mưu phát triển. Tham lang ở tị cung, thì và sao Liêm trinh cùng độ, chủ khéo đưa đẩy hoạt động, nhưng suốt đời tai gặp rất nhiều, nhưng đều có thể cởi nguy mà an. Tam phương tứ chính vô sát diệu ác tinh hội chiếu người, thì tất uy chấn biên cương, ra tương nhập tướng, nắm giữ trăm vạn hùng binh. Có sát tinh ác diệu hội chiếu người, chích nên ở thương giới sinh động, nhưng sở đi về người cũng đa quân cảnh chính giới nhân sĩ, duy nhất sinh phong ba rất nhiều nhĩ. Phàm tham lang tọa cung mệnh, ở tị người, thì thê cung Thiên phủ tinh triền độ, sao Vũ khúc củng chiếu, chủ có thê tái giá thê, đệ nhị thê tất thông minh đa tài, công việc quản gia có cách, mà năng lực giúp chồng người.
Phàm tham lang tinh lâm cung mệnh người, và cự môn, thái dương chờ tinh lâm cung mệnh người, tuyệt đối bất đồng. Cự môn, thái dương tinh ở lâm cung mệnh người, tuy không lệch lạc, mỗi dễ bị người chỉ trích (thiên lương, lộc tồn tinh tọa cung mệnh người cũng tương đồng), mà tham lang tinh tọa cung mệnh người, tức có sai lầm, kết quả cũng dĩ không giải quyết được gì, mà lại có đặc thù tác phong, có thể cùng oán thù người ở chung, cửu thì năng lực hóa oán thù.
Nữ mệnh tham lang tinh lâm cung mệnh người, hoặc là rượu, hoặc là đổ, hoặc có cái khác ham mê, mà lại có nhiều ham mê tôn giáo tín ngưỡng người. Nhập miếu người đều phú quý. Có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên phúc, thiên quan, thiên quý chờ tinh hội chiếu người, chủ quý. Có lộc tồn, hóa lộc, Hỏa Tinh, linh tinh củng chiếu người, chủ phú. Phàm tham lang tinh nữ mệnh lâm cung mệnh người, có trượng phu chí, tính tình cương nghị, nặng bộ lông, vượng phu ích tí. Nhưng lạc hãm người, nên kế thất nhà kề, bằng không có hình khắc rủi ro.
Đại hạn lưu niên tham lang tinh triền độ, vô sát hội, chủ khứ cũ canh tân, thơ rượu xã giao, tính tình khoái trá, sáng lập sự nghiệp, tiến tài lợi, thiêm nhân khẩu. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, thăng quan tiến tước. Phùng Hỏa Tinh, linh tinh người, canh đắc ý ngoại của tài. Nhược hội chiếu sát tinh, ác diệu, lạc hãm, Hóa kị người, nguyên nhân chính giao tế xã giao sinh tai phi, hoặc nhân ăn ý đánh bạc mà khuynh gia. Hội Hàm trì, thiên diêu người, nhân sắc sinh tai, mừng nhất sai ai ra trình diện việc vui hoặc hoài thai sinh sản, mà tai hóa cát tường vậy.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn đưa ra về tham lang ở mệnh hình cách, trong đó có nói: [nhập miếu người, thân đều mập mạp.] nhưng dựa vào người viết sở kiến, lại phi như vậy, tham lang nhập miếu của sĩ, rất nhiều vóc người trái lại không cao, nhưng cốt cách tráng kiện, hơn nữa hình nhỏ giọng cao, nguyên văn thuyết lạc hãm người tài như vậy, giá cũng không xác thực.
(nhị) tham lang tất ở tam phương hội thất sát, như tham lang ở mệnh, thất sát trong người, mỗi có [thâu hoa dâm bôn] của tượng, tức là nam nhân thiết ngọc thâu hương, làm ra có vi lễ giáo việc, ví dụ như, và hoa cúc nhuận nữ có tư tình, hoặc và những người khác thê tử có không thể cho ai biết sự. Nữ tính thì và nam nhân ở chung bỏ trốn. Bất quá, giá dĩ cung mệnh thân cung sai ai ra trình diện kình dương, đà la, thiên diêu, Hàm trì chờ mới là. Loại này nam nữ, ở cổ đại tất bị khinh bỉ, nhưng ở xã hội hiện đại, lại tựa hồ như là chuyện bình thường liễu.
(tam) liêm trinh có một thanh bạch cách, tham lang thủ cung mệnh, cũng có một [thanh bạch cách], hay đương tham lang và [thiên không diệu thiên hình] cùng độ, liền là nhập cách, cái này cách cục, ngay cả có kình dương đà la cập đào hoa chư tinh, hoặc thậm chí trở thành [hiện lên thủy đào hoa] cách, [phong lưu màu trượng] cách, cũng cận chủ tinh thần thượng dâm đãng háo sắc, thực tế hành động, cũng thủ quy thủ củ.
(tứ) tham lang tọa mệnh, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, mệnh tạo có lĩnh đạo tài, có nhân duyên, hơn nữa cổ đại dĩ tham lang là võ tướng ngôi sao, cho nên giá nhất kết cấu, chủ là quân cảnh giới nhân sĩ. Ở xã hội hiện đại, tham chánh cần nhất nhân duyên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cân đối các phương diện lợi ích, là các đảng phái sở tôn kính nhân vật, người như thế quá mức có tham chính tiềm năng, tham lang hội tứ phụ diệu, vừa lúc cụ bị cái này ưu điểm, sở dĩ thích hợp tham chính. Nhưng trên thực tế, phàm là tất cả cần người duyên là sự nghiệp, như tiêu khiển sự nghiệp, quan hệ xã hội chờ, đều thích hợp loại này tinh hệ mệnh tạo làm.
(ngũ) nguyên văn thuyết: [và tử vi cùng độ, xưng là đào hoa, phạm đế tọa, là chí dâm.] giá kỳ thực vô cùng giản lược, chỉ nhìn một cách đơn thuần giá nhị diệu cùng độ, cũng không chủ chí dâm, phải rất có kình dương, đà la, Hóa kị, văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, mới là chí dâm, dễ nhân sắc gây tai hoạ, hoặc nhân trầm mê nhục dục mà rách nát gia nghiệp.
(lục) tham lang ở cung mệnh, tam phương cũng tất sai ai ra trình diện phá quân, nếu như phá quân sở thủ cung viên cũng là thân cung, thì cách cục liền tương đối thấp hạ, canh sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị chờ, chủ [nam mệnh cuồng say hào đổ, thị sắc như mạng.] loại này mệnh cách nam tử, ham muốn hưởng thu vật chất và nhục dục quá sâu, canh sai ai ra trình diện Hàm trì, thiên diêu, tắm rửa chờ, càng như vậy. Nữ mệnh thì [bay bổng], khiếm khuyết gia đình ý thức trách nhiệm, hơn nữa bởi nhục dục tình dục thâm hậu, sở dĩ ở những người khác xem ra, liền có vẻ dâm đãng không kềm chế được. Bất quá, từ một cái góc độ khác khán, loại này nữ tử, cũng chỉ là xác nhận dục vọng của mình mà thôi, tịnh không có gì sai, [bất an vợ], chỉ vì các nàng là tôn trọng tự do, cũng không tưởng ràng buộc vu trong nhà, không muốn cấp tước đoạt nhân sinh kinh nghiệm. Liêm trinh cùng độ, mỗi ngày mã nhất là như vậy. [hảo giao giao hữu], là người này tham lang bản tính, tham lang căn bản là xã giao tinh diệu, từ bằng hữu quan hệ trung, thu được lớn nhất lạc thú, những người bạn nầy, đương nhiên cũng bao quát rất nhiều nam nhân, tham lang hóa lộc nhất là như vậy. [có ham mê], chỉ cần không phải hít thuốc phiện say rượu, thì ham mê tịnh không quá đáng, cổ nhân đối với lần này không cho là đúng, là bởi vì nữ nhân có ham mê, tựu dễ sơ vu gia vụ, bất năng hoàn toàn hiến thân cấp gia đình, bất năng hoàn toàn hiến thân cấp trượng phu.
(thất) văn xương, văn khúc là lễ nhạc ngôi sao, cũng chủ tài học, thế nhưng, đương chính diệu là tham lang đào hoa, thì xương khúc là được chuyển hóa thành đào hoa, văn nhã biến thành phong lưu đa tình, tính cách cũng lưu vu bay bổng, rất có [thiên hư, âm sát], thì trở nên tâm thuật bất chính, [làm việc hư mà không thực], là chỉ không có kế hoạch, cũng không thực tiễn, bền lòng bất túc, đến nỗi còn muốn chạy bàng môn tả đạo, đi tiệp kính, đi nét bút nghiêng, nếu vì văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, canh [thiện xảo phiến].
(bát) tham lang ở mệnh, vô sát sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nếu vì tham lang hóa lộc, thích hợp chính giới, cũng thích hợp làm quan hệ xã hội tiêu khiển sự nghiệp, nếu vì tham lang hóa quyền, thì nên quân cảnh bảo an.
(cửu) tham lang ở dần cung, đây là niên thiếu đắc chí tinh hệ, mệnh tạo rất là thông minh hiếu học, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, nhất là như vậy, cho nên mỗi khi năng lực vu học ở trường giai đoạn, cầm cờ đi trước, mới vào xã hội làm việc, biểu hiện ra chúng, cố xưng [niên thiếu biểu dương], canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chờ, nhất là như vậy. Thế nhưng, nếu như rất có kình dương, đà la và Hóa kị, thì phòng nhân quá mức tự tin, quá độ vênh váo tự đắc, trái lại sinh lao ngục tai ương.
(thập) tuy rằng tham lang ở thân cung tinh hệ tổ hợp, và dần cung tương đồng, nhưng tính chất lại có chỗ không bằng, mà lại ở giữa cũng hỗ phân biệt dị chỗ. Tham lang ở thân, nguyên văn đã nói ra kỳ ý nghĩa, ký có người thị kỳ vi anh hùng, cũng có người coi như là cẩu hùng, một thân của phương thức làm việc, rất được tranh luận, xã hội hiện đại trung, có cá biệt người trong hắc đạo, ký bị một số người coi là tượng gỗ, coi là nhân vật truyện kỳ, nhưng đồng thời bọn họ xúc phạm pháp luật và kỷ luật, không hề pháp hoạt động, quyền lực dục làm thương tổn tiểu thị dân, cũng có lương tri của sĩ sở trơ trẽn.
Canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chờ, kỳ tranh luận chỗ vưu đại. Thân cung tham lang, như sai ai ra trình diện cát không gặp sát, kỳ thành tựu tất là toàn bằng cá nhân phấn đấu mà được, dĩ sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt là nhiên. Sai ai ra trình diện kình dương đà la cập đào hoa tạp diệu, thì [hưởng thụ dâm nhạc], được mà phục thất, sát kị nặng thì suốt đời phạm quan phi, đến nỗi tứ hải phiêu bạt, rất có [lao ngục tai hoạ].
(mười một) tham lang ngọ cung thủ mệnh, tử vi tử cung củng chiếu, đây là [mộc hỏa thông minh] cách, sự nghiệp cục diện khá lớn, sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt, là đại lược hùng tài, có năng lực lãnh đạo, có thể đương quân cảnh đại thần, hoặc là tham chánh từ thương mà lực ảnh hưởng cực đại. Nhưng như sai ai ra trình diện kình dương đà la, thì dĩ [thương giới mưu phát triển] là nên, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh, có thể vu thương giới bạo phát. Sai ai ra trình diện sát tham chánh thì nhấp nhô, nhân duyên không tốt.
(mười hai) liêm trinh tham lang cùng độ tị cung, mệnh tạo tính cách hiếu động, thích kết giao bằng hữu, cố hữu [khéo đưa đẩy hoạt động] thuyết pháp, duy trừ phi làm và nghệ thuật, tiêu khiển có liên quan hành nghiệp, bằng không sự nghiệp cục diện không rộng, mà lại đa nhấp nhô chán nản, sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị, nhất là như vậy. Về phần có hay không [suốt đời tai gặp rất nhiều], thì muốn xem vận trình biến hóa mà định, nhưng khẳng định là, một thân sinh tuyệt không an định. Nguyên văn cho rằng tị cung liêm trinh tham lang, vô sát diệu ác tinh có thể [ra tương nhập tướng], giá phải sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt tam cát hóa chờ mới là, chủ có lĩnh đạo tài năng. Sai ai ra trình diện sát diệu ác tinh, nên có nhất nghệ tinh, từ thương cục diện cũng không đủ.
(mười ba) tị cung tham lang, cung phu thê tất Thiên phủ ngồi một mình, vũ khúc thất sát củng chiếu, chủ lưỡng độ hôn nhân, mà đệ nhị độ bỉ đệ nhất độ là giai, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chờ cát, kỳ khắc ứng với cũng ở đệ nhị hôn.
(mười bốn) nguyên văn vạch tham lang và thái dương cự môn lưỡng chủng tinh hệ phân biệt. Thái dương cự môn không dài vu nhân tế quan hệ, cho nên dễ bị người chỉ trích, nhưng tham lang lại khéo xử lý nhân tế quan hệ, đến nỗi phạm sai lầm cũng nhận được tha thứ, giá dĩ sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật cập tam cát hóa thành xác thực. Nhưng nếu như là sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn Hóa kị chư hung, liền không có loại này tính chất.
(mười lăm) nữ mệnh tham lang, và nam mệnh như nhau, đều là thuộc về [hỏa kỳ lân], có rất nhiều ham mê, sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị, là [là rượu, là yên, là đổ] chờ, sai ai ra trình diện mui xe, thiên vu, hóa khoa, địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ, thì là [tôn giáo tín ngưỡng], hoặc là yêu thích mệnh lý số tử vi dễ bốc thiền định chờ thần bí sự vật.
(mười sáu) nữ mệnh tham lang [nhập miếu người đều phú quý], quá khứ là nhân phu được quý, hiện đại thì có thể bằng thực lực cá nhân mà được phú quý, được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, Hỏa Tinh, linh tinh, chủ phú, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ quý. Cái đó và nguyên văn sở cử đại thể tương đồng.
(mười bảy) nữ mệnh tham lang, tất sai ai ra trình diện phụ diệu và tam cát hóa, thủy chủ [trượng phu chí, tính tình cương nghị, vượng phu ích tí]. Mà sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, cập đào hoa tạp diệu, thủy [nặng bộ lông], giá tức là chú ý tóc trang sức cập trang phục.
(mười tám) tham lang ở tị hợi cung lạc hãm, và liêm trinh cùng độ, giá tinh hệ tính chất bay bổng, bất lợi tình cảm và cập hôn nhân, cho nên [hình khắc rách nát] nói đến, nên chú ý tình cảm của mình sự.
(mười chín) tham lang tam phương, phần nhiều là phá quân và thất sát, cái này [Sát Phá Lang] kết cấu, chủ kịch liệt biến động, cho nên đại hạn lưu niên nhập tham lang cung hạn, chủ [khứ cũ thay đổi tân], cát thì tân bỉ cũ hảo, không được cát thì dũ thay đổi dũ phôi. Tham lang hóa lộc, hoặc rất có văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ [thơ rượu xã giao, tính tình khoái trá], kiến giải thiên không, Địa kiếp, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tam cát hóa, chủ [sáng lập sự nghiệp], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ [tiến tài lợi]. Sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, hồng loan, thiên ưa, hoặc liêm trinh Hóa kị cùng độ sai ai ra trình diện cát, có lúc chủ [thiêm nhân khẩu].
(hai mươi) tham lang ở cung hạn, hội tam cát hóa, có đúng hay không [thăng quan tiến tước], yếu thị ngôi sao gì diệu cát hóa mà định, như là tham lang hóa lộc, cận vi đa xã giao xã giao, tinh thần khoái trá, sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa lộc, thì lợi tài vận, sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, thì lợi cuộc thi.
(hai mươi mốt) tham lang hội Hỏa Tinh linh tinh vu cung hạn, cũng [hỏa tham cách] hoặc [linh tham cách], chủ [ngoài ý muốn của tài], nguyên cục cung mệnh tam phương tứ đang có giá cách cục, thì cung hạn sai ai ra trình diện đứng đầu khắc ứng với, có thể đột phát, nhưng nếu như nguyên cục hỏa tham linh tham không ở cung mệnh tam phương tứ chính, thì cận vi phát tiểu tài.
(hai mươi hai) tham lang ở cung hạn, sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị, tính chất bất lợi, chủ [nhân giao tế xã giao sinh tai phi], hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [ăn ý đánh bạc] chiêu tổn hại, thế nhưng phủ [khuynh gia], yếu thị nguyên cục cung mệnh mà định.
(hai mươi ba) tham lang ở cung hạn, chỉ thấy Hàm trì, thiên diêu, cũng không nguyên nhân chính sắc sinh tai, khả năng chỉ là có một chút không đạo đức gặp gở, canh sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị thủy chủ sinh tai. Dục chủ [việc vui], như hôn nhân, thì muốn gặp văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa; dục chủ [hoài thai sinh sản], thì dĩ liêm trinh Hóa kị cùng độ là xác thực.
Nguyên văn: Phàm thân, tí, thìn năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở tử cung người; dần, ngọ, tuất năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở ngọ cung người;
Hợi, mão, vị năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở mão cung người; tị, dậu, xấu năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở xấu cung người; đều chủ thái độ làm người tính tình ham món lợi nhỏ, phẩm hạnh bất chính, có ham mê, khuynh phá sản sinh, hoặc có đi thiết trộm đạo hành vi, mà lại là ý nghĩ không rõ, bất minh thị phi, hắc bạch điên đảo, ân oán bất minh, không lý trí, vô lý tính người đó, có cát hội giảm bớt.
Bình chú:
Nguyên văn đưa ra tứ trường hợp, giá xưng là tham lang nhập vượng cung, bất quá, nguyên văn miêu tả, phải là canh sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, âm sát, thiên hư, kiếp sát, thiên diêu chờ mới là, mệnh tạo dễ để thỏa mãn cá nhân lý tưởng, không từ thủ đoạn, hại người ích ta, thậm chí không tiếc lấy thân thử nghiệm, nhưng không gặp kể trên chư hung, chỉ là trong lòng dục vọng sâu nặng, còn có thể điều khiển tự động, mà đối với sự nghiệp, cũng toàn thân đầu nhập, dũng không thể đỡ, duy vận thế không phối hợp nói, mỗi khi ngăn trở cảm rất nặng.
Phải chú ý là, [tị, dậu, xấu năm sinh], vượng cung là ở [xấu cung], không ở dậu cung, giá cần phải chú ý, cũng không phải là in ấn của lầm.
Tham lang ở huynh đệ cung
Nguyên văn: Tham lang nhập miếu lâm huynh đệ cung, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ huynh đệ sự hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, cho nhau chơi trò chơi; chủ có huynh đệ ba người. Tử vi cùng độ, hai người. Liêm trinh cùng độ, một người, hoặc bất hòa. Hội chiếu vũ khúc người cô đơn, hoặc dị mẫu sở sanh. Tham lang lạc hãm, chủ cũng có mẫu huynh đệ. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, cô đơn hoặc có hình khắc bất hòa.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít phân tranh khóe miệng, nhưng cũng đều tự có tư tâm, trợ lực bất túc, phải sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thủy chủ [sự hòa thuận] cập [giúp đỡ cho nhau], [cho nhau chơi trò chơi]. Nếu như là tham lang hóa lộc, mà lại không gặp kể trên tứ cát, chỉ là [cho nhau chơi trò chơi] tính chất, có thể cộng phú quý, không thể cộng hoạn nạn.
(nhị) tham lang ở huynh đệ cung ngồi một mình, chủ [huynh đệ ba người], canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, thì nữ nhi đa nhi tử ít, duy giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi. Tử vi tham lang cùng độ, thì chủ [hai người], sai ai ra trình diện cát diệu thì huynh đệ có thể dựa vào, sai ai ra trình diện sát diệu thì bị hạn chế và ngầm chiếm. Liêm trinh tham lang, chủ huynh đệ tỷ muội con số rất thưa thớt, có hình khắc, ít nhất là đây đó [bất hòa], liêm trinh Hóa kị cập tham lang Hóa kị, vưu xác thực, như rất có hỏa linh dương đà cập đào hoa tạp diệu, thì có cùng cha khác mẹ hoặc có cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.
(tam) sao Vũ khúc là quả ở lại, bởi vậy, tham lang ở huynh đệ cung, không thích hội vũ khúc, cùng độ hoặc củng chiếu cũng không cát, rất có sát diệu Hóa kị, tự thân thường thường là độc thân tử nữ, ở trong nhà cảm [cô đơn], sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu cập tả phụ hữu bật người, mỗi chủ có cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.
(tứ) tham lang lạc hãm, tức ở tị hợi cung và liêm trinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu cập đào hoa tạp tinh, cập tả phụ hữu bật, tài chủ [dị mẫu huynh đệ], ở hiện đại, cũng khả năng chủ dị phụ huynh đệ.
(ngũ) tham lang sai ai ra trình diện chư sát hình, chủ [cô đơn hoặc hình khắc bất hòa], nhưng nếu như chỉ thấy Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, thì là hỏa tham linh tham cách cục, chủ huynh đệ đột phát, nhưng tự thân lại vị tất thụ huệ.
Tham lang ở cung phu thê
Nguyên văn: Tham lang lâm thê cung chủ hình khắc, dĩ trì hôn hoặc trước khi cưới sổ gặp trở ngại trắc trở, hoặc có phá hư người là nên, bằng không chủ cứng rắn khắc. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, chủ mềm khắc (ly dị). Cứng rắn khắc, tam thê của mệnh. Hội chiếu Hàm trì, thiên diêu, liêm trinh, Hóa kị người, chủ có màu hồng phấn tranh cãi, hoặc hồng thiếp diệt thê, bằng không hình khắc, hoặc tiên sinh nữ hậu sinh, hoặc cực trì có con người có thể miễn hình phạt khắc. Nữ mệnh phu cung tham lang tinh triền độ người, hình phạt chính khắc ly cư, trượng phu có gặp ở ngoài người có thể miễn, nên kế thất nhà kề, hoặc có con hậu có thể miễn hình phạt ly, hoặc trường phối trì giá.
Bình chú:
(nhất) tham lang là chính đào hoa tinh, không thích nhất triền tựu là cung phu thê, bởi vì cung phu thê đối với đào hoa cực kỳ mẫn cảm, đào hoa hiện tượng xuất hiện, đối với hôn nhân ổn định hài hòa, nhất định tạo thành trùng kích.
(nhị) tham lang ở cung phu thê, tất dĩ sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thủy hình phạt chính khắc, nhẹ thì tình cảm không được mục, bằng mặt không bằng lòng, gặp lại tử biệt tai bệnh. Duy [trì hôn hoặc trước khi cưới sổ gặp trở ngại trắc trở], tài khả miễn khắc. Nguyên văn nói mềm khắc cứng rắn khắc, cận tác tham khảo. Có hay không tam thê của mệnh hoặc tam phu của mệnh, cũng yếu thị vận trình phát triển mà định, bất năng quơ đũa cả nắm.
(tam) tham lang tinh vô luận là ở đâu một cung độ, đều đối đào hoa tạp diệu mẫn cảm, ở cung phu thê vưu quá mức, cho nên [hội chiếu Hàm trì thiên diêu liêm trinh Hóa kị], chủ hôn tiền quan hệ phức tạp, hôn hậu thì quan hệ không ổn định, có bên thứ ba, thậm chí ly dị tái giá tái giá, [ái thiếp diệt thê], [đào hoa tranh cãi]. Về phần nguyên văn nói của tiên sinh nữ hậu sinh, người viết cá nhân cũng không gật bừa loại này trưng nghiệm, dù sao giá là cung phu thê, điều không phải cung tử nữ, tính chất không thể lẫn lộn.
(tứ) nữ mệnh tinh bàn trung, cung phu thê tham lang triền độ, nhất là bất lợi, vị hôn phu đối hôn nhân mỗi không trung thành, ở cổ đại có thể ba vợ bốn nàng hầu, hiện đại thì yếu chịu được kỳ ngoài giá thú tình, bằng không ly dị. Tham lang ở tí ngọ cung, tính chất nhất là như vậy, nên [trường phối trì giá], tức cá nhân ở hơn ba mươi tuổi sau đó lo lắng hôn sự, hoặc và bỉ tự thân lớn tuổi mười năm bát tài nam tử thành thân.
(ngũ) phía trước cũng tằng đề cập qua tham lang [thanh bạch cách], đương tham lang và địa không, Địa kiếp, bầu trời, thiên hình chờ tinh cùng độ, giá cái tinh hệ đối cung phu thê ý nghĩa vưu đại, chủ hôn nhân ổn định.
Tham lang ở cung tử nữ
Nguyên văn: Tham lang tinh và cung tử nữ, hội chiếu Hàm trì, thiên diêu người, tiên hoa hậu tí, hoặc kế thất nhà kề sống chết. Tham lang nhập miếu người, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba người đã ngoài. Vũ khúc cùng độ người, ba người. Tử vi cùng độ người, trì được hai người. Liêm trinh cùng độ, hai người. Hóa kị người, tử nữ đa bệnh đa tai, cần phải cho làm con thừa tự. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, đẻ non khó sinh hoặc hình khắc mổ.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung tử nữ, nhân đào hoa chủ nữ tính, cho nên đa chủ tiên sinh nữ nhi hậu sinh, không chỉ ... mà còn hội chiếu [Hàm trì, thiên diêu], hay cái khác đào hoa tạp diệu như hồng loan, thiên ưa, cũng có đến đây tính chất, chủ [tiên hoa hậu tí]. Ở cổ đại, giá tinh hệ chủ chính thất có nữ vô tí, chỉ có thể đi qua nhà kề sống chết.
(nhị) tham lang ở xấu vị thìn tuất tứ cung nhập miếu, sai ai ra trình diện tứ phụ diệu, nhất là được tả phụ hữu bật, chủ tử nữ con số khá nhiều, có thể ở [ba người đã ngoài], nhưng giá chỉ có thể tác tham khảo, thực tế có thể xa nhiều con số này, ở xã hội hiện đại, nhân tránh thai thi thố lưu hành, cho nên cũng đa không chính xác.
(tam) tử vi tham lang cùng độ, chủ [trì được], nếu như thiên thọ cùng độ, càng như vậy, tự thân và tử nữ niên kỉ kỷ, có khoảng cách rất lớn.
(tứ) tham lang và liêm trinh cùng độ, chủ có tử nữ [hai người], giá cái tinh hệ hình khắc tính chất nặng nhất, dễ sinh ly tử biệt, dĩ sai ai ra trình diện sát diệu lộc tồn thiên mã Hóa kị chờ là xác thực. Nhất là liêm trinh Hóa kị, vưu chủ [tử nữ đa tai đa bệnh], tham lang Hóa kị hình khắc hơi nhẹ. Vô luận na nhất tham lang tổ hợp, gặp hỏa linh dương đà hình chờ hung, tinh đều có đẻ non sinh non khuynh hướng.
Tham lang tinh lâm cung tài bạch
Nguyên văn: Tham lang tinh lâm cung tài bạch, mừng nhất và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng triền, chủ phú hậu, chủ hoành phát, hoặc đắc ý ngoại của tài. Hóa kị tinh thì chủ thao hao tâm tốn sức. Hội thiên không cướp, đại hao tổn, tài lai tài khứ. Mừng nhất lộc tồn, hóa lộc hội chiếu, tài lộc sung túc. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, ký phú mà lại quý. Và kình dương, đà la, đại hao tổn, thiên không cướp cùng hội, nhân đánh bạc ăn ý hoặc cái khác ham mê khuynh gia. Gia hội hồng loan, thiên ưa, liêm trinh, thiên diêu, âm sát, Hàm trì người, nhân sắc phá sản. Cùng trời nguyệt tinh hội chiếu người, nhân bệnh tổn hại tài.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung tài bạch, chủ phú không được chủ quý, mừng nhất được lộc tồn, hóa lộc, chủ [tài lộc sung túc], mặc dù không nhất định sẽ thành đại phú, nhưng là tài nguyên như LƯU, suốt đời có tài có thể dùng. Giá nhất cách cục so sánh nên kinh thương. Mặt khác, tham lang cũng mừng đến Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, trở thành [hỏa tham cách] hoặc [linh tham cách], chủ [phú quý, chủ hoành phát, hoặc đắc ý ngoại của tài]. Kỳ tài vận tương đối thật lớn, bất quá, nhược rất có kình dương, đà la, Hóa kị, ở tam phương tứ con dòng chính hiện, dục chủ phát không kiên nhẫn cửu. Dễ hoành được hoành thất, chỉ có trên giấy phú quý, như phù dung sớm nở tối tàn. Tham lang ở cung tài bạch, tối cát kết cấu là sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc và Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, mà lại tam phương tứ chính không gặp dương đà kị cập thiên không cướp đại hao tổn, sẽ thành đại phú mà năng lực dành dụm.
(nhị) tham lang không thích hội Hóa kị, tham lang Hóa kị chủ cầu tài đa sinh cạnh tranh, [lao tâm phí thần], hội vũ khúc Hóa kị thì bất lợi tài vận, có khuyết rách nát của tượng; liêm trinh Hóa kị cũng có đồng loại tính chất. Nếu như sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị, mà lại có kình dương, đà la, thiên hình chờ, canh nguyên nhân chính tài sinh tai.
(tam) tham lang và địa không Địa kiếp đại hao tổn hội, là tài lai tài khứ của tượng, nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, được bạo phát trình độ đại, nhưng lại cấp tốc rách nát, mà lại khó có thể ngóc đầu trở lại.
(tứ) tham lang hội tam cát hóa, tuy nói là [ký phú mà lại quý], nhưng không có lộc tồn hỏa linh, còn là tài phú bất túc, quý khí thì có thừa.
(ngũ) tham lang hội dương đà thiên không cướp đại hao tổn, chủ đánh bạc ăn ý khuynh gia, cho nên giá nhất cách cục người, không thích hợp làm tài chính đầu tư hoạt động, cũng nên tránh cho các loại hình thức sao mại hoạt động.
(lục) tham lang hội chư đào hoa tạp diệu, chủ [nhân sắc phá sản], giá nhưng chỉ nói ra trong đó điềm xấu một mặt, nếu như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, tam cát hóa chờ, thì thích hợp khác giới phát tài, làm phục vụ khác giới hành nghiệp, hoặc kinh doanh dĩ khác giới là đối tượng sinh ý. Ví dụ như, nữ tính kinh doanh phục vụ nam tân Phần Lan xoa bóp phòng tắm, nam tính bán nữ nhân ngực đồ lót chờ. Mặt khác, tham lang hội chư đào hoa, cũng nên làm tiêu khiển sự nghiệp.
(thất) tham lang thiên nguyệt cùng độ, canh sai ai ra trình diện kình dương đà la Hóa kị, phương chủ [nhân bệnh tổn hại tài], nhưng nếu có lộc tồn, hóa lộc, Hỏa Tinh, linh tinh, thì có thể kinh doanh thuốc nghiệp phát đạt, hoặc kinh doanh và khỏe mạnh bảo vệ sức khoẻ có liên quan sinh ý.
Tham lang ở tật bệnh cung
Nguyên văn: Tham lang và tử vi tinh cùng độ, ở mão, dậu cung hội sát diệu, chủ ý dâm, thủ dâm, bao bì trường, duy dĩ Hóa kị tinh người là là, tịnh chủ âm khuy dương thăng, dương ủy cập dạ dày đau nhức chờ chứng. Ở dần, thân nhị cung, cũng chủ phải đau âm hư. Ở tị, ngọ cung chủ xuất tinh trong mơ cập nhân sắc lấn tới của tật bệnh. Nữ mệnh thì chủ đau bụng kinh, thời gian hành kinh không chính xác, tử cung chênh chếch, phải đau, đái bệnh bệnh kín. Tham lang ở tật bệnh cung, và kình dương, đà la, Hỏa Tinh hội, chủ có trĩ bệnh. Tham lang, liêm trinh cùng độ, gặp Hỏa Tinh, chủ can dạ dày khí đau nhức, đầu cháng váng đau nhức phong, thiếu máu chờ chứng. Phàm tham lang tinh lâm tật bệnh cung, đều chủ can dạ dày bất hòa, đầu cháng váng bực mình hoặc da có bạch sắc tiển ban. Hội kình dương, Hỏa Tinh người, đa sưng máu tai ương hoặc nhân bệnh mổ.
Bình chú:
(nhất) tham lang ngũ hành thuần dương mộc, dương mộc ở trung y học lý là can đảm, cho nên vu tật bệnh trong cung, cơ bản tính chất dù cho chủ giá một loại tật ách, bất quá, tình huống cụ thể cũng thay đổi thất thường, thị tinh hệ làm sao phối hợp mà định. Mặt khác, tham lang là đào hoa tinh, cho nên cũng chủ tính cơ năng tâm bệnh, sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu vưu xác thực.
(nhị) tham lang và tử vi cùng độ, xưng là [đào hoa phạm chủ], vưu chủ hòa tính có liên quan bệnh, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thường chủ tính dục tràn đầy, cố hữu quá độ [ý dâm, thủ dâm] vân vân huống, nhân dễ bởi vậy dẫn phát cái khác khuy hư của chứng. Canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, vưu xác thực. Tử vi tham lang, canh sai ai ra trình diện Hóa kị, như tham lang Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị chờ, chủ hư hỏa đưa tới tính công năng tăng cường, tức [âm khuy dương thăng] ý, cũng bởi vậy khiến cho thận hư hàn của tượng, như thắt lưng đầu gối bủn rủn, bệnh di tinh, hoạt tinh chờ. Cũng chủ dương héo, giá là bởi vì miệt mài quá độ gây ra. Loại này tâm bệnh, vu nữ tính tương đối rất nhỏ, chủ thời gian hành kinh bệnh, như nguyên văn nói.
(tam) tham lang và sát diệu gặp gỡ, chủ trĩ bệnh. Bất quá, nếu là tham lang ngồi một mình, đà la cùng độ, đối cung vũ khúc thì và Hỏa Tinh cùng cung củng chiếu, giá liền là tham lang mộc sinh vượng Hỏa Tinh của hỏa, tổn thương vũ khúc âm kim, âm kim chủ phế, cho nên là bệnh phổi, đây cũng không được chủ trĩ mắc.
(tứ) tham lang liêm trinh cùng độ, chủ [can dạ dày khí đau nhức] chư tật, nhưng dựa vào cá nhân trưng nghiệm đoạt được, đây là tính cơ năng tâm bệnh mạnh nhất tinh hệ, nguyên văn nói, chỉ có thể tham khảo.
Tham lang ở cung thiên di
Nguyên văn: Tham lang là thơ rượu ứng thù tinh diệu, ở cung thiên di, hội cát diệu hóa ngôi sao may mắn người, chủ tại ngoại vui sướng, mà lại đa ham mê phương diện xã giao, hảo đổ người đa đổ giao hữu, hảo tửu người đa bạn rượu, hảo tôn giáo người đa tôn giáo phương diện của xã giao. Hội tả phụ, hữu bật, hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, canh biết dùng người duyên, biết dùng người của ủng hộ kính yêu. Ở tị, hợi cung, thì không bận chuyện lục, tham lang ở cung thiên di, hội kình dương, đà la, đại hao tổn, thiên không cướp, chủ xuất môn có tai hoạ, hoặc tao ngộ trộm cướp thâu thất vân vân. Gia hội Hàm trì, thiên diêu, hoặc và liêm trinh cùng độ người, chủ xuất môn nhân sắc tao tai hoặc gặp phụ nữ hãm hại, nhưng dĩ lạc hãm Hóa kị người họa nặng. Hội chiếu ngôi sao may mắn, vẫn có thể hưởng lạc, Hóa kị mỗi dễ bị người đoạt ái, hóa cát người vô hại.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung thiên di, nhân tham lang là giao tế ngôi sao, cho nên chủ tại ngoại đa xã giao xã giao, cát thì bởi vậy được tài được trợ lực được hưởng thụ, không được cát thì nhân xã giao sinh tai, hoặc trầm mê vu hoa tửu sắc dục, đến nỗi rách nát gây tai hoạ.
(nhị) tham lang ở cung thiên di, chủ tại ngoại kết giao rất nhiều bằng hữu, mà lại đến từ ngũ hồ tứ hải, tam giáo cửu lưu, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, con số càng nhiều, mà lại có trợ lực, hoặc gặp quý nhân, ở sự nghiệp phương diện có hài lòng bang trợ, hơn nữa cũng hưởng thụ ứng thù lạc thú. Canh sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, vưu chủ tại ngoại bị người kính trọng, bằng hữu càng nhiều.
(tam) tham lang và Hóa kị, kình dương, đà la cùng cung, chủ thật tốt đổ hảo ăn ý của giao hữu; hội địa không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu, hóa khoa, chủ [đa tôn giáo phương diện của xã giao].
(tứ) tham lang hội tả phụ, hữu bật, chủ tại ngoại bằng hữu đông đảo, nhưng như rất có chư sát kị, thì đa bằng hữu cũng phần nhiều là phi phân tranh, hoặc là kết giao tổn hại giao hữu. Sai ai ra trình diện tam cát hóa, chủ bị người kính trọng, bất quá, nếu là tham lang hóa lộc, mỗi nguyên nhân chính hùng hồn tốn hao mà bị người hoan nghênh.
(ngũ) tham lang ở tị hợi cung, liêm trinh cùng độ, có ở đây không sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa dưới tình huống, chủ [vô sự bận rộn], hình như có rất nhiều hoạt động, rất nhiều công tác, nhưng đối với sự nghiệp cập sinh hoạt các phương diện, đều một có chỗ tốt gì, mà sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp đào hoa chư tinh, thì bất lương phản ứng rất lớn.
(lục) tham lang và chư sát đại hao tổn hội, [xuất môn có tai], hoặc [tao ngộ trộm cướp thâu thất], tỉ mỉ phân chia, còn lại là hội đà la, kình dương, chủ xuất môn có tai, mà kiến giải thiên không, Địa kiếp đại hao tổn, thì chủ mất tiền.
(thất) tham lang và đào hoa chư tinh hội, không gặp sát diệu Hóa kị chư hung, cận vi háo sắc phong lưu, canh sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị chờ, thủy chủ [nhân sắc tao tai], nghiêm trọng nhất, là thành hiện lên thủy đào hoa cách, hoặc thành phong trào lưu màu trượng cách, về phần [phụ nữ hãm hại], tức là sai ai ra trình diện tiểu nhân ý, sai ai ra trình diện âm sát, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thiên diêu, thiên hư chờ, vưu chủ khắc ứng với, nhất là nam nhân thụ nữ tính mỹ sắc sở dụ. Bất quá, tham lang hội đào hoa, như rất có phụ bật khôi việt xương khúc, nhưng không thấy chư sát kị, thì chủ [hưởng lạc], hưởng thụ tình dục phong lưu của nhạc.
(bát) tham lang Hóa kị, nhu sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu cập xương khúc, thủy chủ bị người đoạt ái; nhược hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì chủ mất tiền.
Tham lang lâm cung Nô bộc
Nguyên văn: Tham lang lâm cung Nô bộc, hội hồng loan, thiên diêu, đà la, âm sát, đại hao tổn, đa rượu thịt của giao hữu. Và vũ khúc, kình dương, Hỏa Tinh, Hóa kị hội chiếu, thụ bằng hữu của hãm hại hoặc người thủ hạ của liên lụy, phần nhiều là phi, đa tranh cãi, lắm lời lưỡi; hoặc nhân màu hồng phấn mà tranh, hoặc nhân tiền tài mà tranh. Nhược tham lang nhập miếu, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên vu, thiên phúc, ân quang hội chiếu người. Chủ giao hữu quảng đa, thụ bằng hữu của hoan nghênh, hoặc thụ bằng hữu của ủng hộ. Và thiên không cướp, thiên nguyệt, cướp sát, đại hao tổn, sát tinh hội chiếu, nhân giao hữu rủi ro. Hội lộc, khoa, quyền người, chủ bị người coi trọng, kính ngưỡng, ủng hộ.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung Nô bộc, cơ bản tính chất may mắn, chủ bằng hữu đông đảo, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị hình hao tổn, thì không tổn hại, tuy là rượu thịt sống phóng túng chi giao, nhưng cận vi lãng phí thời gian xã giao mà thôi, bất trí vu sinh tai gây. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, thì bằng hữu càng nhiều, xã giao rộng hơn, nhưng nhưng không được chủ trợ lực hoặc quý nhân.
(nhị) tham lang có đào hoa tính, cho nên không thích hợp canh sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, sai ai ra trình diện của canh sai ai ra trình diện đà la âm sát đại hao tổn chờ, không chỉ ... mà còn là đa rượu thịt chi giao, hơn nữa cũng dễ thụ kỳ sở luy.
(tam) tham lang và vũ khúc cùng độ, hoặc tham lang ngồi một mình mà vũ khúc củng chiếu, nhân vũ khúc cụ sát khí, lại càng không ưa rất có Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị, bằng không chủ [thụ bằng hữu của hãm hại hoặc người thủ hạ của liên lụy], vũ khúc Hóa kị chủ mất tiền, liêm trinh Hóa kị chủ thương cảm tình, rất có thiên không cướp cũng chủ tổn hại tài; tham lang Hóa kị thì bằng hữu thuộc hạ trái lại thành mình đối thủ cạnh tranh. Nếu như nguyên cục cung Nô bộc không được cát, thì lưu niên gặp gỡ thuật tinh hệ vu cung Nô bộc, chủ khẩu thiệt, thị phi các loại. Canh gặp đào hoa tạp diệu, chủ [màu hồng phấn mà tranh]. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, kiếp sát chờ, chủ [tiền tài mà tranh].
(tứ) tham lang nhập miếu, tức là và vũ khúc cùng độ hoặc đối củng, rất có nguyên văn nói cát diệu, chủ [giao hữu quảng đa], kỳ sở dĩ thụ bằng hữu hoan nghênh và ủng hộ, có thể từ [thiên vu, thiên phúc, ân quang] tam diệu biết được, thiên vu hội khôi việt chủ hùng hồn và cho, ân quang chủ danh khí, thiên phúc thì là cá nhân phúc khí. Tam diệu tịnh sai ai ra trình diện, thì tự thân ký hưởng thụ bằng hữu của nhạc, cũng nhân đối với bằng hữu trọng nghĩa khinh tài mà thụ yêu thích.
(ngũ) tham lang hội chư sát diệu thiên không cướp, rất có thiên nguyệt kiếp sát đại hao tổn chờ, nhân giao hữu rủi ro, nhưng phá, mỗi khi là bị buộc, cũng không phải là tự nguyện nỗ lực.
(lục) tham lang ở cung Nô bộc được tam cát hóa, tính chất và ở cung thiên di không sai biệt lắm.
Tham lang tinh lâm sự nghiệp cung
Nguyên văn: Tham lang tinh lâm sự nghiệp cung, chủ nhân vu giao tế xã giao trung thành sự nghiệp, như phương diện ngoại giao, doanh nghiệp phương diện hoặc sáng lập tiêu khiển phương diện việc nghiệp. Như tam phương tứ chính vô sát diệu, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ tiến thân võ đài chính trị. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, thiên vu, ân quang, thiên quan, ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ là chính giới người tâm phúc, quan tước hiển hách. Và Hỏa Tinh, linh tinh, vũ khúc chờ tinh hội chiếu người, chủ nắm giữ binh phù, quốc gia xã hội của cột trụ. Và tử vi cùng độ, có phụ tinh, năng lực văn năng lực vũ. Hội sát tinh người, dĩ ở thương trường trung mưu tiến thủ là nên. Và thiên không cướp cùng độ, dĩ sáng lập nhà xưởng thực nghiệp là nên. Đại hao tổn, Địa kiếp cùng độ, sự nghiệp đa xóc nảy, đa chi tiết.
Bình chú:
(nhất) tham lang là giao tế ngôi sao, ở sự nghiệp cung, cơ bản nhất tính chất, hay làm và giao tế hữu quan, và xử lý nhân tế quan hệ có liên quan công tác, nguyên văn đã cụ ra ba loại, tức: Ngoại giao, doanh nghiệp, tiêu khiển. Kể trên ba người, cũng có thể gia dĩ phân chia: Tham lang hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, nên ngoại giao hoặc chính giới; sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, sẽ không địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, nên doanh nghiệp; hội văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, nên tiêu khiển.
(nhị) tham lang tam sai ai ra trình diện sát mà được tam cát hóa, [chủ tiến thân võ đài chính trị], là bởi vì hóa lộc người năng lực mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hóa quyền thì được người tôn kính ủng hộ, có uy vọng, có áp lực, hóa khoa thì có học thức, ba người gồm nhiều mặt, đây là hiện đại võ đài chính trị đa nhu quân lương.
(tam) tham lang hội chư cát diệu, có thể là [chính giới người tâm phúc], chính là bởi vì có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền duyên cớ.
(tứ) tham lang hội hỏa linh vũ khúc, nguyên văn nhưng dĩ nên quan võ độ lớn của góc xuất phát, cố hữu [nắm giữ binh phù] suy đoán, nhưng hỏa tham cách và linh tham cách, chủ tiền tài phương diện có thể đột phá, mà sao Vũ khúc cũng tài diệu, cho nên xã hội hiện đại trái lại lợi cho doanh thương, hoặc làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác. Hoặc làm tài chính đầu tư, nhưng phải không gặp kình dương đà la Hóa kị mới là.
(ngũ) tử vi tham lang cùng độ mão cung dậu cung, được phụ tinh, tức là được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt tứ diệu, chủ [năng lực văn năng lực vũ], thực tế là chỉ năng lực lãnh đạo mà nói. Nếu như sự nghiệp cung vô chính diệu, tá tinh an cung mà được tử vi tham lang, bỉ tử tham ở nguyên cung thủ sự nghiệp cung là giai, bởi vì nguyên cung tử vi tham lang, sở hội chỉ là vũ khúc phá quân và liêm trinh thất sát, tá tinh an cung, thì lại sẽ Thiên phủ và thiên tướng, trở thành [phủ tướng triêu viên] cách. Tử vi tham lang, nếu không hội phụ tinh, trái lại sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa, hoặc rất có dương đà Hóa kị chư hung, thì là đào hoa phạm chủ, nam mệnh cật nữ nhân đem cơm cho, nữ mệnh lưu lạc phong trần. Không làm cát luận.
(lục) tham lang ở sự nghiệp cung, hội sát diệu cũng không nhất định toàn bộ hung, cho dù là sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị, cũng cận tăng sự nghiệp cạnh tranh tính mà thôi, bởi vậy, [dĩ ở thương trường trung mưu tiến thủ là nên], quay về với chính nghĩa hoạt động thương nghiệp, cạnh tranh luôn luôn kịch liệt. Chỉ cần có thể thuận theo vận thế, ở cát lợi cung hạn đột phá, có ở đây không cát cung hạn ổn thủ, nhưng có thể có làm là.
(thất) tham lang hội địa không Địa kiếp, nguyên văn cho rằng thích hợp [sáng lập nhà xưởng thực nghiệp], giá thực tế là chỉ tất cả và khoa học kỹ thuật công nghệ có liên quan hành nghiệp, nếu như cách cục không cao, thì nên có nhất nghệ tinh, như điện công, thủy hầu sửa chữa chờ. Tham lang thiên không cướp, cũng nghệ thuật tổ hợp, nhất là và liêm trinh cùng độ, vưu thích hợp thị giác nghệ thuật hành nghiệp, như chụp ảnh, trang phục mốt thiết kế, hội họa, bên trong thiết kế chờ. Rất có đào hoa tạp diệu, có thể làm nghề giải trí. Vô đào hoa tạp diệu mà có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các chờ, thì nên phát minh chuyên nghiệp, đương công nghệ nhà vẽ kiểu. Nhưng tham lang hội thiên không cướp, rất có đại hao tổn, thì không được chủ nghệ thuật hoặc công nghiệp, trái lại dễ rủi ro, [sự nghiệp đa xóc nảy], nhưng nhưng dĩ có nhất nghệ tinh là giai, có thể giảm bớt cuộc sống phiêu lưu.
Tham lang ở cung điền trạch
Nguyên văn: Tham lang nhập miếu, và hỏa linh hai sao cùng độ, có thể chiếu, chủ năng tự nghĩ ra cơ nghiệp, nhưng chỗ ở của phòng ốc mỗi đều có hư hao trải qua sửa chữa người. Và Hỏa Tinh cùng độ, hội sát tinh, đại hao tổn hoặc thiên không cướp người, chủ gặp binh tai hỏa thiêu. Hội chiếu ngôi sao may mắn người, là sợ bóng sợ gió. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn hội chiếu, chủ sản nghiệp dày. Và hồng loan, thiên ưa, phượng các hội chiếu, thì phòng ốc mỹ quan. Tham lang tinh ở cung điền trạch, chủ đa tản ít tụ. Lạc hãm Hóa kị tinh người, thì nhân điền sản phòng ốc sinh thị phi.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung điền trạch, kỳ cơ bản tính chất bất lợi, chủ do mỹ hảo mà hướng hư hao phương diện biến hóa, cụ thể nói của, hay dời mà ở chất làm ngày càng sa sút, ví dụ như, nhà lớn biến nhỏ phòng, tân lâu thay đổi cũ lâu các loại, nếu như là không dời đi thiên, thì nhà lầu tiệm sai ai ra trình diện hư hao.
(nhị) tham lang và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ cung điền trạch, cũng có thể coi là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, chủ năng có đột nhiên đưa nghiệp cơ hội, kỳ [tự nghĩ ra cơ nghiệp] là tình cờ.
(tam) tham lang Hỏa Tinh cùng độ mà chủ hỏa thiêu ngôi sao hệ, phải dĩ lưu niên là xác thực, ở nguyên cục và đại hạn giai không xác thực. Bất quá, phải rất có lưu niên kình dương hoặc đà la, xung hội nguyên cục đại hạn kình dương đà la mới là. Mà lưu niên đại hao tổn cũng sẽ phải nhập cung điền trạch.
Như không cùng Hỏa Tinh cùng độ, cũng linh tinh cùng triền, cũng có đồng nhất khắc ứng với. Về phần binh tai, giống nhau khắc ứng với ít, nhưng cũng có một chút rất tình huống đặc thù, ví dụ như, lân gia trụ liễu đại thiết, cảnh sát vây công đối phương, đến nỗi hại tới cá trong chậu, mọi việc như thế. Bất quá, loại này tinh hệ chỉ cần canh sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thì ảnh hưởng không lớn, cận vi [sợ bóng sợ gió], như nguyên văn nói.
(tứ) tham lang và lộc tồn cùng độ, hoặc canh sai ai ra trình diện tam cát hóa, chủ sản nghiệp dày, nhưng nhất định phải tự đưa, trừ phi mỗi ngày vu cùng cung, phương chủ làm con nuôi.
(ngũ) tham lang là đào hoa, phàm đào hoa tất có nghệ thuật tốt đẹp tính chất, bởi vậy, nhược rất có hồng loan, thiên ưa, liền lầu chính phòng mỹ quan, hoặc mệnh tạo có trang sức ở nhà chơi rông lòng của được, canh sai ai ra trình diện phượng các vưu xác thực. Long trì tuy là nghệ thuật ngôi sao, nhưng thấy của cũng lầu chính phòng mỹ quan.
(lục) tham lang chủ [đa tản ít tụ], vì vậy, sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, mỗi chủ nhà nghiệp dần dần điêu linh, tung nhà lầu như trước, nhân khẩu nhưng dần dần rất thưa thớt.
(thất) tham lang Hóa kị chủ cạnh tranh, lưu niên nhập cung điền trạch, liền có [thị phi] tính chất, nhẹ nhất vi người, là cùng quê nhà quan hệ không thân, sai ai ra trình diện chư sát hung tinh Hóa kị thiên không cướp chờ, thì đưa nghiệp sinh tranh cãi, nghiêm trọng người có thể khiến cho quan tòa kiện tụng.
Tham lang ở cung phúc đức
Nguyên văn: Tham lang nhập miếu hóa ngôi sao may mắn, có thể cát diệu người, chủ thái độ làm người hưởng lạc, có uống rượu ham mê, hoặc ưa đánh bạc tiêu khiển; mặc dù tới tuổi già, nhưng ưa nói giỡn tìm niềm vui. Và liêm trinh cùng độ, chủ đông tây bôn tẩu, phúc ít bất an. Và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu hội chiếu người, mặc dù tới tuổi già, nhưng phong lưu tự thưởng. Và kình dương, đà la, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình cùng độ người, đa phiền não, đa tranh cãi, phúc mỏng bất an. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, mặc dù năng lực hưởng phúc, nhưng tính tình nôn nóng.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung phúc đức, cơ bản tính chất chủ sinh động hối hả, ký là sự nghiệp là cầu tài, cũng các loại hình hình thức thức hưởng lạc ngoạn ý, cố nhân sinh đa tư đa thải, nhưng dĩ sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn là giai, có thể đang hoạt động trung được hưởng thụ. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, thì tất cả bạch mang, cũng không hưởng thụ trong đó lạc thú, nhưng lại thụ suy nghĩ bắt buộc, phải mang.
(nhị) tham lang ở cung phúc đức, giống nhau đều tương đối không câu nệ thế tục quy củ, tốt hơn một chút uống rượu, đánh bạc, phong nguyệt chờ ham mê, nhưng không gặp sát diệu đào hoa, cũng không sa vào trong đó. Mặt khác, nguyên văn cũng nhắc tới [nói giỡn tìm niềm vui] tính chất, vô luận đối tượng là ai, bọn họ đều thích nói giỡn, tính cách sảo chuyển biến tốt khiêu, liêm trinh cùng độ nhất là như vậy, rất có văn xương, văn khúc, thì chê cười quá mức có thưởng thức. Tham lang sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, ưa thuyết tình dục chê cười, canh sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, thì ngôn ngữ thô bỉ.
(tam) tham lang liêm trinh cùng độ, giá tổ hợp phúc trạch tương đối nông cạn, nhân sinh hối hả, nhưng lại mỗi khi lao mà không làm nổi, có thiên mã cùng độ, tâm tính bay bổng, nhân sinh phiêu bạt.
(tứ) tham lang và chư đào hoa tạp diệu gặp gỡ, tính cách phong lưu, thích nữ sắc, nữ mệnh thì nhất định hảo trang phục, dĩ khêu gợi tư thái hiện vu nhân tiền, hay nhân đáo trung lúc tuổi già, cũng không thu liễm loại này cá tính, cho nên từ một cái góc độ khác khán, lòng của bọn họ cảnh là thanh xuân, chung thân đều đái sức sống, nữ mệnh tuổi già hậu, nhưng coi trọng mình trang phục, thích hóa trang, chú ý quần áo.
(ngũ) tham lang hội dương đà thiên không cướp hình hao tổn, đây là [phúc mỏng bất an] tinh hệ, là tham lang ở cung phúc đức trung, kém nhất một, trong lòng tuy nhiều dục vọng, nhưng không cách nào thoáng thỏa mãn, nhân sinh buồn khổ. Tham lang Hỏa Tinh linh tinh, ở cung phúc đức cũng không coi là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, cùng lúc chủ ở đời sống vật chất sung túc, không được lo cơm áo, về phương diện khác, lại chủ [gấp gáp khí táo], vì vậy, nhược cung mệnh tam phương tứ chính không được cát, ví dụ như, có quan tòa kiện tụng, hoặc quyền cước đao kiếm tinh hệ, liền muốn thu liễm tính nết, bằng không tai ách cập khổ não tần sinh.
Tham lang ở cung phụ mẫu
Nguyên văn: Tham lang lạc hãm, Hóa kị hội sát tinh lâm tướng mạo cung, hình phạt chính khắc, hoặc sớm ly phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự tự ra. Tham lang nhập miếu hóa ngôi sao may mắn có thể chiếu cát diệu người, vô hình khắc. Và Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa, thiên hình hoặc sao Liêm trinh cùng độ, chủ kế thất nhà kề sở sanh, bằng không có hình khắc.
Bình chú:
(nhất) tham lang ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất may mắn, chủ tình cảm lẫn nhau hòa hợp, cứu kỳ nguyên nhân, là phụ mẫu đối với mệnh tạo cũng không rất nghiêm ngặt, không có gì yêu cầu, cũng không nhiều đại để ở trong lòng, bởi vậy, mệnh tạo không có áp lực, trái lại dễ ở chung, nhưng nếu như yêu cầu rất quan tâm mệnh tạo, như vậy ngại phụ mẫu chiếu cố không chu toàn, phụ mẫu ninh có thể hưởng cuộc sống của mình, cũng không nguyện hi sinh thời gian cùng bọn họ cùng nhau. Người viết liền tằng gặp qua như vậy mệnh tạo, phụ thân và mệnh tạo quan hệ hài lòng, thường xuyên chuyện trò vui vẻ, nhưng phụ thân tan tầm sau đó, lại thường thường đi trước xoa mạt chược, không chú ý thiên luân của nhạc.
(nhị) tham lang ở cung phụ mẫu, lạc hãm mà lại Hóa kị, rất có kình dương, đà la, hình phạt chính khắc tai bệnh, thiên nguyệt thiên hư hội vưu xác thực. Mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, chủ [sớm ly phụ mẫu], ở cổ đại có [cho làm con thừa tự tự ra] khắc ứng với, hiện đại thì không.
(tam) tham lang ở cung phụ mẫu, cũng không nhất định yếu nhập miếu tài cát, bởi vì miếu viên tất có vũ khúc cùng độ hoặc củng chiếu, vũ khúc là quả ở lại, bất lợi lục thân duyên, cố hữu khuyết điểm. Nhưng chỉ yếu canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chư cát, tất không được hình phạt chính khắc.
(tứ) tham lang hội đào hoa tạp diệu, không nhất định chủ nhà kề sở sanh, nhưng tất chủ đời trước tình cảm quan hệ phức tạp, như cha thân có nhị vị thê tử, hoặc mẫu thân tằng ly dị hoặc tằng là quả phụ, mọi việc như thế.
Thái âm tinh
Nguyên văn: Thái âm tinh ở ngũ hành thuần âm thủy, ở trên trời là nguyệt của tinh, hóa thành phú. Và thái dương tinh là phối. Ở mệnh bàn trung tác mẫu tinh, tác thê tinh cập nữ tinh. Ưa dạ sinh ra, thái âm tinh ở mười hai cung cũng giống thái dương tinh như nhau, mỗi một cung có một tên gọi. Hiện tại viết ở phía sau.
Thái âm tinh triền tử cung, danh [thiên cơ]. Chủ nữ mệnh vinh hoa, nam mệnh phú quý, có nhân duyên, suy nghĩ sâu xa lự, thiện mưu kế.
Thái âm tinh triền xấu cung, danh [thiên kho]. Nhật nguyệt gặp gỡ, tính tình hào sảng, quan cao lộc hậu.
Thái âm tinh triền dần cung, danh [thiên muội]. Mặt trời mới mọc tương thăng, nguyệt thất quang huy, chủ thái độ làm người tính đa du nghi, thoái thoái bất quyết.
Thái âm tinh triền mão cung, danh [trái lại bối]. Phùng cát diệu, trái lại chủ đại phú.
Thái âm tinh triền thìn cung, danh [thiên thường]. Ưa và thuộc kim ngôi sao diệu gặp gỡ, nhược hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ thái độ làm người của đứng đầu, tố dư nhung cơ, nắm giữ việc quân cơ quyền to, danh chấn tứ hải, đến đây âm tinh xuống mồ của cách.
Thái âm tinh triền tị cung, danh [thiên nghỉ]. Vừa xưng [thất điện]. Chủ có con mắt tật, hoặc cận thị tản quang, hoặc trượng phu hữu danh vô thực, thường rời xa, hoặc trượng phu thiện thái độ làm người mưu, mà không thiện là vợ mưu. Như có hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền người, trái lại chủ phú quý hưởng thụ.
Thái âm tinh triền ngọ cung, danh [thiên y] hoặc xưng [hàn nguyệt]. Chủ thái độ làm người tình cảm phong phú, đa huyễn tưởng, tự mình đa tình, bất lợi nguyên phối, hoặc nhân nguyên phối tao ngộ kích thích.
Thái âm tinh triền vị cung, danh [thiên khuê]. Nhật nguyệt cùng độ, tính tình sáng sủa, hốt dương hốt âm, nhưng bất lợi mẫu tinh.
Thái âm tinh triền thân cung, danh [thiên hoàng]. Chủ thái độ làm người phúc lộc dầy nặng, sự nghiệp vĩ đại, thiện ứng biến, có quyền thuật, phú huyễn tưởng, có hùng tâm.
Thái âm tinh triền dậu cung, danh [thiên tường]. Chủ phú chủ quý.
Thái âm tinh triền tuất cung, danh [trời giúp]. Là [nguyệt chiếu hàn đàm cách], đây chính là thỏ ngọc dương huy thời gian, là thượng cách.
Thái âm tinh triền hợi cung, danh [trăng sáng bình minh]. Chủ đại phú, hoặc đắc ý khoảng thu nhập thêm, vừa xưng [hướng lên trời cách], đa mưu kế, thiện bày ra.
Thái âm tinh mừng nhất và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa và lộc tồn hội chiếu, bởi vì Thái âm chủ phú, chủ giấu, chủ tịnh, và hóa lộc cập lộc tồn đồng hành, thì khí vị tương đầu. Hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, lại được nhu tương ứng. Xương, khúc giúp đỡ có thể chiếu, tất nhiên văn chương mái tóc, bác học đa năng lực vậy.
Bình chú:
(nhất) thái âm tinh tức là ánh trăng, và mặt trời là một tổ đối tinh, tính chất có cho nhau đối chiếu chỗ, ví dụ như: Thái dương chủ cương, Thái âm chủ nhu; thái dương chủ nam nhân, phụ thân, trượng phu, nhi tử, Thái âm chủ nữ nhân, mẫu thân, thê tử, nữ nhi; thái dương chủ quý, Thái âm chủ phú; thái dương lợi nhật sinh ra, Thái âm lợi dạ sinh ra; thái dương nhập miếu vượng cung độ, ở Thái âm là rảnh rang hãm, trái lại, thái dương rơi rảnh rang hãm cung độ, ở Thái âm thì là miếu vượng.
(nhị) Thái âm ở tí, và thiên đồng cùng độ, xưng là [thiên cơ], bởi Thái âm nhập miếu, cho nên là may mắn, nam nữ giai chủ vinh hoa phú quý, ở cổ đại, nữ mệnh mỗi nhân phu mà quang vinh, hoặc là sinh ra bối cảnh giàu có, là nhà giàu có lúc, ở hiện đại thì chủ cá nhân sự nghiệp thành tựu. Thái âm tính cách ôn nhu, cho nên dễ bị người hoan nghênh ôn hoà vu tiếp cận, vô luận nam mệnh nữ mệnh, giai đối với người khác phái ôn nhu săn sóc, cho nên nhất là được khác giới duyên, cũng bởi vậy dễ trêu chọc tình cảm phiền não. Nữ mệnh Thái âm ở tử cung, bên ngoài rất mỹ lệ, sảo sai ai ra trình diện sát diệu càng sâu, cho nên dễ dàng hơn trêu chọc đào hoa. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, vưu quá mức. Thái âm chủ thâm tàng bất lộ, bởi vậy, mỗi có [suy nghĩ sâu xa lự, thiện mưu kế] ưu điểm, ở tử cung nhập miếu, giá ưu điểm canh năng lực phát huy, nhất là được hóa khoa, văn xương, thiên tài, càng xác thực. Nhân Thái âm nhập miếu, sở dĩ, kỳ mưu kế đa dụng vu chính xác phương diện, mà không phải là bàng môn tả đạo giảo quyệt.
(tam) Thái âm ở xấu cung nhập miếu, và lạc hãm thái dương cùng độ, xưng là [thiên kho], một thân tính cách tương đối phiêu hốt bất định, có lúc [tính tình hào sảng], nhưng có lúc rồi lại keo kiệt ích kỷ. Về phần có đúng hay không quan cao lộc hậu, thì yếu thị có hay không chư cát diệu cát hóa hội chiếu mà định, nói chung, nhân Thái âm ở miếu mà thái dương ở hãm, cho nên phú lớn hơn quý, lợi lớn hơn danh, mà Thái âm hóa lộc cũng trội hơn thái dương hóa lộc.
(tứ) Thái âm ở dần cung, và thiên cơ cùng độ, nhân đây là đông bắc thiên đông phương vị, thái dương tương thăng, ánh trăng dần dần [thất huy], hơn nữa thiên cơ đa nghi đa tư lo ngại cá tính, cho nên khuyết điểm trọng đại, giá cung độ thái dương, xưng là [thiên muội], kỳ lớn nhất tính cách đặc điểm, là không tín nhiệm người khác, làm việc cũng khiếm bền lòng, tâm đại thận trọng, cho nên khó thành đại sự, đây là [cơ nguyệt cùng lương] cách, thích hợp tác lại nhân, dĩ thụ lương hành chính công tác là nên.
(ngũ) mão cung Thái âm là [trái lại bối], nói chung, bởi Thái âm lạc hãm thất huy, cho nên thành tựu không tốt,, lục thân duyên cũng có khuyết điểm, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên không cướp chờ, liền dễ lưu là gian trá, nhưng nếu như được tam cát hóa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, thì có thể kinh thương thành [đại phú].
(lục) Thái âm ở thìn cung là [thiên thường], cũng là lạc hãm, đối cung thái dương cũng ở hãm cung, nếu như không gặp cát diệu cát hóa, hoặc trái lại sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, vưu chủ không mắc không giàu, sự nghiệp thành tựu thấp, nên có nhất nghệ tinh. Thế nhưng, nếu như và ngũ hành [thuộc kim ngôi sao diệu gặp gỡ], rất có tam cát hóa, thì là [âm tinh xuống mồ] cách, có thể nắm giữ quân cảnh quyền to, đây là một cái kỳ cách. Thuộc kim tinh diệu, bao quát văn xương, kình dương, đà la, thiên khốc. Dĩ kim là âm tinh, thìn cung thuộc đất, kim mai vu đất, đất năng lực sinh kim, chỉ cần cơ duyên thành thục, có thể dương danh lập vạn, ở gian khổ trung thành công. Giá ngoại trừ thích hợp quân cảnh giới, cũng nên kinh doanh thực nghiệp.
(thất) Thái âm ở tị cung lạc hãm, là vì [thiên nghỉ] hoặc [thất điện], nam mệnh chủ sự nghiệp bình thường, nữ mệnh cũng như thế, canh chủ hòa trượng phu quan hệ xa cách, khiếm khuyết tình cảm, hoặc trẻ măng tụ, cung phu thê không được cát vưu quá mức. Đến đây tinh hệ cũng không lợi mắt, nhưng trình độ rất nhỏ. Duy sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, trái lại chủ phú, mà lại năng lực hưởng thụ, nhưng không được chủ quý.
(bát) Thái âm ở ngọ cung, là lạc hãm của tối, nhân lúc này ngày chính lệ trung thiên, Thái âm hoàn toàn không ánh sáng, giá xưng [thiên y] hoặc [hàn nguyệt], một thân khiếm khuyết sự nghiệp tâm, đời sống tình cảm chiếm hắn toàn bộ tâm tư, vô luận nam nữ, cũng dễ dàng thụ tình khó khăn, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc càng sâu. Mặt khác, bọn họ đối tình cảm huyễn tưởng cũng đa, rất có địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, vui hơn ái tình và tính dục mộng ảo, không được đối mặt hiện thực. Cũng đa đau khổ yêu thầm mến việc, tức nguyên văn nói [tự mình đa tình]. Thái âm ở ngọ, nhất là bất lợi nam mệnh hôn nhân, đệ nhất độ hôn nhân dễ tao ngăn trở, hoặc nhân tình cảm không được mục mà ly, cung phu thê cũng đại hung người, khả năng nhân thê thất đối kỷ bất trung mà [tao ngộ kích thích]. Thái âm Hóa kị nhất là bất lợi, cũng chủ thê thất mất sớm, sớm thành người không vợ. Như là nữ mệnh, cũng không lợi cuộc sống hôn nhân.
(cửu) Thái âm ở vị cung thất huy, hòa thượng có ánh sáng hoa thái dương cùng độ, giá xưng là [thiên khuê], và ở xấu cung như nhau, giai chủ mệnh tạo tính cách phiêu hốt thay đổi luôn, [hốt dương hốt âm], kỳ [tính tình hào thẳng] cũng không phải thường, có lúc trở nên tiểu khí dễ doanh. Về phần [bất lợi mẫu tinh], trên thực tế, phàm Thái âm rơi rảnh rang hãm thủ mệnh, cũng không lợi mẫu tinh, cũng không giới hạn trong vị cung. Nhật sinh ra hình khắc vưu đại.
(thập) Thái âm ở thân cung và thiên cơ cùng độ, giá xưng là [thiên hoàng], nhân Thái âm ở vượng viên, cho nên bỉ ở dần cung là giai, có thể phát huy Thái âm cập thiên cơ ưu điểm, chủ [thiện ứng biến], năng lực xử lý sự vụ, nhưng nhưng đủ ái tình cảm huyễn tưởng yêu thích, nữ mệnh nhất là đa sầu đa cảm, mà tình cảm quan hệ cũng hay thay đổi động, có thất yêu đau khổ yêu tư vị. Thái âm hóa quyền và thiên cơ Hóa kị cùng độ, thủy chủ quyền thuật. Chỉ có sai ai ra trình diện chư ngôi sao may mắn cát hóa, tài chủ [phúc lộc dầy nặng, sự nghiệp vĩ đại].
(mười một) Thái âm ở dậu cung vượng viên ngồi một mình, hội tị cung vượng cung thái dương, âm dương nhị diệu giai vượng, cho nên canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, chủ năng được phú quý, sai ai ra trình diện lộc năng lực phú,, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc năng lực quý. Giá cung Thái âm danh [thiên tường].
(mười hai) Thái âm ở tuất cung nhập miếu ngồi một mình, đối cung ngồi vượng thái dương củng chiếu, là vì [trời giúp], hoặc xưng [nguyệt chiếu hàn đàm] cách, cũng là rất có thành tựu cách cục, không gặp sát diệu Hóa kị chờ, liền có nhất định biểu hiện, rất có chư cát diệu cát hóa, sự nghiệp cục diện quyền đại.
(mười ba) Thái âm ở hợi, là ánh trăng quang huy mạnh nhất thời khắc, xưng [trăng sáng Thiên môn], thái dương đồng thời ở mão cung, và thiên lương cùng độ, đây là ánh sáng mặt trời Lôi môn, nhị diệu giai vào triều, không chỉ ... mà còn [đại phú], cũng [đại quý], có thể danh thành lợi tựu. Không chỉ [đắc ý ngoại của tài], cũng có thể thăng chức rất nhanh. Ở hợi cung, hay Thái âm Hóa kị, cũng không có vấn đề, không chỉ ... mà còn không thành vấn đề, mà lại là [thay đổi cảnh], trái lại năng lực thành đại phú, lưu niên gặp của, cũng có lên chức và phát triển niềm vui.
(mười bốn) Thái âm là tài tinh, mừng nhất được lộc tồn và hóa lộc, của mọi người đa hóa lộc tinh ở giữa, mừng nhất Thái âm tự thân hóa lộc, hội thiên cơ hóa lộc, nên bán lẻ sinh ý, hội thiên đồng hóa lộc, thì cận vi giàu có. Ở đại hạn lưu niên, thì ưa nhập Thái âm hóa lộc cung độ, nhập vũ khúc hóa lộc cung hạn cũng đại cát. Thái âm hội hóa quyền, hóa khoa, chủ [cương nhu tương ứng], nhưng nếu là Thái âm hóa quyền, hội thiên cơ Hóa kị, thì chủ đa tâm kế, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, âm sát, thiên diêu chờ, thì chủ tâm thuật bất chính, đi bàng môn tả đạo.
(mười lăm) Thái âm ưa hội văn xương, văn khúc, chủ [văn chương mái tóc], [bác học đa năng lực], nhưng cũng tăng mệnh tạo cảm tính một mặt, canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, trái lại dễ thụ tình cảm ngăn trở, nữ mệnh nhất là như vậy.
Thái âm tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Thái âm tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt thanh bạch hoặc hơi hoàng hắc. Viên trường hoặc thoáng phương mặt hình. Chủ thái độ làm người tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, thiện dụng tâm kế, đa tư lo ngại, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Dĩ trăng tròn quang huy của dạ sinh ra là thượng cách; dĩ hối sóc trăng mờ của dạ sinh ra thứ hai; nhật sinh ra canh của. Phàm thân cung mệnh hội văn xương, văn khúc người, có mang sở trường đặc biệt hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài cùng độ, đối cầm, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên ưa, Hàm trì hội chiếu người, hoa tửu văn chương, bác học đa năng lực. Lạc hãm phùng sát diệu, hoặc trong người cung, tùy nương cho làm con thừa tự, ly tổ xuất ngoại. Phàm lạc hãm hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị, thiên không cướp, Hàm trì, thiên nguyệt, thiên diêu người, chủ thái độ làm người tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc. Lạc hãm hóa lộc, quyền khoa cũng năng lực phú quý. Nếu có sát tinh, thì mặc dù cát cũng hư. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn, đại phú đại quý của cách. Nữ mệnh thái âm tinh lâm cung mệnh nhập miếu người, là phu nhân của cách, thái độ làm người đoan trang ngưng trọng, thông minh mẫn cảm, trọng tình cảm, trợ giúp phu dạy con của mệnh. Nhưng dĩ vô sát tinh ác diệu hội chiếu người là hợp cách. Nhược ở hãm địa hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, thương phu khắc tí. Hội thiên diêu, Hàm trì, văn xương, văn khúc người, kế thất, nhà kề là nên, bằng không tính bay bổng, bất an vợ. Đại hạn lưu niên thái âm tinh triền độ. Chủ đắc ý khoảng thu nhập thêm phú. Kết hôn, thiêm nữ, tiến nhân khẩu, sự nghiệp phát triển. Nhược hãm cung phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc, quan tai, thị phi. Hội thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) Thái âm ở cung mệnh, cơ bản ngoại hình đã như nguyên văn theo như lời, mà đối với nữ mệnh, nếu là Thái âm nhập miếu, rất có văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, chủ xinh đẹp động nhân, hoặc rất có một viên sát diệu cùng độ, càng động nhân.
(nhị) Thái âm thủ mệnh, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, thiên cơ, chủ [thông minh], mỗi ngày cùng, chủ [tuấn tú], kể trên tinh hệ cũng chủ thiện dụng tâm kế, nhưng nếu là Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, âm sát, thiên diêu chờ, thì chủ tâm thuật bất chính, đi xảo sử trá. Thái âm hội thiên cơ Hóa kị, cũng chủ không cần thiết đa tư lo ngại. Thái âm hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tăng mệnh tạo tính cách ưu điểm, như [ôn hòa ngay thẳng], [đoan trang ngưng trọng] chờ.
(tam) Thái âm ở mệnh, nhật sinh ra hoặc dạ sinh ra chi biệt, đối với cách cục cao thấp ảnh hưởng quá nhiều, ở giờ dần, giờ mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, buổi trưa, giờ Mùi sinh ra người, là nhật sinh ra; ở giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ hợi, giờ tý, giờ sửu sinh ra người, là dạ sinh ra, Thái âm ưa dạ sinh ra, không thích nhật sinh ra, nhật sinh ra là sự nghiệp biểu hiện hơi thấp, đối nữ thân hình khắc cũng trọng đại, nữ mệnh thì đối với hôn nhân, có so sánh bất lợi của ảnh hưởng. Mặt khác, nguyên văn cũng đưa ra [hối sóc trăng mờ] đích tình huống, đây là chỉ [thượng huyền sinh ra] và [hạ huyền sinh ra] vấn đề, thượng huyền là cát, hạ huyền kém một chút, đây là dĩ âm lịch mỗi tháng mười lăm là đường ranh giới, do mùng một đáo mười lăm sinh ra người, là thượng huyền sinh ra, đoạn thời kỳ này, ánh trăng dần dần do thiếu mà viên, cố hữu quang huy, chủ may mắn, mà mười sáu đáo cuối tháng, thì ánh trăng do viên mà tiệm thiếu, quang huy tiệm thất, cho nên so sánh điềm xấu.
(tứ) Thái âm ở mệnh, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, nhân Thái âm và xương khúc ôn nhu văn nhã khí chất hợp nhau, sở dĩ chủ có tài hoa, thiện vu văn nghệ và các loại nghệ thuật, nguyên văn chỉ [chuyên môn tài nghệ], [sở trường đặc biệt] chờ, cũng chỉ phương diện này mà nói, không được chủ vậy công nghệ khoa học kỹ thuật.
(ngũ) Thái âm hội long trì, phượng các, thiên tài, chủ có nghệ thuật kỹ xảo, nguyên văn đã có sở nêu ví dụ, như cầm kỳ thư họa các loại, có thể phiếm chỉ tất cả nghệ thuật và ưu nhã hoạt động, nguyên văn chích cử phượng các, không được cử long trì, là bởi vì phượng các nghệ thuật vị nặng hơn, long trì thực dụng tính so sánh cường, nhưng đại thể có thể cùng luận.
(lục) Thái âm tuy không phải đào hoa tinh, nhưng bởi ôn nhu tính chất nùng, sở dĩ, sai ai ra trình diện [hồng loan, thiên ưa, Hàm trì] chờ đào hoa, liền có [vòi hoa sen văn chương] của ứng với, nam mệnh nữ mệnh, giai dĩ nam nữ ve vãn làm vui, cho nên mỗi đa khác giới bạn thân, cho nên người ở bên ngoài xem ra, liền có thể có chút sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Về phần có đúng hay không [bác học đa năng lực], thì khán có hay không văn xương văn khúc hóa khoa thiên tài chờ mà định, có thì bác học, vô thì bình thường.
(thất) Thái âm không thích lạc hãm vu cung mệnh, phía trước đã nhắc tới, giá đa bất lợi nữ thân, có tình huống như vậy, mà lại sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị hình chờ, liền có [tùy nương cho làm con thừa tự, ly tổ ra ngoài] của trưng nghiệm, tức theo mẫu thân tái giá, hoặc bất hòa gia đình cùng ở, trong người cung cũng có đồng dạng tính chất, nhưng giá thân cung phải hay cung thiên di, ở sự nghiệp cung cung tài bạch cung phu thê cung phúc đức thì không phải vậy.
(bát) Thái âm tính chất âm nhu, thâm tàng bất lộ, cho nên sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn Hàm trì thiên nguyệt thiên diêu chờ, mà Thái âm lạc hãm cung, liền chủ tính cách bất lương, dễ lầm vào lạc lối, [tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc], nữ nhân cũng dễ rơi xuống phong trần.
(cửu) Thái âm lạc hãm, chỉ phải tam cát hóa, cũng không nhất định chủ phú quý, tốt nhất là Thái âm hóa lộc canh sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, phương chủ giàu có, nhưng do vì lạc hãm, cho nên nói chung, kỳ giàu có trình độ thua Thái âm nhập miếu. Mà canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, mới có hài lòng cục diện, rất có sát diệu, chỉ cần con số không nhiều lắm, cũng cận chủ gian khổ phát triển, bất khả tác [mặc dù cát cũng hư luận], sát kị thấy nhiều mới là.
(thập) Thái âm nhập miếu sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, là [đại phú đại quý của cách], được hóa lộc, lộc tồn, thiên mã chủ đại phú, được phụ bật khôi việt xương khúc chủ đại quý, kỳ thành tựu kinh người, nhất là thích hợp kinh thương đầu tư.
(mười một) nữ mệnh Thái âm, nói chung, ở xã hội hiện đại cũng có thể và nam mệnh cùng luận, mà căn cứ truyền thống, thì nhập miếu là [phu nhân của cách], là được dưới giá giàu có trượng phu, không được lo cơm áo. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ trọng tình cảm, đoan trang ngưng trọng, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thông minh mẫn cảm, giá là trợ giúp phu dạy con cách cục, có sự nghiệp của mình người, có thể được phú quý, sự nghiệp cục diện đại. Sai ai ra trình diện sát diệu ác diệu, thì cách cục giảm đi.
(mười hai) nữ mệnh Thái âm lạc hãm, hội lục sát thiên hình, chủ thương phu khắc tí, gia đình và cuộc sống hôn nhân đa khiếm khuyết, lúc tuổi già cô độc. Lạc hãm Thái âm nữ mệnh, đối tình dục kỳ vọng khá lớn, đối tự do đa hướng tới, bởi vậy, rất có văn xương, văn khúc, thiên diêu, Hàm trì chờ đái đào hoa tính chất tinh diệu, mỗi chủ đối tình cảm quá độ tích cực, cũng bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, tương đối nhiều tình, đối tình cảm bất trung. Nhưng trên thực tế, các nàng chỉ là nỗ lực truy cầu cá nhân hạnh phúc mà thôi, duy có chồng nữ sĩ, đương đối trượng phu bất mãn thì, là được năng lực cả gan làm loạn, có ngoài giá thú tình, cho nên bị coi là [bay bổng].
(mười ba) đại hạn lưu niên Thái âm thủ mệnh, Thái âm nhập miếu sai ai ra trình diện lộc diệu, thủy chủ được [ngoài ý muốn tài phú], sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc chờ, [sự nghiệp phát triển], hợi cung Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện cát, vưu chủ lên chức. Hội văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, hồng loan, thiên ưa chờ, chủ hôn giá, rơi vào bể tình, [thiêm nữ], [tiến nhân khẩu] chờ. Lạc hãm điều không phải. Thái âm lạc hãm, hội chư sát hình, chủ không được cát khắc ứng với, tình huống cụ thể, ứng với thị nguyên cục tinh diệu mà định, nguyên cục cũng là chư sát kị trọng trọng, hoặc lục thân cung viên không được cát, hình phạt chính khắc; nguyên cục cự môn Hóa kị, thiên lương hội kình dương thiên hình chờ, chủ quan tai, thị phi. Thái âm là tài tinh, cho nên nhất là không thích địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [phá hao tổn], Thái âm Hóa kị nhất là như vậy.
Thái âm ở huynh đệ tỷ muội cung
Nguyên văn: Thái âm tinh nhập miếu chủ có huynh đệ năm người. Thiên cơ cùng độ người hai người. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ huynh đệ phú quý đa tài. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, hình khắc ở riêng bất hòa.
Bình chú:
(nhất) Thái âm ở huynh đệ tỷ muội cung, là trung tính tinh diệu, ở miếu viên, chủ huynh đệ tỷ muội con số đông đảo, nguyên văn nói [huynh đệ năm người], cận tác tham khảo, nhập miếu và thiên đồng, thái dương cùng cấp độ, con số càng nhiều, có thể đạt hơn hơn mười nhân. Nếu như Thái âm lạc hãm, thì không được chủ con số đông đảo, mà là chủ tình cảm lẫn nhau có khuyết điểm.
(nhị) Thái âm thiên cơ cùng độ dần cung thân cung, hoặc Thái âm ngồi một mình tị cung hợi cung, thiên cơ củng chiếu, chủ huynh đệ hai người, nhưng đây cũng chỉ là tác tham khảo. Thiên cơ thái âm tinh hệ, huynh đệ quan hệ tương đối vô duyên, sai ai ra trình diện sát kị liền dễ chia lìa, hoặc là đây đó các hữu xảo trá, tịnh không đoàn kết.
(tam) huynh đệ cung Thái âm hóa lộc, chủ huynh đệ có tài, có thể xong kinh tế hộ ấm; Thái âm hóa quyền, thụ huynh đệ ước thúc, sai ai ra trình diện cát cũng có thể dựa vào; Thái âm hóa khoa, chủ có tài học. Nhất là khắc ứng với ở tỷ muội phương diện.
(tứ) Thái âm hội chư sát thiên không cướp, hình phạt chính khắc ở riêng bất hòa, lạc hãm nhất bất lợi, nhập miếu thì so sánh giai, nhưng nếu như ở miếu viên Thái âm hóa lộc, rất có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì tài vận giảm đi. Lạc hãm Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện chư sát thiên không cướp, thì hình khắc tỷ muội.
Thái âm tinh lâm thê cung
Và văn xương, văn khúc cùng độ người, chủ thông minh phi thường, văn chương xuất chúng, học có sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, nghiên cứu bất luận cái gì kỹ thuật học vấn, đều năng lực trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, tịnh chủ được hiền tuệ xinh đẹp thê tử. Và thái dương cùng độ, chủ bạch đầu giai lão. Cùng trời cùng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài của hiền nội trợ; duy dĩ tiểu phối là nên. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn, thiên không cướp, Hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai.
Bình chú:
(nhất) Thái âm ở cung phu thê, nhập miếu mà lại sai ai ra trình diện cát diệu, nữ mệnh chủ được hiền phu, nam mệnh có hiền lương thục đức của thê. Lạc hãm thì không phải vậy.
(nhị) Thái âm hội văn xương văn khúc, nguyên văn tập trung vào thông minh, văn chương, học vấn tính chất, thẩm tra Thái âm hội xương khúc, canh chủ tình cảm lẫn nhau thâm hậu, suốt đời hưởng thụ tình yêu lạc thú. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, cổ xưng [bảng vàng đề tên], tức là nam mệnh có thể ỷ lại thê gia mà được quang vinh, ví dụ như, anh trai hoặc nhạc phụ làm đại quan, dẫn tự thân,, hoặc thê gia giàu có, thông qua tư bản cấp mệnh tạo việc buôn bán chờ. Kể trên tinh hệ, cũng chủ phối ngẫu học vấn thành công, là học thuật giới hoặc giáo dục giới nhân tài. Nam mệnh cũng chủ thê tử xinh đẹp động nhân, cho nên không thích hợp canh sai ai ra trình diện đào hoa, bằng không hôn vợ sau tí nhưng đa váy hạ của thần.
(tam) Thái âm thái dương cùng độ, phải sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thủy chủ bạch đầu giai lão, sai ai ra trình diện sát diệu hình kị, nhưng hình phạt chính thương khắc hại, vị cung so sánh bất lợi nam mệnh, xấu cung so sánh bất lợi nữ mệnh.
(tứ) Thái âm thiên đồng, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ tình cảm hài hòa, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thê tử [công việc quản gia có cách], được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thê tử [thông minh đa tài]. Thái âm thiên cơ cũng có tương tự tính chất, nhưng bởi thiên cơ chủ biến động, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng có không ổn định nhân tố, như thủy nhiệt chung lãnh, tình như không hợp, bằng mặt không bằng lòng chờ, thiên cơ Hóa kị nhất là không được cát. Nguyên văn thuyết [tiểu phối là nên], là chỉ tựu nam mệnh mà nói, tức nên lấy vợ một so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chặn nữ nhân làm vợ, nữ mệnh thì nên trường phối, tức gả cho so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam sĩ vi phu.
(ngũ) Thái âm sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị, chủ [sanh ly bệnh tai], nhất là bất lợi nam mệnh, nhân Thái âm chủ nữ, chủ thê tử, cho nên hình khắc rất nặng.
Thái âm tinh lâm cung tử nữ
Nguyên văn: Thái âm tinh lâm cung tử nữ, chủ tiên hoa hậu quả, nữ đa tí ít. Nhập miếu phùng cát diệu chủ sinh quý tử, có ngũ thai đã ngoài. Thiên cơ cùng độ, con trai thứ hai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lạc hãm cần phải tiên chiêu tự tí hoặc tiên cho làm con thừa tự người khác tí là nên. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, hình khắc nặng.
Bình chú:
(nhất) Thái âm ở cung tử nữ, chủ nữ nhi con số đa, nhi tử con số ít, tức [nữ đa tí ít], mà lại [tiên hoa hậu quả], tức trưởng nữ làm đầu.
(nhị) Thái âm nhập miếu vượng cung độ, ngoại trừ chủ tử nữ con số đông đảo, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, chủ tử nữ giàu có, có thể phát đạt, nhưng không nhất định là [quý tử]. Nguyên văn nói [ngũ thai đã ngoài], chỉ có thể làm tham khảo, nhất là thiên đồng cùng độ, hoặc sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, vưu chủ tử nữ con số rất nhiều.
(tam) thiên cơ Thái âm cùng độ, nhân thiên cơ tính chất biến động, vu tử nữ bất lợi, có sanh ly hình khắc ý tứ hàm xúc, nhất là Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, càng như vậy. Như sở kiến sát diệu không nhiều lắm, cũng chủ tử nữ tính cách giảo hoạt.
(tứ) Thái âm lạc hãm, nên chiếu cố thật tốt và tử nữ quan hệ giữa, tuy nói có thể lợi dụng [tự tí hoặc tiên cho làm con thừa tự người khác tí] phương pháp, nhưng loại này phương thức, hiện đại đã lỗi thời liễu. Thái âm lạc hãm sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp, hình khắc rất nặng.
Thái âm ở cung tài bạch
Nguyên văn: Thái âm tinh là phú tinh, lâm cung tài bạch, nhất thích hợp, chủ giàu có đa tài. Nhập miếu và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, là đại phú của mệnh. Thiên cơ cùng cung người, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc do tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp. Nhật nguyệt cùng độ, tiên tản hậu tụ. Lạc hãm đa thành đa bại, tụ tản không được thường. Và đại hao tổn, thiên không cướp cùng độ, có đạo tặc của lự. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, nhân tài tranh cãi.
Bình chú:
(nhất) Thái âm là sống tài của diệu, cho nên mừng nhất nhập cung tài bạch, nhất là ở miếu vượng cung độ, tài vận vượng hơn. Thái âm dĩ tự thân hóa lộc tối cát, sai ai ra trình diện lộc tồn cũng cát, song lộc đủ hội nhất đại cát. Mặt khác, cũng mừng đến thiên cơ hóa lộc, cự môn hóa lộc, thiên đồng hóa lộc chờ. Nếu vì thiên lương hóa lộc, thì tiến tài tất có chứa phân tranh, cũng không toàn bộ cát, trái lại không thích hợp làm hoạt động thương nghiệp, dĩ chuyên nghiệp cầu tài so sánh giai. Mặt khác, cung tài bạch Thái âm hóa lộc, tối nên nhập Thái âm điệp hóa lộc lưu niên cung tài bạch, tức là thuyết, nguyên cục Thái âm hóa lộc, lưu niên cung tài bạch ở năm đinh, cũng là Thái âm hóa lộc; hoặc nhập vũ khúc hóa lộc cung hạn, đều là tài vận đại vượng của kỳ. Vô luận như thế nào, chỉ cần Thái âm cát hóa, mà lại sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn không gặp sát diệu thiên không cướp hình hao tổn, liền chủ [giàu có đa tài].
(nhị) Thái âm ở cung tài bạch nhập miếu, được tả phụ hữu bật, chủ tài nguyên nhiều phương diện, mà lại dễ thu được, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, có thể dùng danh phát tài, danh khí dũ đại, tài vận dũ vượng; mỗi ngày khôi thiên việt, thì đa tiến tài phát triển cơ hội. Lộc tồn hóa lộc, nhất là phát tài của tượng trưng. Chư cát đủ hội, là vì đại phú của mệnh.
(tam) Thái âm thiên cơ cùng độ, thiên cơ chủ lưu động, Thái âm chủ phát tài, kết hợp lại, hợp lý nhất suy đoán, tự nhiên là thích hợp lưu động phát tài, cụ thể nói của, hay thích hợp làm các loại tiền mặt giao thu sinh ý, như bán lẻ nghiệp, hoặc những phục vụ khác sinh ý, nguyên văn nói [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng], [tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp], đều là cái ý này nghĩa, cho nên rất có lộc tồn hóa lộc, thì kinh thương bỉ làm công càng thêm thích hợp.
(tứ) thái dương Thái âm cùng độ, thái dương chủ phóng xạ, Thái âm chủ cất dấu, vừa để xuống vừa thu lại, một âm một dương, và cát diệu cát hóa gặp gỡ, chủ [tiên tản hậu tụ], nhưng cùng sát diệu Hóa kị gặp gỡ, thì [tụ tản thay đổi luôn], mà lại tổng kết lại, mỗi khi lỗ vốn rách nát. Thái âm lạc hãm nhất là như vậy. Nếu như thái dương cư vượng địa, thì lợi cho dĩ danh phát tài, thái dương hóa lộc hóa quyền hóa khoa, càng như vậy. Thái âm nhập miếu, thì tài vận thịnh, mà lại lợi cho chứa đựng. Thái dương Thái âm, nếu như thái dương Hóa kị, rất có kình dương, thiên hình, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, chỉ phòng nhân tài khởi quan tòa kiện tụng, hoặc nhân quan phi rủi ro.
(ngũ) Thái âm ở cung tài bạch, nhất là không thích địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, sẽ đem kỳ tài vận hóa đi, chủ phá hao tổn, nhưng không nhất định là [đạo tặc của lự], càng nhiều tình huống là sống ý không được cảnh, thu nhập giảm thiểu, thậm chí đóng cửa, thất nghiệp chờ. Lưu nguyệt phùng của, thì khả năng chủ đạo tặc. Sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, tịnh có âm sát, thiên diêu, kiếp sát chờ, chủ bị lừa.
(lục) Thái âm và chư sát gặp gỡ, nguyên nhân chính tài tranh cãi, cho nên không thích canh sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn và Thái âm Hóa kị, chủ tranh cãi trong rách nát.
Thái âm ở tật bệnh cung
Nguyên văn: Chủ âm phân hư khuy, âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí, ruột non ấm cản trở của chứng.
Bình chú:
(nhất) Thái âm là âm thủy, ở Trung y Âm Dương Ngũ Hành trung là thận, giá là sinh mệnh cơ năng căn bản, cũng chủ sinh sản hệ thống, tính cơ năng chờ, chủ yếu là thận âm khuy hư của chứng, cụ thể trưng hậu, bao quát [âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí ruột non ấm cản trở.] tính chất có chút phức tạp.
(nhị) Thái âm và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ gặp gỡ, chủ thận cơ năng đối với nhân thể toàn bộ khung máy móc suy yếu của chứng, thường thấy nhất chính là bệnh tiểu đường, bệnh phù.
(tam) Thái âm tính nhu, rất được đào hoa tạp diệu ảnh hưởng, bởi vậy, và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa gặp gỡ, hoặc tật bệnh cung nhập tham lang hoặc liêm trinh cung hạn mà có đào hoa tạp tinh, mỗi nguyên nhân chính miệt mài quá độ đưa tới thận âm hư, như hình hàn chi lãnh, tiểu tiện thanh trường, bệnh liêt dương không được cử, xuất tinh trong mơ, ban ngày hoạt tinh chờ. Nữ mệnh thì chủ tính lãnh cảm các loại.
(tứ) Thái âm và thiên cơ cùng độ, hoặc thiên cơ củng chiếu, nhân thiên cơ thuần âm mộc, chủ can công năng, mà trung y học thượng can, bao gồm hệ thần kinh, bởi vậy, giá tinh hệ canh sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, liền chủ tâm để ý hoặc thần kinh cơ năng gây ra không được cử bệnh liêt dương, hoặc nữ sĩ tính lãnh cảm.
Nguyên văn: Thái âm nhập miếu, đa kết nhân duyên. Xuất ngoại thì có quý nhân đến đỡ. Cùng trời cùng tinh cùng độ, chủ xa thiệp hắn phương, tay không gây dựng sự nghiệp thành phú. Thiên cơ cùng độ, phí sức hối hả, hay thay đổi động. Hóa kị tinh thì đa do dự thoái thoái, khẩu thiệt thị phi. Lạc hãm hội sát diệu, chủ xuất ngoại có tai hoặc hối hả ít hiệu quả. Và thiên không cướp đại hao tổn cùng độ, chủ xuất ngoại phá hao tổn. (Thái âm lâm thiên di không thích cùng nhân tranh đấu)
Bình chú:
(nhất) Thái âm tính chất ôn nhu, nhập miếu vượng ở cung thiên di, giống nhau giai chủ tại ngoại bằng hữu đông đảo, bọn họ đến từ các giai tầng, ngũ hồ tứ hải, được cát diệu Vưu Giai. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, bằng hữu con số càng nhiều, mỗi ngày khôi thiên việt, [xuất ngoại thì có quý nhân đến đỡ], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, lợi cho tha hương thành danh. Thái âm lạc hãm, liền không có loại này cát lợi tính chất, tuy rằng bằng hữu quá mức chúng, nhưng quân tử ít, nhiều tiểu nhân, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị hung tinh, mỗi là tiểu nhân cướp, hoặc thụ liên lụy.
(nhị) Thái âm ở cung thiên di, không thích và chư sát gặp gỡ, chủ tại ngoại hữu chủng chủng phiền phức. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, kình dương gặp gỡ, chủ phi thường vất vả cực nhọc, nhưng không có thành quả, nỗ lực mồ hôi và máu mà vô được ích tiến sổ sách; sai ai ra trình diện linh tinh, đà la, thì chủ tiểu nhân ngầm chiếm; kiến giải thiên không, Địa kiếp, chủ rủi ro, bất lợi đầu tư, đại hao tổn cùng độ vưu xác thực.
(tam) Thái âm thiên đồng cùng độ, đây là Thái âm cư cung thiên di điều kiện tốt nhất một kết cấu, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể tại ngoại gây dựng sự nghiệp làm giàu, thăng chức rất nhanh. Nếu như cung mệnh ở tử cung, cung thiên di ở ngọ, bính năm sinh ra, thiên đồng hóa lộc và Thái âm cùng độ, rất có kình dương cùng cung, đây là chính tông nhất [đầu ngựa đái tiến] cách, có thể ở hải ngoại phát tích.
(tứ) Thái âm thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ động, cho nên ở cung thiên di chủ bôn ba, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã chờ, có thể mang mà thành công, thu hoạch to lớn, sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, còn lại là không công hối hả, hoặc trái lại chủ mang mà rách nát.
(ngũ) Thái âm Hóa kị, bất lợi tài vận, tại ngoại không thích hợp đầu tư, đầu cơ trục lợi dễ dàng hơn rách nát. Nếu có âm sát, thiên hư, thiên diêu chờ, chủ tại ngoại mưu sinh thủ pháp bất chính đương, bị người không phải chê, có [khẩu thiệt thị phi]. Thái âm và thiên cơ Hóa kị cùng độ, chủ do dự thoái thoái. Thái âm lạc hãm, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, sát nhẹ thì mang mà không làm nổi, sát nặng thì sinh tai. Thái âm là tài tinh, cho nên không thích thiên không cướp đại hao tổn, chủ [xuất ngoại phá hao tổn].
(lục) nguyên văn một câu cuối cùng, chỉ [Thái âm lâm thiên di, không thích cùng nhân đấu tranh], đây là Thái âm ái tịnh không thương động tính cách cho phép, nhưng nếu như cung mệnh và cung phúc đức chủ tính cách mạnh mẽ, thì không thích đấu tranh, cũng không biểu thị bất năng đấu tranh, hoàn cảnh nếu có khiêu chiến, bọn họ có thể toàn lực ứng phó.
Thái âm ở cung Nô bộc
Nguyên văn: Nhập miếu đa người bạn tốt. Thái dương cùng độ, có mạnh thường làn gió, nhưng tình cảm thì lãnh thì nhiệt. Thiên cơ cùng độ, giao nhiều phương diện bằng hữu. Lạc hãm cần phải phòng tổn hại giao hữu, hoặc âm mưu. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn, nhân giao hữu phá hao tổn. Phùng kình dương, đà la, thi ân báo oán. Gặp Hỏa Tinh, linh tinh, là bằng hữu sự cướp đi bận rộn, thiên hình cùng độ, thụ bằng hữu của áp lực hoặc uy hiếp.
Bình chú:
(nhất) Thái âm ở cung Nô bộc là ngôi sao may mắn, chủ bằng hữu đa, bất quá, chỉ có ở miếu vượng, thủy chủ [đa người bạn tốt], ở lạc hãm cung độ, thì dễ giao tiểu nhân. Người bạn tốt dĩ sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt là xác thực; tiểu nhân thì dĩ sai ai ra trình diện Hóa kị, đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu là xác thực.
(nhị) Thái âm và thái dương cùng độ, chủ [mạnh thường làn gió], tức là phi thường háo khách, chỉ cần kinh tế năng lực có thể đạt được, mệnh tạo tuyệt không lận vu mời khách yến hội, cho nên bằng hữu quá mức chúng. Bất quá, không gặp cát diệu cát hóa, cũng không chủ trợ lực, chỉ là xã giao nhiều hơn mà thôi, cũng chủ thuộc hạ đông đảo mà khiếm trợ lực. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc mệnh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thủy chủ trợ lực. Thái âm thái dương, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, bằng hữu con số càng nhiều, cũng có quan hệ cá nhân quá mức đốc, có trắc trở thì có trượng nghĩa tương trợ. Thái âm thái dương, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ bằng hữu cập thuộc hạ bang trợ phát tài. Nguyên văn nhắc tới [tình cảm thì lãnh thì nhiệt], giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi, tình huống thực tế rất khó tác đến đây nhận.
(tam) Thái âm thiên cơ cùng độ, chủ [giao nhiều phương diện bằng hữu], nhân thiên cơ chủ thay đổi, chủ đa dạng hóa, cho nên bằng hữu đến từ tam giáo cửu lưu, ngũ hồ tứ hải, nhập miếu canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, có người bạn tốt. Lạc hãm hội chư sát hung tinh, nhất là Thái âm Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, vưu chủ [tổn hại giao hữu], thụ bọn họ sở luy, hoặc cấp dẫn vào lạc lối, cũng chủ thụ tiểu nhân hãm hại.
(tứ) Thái âm hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [nhân giao hữu phá hao tổn], nhưng không gặp cái khác sát diệu hung diệu, giá mỗi khi xuất phát từ vô tâm, nhược canh sai ai ra trình diện cái khác sát diệu, thì bên người có tiểu nhân.
(ngũ) Thái âm ở cung Nô bộc, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh bỉ sai ai ra trình diện kình dương đà la là giai, như nguyên văn nói, giá là bởi vì Thái âm tính nhu, sai ai ra trình diện hỏa linh cận tăng một ít trắc trở mà thôi. Nhưng thấy dương đà, cũng và tiểu nhân hữu quan, chính không muốn liên lụy nhập phân tranh, lại là bằng hữu lấy oán trả ơn. Thái âm chỉ thiên hình, ảnh hưởng cũng không lớn, phải rất có hỏa linh dương đà, thủy chủ áp lực thật lớn.
Thái âm ở sự nghiệp cung
Nguyên văn: Và văn xương, văn khúc hội chiếu, nên văn hóa sự nghiệp, công chúng sự nghiệp. Tả phụ, hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển. Thiên đồng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ sự nghiệp hay thay đổi động, hoặc nên lưu động tính nghiệp. Hội chiếu thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thì nên vu bộ phận then chốt nhà xưởng hoặc công chúng sự nghiệp trung nhậm chức, hoặc tổ chức công ty cổ phần công ty hữu hạn phương hợp. Thiên cơ cùng độ hội thiên lương, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, nên thực nghiệp phương diện yêu cầu phát triển. Và văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì cùng độ, ở nghệ thuật giới tài năng trẻ. Phàm thiên cơ, thiên đồng, thiên lương cùng hội, mà hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng cùng hội chiếu người, chủ nắm giữ quân cảnh quyền to, trăm vạn hùng binh uy chấn biên cương của tương tướng đại tài; dĩ vô sát diệu hội chiếu người là hợp cách. Hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn người, cũng nên ở nhà xưởng phương diện mưu tiến triển, nhưng đa thoái thoái biến động, hoặc do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực, hoặc là nhà phát minh.
Bình chú:
(nhất) Thái âm là tài tinh, ở sự nghiệp cung so sánh nên và tài vụ, tài chính, đầu tư có liên quan hành nghiệp, và lộc diệu gặp gỡ Vưu Giai.
(nhị) Thái âm chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, thì Thái âm văn nghệ tính chất liền cấp thôi khởi, cho nên văn chương xuất chúng, sáng tác năng lực ưu tú, có văn tự nguyên tác, cho nên nên [văn hóa sự nghiệp], như chuyên mục sáng tác, biên kịch, tiểu thuyết sáng tác chờ. Về phần [công chúng sự nghiệp], thì thuộc loại vậy văn chức công tác. Mặt khác, Thái âm văn xương văn khúc, cũng lợi cho làm dạy học công tác, hoặc tác học thuật nghiên cứu.
(tam) Thái âm hội tả phụ, hữu bật, theo như lời [nên chính giới phát triển], là bởi vì phụ bật chủ trợ lực, Thái âm nhân duyên hảo, cho nên tham chánh có thể thu được chi trì. Canh mỗi ngày khôi thiên việt Vưu Giai.
(tứ) Thái âm thiên đồng cùng độ, hoặc Thái âm thiên cơ cùng độ, giai chủ sự nghiệp biến động, nhưng hẳn là làm hết sức mình giảm thiểu biến hóa, biến hóa dũ ít, dũ chuyên tâm vu nhóm nhất nghiệp, thành tựu có thể lớn hơn nữa. Nhân thiên cơ có bán lẻ ý tứ hàm xúc, cho nên cũng thích hợp làm loại này công tác. Về phần lưu động tính là sự nghiệp, thì bao quát hàng hải, hàng không, vận tải chờ, cũng thích hợp chung quanh đi lại hiệp đàm nghiệp vụ đẩy mạnh tiêu thụ viên hoặc thương lữ. Mỗi ngày mã nhất là may mắn.
(ngũ) Thái âm [hội chiếu thiên đồng, thiên lương, thiên cơ], giá tức là cơ nguyệt cùng lương cách, thích hợp tác lại nhân, tức làm có nề nếp văn chức hành chính công tác, cố nhiên có thể ở chính phủ, pháp định tổ chức, chí nguyện cơ cấu, công cộng cơ cấu nội nhâm sự, cũng thích hợp ở thương nghiệp đại cơ cấu sống yên phận. Năm đinh sinh ra, Thái âm hóa lộc, hội thiên đồng hóa quyền và thiên cơ hóa khoa, tam cát hóa đủ gặp, là vì [tam kỳ gia hội] cách, năng lực thi triển hết sở trường.
(lục) nguyên văn nhắc tới: [thiên cơ cùng độ hội thiên lương], giá thực tế cũng là cơ nguyệt cùng lương cách, sai ai ra trình diện tam cát hóa [nên thực nghiệp], là thủ thiên lương tính chất, dĩ kỳ có chuyên nghiệp, khoa học kỹ thuật ý nghĩa, có thể đương công trình sư, hoặc thậm chí kinh doanh thực nghiệp nghiệp vụ.
(thất) Thái âm hội khoa văn chư diệu, bao quát: [văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì], chủ [nghệ thuật giới tài năng trẻ], giá bao gồm âm nhạc, hội họa, sáng tác, chụp ảnh, điêu khắc các phương diện, thụ xương khúc thiên tài ảnh hưởng, vưu chủ tốt đẹp chính là sáng tác năng lực.
(bát) nguyên văn nhắc lại cơ nguyệt cùng lương hội tam cát hóa cách cục, chỉ là [nắm giữ quân cảnh quyền to], thẩm tra giá cách cục cận vi thật thà trung dung, cũng không phải là đại cách, không thích hợp quá khen, có thể ở quân cảnh giới trung đảm nhiệm cao tầng, nhưng bất năng ở cao nhất lĩnh đạo địa vị.
(cửu) Thái âm ở sự nghiệp cung, không thích và địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, bất lợi tài vận, kinh thương dễ rách nát hoặc túng quẫn, canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị vưu quá mức. Nhưng nếu như từ sự [nhà xưởng phương diện], thì có thể chuyển hóa thành sáng ý, có công nghiệp phát minh, [do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực], đương [nhà phát minh], tuy rằng sự nghiệp có lên xuống, nhưng là lại cơ sở kiên cố, có thể có làm là. Năng lực sai ai ra trình diện xương khúc thiên tài long trì phượng các chờ là giai, bằng không cũng nên có nhất nghệ tinh bàng thân.
Thái âm vu cung điền trạch
Nguyên văn: Thái âm nhập hội chùa ngôi sao may mắn, có thể đưa sinh thiết nông trường, dĩ cây cối hoa quả là lợi. Cùng trời cùng tinh cùng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thiên cơ tinh cùng độ, thì tiến thì thối. Và lộc tồn, hóa lộc cùng độ có thể chiếu, chủ năng đa đưa điền sản. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn người, có phá hao tổn. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an. Hóa kị tinh, gia đình lắm lời lưỡi thị phi. Thiên cơ tinh cùng độ, thì có thiên di hoặc du lịch.
Bình chú:
(nhất) Thái âm ưa ở cung điền trạch, cơ bản nhất tính chất, là ở lại hoàn cảnh thanh tĩnh di nhân, nhưng yếu nhập miếu cư vượng mới là, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, thì nhà lầu có giá trị buôn bán, dựa vào cổ truyện khẩu quyết, tựa như [đưa sinh thiết nông trường, dĩ cây cối hoa quả là lợi] tính chất, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc từ xưa hay xã hội nông nghiệp, sở dĩ có đến đây nhất phán đoán suy luận. Ở hiện đại Hương Cảng, nông nghiệp đã suy vi, tân một đời tiên hữu đầu tư nông trường, cho nên nông nghiệp hoa cây ăn quả mộc là lợi, có thể coi là các loại điền sản nhà lầu đầu tư.
(nhị) Thái âm thiên đồng cùng độ, và sự nghiệp cung, cung mệnh tính chất như nhau, đều có [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng] ý tứ hàm xúc, cho nên không được chủ làm con nuôi tổ nghiệp, phải tự mình nỗ lực thủy năng lực đưa nghiệp, vừa bởi thiên đồng tính chất tương đối an ổn, bởi vậy, đưa nghiệp hậu giống nhau đều có thể ổn thủ. Không gặp sát diệu thiên không cướp chờ, không được chủ phá đãng.
(tam) Thái âm thiên cơ cùng độ, lầu chính phòng vật nghiệp biến động, [thì tiến thì thối], ở cổ đại, còn đây là tương đối không được ngôi sao may mắn hệ, bởi vì cổ đại xã hội yên ổn, không thích biến hóa, có biến thì không được cát, nhưng ở xã hội hiện đại, chỉ có thông minh có ý nghĩ người đó, mới có bả nhà lầu không ngừng biến động bản lĩnh, phòng nhỏ thay đổi nhà lớn, nhà lớn thay đổi lớn hơn phòng, tất cả thiện giới mà cô, cho nên từ một cái góc độ khác khán, hay thích hợp làm nhà lầu sao mại. Bất quá, sao lâu sao địa yếu một vừa hai phải, giai vận cũng không phải thường thường bên người, dĩ chuyển biến tốt liền thu làm cát. Bất quá, nhược quả sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, hoặc rất có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, thì nên tịnh không thích hợp động, giảm thiểu biến hóa là giai.
(tứ) Thái âm hóa lộc và lộc tồn gặp gỡ, hoặc cái khác hóa lộc diệu và lộc tồn gặp gỡ, canh chủ tài vận đại vượng, thích hợp [đa đưa sản nghiệp], nếu như cung tài bạch không quá may mắn, nhất là thích hợp dĩ đưa nghiệp phương thức bảo đảm giá trị tiền gửi. Loại này mệnh cách, cũng thích hợp làm nhà lầu buôn bán sinh ý.
(ngũ) Thái âm ở cung điền trạch, và ở cái khác cung viên như nhau, giai không thích và địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, lầu chính phòng phá hao tổn, cũng chủ ở đưa nghiệp thì có tổn thất, ví dụ như, ở lâu giới cao xí thì đưa nghiệp, sau đó lại lâu giới ngã xuống chờ, mọi việc như thế.
(lục) nhà lầu có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an chờ, chỉ ở lưu niên cung điền trạch trung, mới có khắc ứng với. Tình huống cụ thể, là Thái âm và Hỏa Tinh cùng độ, tam phương sai ai ra trình diện linh tinh, kình dương, đà la, rất có lưu niên kình dương đà la chiếu nhập, thủy chủ hoả hoạn. Nguyên cục cung điền trạch may mắn, thì cận vi sợ bóng sợ gió, hoặc cận tác tiểu Hỏa, nhưng nếu như nguyên cục cung điền trạch đa hung tinh Hóa kị, thì hoả hoạn có thể phá hủy vật nghiệp, khiến cho tổn thất trọng đại, nguyên cục cung điền trạch địa không Địa kiếp đại hao tổn, nhất là phải cẩn thận.
(thất) Thái âm Hóa kị chủ [khẩu thiệt thị phi] khắc ứng với, chỉ ở cung hạn khắc ứng với, nói chung, lưu niên cung điền trạch Thái âm Hóa kị, nhất là Thái âm Hóa kị tướng điệp, cho dù không gặp cái khác sát diệu hung tinh, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, người nhà trong lúc đó bất hòa, gia đình không yên.
(bát) lưu niên cung điền trạch thiên cơ Thái âm cùng độ, chủ là năm có ngoại du cơ hội, hoặc đa ngoại du cơ hội, canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc đối củng, càng như vậy, ngày này mã, chủ yếu là chỉ lưu niên tinh diệu trung [tuổi dịch], rất có đại hạn thiên mã và nguyên cục thiên mã tướng điệp tương trùng, càng như vậy.
Thái âm tinh ở cung phúc đức
Nguyên văn: Thái âm tinh nhập miếu lâm cung phúc đức, chủ phúc hậu năng lực hưởng thụ. Nhật nguyệt cùng độ, càng ưu mỹ. Thiên đồng tinh cùng độ, cũng chủ hưởng thụ, Thái âm Hóa kị tinh, thì chủ ngoại biểu an tĩnh, nội tâm bất an. Thiên cơ cùng độ, cũng chủ bất an ninh. Hỏa Tinh, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Thiên không cướp cùng triền, thiên không nghĩ quá nhiều. Kình dương, linh tinh cùng độ, chưa đủ.
Bình chú:
(nhất) thái âm tinh ở cung phúc đức, cơ bản tính chất là ưa tịnh hảo tịnh, kỳ ham mê tất là văn nhã, sẽ không tiếng động lớn huyên náo náo, sẽ không sa vào vu xã giao hoặc sống phóng túng.
(nhị) Thái âm nhập miếu, chủ năng hưởng thụ, nhưng đây là thanh phúc, nhàn nhã đi chơi của phúc. Cũng chủ phúc hậu, có tâm tình an bình tường hòa. Nguyên văn thuyết: [nhật nguyệt cùng độ, càng ưu mỹ.] giá kỳ thực cũng không phải nhất định. Thái dương Thái âm cùng độ xấu cung, Thái âm nhập miếu, thái dương cư hãm cung; ở vị cung, thì thái dương ngồi vượng, Thái âm lạc hãm, giai chủ tâm tình phập phồng bất định, sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy.
(tam) Thái âm thiên đồng cùng độ tử cung ngọ cung, nhị diệu tính chất có chỗ tương tự, phối hợp với nhau, vưu chủ tâm cảnh an bình, tinh thần trên có nhàn nhã hưởng thụ, nhất là thiên đồng hóa lộc, tâm tình càng an nhàn.
(tứ) Thái âm Hóa kị, là cung phúc đức trung xấu nhất kết cấu một trong, Thái âm sự yên lặng cận lưu vu biểu diện, duy nội tâm bất an, rất có địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ, vưu đa không cần thiết ưu phiền, không có chuyện thực cơ sở. Thái âm Hóa kị và thiên đồng cùng độ, sai ai ra trình diện đủ địa không, Địa kiếp, bầu trời, kiếp sát, thiên nguyệt, thiên hư, thiên khôi, thiên việt chờ, mệnh tạo có thể là nhược trí nhân sĩ. Kỳ thiên khôi thiên việt, cận chủ ỷ lại người khác mà thôi.
(ngũ) Thái âm thiên cơ cùng độ, nguyên văn thuyết: [chủ bất an ninh.] điều này cần sai ai ra trình diện Hóa kị cập chư sát diệu mới là, nếu như nhị diệu cát hóa, hoặc rất có văn xương, văn khúc chờ, trái lại chủ thưởng thức cao nhã, ý nghĩ mẫn tiệp. Kiến giải đất trống cướp, thì tinh thần không khoát, đa tân kỳ sáng ý, tinh thần tự do.
(lục) Thái âm và [Hỏa Tinh, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não], đây là Hỏa Tinh bả Thái âm lòng của sống động liễu, trở nên sinh động mà không có phương hướng, cố hữu đến đây khắc ứng với. Canh kiến giải đất trống cướp, tâm tư càng hay thay đổi bận rộn, duy không có hiệu suất. Thái âm và [kình dương, linh tinh cùng độ, chưa đủ.] nếu như canh kiến giải đất trống cướp, hoặc Thái âm Hóa kị, chưa đủ trình độ càng mạnh, dục vọng sâu nặng. Thái âm chỉ thấy địa không Địa kiếp, cận chủ không tưởng, nhưng rất có văn xương, văn khúc, thì chủ sáng ý, Thái âm nhập miếu Vưu Giai.
Thái âm tinh ở cung phụ mẫu
Nguyên văn: Thái âm tinh nhập miếu lâm tướng mạo cung, có cát diệu hội chiếu, phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Nhật nguyệt cùng độ, ở vị cung bất lợi mẫu, ở xấu cung bất lợi phụ. Hóa kị tinh, mẫu đa tai bệnh. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, cần phải cho làm con thừa tự tự ra, bằng không có hình thương. Nhưng Hóa kị cũng có năm mới khắc phụ người, dĩ phụ tử thì mẫu quả đau khổ không chỗ nương tựa vậy.
Bình chú:
(nhất) thái âm tinh ở cung phụ mẫu, nhập miếu là giai, lạc hãm bất lợi mẫu thân, nhất là hạ huyền sinh ra cập nhật sinh ra.
(nhị) thái âm tinh ở miếu vượng cung độ, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, cũng đã họ Chủ Phụ mẫu song toàn, không nhất định cần sai ai ra trình diện cát diệu, duy sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, mỗi chủ được phụ mẫu hộ ấm lực, vưu chủ được mẫu thân bảo vệ.
(tam) Thái âm thái dương cùng độ, bởi tất là trong đó nhất diệu nhập miếu, một ... khác lạc hãm, vì vậy, và song thân quan hệ vô toàn bộ mỹ, ở xấu cung lợi mẫu thân, ở vị cung lợi phụ thân, mà tòng mệnh tạo là nhật sinh ra hoặc dạ sinh ra, giúp đỡ trợ giúp phán đoán đối na nhất thân nhân hình khắc nặng.
(tứ) Thái âm Hóa kị ở cung phụ mẫu, nhân Thái âm chủ mẫu, cho nên bất lợi mẫu thân, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên nguyệt, thiên hư chờ, chủ [đa tai bệnh]. Duy cũng họ Chủ Phụ sớm tử mà mẫu đa đau khổ, vì vậy, tình huống cụ thể liền có vẻ ba phải cái nào cũng được, cho nên người viết cho rằng, giá nhất trưng nghiệm, hiện nay thực dụng tính vẫn như cũ không lớn.
(ngũ) Thái âm hội chư sát hình, hay Thái âm không thay đổi kị, cũng hình phạt chính thương.
Thiên phủ tinh
Thiên phủ tinh ở ngũ hành thuần dương đất, ở trên trời là sao Nam Đẩu chủ tinh, là tài bạch kho phủ. Và tử vi tinh cùng độ, như được tả phụ, hữu bật, thiên tướng, vũ khúc, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt hội chiếu, xưng là quân thần gặp gỡ, chủ đại phú đại quý. Ở tuất cung là thượng cách, có cát diệu phụ tinh đến đỡ, là quân chính nguyên thủ, nhân dân đứng đầu, các bộ môn quan trên. Ở thương thì chủ là gây dựng sự nghiệp cự tí, thương giới người nổi tiếng. Ở kỹ thuật hoặc nghệ thuật phương diện, cũng chủ có đặc thù kiến giải, siêu nhân phát minh, có khác sở trường đặc biệt, trở nên nổi bật, trên đời dương danh, nhưng chú ý nhất định phải có tả phụ, hữu bật cập ngôi sao may mắn đến đỡ, hoặc thiên khôi, thiên việt giúp đỡ cung mệnh người, là thượng cách. Ở tị, hợi cung, Tử Phủ đối chiếu, có ngôi sao may mắn đến đỡ hoặc cùng độ người, đại phú đại quý, hoặc đại thọ, hoặc đột gặp quý nhân đề bạt, một bước lên mây. Dần, thân nhị cung vô cát trợ giúp, là thanh cao tự thưởng, hoặc là nhân sư, hoặc dạy học tiên. Thìn, tuất nhị cung an mệnh, hội chiếu tả phụ tinh, không bằng cùng độ là quý hơn phong phú hơn của kỳ cách. Nhưng cần phải sẽ tới lộc tồn tinh mới là chính xác cách. Bởi vì Thiên phủ tinh ở tuất cung lập mệnh, thì tử vi tinh đang ở ngọ cung miếu địa, mà thái dương cũng đang mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông cung thượng, Thái âm vừa triền ở trăng sáng Thiên môn cung vị, như năng lực sẽ tới cát phụ cùng độ, mà không có ác sát phá tan, đương nhiên phi Hầu khanh của mệnh, cũng tương tướng của tài liễu. Có sát diệu phá tan, cũng chủ là thương nghiệp cự tí, hội thiên không cướp người, thì chủ do lý tưởng ảo ảnh trung suốt ngày hạ.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ tinh là sao Nam Đẩu chủ tinh, ở tử vi đẩu sổ trung, cùng sở hữu tứ khỏa chủ tinh, trừ sao Nam Đẩu Thiên phủ ngoại, còn có bắc đẩu chủ tinh tử vi, ban đêm trung thiên chủ tinh thái dương, ban đêm trung thiên chủ tinh Thái âm, mặc dù tính chất các không có cùng, nhưng đều có quý khí.
(nhị) Thiên phủ là [tài bạch kho phủ] là chỉ Thiên phủ có trữ tài bản chất, bởi vậy dẫn thân, ý chỉ thiên phủ có bảo thủ, ổn định bản chất, bởi vì cần phải tích trữ tài phú, tựu nhất định phải hoàn cảnh ổn định, mà tích trữ hay không được lung tung tốn hao, cho nên bảo thủ. Bất quá, nếu như tính chất bất lương, sẽ gặp hình thành vì tư lợi và keo kiệt.
(tam) bân triệu công đối với tử vi Thiên phủ cùng độ, có đánh giá rất cao, giá ở nguyên văn giáo trình các văn chương trung, đều có thể tìm được phương diện này suy đoán, ở đây cũng không ngoại lệ, hắn cho rằng tử vi Thiên phủ cùng độ, rất có thiên tướng và phụ bật khôi việt xương khúc lục cát, kiêm sai ai ra trình diện vũ khúc, là vì [quân thần gặp gỡ], chủ đại phú đại quý. Không thể nghi ngờ, được lục cát tử vi Thiên phủ, cố nhiên rất có khí thế, lĩnh đạo lực giai, nhưng chích nên công chức, mà lại tử vi Thiên phủ tính chất mâu thuẫn, nhất chủ tiến công nhất chủ bảo thủ, cho nên quyết đoán có thừa, quyết đoán thì bất túc, bất năng đảm đương cao nhất quyết sách nhân. Loại này mệnh cách, so sánh thích hợp đảm nhiệm công chức, có thể thống lĩnh bộ môn.
(tứ) Thiên phủ ở tuất cung, là cùng liêm trinh cùng độ, tam phương sai ai ra trình diện ngọ cung tử vi, và dần cung vũ khúc thiên tướng, cơ bản kết cấu quá mức giai, canh được [cát diệu phụ tinh] tương chiếu, thật có tốt đẹp chính là sự nghiệp tài năng, mà khi [các bộ môn quan trên], nhưng nếu như là đương [nhân dân đứng đầu], [quân chính nguyên thủ], thì áp lực trọng đại, nhưng chỉ yếu chư cát và cát hóa tịnh sai ai ra trình diện, cũng năng lực lĩnh đạo đàn luân. Cũng có thể kinh thương, nhưng muốn gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã thủy năng lực thành đại phú, là [thương giới người nổi tiếng], [gây dựng sự nghiệp cự tí], nhưng sáng chế của nghiệp, là đã có hành nghiệp, không bằng tử vi, thất sát như vậy, có thể sáng tạo độc đáo tân do.
(ngũ) Thiên phủ tinh điều không phải nghệ thuật ngôi sao, tính chất bảo thủ, cho nên khiếm khuyết sáng ý, không có nguyên sang tính, khó có đặc thù kiến giải, càng không thể có siêu nhân phát minh, người viết ở phương diện này và giáo trình nhận định vừa tương phản. Hay sai ai ra trình diện long trì, phượng các, văn xương, văn khúc, hóa khoa, cũng là bắt chước lời người khác, là thợ thủ công mà không phải là nghệ thuật gia, tái sinh công trình sư, nhưng điều không phải cụ nghệ thuật mỹ cảm công trình sư.
(lục) Thiên phủ là chủ tinh, cũng ưa bách quan triều củng, đủ loại quan lại người, tức tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý, thai phụ, phong cáo, ba máy, bát tọa, thiên quan, thiên phúc. Nguyên văn cận cụ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chỉ là nêu ví dụ mà thôi, nhưng cũng chỉ có thấy vậy tứ diệu, mới có tác thượng cách điều kiện, phụ bật tăng năng lực lãnh đạo, khôi việt tăng kỳ ngộ.
(thất) Thiên phủ ở tị hợi cung ngồi một mình, đối cung là tử vi thất sát, Thiên phủ tử vi nhị chủ tinh đối củng, thụ tử vi ảnh hưởng, chủ được quý nhân, cho nên đa kỳ ngộ, có đề bạt, [một bước lên mây], canh được phụ bật việt xương khúc, có thể đại quý, được lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, có thể đại phú. Thiên phủ cũng có trường thọ của phúc, cho nên mừng đến thiên thọ cùng cung, chủ [đại thọ].
(bát) Thiên phủ ở dần thân nhị cung, tử vi Thiên phủ cùng độ, kỳ cơ bản nhất tính chất, nguyên văn đã đưa ra, hay [thanh cao tự thưởng], loại này cá tính, mỗi khi tự cho là đúng, không chịu chịu thua, nhưng lại khiếm khuyết đại khí phách, khiếm trí tuệ đại tuệ, không có ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất định thoái thoái thất cư, nhưng nếu được văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thì có thể là [nhân sư] hoặc [dạy học tiên], đang giáo dục giới trung sống yên phận.
(cửu) ở bản đoạn văn tự trung, bân triệu công cũng rất coi trọng liêm trinh Thiên phủ cùng độ tuất cung cách cục, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể được phú quý, sai ai ra trình diện sát cũng có thể từ thương; kiến giải đất trống cướp, thì trái lại tăng Thiên phủ sáng ý, bằng sáng ý thiết lập sự nghiệp.
Thiên phủ tinh triền vu cung mệnh
Nguyên văn: Thiên phủ tinh triền vu cung mệnh, chủ sắc mặt hoàng bạch hoặc hoàng hắc. Và liêm trinh cùng độ, cũng có da to hắc người. Mặt là hình vuông, hoặc hình chữ nhật, hoặc hơi vi hình tròn của làm thịt phương diện. Thể béo trung cao bản thân. Thái độ làm người tính tình trung hậu, thông minh có nghị lực, mẫn cảm mà năng lực thích ứng hoàn cảnh, thiện thái độ làm người giải quyết tranh cãi. Như Thiên phủ nhập miếu, hội tử vi tinh, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa mà vô sát tinh thiên không cướp người, tất nhiên trở nên nổi bật, thái độ làm người đứng đầu, quang vinh lên chọn đầu, đại phú đại quý, quyết đoán quyền đại trên cách, ở chính vì quốc gia của lương đống, ở thương là thương giới của đứng đầu. Nhược Thiên phủ độc thủ cung mệnh lạc hãm, vô ngôi sao may mắn phụ diệu đến đỡ, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ác sát người, chủ thái độ làm người thiện mưu hảo gạt. Phùng thiên không cướp, chủ cô độc, phúc không được đầy đủ. Cùng trời diêu tinh hợp, chủ quyền thuật âm mưu của sĩ. Nữ mệnh Thiên phủ tinh triền độ, chủ thái độ làm người trung hậu hiền lành, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu dạy con, thanh bạch đa năng lực cấp nhân của cấp, ưu nhân của ưu. Gặp ngôi sao may mắn cập tả phụ, hữu bật người, lệnh của phu nhân, có trượng phu oai nghiêm, nữ ác nam quyền, đại phú đại quý trên cách. Nếu có thiên không cướp, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ cô độc, mặc dù biết dùng người tôn sư nặng, tích phúc không được đầy đủ, phi thương phu tức khắc tí, hoặc tái hôn, hoặc có nữ vô tí. Đại hạn lưu niên Thiên phủ tinh triền độ, chủ được quý nhân dẫn, bình thăng ba cấp, kết hôn thiêm nhân phẩm, được lộc hưởng lạc, biết dùng người tôn kính, sự nghiệp phát triển.
Nhược phùng sát diệu, thì đa không tưởng, ít thành sự thực, tiến hành thường rơi nhân hậu, lo lắng nhiều, vuột thời cơ cơ hội tốt. Phùng Hóa kị, đại hao tổn, thì có tật bệnh, bệnh bao tử, khẩu thiệt chờ sự tình phát sinh, hoặc đi lang thang không chỗ nào sự buồn khổ.
Bình chú:
(nhất) bài này đưa ra Thiên phủ ở mệnh ngoại hình, thượng có một chút có thể bổ sung, hay phàm Thiên phủ tọa mệnh nữ nhân, trên mặt đều dài hơn liễu một heo đảm mũi. Bởi Thiên phủ tính chất bảo thủ, cho nên hay mỹ lệ, cũng là ngây thơ vẻ đẹp, tuyệt không hội lưu vu diêm dúa.
(nhị) Thiên phủ tính tình trung hậu, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật vưu xác thực; thông minh có nghị lực, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa vưu xác thực; thiện thái độ làm người giải quyết tranh cãi, mỗi ngày khôi, thiên việt vưu xác thực. Có thể được bách quan triều củng, chư cát tịnh sai ai ra trình diện, rất có tam cát hóa, sự nghiệp thành tựu cực đại.
(tam) Thiên phủ ở dậu cung lạc hãm ngồi một mình, vũ khúc thất sát củng chiếu, đây là kết cấu kém nhất một, kỳ bảo thủ tính cách lưu vu cực đoan, để bảo vệ mình, tìm kiếm an toàn cá nhân cảm của thỏa mãn, trái lại biến thành [thiện mưu hảo gạt], nhưng dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ là xác thực, nhất là canh hội văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thiên diêu, âm sát, thiên hư chờ, càng ngụy quân tử một gã.
(tứ) Thiên phủ là tài kho, phủ kho tràn đầy, không thích thiên không kho, bởi vậy, được lộc tồn, hóa lộc, liền chủ phủ kho nội đa tài, ở mười hai cung viên giai cát, cũng không giới hạn trong cung mệnh, có thể án mười hai cung viên bất đồng tính chất, định ra Thiên phủ may mắn ý nghĩa, nhưng nếu như Thiên phủ hội địa không Địa kiếp, thì xưng là thiên không kho, ở cung mệnh chủ cô độc, nữ mệnh vưu chủ lục thân duyên phận bất túc, phúc đức không được đầy đủ.
(ngũ) truyền thống thượng, thuật số gia cho rằng nữ mệnh Thiên phủ, bỉ nữ mệnh tử vi yếu may mắn nhiều lắm, bởi vì tử vi bất an vu bản phận, hảo cao vụ viễn, chí cao khí ngạo, ở nam quyền xã hội trung, tịnh không được hoan nghênh, nhưng Thiên phủ lại tương phản, các nàng coi trọng gia đình sinh hoạt, ưa ổn định không thích biến hóa, coi trọng cảm giác an toàn, cho nên chỉ cần hội cát, là có thể giúp chồng dạy con, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, càng thêm gia thông minh nhanh nhẹn linh hoạt;
Sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, tăng trung hậu hiền lành. Đây là điển hình hiền thê lương mẫu. Ở xã hội hiện đại, tuy rằng nữ nhân có sự nghiệp của mình, nhưng loại này mệnh tạo nữ nhân, một ngày có gia đình, các nàng sẽ dĩ gia đình làm trọng. Có thể được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì có [trượng phu uy nghiêm, nữ ác nam quyền], có thể ở sự nghiệp thượng đại triển thân thủ, nhưng lại năng lực duy trì gia đình yên ổn, nội có thể thủ ngoại có thể công, là toàn năng nữ tương.
(lục) nữ mệnh Thiên phủ, bởi tính cách bảo thủ, sở dĩ, hay chư sát thiên không cướp tịnh sai ai ra trình diện, cũng không phải đại gian đại ác, nhưng có thể có hợp lý xã hội hành vi, thụ [nhân tôn sư nặng], nhưng ở bảo thủ và cảm giác an toàn khát cầu phương diện, không được thỏa mãn, bất lợi hôn nhân, bất lợi chủ thân, cảnh đêm cô độc.
(thất) đại hạn lưu niên cung mệnh Thiên phủ tọa thủ, cơ bản nhất tính chất, là phát huy Thiên phủ tính bảo thủ, sai ai ra trình diện cát diệu, chủ dần dần tiến bộ, lên chức tăng lương, nhưng nhưng không thích hợp tác quá kích biến động, cũng không phải khai trương gây dựng sự nghiệp của kỳ. Mặt khác, nhân Thiên phủ là quý nhân tinh, cho nên cũng chủ hạn nội được [quý nhân dẫn], sai ai ra trình diện lộc diệu vưu chủ tài vận hưởng thông, nhưng bất lợi ăn ý. Thiên phủ cung hạn sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ đa tư lo ngại, chưa chắc có thực chất khiêu chiến, nhưng nhân tâm đại thận trọng mà bỏ qua cơ hội. Loại này tinh hệ cung hạn, nhất là không thích hợp biến động, trong đó biến hóa, mỗi khi khắc ứng với ở gia đình phương diện.
Thiên phủ tinh lâm huynh đệ cung
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm huynh đệ cung, chủ huynh đệ đông đảo, có năm người đã ngoài. Phùng văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật người, huynh đệ đa tài đa nghệ có trợ giúp. Và liêm trinh, vũ khúc hội, có thương tích khắc. Hội Hóa kị tinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn người, hình khắc bất hòa. Hoặc chích một ... hai ... Nhân, nhu giúp đỡ.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ tinh ở huynh đệ cung là thiện diệu, chủ huynh đệ tỷ muội con số đông đảo, nguyên văn nói là [năm người đã ngoài], thực tế có thể đạt hơn hơn mười người, mà ở hiện đại tránh thai thịnh hành niên đại, giá khắc ứng với đa không được ứng nghiệm. Nếu như rất có tả phụ, hữu bật, con số càng nhiều.
(nhị) Thiên phủ và chúng cát diệu gặp gỡ, chủ [huynh đệ đa tài đa nghệ có trợ giúp], cẩn thận một điểm mà nói, tả phụ hữu bật chủ trợ lực đại, thiên khôi thiên việt chủ có thể ỷ lại, văn xương văn khúc chủ có tài nghệ.
(tam) nguyên văn thuyết: [và liêm trinh, vũ khúc hội, có thương tích khắc.] nếu như đây là thuyết liêm trinh Thiên phủ cùng độ, hoặc vũ khúc Thiên phủ cùng độ, thì người viết đối với lần này cũng không gật bừa, vũ khúc và liêm trinh, tuy có bất lợi lục thân duyên phận chỗ, nhưng được Thiên phủ cùng độ, tình huống này đã trúng tuyển và, khắc ứng với tịnh không cường liệt, cho nên không làm thương khắc luận.
(tứ) Thiên phủ hội Hóa kị cập lục sát hình hao tổn, chủ [hình khắc bất hòa], hoặc huynh đệ tỷ muội con số ít, nhu giúp đỡ. Cẩn thận một điểm phân chia, là Thiên phủ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, hình phạt chính khắc bất hòa; kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ giúp đỡ huynh đệ.
Thiên phủ tinh lâm thê cung
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm thê cung, chủ được hiền tuệ của thê, nhân thê được trợ giúp. Nhược Thiên phủ tinh lạc hãm, hoặc phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ ái thiếp diệt thê, nhị thê của mệnh. Như hội ngôi sao may mắn người, thì thê tử tuy có chia lìa việc, nhưng nhưng như ly phi ly, như phán đoán phi phán đoán ý tứ hàm xúc, bởi vì Thiên phủ là hậu thành ngôi sao, ít hình khắc tai ương. Nữ mệnh Thiên phủ tinh lâm phu cung, chủ được tình cảm phong phú, anh tuấn đầy hứa hẹn của trượng phu; dĩ trượng phu thể trạng hùng tráng mập mạp người là hợp cách. Như và vũ khúc cùng độ, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, dĩ kế thất nhà kề là nên, bằng không hình ly không như ý.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ tính chất bảo thủ, ở cung phu thê là thiện diệu. Ở nam mệnh thê cung, có có trách nhiệm cảm thê tử, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, ký chủ tình cảm thâm hậu, hoặc... ít nhất ... Thê tử đối mệnh tạo ngưng tình, [được hiền tuệ của thê], được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì nhân thê được trợ giúp, nếu như rất có lộc tồn, hóa lộc, thì ở phương diện kinh tế, được thê bang trợ, ví dụ như, có thể hợp tác sự nghiệp thành công, hoặc thê tử thu nhập so với chính mình dày, là trong nhà kinh tế cây trụ, hoặc được thê gia kinh tế giúp đỡ chờ. Bất quá, bởi Thiên phủ ở thê cung, cung mệnh tất là tham lang, nhất bảo thủ nhất mạo hiểm tham, tính cách không hợp, vì vậy, có lúc thê tử hiền tuệ, trái lại khả năng chiêu mệnh tạo bất mãn, vì vậy, suy đoán loại này mệnh cách thì, yếu lưu ý cung mệnh và cung phu thê trong lúc đó xung đột, nam mệnh nữ mệnh đều là như vậy.
(nhị) Thiên phủ ở cung phu thê, hình khắc tính chất hơi nhẹ, vì vậy, hay sai ai ra trình diện tẫn Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, cũng cận chủ sanh ly, hoặc tự thân có ngoài giá thú tình, [ái thiếp diệt thê], [tam thê của mệnh], nhưng trên thực tế, hay nhị thê, có lúc cũng không là ly hôn biệt lấy vợ, mà là đang hai nữ nhân trong lúc đó, khó bỏ nan ly. Loại tình huống này, ở các cung độ đều là như thế này, cũng không giới hạn trong lạc hãm cung viên.
(tam) nữ mệnh Thiên phủ lâm phu cung, cơ bản tính chất vi phu có trách nhiệm cảm, chiếu cố gia đình, rất có lộc tồn, hóa lộc chờ, ở kinh tế thượng có thể được giàu có. Được văn xương văn khúc, trượng phu đa tình, tức nguyên văn nếu nói [tình cảm phong phú], cái đó và Thái âm đích tình cảm phong phú bất đồng, người trước chuyên nhất, người sau dễ đối với người khác phái động tình. Về phần sở giá của phu có đúng hay không anh tuấn đầy hứa hẹn, có đúng hay không thể trạng hùng tráng mập mạp, người viết thì không cho là đúng, đây là không nhất định.
(tứ) Thiên phủ vũ khúc cùng độ, Thiên phủ có thể chậm lại vũ khúc cô khắc của tính, nhưng nhưng không hề cát địa phương, sai ai ra trình diện lục sát hình, nhưng dễ ly dị, đệ nhất độ tình cảm đầu tư thất bại.
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm vu cung tử nữ, hội chiếu văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, chủ được thông minh đa tài của hiếu tử. Hội tả phụ, hữu bật, ngũ thai đã ngoài. Và vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, có hình khắc, con trai thứ ba chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc phá tan, hoặc được tính tình quật cường tử nữ, hoặc mặt có mặt mày hốc hác.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ ở cung tử nữ là thiện diệu, cơ bản tính chất là tử nữ đa, nguyên văn thuyết sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ [ngũ thai đã ngoài], giá chỉ có thể tham khảo, thực tế khả năng đạt hơn mười người tám người, hoặc thậm chí hơn mười nhân.
(nhị) Thiên phủ cũng chủ hòa tử nữ trong lúc đó tình cảm thâm hậu, tử nữ hiếu thuận, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nhất là như vậy. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì tử nữ thông minh đa tài.
(tam) Thiên phủ vũ khúc cùng độ, Thiên phủ liêm trinh cùng độ, Thiên phủ năng lực giảm bớt cùng độ chính diệu bất lợi tính chất, nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, nhưng hình phạt chính khắc, [con trai thứ ba chăm sóc người thân trước lúc lâm chung] một lời, chỉ có thể làm tham khảo mà thôi, xã hội hiện đại, chữa bệnh phục vụ tiến bộ, loại này tinh hệ thậm chí có thể sở hữu tử nữ câu toàn, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung thì tụ tập dưới một mái nhà.
(tứ) Thiên phủ hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, cố nhiên hình phạt chính khắc, nhưng vưu tự thân và tử nữ quan hệ bất lương, tử nữ [tính tình quật cường].
Thiên phủ tinh ở tài lộc
Nguyên văn: Thiên phủ tinh là tài lộc của kho, lâm cung tài bạch, chủ giàu có, hội chiếu tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc, tử vi, vũ khúc chờ ngôi sao may mắn, chủ đại phú của cách. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ tài lộc trúng tuyển có phá hao tổn. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, nhân tài đa tranh cãi hoặc liên quan đến kiện tụng.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ là tài kho, giáo trình cho rằng nhập cung tài bạch chủ [giàu có], trên thực tế, đây là chủ mệnh tạo giỏi về chiếu cố chính kinh doanh đoạt được, sẽ không tùy tiện tiêu xài, có thể tích cốc phòng cơ, nhưng cũng không phải là giàu có mệnh cách. Bất quá, được lộc tồn, hóa lộc, thì tài kho đẫy đà, mới có thể thành phú. Bất quá, nếu như Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, thì thụ kình dương, đà la sở giáp, như vậy, mệnh tạo nên lưu vu quá mức keo kiệt, ứng với hoa tài thì vừa không muốn hoa, đối với cần tiền gấp tài cứu tế bằng hữu, cũng thà rằng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Thiên phủ nên sai ai ra trình diện lộc tồn, cũng không nên cùng độ.
(nhị) Thiên phủ và tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc gặp gỡ, giá liền có đại phú tiềm chất, nguyên văn nói tử vi và vũ khúc, nhất là tăng kỳ sự nghiệp năng lực quản lý, lĩnh đạo tài hoa hòa khí phách, nhất là tăng kỳ tài vận, nhân Thiên phủ cận chủ trữ tài, phải vũ khúc, phương ký năng lực phát tài có thể trữ tài. Thiên phủ được tả phụ, hữu bật, chủ có nhiều phương diện tài nguyên, tài tự bốn phương tám hướng lai. Được lộc tồn, hóa lộc, thì tài kho tràn đầy. Rất có thiên khôi thiên việt, chủ cầu tài đa kỳ ngộ, mà lại có quý nhân giúp đỡ; rất có văn xương, văn khúc, chủ dĩ danh cầu tài, hoặc danh lợi song thu vào.
(tam) Thiên phủ và địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, đây là Thiên phủ tối úy sát diệu hung tinh kết cấu, bỉ hỏa linh dương đà càng sâu, được tài tất có phá hao tổn, như rất có chư sát diệu Hóa kị, thì việc buôn bán rách nát, rơi vào khủng hoảng kinh tế. Mặt khác, Thiên phủ ở cung tài bạch, cũng úy vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị.
Thiên phủ tinh lâm tật bệnh cung
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm tật bệnh cung, chủ có bệnh bao tử, bệnh phù chân, hoàng sưng, phồng lên chờ chứng. Phùng sao Liêm trinh, chủ thấp hỏa của chứng. Gặp hữu bật, thiên tướng, nhân hàn dạ dày đau nhức. Thất sát gửi thông điệp thiên hình, chủ có thương tích tổn hại. Hội chiếu mui xe, thiên tài, chủ buồn nôn sợ bóng sợ gió chờ chứng.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ thuộc về dương đất, ở tạng phủ trung là dạ dày bộ, bởi vậy, Thiên phủ ở tật bệnh cung cơ bản tính chất, chủ bệnh bao tử.
(nhị) Thiên phủ cũng chủ [bệnh phù chân, hoàng sưng, phồng lên] chờ, bất quá, loại này tâm bệnh, là bởi vì tính khí dinh dưỡng hấp thu bất túc khiến cho, vị tất và tỳ hữu quan.
(tam) Thiên phủ liêm trinh cùng độ, chủ [thấp hỏa của chứng], tức là chỉ bệnh ngoài da.
(tứ)[(Thiên phủ) gặp hữu bật, thiên tướng, nhân hàn dạ dày đau nhức.] phàm Thiên phủ tất gặp thiên tướng, đây thật ra là chỉ thiên phủ mỗi ngày tướng hữu bật cùng độ, dạ dày hàn đưa tới dạ dày đau nhức, khác biệt vu dạ dày nhiệt đưa tới dạ dày đau nhức, người trước bạn có ác hàn tính chất, người sau thì đa táo bón, trường nhọt chờ.
(ngũ) Thiên phủ đối cung tất là thất sát, đương đối cung thất sát thiên hình cùng độ, chủ ngoại thương, nhất là ngoài ý muốn thụ thương, đến đây bởi vì thất sát là âm kim, cho nên chủ kim sáng lập của thương, thiên hình thì tăng kỳ khí thế hung ác.
(lục) Thiên phủ hội mui xe, thiên tài, chủ buồn nôn, cũng chủ sợ bóng sợ gió, đây là thuộc về bân triệu công trưng nghiệm, người viết vô đến đây công tác thống kê, cũng bởi kỳ lý luận tính chất bất minh, cho nên không thể nào đưa bình.
Thiên phủ tinh lâm cung thiên di
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm cung thiên di, chủ xuất hành được phúc, tại ngoại gặp quý nhân. Vũ khúc cùng độ, xuất ngoại kinh thương hoặc xa thiệp trùng dương chủ phát phú. Phùng âm sát, đà la, Hỏa Tinh, xuất môn cần phải phòng âm mưu tổn thương. Và kình dương, thiên nguyệt, thiên hình cùng độ, xuất ngoại tiểu nhân bất túc, hoặc bệnh tai.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ ở cung thiên di, bởi Thiên phủ là phúc tinh, cho nên ở cung thiên di trung, chủ [xuất hành được phúc], tức tại ngoại được lợi ích, bất quá, giá muốn gặp lộc tồn, hóa lộc chờ mới là. Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cho nên canh mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ [tại ngoại gặp quý nhân].
(nhị) Thiên phủ và vũ khúc cùng độ, vừa là trữ tài tài diệu, vừa là phát tài tài diệu, giai lợi cho hải ngoại phát tài, cho nên canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, lợi cho xuất dương đáo hải ngoại công tác phát triển. Vưu ưa vũ khúc hóa lộc.
(tam) Thiên phủ và đà la, âm sát cùng độ, không cần sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, cũng chủ âm mưu, thụ tiểu nhân ngầm chiếm đối phó. Và Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ xuất môn gặp ngoài ý muốn tổn thương, nhất là gặp gỡ thông nhau ngoài ý muốn. Và kình dương cùng độ, chủ nhân tế quan hệ bất lương, canh gặp thiên hình, cũng không phạm quan phi, bởi vì Thiên phủ tính chất bảo thủ yên ổn của cho nên. Thiên phủ hội chư sát diệu, rất có thiên nguyệt cùng độ, xuất môn bất lợi khỏe mạnh, chỉ phòng ở hải ngoại nhiễm bệnh.
Thiên phủ tinh lâm cung Nô bộc
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm cung Nô bộc, chủ giao hữu rộng. Hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được bằng hữu trợ giúp lực. Hội tả phụ, hữu bật, canh được bằng hữu của ủng hộ, được người thủ hạ lực, hoặc được trung tâm chính là thủ hạ nhân. Như hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, thì nhân giao hữu mà phá hao tổn, hoặc bị người thủ hạ trộm đạo tổn hại. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, thành ý người ngoài, trái lại tao oán hận, hoặc thụ người thủ hạ của âm mưu cập bất lợi.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ là cát diệu, ở cung Nô bộc chủ bằng hữu đông đảo, giao du rộng, bất quá vô luận như thế nào, một thân nhất định cẩn thận tuyển trạch bằng hữu, đây là phát huy Thiên phủ thận trọng cá tính, cho nên người bạn tốt đa mà tổn hại giao hữu ít, hoặc là đối sở có bằng hữu đều giữ một khoảng cách, cho nên đa hời hợt chi giao.
(nhị) Thiên phủ hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giai may mắn, năng lực [được bằng hữu trợ giúp lực], nhưng tam hóa có chỗ bất đồng: Hóa lộc trợ giúp mệnh tạo phát tài, cải thiện kinh tế sinh hoạt; hóa quyền trợ giúp sự nghiệp phát triển, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện tử vi hóa quyền, nếu không sẽ bị đoạt quyền hoặc thụ người chế trụ; hóa khoa thì lợi cho học tập. Bất quá, Thiên phủ ở cung Nô bộc, và ở cái khác cung viên như nhau, đều ưa phủ kho tràn đầy, tức sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, sai ai ra trình diện của thì chủ bằng hữu trung hậu có thành, nếu vì thiên không kho lộ kho, ví dụ như, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thì là kết giao tiểu nhân, thụ ngầm chiếm thương tổn.
(tam) Thiên phủ cũng ưa hội tả phụ, hữu bật, cùng lúc bằng hữu đông đảo, cùng lúc cũng được trợ lực, ở sự nghiệp và những phương diện khác, đều thu được có ích. Mặt khác, cũng dễ kết giao tri kỷ bạn tốt, nhân sinh bất trí vu tứ cố vô thân.
(tứ) Thiên phủ tối kỵ địa không, Địa kiếp, đại hao tổn giá tinh hệ, bả kỳ tài vận thiên không rơi, ở cung Nô bộc, thì là thụ bằng hữu thuộc hạ ngầm chiếm mà tổn thất. Nếu như canh gặp vũ khúc Hóa kị, liêm trinh Hóa kị chờ, tình huống nghiêm trọng hơn, tổn thất thảm hại hơn nặng.
(ngũ) Thiên phủ hội hỏa linh dương đà hình chờ tinh, chủ bị người lấy ơn báo oán, hay canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc lộc mã chờ, cũng không có thể cải biến cái tình huống này, chích là bằng hữu trong, nhất chính nhất phản, có tri kỷ, có nghĩa vô phản cố bằng hữu, cũng có trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, ngụy quân tử.
Thiên phủ tinh lâm sự nghiệp cung
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm sự nghiệp cung, chủ sự nghiệp vĩ đại. Như Thiên phủ lâm ngọ cung, lộc tồn tại dần cung, mà thiên tướng tinh tuất cung, có ngôi sao may mắn phụ diệu hội chiếu người, chủ cực phẩm của quý, dĩ vô sát tinh là hợp cách. Như Thiên phủ tinh lâm sự nghiệp cung ở xấu cung, hội cát diệu, cũng chủ đại quý, nhưng cần phải hội lộc tồn tinh ở dậu cung mới là hợp cách, doãn văn doãn vũ giai thành quý phát phú. Thiên không cướp cùng độ người, quyết đoán đại, nên vu nhà xưởng thực nghiệp phương diện phát triển. Ăn ý sự nghiệp bất lợi, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, đa tranh cãi có khúc chiết.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ ở sự nghiệp cung, bất năng vốn nhờ nói vậy là [sự nghiệp vĩ đại], trên thực tế, Thiên phủ cận vi bảo thủ tinh diệu, sự nghiệp bảo thủ lại không thể có quá triển, bởi vậy, dục sai ai ra trình diện vĩ đại là sự nghiệp, Thiên phủ sẽ sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, như vậy mới có kinh người thành tựu. Bất quá, cho dù như vậy, cũng không thích hợp khai sáng mới tinh sự nghiệp, mà ứng với ở sẵn là sự nghiệp thượng, dần dần phát triển.
(nhị) Thiên phủ ở ngọ cung, tất và vũ khúc cùng độ, dần cung chính diệu là liêm trinh ngồi một mình, lộc tồn cùng độ vu dần cung thì, nhất định là giáp năm sinh ra, liêm trinh cũng tất hóa lộc, bởi vậy, trên thực tế, đây là cung mệnh có liêm trinh hóa lộc và lộc tồn cùng cung, hội chiếu vũ khúc hóa khoa, loại kết cấu này, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc chờ cát, chủ [quyền phẩm của quý], ở xã hội hiện đại, loại này mệnh cách, vô luận là tham chánh kinh thương, hoặc là đảm nhiệm đại cơ cấu hành chính nhân viên, đô hội thu được đại thành tựu.
(tam) Thiên phủ ở xấu cung thủ sự nghiệp, cung mệnh tất là dậu cung, mà lại vô chính diệu, trải qua tá tinh an cung, được tử vi tham lang, tân năm sinh ra, lộc tồn tại dậu. Giá nhất cách cục, Thiên phủ được lộc, rất có chư cát diệu phụ tá, chủ năng [thành quý phát phú]. Trên thực tế, giá nhất cách cục cung mệnh, là tử vi tham lang hội Thiên phủ thiên tướng, là [phủ tướng triêu viên] cách, cho nên thấp nhất hạn độ cũng là trung đẳng cách cục, canh được chư cát diệu cập lộc tồn, sở dĩ năng lực thành đại cách, phú quý song toàn.
(tứ) Thiên phủ ở sự nghiệp cung hội địa không Địa kiếp, nguyên văn xưng là [quyết đoán đại], chỉ là tựu kỳ cát lợi một mặt mà nói, mặc dù quyết đoán đại, nhưng bất lợi tài vận, làm vậy thương nghiệp đầu tư hoạt động, chủ tuy có quyết đoán, khách quan hoàn cảnh lại không phối hợp, sở dĩ dễ rách nát chiêu tổn hại, cho nên nên [nhà xưởng thực nghiệp phương diện phát triển], trái lại có thể đem thiên không cướp tính chất, đổi thành thực nghiệp gây dựng sự nghiệp cập lĩnh đạo, nếu như không gặp lộc diệu, thì thực nghiệp cũng đa cản trở, sinh ý đa khốn cảnh.
(ngũ) Thiên phủ hội dương đà hỏa linh Tứ Sát, ứng với tận khả năng tránh cho trên phương diện làm ăn và nhân gia kết thù kết oán, vạn sự dĩ hòa vi quý, nhân giá tinh hệ chủ [đa tranh cãi có khúc chiết], nhất là phương diện nhân sự khúc chiết.
(lục) ở đây có thể bổ một điểm: Thiên phủ chỉ có hóa khoa, cũng không hóa lộc hóa quyền hoặc Hóa kị, cùng ngày phủ hóa khoa vu sự nghiệp cung, chủ có tài bạch tín dụng, thích hợp làm hoạt động tín dụng tài vụ bảo hiểm các loại công việc, năng lực thụ người tín nhiệm.
Thiên phủ tinh lâm cung điền trạch
Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm cung điền trạch, chủ năng tăng điền đưa sinh, năng lực sáng lập năng lực thủ. Gặp thiên không cướp, đại hao tổn, chủ có phá hao tổn. Gặp kình dương, đà la người, có tranh cãi.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ tính chất ổn định. Điền trạch của may mắn, trên cơ bản cũng thị điền trạch nhà lầu sản nghiệp có hay không ổn định, bởi vậy, Thiên phủ cư cung điền trạch là thiện tinh, chủ năng thủ tổ nghiệp, cũng chủ đưa nghiệp mà có thể dài cửu, được lộc tồn, hóa lộc, chủ [năng lực tăng điền đưa sinh], sản nghiệp dần dần dày, hoặc có lâu thu vào tô.
(nhị) Thiên phủ ưa phủ kho tràn đầy, không thích thiên không kho lộ kho, cho nên kị kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ bất lợi đưa nghiệp, ở nhà lầu vật nghiệp đầu tư trung khuyết, hoặc nhượng có hồi báo giá trị vật nghiệp bỏ trống, canh sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, nhất là vũ khúc Hóa kị, liêm trinh Hóa kị chờ, vưu chủ [phá hao tổn].
(tam) Thiên phủ và kình dương, đà la gặp gỡ, chủ có nhà lầu vật nghiệp tranh cãi, bao quát đưa nghiệp đầu tư thì phân tranh, cũng bao quát và quê nhà bất hòa. Mặt khác, lưu niên cung điền trạch là trời phủ Hỏa Tinh cùng độ, cơ bản tính chất là hỏa tai, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, kiếp sát chờ, hơn nữa có lưu niên Hóa kị, kình dương, đà la xung của, chủ khắc ứng với, nhu chú ý ở nhà chơi rông an toàn, hoặc lưu ý cửa hàng, tràng phòng phòng cháy thi thố.
(tứ) Thiên phủ thủ cung điền trạch, còn có một trứ danh lưu niên khắc ứng với, gọi [văn tinh nhập trạch], tức ở lưu niên cung điền trạch, nguyên do Thiên phủ hội văn xương văn khúc, lưu niên lưu xương lưu khúc cũng sẽ nhập, là vì văn tinh nhập trạch, chủ nhà trung thành công đang thi trung cầm cờ đi trước, hoặc khảo hạch tấn chức. Chính diệu như phi Thiên phủ, liền không có tính chất này.
Thiên phủ ở cung phúc đức
Nguyên văn: Thiên phủ tinh nhập miếu, lâm cung phúc đức, chủ phúc hậu. Hội ngôi sao may mắn, an bình. Ở dần cung, ít sầu lo, năng lực hưởng phúc. Và vũ khúc, thất sát hội hợp, chủ thể xác và tinh thần an lao. Gặp đà la, Hỏa Tinh, tự tìm phiền não. Hội kình dương, thiên hình người, trong lòng phiền muộn, bất an. Thiên không cướp, đại hao tổn người, bận rộn.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ tính cách bảo thủ, không thích mạo hiểm, dẹp an toàn bộ làm trọng, bởi vậy, ở cung phúc đức cơ bản tính chất, liền là bảo thủ cẩn thận, coi trọng cảm giác an toàn, cũng bởi loại tâm tính này, cho nên người của bọn họ sinh liền tương đối địa ít phiêu lưu, bởi vậy có [phúc hậu] của suy đoán, nhưng phải hiểu, đây chỉ là mệnh tạo không dám bả cuộc sống đội thuyền lái ra tránh gió đường sở trí, cho nên thành tựu cũng đã bị cực hạn, bất năng thi triển hết sở trường.
(nhị) Thiên phủ ở cung phúc đức, ưa hội tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, chủ tâm cảnh [an bình]; và thiên khôi, thiên việt gặp gỡ, thì là bị người chiếu cố, cuộc sống phiêu lưu ít hơn.
(tam) Thiên phủ ở dần cung và tử vi cùng độ, nhân sinh mặc dù so sánh [ít sầu lo], nhưng tự cho mình là rất cao, mỗi dễ lưu vu cao ngạo, coi thường người khác. Thân cung cũng có đồng loại tính chất. Nếu như canh được hóa lộc, lộc tồn, văn xương, văn khúc, chủ có hưởng thụ cuộc sống tâm tình, cho nên nói là [năng lực hưởng phúc], mệnh tạo sẽ không quá độ đem mình doanh dịch.
(tứ) Thiên phủ ở mão cung dậu cung ngồi một mình, vũ khúc thất sát đối cung củng chiếu, đây là tương đối tâm phiền tinh hệ, cho dù thực tế không có gì có thể ưu phiền, nhưng mệnh tạo lại tâm bất an, cho nên tinh thần thường cảm mệt mỏi rã rời, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình chờ, nhất là như vậy.
(ngũ) Thiên phủ và Hỏa Tinh cùng độ, chủ tâm tư vận dụng quá độ, tinh thần bất năng an nhàn, cho nên mỗi khi buồn lo vô cớ, đa vô vị
Sầu khổ. Thiên phủ đà la cùng độ, chủ khí tiểu dị doanh, dễ sinh lòng đố kỵ, cũng không có thể dễ dàng tha thứ khuyết điểm của người khác, mà lại dễ ghi hận, tìm trả thù cơ hội. Thiên phủ [gặp đà la, Hỏa Tinh], bởi ký tiểu khí, lại tư đa ưu, cố hữu [tự tìm phiền não] đích tình huống.
(lục) Thiên phủ và kình dương cùng độ, chủ khiếm khuyết cảm giác an toàn, đứng ngồi không yên, canh mỗi ngày hình, nhất là như vậy. Thiên phủ hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [bận rộn], đây là là tài mà mang, vô luận kiếm bao nhiêu tiền, đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn, đến nỗi ở kinh tế thượng, thường thường thúc giục chính, bất năng nghỉ ngơi thật tốt.
(thất) Thiên phủ hóa khoa vu cung phúc đức, chủ có tín dụng, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn, chủ thụ người tín nhiệm, là chân chánh quân tử.
(bát) Thiên phủ ưa sai ai ra trình diện lộc diệu, chủ đời sống vật chất giàu có, không cần lo lắng áo cơm. Nhưng không thích lộc tồn cùng độ, thụ kình dương đà la giáp cung, mỗi chủ tiểu khí, keo kiệt, vì tư lợi.
(cửu) Thiên phủ sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thiên diêu, âm sát chờ, là vì ngụy quân tử, mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế lại tâm thuật bất chính, thiện khiến cho giảo quyệt.
Thiên phủ ở cung phụ mẫu
Nguyên văn: Thiên phủ ở tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu tướng toàn bộ, vô hình khắc. Phùng kình dương cùng độ, phụ tử đang lúc ý kiến không hợp. Hội chiếu đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, có hình thương. Hoặc ở riêng, hoặc tự ra.
Bình chú:
(nhất) Thiên phủ ở cung phụ mẫu là thiện tinh, chỉ cần không gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ hung, liền chủ [phụ mẫu song toàn], [vô hình khắc], có thể ở lúc đó xong song thân che chở. Rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, có dẫn, nhất là thu được tốt đẹp chính là tài bồi giáo dưỡng. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì tăng đây đó tình cảm.
(nhị) Thiên phủ ưa sai ai ra trình diện lộc tinh, ở cung phụ mẫu cũng không ngoại lệ, được lộc tồn và hóa lộc, mỗi họ Chủ Phụ mẫu ở kinh tế, cấp tự thân tốt đẹp chính là chiếu cố, nếu như rất có thiên vu cùng độ, chủ năng làm con nuôi khiển sinh, mà lại đoạt được quá mức phong. Nhưng nếu là lộc tồn cùng độ, thì họ Chủ Phụ mẫu ở tài bạch phương diện, không tín nhiệm mệnh tạo, khống chế sở hữu tài vụ, không dễ dàng từ chưởng vá giữa dòng ra chia ra nhất chút nào.
(tam) Thiên phủ và kình dương cùng độ, chủ hai đời đang lúc bất hòa, nếu vì nam mệnh, tự nhiên là [phụ tử đang lúc ý kiến không hợp], như là nữ mệnh, thì khắc ứng với ở mẹ con trong lúc đó. Nếu như rất có thiên hình, thì họ Chủ Phụ mẫu tai bệnh. Thiên phủ và đà la hỏa linh thiên không cướp hình chờ gặp gỡ, cũng họ Chủ Phụ mẫu tai bệnh hình thương, bất đồng cư thì có thể miễn, dĩ sanh ly thay thế tai bệnh và tử biệt.
(tứ) Thiên phủ hóa khoa, gia tăng rồi phụ mẫu chiếu cố tử nữ ý thức trách nhiệm, tình cảm cũng càng sâu hậu.
Sao Liêm trinh
Nguyên văn: Sao Liêm trinh ở ngũ hành thuần âm hỏa, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành tù. Ở mệnh bàn là thứ đào hoa. Nhưng liêm trinh ở vị cung thủ mệnh, hóa lộc tinh hoặc ở dần, thân cung thủ mệnh, hội lộc tồn, trái lại thanh bạch thượng cách. Ở vị cung, thân cung, mão cung, có ngôi sao may mắn củng chiếu, không gặp Tứ Sát thiên không cướp người, đều chủ phú quý tướng toàn bộ. Ở tuất cung cùng trời phủ cùng độ, chủ thanh danh truyền xa, ở tị cung và tham lang cùng độ, vô sát diệu, chủ là quân chính yếu nhân. Liêm trinh, thất sát ở vị cung cùng triền, có lẽ sao Liêm trinh ở thân cung, mà thất sát tinh ở ngọ cung, có ngôi sao may mắn hội chiếu, vô Tứ Sát, thiên không cướp, hình hao tổn phá tan người, là phú quý song toàn trên cách, xưng của [hùng ở lại càn nguyên cách]. Bởi vì liêm trinh âm hỏa và thất tinh giết âm kim tướng chế là sử dụng, coi như núi hoang khoáng thạch trải qua hỏa sau khi rèn luyện, là thành cực quý báu nguyên liệu. Liêm trinh ở tị, hợi nhị cung, có sao Hóa kỵ hoặc sát diệu, thì chủ tứ hải bôn tẩu. Vô luận quân nhân, thương nhân đều chủ tại ngoại phong sương tuyết mưa, gian khổ lao lực. Như và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn, Hóa kị, thiên không cướp hội chiếu, mà vô ngôi sao may mắn hóa giải người, chủ khách tử tha hương. Liêm trinh cung mệnh có thiên nguyệt tinh củng chiếu, vô cát hóa, hội sát diệu, chủ nhiễm bệnh tha hương.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh là mười bốn chính diệu trung thứ đào hoa tinh, chính đào hoa là tham lang, liêm trinh tham lang là vì đối tinh, ở tam phương tứ ở giữa, quan hệ rất là mật thiết. Kỳ hóa khí là tù, cho nên có sát khí, bởi vậy, ở trình độ nhất định, liêm trinh có quan võ và huyết quang tính chất.
Thứ đào hoa ý nghĩa, nhu và chính đào hoa làm một tương đối, tài dễ dàng nhìn ra mánh khóe. Tham lang chủ háo sắc phong lưu, chủ phong nguyệt tình dục, chủ nhục dục, nhưng liêm trinh thì cận vi ngả ngớn hài hước, khôi hài, ái thuyết lời nói dí dỏm, nặng nam nữ tình cảm của nhạc, vừa không được lưu vu trần truồng tình dục. Mà tham lang và liêm trinh, đều có chứa nghệ thuật khí chất, làm nghiệp phương diện khán, nhị diệu đều có tấn thân vòng giải trí tiềm năng.
(nhị) liêm trinh ở vị cung thủ mệnh, tất và thất sát cùng độ, đây là trứ danh hùng ở lại càn nguyên cách, tung không gặp ngôi sao may mắn, cũng có sự nghiệp khí phách, nguyên văn cận thuyết kỳ vi [thanh bạch thượng cách], con này nói ra mạng này cách một mặt, cũng không hoàn toàn. Nguyên văn cho nên nói liêm trinh thất sát vị cung cùng độ là [thanh bạch thượng cách], là bởi vì liêm trinh có vui đùa phẩm cách, đối tình cảm bất trung, nhưng ở vị cung, thì mệnh tạo tập trung tinh thần vu khai sáng sự nghiệp phương diện, không rảnh đùa bỡn nam nữ tư tình, cho nên là [thanh bạch cách]. Bất quá, hùng ở lại càn nguyên cách dĩ liêm trinh hóa lộc là xác thực, giá nhất cách cục mặc dù có thể thành lập, là bởi vì liêm trinh là âm hỏa, thất sát là âm kim, nhị diệu cùng độ, thì âm hỏa có thể trị luyện âm kim, tạo thành hữu dụng đồ đựng dụng cụ. Không chỉ ... mà còn liêm trinh có kỳ thanh bạch cách, tham lang tinh là chính đào hoa, cũng có kỳ thanh bạch cách, nhưng đây là nói sau.
(tam) liêm trinh ở thân cung thủ mệnh, thất sát ở cung phu thê, cũng có cho rằng đây là [hùng ở lại càn nguyên cách], nhưng người viết phản đối nói vậy, bởi vì liêm trinh ở mệnh, thất sát ở cung phu thê, cung phu thê giống nhau và cá nhân phẩm bẩm tiềm năng không quan hệ, cho nên không thể nói là cung mệnh âm hỏa, trị luyện cung phu thê âm kim. Mặt khác, thân phương mặc dù thuộc kim, nhưng cũng không thể nói là sao Liêm trinh của âm hỏa, tinh luyện kim loại thân cung của kim thôi?
Trái lại, nếu như là thất sát ở ngọ cung thủ mệnh, liêm trinh ở thân cung thủ phúc đức, thì liêm trinh làm tâm tính, thất sát là mệnh cách, dĩ tâm tính của hỏa, đốt luyện mệnh cách của kim, thì có thể nói được thông. Vì vậy, cùng với thuyết đây là hùng ở lại càn nguyên cách, không bằng như nguyên văn theo như lời, là liêm trinh thanh bạch cách, tới thỏa đáng.
Liêm trinh không chỉ ... mà còn ngồi một mình thân cung là thanh bạch thượng cách, ngồi trên dần cung cũng thuộc về loại này cách cục, thế nhưng nhất định dĩ giáp năm sinh ra nhất may mắn, còn đây là bởi phàm giáp năm sinh ra người, liêm trinh nhất định hóa lộc, mà lộc tồn cũng tất ở dần cung, cho nên tất có lộc tồn cùng độ hoặc củng chiếu. Liêm trinh được lộc, thì sự nghiệp đang thịnh, có khí phách, có thể phú đáng quý, mà không hạ xuống háo sắc phong lưu hãm tỉnh trung.
Trừ giáp năm sinh ra ngoại, phàm ở dần cung liêm trinh thủ mệnh, làm bính năm sinh ra, tân năm sinh ra, ất năm sinh ra, mậu năm sinh ra, đều là thanh bạch của cách. Bính năm sinh ra, kình dương ở ngọ; tân năm sinh ra, đà la ở thân cung, kình dương ở tuất cung; ất năm sinh ra, đà la ở dần cung; mậu năm sinh ra, kình dương ở ngọ. Những ... này kết cấu, liêm trinh điều không phải hội đà la, hay sai ai ra trình diện kình dương, đều có thể mượn dương đà của sát khí, tăng một thân sinh gian khổ, cho nên không được lưu vu háo sắc giải đãi, mà là tích quyền phấn đấu, sở dĩ thuộc thanh bạch cách.
Phàm liêm trinh vu thân cung thủ mệnh, kỷ năm sinh ra, canh năm sinh ra, quý năm sinh ra, cũng thuộc về vu thanh bạch cách. Kỷ năm sinh ra, cung phu thê được lộc tồn; canh năm sinh ra, lộc tồn tại mệnh; quý năm sinh ra, lộc bảo lưu nhập cung mệnh. Giai thuộc thanh bạch cách.
Liêm trinh ở vị cung thân cung, tung không được lộc tồn hóa lộc, đã thấy tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhưng như nguyên văn nói: [phú quý song toàn], dĩ không gặp Tứ Sát thiên không cướp là xác thực, sai ai ra trình diện của thì sự nghiệp tài vận đa cản trở, thành tựu xa xa không bằng.
Nguyên văn mặt khác nhắc tới mão cung liêm trinh có thể phú quý song toàn. Ở mão cung, liêm trinh phá quân cùng độ, mà liêm trinh cư rảnh rang cung, phá quân thì ngồi vượng, giá cách cục chủ mệnh tạo sự nghiệp tâm nặng, sự nghiệp đa nguyên hóa, nhưng không hề chuyên nhất khuyết điểm, duy được phụ bật khôi việt xương khúc lộc mã chờ cát, vẫn có thể có rất lớn thành tựu, phú quý song toàn.
(tứ) liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung cùng độ, bỉ ở thìn cung phải tốt hơn nhiều. Bởi vì ở thìn cung, tử vi ở tử cung thủ tài bạch, đây chỉ là rảnh rang cung mà thôi, duy liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung, thì tử vi ở miếu viên, tính chất tương tự, nhưng trình độ đã có thật lớn sai biệt. Liêm phủ ở tuất cung thủ mệnh, nguyên văn chỉ là [thanh danh dương khí], giá không thể rõ ràng nói ra kỳ tính chất. Trên thực tế, cái này kết cấu, khí phách khá lớn, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, một thân lòng ôm chí lớn, hơn nữa có thực tiễn lực lượng, bàn tay trần giành chính quyền, có tài trí, có đảm lược, có hỏa linh dương cũng chỉ là gian khổ mà thôi, không được hao hết khí khái.
(ngũ) nguyên văn thuyết: [(liêm trinh) ở tị cung và tham lang cùng độ, vô sát diệu, chủ là quân chính yếu nhân.] vô luận là liêm trinh hoặc tham lang, ở cổ đại đều có quân lữ cuộc đời tính chất, nhưng hiện đại tòng quân trái lại không được phổ thông, nhất là ở Hương Cảng, canh tiên hữu nhân sâm quân chiến tranh, bởi vậy, chẳng từ liêm trinh tham lang đào hoa tính chất quan sát, canh năng lực chuẩn xác nhìn thấy đến đây cách cục đích thực chính ý nghĩa. Liêm trinh tham lang, đối với thị giác nghệ thuật quá mức có thiên phú, từ phương diện này phát cục, có thể có rất tốt thành tựu, nhất là sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, canh năng lực phát huy phương diện này tài hoa, bị người thưởng thức, danh tiếng lan xa, nhưng tính cách lại tương đối không kềm chế được theo đuổi, giá tức là nghệ thuật gia tính tình cũng. Nguyên văn cận nói tị cung, trên thực tế hợi cung cũng là như vậy, bất quá, hợi cung là thủy hương, đào hoa tính chất càng đậm, mỗi có phóng túng cập nhân sắc gây tai hoạ khắc ứng với, ví dụ như, hợi cung liêm trinh tham lang đà la cùng độ, là vì hiện lên thủy đào hoa cách, chủ sắc dục chiêu họa. Cho nên hợi cung ở tinh hệ phối hợp phương diện, mỗi khi không bằng tị cung.
(lục) liêm trinh tham lang cùng độ, không thích hợp canh sai ai ra trình diện sát diệu hoặc sao Hóa kỵ, chủ [tứ hải bôn tẩu], [phong sương mưa tuyết], [gian khổ lao lực] chờ, đây là chỉ khó với lập gia đình, nhân sinh phiêu bạt, thế nhưng, giá kỳ thực cũng là gieo gió gặt bảo, tính cách cho phép, yêu cầu nhân được nhân thôi.
Nhu phải chú ý là, bởi liêm trinh và tham lang cùng độ, cố hữu Hỏa Tinh cách và linh tinh cùng độ hoặc củng chiếu, chỉ cần sẽ không sai ai ra trình diện kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, liền phi phôi cục, mà là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, cũng có chợt mà phát ý tứ hàm xúc. Nguyên văn nhắc tới giá cách cục cũng không nên quân nhân, cũng không nên thương nhân, trên thực tế, đương thương nhân bỉ tòng quân tốt, mặc dù phiêu bạt mà có thu hoạch.
(thất) liêm trinh hội hỏa linh dương đà thiên không cướp hao tổn hình kị, nguyên văn thuyết không gặp cát diệu, chủ khách tử tha hương. Nếu như sát diệu hung tinh đa, thì phải lộc thủy năng lực hóa giải, lộc tồn hoặc hóa lộc đều có thể. Đồng dạng, liêm trinh hội thiên nguyệt, cũng dĩ được lộc là giai, bằng không chủ bệnh. Nhược thiên nguyệt ở đối cung, thì là [nhiễm bệnh tha hương] tinh hệ, duy phải canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ sát diệu mới là, người đơn độc một viên thiên nguyệt, không ảnh hưởng toàn cục.
(bát) liêm trinh ở mệnh, cát hung biến hóa quá nhiều, thậm chí có thể nói, đây là mười bốn chính diệu trung, tính chất lên xuống lớn nhất một viên, may mắn thành tựu đại nghiệp, danh tiếng lan xa, phú quý song toàn, không được cát thì háo sắc phóng túng, chán nản nhấp nhô. Là hàng dài còn là một cái trùng, mỗi khi chích một tia của cách.
Sao Liêm trinh lâm cung mệnh
Chủ nhân mi khoan miệng rộng rãi mà quyền cao. Mặt hình viên gầy hoặc trường hình. Sắc mặt vàng hoặc hơi hoàng hắc sắc. Cùng trời phủ cùng cung, chủ mập mạp, da to hắc. Và tham lang cùng độ, cỡ trung vóc người, dĩ da hoàng bạch là hợp cục. Sao Liêm trinh ở cung mệnh, chủ nhân vững tâm tính lang, bay bổng táo bạo, dễ phẫn tranh, không câu nệ lễ tiết. Duy cùng trời phủ cùng độ, nội tâm dày rộng. Tham lang cùng độ, bề ngoài khéo đưa đẩy. Nhập miếu tối nên quan võ. Và thất sát cùng độ, gặp Hóa kị cập kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ sát tinh hội chiếu, da ngựa bọc thây. Phùng tử vi tinh, uy quyền hiển hách. Tạm biệt lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thì phú quý song toàn. Và văn xương, văn khúc hội, trái lại hảo lễ nghĩa, ưa âm nhạc. Tối ác lạc hãm, thì ngợp trong vàng son, lưu luyến tửu sắc đánh bạc của hương, mà lại nhân tửu sắc đánh bạc, mà có tụng từ khẩu thiệt tranh. Tối kỵ phá quân tinh và thất sát tinh củng chiếu cung thiên di, chủ khách tử tha hương. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, không hề luận đoán tai ương họa, có hình lục của nguy, hoặc nhân bệnh tai mổ mà chết. Và phá quân, thiên hình ở dậu cung, chủ có phúc xa thú thương họa. Ở cung thiên di cũng chủ có đồng dạng tao ngộ, nhưng cần phải hội chiếu sao Hóa kỵ sát diệu phương hợp. Nhược sao Liêm trinh lạc hãm Hóa kị tinh, có mủ máu tai ương. Như hội chiếu phá quân, thiên hình, tái phùng Hỏa Tinh mà hãm cung người, sinh tự sát ý kiến nông cạn, đầu sông hoặc tự ải. Nhược Hóa kị tinh chiếu vũ khúc, phá quân, có ý định ngoại áp thương cập xà thú cắn bị thương. Ở tí, ngọ, mão, dậu cung lập mệnh, bính năm sinh ra, hoành nổi giận phá.
Tuất cung lập mệnh có cát diệu, chủ do trống rỗng trung giành chính quyền, thành đại sự, lập đại nghiệp, thanh danh truyền xa, nhưng cũng thành công có bại. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, phong ba trắc trở. Nữ mệnh sao Liêm trinh lâm cung mệnh, tam mới có ngôi sao may mắn hội chiếu người, là mệnh phụ, chủ phú quý song toàn. Vào triều phùng lộc tồn, hóa lộc, trinh liệt của phụ, thông môn nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu dạy con. Nhược hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phu khắc tí, cô độc của mệnh. Và tham lang, phá quân, văn xương, văn khúc, thất sát hội chiếu người, hình khắc hoặc ly hôn, dĩ kế thất nhà kề hoặc không được cử lễ thức của ở chung là nên. Đại hạn lưu niên sao Liêm trinh triền độ nhập miếu người, tịnh có cát diệu phù thì, chủ có tài có phúc, mà lại năng lực tích trữ, sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức. Sợ nhất thiên hình cập sao Hóa kỵ cùng lâm, chủ có mủ máu tai ương. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, sao Hóa kỵ hội chiếu, có lao ngục tai ương. Gặp lại phá quân, thất sát, tham lang chờ tinh đi chiếu, tính mệnh kham ngu.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn nói liêm trinh diện mạo bên ngoài, đại thể đã hết nói ra trong đó yếu quyết, không có bao nhiêu quên, nhưng thượng khả dĩ bổ sung một điểm
, là liêm trinh ở cung mệnh, hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị, nhất là liêm trinh Hóa kị, chủ tỵ khổng triêu
Thiên, xương gò má xông ra, hoặc lộ mi cốt.
(nhị) nguyên văn đối liêm trinh ở mệnh tính cách, tác như vậy hình dung: [vững tâm tính ngoan, bay bổng táo bạo, dễ phẫn tranh, không câu nệ lễ tiết.] giá tựa hồ là bả liêm trinh ở cung mệnh người, đánh vào [người làm phản] trong hàng ngũ, hơn nữa tính tình bất thiện, trên thực tế, giá có điểm đối loại này mệnh tạo không công bình, chỉ cần sảo sai ai ra trình diện khoa văn chư tinh, tính cách trái lại ôn hòa lễ độ, ít nhất là rất dễ ở chung, cũng không vững tâm tính ngoan. Liêm trinh hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, tài chủ thượng thuật bất lương cá tính. Sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa, tài chủ [không câu nệ lễ tiết], ở giữa nam nữ, làm ra vượt rào chuyện, ví dụ như, nam nhân dụ dỗ đàn bà có chồng, nữ nhân ở quán ăn đêm lưu luyến, cảo nhất dạ tình chờ.
(tam) liêm trinh Thiên phủ cùng độ, chủ nội tâm dày rộng, canh sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, nhất là như vậy. Văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị cùng độ, hoặc rất có thiên diêu, âm sát, thì trong ngoài không đồng nhất, tính cách dối trá, tiếu lí tàng đao.
(tứ) liêm trinh tham lang cùng độ, chủ ngoại biểu khéo đưa đẩy, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, càng như vậy, cho nên dễ và những người khác ở chung, tung không nhiều lắm tri kỷ, cũng tất đa hời hợt chi giao. Và hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tinh cùng độ, thì nhất là dễ hấp dẫn khác giới, nữ mệnh như sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì dễ rơi xuống phong trần.
(ngũ) liêm trinh ở dần cung, thân cung, vị cung nhập miếu, [tối nên quan võ], nhưng đây chỉ là truyền thống xã hội trưng nghiệm, nếu như liêm trinh đái sát khí, ví dụ như, liêm trinh Hóa kị, có thể Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la hội chiếu, hoặc mỗi ngày hình, cũng thích hợp làm quan võ, hình như cảnh sát, quân nhân, hải quan, bảo an chờ, nhưng nếu như sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hoặc sai ai ra trình diện tam cát hóa chờ, cũng thích hợp kinh thương, hoặc là nhậm chức đại cơ cấu, đảm nhiệm quản Lý Công tác, đừng tưởng rằng liêm trinh là đào hoa tinh, liền vô cùng ngả ngớn mà không đứng đắn, trên thực tế, bọn họ khá năng lực án điều lệ làm việc, thái độ nghiêm cẩn.
(lục) liêm trinh thất sát ở xấu cung vị cung cùng độ, tạm biệt lộc diệu cát diệu, là vì thượng cách, nhất là vị cung, đây là hùng ở lại càn nguyên cách, tình huống cụ thể có thể thấy được tiền thuật, nhược sai ai ra trình diện hóa xuất kị và chư sát diệu hình, thì là mã cách giấu thi, có chết oan chết uổng nguy cơ, nhất là chết vào trên đường, hoặc là thông nhau ngoài ý muốn, hoặc là bị người mưu hại. Về phần liêm trinh thất sát nữ mệnh, vô luận sai ai ra trình diện Hóa kị chư sát hay không, giai chủ ý chí kiên cường mà mỹ lệ, sai ai ra trình diện sát kị trừ chủ mã cách giấu thi ngoại, cũng chủ hôn nhân gợn sóng, dễ sinh ly hôn.
(thất) nguyên văn thuyết: [phùng tử vi tinh, uy quyền hiển hách.] lời này có sai lầm đạo của ngại, trừ phi liêm trinh là cho tá tinh an cung, bằng không, liêm trinh ở mệnh, cung tài bạch tất là tử vi tọa thủ, mười hai cung độ giai như vậy, cũng không thể thuyết phàm loại này mệnh tạo, đều là [uy quyền hiển hách].
Liêm trinh hội tử vi, [tạm biệt lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thì phú quý song toàn], giá kỳ thực chỉ là vậy hội lộc mã, cố nhiên lợi cho kinh thương, hoặc làm hoạt động thương nghiệp, có thể chủ phú, nhưng không nhất định chủ quý, cho nên không làm phú quý song toàn luận, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa còn lại là.
(bát) liêm trinh hội văn xương, văn khúc, chủ hảo lễ nghĩa, giá thực tế là bả liêm trinh [không câu nệ lễ tiết], nạp trở lại quỹ đạo thượng, mà liêm trinh nhược muốn trở thành đại cách, liền ứng với sai ai ra trình diện xương khúc, có xương khúc thì có tài trí, có thể đem đại khí phách đại ý chí lực lượng, trở nên sáng suốt.
Nói cách khác, hay hùng ở lại càn nguyên cách, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc và không gặp văn xương văn khúc, thành tựu cũng có khoảng cách rất lớn. Về phần liêm trinh xương khúc giá một sao hệ mệnh tạo, có đúng hay không ưa âm nhạc, là không có định luận, bất năng làm đúng, trên thực tế, âm nhạc có nung đúc tính tình công, vô luận dạng gì mệnh tạo, đều ưa âm nhạc, vấn đề chỉ là loại nào âm nhạc là mọi người sở hảo. Liêm trinh xương khúc, nếu như rất có hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tinh, thì xương khúc cũng có đào hoa tính chất, nhưng nhưng chủ ưu nhã, không làm dâm loạn tà dâm luận.
(cửu) liêm trinh ở tị hợi nhị cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, hai viên đào hoa cùng độ, cho nên đào hoa không kềm chế được của tính rất nặng, tính chất phiêu đãng không có rễ, cố hữu [ngợp trong vàng son, lưu luyến tửu sắc đánh bạc] trưng nghiệm. Không thể nghi ngờ, giá một sao hệ mệnh tạo coi trọng phong nguyệt hưởng thụ, tửu sắc tài vận, không chỗ nào bất hảo, nhưng chỉ muốn gặp cát diệu cát hóa, nhưng có thể có điều làm. Liêm trinh tham lang, chỉ có mỗi ngày diêu, Hàm trì, đại hao tổn, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình chờ, tài nguyên nhân chính tửu sắc đánh bạc, có tụng từ khẩu thiệt tranh. Nhất là liêm trinh tham lang đà la cùng độ vu hợi cung, đây là hiện lên thủy đào hoa cách, nhân sắc gây tai hoạ, tụng từ khẩu thiệt tranh chích là một cái trong số đó mà thôi, cụ thể mà nói, mỗi ngày hình nguyên nhân chính sắc sinh quan phi, mỗi ngày nguyệt nguyên nhân chính sắc sinh bệnh, như bệnh lây qua đường sinh dục, miệt mài khuy hư chờ, mỗi ngày hư, âm sát, thiên diêu, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì nguyên nhân chính sắc bị lừa, có tài bạch tổn thất.
(thập) liêm trinh thất sát ở xấu vị cung thủ mệnh, liêm trinh phá quân ở mão dậu cung thủ mệnh, đều là sát khí nặng hơn tinh hệ, nhưng thấy cát diệu cát hóa, nhưng có thể có cuộc sống hạnh phúc, mà lại sự nghiệp được nặng đại thành tựu, phú quý song toàn, bất năng một mực chắc chắn hội [chết tha hương tha hương], duy liêm trinh Hóa kị tịnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì chủ ngoại du có hung hiểm, [bất trắc tai ương họa], [hình lục của nguy] chờ. Hay ở nguyên cư địa, cũng có [nhân bệnh tai mổ mà chết] khắc ứng với, kỳ thực cũng chủ ở nguyên cư địa gặp gỡ ngoài ý muốn, về phần có hay không tất vong, là không thể vô cùng võ đoán, đồng nhất tinh bàn mệnh tạo, cũng tùy mọi người nghiệp lực, có chỗ bất đồng.
(mười một) liêm trinh phá quân thiên hình cùng độ dậu cung, chủ [phúc xa thú thương], đó là các loại bất đồng ngoài ý muốn, không được giới hạn trong thông nhau ngoài ý muốn hoặc là thú loại gây thương tích, dĩ sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị chờ là xác thực, nhất là liêm trinh Hóa kị.
(mười hai) liêm trinh lạc hãm cung Hóa kị, chủ có mủ máu tai ương, trên thực tế, vô luận liêm trinh có hay không lạc hãm, hóa thành sao Hóa kỵ giai chủ mủ máu, mười hai cung độ đều là như vậy, cũng không luận ở cung mệnh, huynh đệ cung, tật bệnh cung, cung điền trạch hoặc cái khác cung viên, đều là như vậy, ví dụ như, ở tật bệnh cung, liêm trinh Hóa kị của mủ máu tai ương, có thể là nhọt độc xuất huyết, hoặc là bệnh phổi thổ huyết, hoặc là tiêu ra máu chờ, yếu thị chỉnh thể tinh hệ tổ hợp mà định, nhưng dĩ sai ai ra trình diện kình dương đà la chờ là xác thực.
(mười ba) liêm trinh, phá quân, Hỏa Tinh, thiên hình, ngồi trên hãm cung, chủ có trọng đại nhân sinh ngăn trở, thế nhưng phủ có tự sát chi tâm, ứng với đồng thời kiêm thị cung phúc đức mà định, mà tự sát phương pháp, cũng không giới hạn trong đầu sông hoặc tự ải.
(mười bốn) liêm trinh ở tử cung ngọ cung, và thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu; ở mão cung và dậu cung, liêm trinh phá quân cùng độ, thiên tướng củng chiếu. Bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị, ở tử cung canh thụ kình dương củng chiếu, ở ngọ cung và kình dương cùng độ, sát khí rất nặng, canh thụ phá quân ảnh hưởng, cố hữu [hoành nổi giận phá] của tượng, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, nhất là bất lợi.
(mười lăm) liêm trinh ở tuất cung và Thiên phủ cùng độ, khí phách quá nhiều, cũng tràn ngập sức tưởng tượng, cho nên canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể ở [trống rỗng trung giành chính quyền, thành đại sự, lập đại nghiệp, thanh danh truyền xa]. Giá tức là bằng cá nhân sáng ý, thành lập sự nghiệp, cho nên sự nghiệp nội dung và hình thức, tối nên không giống người thường. Sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp, chủ phong ba trắc trở, còn lại là quy tắc chung, cũng không giới hạn trong liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung.
(mười sáu) liêm trinh nữ mệnh sai ai ra trình diện tam cát hóa, hoặc sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc, chủ phú quý song toàn, cái đó và những tinh hệ khác đích tình huống tương tự, ở cổ đại, nữ nhân sở nhân phu được quý, cung phu thê có lúc bỉ cung mệnh quan trọng hơn, nhưng xã hội hiện đại, nữ nhân cũng có sự nghiệp của mình và phấn đấu sử, có thể bằng thực lực cá nhân mà được phú quý.
(mười bảy) nữ mệnh liêm trinh, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, tất có một tính cách của người ưu điểm, chăm chỉ, sáng suốt, có quyết đoán, bất khuất, cũng vì vậy mà được giàu có, ở cổ đại, thì dĩ [trinh liệt của phụ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu dạy con] là dụ, có hay không thực sự trinh liệt, có hay không thực sự trợ giúp phu dạy con, bất năng bằng song lộc hội liêm trinh làm đúng. Liêm trinh được văn xương văn khúc hóa khoa, tài chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, gặp tả phụ, hữu bật, thủy chủ trợ giúp phu dạy con, trinh liệt của phụ.
(mười tám) liêm trinh hội lục sát thiên hình, bất lợi cho đời sống tình cảm, hôn nhân thượng cũng nhiều bất mãn, cho nên dễ hôn nhân vỡ tan, hoặc thậm chí ở trước khi cưới đã tao ngộ luyến ái thất bại, đến nỗi nản lòng thoái chí, không muốn tái nhập bể tình, cho nên là [cô độc của mệnh], về phần có đúng hay không [hình phu khắc tí], dựa vào cổ truyện còn lại là, nhưng người viết cá nhân không dám gật bừa, năng lực kinh lịch hôn nhân luyến ái ngăn trở hậu, thì hôn nhân thượng khả ổn định, hưởng thụ thiên luân của nhạc.
(mười chín) liêm trinh tham lang cùng độ, liêm trinh thất sát cùng độ, liêm trinh phá quân cùng độ, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, cũng không chủ [hình khắc hoặc ly hôn], phải sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không động thiên hình Hóa kị, mới là như vậy, văn xương văn khúc, chỉ là tăng mệnh tạo cảm tính một mặt mà thôi, cũng tăng thông minh.
(hai mươi) đại hạn lưu niên nhập liêm trinh cung hạn, nguyên văn thuyết sai ai ra trình diện cát chủ [có tài có phúc, mà lại năng lực tích trữ, sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức], giá nhưng yếu thị nguyên cục cung mệnh tính chất, tài năng làm đúng, nhưng nói chung, liêm trinh được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, lợi cho phát tài; Thiên phủ cùng độ, có thể tích trữ. Được thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, có thể sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức. Cung hạn liêm trinh hội thiên hình và sao Hóa kỵ, nhất là liêm trinh tự thân Hóa kị, chủ có mủ máu tai ương, cái này cũng yếu thị nguyên cục đích tình huống định tính chất, có thể là bệnh phổi thổ huyết, có thể là dạ dày xuất huyết, cũng có thể là ngoại thương sang dương. Liêm trinh hội Tứ Sát hình kị, nguyên cục cung mệnh có phạm quan phi tính chất người, chủ có lao ngục tai ương, hoặc chỉ là và tụng mà không tất ngồi tù, và phá quân, thất sát, tham lang chờ đái sát khí chính diệu cùng độ, tính chất tương đối nghiêm trọng, nhưng nếu như nguyên cục tính chất ôn hòa cát tường, cũng không chủ [tính mệnh kham ngu].
Sao Liêm trinh lâm huynh đệ cung
Nhập miếu người, chủ có huynh đệ hai người. Thiên tướng tinh cùng độ, cũng chủ hai người. Hội tả phụ, hữu bật, Thiên phủ,
Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn người, sai ai ra trình diện năm người lưu ba người. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc bệnh tai, hoặc ở riêng bất hòa.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh là đào hoa tinh, đào hoa tinh tính chất không được nghiêm túc, trọng tình cảm, cho nên ở huynh đệ cung, đang không có phá quân cùng độ dưới tình huống, tất chủ tình cảm hài hòa, tung không có trợ lực, cũng không dồn vu kết thù kết oán, hay hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, cũng không chủ thụ ngầm chiếm hoặc công kích. Nhưng liêm trinh phá quân cùng độ, thì sảo sai ai ra trình diện sát diệu, liền chủ bất hòa, sát thấy nhiều, thì trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau oán tăng.
(nhị) liêm trinh mặc dù chủ huynh đệ tỷ muội trong lúc đó có tình cảm, nhưng chủ con số rất thưa thớt, giống nhau như nguyên văn nói, chủ [huynh đệ hai người], cái này cũng không bao quát tỷ muội con số. Nguyên văn nhắc tới, liêm trinh hội chúng cát diệu, chủ [sai ai ra trình diện năm người lưu ba người], trái lại có hình khắc. Giá nhất phán đoán suy luận hẳn là còn nghi vấn, chích tác tham khảo, bất khả có thật không. Bất quá, liêm trinh được chúng cát, tất chủ huynh đệ tỷ muội có trợ lực, có thể cho nhau dẫn.
(tam) liêm trinh dễ thụ sát diệu hung tinh ảnh hưởng, hỏa linh thiên không cướp dương đà hình chư tinh tịnh sai ai ra trình diện, chủ [hình khắc tai bệnh], sát nhẹ thì [ở riêng bất hòa], nhưng liêm trinh Thiên phủ cùng độ, nhân Thiên phủ ở huynh đệ cung là ngôi sao may mắn, cho nên hình khắc nhỏ lại. Sát khí nặng nhất là liêm trinh phá quân tinh hệ, sảo sai ai ra trình diện sát liền chủ bất hòa, sát nặng tất có sinh ly tử biệt.
Sao Liêm trinh lâm thê cung
Có ngôi sao may mắn đến đỡ, hội Thiên phủ tinh, mà tính tình cương người, miễn khắc. Vô ngôi sao may mắn người, ở riêng sanh ly, hoặc ly hôn. Hóa kị tinh người, ly hôn tái giá. Lạc hãm người, tam thê của mệnh. Phùng phá quân, thất sát người, cũng chủ ly hôn bất hòa, bằng không hình khắc. Ứng với kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc, hoặc nhân nam nữ chuyện xảy ra sinh tụng từ tranh đấu vân vân. Hóa kị tinh, canh nguyên nhân chính nam nữ chuyện xảy ra sinh khẩu thiệt phiền não. Nữ mệnh phu cung, sao Liêm trinh triền độ, hình phạt chính khắc ở riêng, kế thất là nên. Hội chiếu sát tinh ác diệu, dĩ thiên thất ở chung có thể miễn khắc. Bằng không kết quả không tốt. Hoặc có phu đồ âm hư danh.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh mặc dù chủ tình cảm, nhưng do vì thứ đào hoa tinh, mà đào hoa mỗi khi là cung phu thê tối kỵ, cho nên đối hôn nhân tình cảm bất lợi. Cung phu thê sai ai ra trình diện liêm trinh, cơ bản tính chất là tình cảm biến hóa, mà lại tất là do hòa hợp thân mật hướng bất hòa phương diện biến hóa, cho nên không được cát. Vừa bởi liêm trinh đối sát diệu sức chống cự yếu kém, bởi vậy, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên hình chờ, liền hình phạt chính khắc.
(nhị) liêm trinh Thiên phủ cùng độ, là sao Liêm trinh hệ trung tối cát lợi một, nhân Thiên phủ ở cung phu thê chủ ổn định, cho nên cải thiện liêm trinh bất lợi, vừa bởi Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, có quý khí, cách cũ chủ được quý phu, nam mệnh được hiền thê,... ít nhất ... Người đối diện đình có trách nhiệm cảm. Trượng phu tận lực công tác kiếm tiền, nuôi thê việc, thê tử thì giúp chồng dạy con. Sai ai ra trình diện canh tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ phối ngẫu [tính tình kiên cường], đồng thời [miễn khắc]. Nguyên văn thuyết [hội Thiên phủ], giá dĩ cùng độ là hợp.
(tam) liêm trinh ở cung phu thê, tất dĩ sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa thành giai, [vô ngôi sao may mắn người, ở riêng sanh ly, hoặc ly hôn], nhất là canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị, càng như vậy. Và tham lang cùng độ, canh mỗi ngày mã, chủ tình cảm vỡ tan mà ly dị, [lạc hãm người, tam thê của mệnh], chính thị chỉ giá một sao hệ, liêm trinh Hóa kị vưu xác thực, tham lang Hóa kị thì trước khi cưới đa gợn sóng, nhưng không nhất định là tam hôn, [tam] chỉ là số ảo mà thôi.
(tứ) liêm trinh là thứ đào hoa, chủ tình cảm, bởi vậy, liêm trinh Hóa kị liền phát huy tình cảm xấu nhất một mặt, chủ tình cảm vỡ tan, trước khi cưới kinh lịch thất tình khúc chiết, hôn hậu cũng không và, có phần cư ly dị khắc ứng với.
(ngũ) liêm trinh ở cung phu thê, xấu nhất tinh hệ là liêm trinh phá quân cùng độ, cập liêm trinh thất sát cùng độ, phá quân và thất sát cũng không lợi hôn nhân tình cảm, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng dễ và phối ngẫu bất hòa, sai ai ra trình diện sát diệu thiên mã chờ, dễ có ly dị việc, sát nặng thì sớm Thành quả phụ người không vợ, mà thôi liêm trinh Hóa kị tính chất kém cõi nhất.
(lục) liêm trinh đối sát diệu sức chống cự yếu, hội Tứ Sát hình, vô luận là ngôi sao gì hệ, giai hình phạt chính khắc (liêm trinh Thiên phủ hình khắc hơi nhẹ), kình dương thiên hình cùng độ, vưu chủ tình cảm hôn nhân phương diện quan tòa kiện tụng.
(thất) liêm trinh Hóa kị, nguyên văn nói là [canh nguyên nhân chính nam nữ chuyện xảy ra sinh khẩu thiệt phiền não], nghiêm ngặt mà nói, liêm trinh Hóa kị chủ tình cảm thụ thương, nhưng không nhất định có khẩu thiệt, nhưng nếu như nguyên cục cung phu thê là liêm trinh Hóa kị, vu cự môn Hóa kị cung hạn khắc ứng với, thì chủ khẩu thiệt phân tranh, phu thê bất hòa, hoặc tình nhân cãi nhau.
(bát) nữ mệnh phu cung sao Liêm trinh tọa thủ, nhân nữ tính đối hôn nhân hạnh phúc cảm so sánh cường, đối hôn nhân bất hạnh ngăn trở cảm cũng trọng đại, cho nên bỉ nam mệnh lại càng không nên sai ai ra trình diện liêm trinh tọa thủ cung phu thê, sai ai ra trình diện giá mỗi có tình cảm ngăn trở, nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị chư tinh, thì không được chủ [hình khắc ở riêng], cũng không sẽ làm kế thất.
(cửu) và cái khác chính diệu tinh hệ như nhau, bân triệu công tiếp tục sử dụng ngày cũ thuật số gia áp dụng xu cát tị hung pháp, hay [thiên thất ở chung], dĩ hóa giải liêm trinh ở cung phu thê sở chủ hôn nhân bất hạnh, nhưng loại phương pháp này, tự ngại quá hạn, chẳng cẩn thận chú ý bồi dưỡng tình cảm quan hệ, chú ý trượng phu khỏe mạnh, rất có hiệu quả thực tế.
Liêm trinh ở cung tử nữ
Cung tử nữ có sao Liêm trinh, mừng nhất hội Thiên phủ tinh, chủ được quý tử, kế ba người. Thiên tướng cùng độ, chủ hai người. Sao Liêm trinh nhập miếu, độc lâm cung tử nữ, chủ một con trai siêu quần xuất chúng. Lạc hãm có hình khắc. Hóa kị tinh, đa bệnh tai hoặc mặt mày hốc hác. Và tham lang, phá quân, thất sát hội chiếu, cũng chủ có hình thương. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, hình khắc, cần phải lập tự tí.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh ở cung tử nữ ảnh hưởng, và cung phu thê huýnh dị, cung phu thê không thích liêm trinh, cung tử nữ cũng mừng đến liêm trinh, bởi vì liêm trinh chủ tình cảm, ở cung tử nữ nội, nếu như không gặp sát hình thiên không cướp Hóa kị chờ, tất chủ hai đời trong lúc đó tình thâm, quan hệ hài lòng, ít có sự khác nhau, đây đó dường như bằng hữu như nhau.
(nhị) liêm trinh [mừng nhất hội Thiên phủ tinh] ý tứ, là liêm trinh Thiên phủ ở thìn tuất nhị cung cùng độ, chủ được [quý tử], nhất là ở tuất cung, nhân lúc này nhất định phải ngọ cung vào triều tử vi hội chiếu, nam sao Bắc đẩu chủ gặp nhau, cho nên chủ quý. [quý tử] không chỉ ... mà còn chỉ nhi tử, ở xã hội hiện đại, cũng nên bả nữ nhi cùng luận. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhất là chủ quý.
(tam) liêm trinh ở cung tử nữ, chủ có tử nữ ba người, nhưng giá chỉ có thể tham khảo, cũng không thể làm đúng, đại thể mà nói, liêm trinh chủ tử nữ con số không nhiều lắm, dễ chiếu cố, cũng bởi vậy đây đó câu thông hài lòng. Ở tí ngọ cung, liêm trinh thiên tướng cùng độ, [chủ hai người], giá cũng chỉ là tác tham khảo mà thôi. Nhược sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, chủ nữ nhi con số khá nhiều, hoặc hai người đều là nữ nhi, chính có nhạc phụ nhạc mẫu tướng.
(tứ) liêm trinh ở dần cung, vị cung, thân cung nhập miếu độc chủ, chủ [một con trai siêu quần xuất chúng], nhưng phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ mới là, người đơn độc một viên liêm trinh, cũng không có tính chất này.
(ngũ) liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, giá tinh hệ so sánh dễ có hình khắc, sát khinh chủ chia lìa, thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu vưu xác thực, sát nặng thì tử nữ tai bệnh chết sớm, liêm trinh Hóa kị đích tình huống tối căng thẳng.
(lục) liêm trinh Hóa kị tính chất tối bất lương, cơ bản tính chất là [đa bệnh tai hoặc mặt mày hốc hác], duy tối nhỏ nhẹ tình huống, còn lại là có tình cảm thụ thương việc, ví dụ như, và tử nữ tình cảm không được mục các loại, hoặc ước số nữ có bệnh mà tâm phiền ý loạn. Sát diệu thì chủ tử nữ có mủ máu tai ương, ví dụ như, tao ngộ ngoài ý muốn.
(thất) liêm trinh tham lang cùng độ, liêm trinh thất sát cùng độ, liêm trinh phá quân cùng độ, [hình phạt chính thương], nhưng có lúc cũng chủ hai đời tình cảm bất hòa, có phân tranh, sai ai ra trình diện sát kị nhất là như vậy, thậm chí tử nữ bất hiếu, lợi dụng phụ mẫu, thương cha mẹ tâm.
(bát) liêm trinh hội chư sát diệu thiên không cướp hình, hình phạt chính khắc, nếu như chỉ thấy địa không, Địa kiếp, rất có đại hao tổn, thì có bại gia tử, hoặc thụ tử nữ sở luy mà rủi ro.
Liêm trinh ở cung tài bạch
Nguyên văn: Sao Liêm trinh hội tham lang, chủ hoành nổi giận phá. Liêm trinh, thất sát ở vị cung, là đại phú. Cùng trời tương đồng độ, chủ giàu có. Phùng kình dương, Hỏa Tinh, năng lực hoành phát, ở hãm cung, vu gian nan trung được tài. Hóa kị tinh, nhân tài sinh tai hoặc nhân tài mà đa phiền não. Gặp đại hao tổn, thiên không cướp, cần phải bảo vệ kẻ trộm. Như Hóa kị, kình dương, đà la, thiên không cướp cùng gặp, nguyên nhân chính liên quan đến kiện tụng rủi ro.
Bình chú:
(nhất), cơ bản tính chất bất lương, chủ cạnh tranh được tài, bất quá, liêm trinh ở cung tài bạch, cung mệnh phần nhiều là sao Vũ khúc. Vũ khúc là tài diệu, cho nên nếu như không gặp sát diệu Hóa kị hình hao tổn, thì mệnh tạo có thể càng chiến càng mạnh, không sợ cạnh tranh, ở cạnh tranh trung thành tựu sự nghiệp, phát đạt làm giàu. Liêm trinh cũng có lợi cho tài lợi một mặt, cho nên ưa hóa thành lộc tinh, kỳ may mắn trình độ, ở mười người hóa lộc tinh trung, gần với vũ khúc hóa lộc và Thái âm hóa lộc mà thôi.
(nhị) liêm trinh ở dần thân cung thụ tham lang củng chiếu, ở tị hợi cung, liêm trinh tham lang cùng độ, [chủ hoành nổi giận phá], giá là bởi vì tham lang có bạo phát tính chất duyên cớ, nhưng ở giá hãm cung, chỉ cần sảo gặp Hóa kị dương đà thiên không cướp chờ, phải tài không dài cửu, trên giấy tài phú mà thôi. Bất quá, liêm trinh tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, nhất là rất có tham lang hóa lộc, hoặc canh và lộc tồn cùng độ, tam phương tứ chính không được canh sai ai ra trình diện hung diệu, thì là bạo phát mệnh cách, chỉ cần thoáng sau đó thần tiên lực khống chế, chuyển biến tốt liền thụ, sẽ không dồn vu bạo bại.
(tam) liêm trinh thất sát ở vị cung hoặc ở cung thủ cung tài bạch, giai chủ có sự nghiệp quyết đoán, có hài lòng biểu hiện, nguyên văn chích nói vị cung, là do vị cung liêm trinh thất sát, là [hùng ở lại càn nguyên] cách, hơn xa vu xấu cung của cho nên, tài vận cũng bỉ xấu cung thật to xuất sắc. Liêm trinh thất sát ở vị cung, liêm trinh hóa lộc, rất có thiên khôi thiên việt, văn xương văn khúc chờ ngôi sao may mắn, chủ [đại phú].
(tứ) liêm trinh thiên tướng cùng độ cung tài bạch, cung mệnh là vũ khúc ngồi một mình, tham lang củng chiếu, đây là ăn ý, đầu tư, thương nghiệp mệnh cách, mỗi có bạo phát tính chất, nhưng cung mệnh tam phương tứ chính nhược kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, thì không được chủ giàu có, trái lại chủ đầu tư thất bại.
(ngũ) nguyên văn thuyết: [(liêm trinh) phùng kình dương, Hỏa Tinh, năng lực hoành phát.] đây là chỉ liêm trinh hội tham lang mà nói, hoặc cung mệnh được tham lang, phủ thì không phải vậy. Hỏa Tinh và tham lang gặp gỡ, là [hỏa tham cách], trên thực tế, linh tinh hội tham lang thành [linh tham cách], cũng chủ bạo phát, chỉ là cách cục không bằng hỏa tham mà thôi. Về phần kình dương, thì phải phối hợp Hỏa Tinh tài giai, cận tăng được tài thì trắc trở mà thôi, nhưng thành tựu lại trọng đại. Nếu vì linh tinh kình dương, thì là đặc biệt, chủ hoành nổi giận phá.
(lục) liêm trinh tham lang ở tị hợi cung lạc hãm, được tài trắc trở, cho nên tối nên có nhất nghệ tinh, có thể sống yên phận, giống nhau cũng không nên ăn ý, bằng không dễ sinh rủi ro, cũng nên làm đến nơi đến chốn, vật ham nhiều liều lĩnh, bằng không bởi vì nhỏ mất lớn. Liêm trinh tham lang hội thiên mã, chủ kim tiền lưu động tính đại, rất có lộc tinh, thì nên lưu động phát tài, ví dụ như, đương thương lữ, hoặc đương thuỷ thủ các loại công việc.
(thất) liêm trinh hóa lộc có được tài lợi tính chất, liêm trinh Hóa kị lại được cương tương phản, ở cung tài bạch chủ tổn hại tài, bất lợi kinh thương, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, nguyên nhân chính tài khởi phân tranh, kình dương cùng độ, chủ cạnh tranh thủy được tài, vưu dễ nhân tài hưng quan tòa kiện tụng. Đà la cùng độ, thì nhân tài sinh khổ não, cho nên nguyên văn có [nhân tài sinh tai hoặc nhân tài mà đa phiền não] suy đoán.
(bát) liêm trinh hội [đại hao tổn, thiên không cướp], chủ [cần phải bảo vệ kẻ trộm], ở lưu niên lưu nguyệt lưu nhật phùng của, xác thực dễ có đến đây khắc ứng với, nhưng cơ bản tính chất là cung tài bạch lỗ lã, cũng không nhất định giới hạn trong đạo tặc đánh cướp, cũng có thể là đầu tư rách nát, hoặc có thất nghiệp, đóng cửa chờ sự.
(cửu) liêm trinh Hóa kị, và dương đà thiên không cướp hội, [nguyên nhân chính liên quan đến kiện tụng rủi ro], kình dương cùng độ, rất có thiên hình, nhất là như vậy.
Liêm trinh ở cung tật ách
Chủ âm phân hư khuy, can dương bay lên, lưu hành gợi cảm mạo, thiếu máu, mất ngủ, khạc ra máu, thủ dâm, bệnh di tinh, nữ tử thời gian hành kinh không chính xác, kinh nguyệt bất túc, cập lâm bệnh, bệnh giang mai chờ chứng. Chủ tâm nóng nảy cấp.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh ở trong ngũ hành là âm hỏa, chủ tâm, chủ máu, chủ hệ thống tuần hoàn, nhưng bởi liêm trinh là thứ đào hoa tinh, đào hoa tất và sinh sản hệ thống, tính cơ năng chờ hữu quan, cho nên cũng chủ phương diện này tâm bệnh.
(nhị) dựa vào truyền thống trung y học nói, liêm trinh ở tật bệnh, chủ âm phân hư khuy đưa đến hư hỏa bay lên, can dương thượng cang chờ, bao gồm cao huyết áp chứng, cũng bao quát cái khác và máu có liên quan tâm bệnh, như thiếu máu, thổ huyết, tiêu ra máu, khạc ra máu, nha máu, ngoài ý muốn thụ thương hoặc sang dương xuất huyết chứng, cũng chủ nữ tính thời gian hành kinh lượng máu mất cân đối, phạm vi rất rộng.
(tam) liêm trinh là thứ đào hoa, cho nên cũng chủ sinh sản hệ thống tính cơ bệnh hoạn, ngoại trừ nguyên văn nói [lâm bệnh, bệnh giang mai] ngoại, cũng chủ bệnh di tinh, hoạt tinh, quá độ thủ dâm đưa tới khuy hư trưng hậu.
(tứ) ở lưu niên phùng của, có lúc cũng chủ [lưu hành gợi cảm mạo], nhưng trên thực tế, giá bao gồm các loại cấp tính hệ hô hấp bị nhiễm, như cảm mạo, khí quản viêm, viêm phổi chờ.
(ngũ) nguyên văn cũng không có bổ sung liêm trinh và chư chính diệu cùng độ thì tính chất biến hóa, dưới cận bản tóm tắt của: Liêm trinh thiên tướng, nhân thiên tướng dương thủy, chủ thận cập bàng quang, cho nên chủ thận kết sỏi, bàng quang kết sỏi chờ, sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu, chủ bệnh lây qua đường sinh dục hoặc chuyện phòng the quá độ đưa tới khuy hư. Liêm trinh thất sát cùng độ, nhân thất sát là âm kim, chủ phế, cho nên chủ hệ hô hấp bệnh, thường thấy nhất chính là bệnh lao phổi, Hỏa Tinh cùng độ vưu xác thực, liêm trinh Hóa kị, vưu chủ thổ huyết. Liêm trinh thất sát đái sát khí, cho nên cũng chủ ý ngoại thụ thương, gãy xương bị thương tàn phế chờ. Liêm trinh phá quân cùng độ, nhân phá quân là âm thủy, cho nên chủ thận kết sỏi, liêm trinh Hóa kị hội chư sát, chủ ngoại thương, kim sáng lập của thương, hoặc nhân bệnh mổ. Liêm trinh tham lang cùng độ, nhị diệu đều là đào hoa tinh, cho nên tất khắc ứng với ở sinh sản hệ thống, khinh người như bệnh di tinh, tính vô năng, nữ sĩ thì là kinh nguyệt đau đớn, âm đạo viêm chờ, sát kị trọng trọng thì chủ sinh sản hệ thống bệnh ung thư.
Liêm trinh ở cung thiên di
Sao Liêm trinh không thích hợp tọa thủ máu địa, lâm cung thiên di dĩ xuất môn là lợi. Tối kỵ phùng phá quân, thất sát, thiên hình, Hóa kị tinh cập đại hao tổn, chủ khách tử tha hương. Và tham lang cùng độ, làm việc có tinh thần, đa xã giao giao tế, làm ơn phí công. Thiên tướng cùng độ, xuất môn được lợi. Gặp thất sát, có lộc tồn hoặc hóa lộc hội chiếu người, chủ tại ngoại phát tài. Như hội sát tinh, Hóa kị người, chủ tại ngoại nhân tài sinh tai hoặc nhân tửu sắc sinh họa phàm hội ngộ Tứ Sát, thiên không cướp, thiên hình cập Hóa kị người, chủ tại ngoại tao ngộ hung họa tai phi.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn nói [máu địa], tức là nguyên cư địa, nơi sinh. Liêm trinh ở cung thiên di, giống nhau giai chủ lợi cho xuất môn, đáo hải ngoại mưu sinh, nhất là cung mệnh bản cung tinh tượng không được cát, canh dĩ ở hải ngoại mưu sinh là nên. Bởi liêm trinh là tình cảm ngôi sao, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu thì tại ngoại được bằng hữu trợ giúp, nhân tế quan hệ hài lòng, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì và nhân ác giao, trở mặt thành thù, cũng cho nên khiến cho các loại khốn cảnh.
(nhị) liêm trinh phá quân cùng độ, hoặc liêm trinh thất sát cùng độ, rất có thiên hình đại hao tổn Hóa kị chờ, chủ [chết tha hương tha hương], giống nhau chủ ý ngoại thương vong, lưu niên phùng của, dĩ không ra khỏi cửa là giai, nguyên cục phùng của, thì nên ở nguyên cư địa sinh hoạt, không nên cảo di dân. Liêm trinh Hóa kị có thể vũ khúc Hóa kị, sát khí nặng nhất.
(tam) liêm trinh tham lang cùng độ, nhị diệu đều là đào hoa tinh, đều chủ ưa kết giao bằng hữu, nhân duyên rộng, cho nên ở cung thiên di, chủ [đa xã giao giao tế, làm ơn phí công], nhưng lại mỗi khi tự đắc kỳ nhạc, về phần có đúng hay không [làm việc có tinh thần], thì muốn xem cung phúc đức tính chất. Liêm trinh tham lang mà tham lang hóa lộc, kỳ giao tế ứng thù tình huống càng nhiều, nhược rất có hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tạp diệu, thì lưu vu tửu sắc tài vận, hảo phong nguyệt hiệp du.
(tứ) liêm trinh thiên tướng cùng độ, chủ xuất môn được lợi, nhưng nếu không sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị mới là, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, liêm trinh hóa lộc hoặc đối cung phá quân hóa lộc, Vưu Giai.
(ngũ) liêm trinh thất sát cùng độ cung thiên di, rất có lộc tồn và hóa lộc, tài vận quá mức thịnh, hơn nữa đây là có khí phách tinh hệ, cho nên lợi cho xuất môn phát tài, có thể [tại ngoại phát tài], vị cung là hùng ở lại càn nguyên cách, cho nên cao hơn, ở nguyên cư địa trái lại bất năng phát huy ưu điểm. Bất quá, có lợi tất có tệ, nếu như sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì sát khí vừa quyền nặng, chủ chết vào trên đường, chết tha hương tha hương.
(lục) liêm trinh và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị gặp gỡ, tất có tai ách, ví dụ như, canh sai ai ra trình diện kiếp sát, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính tài sinh tai; canh sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, thì nhân tửu sắc phát tài, không thích hợp lưu luyến phong nguyệt, hoặc yếu tránh cho và [bay tới mãnh] nhấc lên quan hệ. Nhân tửu sắc gây tai hoạ khiến cho tối hậu quả nghiêm trọng, là liêm trinh tham lang đà la cùng độ hợi cung vùng sông nước, đây là hiện lên thủy đào hoa cách, nhất bất lợi, tại ngoại nên cẩn thận lời nói và việc làm, ước thúc dục vọng. Liêm trinh gặp hung tinh trọng trọng, chủ [hung họa tai phi], tất dĩ ở nguyên cư địa là giai.
Liêm trinh ở cung Nô bộc
Nguyên văn: Liêm trinh nhập miếu, chủ giao hữu rộng. Hội chiếu ngôi sao may mắn, lộc tồn hoặc hóa lộc người, nguyên nhân chính giao hữu được tài. Và tham lang, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn cùng độ hội chiếu người, chủ đa tửu sắc hảo đánh cuộc bằng hữu. Lạc hãm Hóa kị, có sát diệu, thụ bằng hữu của liên lụy. Gặp phá quân, thất sát, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn người, nguyên nhân chính giao hữu thụ lao ngục tai ương, tịnh chủ tổn hại tài; hoặc bị người thủ hạ sở hãm hại phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh ở cung Nô bộc, là vì cát diệu, nhân liêm trinh chủ tình cảm, cho nên ở cung Nô bộc, tất chủ nhân duyên quảng kết, sai ai ra trình diện cát thì kết thiện duyên, sai ai ra trình diện hung thì kết ác duyên. Nhược dĩ quản lý thuộc hạ phương diện mà nói, thì chủ thuộc hạ đông đảo, sai ai ra trình diện cát thì có trợ lực, sai ai ra trình diện hung thì thụ liên lụy, hoặc trở mặt thành thù, hoặc lấy oán trả ơn.
(nhị) liêm trinh ưa ở cung Nô bộc được lộc tồn và hóa lộc, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ [nhân giao hữu được tài], cũng chủ thuộc hạ trợ lực sung túc, cho nên sự nghiệp cập tài lợi phương diện, rất có được ích. Liêm trinh hóa lộc, không chỉ ... mà còn nhân giao hữu mà được thực tế lợi ích, canh chủ tình cảm thâm hậu. Nếu là liêm trinh tham lang cùng độ mà tham lang hóa lộc, thì cận vi bằng hữu đông đảo, đa giao tế của giao hữu, không gặp cái khác cát diệu thì ít trợ lực.
(tam) liêm trinh tham lang cùng độ, hoặc tham lang củng chiếu, gặp lại đào hoa tạp diệu, thì liêm trinh tham lang đào hoa tính, liền bị thôi khởi, [chủ đa tửu sắc hảo đánh cuộc bằng hữu], sự nghiệp thượng thuộc hạ cũng khiếm trợ lực. Nhưng nếu như rất có sát diệu Hóa kị, nhất là hợi cung đà la cùng độ, thì thụ bọn họ sở luy, lưu luyến phong nguyệt mà gây tai hoạ.
(tứ) liêm trinh Hóa kị gặp sát diệu, cùng lúc chủ hòa bằng hữu tình cảm bất lương, về phương diện khác thì chủ [thụ bằng hữu của liên lụy], cho nên không thích hợp trên phương diện làm ăn hợp tác, cũng chủ thuộc hạ vô tình hay cố ý khuyết điểm, mệt mỏi chính.
(ngũ) liêm trinh và chư sát diệu thiên không cướp hình hao tổn gặp gỡ, có các loại bất lương khắc ứng với, có thể tác cẩn thận một chút phân chia: Liêm trinh hội kình dương, thiên hình, chủ quan nhục hình pháp, sát nặng thì lao ngục tai ương; hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ tổn hại tài. Kể trên lưỡng tổ tinh hệ kết hợp, thì nhân quan tòa rủi ro. Liêm trinh hội đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, đại hao tổn, thì chủ thụ [người thủ hạ sở hãm hại phá hao tổn].
Liêm trinh ở sự nghiệp cung
Liêm trinh nhập miếu, quan võ hiển hách. Có ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ phú quý song toàn. Và tham lang cùng độ, nên làm ngoại giao cập giao tế ứng thù sự vụ, hoặc đối ngoại tiếp xúc sự nghiệp. Và văn xương, văn khúc, tử vi hội chiếu, văn chức mà năng lực nắm giữ quyền to. Nhược văn xương, văn khúc, vũ khúc cùng hội, chủ văn võ kiêm toàn, hoặc văn sự vũ tố, hoặc vũ sự văn tố. Cùng trời phủ, thiên tướng hội chiếu người, đại phú đại quý, cũng thuộc văn võ kiêm toàn bộ người, và thất sát cùng cung, xuất thân quân cảnh hai giới. Và phá quân hội, suốt đời khúc chiết nghiêng ngửa. Và thất sát cùng độ, mà có kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị người, có lao ngục tai ương.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh là đào hoa tinh, bởi vậy ở sự nghiệp cung thì, mệnh tạo là sự nghiệp có thể có chứa nghệ thuật khí chất, nhưng lại bởi liêm trinh là có nề nếp quản lý nhân tài, cho nên cũng thích hợp ở đại cơ cấu đương quản lý hành chính công tác, ngoài ra, liêm trinh ở cổ đại là vũ tinh, cho nên cũng chủ thích hợp làm quân cảnh hình pháp của quan võ.
(nhị) liêm trinh vô luận là phủ nhập miếu, đều thích hợp làm quan võ, nhất là đái sát khí người, như không theo sự quan võ, trái lại dễ có ý định ngoại tai ách, hoặc bị nhục chiết. Như liêm trinh Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện cung tài bạch vũ khúc Hóa kị hội chiếu, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình chờ. Bất quá, phải canh được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, tài chủ [quan võ hiển hách], canh được lộc tồn thiên mã hóa lộc, thủy chủ [phú quý song toàn].
(tam) liêm trinh tham lang cùng độ, nhị diệu đều là đào hoa tinh, cho nên am hiểu giao tế, có xử lý nhân tế quan hệ năng lực, cho nên thích hợp tất cả xử lý nhân sự công tác, như ngoại giao, quan hệ xã hội, hiệp đạm sinh ý chờ. Bất quá, liêm trinh tham lang giá một tổ hợp, cũng có mãnh liệt tính nghệ thuật, nhất là thị giác nghệ thuật, cho nên cũng thích hợp trang phục mốt thiết kế, chụp ảnh, hội họa chờ hành nghiệp, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa chờ, nhất là như vậy.
(tứ) liêm trinh ở sự nghiệp cung, trừ phi là tá tinh an cung, bằng không kỳ cung mệnh tất là tử vi tinh. Như liêm trinh canh hội văn xương, văn khúc, bản giáo trình cho rằng là [văn chức mà năng lực nắm giữ quyền to], giá là bởi vì tử vi cũng không nhất định yếu làm quan võ, được xương khúc thì tăng thông minh tài học, có lĩnh đạo tài hoa, bất quá, dục được [quyền to], ứng với canh sai ai ra trình diện cung mệnh tử vi hội tả phụ, hữu bật, hoặc canh sai ai ra trình diện hóa quyền hóa khoa mới là. Nhưng sở hội nếu là tử vi hóa quyền, thì phòng lộng quyền rước lấy phiền phức.
(ngũ) liêm trinh ở sự nghiệp cung, cũng đa hội cung tài bạch vũ khúc, vũ khúc là tài tinh, cho nên cũng cho thấy liêm trinh là sự nghiệp phát triển giai. Liêm trinh sai ai ra trình diện vũ khúc cập văn xương văn khúc, nguyên văn nói là [văn võ kiêm toàn], nhưng đây chỉ là từ cổ đại xã hội văn hóa lập trường mà nói, ở xã hội hiện đại, liêm trinh, vũ khúc giai không nhất định chủ quan võ, bởi vậy, giá cũng thương nghiệp tinh hệ, nhất là sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, hoặc liêm trinh hóa lộc, vưu lợi cho thương nghiệp phát tài. Văn xương văn khúc, tăng kỳ thương nghiệp tài hoa, nhưng nếu như không gặp lộc diệu, thì thích hợp văn giáo công tác, hoặc đang giáo dục cơ cấu làm hành chính. Nguyên văn nói [văn sự vũ tố], hoặc [vũ sự văn tố], ví dụ như, ở văn hóa cơ cấu đảm nhiệm bảo an công tác, hoặc ở kỷ luật bộ đội đảm nhiệm bày ra các loại.
(lục) liêm trinh ở tí ngọ cung và thiên tướng cùng độ, ở thìn tuất cung và Thiên phủ cùng độ. Liêm trinh thiên tướng, cung mệnh tất là tử vi Thiên phủ ở dần thân cung, giá ở tử vi tinh hệ trung, là dường như khó thành đại phú cách cục, cho nên nguyên văn nói là [đại phú đại cách], lời nầy có sai lầm.
Loại này mệnh tạo, giống nhau thích hợp làm văn giáo công tác, hoặc làm công chức, tuy có thể dĩ trúng tuyển nhân của sinh, duy phi kinh thương, cho nên làm khó đại phú. Liêm trinh Thiên phủ, cung mệnh là tử vi ngồi một mình tí ngọ cung, tử vi ở ngọ cung nhập miếu, là vì [quyền hương ly minh] cách, cho nên nếu như tinh tượng phối hợp, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, có thể trở thành đại phú đại quý. Tử cung tử vi hội thìn cung liêm trinh Thiên phủ, thì phú quý trình tự giảm hình phạt. Kể trên kết cấu, có đúng hay không [văn võ kiêm toàn bộ], là không thể quơ đũa cả nắm.
(thất) liêm trinh thất sát ở sự nghiệp cung, chủ [xuất thân quân cảnh hai giới], nhất là liêm trinh Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, hoặc có kình dương, thiên hình chờ, càng như vậy, bất quá, giá cũng thích hợp làm công nghiệp thực nghiệp giới, nếu như cung mệnh cách cục không cao, canh nên có nhất nghệ tinh. Ở vị cung, liêm trinh thất sát là [hùng ở lại càn nguyên] cách, quyết đoán to, mặc dù không bằng ở cung mệnh, nhưng cũng ở sự nghiệp thượng, biểu hiện ra sắc.
(bát) liêm trinh phá quân vu sự nghiệp cung, nguyên văn xưng là [suốt đời khúc chiết nghiêng ngửa], giá chỉ nói ra kỳ tối kém một mặt, trên thực tế, phàm loại này cách cục, cung mệnh tất là tử vi thất sát, cũng là hóa sát vì quyền kết cấu, đang phối hợp may mắn thì, sự nghiệp cục diện cũng có thể không giống bình thường. Liêm trinh phá quân ở sự nghiệp cung, giống nhau chủ mệnh tạo có bao nhiêu kiêm đi kiêm nghiệp, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã chờ, chủ sự nghiệp đa nguyên hóa, mà lại năng lực danh thành lợi tựu. Bất quá, nếu như Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn chờ, thì sự nghiệp rách nát, không tuân thủ nhất nghiệp, như nguyên văn theo như lời: [suốt đời khúc chiết nghiêng ngửa].
(cửu) liêm trinh thất sát, giá tổ hợp sát khí rất nặng, cho nên sai ai ra trình diện Tứ Sát hình kị, chủ [lao ngục tai ương], đây là chỉ nhân sự nghiệp mà phạm quan phi, nói cách khác, mệnh tạo mỗi dĩ bàng môn tả đạo là nghiệp, không được đường ngay, ví dụ như, tình dục, phạm độc, đánh cướp, súng ống đạn được chờ, ác nghiệp rất nặng, cần phải xu cát tị hung, phải cải tạo hành vi của mình và tâm tình.
Liêm trinh ở cung điền trạch
Liêm trinh nhập miếu, và thất sát cùng độ, tự đưa gia sản. Cùng trời phủ cát diệu hội chiếu người, năng lực thủ tổ nghiệp. Lạc hãm người rách nát. Hóa kị tinh có sát diệu, nhân sản nghiệp mà sinh tai hoạ. Và tham lang cùng cung, hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, Hàm trì, thiên diêu, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, nguyên nhân chính tửu sắc đánh bạc hoặc cái khác ham mê phá sản.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh ở cung điền trạch cũng không phải thiện diệu, kỳ cơ bản tính chất, là chỉ tổ nghiệp phá đãng, không tuân thủ tổ nghiệp, cho nên nhất định phải chính phấn đấu mãi lâu đưa nghiệp. Thế nhưng, chính đưa nghiệp cũng mỗi gặp gỡ các loại trắc trở phiền phức, vì vậy, cung điền trạch tất không được dĩ liêm trinh là may mắn.
(nhị) liêm trinh thất sát cùng độ, nhị diệu đều có sát khí, cho nên chủ tổ nghiệp nan thủ, nhưng lại có thể [tự đưa gia sản], giá dĩ sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn mới là, nhất là lộc tồn và hóa lộc. Vị cung thì bỉ xấu cung xuất sắc. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nhưng chủ phá đãng.
(tam) liêm trinh Thiên phủ cùng độ thìn tuất nhị cung, nhân Thiên phủ ở cung điền trạch là thiện tinh, chủ bảo tồn tổ nghiệp, cho nên giá tinh hệ chủ [năng lực thủ tổ nghiệp], mỗi ngày vu, thiên khôi, thiên việt, vưu xác thực.
(tứ) liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, bởi giá tinh hệ tính chất bay bổng, cho nên hay không gặp sát diệu, cũng chủ rách nát. Nhưng có Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, là một hỏa tham cách hoặc linh tham cách, trái lại có đột nhiên tự đưa cơ hội. Sai ai ra trình diện kình dương đà la địa không Địa kiếp, thì lầu chính phòng điền trạch tranh cãi, hoặc nhân nhà lầu sinh tai.
(ngũ) liêm trinh Hóa kị ở cung điền trạch, tính chất rất là bất lương, cho nên không thích hợp canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp chờ tinh, chủ dễ nhân [sản nghiệp mà sinh tai hoạ]. Ví dụ như, liêm trinh Hóa kị kình dương thiên hình cùng độ, nguyên nhân chính nhà lầu hưng tụng.
(lục) liêm trinh tham lang cùng độ, và lục sát hình kị gặp gỡ, nhân liêm tham đều vì đào hoa tinh, cho nên nguyên nhân chính [tửu sắc đánh bạc hoặc cái khác ham mê phá sản].
Liêm trinh ở cung phúc đức
Liêm trinh nhập miếu, cùng trời phủ, thiên tướng hội chiếu người, đa phúc đa thọ, vui sướng hưởng thụ của mệnh. Và phá quân cùng cung, phí sức sức lao động. Liêm trinh độc thủ cung phúc đức, chủ bận rộn. Lạc hãm Hóa kị tinh, suốt ngày sầu lo bất an, quan tâm phí công, hoặc mất ngủ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu người, là vô phúc hối hả.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh ở cung phúc đức, tính chất biến hóa quá nhiều, bất quá, kỳ cơ bản tính chất hay hưởng lạc, duy hưởng lạc đã có phúc khí và phóng túng, ham ăn biếng làm của phân.
(nhị) liêm trinh thiên tướng cùng độ, hoặc liêm trinh Thiên phủ cùng độ, chủ nhân sinh vui sướng tự tại, ký năng lực đầu nhập công tác, rồi lại hưởng thụ thời gian. Nhưng muốn gặp cát diệu cát hóa cập không gặp sát kị thiên không cướp mới là. Và thiên phúc tướng hội, chủ [đa phúc], và thiên thọ cùng độ, chủ [đa thọ]. Được lộc tồn, hóa lộc chờ, thì có giàu có của phúc, suốt đời sẽ không nhai nghèo.
(tam) liêm trinh ngồi một mình, tham lang củng chiếu; hoặc liêm trinh phá quân cùng độ, đều là [phí sức sức lao động], [bận rộn] tinh hệ, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, chủ bận rộn mà thành công, hưởng thụ công tác sự nghiệp lạc thú, nhưng nếu là sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì chủ buồn lo vô cớ, vô sự mà ưu phiền.
(tứ) liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, chủ thích hưởng thụ, không thích công tác, nhưng như liêm trinh Hóa kị, hoặc tham lang Hóa kị cùng độ, thì [sầu lo bất an], [quan tâm phí công], [mất ngủ] chờ, sai ai ra trình diện sát vưu xác thực.
(ngũ) nguyên văn không có nói tới liêm trinh thất sát cùng độ tình huống, ở đây có thể gia dĩ bổ sung. Liêm trinh thất sát, chủ ngắn lự, đối với một ít việc nhỏ, cũng cảm trong lòng bất an, khó có được an bình, hay sinh hoạt bình ổn, bọn họ cũng sẽ tìm ta sự tình phiền não. Chỉ có được văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, tài năng tâm tình an bình.
Liêm trinh nhập cung phụ mẫu
Liêm trinh lạc hãm hoặc Hóa kị tinh, bất lợi phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế. Cùng trời phủ, thiên tướng cập ngôi sao may mắn hội chiếu người, có hóa giải. Cùng trời mã, thiên hư cùng giải quyết, chủ rời xa phụ mẫu. Và thất sát, phá quân, tham lang hội chiếu người, có hình thương. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình chờ tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc. Như liêm trinh, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, thiên hình hội chiếu, đương là kế thất sở ra hoặc nhà kề sở sanh, hoặc đời trước âm thịnh dương suy, hoặc phụ có gặp ở ngoài.
Bình chú:
(nhất) liêm trinh không thích nhập cung phụ mẫu, nói chung, chủ hòa cha mẹ quan hệ bất hòa, khó có được phụ mẫu dẫn quan tâm, sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp hình kị, hình phạt chính thương khắc hại, nguyên văn [bất lợi phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế], đều là do đến đây dẫn thân mà thành.
(nhị) liêm trinh Thiên phủ cùng độ, liêm trinh thiên tướng cùng độ, là sao Liêm trinh hệ cư cung phụ mẫu, so sánh giai hai người, chỉ cần không gặp sát diệu hung tinh, liền chủ tình cảm hài hòa, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ được dẫn bang trợ, xong tốt đẹp chính là tài bồi. Nguyên văn thì cho rằng là [hóa giải] hình thương.
(tam) liêm trinh không thích hội thiên mã, nhân liêm trinh vốn đã di động, thiên mã càng như vậy, nhất là ở dần, thân, tị, hợi tứ cung, càng như vậy, chủ rời xa phụ mẫu, không được phụ mẫu che chở. Nếu có thiên hư, cực kỳ hắn sát diệu hung tinh, thì phụ mẫu sớm tang, không được lấy được ấm.
(tứ) liêm trinh thất sát cùng độ, liêm trinh phá quân cùng độ, liêm trinh tham lang cùng độ, đây đều là [Sát Phá Lang] tổ hợp, biến động tính đại, sát khí nặng, bởi vậy, dễ có [hình thương] việc, sai ai ra trình diện Hóa kị vưu xác thực, đặc biệt liêm trinh Hóa kị. Nếu như điều không phải Sát Phá Lang cùng độ, đã thấy lục sát hình, cũng hình phạt chính khắc, mà lên thuật ba loại tinh hệ hội lục sát hình, khắc hại khí quyền nặng.
(ngũ) liêm trinh và đào hoa tạp diệu gặp gỡ, nhân liêm trinh là đào hoa tinh, cho nên canh hội chư đào hoa, mỗi chủ đời trước tình cảm quan hệ phức tạp, thậm chí dây dưa không rõ, như cha thân nhiều vợ, hoặc mẫu thân ly hôn mà tái giá chờ, tự thân có hay không nhà kề sở sanh, là không có nhất định. Nguyên văn canh thuyết, liêm trinh hội chư đào hoa, chủ [đời trước âm thịnh dương suy], giá nhất trưng nghiệm rất đặc biệt, duy ngu sai ai ra trình diện lại cho rằng, đời trước nam nữ trạng huống, không có lý do gì biểu hiện ở đời kế tiếp cung phụ mẫu trung.
Thiên đồng tinh
Thiên đồng tinh ở ngũ hành thuần dương thủy; ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh đàn hóa thành phúc tinh, là mệnh bàn trung cung phúc đức chủ tinh. Bản tính ôn hòa, bất úy kình dương tinh dáng vẻ khí thế độc ác, không được ưu Hóa kị tinh quấy rối. Sở dĩ thiên đồng tinh ở ngọ cung và kình dương tinh cùng độ, xưng là [đầu ngựa đái tiến cách], trái lại chủ vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to, là lập công chiến trường đại tướng. Ở tuất cung gọi là [trái lại bối]. Nếu là ở thìn cung nhìn thấy Hóa kị tinh, mà đồng thời sẽ tới lộc tồn hoặc hóa lộc người, trái lại là thượng cách, năng lực phú năng lực quý, đến đây phủ quyền thái lai của tượng.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng là phúc tinh, tuy nói là ở mười hai cung giai phúc, thực tế cũng như vậy. Kỳ phúc là thanh phúc, là vất vả cực nhọc qua đi thanh phúc, cố hữu thì chỉ là lúc tuổi già được thở dốc cơ hội phúc khí mà thôi. Bất quá, thiên đồng là [cung phúc đức chủ tinh], cho nên mừng nhất ở của cung phúc đức, vô luận như thế nào, đều chủ tinh thần tương đối cao thượng năng lực hưởng phúc.
(nhị) thiên đồng tính cách [ôn hòa], thế nhưng phủ úy kình dương, đã có nhất định điều kiện, không thể mỗi mỗi ngày cùng tinh hội kình dương, tựu nói đúng không úy kình dương. Ví dụ như, thiên đồng hóa lộc, bất úy kình dương; thiên đồng Thái âm cùng độ vu ngọ cung, bất úy kình dương. Nhưng nếu như là thiên đồng Hóa kị, thì úy kình dương. Đồng dạng, thiên đồng cũng không có thể nói là bất úy Hóa kị. Trên thực tế, thiên đồng Hóa kị chủ tình cảm thương tổn, đối với người sinh ảnh hưởng quá nhiều.
(tam)[đầu ngựa đái tiến] cách, cũng gọi [đầu ngựa đái kiếm] cách, tình huống cụ thể cùng sở hữu ba loại: Cung mệnh ở ngọ cung, vô chính diệu, chỉ có kình dương độc thủ, đối cung là trời đồng hóa lộc cập Thái âm cùng độ, đây là đầu ngựa đái tiến chính cách; cung mệnh ở ngọ cung, thiên đồng hóa lộc cập Thái âm kình dương cùng độ, đây là thiên cách; cung mệnh ở ngọ, tham lang hóa lộc và kình dương cùng độ, giá cũng thiên cách.
Đầu ngựa đái tiến cách, chủ [vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to], ở hiện đại, ngoại trừ thích hợp quan võ lĩnh đạo ngoại, cũng tài năng ở công nghiệp thực nghiệp trung xông ra cục diện, lao mà thành công.
(tứ) bân triệu công ở nguyên văn nhắc tới thiên đồng ở tuất cung [trái lại bối] của cách, nhưng khá nói không tỉ mỉ, người viết có thể ở đây đa tác bổ sung. Tuất cung thiên đồng sẽ thành trái lại bối, thìn cung thiên đồng như nhau sẽ thành trái lại bối, hơn nữa phải là năm đinh sinh ra mới là. Năm đinh sinh ra, cung mệnh ở thìn, thiên đồng hóa quyền tọa thủ, sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị, chủ kinh lịch gian khổ gian nan khảo nghiệm mà có đại thành tựu, phủ quyền thái lai. Ở tuất cung, thì lộc tồn tại cung tài bạch hội nhập, canh lợi cho phát tài, thành tựu quá nhiều.
Thiên đồng tinh lâm cung mệnh
Chủ nhân mập mãn, mặt mày thanh tú. Hình chữ nhật mặt, hơi hình tròn. Sắc mặt hoàng bạch. Thái độ làm người tính tình ôn lương, khiêm tốn mà không ngoại ngạo, nội tâm từ hậu, bản tính ngay thẳng, chí thú cao siêu, tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành. Cùng trời lương hội hợp mà có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn gửi thông điệp người, phúc hậu thọ trường. Gặp lộc bảo lưu hội, nhất thượng cách, tài phúc song mỹ. Tối ác triền hợi cung Hóa kị tinh, hình phạt chính khắc cô đơn, vì hắn nhân tác trâu ngựa; hoặc mặt mày hốc hác bệnh tai. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người là là, bằng không chủ có hóa giải. Nữ mệnh thiên đồng tinh, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt.
Vào triều có ngôi sao may mắn hội chiếu, cập lộc tồn, hóa lộc củng chiếu người, bang phu dạy con, phúc lộc song toàn. Và Thái âm hội hợp, ưa tân trang làm đẹp, tài lộc mặc dù đủ, nhưng phúc lớn toàn bộ. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, thì phúc đủ, nhưng dĩ trì hôn là nên. Hãm cung phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc hoặc ly dị, dĩ kế thất, nhà kề là nên. Đại hạn lưu niên thiên đồng tinh triền độ vào triều, có ngôi sao may mắn người, thiêm tài tăng phúc, sự nghiệp phát triển có tân cơ hội; trì cư tân phòng hoặc xuất ngoại du lịch. Tăng nhân khẩu, vui sướng. Như thiên đồng tinh lạc hãm có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, đại hao tổn người, chủ làm việc hay thay đổi, có khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh vân vân. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, tiên hung hậu cát hoặc tiên rủi ro người hiểu biết ít tài.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng ở cung mệnh, chủ [mập mãn], vô luận nam nữ, hình thể đều tương đối đầy ắp, thế nhưng, nếu như và Thái âm cùng độ hoặc đối củng, thì Thái âm triêu hãm, sẽ ảnh hưởng thiên đồng tính chất. Thái âm vào triều, chủ mập mãn, nhược Thái âm lạc hãm, lại được cương tương phản, chủ thon gầy không dài thịt. Có đúng hay không mi thanh mục tú, muốn xem hội cát hội sát mà định.
(nhị) thiên đồng tính cách ôn lương, có không ít ưu điểm, nguyên văn đã đưa ra không ít, nhưng lại không phải là không có khuyết điểm, từ một cái góc độ khác khán, loại này mệnh tạo tương đối nhu nhược sợ phiền phức, so sánh nan gánh chịu tinh thần áp lực. Cung mệnh thiên đồng, được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành, nhưng là lại dễ lưu vu cảm tính, ưa thi từ ca phú, trái lại có điểm không được phải cụ thể.
(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, hoặc thiên lương củng chiếu, thụ thiên lương ảnh hưởng, cho nên chủ nhàn nhã đi chơi thanh phúc, nhưng giá yếu như nguyên văn nói, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc mới là, chủ [phúc hậu thọ trường], thiên thọ cùng độ nhất là như thế. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì trái lại thành không làm việc đàng hoàng, lang thang nhân sinh. Nhưng nếu như hội lộc tồn, thì bởi vì [tài phúc song mỹ], tung nhàn nhã đi chơi cũng sinh hoạt giàu có, giá nhất có phúc.
(tứ) thiên đồng ở hợi cung ngồi một mình, thiên lương củng chiếu, nếu như thiên đồng Hóa kị, mỗi chủ cô đơn, sự nghiệp ký không làm nổi, lục thân duyên vừa bất túc, nữ mệnh cũng dễ lưu lạc phong trần, nhưng yếu canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa mới là. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thì [vì hắn nhân tác trâu ngựa], sự nghiệp khó có tiến triển, nên được nhất nghệ tinh.
(ngũ) nữ mệnh thiên đồng, mặc dù chủ [thông minh nhanh nhẹn linh hoạt], nhưng loại này nữ mệnh ở cổ đại đánh giá cũng không cao, bởi vì nữ mệnh thiên đồng dễ cảm thấy tinh thần trống rỗng, tình cảm của nội tâm cũng rất phong phú, bởi vậy, mỗi khi đối với hiện thực bất mãn, nhất là đối với tình cảm đa sinh huyễn tưởng, cũng bởi vậy dễ không hề thỏa đáng cử động, không qua nổi mê hoặc. Hội văn xương văn khúc, mặc dù tăng thông Minh Hòa ưu nhã, lại càng thêm cảm tính, thay đổi không qua nổi mê hoặc. Bất quá, nhược nữ mệnh thiên đồng hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì có thể giúp phu dạy con, không nhất định phải sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, nhưng được song lộc, thì có thể giá được hiền phu, hoặc năng lực kinh tế độc lập.
(lục) thiên đồng ở tử cung ngọ cung và Thái âm cùng độ, ở mão cung dậu cung được Thái âm củng chiếu. Thụ Thái âm ảnh hưởng, cho nên [ưa tân trang làm đẹp], hơn nữa, nhược Thái âm tại triều vượng cung viên, cai nữ mệnh càng dung nhan quá mức mỹ, thân thể mê người, sảo sai ai ra trình diện một viên sát diệu, càng tuyệt sắc đẹp. Bất quá, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, mỹ nữ trái lại đa phúc mỏng, hôn nhân tịnh không ổn định, nhưng thấy lộc tồn, hóa lộc, thì có thể [tài lộc đủ].
(thất) nữ mệnh thiên đồng cát hóa, nguyên văn dĩ [phúc trung] khái quát, giá ngại vô cùng giản lược, cụ thể mà nói, thiên đồng hóa lộc chủ cảm tính ôn nhu, tài lộc năng lực cung sinh hoạt cần, nhưng phi quá. Thiên đồng hóa quyền thì lợi cho sự nghiệp, tính cách cũng so sánh kiên cương. Có chút đẩu sổ truyền thừa, có thiên đồng hóa khoa hạng nhất, duy người viết sở thừa truyện, cũng không thiên đồng hóa khoa nhất diệu, bân triệu công giáo trình cũng không. Thiên đồng thượng khả dĩ hội cái khác cát hóa, như cự môn hóa lộc hóa quyền, Thái âm hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thiên lương hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thiên cơ hóa lộc hóa quyền hóa khoa chờ, các không có cùng ý nghĩa, không thể đơn thuần dĩ [phúc đủ] luận của. Có đúng hay không nên trì hôn, không thể quơ đũa cả nắm.
(bát) nữ mệnh thiên đồng hội chư sát thiên không cướp hình, nhân thiên đồng chịu không nổi sát diệu, cố nhân sinh đa đau khổ, đối với nữ mệnh, đa số hôn nhân thượng bất hạnh, cho nên chủ [hình khắc hoặc ly dị], ở xã hội hiện đại, cũng có thể và nam mệnh cùng luận, chủ sự nghiệp túng quẫn không đông đảo, nhấp nhô đảo. Sai ai ra trình diện đào hoa liền dễ lưu lạc phong trần.
(cửu) đại hạn lưu niên cung mệnh thiên đồng tọa thủ, sai ai ra trình diện cát thì cát, có lộc tồn, hóa lộc người, có bình ổn tài ổn, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ tăng phúc, sinh hoạt trôi chảy. Nhưng không được chủ chuyển nhà tân phòng, mỗi ngày mã thì có ngoại du hưởng thụ của vận. Sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, chủ thiêm nhân khẩu hoặc kết hôn. Bất quá, đây chỉ là đại thể mà nói, cụ thể khắc ứng với, muốn xem nguyên cục cung mệnh và đại hạn lưu niên cung mệnh phối hợp mà nói.
(thập) đại hạn lưu niên cung mệnh thiên đồng hội chư sát hình, chủ các trường hợp kém vận, như [khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh chờ], giá yếu kiêm thị còn lại mười một cung, tài năng định cụ thể tính chất.
(mười một) thiên đồng cung hạn được tam cát hóa, làm đầu hung hậu cát của tượng, nhưng nếu như nguyên cục cung mệnh không được cát, thì có lúc cũng không chủ cát.
Thiên đồng tinh lâm huynh đệ cung
Vào triều người, huynh đệ bốn người đã ngoài. Lạc hãm, hai người. Và thái âm tinh cùng cung, năm người. Cùng trời lương cùng cung, ba người, nhưng có ám tranh. Và cự môn cùng cung người, ba người, có khẩu thiệt tranh, phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, có hình khắc bất hòa, ly cư là nên.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng ở lục thân cung viên là cát diệu, ở huynh đệ cung, chủ huynh đệ tỷ muội con số rất nhiều, vào triều nhất là như thế, có lúc có thể đạt hơn hơn mười nhân, cho nên nguyên văn theo như lời [bốn người đã ngoài], cận tác tham khảo mà thôi, dị cánh đẩu sổ phi tiên thuật, không có khả năng bả sở hữu con số đều chuẩn xác nói ra mà không có lầm soa. Thiên đồng ở xấu cung, ngọ cung, vị cung tam cung lạc hãm, tại đây ta cung độ thủ huynh đệ cung, phải kể con mắt rất ít, nguyên văn đưa cho con số là [hai người], nhưng thực tế cũng khả năng đa một vị, hoặc ít một vị, sát diệu Hóa kị trọng trọng thì chủ cô độc.
(nhị) nguyên văn nói [và Thái âm ở chung], chỉ là chỉ ở tử cung mà nói. Ở tử cung, Thái âm vào triều, tối chủ con số đông đảo, có thể đạt năm người đã ngoài, kỳ thực mỗi khi có thể đa tới bát, chín người. Ở ngọ cung, thiên đồng mặc dù và Thái âm cùng độ, nhưng Thái âm cũng lạc hãm, cho nên chủ con số rất thưa thớt.
(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ con số ba người, bởi thiên lương chủ cô, hình phạt chính khắc, chủ nhân duyên không tốt, cho nên ở huynh đệ cung, mỗi chủ đây đó chỉ là mặt ngoài hòa hảo, lại [có ám tranh], mặt và tâm bất hòa, canh sai ai ra trình diện kình dương và thiên hình, thậm chí đây đó hưng tụng.
(tứ) thiên đồng và cự môn cùng độ, và thiên đồng thiên lương cùng độ như nhau, cũng chủ huynh đệ tỷ muội ba người, tuy rằng thiên đồng là cát diệu, nhưng cự môn ở huynh đệ cung lại phi cát diệu, chủ bất hòa, cố hữu [khẩu thiệt tranh] trưng nghiệm, như rất có kình dương thiên hình, nhất là cự môn Hóa kị, cũng dễ và huynh đệ tỷ muội khởi tranh tụng.
(ngũ) thiên đồng úy sát diệu, và lục sát thiên hình gặp gỡ, tối nhỏ nhẹ tình huống, cũng chủ bất hòa, sát nặng thì có hình khắc, huynh đệ tỷ muội tai bệnh hoặc chết non, hoặc còn nhỏ đã chia lìa, duy chia lìa trái lại ít phân tranh.
Thiên đồng ở cung phu thê
Thiên đồng tinh ở thê cung triền độ, phải trì hôn, mới có thể giai lão. Hoặc ở năm mới đã đính hôn thủ tục, hậu đã giải trừ hôn ước người là nên, bằng không hay thay đổi động; tam thê của mệnh, thê tử phải tiểu phối có thể miễn. Nhược thiên đồng tinh lâm hãm cung, tạm biệt chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng. Cùng trời lương tinh cùng độ, ly hôn hậu tái giá tướng mạo mỹ lệ của nữ. Thiên đồng tinh thê cung, dĩ ở chung không được cử hành kết hôn lễ thức người có thể miễn ly dị. Nữ mệnh thiên đồng tinh lâm phu cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ người, có thể miễn ly hôn. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị tinh, nên kế thất nhà kề, hoặc trì hôn, bằng không rời xa; hoặc đồ có phu thê tên, mà vô phu thê của thực, không có hư danh; hoặc ly hôn tái giá. Có thiên hình tinh ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi. Hội chiếu cự môn tinh, canh chủ khẩu thiệt liên tục, tinh thần không thoải mái.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng tuy là phúc tinh, nhưng ở cung phu thê cũng không có thể đoán tác may mắn, bởi vì thiên đồng phúc, là tiên đau khổ hậu ngọt phúc, tình cảm tiên bị khổ, mỗi khi lưu hữu dấu vết, hoặc có thất yêu đau, hoặc là hữu tình người không thể thành thân thuộc, sinh ly tử biệt, nếu như trước khi cưới không trải qua những ... này, hôn hậu là hơn biến hóa khúc chiết, tình cảm không được mục, bằng mặt không bằng lòng chờ. Bởi vậy, nguyên văn đưa ra [phải trì hôn, mới có thể giai lão] nói đến, là bởi vì trì hôn người, thì trước khi cưới đa ngăn trở cơ hội, làm việc tốt thường gian nan, trái lại hôn hậu an bình. Mặt khác, trì hôn người cũng so sánh dễ được trì tựu phối ngẫu.
(nhị) thiên đồng chỉ cần sảo sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị chờ, đều chủ hôn nhân có khuyết điểm, tức [tam thê của mệnh], đối với nữ mệnh, thì là [tam phu của mệnh], nhưng không nhất định tất là tam thê tam phu, [tam] chỉ là số ảo, chỉ nhiều một lần, nhưng nếu như nam mệnh tiểu phối, nữ mệnh trường phối, liền có thể tác xu tị, tức nam mệnh tuyển trạch so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chở nữ nhân làm vợ, nữ nhân tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam nhân vi phu.
(tam) thiên đồng úy sát, cho nên và sát diệu gặp gỡ, liền có bất lợi khắc ứng với. Và Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, dễ ở riêng lưỡng địa; Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương gặp gỡ, dễ ly dị; hội địa không, Địa kiếp, chủ khó có được đối tượng kết hôn; lục sát tịnh sai ai ra trình diện, hình phạt chính khắc tai bệnh; hội đà la, chủ hôn hậu bất hòa.
(tứ) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương là âm tinh, có lớn tuổi chính là ý tứ hàm xúc, vì vậy, thích hợp tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi chính là phối ngẫu, nữ mệnh nên tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam sĩ vi phu, nam mệnh cũng nên tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi tam mấy năm nữ sĩ làm vợ. Có đến đây tuổi tác phối hợp, nhân hôn nhân tương đối hài hòa an bình, năng lực cho nhau nhân nhượng, tình cảm hài lòng. Thiên đồng thiên lương hội chư sát Hóa kị, thì chủ có ít nhất lưỡng độ hôn nhân, mà mỗi một độ hôn nhân đoạt được thê tử, tất so sánh với một lần đẹp hơn lệ.
(ngũ) thiên đồng ở cung phu thê bất lợi tính chất, bân triệu công cho rằng có thể đi qua [ở chung không được cử hành hôn lễ thức], làm xu tị, nhưng đây chỉ là chém ngón chân tị sao biển, nhân hôn nhân liên quan đến tài phú, tử nữ, quan hệ thông gia chờ vấn đề, cũng không đơn thuần là trên giường tạo ái đơn giản như vậy. Ở chung thủy chung và kết hôn có trọng đại khác biệt. Chung thân ở chung là không thể nào, khiếm khuyết ước thúc, tối hậu nhưng hội ly dị, chỉ là ở thuật số thượng không nhìn thấy tác ly dị mà thôi.
(lục) nữ mệnh phu cung thiên đồng, mừng đến cát diệu, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ phu có trách nhiệm cảm, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ trượng phu cẩn thận tỉ mỉ đa tình, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ phu tài năng ở phương diện kinh tế, chiếu cố mệnh tạo. Được cát diệu mà không sai ai ra trình diện sát, hôn nhân năng lực ổn định, người già giai lão.
(thất) nữ mệnh phu cung thiên đồng, hội hỏa linh dương đà Hóa kị chờ, đối hôn nhân bất lợi, khó có thể đầu bạc, ly ly hợp hợp, trước khi cưới bị nhục chiết, hôn hậu trái lại yên ổn. Trì hôn cũng có thể giảm thiểu hôn nhân ly dị cơ hội. Đương kế thất hoặc nhà kề cũng có thể, nhưng hiện đại nữ tính, hoặc không ngại tác kế thất, trừ phi trượng phu quyền phú, bằng không đa không muốn tác nhà kề.
(bát) thiên đồng Hóa kị, hoặc và Thái âm Hóa kị cùng độ, rất có địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không, thiên hư, thiên nguyệt, âm sát chờ, chủ trượng phu nhân bệnh mà không người tài ba nói, đến nỗi [đồ có phu thê tên, mà vô phu thê của thực]. Canh mỗi khi bởi vậy ly hôn.
(cửu) nguyên văn thuyết: [thiên hình tinh ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi.] chúng ta nhu đối với lần này nói còn nghi vấn, bởi vì thiên đồng thiên hình của tổ hợp, kỳ thực tịnh không có gì cùng lắm thì, ở mở quyển tiên sinh tinh diệu phân loại trung, thiên hình là ất cấp tinh, chỉ thị đến đây nhị diệu, cũng không chủ [hình khắc bất hòa].
(thập) thiên đồng cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, nhân cự môn cùng điều không phải thiện tinh, chủ khẩu thiệt phân tranh, cho nên hay không gặp sát diệu hung tinh, cũng không lợi hôn nhân tình cảm, [tinh thần không thoải mái], kiến giải đất trống cướp, tình cảm canh đạm, bằng mặt không bằng lòng, chư sát tịnh sai ai ra trình diện thì ly dị. Thiên đồng cự môn, xấu nhất kết cấu là thiên đồng Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị.
Thiên đồng ở cung tử nữ
Thiên đồng tinh vào triều, lâm cung tử nữ, chủ có tử nữ năm người đã ngoài. Dĩ đệ nhất thai sai ai ra trình diện nữ là giai. Thái âm tinh cùng độ, nữ đa tí ít là quý. Cùng trời lương cùng độ, cũng dĩ tiên nữ hậu tí là thuận, chủ có con trai thứ hai. Thiên cơ hội, con trai thứ hai hoặc trì được. Có sát tinh lạc hãm người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ở ngọ cung có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, cho làm con thừa tự hoặc rời xa năng lực miễn hình phạt khắc. Có sát tinh, dĩ tự người khác tí là nên.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng ở cung tử nữ là ngôi sao may mắn, tính chất tường hòa, cơ bản tính chất là hai đời trong lúc đó có tình cảm, ít sự khác nhau, có thể cùng hài hòa ở chung. Ở tử nữ con số phương diện, chủ đa sinh đa nuôi, nguyên văn chỉ thiên cùng chủ [tử nữ năm người đã ngoài], thực tế có lúc có thể đạt hơn hơn mười người. Bất quá, thiên đồng ở cung tử nữ, cũng chủ tử nữ tính cách nhu nhược, bất năng đảm đương đại sự, thậm chí bất năng độc lập sinh hoạt.
(nhị) thiên đồng ở cung tử nữ, sát ít không được hình phạt chính khắc, nếu như sát diệu thấy nhiều, thì dĩ [đệ nhất thai sai ai ra trình diện nữ là giai], chính như nguyên văn theo như lời, [thái âm tinh cùng độ, nữ đa tí ít là quý], tức nữ nhi bỉ nhi tử càng thêm hiếu thuận, hơn nữa sự nghiệp thành công, nhưng muốn gặp cát diệu kiêm Thái âm vào triều mới là. Thiên đồng Thái âm cùng độ, canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, chủ nữ nhi đa, nhi tử ít.
(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương có cô khắc tính chất, cho nên ở trọng nam khinh nữ truyền thống hạ, cho rằng trước phải nữ nhi so sánh giai, như vậy, hình khắc của ứng với ở trưởng nữ, nhi tử liền có thể miễn bị thương tổn, ở hiện đại, loại thái độ này, đương nhiên không hề hợp thời nên. Thiên đồng thiên lương, chủ được con trai thứ hai, nữ nhi cũng đều biết nhân. Thiên đồng thiên lương, nếu như là thiên đồng Hóa kị, rất có địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không, thiên nguyệt, thiên hư, âm sát, thiên hình chờ. Mỗi chủ sinh nhược trí tử nữ.
(tứ) thiên đồng không được chủ tử nữ trì được, nhưng nguyên văn thuyết: [thiên cơ hội, con trai thứ hai hoặc trì được.] trên thực tế, trừ phi là tá tinh an cung, phủ thì không thể nào có thể không gặp thiên cơ, vì vậy, cá nhân cho rằng, giá nhất trưng nghiệm tịnh không đáng tin.
(ngũ) thiên đồng lạc hãm hội sát diệu, cũng không nhất định là [một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung], thị ư sinh dục nhiều ít mà tử nữ mà định, nhưng hình khắc còn lại là khẳng định, duy không ảnh hưởng tình cảm.
(lục) ở ngọ cung thiên đồng, và lạc hãm Thái âm cùng độ, cho nên bất lợi tử nữ vận, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, hình phạt chính khắc, mặt mày hốc hác chờ, không gặp thì không phải vậy.
(thất) thiên đồng sai ai ra trình diện sát diệu, có hay không [dĩ tự người khác tí là nên], thì người người tìm cách bất đồng, mà tự tí phong tục, hiện đại cũng không tái thông hành liễu.
Thiên đồng tinh ở cung tài bạch
Chủ tay không thành gia hoặc dĩ mỏng tư lập nghiệp. Cùng trời lương cùng độ, tài lộc tươi tốt. Và thái âm tinh cùng độ, có thu hoạch ngoài ý muốn, và cự môn cùng độ, có tiến có thối, tài nan tích trữ. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội chiếu người, chủ có nhiều. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, phượng các, long trì người, do nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, nổi danh sĩ tiêu sái phong độ.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng tính chất mặc dù ôn nhu, nhưng ở cung tài bạch sở chủ kinh lịch, cũng không được ôn nhu, trái lại chủ gian khổ, tiên đau khổ hậu điềm, sự nghiệp tài phú do linh bắt đầu, [tay không thành gia], [mỏng tư lập nghiệp], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ năng tay không thành gia thành tiểu Phú, canh mỗi ngày mã, lợi cho kinh thương, duy thiên đồng ở cung tài bạch, cung mệnh mỗi là trời cơ, cho nên vưu lợi cho kinh doanh bán lẻ sinh ý.
(nhị) thiên đồng có tam hóa, hóa lộc hóa quyền và Hóa kị. Thiên đồng hóa lộc, cận vi giàu có, cũng không chủ đại phú, bởi vậy, cùng với thiên đồng hóa lộc, không bằng Thái âm hóa lộc hoặc cự môn hóa lộc cùng độ, tài vận vượng hơn. Thiên đồng hóa quyền, tài vận tương đối ổn định, nhưng dĩ canh sai ai ra trình diện vào triều Thái âm hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn là giai. Thiên đồng Hóa kị, bất lợi tài vận, kỳ tổn thất mỗi và tình cảm hữu quan.
(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, giáo trình cho rằng là [tài lộc tươi tốt], nhưng trên thực tế, thiên đồng phi tài diệu, thiên lương cũng phi tài diệu, mà thiên lương canh mỗi nhân được lộc làm tài khởi phân tranh, điển tích tế cũng không chủ phú, được lộc tồn hóa lộc, cũng chỉ là giàu có mà thôi, nhất là thiên lương hóa lộc, được tài mỗi tổn hại cập nhân duyên.
(tứ) thiên đồng Thái âm cùng độ, đây là thiên đồng ở cung tài bạch điều kiện tốt nhất kết cấu, bởi vì Thái âm là tài diệu, nếu như Thái âm vào triều thì cao hơn, chủ tài nguyên dày, canh được hóa lộc và lộc tồn thiên mã, có thể thành đại phú. Nguyên văn nói [thu hoạch ngoài ý muốn], chỉ có thể tác tham khảo.
(ngũ) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn tính chất bất lương, cho nên chủ [có tiến có thối, tài nan tích trữ], nhưng nếu như từ sự chuyên nghiệp phát tài, hoặc là khẩu thiệt cầu tài, như nhân viên mậu dịch, giáo sư, truyền bá chờ, thì có thể phối hợp tinh hệ tính chất mà được lợi. Canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, nhất là cự môn hóa lộc, cao hơn.
(lục) nguyên văn đưa ra [lộc tồn, hóa lộc, thiên mã] giá một sao hệ, trên thực tế, vô luận là cái gì chính diệu, ở cung tài bạch, đều ưa gặp gỡ giá một sao hệ, ký chủ tích tài, vừa chủ phát tài, rất là may mắn, cũng không độc giới hạn trong thiên đồng tinh.
(thất) thiên đồng hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, bất lợi tài vận, dễ có sống ý đóng cửa, khuyết vân vân huống, cho nên nên có nhất nghệ tinh mưu sinh, thì sống sống tương đối an ổn, canh được long trì, phượng các, liền chính mình tài nghệ ưu điểm, cho nên chủ [do nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp], có thể làm và nghệ thuật có liên quan công nghệ, như hội họa, gốm sứ, chụp ảnh chờ. Về phần có đúng hay không [nổi danh sĩ tiêu sái phong độ], còn phải xem cung mệnh và cung phúc đức tinh hệ mà định.
Thiên đồng thủ vu tật bệnh cung
Thiên đồng vào triều tai ít. Tật bệnh chủ âm hư bất túc, mông bẩn, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cập lâm bệnh, trĩ sang chờ chứng. Cùng trời lương tinh cùng độ, chủ có can dạ dày khí đau nhức. Thái âm tinh cùng độ, chủ lòng buồn bực, thủy trướng, phù chân, bệnh thấp, liệt chứng.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng thủ vu tật bệnh cung, vô luận là điều không phải vào triều, chỉ cần không gặp sát diệu thiên không cướp Hóa kị xung, liền chủ tai ít, chỉ có cấu thành đặc biệt bệnh tinh tổ hợp, thủy chủ tật bệnh.
(nhị) thiên đồng thuộc về dương thủy, chủ bàng quang, duy thận và bàng quang tâm bệnh, có lúc bất khả nghiêm ngặt phân chia, cho nên cũng chủ một bộ phận thận công năng tâm bệnh, giá bao gồm bài nước tiểu hệ thống, sinh sản hệ thống và tính cơ năng. Ngoài ra, cũng bao gồm trĩ mắc, hoặc nhân trĩ mắc khiến cho xuất huyết bệnh trạng. Cũng có một chút thiên đồng tinh kết cấu, chủ đại tiện tiêu chảy các loại. Nguyên văn thậm chí nhắc tới phù chân, bệnh thấp (tức phong thấp), liệt, lòng buồn bực, can dạ dày khí đau nhức chờ, đều phải ở nhất tinh hệ dưới sự phối hợp, mới có khắc ứng với, bất năng chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên đồng tinh.
(tam) thiên đồng tinh ngồi một mình, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ sinh sản cơ năng và tính cơ năng tâm bệnh, nam tử thường thấy nhất chính là tuyến tiền liệt viêm, ruột non khí (bệnh sa nang) chờ, nữ tử thì chủ tử cung tâm bệnh. Thiên đồng ngồi một mình sai ai ra trình diện Tứ Sát, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn, tắm rửa chờ, chủ bệnh lây qua đường sinh dục, thường thấy nhất lâm bệnh, nhưng cũng chủ cái khác bệnh lây qua đường sinh dục như bệnh giang mai, Việt cây hoa hồng các loại, hiện thời mọi người đàm AIDS biến sắc, đời này kỷ bệnh nan y, mỗi do tính tiếp xúc truyền bá, cho nên thiên đồng có thể cũng bao quát giá nhất trọng bệnh, người viết không có quan sát qua AIDS người tinh bàn, độc giả như hữu duyên, có thể nếm thử tác đến đây công tác thống kê.
(tứ) thiên đồng cùng sở hữu tam loại tổ hợp, tức: Thiên đồng cự môn cùng độ hoặc cự môn củng chiếu; thiên đồng Thái âm cùng độ hoặc Thái âm củng chiếu; thiên đồng thiên lương cùng độ hoặc thiên lương củng chiếu. Thiên đồng cự môn, rất có hỏa linh dương đà Tứ Sát, chủ tứ chi bị thương tàn phế, như cốt bệnh, trúng gió liệt chờ; thiên đồng Thái âm, chủ lòng buồn bực hung đau nhức, can đau dạ dày đau nhức. Dĩ sai ai ra trình diện Tứ Sát là xác thực; thiên đồng thiên lương, chủ can dạ dày khí đau nhức, hoặc là tính cơ năng, sinh sản hệ thống tâm bệnh.
Thiên đồng tinh ở cung thiên di
Chủ xuất môn được phúc. Cùng trời lương tinh cùng độ, xuất môn chủ được quý nhân đến đỡ, và cự môn cùng độ, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng đa phiền não khẩu thiệt. Và Thái âm cùng độ, xuất môn năng lực phát, nhưng bôn tẩu bận rộn, hội chiếu kình dương, đà la, xuất ngoại phần nhiều là phi tai hoạ. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, tại ngoại có đấu tranh bất an. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn, lữ đồ mất tiền hoặc tại ngoại phá hao tổn, ngưng lại tha hương. Vào triều người có thể miễn, nhưng chung bất an.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng tinh là thiện tinh, chủ hòa hài hòa an bình không được hối hả, ở cung thiên di đang có giá nhất tính chất, chủ xuất môn an bình, một thị phi phân tranh phiền não, nguyên văn nói [xuất môn được phúc], đoạt được hay phân thanh nhàn của phúc, giống nhau cũng không chủ phát đạt thành danh. Nhưng thấy chư cát lâu thì ngoại trừ.
(nhị) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương là âm tinh, chủ quý nhân, cho nên trừ được thanh phúc ngoại, cũng có thể gặp phải trắc trở và cần bang trợ thì, xong [quý nhân đến đỡ], cho nên ưa canh mỗi ngày khôi, thiên việt, sâu quý nhân giúp đỡ. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chư sát, thì chủ cô độc.
(tam) thiên đồng cự môn cùng độ, vô luận sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát diệu hoặc sai ai ra trình diện hung tinh Hóa kị, giai chủ tại ngoại [đa phiền não khẩu thiệt], duy sai ai ra trình diện cát thì đang phiền não khẩu thiệt trung phát tích phát tài, chỉ thấy hung tinh Hóa kị thì phiền não khẩu thiệt rất nặng, thậm chí trêu chọc quan phi kiện tụng, vưu úy cự môn Hóa kị. Thiên đồng cự môn, nếu như thiên đồng hóa lộc hóa quyền, hoặc cự môn hóa lộc hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, chủ [tại ngoại gây dựng sự nghiệp], như mạng cung tinh tượng không tốt, nên phó viễn phương mưu sinh.
(tứ) thiên đồng Thái âm cùng độ, nhất định phải Thái âm vào triều, thủy chủ [xuất môn năng lực phát], duy thành đầu ngựa đái tiến cách thì ngoại lệ. Nhưng cái khó miễn vất vả cực nhọc, [bôn tẩu bận rộn], canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị vưu xác thực. Thiên đồng Thái âm, nếu như Thái âm Hóa kị, thì tung vào triều cũng không chủ phát, trái lại dễ rủi ro, đầu tư lỗ vốn.
(ngũ) thiên đồng hội kình dương, chủ thị phi khẩu thiệt phân tranh, hội đà la, thì đa phiền não, hoặc thụ tiểu nhân ngầm chiếm bóc lột, rất có Hóa kị, âm sát, thiên hư chờ, nhất là như vậy, sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, vưu xác thực. Thiên đồng và kình dương hoặc đà la cùng độ, tam phương tứ chính rất có chư sát, thì chủ tai hoạ, có thể là thông nhau ngoài ý muốn chờ phi bởi vì tai ách.
(lục) thiên đồng hội Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, chủ tại ngoại có người sự đấu tranh, cho nên là [đấu tranh không yên] của trưng triệu, canh sai ai ra trình diện kình dương, Hóa kị chờ, phòng bị người mưu hại, nên dĩ hòa vi quý.
(thất) địa không, Địa kiếp và đại hao tổn, là rủi ro tổn thất tinh hệ, chính diệu là trời cùng cũng không năng lực may mắn tránh khỏi, nguyên cục sai ai ra trình diện của, không thích hợp ở hải ngoại mưu sinh, cung mệnh may mắn người, dĩ ở nguyên cư địa mưu sinh là nên. Lưu niên lưu nguyệt lưu ngày một rõ của, chủ [lữ đồ mất tiền], bất lợi xuất môn.
(bát) thiên đồng vào triều hội chư sát thiên không cướp, có thể giảm kỳ hung, dĩ sợ bóng sợ gió là việc chính, nhưng nếu như khí thế hung ác nặng, nhưng không thích hợp xuất môn.
Thiên đồng tinh lâm cung Nô bộc
Chủ giao nhiều phương diện bằng hữu. Vào triều có hiệp trợ. Cùng trời lương hoặc Thái âm cùng độ hội chiếu người, chủ được người bạn tốt. Và cự môn cùng độ, dễ bị hiểu lầm hoặc không được lượng giải. Và kình dương, đà la cùng độ hội chiếu mà rơi hãm người, chủ thụ bằng hữu của luy hoặc liên lụy, hoặc tao người thủ hạ của bất nghĩa hãm hại. Gặp Hỏa Tinh, linh tinh, nhân bằng hữu thụ hờn dỗi. Phùng đại hao tổn, thiên không cướp người, nhân giao hữu rủi ro.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng tinh là thiện diệu, vu nhân tế quan hệ chủ có lợi, bởi vậy, ở cung Nô bộc cơ bản tính chất, là giao du rộng, bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải, bất đồng xã hội giai tầng, cố nhân sinh tất không được cô độc, nhưng người đơn độc mỗi ngày cùng, cũng không chủ bằng hữu thuộc hạ có trợ lực, khả năng toàn bộ đều là sơ giao, ăn uống chuyện phiếm chi giao mà thôi.
(nhị) thiên đồng ở cung Nô bộc, vào triều chủ có trợ lực, nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì nhưng không được chủ trợ lực. Lý tưởng nhất, là được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, tất chủ trợ lực, giảm thiểu vất vả cực nhọc. Thiên đồng sai ai ra trình diện phụ bật, bằng hữu càng nhiều, sai ai ra trình diện khôi việt thì chủ quý nhân dành cho kỳ ngộ, thay phân ưu giải khốn, sai ai ra trình diện xương khúc thì tình cảm hòa hợp. Nhưng nếu như thiên đồng chỉ thấy xương khúc, không gặp khôi việt phụ bật, hoặc rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì chủ phong nguyệt chi giao, ăn uống bàn suông, có tình cảm mà bất lực lực.
(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, hoặc thiên đồng Thái âm cùng độ, giai [chủ được người bạn tốt], nhưng khi trung hơi có phân biệt. Thiên đồng thiên lương chủ được thẳng gián của giao hữu, hoặc là lớn tuổi mà cụ nhân sinh kinh nghiệm của giao hữu, hoặc thẳng gián trung ngôn thuộc hạ. Thiên đồng Thái âm thì có tình cảm riêng tư, nếu như Thái âm vào triều, canh ở phát tài phương diện giúp đỡ nhiều lực, hội hồng loan thiên ưa, chủ khác giới bạn bè hơn trợ lực, hoặc thụ khác giới thuộc hạ chi trì.
(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng thường có khiếm tri kỹ cảm giác, náo nhiệt ồn ào náo động, nhưng nhưng trong lòng cô độc. Bởi cự môn điều không phải thiện diệu, chủ khẩu thiệt phân tranh, cho nên hay không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng chủ [dễ bị hiểu lầm hoặc không được lượng giải]. Cự môn Hóa kị, khắc khẩu nhất là nghiêm trọng, thiên đồng Hóa kị, thì tình cảm thụ trọng đại bị thương. Quản lý thuộc hạ phương diện, giá tinh hệ chủ dĩ quyền mưu trị thế, bất năng lấy đức thu phục người.
(ngũ) thiên đồng và kình dương hoặc và đà la cùng độ, bất lợi bằng hữu thuộc hạ quan hệ, trong đó theo thứ tự là: Thiên đồng kình dương cùng độ, [chủ thụ bằng hữu của luy hoặc liên lụy], hoặc và bằng hữu cãi nhau. Thiên đồng đà la cùng độ, chủ [tao người thủ hạ (hoặc bằng hữu) của bất nghĩa hãm hại], như xa lánh, ngầm chiếm lợi ích chờ.
(lục) thiên đồng Hỏa Tinh cùng độ, hoặc linh tinh cùng độ, chủ [thụ hờn dỗi], quan hệ bất lương, khóe miệng phân tranh, trái lại không bằng một người một chỗ tới an bình.
(thất) thiên đồng hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [nhân giao hữu rủi ro], kỳ rủi ro cũng đa và tình cảm hữu quan.
Thiên đồng ở sự nghiệp cung
Nên tay không gây dựng sự nghiệp hoặc do tiểu phát đại. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, sự nghiệp đang thịnh. Và cự môn cùng độ, do gian nan phấn đấu trung thành công. Và Thái âm cùng độ, nên ở đã thành dưới cục diện mưu phát triển. Và văn xương, văn khúc hội chiếu, chủ ở văn hóa nghệ thuật trung yêu cầu tiến thủ, nhược ở hãm cung, dĩ công chúng cơ cấu trung nhậm chức viên hoặc ở bộ phận then chốt bộ môn trung nhâm khoa viên. Cùng trời mã, đà la hội chiếu, nghiệp vụ hay thay đổi động, đa tranh cãi. Hội kình dương, thiên hình, sự nghiệp thượng đa tụng sự tranh cãi. Hội chiếu Hỏa Tinh, linh tinh người, xử sự đa nghịch cảnh. Và thiên không cướp hội chiếu, sự nghiệp do trong ảo tưởng biến động, hoặc do nghệ thuật kỹ năng lập nghiệp.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, ở cung mệnh, cung tài bạch, cung thiên di là như vậy, ở sự nghiệp cung cũng như vậy. Hội ngôi sao may mắn cát hóa lộc diệu thì thành công, hội hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn thì thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện lạ nghiệp đều từ linh bắt đầu, dần dần tiến triển.
(nhị) nguyên văn vị thiên đồng sai ai ra trình diện [hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa], chủ [sự nghiệp đang thịnh]. Kỳ thực chỉ sai ai ra trình diện tam cát hóa, bất năng khinh suất địa xử là sự nghiệp đang thịnh, giá yếu thị ngôi sao gì diệu cát hóa mà định. Ví dụ như, sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa, cận lợi cho văn giáo hoặc văn hóa sự nghiệp, không làm đang thịnh luận, mà thiên đồng hóa lộc hội cung tài bạch thiên cơ hóa quyền, thì có thể kinh doanh bán lẻ mà tài nguyên yên ổn. Nếu vì thiên đồng hóa quyền, hội thiên cơ hóa khoa, Thái âm hóa lộc, nhất là Thái âm vào triều vượng cung độ, thì sự nghiệp thuận cảnh, nổi danh có lợi, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chư cát, phương chủ [sự nghiệp đang thịnh].
(tam) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn chủ gian khổ, cố sự nghiệp tất không được thuận cảnh, hội có rất nhiều cản trở, nếu như canh hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, thì không pháp tay không gây dựng sự nghiệp, trái lại bả tiểu tư bản khuyết rơi. Chỉ có sai ai ra trình diện cát hóa và cát diệu, thủy chủ [gian nan phấn đấu trung thành công]. Thiên đồng và cự môn Hóa kị cùng độ, trừ phi dĩ khẩu thiệt cầu tài, bằng không tất phần nhiều là phi phân tranh, có khiếm nhân duyên.
(tứ) thiên đồng Thái âm cùng độ, đang không có cát diệu soi sáng dưới tình huống, hoặc rất có sát tinh, cũng không chủ [đã thành dưới cục diện mưu phát triển], tuy rằng Thái âm là tài tinh, nhưng nhưng nhu gian khổ nỗ lực mới có chút thành tích. Có thể được phụ bật khôi việt, thủy chủ làm con nuôi sự nghiệp, ví dụ như, thu được gia tộc buôn bán làm con nuôi quyền các loại, cũng thích hợp mua sẵn sự nghiệp kinh doanh, ví dụ như, thức ăn chay quán đại trù dục tự lập môn hộ, không cần mình mở thiết tiệm mới cửa hàng, có thể mua đang ở khuyết thức ăn chay quán, cải tạo vừa lộn, khởi tử hồi sinh. Thiên đồng Thái âm, dĩ được Thái âm hóa lộc điều kiện tốt nhất, nhất là vào triều Thái âm, dễ dàng hơn phát tài thu lợi, tái kiến lộc tồn, thiên mã, nhất là may mắn, có thể làm giàu. Thiên đồng hóa lộc thì tài vận so sánh bình thường, nhưng nhưng chủ thành công.
(ngũ) thiên đồng tính chất nhu hòa, có văn nghệ khí chất, ở sự nghiệp cung thường phần kết nghệ cập văn hóa sự nghiệp, như xuất bản, sáng tác, nghệ thuật chờ, canh sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, liền chủ [ở văn hóa nghệ thuật trung yêu cầu tiến thủ], nhưng nếu như sự nghiệp cung cập cung tài bạch không được lộc, thì phát triển thường thường, cận đủ sống tạm. Thiên đồng được văn xương văn khúc, rất có long trì phượng các, chủ hòa nghệ thuật có liên quan công nghệ. Thiên đồng văn xương văn khúc, canh gặp hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ thích hợp dĩ khác giới là phục vụ đối tượng. Thiên đồng ở xấu cung, ngọ cung và vị cung lạc hãm, giá tam cung xương khúc, không được phần kết nghệ tu dưỡng và tiềm năng, cận phần kết thư, nên [công chúng cơ cấu trung nhậm chức viên hoặc ở bộ phận then chốt bộ môn trung nhâm khoa viên], đến đây tức đương nhân viên văn phòng, bất quá ở ngọ cung, nếu như thiên đồng hóa lộc, rất có kình dương cùng độ, thì văn xương văn khúc chủ mưu hơi, có quan võ lĩnh đạo tài năng, có thể ở kỷ luật trong bộ đội đương quân sư nhân vật.
(lục) thiên đồng đà la thiên mã cùng độ, chủ [nghiệp vụ hay thay đổi động], nhưng là vãng bất lợi phương hướng biến hóa, hơn nữa [đa tranh cãi], canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nhân sự nghiệp biến động mà rủi ro. Canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thì sự nghiệp áp lực quá nhiều.
(thất) thiên đồng kình dương thiên hình, bởi vì thiên đồng là hình tinh, sở dĩ giống nhau cũng không chủ thích hợp hình pháp sự nghiệp, mà là chủ [sự nghiệp thượng đa tụng sự tranh cãi], nhất định phải dĩ hòa vi quý, tránh cho quá nhiều người đó sự xung đột. Bất quá, nếu vì đầu ngựa đái tiến cách, thì thích hợp làm quan võ, dĩ sát khí phục người.
(bát) thiên đồng úy và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ gặp gỡ, tất mang đến sự nghiệp thượng nhấp nhô cản trở, [xử sự đa nghịch cảnh], sự nghiệp phát triển cục diện cũng tiểu, tối nên có nhất kỹ bàng thân, hoặc là ở đại cơ cấu nội sống yên phận, nhất là thiên cơ thủ cung tài bạch người, nếu không có nhất kỹ bàng thân hoặc đại cơ cấu nhậm chức, nhất định tài nguyên bất ổn, sinh hoạt thất cảm giác an toàn.
(cửu) thiên đồng địa không Địa kiếp gặp gỡ, nhân thiên không cướp bất lợi tài vận, canh sai ai ra trình diện đại hao tổn vưu quá mức, cho nên không thích hợp vậy hoạt động thương nghiệp, làm đái tính nghệ thuật chất công nghệ hành nghiệp so sánh giai, hoặc [sự nghiệp do trong ảo tưởng phát động], tức kinh doanh có sáng ý sinh ý, ví dụ như, thiết kế, in ấn tịnh bán sỉ đặc biệt cái tạp các loại.
Thiên đồng ở cung điền trạch
Và Thái âm cùng độ, nên nuôi cá hoặc trồng cây cối hoa quả, chủ đại phú. Cùng trời lương cùng độ, sản nghiệp có thoái thoái. Và cự môn cùng cung, không thích hợp đưa sinh. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn người, vô sản nghiệp.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng là tay không hưng nhà tinh diệu, ở cung điền trạch, cơ bản tính chất là không có tổ nghiệp làm con nuôi, nhưng lại có thể tự đưa vật nghiệp, nhưng nhất định phải được cát diệu cát hóa phối hợp mới là.
(nhị) thiên đồng ưa và Thái âm cùng độ, đặc biệt vào triều thái âm tinh, nhân Thái âm là tài diệu, vu cung điền trạch chủ năng tự đưa, [nên nuôi cá hoặc trồng cây cối hoa quả], đây là xã hội cũ trưng nghiệm, là được dĩ mua cá đường, vườn trái cây, trúc vườn, vườn hoa chờ nông nghiệp địa mà phát đạt, [chủ đại phú], ở xã hội hiện đại, nông nghiệp suy vi, cận chủ nhà cư hoàn cảnh vùng sự yên lặng, có hoa mộc của thắng, rất có cát diệu cát hóa, là cao thượng khu dân cư.
(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ [sản nghiệp có thoái thoái], bởi vì nhị diệu cùng độ tính chất bay bổng bất định, cho nên bất lợi tổ nghiệp, tự đưa cũng thường thường biến hóa, sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp đại hao tổn chờ, chủ điền trạch nghiệp quyền nhật suy. Thế nhưng, nếu như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, thì có thể làm vật nghiệp buôn bán phát tích, kỳ sản nghiệp bay bổng không chừng tính chất, chuyển hóa thành buôn bán dũng dược, lợi nhuận dày. Thiên đồng thiên lương, như được thiên khôi, thiên việt, hoa cớ sao, thiên vu, lộc tồn chờ, chủ làm con nuôi tổ nghiệp, thiên lương hóa thành âm tinh.
(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, cự môn ở cung điền trạch cũng không phải thiện diệu, cơ bản nhất tính chất là bởi vì vật nghiệp khởi thị phi tranh cãi, phiền phức nhiều hơn, canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên không cướp, [không thích hợp đưa sinh], bằng không chiêu tổn hại, nhưng có thể và những người khác cộng đồng chính mình vật nghiệp, như phối ngẫu chờ, dĩ giảm thiểu phiêu lưu.
(ngũ) thiên đồng hội dương đà hỏa linh thiên không cướp hao tổn, ký không có tổ nghiệp làm con nuôi, hoặc làm con nuôi sau đó phá đãng, cũng chủ bất năng tự đưa, cố nhân sinh phần lớn năm tháng, đều [vô sản nghiệp], nên chú ý những phương diện khác đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi, ví dụ như, đầu tư chứng khoán, quỹ chờ.
Thiên đồng tinh ở cung phúc đức
Thiên đồng tinh là cung phúc đức chủ tinh, chủ hưởng phúc, năng lực vui sướng. Cùng trời lương cùng độ, tự nhiên yên vui. Và Thái âm cùng độ, cũng chủ an nhàn hưởng lạc. Và cự môn, đà la cùng độ, tự tìm phiền não.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng là tinh thần tính tinh diệu, chủ thấy đủ vui sướng, cho nên mừng nhất nhập cung phúc đức, giống nhau đều chủ ở sinh hoạt hàng ngày trung, tầm được lạc thú, năng lực [hưởng phúc], giá phúc là thanh phúc, là sinh hoạt thú vị, không được chủ phát đạt vật chất hạnh phúc, tịnh ở sinh hoạt tiểu tiết trung, thu được [vui sướng]. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ vật chất cũng sinh hoạt cũng sung túc, không lo sinh kế. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì chủ khẩu vị cao thượng, có nghệ thuật ham, tính cách thanh tao lịch sự. Nếu có long trì, phượng các, vưu chủ tinh vu một ít nghệ thuật thủ công, hoặc là diễn tấu nhạc khí.
(nhị) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ [tự nhiên yên vui], nhưng thực tế tình huống, mỗi khi mệnh tạo tính cách lười biếng, cụ mãnh liệt ỷ lại tâm lý, vạn sự có người đại lao, không cần chính quan tâm, bởi vậy [tự nhiên yên vui], canh mỗi ngày khôi thiên việt, loại này tính chất nhất là căng thẳng. Mà tái kiến tả phụ, hữu bật, ỷ lại tính chất quá nặng. Loại này mệnh tạo, có thể là thuộc về nhị thế tổ, hoặc nhân các loại vấn đề, bất năng tự lập. Thiên đồng thiên lương, nhược hội địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, vưu chủ tâm chí khó với thích ứng thế sự, cho nên phải ỷ lại người khác. Ngoại trừ sai ai ra trình diện thiên không tinh, như rất có thiên khôi, thiên việt, Hóa kị, âm sát, thiên hư, thiên nguyệt chờ, khả năng này là nhược trí nhân sĩ mệnh tạo. Nhược trí khó với độc lập, duy lòng của bọn họ cảnh, giống nhau đều bỉ người bình thường khoái trá, bởi vậy có chứa thiên đồng thiên lương vui sướng tính chất.
(tam) thiên đồng Thái âm cùng độ, cũng chủ vui sướng, nhưng đây là [an nhàn hưởng lạc], tức nhàn nhã đi chơi của nhạc, điều không phải xã giao hối hả của nhạc, cũng không ỷ lại vật chất giàu có lai gắn bó kỳ vui sướng, bất quá, bởi Thái âm là tài tinh, nếu vì vào triều, giống nhau cũng không lo cơm áo, Thái âm hóa lộc vưu xác thực. Nói chung, thiên đồng Thái âm, chủ có nhàn nhã đi chơi của nhạc, canh sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, thì tính chất càng thêm thanh tao lịch sự, có thân sĩ phong độ thục nữ.
(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn điều không phải thiện diệu, nhập cung phúc đức chủ phiền não, mà thiên đồng là tinh thần ngôi sao, chủ tình cảm, cho nên mỗi chủ tình cảm và tư tưởng phương diện, đa không thể cho ai biết việc, chính có đau khổ tự mình biết. Giá nhân cự môn là ám diệu, che đậy thiên đồng đích tình tự. Thiên đồng cự môn, tối úy đà la cùng độ, như giáo trình nói, chủ [tự tìm phiền não], thiên hạ bản vô sự, chỉ là lo sợ không đâu của, nhưng đối với đương sự mà nói, kỳ phiền não rồi lại là như vậy thực sự, cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, tình huống nhất là nghiêm trọng.
Thiên đồng ở cung phụ mẫu
Thiên đồng tinh vào triều, lâm tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Duy và cự môn cùng cung, thì phụ tử đang lúc có thành kiến. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, còn nhỏ cần phải cho làm con thừa tự hoặc tự ra, bằng không hình khắc. Hội thiên không cướp, thiên hình, cũng chủ khắc.
Bình chú:
(nhất) thiên đồng tinh lợi cho lục thân quan hệ, tính chất ôn hòa, ở cung phụ mẫu, kỳ cơ bản tính chất là [phụ mẫu song toàn, vô hình khắc], có thể ở song thân tí âm hạ lớn. Chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, chủ hai đời đang lúc có tình cảm, ít sự khác nhau; tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt gặp gỡ, chủ được tốt đẹp chính là dẫn chiếu cố, cung thư dạy học.
(nhị) thiên đồng cự môn cùng độ, thụ cự môn ảnh hưởng, cho nên chủ khẩu thiệt phân tranh, cung phụ mẫu thấy vậy tinh tượng, chủ hai đời đang lúc [có thành kiến], đây đó có sự khác nhau, khó với câu thông, cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, đều có tổn hại tình cảm, cùng ở nhất phòng mà khiếm tình cảm. Thiên đồng thiên lương cùng độ, cũng có cùng loại thiên đồng cự môn tính chất, nhưng nếu được thiên khôi thiên việt, nhưng chủ có tí âm lực. Dưới so sánh, thiên đồng Thái âm tính chất so sánh giai, nhưng Thái âm ở cung phụ mẫu, bất lợi nữ thân, tức bất lợi mẫu, nên chú ý và mẫu thân quan hệ.
(tam) thiên đồng hội Tứ Sát, hình phạt chính khắc, ở cổ đại dĩ [cho làm con thừa tự hoặc tự ra] là xu tị, ở hiện đại thì không có giá nhất tập tục. Hội địa không Địa kiếp thiên hình, cũng có đồng dạng tính chất.
Sao Vũ khúc
Nguyên văn: Sao Vũ khúc ở ngũ hành thuần âm kim, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, hóa thành tài, là cung tài bạch chủ tinh. Ở mạng người trung, năng lực phát cũng năng lực bại. Sao Vũ khúc tối kỵ Hóa kị tinh, thì sự nghiệp thất bại. Hội sát tinh, thì sứt đầu mẻ trán, bất kham thu thập. Mừng nhất hóa lộc, thì tài nguyên vọt tới, sự nghiệp phát triển, uy danh xa chấn. Ở thìn tuất nhị cung, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc đợi lát nữa chiếu, canh gặp hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa củng chiếu người, nhất thượng cách. Ở tị hợi nhị bình cung người, có chuyên môn kỹ năng. Nhược phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, chính là kỹ xảo người làm việc. Vũ khúc cung mệnh, ở mão lạc hãm, mà tham lang ở hợi cung, có lộc tồn xung chiếu, hoặc cùng độ thiên mã tinh, cực kỳ hắn phụ tinh cát diệu người, chủ thân thể người mập mạp, hoặc làm việc có khí phách, có lòng gan dạ, có làm, đến đây anh hùng con đường cuối cùng được gặp quý nhân của tượng. Nếu có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, thì là quân nhân võ sĩ hoặc là giết lợn sát dương, chém giết gia súc đồ tể. Hóa kị tinh thọ nguyên yểu ngắn. Vũ khúc ở trên trời la, địa võng cung, và tham lang đối cung, nhược Hóa kị tinh có kình dương, đà la người, chủ thọ yểu, hoặc thời niên thiếu có bệnh có tai rất nặng; không thay đổi sao Hóa kỵ người, ba mươi tuổi hậu thủy phát. Sao Vũ khúc ở xấu vị nhị cung, thì chủ niên thiếu hưởng thụ, nhưng có khắc tinh. Ở sách cổ trung, dĩ sao Vũ khúc nên nam mệnh, không thích hợp nữ mệnh, nhưng hiện nay xã hội, nam nữ sớm xu bình đẳng, cho nên sao Vũ khúc lâm nữ mệnh, thì chủ nữ tử mà có nam tử trượng phu khí khái. Hội chiếu tả phụ, hữu bật, ba máy, bát tọa chờ cát diệu phụ tinh người, là nữ trung hào kiệt. Canh phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập thiên hình nhập miếu người, là xã hội người nổi tiếng. Ở hãm địa phùng Tứ Sát người, hình khắc cô độc. Sao Vũ khúc mừng nhất thiên khôi, thiên việt, như vũ khúc nhập miếu, có khôi việt, vô kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ ác kinh tế quyền to hoặc là tài chính giới nhân viên quan trọng, là đại phú đại quý của cách. Như hội lộc tồn thiên mã, canh tài năng ở tha hương xa địa phát cự tài.
Bình chú:
(nhất) sao Vũ khúc là tài bạch chủ, Thiên phủ tinh cũng là tài bạch chủ, thái âm tinh cũng tài bạch chủ. Suy đoán sao Vũ khúc tính chất, tất bất khả quên cái ý này nghĩa, bất quá, giá tam diệu tài bạch tính chất có: Sao Vũ khúc là cầu tài ngôi sao, có động lực, tích cực phấn đấu; Thiên phủ tinh là trữ tài ngôi sao, không được chủ phát tài; thái âm tinh chủ kế hoạch phát tài, bày mưu nghĩ kế.
(nhị) nguyên văn thuyết sao Vũ khúc [năng lực phát cũng năng lực bại], là ký từ tốt một mặt khán vũ khúc, vừa tự phôi một mặt quan vũ khúc. Nếu như vũ khúc được lộc diệu, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn đều giai, canh được thiên mã, hoặc thậm chí thành [lộc mã cùng bôn ba], thì chủ giàu có, có thể phát đạt. Nhưng nếu như vũ khúc Hóa kị, thì bất lợi tài vận, chủ [sự nghiệp thất bại], bất quá, vũ khúc Hóa kị cũng có kim chúc lợi khí tính chất, cho nên nếu như là lợi dụng kim chúc lợi khí phát tài, thì không nhất định [sự nghiệp thất bại], thậm chí khả năng dùng võ khúc Hóa kị là sự nghiệp thuận lợi trưng triệu. Loại này hành nghiệp, bao quát đồ tể, quân cảnh, công nghiệp thực nghiệp, bảo an chờ. Vũ khúc Hóa kị, tối không thích hợp làm tài vụ, kinh tế, tài chính đầu tư các loại làm ăn, tuyệt đối bất lợi tài vận.
(tam) vũ khúc không thích sai ai ra trình diện sát diệu, sai ai ra trình diện của dễ [sứt đầu mẻ trán], dĩ không được ăn ý là nên, làm đến nơi đến chốn nhưng có thể an ổn. Của mọi người sát diệu trung, không thích nhất địa không Địa kiếp, bởi vì nhị diệu bả tài vận thiên không rơi, vừa vặn và vũ khúc tính chất tương phản. Thứ nhì thì không thích kình dương, đà la. Nếu như lục sát đủ hội, thì như giáo trình nói: [không thể vãn hồi.]
(tứ) sao Vũ khúc mừng đến lộc diệu, [mừng nhất hóa lộc], bất quá, cũng không phải sở hữu hóa lộc ở vũ khúc trong mắt, đều là bình đẳng, bất đồng hóa lộc đối vũ khúc ý nghĩa khác biệt. Mừng nhất là vũ khúc tự thân hóa lộc, chủ dễ phát tài, thứ nhì là liêm trinh hóa lộc, cũng lợi phát tài; tái thứ nhì, còn lại là phá quân hóa lộc, đối với làm thương nghiệp có đột phá tính chuyển cơ. Lần thứ hai của còn lại là tham lang hóa lộc, có thể giao tế phát tài, hoặc lợi cho đầu tư, mà lộc tồn thì cận lợi cho trữ tài. Nguyên văn [tài nguyên vọt tới, sự nghiệp phát triển, uy danh xa chấn], lúc này lấy vũ khúc hóa lộc điều kiện tốt nhất. Lý tưởng nhất, đương nhiên là hóa lộc và lộc tồn cùng nhau hội chiếu.
(ngũ) vũ khúc ở thìn tuất nhị cung, là duy nhất ngồi một mình tinh hệ, hơn nữa nhập miếu, giá kết cấu dễ dàng nhất trở thành vũ khúc thượng cách, tài nguyên nhất dày, dễ thành lập danh tiếng. Nguyên văn vạch, thìn tuất vũ khúc hội phụ bật khôi việt xương khúc cập tam cát hóa, [nhất thượng cách], bất quá, nếu không có khôi việt phụ bật, thì không thích hợp sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, bởi vì xương khúc là văn tinh, vũ khúc là vũ diệu, tính chất cũng không hòa hợp, cụ thể mà nói, chủ mệnh tạo lưu vu tam tâm lưỡng ý, không quả quyết, khiếm người thành đại sự quyết đoán lực.
(lục) vũ khúc ở tị cung hợi cung và phá quân cùng độ, đến đây tinh hệ lực lượng yếu kém, so sánh khó thành thượng cách, bởi vậy, như nếu có thể sống yên phận, liền hẳn là bồi dưỡng nhất nghệ tinh, [có chuyên môn kỹ năng], thì suốt đời không được ưu, ở nơi nào đều có thể sinh hoạt trôi chảy, trái lại, thân không một kỹ, thì khó tránh khỏi lãng thang thiên nhai.
(thất) vũ khúc hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, giáo trình xưng là [kỹ xảo người làm việc], trên thực tế, đây là nói mát, ý tứ chân chính xác nhận: Nếu như loại này mệnh cách không được bồi dưỡng thành là [kỹ xảo người làm việc], thì sống sống gian khổ, sự nghiệp khó thành.
(bát) vũ khúc ở mão cung lạc hãm, và thất sát cùng độ, tam phương sai ai ra trình diện tham lang liêm trinh cùng độ vu hợi cung, rất có lộc tồn thiên mã, cập tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ bản thân mập mạp, khí phách, lòng gan dạ, làm chờ, là [anh hùng con đường cuối cùng gặp quý nhân]. Đây là bân triệu công bí truyền, duy nói xong tương đối phức tạp, thực tế có thể hệ thống một ít: Mão cung vũ khúc thất sát, sai ai ra trình diện tam hợp cung liêm trinh tham lang lộc tồn cùng độ, liêm trinh tham lang thiên mã cùng độ, rất có tứ phụ diệu, liền có kể trên khắc ứng với. Ở vận hạn đại hung là lúc, tình thế cực bất lợi, nhưng có thể nhân gặp quý nhân, mà hết cùng lại thông.
(cửu) vũ khúc hội hỏa linh dương đà thiên không cướp hình, đây là sát khí tinh hệ, cho nên là [quân nhân võ sĩ] hoặc [đồ tể] của mệnh cách, nhưng nếu như không theo sự loại này công tác, thì sự nghiệp đa âm trệ và áp lực, nhất là vũ khúc Hóa kị. Tương phản, làm đầu tư, tài vụ, kinh tế chờ, thì tất rách nát.
(thập) vũ khúc Hóa kị ở cung mệnh, mỗi chủ [tuổi thọ yểu ngắn], bởi vì vũ khúc sát khí nặng, dễ có ý định ngoại huyết quang chờ tai, canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp thiên hình chờ, vưu quá mức. Vũ khúc ở tử cung ngọ cung và Thiên phủ cùng độ, đến đây tinh hệ tọa cung mệnh, chủ trường thọ, mỗi ngày thọ vưu quá mức, nhưng nếu như vũ khúc Hóa kị, thì trường thọ may mắn giảm hình phạt, không được chủ trường thọ.
(mười một) vũ khúc Hóa kị ở thìn tuất nhị cung, tham lang đối củng, rất có đà la hoặc kình dương cùng độ đối củng, bân triệu công chỉ là [thọ yểu], [thời niên thiếu có bệnh có tai rất nặng]. Bân triệu công cũng không có nói rõ ràng tình huống cụ thể, trên thực tế, đây là ngoài ý muốn bị thương tàn phế tinh hệ, cũng là thuộc về ho lao bệnh tinh hệ, đi qua năm tháng, ho lao có thể nói là bệnh nan y, cho nên niên thiếu được bệnh này, mỗi khi chết sớm, bất quá, giờ này ngày này thì có chỗ bất đồng.
(mười hai) vũ khúc tham lang cùng độ, hoặc vũ khúc ngồi một mình mà tham lang củng chiếu, vũ khúc không thay đổi kị, tham lang cũng không Hóa kị, chủ [ba mươi tuổi hậu thủy phát], thế nhưng, giá tinh hệ vừa dễ ở [niên thiếu hưởng thụ], duy nếu thật hưởng thụ, thì trẻ trung không được nỗ lực, lão đại đồ bi thương, ba mươi tuổi hậu chỉ bất năng phát. Bởi vậy, loại này tinh hệ mệnh tạo, hẳn là tích thủ thời niên thiếu, thì hậu vận quá mức giai.
(mười ba) bân triệu công ở bài này đưa ra một đoạn rất có thời đại cảm nói, đây là đang thập niên năm mươi nói lên, có thể thấy được bân triệu công tiên tri người sớm giác ngộ. Hắn vạch [vũ khúc nên nam mệnh, không thích hợp nữ mệnh], nhưng ở nam nữ sớm xu bình đẳng xã hội, cũng chủ nữ mệnh vũ khúc tức giận khái. Bất quá, chúng ta nhưng phải chú ý vũ khúc nữ mệnh bất lợi hôn nhân một mặt, bởi vì vũ khúc tính cương, nữ nhân tính cương thì, rất nhiều nam nhân đều chịu không nổi, bởi vậy, các nàng tung tưởng có nam nhân thân cận, nam nhân cũng mỗi khi nhượng bộ lui binh. Nữ mệnh vũ khúc, được tả phụ hữu bật, có thể là nữ trung hào kiệt, nguyên văn cũng đề cập ba máy bát tọa, bất quá, đây chỉ là thứ yếu tinh diệu, tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt tổ hợp, bỉ tả phụ hữu bật ba máy bát tọa tổ hợp, cao hơn. Bất quá, loại này nữ mệnh, tính cách càng mạnh, hôn nhân khả năng càng thêm bất lợi, dĩ trì hôn là nên.
(mười bốn) vũ khúc hội tam cát hóa và thiên hình, là [xã hội người nổi tiếng], bất quá, đây là nhân quân sự hình cảnh mà nghe tiếng, lợi quan võ. Không gặp thiên hình, thì chủ những phương diện khác nghe tiếng, cụ thể tính chất, yếu thị tạp diệu tổ hợp mà định.
(mười lăm) vũ khúc có cô khắc của tính, bất lợi lục thân duyên, bởi vậy, [hãm địa phùng Tứ Sát người, hình khắc cô độc], còn nhỏ ly khai phụ mẫu, hoặc và phụ mẫu tình cảm không tốt, cũng không lợi hôn nhân, nan kết bạn khác giới. Lúc tuổi già thì khiếm tử nữ duyên. Cho nên nên chú ý tinh thần tu dưỡng cập ký thác tinh thần.
(mười sáu) vũ khúc mừng nhất lộc tồn hóa lộc, thứ nhì thì là trời khôi thiên việt. Lộc diệu là tài vận, khôi việt còn lại là cơ hội, chỉ cần có cơ hội, thì vũ khúc là có thể có điều phát huy, có thể trải qua nỗ lực mà ác kinh tế quyền to, hoặc là tài chính giới nhân viên quan trọng. Vì vậy, vũ khúc ở mệnh hoặc ở cung tài bạch, hoặc ở sự nghiệp cung, lý tưởng nhất tổ hợp, là được lộc tồn, hóa lộc, thiên khôi, thiên việt, có thể nhân cơ hội mà phát đạt. Vũ khúc lộc tồn thiên mã, là vì buôn bán mệnh tạo, ngoại trừ như nguyên văn nói: [tha hương xa địa phát cự tài.] cũng có thể ở bản địa kinh thương.
Vũ khúc ở cung mệnh
Mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc là thanh hắc cập thanh hoàng sắc. Mặt hình viên trường, tính tình chí cương tới kiên quyết, xử sự quả quyết.
Tuất cung thìn cung thân cao gầy. Mão cung mập mạp. Cái khác cung vị đều thân hình tiểu mà thanh cao to, kỳ lượng cũng đại. Và thất sát cùng tồn tại dậu cung, cũng có người trường cao to người. Phùng lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa người, phúc hậu. Văn xương, văn khúc cùng triền, có ngôi sao may mắn đến đỡ, ra tương nhập tướng, năng lực chưởng bách vạn hùng binh, dùng võ chức nhất thích hợp; văn nhân thì đa học đa năng lực. Và tham lang hội chiếu, phải gặp nhau và hoà hợp với nhau Hỏa Tinh, mới là thượng cách. Ở mão cung lập mệnh, Hóa kị tinh hoặc có sát tinh người, có mộc áp lôi kinh tai ương. Ở dậu cung hội sát tinh, có ý định ngoại tai ương.
Lập mệnh tử cung, hội chiếu phá quân, tham lang, Hóa kị cập sát tinh người, chủ có chết chìm tai ương hoặc là có đầu sông bất hạnh. Như và Hỏa Tinh, thất sát cùng độ, tựu chủ là tài lợi sự nghiệp mà chiêu gặp phải ngoài ý muốn tai hoạ. Tái phùng Hóa kị tinh cập đại hao tổn tinh, thì có đạo tặc thương cướp chờ chuyện xảy ra sinh. Như và kình dương, thất sát, thiên không cướp cùng độ, thì nhân tài lợi mà cầm đao động võ. Như vũ khúc và lộc tồn cùng độ, vô không cướp, mặc dù năng lực có nhiều, thế nhưng hại người ích ta ích kỷ người. Vũ khúc ở cung mệnh, tính tình đều chủ kiên cường, gặp phá quân, thành độc tài tính cách, suốt đời tất phần nhiều là phi. Có tả phụ, hữu bật người, ngoại kiên cường mà nội trung hậu, vũ khúc ở tí, có ngôi sao may mắn cập thiên mã hội chiếu người, có thể xa thiệp trùng dương, ngao du nước ngoài.
Nữ mệnh vũ khúc nhập miếu, có nam tử trượng phu khí khái, năng lực ác quyền to, canh có thể phú quý. Mừng nhất hội chiếu Thiên phủ, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, còn lại là nữ trung hào kiệt, xử sự quả đoán, chí khí cực cao, phú quý song toàn của cách. Tối chuyển biến xấu sao Hóa kỵ lạc hãm có thể chiếu sát tinh, chủ thọ ngắn hung vong, hình phu khắc tí. Nhược lạc hãm Hóa kị tinh, tạm biệt văn xương, văn khúc, Hàm trì, liêm chính xác, thiên diêu chờ tinh, thì hành vi khinh đãng. Như sẽ có hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, thiên hình người, điều không phải. Vũ khúc nữ mệnh, phụ đoạt phu quyền người.
Đại hạn lưu niên sao Vũ khúc nhập miếu, có ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt. Gặp văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tái hóa lộc tinh, năm thăng ba cấp, chủ thành đại phú. Hóa quyền tinh, thì sự nghiệp phát triển, mưu ngắm thành công. Hóa khoa tinh, thì địa vị cao thượng, danh dự xa chấn. Vũ khúc Hóa kị hoặc lạc hãm người, thì sự nghiệp thất bại, tiền tài tranh cãi, trắc trở trọng trọng. Tái phùng kình dương, đà la, thì vì tiền tài mà phát sinh tụng từ hoặc ngục tai. Phùng Hỏa Tinh, đại hao tổn, có sợ bóng sợ gió hoặc hoả hoạn. Gặp thiên không cướp, đại hao tổn, phá quân người, có kinh tế quay vòng trắc trở, sự nghiệp mắc cạn hiện tượng.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc ở mệnh, mặc dù nói là mặt hình viên trường, nhưng trên thực tế cũng có một chút tương đối thon gầy. Tính tình tuy nói là [chí cương tới kiên quyết, xử sự quả quyết], nhưng thực tế cũng có một chút vũ khúc nữ mệnh, bề ngoài ôn nhu, duy ý chí lập trường cũng rất cứng rắn, giá vị tất năng lực từ ở bề ngoài nhìn thấy.
(nhị) vũ khúc ở thìn tuất cung thủ mệnh chủ cao gầy, giá là bởi vì thìn tuất là [thiên la địa võng] duyên cớ, bả vũ khúc khốn trứ.
(tam) bân triệu công ở bài này đưa ra một đối phân biệt vũ khúc mệnh cách rất trọng yếu hình tính kinh nghiệm, tức ngoại trừ mão dậu nhị cung, [cái khác cung vị đều thân hình tiểu mà thanh cao to], tức bọn họ mặc dù không cao lớn, nhưng thanh âm lại khá sai ai ra trình diện leng keng, như kim chúc va chạm giống nhau thanh thúy.
(tứ) thất sát ở mệnh diện mạo bên ngoài tương đối cao lớn, nhưng đa trình thon gầy. Vũ khúc ở mão dậu nhị cung, vũ khúc thất sát cùng độ, thì tương đối cao lớn mà không phải là hình tiểu. Mà ở mão cung vũ khúc lạc hãm, thì vũ sát cùng độ chủ mập mạp, nhưng bởi vì người hiện đại rất nhiều đều cường điệu giảm béo, nhất là nữ nhân, cho nên luận mệnh người vị tất năng lực từ đương sự quan ngoại giao, gia dĩ phán đoán.
(ngũ) vũ khúc [phùng lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa người, phúc hậu.] giá phúc hậu là bởi vì đời sống vật chất dày của cho nên, vũ khúc là tài tinh, lộc tồn hóa lộc cập thiên mã, thật to tăng cường phát tài và trữ tài năng lực, hóa khoa thì tăng tài trí, đề cao phát tài bản lĩnh. Về phần đời sống tinh thần phúc khí, như thanh phúc, an nhàn của nhạc chờ, thì phi vũ khúc sở chủ.
(lục) nguyên văn nhắc tới vũ khúc hội văn xương, văn khúc, canh sai ai ra trình diện cát diệu, tức sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, chủ [ra tương nhập tướng, năng lực chưởng bách vạn hùng binh, dùng võ chức nhất thích hợp.] đây là từ cổ đại vào nghề hoàn cảnh mà nói. Vũ khúc là võ tướng ngôi sao, được văn xương văn khúc, có thể Thành quân sư, dĩ binh pháp bày binh bố trận tăng trưởng, rất có phụ bật khôi việt, thì thiện vu thống lĩnh, quản lý quân đội năng lực cường. Ở xã hội hiện đại, vũ khúc được văn xương văn khúc, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, trừ lợi cho quân đội, cũng lợi cái khác kỷ luật bộ đội. Mà canh thường gặp tình huống, còn lại là lợi cho tài chính và kinh tế ngân hàng tài chính nghiệp, xương khúc gia tăng đối tài chính xu thế phán đoán và hiểu biết, những ... này hành nghiệp người nhiều mưu trí nhân tài. Canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt thì năng lực quản lý đại cơ cấu. Nhưng nếu như chỉ có văn xương văn khúc, lại khiếm phụ bật khôi việt, thì mệnh tạo mỗi lưu vu không quả quyết, khiếm khuyết tài chính đầu tư quyết đoán trong sáng, trái lại bất lợi. Bất quá, lại mà khi [văn nhân], [đa học đa năng lực], làm văn hóa, xuất bản, giáo dục, biên tập phỏng vấn các loại công việc, sở đọc lướt qua phạm vi, cũng dĩ tài chính kinh tế là giai, ô tô tư tin cũng nên.
(thất) vũ khúc ở xấu cung, vị cung, thìn cung, tuất cung nhập miếu, ở xấu vị cung và tham lang cùng độ, ở thìn tuất cung ngồi một mình, đã có tham lang củng chiếu. Đây là vũ khúc chính diệu tinh hệ điều kiện tốt nhất kết cấu, như nguyên văn nói, dĩ [gặp nhau và hoà hợp với nhau Hỏa Tinh] là thượng cách, mà điều kiện tốt nhất, là Hỏa Tinh và tham lang cùng độ, giá trở thành [hỏa tham cách], chủ bạo phát đột phát, việc buôn bán hoặc đầu tư, có đột nhiên tới cơ hội tốt, thiện vu nắm chặt, có thể vừa bước long môn, danh giá thập bội, tài sản cũng trở mình kỷ trở mình. Bất quá, nhược rất có kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị, thì chỉ phòng hoành nổi giận phá, phát không kiên nhẫn cửu. Vũ khúc tham lang hội linh tinh cũng giai, đây là [linh tham cách], cũng chủ hoành phát, nhưng không bằng hỏa tham cách như vậy thượng đẳng.
(bát) ở mão cung, vũ khúc thất sát cùng độ, nhị diệu đều là vũ khúc, có chứa sát khí, mà lại vũ khúc và thất sát đều ở đây mão cung lạc hãm, cho nên thuộc về không hề cát chỗ, vì vậy, như vũ khúc Hóa kị, hoặc gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, đại hao tổn, cổ người coi là có [mộc áp lôi kinh tai ương], ở xã hội hiện đại, đa số nhà lầu sập, hoặc là là trụy vật gây thương tích, hoặc là điện giật. Dậu cung cũng có tương tự tính chất, nhưng cũng bao quát ngoài ý muốn khác thương tổn.
(cửu) nguyên văn có một đoạn rất khó hiểu: [(vũ khúc) lập mệnh tử cung, hội chiếu phá quân, tham lang, Hóa kị cập sát diệu người, chủ có chết chìm tai ương hoặc là có đầu sông bất hạnh.] thẩm tra vũ khúc ở tử cung, tất và Thiên phủ cùng độ, đây là trường thọ an ổn tinh hệ, không được chủ ý ngoại tai ương, hơn nữa cũng không hội ngộ phá quân, tham lang. Trên thực tế, đây là nguyên giáo trình có sai lầm, bân triệu công là chỉ vũ khúc ở hợi cung và phá quân cùng độ. Vũ khúc phá quân là tính chất biến hóa bất ổn tinh hệ, tam phương sai ai ra trình diện tham lang, rất có Hóa kị, vô luận là vũ khúc Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị, canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà hình hao tổn chờ sát diệu hung tinh, thì chủ ý ngoại. Bởi hợi cung ngũ hành thuộc thủy, bởi vậy, liền có [chết chìm], [đầu sông] chờ kinh nghiệm, giá đó là là gặp nịch, nhưng nếu như cung phúc đức cũng đại hung, tựu có thể là đầu thủy tự sát.
(thập) vũ khúc và thất sát Hỏa Tinh cùng độ, đây là [ngoài ý muốn tai hoạ] tinh hệ, tuy rằng cung tài bạch tham lang gặp gỡ Hỏa Tinh, có hoành phát tính chất, cũng phát không kiên nhẫn cửu. Canh sai ai ra trình diện Hóa kị đại hao tổn, thì tao [đạo tặc cướp đoạt], không thích nhất chính là vũ khúc tự thân Hóa kị, liêm trinh Hóa kị thứ hai.
(mười một) vũ khúc thất sát cùng độ, khá sai ai ra trình diện sát khí, bởi vậy trừ phi làm quan võ, bằng không không thích hợp rất có kình dương cùng độ, chủ sát khí quá nặng, dễ động đao thương. Rất có địa không Địa kiếp, thì bất lợi tài vận, chư diệu kết hợp lại, liền chủ là [tài lợi mà cầm đao động võ], có thể trở thành trộm cướp, xúc phạm hình pháp.
(mười hai) vũ khúc là tài tinh, mừng đến lộc diệu, cho nên ưa sai ai ra trình diện lộc tồn, thế nhưng, vũ khúc ở cung mệnh và lộc tồn cùng độ, thì bởi tất có kình dương đà la giáp cung, tính cách bất thiện, đến nỗi hại người ích ta làm giàu. Giá có thể cùng Thiên phủ lộc tồn cùng độ so sánh với, thụ dương đà sở giáp, là keo kiệt ích kỷ, nhưng chỉ yêu cầu tự bảo vệ mình, cũng không tổn hại nhân.
(mười ba) vũ khúc nhân tính cương, cho nên không thích phá quân cùng độ, quá cương thì chiết, đến nỗi nhân duyên không tốt, dễ gây thù hằn, cho nên [suốt đời tất phần nhiều là phi], nên xuyên thấu qua tu dưỡng cải thiện phẩm cách.
(mười bốn) vũ khúc mừng đến tả phụ hữu bật, [ngoại kiên cường mà nội trung hậu], đến đây nhị diệu chủ tốt đẹp chính là phẩm cách, có thể được nhân duyên, vì vậy, vũ khúc phá quân cũng mừng đến phụ bật, đối với nhân duyên có lợi, giảm thiểu thị phi.
(mười lăm) vũ khúc ở tử cung và Thiên phủ cùng độ, nguyên văn thuyết chỉ cần được cát diệu cập thiên mã, tựu nên [xa thiệp trùng dương, ngao du hải ngoại], thế nhưng, nếu như đối cung cung thiên di thất sát không được cát, vậy hay là dĩ ở lại nguyên cư địa là nên.
(mười sáu) vũ khúc nữ mệnh gặp ngôi sao may mắn, tuy là [nữ trung hào kiệt], có thể [phú quý song toàn], nhưng là lại bất lợi hôn nhân, cát diệu cát hóa dũ đa, thành tựu cũng dũ đại, nhưng càng thêm bất lợi hôn nhân tình cảm, trước khi cưới váy hạ của thần ít, hôn hậu thì thê đoạt phu quyền, hoặc hình khắc trượng phu.
(mười bảy) ở truyền thống thượng, nữ mệnh vũ khúc sai ai ra trình diện Hóa kị tinh lạc hãm có thể chiếu sát tinh, chủ [thọ ngắn hung vong, hình phu khắc tí], nhưng hiện đại ngoại trừ như vậy suy đoán, cũng có thể coi là sự nghiệp tài vận bất lợi tín hiệu.
(mười tám) nữ mệnh vũ khúc Hóa kị lạc hãm hội xương khúc đào hoa, chủ [hành vi khinh đãng], tức là [hào phóng nữ], sinh hoạt cá nhân theo đuổi, hôn nhân cũng không trung thành. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện tam cát hóa và thiên hình, thì có thể tự hạn chế, hơn nữa sự nghiệp thành công, bất quá, ở tiềm thức thượng, người tổng ưa âm thầm khiêu khích nam nhân. Nam mệnh vũ khúc Hóa kị gặp gỡ xương khúc đào hoa, thì nhu phòng nhân sắc gây tai hoạ, nhất là ở trung niên sau đó, nhất là dễ lưu luyến phong nguyệt hoặc bao nhị nãi.
(mười chín) đại hạn lưu niên gặp vũ khúc thủ cung mệnh, mà lại hội chư cát diệu lộc tinh, dĩ nguyên cục là cát lợi Thái âm hoặc vũ khúc điều kiện tốt nhất, mệnh và vận tài vận tương thông, thì có thể có hứng thú phú phát đạt cơ hội. Như nguyên cục không được cát, thì cận vi thường thường vận thế, không được chủ [năm thăng ba cấp]. Nếu như nguyên cục cung mệnh là tử vi, thiên lương, thái dương chờ chủ quý không được chủ phú của mệnh, thì giá vận trình cũng có thể bù đắp mệnh cách của bất túc, nổi danh có lợi. Như nguyên văn nói, vũ khúc cung hạn tối nên vũ khúc hóa lộc.
(hai mươi) vũ khúc hóa quyền ở đại hạn lưu niên cung mệnh, không gặp sát diệu thiên không cướp, hoặc canh sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, chủ sự nghiệp phát triển thuận lợi, hoặc ít nhất là thường thường vững vàng; vũ khúc hóa khoa, thì lợi cho cuộc thi lên chức, như nguyên cục phối hợp, thì có thể sấn giá cát hạn phát triển, đạt được [địa vị cao thượng, danh dự xa chấn] nông nỗi, nhưng không thể vừa thấy vũ khúc hóa khoa, tựu tác đến đây quá cao phán đoán suy luận.
(hai mươi mốt) vũ khúc Hóa kị, phát huy vũ khúc sở hữu khuyết điểm, bất lợi tài vận, duy phải nguyên cục không được cát, mới có nghiêm trọng sự nghiệp cập kinh tế trắc trở, không thể tùy tiện tác quá mức suy đoán, nguyên cục may mắn, thì vũ khúc Hóa kị cận vi tiểu ngăn trở mà thôi. Nhân vũ khúc úy dương đà, cho nên vũ khúc Hóa kị sai ai ra trình diện kình dương đà la, bất lợi tính chất tăng nhiều, như nguyên văn theo như lời, dễ nhân tài [phát sinh kiện tụng hoặc ngục tai].
(hai mươi hai) nguyên văn [Hỏa Tinh, đại hao tổn] và [thiên không cướp, đại hao tổn phá quân] tinh hệ, dĩ chính diệu là vũ khúc Hóa kị, khắc ứng với cực mạnh.
Vũ khúc lâm huynh đệ cung
Không hòa thuận, vô bang trợ. Nhập miếu hai người. Lạc hãm một người. Gặp văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, ba vị đã ngoài. Phùng thất sát, phá quân người, chích một người. Sai ai ra trình diện Tứ Sát, thiên không cướp người, vô huynh đệ.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc là vừa khắc ngôi sao, không thích nhập lục thân cung viên, cho nên ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất dù cho [không hòa thuận], sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa cũng [vô bang trợ], vũ khúc Hóa kị đích tình huống càng sâu, mà lại mỗi khi thụ huynh đệ tỷ muội cướp, cũng không lợi hợp tác sinh ý.
(nhị) nguyên văn nói vũ khúc ở huynh đệ cung huynh đệ tỷ muội con số, chỉ có thể tác tham khảo, duy nếu như Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tịnh chiếu, thì chủ cô độc, tự thân là con một.
Sao Vũ khúc lâm thê cung
Hình phạt chính khắc, sanh ly tái hôn. Nhập miếu người, trì hôn có thể miễn, dĩ cùng năm linh người là hợp cách. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn cập văn xương, văn khúc, hóa khoa người, chủ thê tử già giặn. Có lộc tồn, thiên mã người, nhân thê được tài. Hội thiên diêu tinh, dĩ tự nhiên quen biết tự do luyến ái người thủy có thể phối hợp; phụ mẫu của mệnh, môi chước nói như vậy, tất sinh hối hận, phi khắc tức ly. Gặp thất sát, phá quân người, tam thê của mệnh. Vũ khúc ở dậu cung, gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, phá quân, thất sát người, chủ có ý định ngoại tai hoạ, hoặc nhân thê tử mà rủi ro, nữ mệnh sao Vũ khúc lâm phu cung, hội sát tinh, phá quân, Hóa kị người, chủ tái hôn hoặc kế thất, nhà kề, bằng không hình khắc rất nặng, hoặc vô tử nữ, hoặc trượng phu có bệnh bất trị, hoặc trượng phu bất năng nhân sự, bệnh phổi thổ huyết chờ chứng.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc là quả ở lại tinh, cho nên không thích nhất nhập cung phu thê, cơ bản tính chất hay nan mịch tri kỷ bầu bạn. Nam mệnh nữ mệnh đều là như vậy. Rất có Hóa kị và hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn chờ hung, [hình phạt chính khắc, sanh ly tái hôn], cũng chủ thụ phối ngẫu sở luy mà rủi ro, thậm chí rách nát.
(nhị) vũ khúc ở xấu vị thìn tuất tứ cung nhập miếu, tính chất sảo giai, có thể trì hôn tác xu cát tị hung phương pháp, giảm thiểu hình khắc sanh ly đích tình huống. Trên thực tế, không chỉ ở nhập miếu cung độ, ở mười hai cung thủ cung phu thê, đều có thể trì hôn tác xu tị, nhất là nữ mệnh, canh ứng với như vậy, trì hôn thì hôn nhân tương đối an ổn. Về phần vì sao [dĩ cùng năm linh người là hợp cách], thì nguyên nhân bất minh.
(tam) vũ khúc ở cung mệnh, sự nghiệp cung, cung tài bạch chờ, nếu như không được canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì không thích văn xương văn khúc, nhưng ở cung phu thê thì bất đồng, được văn xương văn khúc, thì có thể giảm bớt vũ khúc cương tính, tăng thêm một chút ôn nhu, cố hữu [hội ngôi sao may mắn cập văn xương, văn khúc, hóa khoa người, chủ thê tử già giặn] nói đến, không riêng nam mệnh là như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy. Không riêng nhập miếu như vậy, rảnh rang viên hãm cung cũng như vậy.
(tứ) vũ khúc hội lộc tồn thiên mã, nam mệnh nguyên nhân chính thê được tài, ở cổ đại đa số thê gia có nhiều, ở hiện đại thì thê tử có sống tài bản lĩnh, hoặc thê tử là thương nhân. Nữ mệnh thì chủ trượng phu có tài, hoặc trượng phu là thương nhân.
(ngũ) vũ khúc thiên diêu, ở truyền thống thượng, đây là phá hư môi chước nói như vậy tinh hệ, nam nữ hai người đi qua tự do luyến ái gặp gở thành hôn, nếu như trải qua môi chước giới thiệu, thì hôn hậu tất tình cảm không được mục, hoặc hình khắc cường liệt.
(lục) vũ khúc ở mão dậu nhị cung và thất sát cùng độ, ở tị hợi nhị cung và phá quân cùng độ, đều thuộc về bất lợi hôn nhân tinh hệ, sát nhẹ thì tình cảm bất hòa, sát nặng thì sinh ly tử biệt, cho nên chủ [tam hôn của mệnh], nhưng không nhất định tất kết hôn ba lần, [tam] chỉ là số ảo mà thôi.
(thất) dậu cung vũ khúc thất sát gặp chư sát Hóa kị, để ý ngoại tai hoạ tinh hệ, bởi vậy, cung phu thê sai ai ra trình diện của, liền chủ phối ngẫu có ý định ngoại tai ương, duy kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, thì nhân phối ngẫu rủi ro.
(bát) vũ khúc là quả ở lại, nhất là bất lợi nữ mệnh triền cung mệnh hoặc cung phu thê, giai bất lợi hôn nhân. Ở cung phu thê, sai ai ra trình diện Hóa kị và chư sát, nhất là rất có phá quân cùng độ, hoặc phá quân củng chiếu, mỗi chủ sinh ly tử biệt, cho nên hoặc đương quả phụ, hoặc là ly dị, cái khác gả cho, cổ nhân cho rằng mạng này cách xu cát tị hung chi đạo, là đương kế thất hoặc nhà kề. Nguyên văn nhắc tới [vô tử nữ], [trượng phu có bệnh bất trị], [trượng phu bất năng nhân sự] chờ, cụ thể tinh hệ là vũ khúc Hóa kị hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp. Mà [bệnh phổi thổ huyết] tinh hệ, còn lại là vũ khúc Hóa kị và Hỏa Tinh cùng độ, nhân vũ khúc là kim, Hỏa Tinh là hỏa, bỏng lửa phế kim, cho nên là bệnh phổi, ở cổ đại, giá đa số ho lao bệnh kinh nghiệm.
Sao Vũ khúc ở cung tử nữ
Tham lang tinh hội chiếu, bốn mươi hậu có con. Có ngôi sao may mắn, có con trai thứ ba hoặc tiên nữ hậu tí. Có sát tinh người, một con trai. Cùng trời tướng tinh hội người, tiên cần phải tự kế người khác tí, mới có thể có tí. Gặp phá quân, một con trai có hình khắc, duy mặt mày hốc hác cho làm con thừa tự người có thể miễn. Thất sát cũng chủ có tính cách kiên cường hoặc mặt mày hốc hác người ấy. Gặp Hóa kị, Tứ Sát, thiên không cướp người, vô tí, có cũng đều hình khắc. Phàm vũ khúc lâm cung tử nữ người, đều nên kế thất nhà kề sống chết, kết tóc mỗi có nhiều hoa không có kết quả hoặc không chỗ nào ra người.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc là cương khắc ngôi sao, bất lợi lục thân duyên, bởi vậy, ở cung tử nữ cơ bản tính chất, là tử nữ con số rất thưa thớt, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên không cướp, thậm chí cả đời dưới gối trống rỗng, vô tí chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
(nhị) vũ khúc và tham lang cùng độ, hoặc thụ tham lang củng chiếu, là trì được trì phát tinh tượng, ở cung tử nữ, chủ trì có con nữ, cố hữu [bốn mươi hậu có con] nói đến. Nếu vì nữ mệnh, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì phải chú ý tiền sản hộ lý cập khỏe mạnh kiểm tra.
(tam) vũ khúc và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ gặp gỡ, chủ [có con trai thứ ba hoặc tiên nữ hậu tí], nhưng tránh thai thi thố phổ biến giờ này ngày này, giá chỉ có thể tham khảo. Vũ khúc sát nặng, chỉ phải một con trai, ở xã hội hiện đại, vô tử nữ trái lại canh phổ biến.
(tứ) nguyên văn thuyết vũ khúc thiên tướng tinh hệ, [tiên cần phải tự kế người khác tí, mới có thể có con], hiện đại tiên hữu tự kế tập tục, nhưng chủ hôn tiền sinh tí, hoặc là và ngoài giá thú tình nhân sống chết, giá muốn hòa cung phu thê tinh hệ hợp tố.
(ngũ) vũ khúc phá quân cùng độ, hoặc phá quân củng chiếu, cơ bản tính chất là hai đời bất hòa, không gặp sát diệu Hóa kị, cũng là như vậy, sai ai ra trình diện sát kị thì chủ tử nữ hình khắc tai bệnh, hoặc tử nữ mặt mày hốc hác, hơn nữa cận được một con trai. Vũ khúc thất sát cùng độ hoặc thất sát củng chiếu tính chất, và vũ khúc phá quân đại thể gần.
(lục) vũ khúc cô khắc của tính nặng. Bởi vậy, [gặp Hóa kị, Tứ Sát, thiên không cướp người, vô tí, có cũng đều hình khắc], vưu chủ sinh dục thì gặp nạn sinh, hoặc là sinh non chết non.
(thất) căn cứ cổ truyện, vũ khúc tọa nam mệnh cung tử nữ, nên [kế thất nhà kề sống chết, kết tóc mỗi có nhiều hoa không có kết quả (tức có nữ vô tí) hoặc không chỗ nào ra người], bất quá, ở hiện đại, giá cũng không thích hợp dùng làm nam nhân ngoài giá thú tình lý do.
Vũ khúc ở cung tài bạch
Sao Vũ khúc là cung tài bạch chủ tinh. Sở dĩ nhập hội chùa lộc tồn, thiên mã, hóa lộc người, là đại phú của cách, nhưng vô cát diệu đến đỡ người, thì ở phí sức sức lao động trung tiến tài. Gặp phá quân, cuộn sóng phập phồng, tài lai tài khứ. Nhưng chung năng lực tích trữ. Và thất sát cùng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tử vi, thiên tướng hội chiếu, tài nguyên sung túc. Phùng kình dương, đà la, nhân tài tao tai. Hỏa Tinh, tham lang củng chiếu, phú cách, có ý định ngoại của tài. Hóa kị tinh, là kinh tế mà sinh trắc trở. Gặp thiên không cướp người, bận rộn ít thành có phá.
Bình chú:
(nhất) sao Vũ khúc là tài tinh, ưa nhập cung tài bạch, có sống tài tính chất, bởi vậy ưa hội [lộc tồn, thiên mã, hóa lộc], đây là kinh thương làm giàu mệnh cách, ở xấu vị thìn tuất tứ miếu viên, cũng có thể trở thành [đại phú]. Nhưng nếu như lộc tồn cùng độ, thì cầu tài có bị người tranh luận chỗ, thủ đoạn quá kích. Như [vô cát diệu đến đỡ], cũng chỉ là cầu tài thì tương đối vất vả cực nhọc mà thôi, nhưng chủ tài nguyên sung túc. Vũ khúc thất sát hoặc vũ khúc phá quân, nhất là vất vả cực nhọc.
(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, đang cầu xin tài trong quá trình, rất là gian khổ, [cuộn sóng phập phồng, tài lai tài khứ], duy nhu sai ai ra trình diện lộc tồn thủy [năng lực tích trữ], không gặp cát diệu trái lại có Hóa kị Tứ Sát thiên không cướp, thì sóng to gió lớn trung rách nát.
(tam) vũ khúc thất sát cùng độ, nhu mỗi ngày khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, thủy chủ [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng], mà lại là đột phát hoành phát, trong khoảng thời gian ngắn được cự lợi. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát kị, thì tranh tài kịch liệt, thu hoạch cũng không dày. Vô cát sai ai ra trình diện sát, trái lại chủ hoành nổi giận phá.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, chủ tài nguyên ổn định, nhưng tất là bằng nhất nghệ tinh hoặc chuyên nghiệp kỹ thuật mưu sinh, cũng không phải phú cách, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, cũng là người trong của sinh, [tài nguyên sung túc], phải không phú cách.
(ngũ) vũ khúc ở Tứ Sát ở giữa, không thích nhất kình dương và đà la. Vũ khúc kình dương chủ tranh tài kịch liệt, vũ khúc đà la thì bị người ngầm chiếm, giai dễ chiêu tổn thất, hoặc [nhân tài tao tai].
(lục) vũ khúc ở cung tài bạch, ưa và tham lang cùng độ, hoặc thụ tham lang cùng độ, nếu như Hỏa Tinh canh và tham lang cùng độ, liền là [hỏa tham cách], có bạo phát hoành phát kỳ ngộ, được [ngoài ý muốn của tài], có thể thành phú. Như không gặp Hỏa Tinh, đã có linh tinh và tham lang cùng độ, thì là [linh tham cách], mặc dù không bằng [hỏa tham cách] như vậy lý tưởng, nhưng cũng chủ phát đạt làm giàu. Loại này kết cấu, thích hợp kinh thương, hoặc làm đầu tư ăn ý hoạt động. Vũ khúc được tham lang Hỏa Tinh hoặc linh tinh, như rất có Hóa kị, kình dương, đà la, thì phát không kiên nhẫn cửu, hoành nổi giận phá, tuyệt không năng lực ăn ý, bằng không tất vu phát hậu chiêu bạo bại.
(thất) vũ khúc Hóa kị, nguyên văn xưng là [là kinh tế mà sinh trắc trở], cụ thể mà nói, phải không lợi thương nghiệp và đầu tư hoạt động, cũng không lợi tài chính và kinh tế tài chính, trái lại thích hợp đao kiếm lợi khí phát tài, ở hiện đại tức làm công nghiệp thực nghiệp, hoặc là quân cảnh giới mưu sinh. Canh kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, nhất là bất lợi tài vận.
(bát) vũ khúc là tài tinh, bởi vậy không thích hội địa không Địa kiếp, cho dù không gặp cái khác sát diệu hung tinh, cũng chủ [bận rộn ít thành có phá], tức vất vả cực nhọc mà thu hoạch ít, hoặc trái lại lao mà có phá. Vũ khúc Hóa kị nhất là không được cát.
Vũ khúc ở dịch ách cung
Gặp thiên mã Hỏa Tinh người, có ho khan, thổ huyết, bệnh phổi, thở hổn hển chờ chứng, hoặc dễ chảy máu cam, lòng buồn bực chán nản. Hội kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh, thiên hình, thiên không cướp người, suốt đời đa tai hoặc nhân bệnh mổ.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc là vì âm kim, ở Âm Dương Ngũ Hành trung, chủ phế, đó là là hiện đại giải phẫu sinh lý học hệ hô hấp, tật bệnh cung sai ai ra trình diện vũ khúc, liền chủ hệ hô hấp tâm bệnh. Mặt khác, sao Vũ khúc sát khí nặng, có kim sáng lập tính chất, cho nên cũng chủ ý ngoại tổn thương, sát diệu hung tinh đa người, chủ bị thương tàn phế.
(nhị) vũ khúc là âm kim, cho nên không thích Hỏa Tinh, nhân Hỏa Tinh là dương hỏa, năng lực tổn thương phế âm, cho nên chủ bệnh phổi, nhất là chủ bệnh lao phổi, như canh mỗi ngày mã, thì bệnh tình trái lại phúc triền miên, sở dĩ giáo trình hình dung là [ho khan, thổ huyết, bệnh phổi], tật bệnh cung có đến đây tinh tượng người, nhu lưu ý vũ khúc hoặc kỳ đối cung thủ tật bệnh cung niên kỉ hạn.
(tam) hay vũ khúc sẽ không sát diệu Hóa kị chờ hung, ở tật bệnh trong cung, cũng chủ hệ hô hấp yếu kém, dễ mắc cảm mạo cảm mạo và ho khan.
(tứ) nếu như sát diệu đích tình huống không nặng, hoặc ở lưu nguyệt phùng vũ khúc, có lúc cận chủ chảy máu mũi.
(ngũ) vũ khúc Hóa kị hội Tứ Sát thiên không cướp thiên hình, chủ [suốt đời đa tai hoặc nhân bệnh mổ], vũ khúc phá quân hoặc vũ khúc thất sát, nhiều hơn nữa loại này khắc ứng với, thậm chí chủ bị thương tàn phế.
Sao Vũ khúc ở cung thiên di
Vũ khúc hội tham lang, hải ngoại làm khách, hắn bang được lộc. Hóa kị lạc hãm, lưu lạc tha hương. Thất sát, phá quân hội chiếu, tại ngoại tâm thần không yên. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên hư, thiên không cướp chờ sát tinh ác diệu người, chủ tại ngoại thị phi tranh cãi, tư tưởng tiêu cực.
Bình chú:
(nhất) sao Vũ khúc ở cung thiên di, chỉ cần không gặp sát diệu thiên không cướp hình hao tổn Hóa kị chờ, liền chủ lợi cho ở hải ngoại mưu sinh phát tài, sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh thì không phải vậy.
(nhị) vũ khúc ưa và tham lang cùng độ, hoặc tham lang cư mệnh, vũ khúc thủ thiên di, chủ [hải ngoại làm khách, hắn bang được lộc], nhưng muốn gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt chờ mới là.
(tam) vũ khúc Hóa kị ở cung thiên di, nhất là [Hóa kị lạc hãm], thì bất lợi ở hải ngoại mưu sinh, trái lại dễ tao rách nát mất tiền, có địa không Địa kiếp nhất là như vậy, dĩ ở nguyên cư địa phát triển là giai. Bất quá, cái này cũng không dồn vu [lưu lạc tha hương], chỉ có canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la mới là.
(tứ) vũ khúc có cương khắc tính chất, và thất sát hoặc phá quân cùng độ, thì tăng cường giá cương khắc của tính, cho nên loại này tinh hệ thủ cung thiên di, người ở bên ngoài duyên bất túc, dễ có phân tranh, cảm thấy cô lập, cho nên chủ [tại ngoại tâm thần không yên]. Canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu quá mức.
(ngũ) vũ khúc và hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hư gặp gỡ, tình huống rất nhỏ người, chủ [thị phi tranh cãi], nghiêm trọng thì mỗi khi chết tha hương tha hương, vũ khúc Hóa kị vưu xác thực. Về phần có hay không [tư tưởng tiêu cực], thì ứng với khán cung phúc đức và cung mệnh, bất năng dĩ cung thiên di mà nói.
Vũ khúc ở cung Nô bộc
Hội tham lang, Hàm trì, thiên diêu, đa rượu thịt của giao hữu. Gặp phá quân, đại hao tổn, là bằng hữu rủi ro hoặc thi ân cùng người, trái lại tao oán hận. Phùng thất sát, cần phải phòng bán rẻ bạn bè của khách. Mừng nhất hội chiếu Thiên phủ tinh nhập miếu, tạm biệt ngôi sao may mắn người, thực khách ba nghìn.
Bình chú:
(nhất) sao Vũ khúc là cô cương ngôi sao, ở bất kỳ một cái nào lục thân cung viên, giai chủ bất lợi, ở cung Nô bộc cũng không ngoại lệ, cơ bản nhất tính chất, là bằng hữu không nhiều lắm, thuộc hạ rất thưa thớt. Nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chư hung, cũng cận vi hời hợt chi giao, không tổn hao gì sinh hoạt.
(nhị) vũ khúc là tài tinh, cũng chủ đời sống vật chất, ở cung Nô bộc, mỗi chủ hòa tôn trọng vật chất dục vọng bằng hữu cùng nhau, bởi vậy, canh sai ai ra trình diện đào hoa chư tinh, liền chủ đa rượu thịt của giao hữu, đang sống phóng túng, nguyên văn nhắc tới [tham lang, Hàm trì, thiên diêu], nhất điển hình, nhưng chính là sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, tắm rửa, cũng có cùng loại tính chất.
(tam) vũ khúc tính cương, cho nên và thất sát hoặc phá quân cùng độ cung Nô bộc, mỗi có phản ứng không tốt. Bân triệu công đưa ra vũ khúc [gặp phá quân, đại hao tổn], chủ thi ân trái lại chiêu oán hận, [phùng thất sát] thì chủ [bán rẻ bạn bè của khách], vũ khúc Hóa kị vưu xác thực, canh kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, chủ lợi ích thụ ngầm chiếm bóc lột.
(tứ) vũ khúc ở cung Nô bộc, mừng nhất Thiên phủ cùng độ, nhân Thiên phủ ở cung Nô bộc là cát diệu, chủ bằng hữu thuộc hạ đông đảo, nguyên văn xưng là [thực khách ba nghìn], rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, chủ bằng hữu thường có trợ lực.
Vũ khúc lâm sự nghiệp cung
Tối nên quan võ, nhưng kinh thương cũng chủ sự nghiệp đang thịnh. Hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã người, là tài chính nhân viên quan trọng, nắm giữ kinh tế quyền to. Gặp phá quân, thiên hình, xuất thân quân lữ. Phùng thất sát, vì nước lập công. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc hội chiếu, là tương tướng của tài, uy trấn biên cương, hiệu lệnh trăm vạn hùng binh, đặc biệt dậu tí nhị cung, vô sát sẽ vì được địa. Và tham lang cùng độ, có kinh thương món lãi kếch sù hành vi, hoặc là chính tham lấy ý tứ hàm xúc. Hóa kị tinh, thì sự nghiệp xóc nảy, thường có thoái thoái không quyết định phản ứng. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn người, đa mưu ít thành, tranh cãi trắc trở.
Bình chú:
(nhất) sao Vũ khúc là võ tướng ngôi sao, ở sự nghiệp cung cơ bản tính chất là thích hợp quan võ, tức quân nhân, cảnh sát cực kỳ hắn hình pháp kỷ luật bộ đội, nhưng bởi vũ khúc thuần âm kim, là tài bạch chủ, bởi vậy cũng thích hợp kinh thương, có đúng hay không [sự nghiệp đang thịnh], thì muốn xem tinh tượng phối hợp mà định, hay cát diệu lộc tinh không nhiều lắm, cũng có thể làm doanh nghiệp công tác, đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ các loại phục vụ.
(nhị) nguyên văn thuyết vũ khúc hội tam cát hóa cập lộc tồn thiên mã, [là tài chính nhân viên quan trọng, nắm giữ kinh tế quyền to.] nếu như tác tỉ mỉ phân chia, còn lại là: Vũ khúc hóa quyền, nắm giữ kinh tế quyền to; vũ khúc hóa khoa, lợi cho tài chính bày ra. Vũ khúc hóa lộc thì lợi đầu tư và việc buôn bán, sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã cũng lợi việc buôn bán. Nhược chỉ sai ai ra trình diện lộc tồn, thì chích lợi tích trữ, tài vận không được vượng. Ít thấy thiên mã, thì là lưu động phát tài.
(tam) vũ khúc và phá quân cùng độ, rất có thiên hình, kỳ sát khí cương khắc khí rất nặng, ở cổ đại là [xuất thân quân lữ], tức tòng quân, ở hiện đại nên hình pháp của quan võ, như cảnh sát, nhập cảnh chỗ, hải quan chờ, cũng có thể làm nhà xưởng thực nghiệp, dĩ máy móc lợi khí mưu sinh. Loại này tinh hệ, tối nên có nhất nghệ tinh.
(tứ) vũ khúc thất sát cùng độ, nguyên văn nói là [vì nước lập công], giá kỳ thực chỉ là điểm tô cho đẹp của từ, bởi vì vũ khúc thất sát của sát khí đại, như rất có Hóa kị, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình chờ, thì mỗi khi chết trận sa trường, táng thân quan ngoại, cho nên hi sinh cho tổ quốc làm quốc lập công. Ở hiện đại, thích hợp giống nhau quan võ, cũng nên làm nhà xưởng thực nghiệp.
(ngũ) vũ khúc hội phụ bật khôi việt xương khúc, nguyên văn cũng tòng quân lữ lập trường suy đoán, chủ mà khi quốc phòng người lãnh đạo tài, [hiệu lệnh trăm vạn hùng binh]. Ở hiện đại, cũng có thể ở kỷ luật trong bộ đội đảm nhiệm quản lý cao tầng, nếu như không có phá quân hoặc thất sát cùng độ, cũng nên thương nghiệp cập tài chính và kinh tế cơ cấu của tầng quản lý. Nguyên văn đặc biệt cường điệu [dậu tí nhị cung], ở dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, ở tử cung, vũ khúc Thiên phủ cùng độ. Vì sao làm như có thật đưa ra giá nhị cung, nguyên nhân bất minh.
(lục) vũ khúc tham lang cùng độ, có đúng hay không [kinh thương món lãi kếch sù], [là chính tham thủ], không thể quơ đũa cả nắm, vũ khúc Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị, hoặc có kình dương, đà la cùng độ mới là, hội chư cát cập cát hóa, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh thì không phải vậy.
(thất) vũ khúc Hóa kị thủ sự nghiệp cung, tuyệt không thích hợp kinh thương đầu tư, bất lợi tài vận, dĩ làm thực nghiệp công nghiệp là nên, cũng nên quan võ, nếu như không theo sự loại này chức nghiệp, thì [sự nghiệp xóc nảy], [thoái thoái bất quyết].
(bát) vũ khúc hội hỏa linh dương đà thiên không cướp đại hao tổn, có thể tác cẩn thận phân chia: Hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đa tranh cãi; hội đà la, đa trắc trở; hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, đa mưu ít thành.
Sao Vũ khúc ở cung điền trạch
Sao Vũ khúc nhập miếu, có thể được sản nghiệp tổ tiên. Phùng phá quân, thiên không cướp, đại hao tổn, gia sản phá đãng. Cùng trời phủ tinh hội chiếu, năng lực phát năng lực thủ.
Thiên tướng tinh hội chiếu, tiên bại hậu thành. Và tham lang tinh ở thìn, tuất cung xung chiếu người, ba mươi tuổi hậu năng lực tăng gia sản xuất nghiệp. Tham lang, Hỏa Tinh cùng hội, thì sản nghiệp tăng. Hóa kị tinh, thì nhân sản nghiệp phát sinh tranh cãi. Hội Tứ Sát, thiên không cướp, đại hao tổn người, có tiến có thối. Sao Vũ khúc lâm cung điền trạch, là cát diệu tường tinh.
Bình chú:
(nhất) sao Vũ khúc ở cung điền trạch, nhân vũ khúc là tài diệu, cho nên cơ bản tính chất may mắn. Ở xấu vị thìn tuất tứ cung, nếu như không gặp sát diệu thiên không cướp Hóa kị, chủ [có thể được sản nghiệp tổ tiên].
(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, nhân phá quân tính chất rung chuyển, cho nên bất lợi điền trạch, rất có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [gia sản phá đãng], không tuân thủ tổ nghiệp, cũng chủ đưa sau đó phá.
(tam) vũ khúc Thiên phủ cùng độ, chủ [năng lực thủ năng lực phát], nếu như chỉ là không gặp sát diệu hung tinh, hoặc chỉ có lộc tồn cùng độ, thì cận vi năng lực thủ, rất có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì chủ năng phát.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, thụ phá quân củng chiếu, có rung chuyển tính chất, cho nên chủ [tiên bại hậu thành], bất năng làm con nuôi tổ nghiệp, nhưng cũng dĩ tự đưa, duy tự đưa dĩ cũ trạch là giai, ở xã hội hiện đại, tức là mua nhị thủ lâu.
(ngũ) vũ khúc tham lang cùng độ, hoặc vũ khúc ngồi một mình mà tham lang củng chiếu, chủ [ba mươi tuổi hậu năng lực tăng gia sản xuất], nhưng dĩ không gặp kình dương, đà la, Hóa kị mới là. Nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, cũng hỏa tham cách hoặc linh tham cách, có thể đột nhiên có đưa nghiệp cơ hội, nhưng nếu như rất có dương đà Hóa kị, thì đưa mà nan thủ.
(lục) vũ khúc hội Hóa kị, chủ [nhân sản nghiệp phát sinh tranh cãi], cụ thể phân chia còn lại là: Vũ khúc Hóa kị, nhân lâu vũ giới cách, tiền thuê, soa hưởng, duy tu chờ tiền tài dựng lên tranh cãi; tham lang Hóa kị, nhân nghiệp quyền chờ khởi tranh cãi; văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, thì chỉ phòng nhân nhà lầu mà bị lừa.
(thất) nguyên văn thuyết [hội Tứ Sát, thiên không cướp, đại hao tổn người, có tiến có thối.] thực tế lại là thối hơn, tiến ít.
Vũ khúc ở cung phúc đức
Sao Vũ khúc là tài tinh, lâm cung phúc đức, năng lực hưởng phúc, nhưng cần phải hội ngôi sao may mắn cập nhập miếu người là hợp cách. Hội tham lang, Hàm trì, thiên diêu người, có hoa rượu của nhạc. Tham lang, Hỏa Tinh cùng hội, thì vui sướng hưởng thụ. Lạc hãm người, phí sức sức lao động. Hóa kị tinh, phí tinh hao tâm tốn sức. Và phá quân, đà la hội, bôn tẩu bận rộn. Gặp thất sát, thiên mã, hình thần tầm thường. Cùng trời tướng tinh cùng độ, năng lực hưởng lúc tuổi già thanh phúc.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc ở cung phúc đức, thưởng thức giống nhau khuynh hướng tục tằng tùy tục, dĩ sống phóng túng là việc chính, tuyệt không hội đầu nhập vu thanh Phúc Yên rảnh rang hoặc nghệ thuật của nhạc. Nguyên văn nói [năng lực hưởng phúc], sở hưởng người chính thị loại này phúc. Mà vũ khúc hội cát diệu cập nhập miếu, thì vô luận như thế nào, cũng không cần ưu sài ưu mễ, vật chất có giàu có.
(nhị) vũ khúc ở cung phúc đức, coi trọng tiền tài mang tới vui sướng. Bởi vậy, sai ai ra trình diện tham lang, Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa tinh, liền chủ [hoa tửu của nhạc], tức là sử dụng tiền mua nam nữ ve vãn vui sướng, lưu luyến phong nguyệt. Nữ mệnh thì hoa tiền tài vu nam nữ tình cảm phương diện.
(tam) vũ khúc hội tham lang Hỏa Tinh, chủ [vui sướng hưởng thụ], nhưng giá vui sướng tất và tiền tài mang tới ham muốn hưởng thu vật chất thỏa mãn hữu quan, cũng không phải thanh phúc. Hội tham lang linh tinh cũng có đồng dạng tính chất.
(tứ) vũ khúc ở mão cung lạc hãm, và thất sát cùng độ, chủ phí sức sức lao động. Ở dậu cung, tuy rằng vũ khúc cũng không phải là lạc hãm, nhưng cùng thất sát cùng độ, nhưng chủ phí sức sức lao động. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì nhân dục vọng chưa đủ mà sinh lòng buồn khổ.
(ngũ) vũ khúc Hóa kị ở cung phúc đức, vô luận ở người cung độ, đều chủ [phí tinh hao tâm tốn sức], gây nên không được là cái gì cao thượng việc, mà là vì phát tài, để thỏa mãn ham muốn hưởng thu vật chất, sát diệu thiên không cướp nặng thì bất năng thỏa mãn.
(lục) vũ khúc phá quân cùng độ, rất có đà la cùng độ, chủ [bôn tẩu bận rộn], đồng thời vũ khúc Hóa kị, chủ mà sống sống bôn ba,
Sinh hoạt áp lực khá lớn.
(thất) vũ khúc thất sát thiên mã, giá tinh hệ cũng chủ [bôn tẩu bận rộn], bất quá, bân triệu công sứ sử dụng [hình thần tầm thường] nhất từ. Nhưng nếu như canh được lộc tồn, hóa lộc chờ, thì lao mà thành công, có thu hoạch.
(bát) vũ khúc thiên tướng cùng độ, [năng lực hưởng lúc tuổi già thanh phúc], đây thật ra là điểm tô cho đẹp của từ, thực tế là chỉ lúc tuổi già trước đây vất vả cực nhọc, không được an nhàn, nhưng giá cũng bất quá là tự tìm, là lý tưởng hối hả, chỉ có đến muộn năm, thủy nguyện ý buông, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, ở sự yên lặng trung nhanh hơn nhạc.
Vũ khúc ở cung phụ mẫu
Sao Vũ khúc triền tướng mạo cung, hình phạt chính khắc phụ mẫu. Nhập miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ người, cho làm con thừa tự hoặc ly cư có thể miễn. Nhược niên thiếu sản nghiệp tổ tiên phá hao tổn người, có thể miễn hình phạt khắc. Hội ngộ Thiên phủ, thiên thọ người, có thể miễn hình phạt khắc. Như hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, khắc tinh rất nặng.
Bình chú:
(nhất) vũ khúc cương khắc lục thân, không thích hợp nhập lục thân cung viên, ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất là [tình cảm bất hòa], sát diệu hung tinh Hóa kị đa, chủ [hình khắc phụ mẫu], phụ mẫu ở tự thân khi còn nhỏ đa ốm đau, hoặc là sự nghiệp không được thuận, nghiêm trọng người sớm thành cô nhi.
(nhị) vũ khúc nhập miếu, sai ai ra trình diện cát diệu, nếu vì cho làm con thừa tự hoặc bất đồng ở người, giá đã coi như là ứng nghiệm hình khắc tính chất, cho nên không có cái khác sinh ly tử biệt của ứng với.
(tam) vũ khúc ở cung phụ mẫu, cũng chủ [niên thiếu sản nghiệp tổ tiên phá hao tổn], giá cũng tái sinh là hình khắc một mặt, nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc chờ cát, thì không có phá hao tổn.
(tứ) vũ khúc cùng sở hữu lục loại tinh hệ, bao quát: Vũ khúc ngồi một mình, vũ khúc tham lang, vũ khúc thiên tướng, vũ khúc thất sát, vũ khúc phá quân, vũ khúc Thiên phủ. Ngoại trừ vũ khúc Thiên phủ ngoại, cái khác ngũ loại đều hình phạt chính khắc. Vũ khúc Thiên phủ cùng độ, rất có thiên thọ, họ Chủ Phụ mẫu trường thọ, trong cuộc đời ít tai bệnh, giá là bởi vì Thiên phủ ở cung phụ mẫu là cát diệu của cho nên.
(ngũ) vũ khúc hội lục sát thiên hình, tất hình phạt chính khắc, nhẹ nhất vi người, có thể coi là là còn nhỏ rời xa phụ mẫu, như vậy, thì sau lại trái lại có cơ hội nặng tự.(còn tiếp)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.