Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN 1 (TIẾP THEO)


DỊCH ẨN QUYỂN 1 (TIẾP THEO)Niên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện (tiếp theo) 

Niên
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi

Thiên đức
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
(1)
Nguyệt đức
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
(1)
Chi đức
Tỵ
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
(2)
Phúc đức quý nhân 
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
(3)
Phúc tinh quý nhân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
(4)
Tử vi
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
(5)
Tam thai
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
(6)
Bát tọa
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
sửu
Hợi
(7)
Ngọc đường
Sửu
Hợi
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
(8)
Thiên hỉ
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
Tuất
(9)
Thiên mã
Ngọ
Thân
Tuất
Dần
Thìn
Ngọ
Thân
Tuất
Dần
Thìn
(10)
Dịch mã
Tị
Dần
Hợi
Thân
Tị
Dần
Hợi
Thân
Tị

Đường phù
Tị
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Sửu
Dần
Mão
Thìn

Quốc ấn
Hợi
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất

Thiên giải
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi

Địa giải
Mùi
Mùi
Thân
Thân
Dậu
Dậu
Tuất
Tuất
Hợi
Hợi
Ngọ
Ngọ

Thần giải
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
(11)
Chi hiệp
Sửu
Hợi
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
(12)
Chi quan
SửuMui
Dần
Dậu
Thân
Mão
Hợi
Dần
Tị
Ngọ
Mão
Thìn
Tuất
(12)
Chi quỷ
Thin
Tuất
Mão
Thân
Dậu
Dần
Hợi
Mão
Ngọ
Tị
Dần
Sửu
Mùi
(12)
Chi hình
Mão
Tuất
Tị
Thìn
Thân
Ngọ
Sửu
Dần
Dậu
Mùi
Hợi
(12)
Chi hại
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
Tuất
Dậu
Thân
(12)
Khôi nguyên
 (13)
Hồng kinh
Mão
Dần
Sửu
Hợi
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
(14)
Sanh khí
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
(15)
Tử khí
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
(16)
Hoàng phan
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
(17.1)
(17.2)
Báo vĩ
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
(18)
Mạch việt
Hợi
Sửu
Dần
Hợi
Sửu
Dần
Hợi
Sửu
Dần

Nguyệt không
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
(19)
Chỉ bối
Thân
Tị
Dần
Hợi
Thân
Tị
Dần
Hợi
Thân
Tị
Dần
Hợi
(20)
Phi liêm
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
(21)
Đại sát
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
(22)
Âm sát
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
(23)
Tuế sát
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
Mùi
Thìn
Sửu
Tuất
(24)
Tai sát
Ngọ
Mão
Dậu
Ngọ
Mão
Dậu
Ngọ
Mão
Dậu
(25)
Đích sát
Tị
Dậu
Sửu
Tị
Dậu
Sửu
Tị
Dậu
Sửu
Tị
Dậu
Sửu
(25)
Phá toái
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
(26)
Thiên khốc
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
(27)
Lan can
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
(28)
Đại hao
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
(29)
Tiểu hao
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
(30)
Thiên ách
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ

Bạo bại
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
(31)
Thốt bạo
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
(32)
Quán tác
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
(33)
Câu giảo
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
(34)
Phi phù
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
(35)
Thiên quan phù 
Hợi
Thân
Tị
Dần
Hợi
Thân
Tị
Dần
Hợi
Thân
Tị
Dần
(36)
Tù ngục
Ngọ
Mão
Dậu
Ngọ
Mão
Dậu
Ngọ
Mão
Dậu
(37)
Quyển thiệt 
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
(38)
Phi ma
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
(39)
Phi đầu
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị

Ngũ quỷ
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
(40)
Phục thi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
(41)
Kiếm phong
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
(42)
Thôn thao
Tuất
Dần
Sửu
Tuất
Thìn
Mão
Dần
Dần
Tuất
Tuất
Dần
Dần

Thiên không
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
(43)
Hối khí
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi

Huyết nhận
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
(44)

Phù trầm
Tuất
Dậu
Thân
Mùi
Ngọ
Tị
Thìn
Mão
Dần
Sửu
Hợi
(45)

         Địa tang
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Sửu
(46)
Điếu khách
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
(47)
Thiên cẩu
Tuất
Hợi
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
(48)
Hàm trì
Dậu
Ngọ
Mão
Dậu
Ngọ
Mão
Dậu
Ngọ
Mão
(49)
Tam sát
Tị
Sửu
Dậu
Tị
Sửu
Dậu
Tị
Sửu
Dậu
Tị
Sửu
Dậu

Cô thần
Dần
Dần
Tị
Tị
Tị
Thân
Thân
Thân
Hợi
Hợi
Hợi
Dần
(50)
Quả tú
Tuất
Tuất
Sửu
Sửu
Sửu
Thìn
Thìn
Thìn
Mùi
Mùi
Mùi
Tuất
(51)

Niên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện (tiếp theo) 
Chú thích:
1-  Bách sự cát
2-  Dữ nguyệt đức đồng
3-  Dữ thiên đức đồng
4-   祿 Dữ thiên đức đồng thiên ất quý nhân đồng chủ phúc lộc
5-   Dữ long đức đồng chủ phát quý cận quân
6-  Chủ khoa giáp quý hiển
7-  Chủ quý vi cửu khanh
8-  Văn vũ câu hiển quý
9-  Chủ đắc thải thiêm đinh
10-  Cầu quan phó nhiệm cát
11-  Tam tinh câu chủ thoát tội tán tai hóa ưu vi hỉ 
12-  Nguyệt nhật đồng
13- Trong sách hàng Khôi Nguyên bỏ trống.
14-  Kiến hỉ miễn nùng huyết tai
15-  Bách sự thành mỹ cát 
16-  Bệnh nguy bách sự hung
17.1- Có thể do lỗi in ấn 旙 gần giống chữ Phàn hay phan . Nên tam thời gọi 旙 Hoàng phan.
17.2- 綿 Dữ hoa cái đồng , chủ tai triền miên
18-  Chủ tổn súc phá tài
19-  Chủ hóa hung vi cát
20- :, Chủ : chiêu nhân tật đố , vi nhân vô công
21-   Dữ bạch hổ đồng chủ nam tao trọng tích nữ phạm gian dâm điên cuồng
22-   Dữ bạch hổ đồng chủ tổn trạch trường gia đạo tiêu phạp bệnh giả thập tử nhất sanh
23-  Chủ ám háo sản ách
24-  Chủ phi tai hoạnh sự
25-  Chủ tang tụng phá tài
26-   Dữ tuế phá đồng chủ quan phi phá tài
27-  Chủ tổn tiểu khẩu
28-   Dữ tuế phá đồng chủ thụ tội phá tài thương tàn tự ải
29-   Dữ tuế phá đồng chủ tai họa thương đinh quan phi hỏa đạo
30-  Chủ tổn súc thương nô thất đạo
31-   Dữ thiên ách đồng chủ quan tụng phá gia
32-  Chủ thốt nhiên tai họa
33-   Dữ thốt bạo đồng chủ quan tai hình tội
34-   Dữ thốt bạo đồng tụng chủ hình tội
35-   Dữ quan phù đồng chủ quan tai hoạnh sự
36-  Chủ quan tai hoạnh sự
37-  Chiêm tụng hung
38-  Chủ thị phi hoạnh sự hữu tử bất dục
39-   Dữ quyển thiệt đồng chủ tang hiếu bất trữ ấu thất hỗ thị
40-   Dữ quan phù đồng chủ sanh ám nhãn
41-  Chủ nùng huyết lạc thai
42-   Dữ phục thi đồng chủ ác tử
43-  Chủ phá tài hình tử
44-  Chủ huyết quang sản nạn
45-   Dữ huyết nhận đồng chu hành phòng thủy ách
46-   Dữ tang môn đồng chủ hiếu phục tổn huyết tài
47-  Bệnh hung
48-   Dữ điếu khách đồng chủ vô tử đao phủ huyết quang
49-  Chiêm hôn kị chủ dâm loạn
50-  Nam hình thê tử
51-  Nữ khắc phu nam

Niên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện (tiếp theo) 
(bảng lập thành)
Chú thích:
1- 
 Đằng xà đồng
2-  Bách sự cát
3-  Bách sự hòa hợp
4-  Chư sự hòa hài
5-  Hóa hung vi cát
6-  Dữ thanh long đồng
7-  Công danh cầu sĩ cát
8-  Công danh cầu sĩ cát
9-  Cầu sĩ cát
10-  Chủ mông ân sủng
11-  Chủ thủ sang cơ nghiệp
12-  Trọng tội đắc thích chư
13-  Sự giai cát
14-  Bách sự giai cát chiêm sản động vưu cát
15-  Bách sự hòa hợp
16-  Động tắc sanh sản
17-  Cầu quan cát bệnh nghi kì đảo
18-  Cầu quan bách sự cát
19-  Tụng tán cầu quan cát
20-  Ác sự giải
21-  Bệnh giả an
22-  Tai bệnh tiêu trừ
23-  Dược hiệu bệnh thuyên
24-   Dữ sanh khí đồng chủ vô trung sanh hữu đắc tài đắc hỉ
25-  Chủ tụng tán tai tiêu
26-  Động tắc bệnh thuyên sản sanh
27-  Tầm nhân nhĩ động hữu tín mục động kiến diện
28-  Động chủ mưu can thành
29-  Động chủ hành nhân hồi
30-  Chủ bệnh họa thốt chí
31-  Chủ âm mưu oan tích bệnh hoạn
32-  Chủ sản nan
33-  Thập tử nhất sanh hung
34-  Tổn tiểu khẩu tì phó
35-  Chủ thiên hỏa hoạnh sự
36-  Chủ tật bệnh khiên diên
37-  Chủ nhân thốt tử tụng hung
38-  Chủ nịch tử bệnh hung
39-  Bệnh hung
40-  Chủ thương đinh phá tài bệnh giả tử
41-  Chú trớ thệ nguyện hung
42-  Chủ phá gia tổn đinh
43-   Dữ thanh long đồng chủ cô hình ác tật khẩu niệm di đà
44-  Chủ quan hình hỏa đạo phá gia tổn thọ
45-  Chủ sanh tử bất tiếu gia viên phá bại
46-  Chủ nhân lạc tỉnh
47-  Chủ hỏa tai
48-   Dữ chu tước đồng chủ hỏa tai
49-  Chủ lôi chấn tử
50-   Dữ thanh long  đồng chủ lôi chấn tử kị phùng tước xà hổ quỷ động
51-   Dữ tử khí đồng chủ hỏa tai lôi cức
52-  Gia xà động chủ tự ải
53-  Hành binh chư sự hung
54-   Dữ hoang yến đồng chiêm giá thú tật bệnh xuất hành hung chiêm khởi tạo chủ hỏa tai
55-  Chủ thất thủy
56-   Dữ bạch hổ đồng xuất hành chủ phúc chu
57-   Dữ thanh long đồng chu hành hữu kinh
58-   Dữ sanh khí đồng gia huyền vũ quỷ động chủ đầu thủy
59-  Hành sư xuất hành hung
60-  Chiêm xuất hành cầu tài
61-  Gia trạch kị
62-   Dữ thanh long đồng chủ thất đạo
63-   Dữ mộc dục sát đồng chiêm hành sư kị động
64-  Xuất hành phòng điệt phốc
65-   Dữ chu tước đồng chiêm tụng hung
66-  Chủ quan tụng thốt chí
67-  Thế tại cấn cung giả
68-  Dũ hung chủ nhập ngục
69-  Tụng chủ tù cấm
70-   Dữ tam khâu đồng chiêm tụng hung
71-   Dữ thiên hoàng thư đồng chiêm tù cấm đắc xuất
72-   Dữ chu tước đồng bệnh tụng đại hung
73-  Chủ âm tặc xâm toán
74-  Bệnh trực
75-  Chủ tai bệnh khiên diên
76-  Chủ ngư liệp đắc tài
77-   Dữ chu tước đồng bệnh giả tử
78-  Chủ đinh ưu bệnh tử
79-   Dữ huyền vũ đồng bệnh hung
80-   Dữ nhập ngục sát đồng chiêm hôn nhân kị
81-   Dữ huyền vũ đồng chiêm lục súc kị 
82-  Chủ sự đa trở cách thất vật nan tầm
83- 退 Chủ thối hối bất thành
84-  Chiêm sản kị
85-  Chiêm nan sản hỉ động
86-  Chủ sản nan châm cứu kị
87-    Dữ câu trận đồng tuế nguyệt nhật đồng chủ sản ách
88-   Dữ địa ngục đồng chiêm sản hành sư kị
89-  Phụ quỷ thần thực hung kị bức tác hà cầu
90-  Chủ trư súc ? bệnh
91-   Dữ địa tặc đồng chủ ngưu súc bệnh tổn
92-  Dữ sanh khí đồng
93-  Kị gia quỷ động
94-  Dữ bạch hổ đồng 

Niên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện (tiếp theo) 

Tuế nguyệt nhật đồng dụng thần sát 


Thái Dương
Thái Âm
Thiên Sát
Địa Sát
Ngũ Quỷ
Quan Phù
Bệnh Phù
Dịch Mã
Hàm Trì
Thiên Cẩu
Nhị Hao
Tang Môn
Điếu Khách
Thiên Khốc
Vong Thần
Kiếp Sát

Niên nguyệt nhật thời khởi thần sát lệ ti thiên thị vương chánh bí truyện (tiếp theo) 

Ngày
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ
Canh
Tân
Nhâm
Quý

Thiên xá
Mão
Hợi
Dậu
Mùi
Tị
Mão
Hợi
Dậu
Mùi
Tị
(1)
Nhật giải
Tị
Thân
Dần
Sửu
Dậu
Tị
Thân
Dần
Sửu
Dậu
(2)
Nội giải
Tị
Tị
Thân
Thân
Dần
Dần
Dậu
Dậu
Mão
Mão
(3)
Hát tán
Dần
Thân
Tị
Hợi
Tị
Dần
Thân
Tị
Hợi
Tị
(4)
Nhật hạ đại sát
Hợi
Hợi
Hợi
Mùi
Tuất
Tuất
Dần
Dần
Tị
Tị
(5)
Mộ môn khai sát
Kim
Kim
Thủy
Thủy
Mộc
Mộc
Hỏa
Hỏa
Thổ
Thổ
(6)
Địa khiêu
Ngọ
Ngọ
Dậu
Dậu
Mão
Tị
Dần
Dần
Tị
Tuất
(7)
Nguyệt manh
Thân
Thân
Mùi
Mùi
Dần
Dần
Ngọ
Ngọ
Thìn
Thìn

Hỏa hương
Hợi
Mão
Mùi
Dần
Mão
Ngọ
Tị
Sửu
Mùi

Hồng diễm
Ngọ
Thân
Dần
Mùi
Thìn
Thìn
Tuất
Dậu
Thân
(8)
Chú thích: 
1-   Bách sự vô ưu 
2-   Tụng tán sự trữ
3-  
 Tụng tán bệnh thuyên
4-  
 Công tư giai tán chiêm hôn kị
5-   Chiêm gia trạch hung bách sự bất cát
6-  
 Chủ bệnh tử phá tài
7-   Kị dữ cô kinh tịnh động
8-  
 Gia mã động chủ cực dâm 

Quái trung cát hung thần sát , hữu khí điệp đái giả , nhược bất phạm tuần không tai phúc ứng trọng , chỉ nhất trọng giả , tai phúc ứng khinh , nhi vô khí không vong giả bất ứng .

Giáp tý , giáp ngọ vi dương tiến thần , kỷ mão , kỷ dậu vi âm tiến thần . Hựu hợi hóa tý , sửu hóa thìn , dần hóa mão , tị hóa ngọ , mùi hóa tuất , thân hóa dậu , câu thị . Ngộ tiến thần , tắc cát thịnh hung đa dã .
退退退
Nhâm thìn , nhâm tuất viết dương thối thần , đinh sửu , đinh mùi viết âm thối thần . Hựu tý biến hợi , thìn biến sửu , mão biến dần , ngọ biến tị , tuất biến mùi , dậu biến thân , câu thị . Ngộ thối thần , tắc hung suy cát diệt dã .

Thái tuế thần trung thử độc tôn ,
sanh trì vạn ác bất năng xâm .
Nhược lai xung khắc thân hòa thế ,
tai nghiệt giao gia ngữ bất thành .
祿
Thái tuế cư dương trì thế ứng ,
tịnh trì quý sát phối quan hào ,
cánh kiêm đắc vị phùng sanh vượng ,
tước lộc vinh cao thần quỷ khâm . 

Nhập tuế lâm quan trì thế thân ,
sĩ đồ thiên chuyển đắc cao thăng .
Thứ nhân thân thế phùng xung khắc ,
ngục tụng đồ lưu tai nan xâm .

Thái tuế huynh trì thế dữ thân ,
tài thê lưỡng hoạch tụng chung doanh .
Như lai xung khắc ứng tao đạo ,
thất sản thương tài thê mệnh khuynh .

Thái tuế phụ mẫu lâm thân thế ,
doanh mưu động tác giai như ý .
Xung khắc ấu đinh đương tổn thất ,
lục súc điền tàm giai bất lợi .

Thái tuế tử tôn trì thân thế ,
hậu tự vinh xương tài bạch lợi .
Quan phương bất nhiễu bệnh tai tiêu ,
yển kiển công danh nan toại ý .

Thái tuế thê tài trì thân thế ,
phú bỉ đào chu thương lẫm bị .
Nhân thê sĩ hoạn hà quang vinh ,
khắc hại song thân họa nan tị .
:.
Xuất đường nhất hànhh tử phòng thệ pháp viết : thái tuế vi thiên tử chi tôn , chiêm mệnh , chủ nhất sanh chi vinh khô . Chiêm niên quản nhất tái chi hưu cữu . 
祿
Nhược gia quý mã đức hiệp phúc lộc hỉ sanh khí , thăng hào tại quan ấn dương hào , vượng tương đắc vị giả , chủ cực phú quý chung thủy vô khuy , uy đức thanh danh , hà nhĩ cụ chiêm , thần quỷ gian tà , bất cảm xâm phạm , bất kị nhật tuần không vong , nguyệt nhật hình phá , tuy cư tử mộ tuyệt thai tứ hung chi hào , diệc bất giáng họa . Như chiêm nhất niên giả , tắc sĩ hoạn nhất tuế an vinh , thứ nhân nhất tái thuận lợi .

Nhược thái tuế gia kị thần , huynh , quỷ , xà , hổ , vong , kiếp , mao đầu , thiên họa , thiên sát , tử khí , hàng hào , tịnh hình nhận phá hại không động giả , chủ hung tai điệp chí , nhất thế vô thành . Như chiêm nhất niên giả , tắc tổn đinh phá tài , tai họa tiếp tích , chung tuế bất trữ dã . 

Giáp tý trung tuần không tuất hợi , giáp tuất tuần trung không thân dậu , giáp thân tuần trung không ngọ mùi , giáp ngọ tuần trung không thìn tị , giáp thìn tuần trung không dần mão , giáp dần tuần trung không tý sửu .
.。
Nhận tinh giả , tức kiếp tài dã . .
,
Như giáp dĩ mão vi nhận , mão trung hữu ất mộc , kiếp giáp mộc chi tài , cố vi dương nhận ;

Ất dĩ dần vi nhận , dần trung hữu giáp mộc , kiếp ất mộc chi tài , cố vi âm nhận .

Bính dĩ ngọ vi nhận , ngọ trung hữu đinh hỏa ;

Đinh dĩ tị vi nhận , tị trung hữu bính hỏa ;

Mậu dĩ ngọ vi nhận , ngọ trung hữu kỷ thổ ;

Kỷ dĩ tị vi nhận , tị trung hữu mậu thổ ;

Canh dĩ dậu vi nhận , dậu trung hữu tân kim ;

Tân dĩ thân vi nhận , thân trung hữu canh kim ;

Nhâm dĩ tý vi nhận , tý trung hữu quý thủy ;

Quý dĩ hợi vi nhận , hợi trung hữu nhâm thủy , vi kiếp tài dã .
,悮祿
Cố dương can vi dương nhận , âm can vi âm nhận . Kim nhân bất minh âm dương sanh tử chi nghĩa ,? tác dương nhận , hựu thuyết vô âm nhận , thác dĩ lộc tiền nhất vị dụng chi , nhận tinh sở dĩ bất nghiệm dã . Bất tri ất dĩ thìn vi nhận , thìn trung tàng ất mộc , ất kiến ất vi bỉ hòa , an năng kiếp ngã chi tài hồ . 

Thiên ất quý nhân


Thiên ất quý nhân , vi chúng sát chi chủ . Chủ trì cực vi quý yếu , thừa mã tắc quý siêu luân loại , phù đức tắc thanh chấn hoàn khu , tịnh quan hào giả , chức nhiệm a hành , trị thái tuế giả , quyền ưng phương diện .
耀
Tại càn cung danh kim khuyết , tại hợi hào , vi đăng thiên môn , tại sửu mùi hào , vi nhập cung khuyết , vưu xưng kì đặc . Tại nhâm thân hào , viết ngọc đường , chủ từ lâm thanh yếu , thanh danh dập diệu . Tại nhâm tuất hào , vi hàng cung , tuy bất cập ngọc đường chi phúc , diệc chủ tôn cao hảo học , thanh nhã bác thức . Tại khôn viết hoàng cung , sanh hữu chí đức . Duy tại tốn cung , danh viết địa cực , tại tân mão hào , danh lệ đức , diệc danh thiệp nan , tại tân tị hào , danh thăng hóa , giai diệt kỳ quý khí nhược nãi quý nhân thiên lịch lục hào , canh thế hào vượng tướng đắc vị , nhi vô hình phá , tắc văn cư đài các . Vũ trấn biên cương , nhi vi phi phàm chi phúc dã .

Ức tứ trực chi quý , niên chi lực đại vu nguyệt , nguyệt chi lực đại vu nhật , nhật chi lực đại vu thời , nhưng tu phân trú dạ sở trì . Thế thuộc mão thìn tị ngọ mùi thân , tắc thủ trú quý . Thế thuộc dậu tuất hợi tý sửu dần , tắc thủ dạ quý , định trú dạ quý nhân lệ giáp mậu canh , sửu vi trú quý , mùi vi dạ quý , ất kỷ tý vi trú quý , thân vi dạ quý , bính đinh hợi vi trú quý , dậu vi dạ quý , nhâm quý tị vi trú quý , mão vi dạ quý , lục tân , ngọ vi trú quý , dần vi dạ quý dã . Dương quý nghi đán trú , đông chí hậu , âm quý nghi mộ dạ , hạ chí hậu .  

Dịch mã

,(),祿
Dịch mã vu tứ trực chi thần thủ chi , nhược đắc tứ mã tụ vu nhất hào , vi phúc phi thiển . Nhược dữ quan quý tịnh lập , đương xuất tướng nhập tướng , phú quý thù tuyệt . Nhiên nhi mã diệc hữu biện , dần thân thuộc dương , mẫu mã dã , lực kiện nhi tật tốc . Tị hợi thuộc âm , tẫn mã dã , nô độn nhi bất khả trí viễn . Hựu mã vi hỏa súc , dần tắc trường sinh ,( hỏa trường sinh tại dần ) , tị vi lâm quan , thử nhị mã vi phúc tối đa . Thân nãi bệnh hương , hợi vi tuyệt địa , tư tắc tứ ân giảm bán . Hựu nghi tại thế chi hậu , bất nghi tại thế chi tiền . Thế trục mã giả , nhất sanh lao lục . Mã trục thế giả , an hưởng vinh hoa . Mã tẩu vượng quan , sĩ hoạn siêu phàm . Mã hành suy địa , sĩ dân kiết cư . Mã trị không vong , định cư trần thị . Hựu thân niên dần mã , thị tuế hình mã dã . Dần niên thân mã , thị mã hình tuế dã . Nhược mã lâm thế hào , hựu phối quan quỷ , canh phạm tuế nguyệt nhật phá , khắc hình cung , tuy chủ quý hữu trọng lộc , ngộ hạn hào hình hại phá khắc tử tuyệt mộ thai chi niên , tất tao hình lục nhi tử , hoặc phục độc dược nhi tử dã . 


Đức ( thiên đức , nguyệt đức , can đức , chi đức )

祿
Đức hữu tứ , hữu thiên đức , nguyệt đức , can đức , chi đức . Nhất đức khả dĩ nhượng bách ác , giải bách ưu , vô cầu bất đắc , vô dục bất toại . Đức tại dương hào , tôn sùng quý đạt . Đức cư âm vị , cần kiệm cung trang . Đức tịnh quý sát , phú quý khang trữ . Nặc hình thắng đức , bất miễn tử vong . Như giáp dần niên nguyệt nhật bốc , thế cư kỷ mùi , giáp dữ kỷ hiệp , dần đức tại vị , vị chi đức hiệp tương kiến . Canh thân niên nguyệt nhật bốc , thế tại ất sửu diệc đồng . Nhược ất sửu bốc , thế tại canh thân , kỷ mùi bốc , thế tại giáp dần , danh viết dương đức , như thử chi loại . Vưu gia hỉ khánh , canh đắc tứ trực lai tương sinh hiệp , bất phạm hình phá không vong , tắc ngũ phúc bị nhi bách lộc tù hĩ .
綿
Kỳ thứ giả , tam truyền tại bính thìn , thế tại tân dậu , thìn đức tại dậu . Bính dữ tân hiệp , diệc danh đức hiệp tương phù . Tam truyền tại nhâm tuất , thế tại đinh mão , tuất đức tại mão . Đinh dữ nhâm hiệp , hựu danh đức hiệp tương phù , đãn dĩ mão dậu nhị hào , can đức bất lâm , cố danh cô đức . Thìn tuất nhị hào , quý nhân dịch mã bất lâm , cố danh nhược đức . Hựu thìn dậu nhị hào vi nặc hình , túng ngộ kỳ đức , diệc vi hình đức tương hợp dã . Cố thìn tuất mão dậu tứ hào , túng ngộ tuế nguyệt nhật đức , do bất năng trí đại phúc . Tuy hữu quan tước , bất đắc hiển đạt . Hoặc phạm hình thương , phản vi ương cữu . Hựu tý ngọ tị hợi tứ hào , hung đức hỗ xứ . Ngọ hợi nhị hào vi nặc hình , duy bính ngọ niên nguyệt nhật bốc giả , thế tại tân hợi hào , bính dữ tân hiệp , ngọ đức tại hợi , phương khả hữu phúc . Tân sửu niên nguyệt nhật bốc , thế tại bính ngọ giả diệc nhiên . Đãn hứa y tôn phụ quý nhi cầu sĩ , nhược phạm hình hại khắc phá , tắc yêm ức nan tiến dã . Tý tị nhị hào , duy nhâm tý tuế nguyệt nhật bốc giả , thế cư đinh tị hào , đinh dữ nhâm hiệp , tận quý tại tị , tý đức tại tị . Kỷ tị niên nguyệt nhật bốc , thế đắc giáp tý hào giả diệc nhiên , câu danh quý nhân phù đức hiệp , khước vô nặc hình chi hung . Nhược cư dương hào , đắc vị vượng tài , tất chủ miên trường chi phúc dã , đại để đức phạm nặc hình , thượng bất năng trí phúc , huống hữu hình vô đức giả hồ hựu phàm khắc trung ngộ đức giả , kỳ họa sảo khinh . Như mão khắc tuất , tý khắc tị , dần khắc mùi , thân khắc mão , hợi khắc ngọ , dậu khắc dần , thìn khắc hợi thị dã . 

Hiệp ( lục hiệp , tam hiệp )


Hiệp dĩ lục hợp vi thượng , tam hiệp thứ chi . Phàm hiệp ngã vi thuận vi trợ , kỳ vu thành sự dã tốc . Nhược hiệp xứ phùng xung tắc tán , động trung đái hiệp tắc trì . Nhiên nhi hiệp diệc hữu biện , như mão hiệp tuất , tý hiệp sửu , hiệp trung đái khắc , hoàn thành bán hung . Tuất lai hiệp mão , ngã tất khi tha , đương vi cát dã . Thìn hiệp dậu , ngọ hiệp mùi , hợi hiệp dần , hiệp xứ đái sanh , tất hoạch toàn phúc . Như mùi lai hiệp ngọ , dần lai hiệp hợi , dậu lai hiệp thìn , chung hiềm tiết ngã chi khí , nãi vi bán cát . Tị lai hiệp thân , kim sanh tại tị , bất khả ngôn khắc , nhất kiến dần động , nãi thị tam hình chi sát , hào vô hợp khí , thử họa đại hung . Thân lai hiệp tị , hình xứ đái sanh , bán tác cát tường . Hựu hữu hiệp bị biến hào hình xung chi nhi bất hiệp giả , hữu vô hiệp hóa xuất hữu hiệp giả , hựu hữu can chi câu hiệp giả , danh vi thiên địa hiệp đức , kiến thương bất thương dã .
仿
Tam hiệp dĩ trung nhất tự vi chủ , tiền nhất tự sanh nhi chủ phát , hậu nhất tự mộ nhi chủ tàng , tam tự câu toàn , vi chân tam hiệp . Thả dĩ tị dậu sửu kim cục luận chi , dậu vi chủ dã , hữu tị dậu nhi vô sửu , tuy thành kim cục , nhi thiểu thu tàng , sự chủ hữu thủy nhi vô chung . Hữu dậu sửu nhi vô tị , diệc thành kim cục , hiềm thiểu căn nguyên , sự tất tiên nan nhi hậu dịch . Nhược hữu tị sửu nhi vô dậu giả , kim tượng ký vô , yên năng thành cục . Dần ngọ tuất hỏa cục , hợi mão vị mộc cục , thân tý thần thủy cục , phảng thử . Hựu hình sát bất nghi đái hiệp , cái hình sát bổn hung , đái hiệp vưu thậm dã . 

Hình

 。()。。( )。
Dương khí vi đức , âm khí vi hình , cố hình vi sát khí , vi ương họa , hình hiệp hung thần tất chủ ưu nguy tử chiết dã . Hình cư âm , tắc gian hiểm tham tàn . Hình cư dương , tắc cương bạo cường hoạnh . Tam hình giả , dần hình tị , tị hình thân , bất tốn chi hình dã . Sửu hình tuất , tuất hình mùi , thị thế chi hình dã .( Tam tự bất toàn giả bất thành hình ) . Tý hình mão , mão hình tý , vô lễ chi hình dã . Thần , ngọ , dậu , hợi , vi tự hình dã .( Bất tất tái kiến thìn dậu hợi lai hình ) . Phàm thế hào đái hình , đắc nguyệt nhật , dữ động hào , hoặc biến hào lâm vượng phúc lai xung khắc , thứ kỷ tiền hung hậu cát . Duy thìn ngọ dậu hợi vi nặc hình , túng hữu quý sát , diệc bất khả giải .
(còn tiếp).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.