Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN 1

易 隐 DỊCH ẨN

乾三连
Càn tam liên
▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅
坤六断
Khôn lục đoạn
▅▅ ▅▅
▅▅ ▅▅
▅▅ ▅▅
震仰 盂
Chấn ngưỡng vu
▅▅ ▅▅
▅▅ ▅▅
▅▅▅▅▅
艮覆碗
Cấn phúc oản
▅▅▅▅▅
▅▅ ▅▅
▅▅ ▅▅
离中虚
Ly trung hư
▅▅▅▅▅
▅▅ ▅▅
▅▅▅▅▅
坎中满
Khảm trung mãn
▅▅ ▅▅
▅▅▅▅▅
▅▅ ▅▅
兑上 缺
Đoài thượng khuyết
▅▅ ▅▅
▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅
巽下断
Tốn hạ đoạn
▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅
▅▅ ▅▅
 1. 金生水,水生木,木生火,火生土,土生金,
 2. dịch nghĩa
 3. Kim sanh thủy , thủy sanh mộc , mộc sanh hỏa , hỏa sanh thổ , thổ sanh kim ,
 4. chữ Hán
 5. 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。
 6. Dịch nghĩa
 7. Kim khắc mộc , mộc khắc thổ , thổ khắc thủy , thủy khắc hỏa , hỏa khắc kim .
 8. 天干所属
 9. Thiên can sở thuộc
 10. chữ Hán
 11. 甲乙
 12. Giáp ất
 13. 丙丁
 14. Bính đinh
 15. 戊己
 16. Mậu kỷ
 17. 庚辛
 18. Canh tân
 19. 壬癸
 20. Nhâm quý
 21. 东方木
 22. Đông phương mộc
 23. 南方火
 24. Nam phương hỏa
 25. 中央土
 26. Trung ương thổ
 27. 西方金
 28. Tây phương kim
 29. 北方水
 30. Bắc phương thủy
 31. 地支所属
 32. Địa chi sở thuộc
 33. Sửu
 34. Dần
 35. Mão
 36. Thìn
 37. Tị
 38. Ngọ
 39. Mùi
 40. Thân
 41. Dậu
 42. Tuất
 43. Hợi
 44. 水 鼠
 45. Thủy thử
 46. 土牛
 47. Thổ ngưu
 48. 木虎
 49. Mộc hổ
 50. 木兔
 51. Mộc thỏ
 52. 土龙
 53. Thổ long
 54. 火蛇
 55. Hỏa xà
 56. 火马
 57. Hỏa mã
 58. 土羊
 59. Thổ dương
 60. 金猴
 61. Kim hầu
 62. 金鸡
 63. Kim kê
 64. 土狗
 65. Thổ cẩu
 66. 水猪
 67. Thủy trư
 68. 六神所属
 69. Lục thần sở thuộc
 70. 青龙
 71. Thanh Long
 72. 白虎
 73. Bạch Hổ
 74. 玄武
 75. Huyền Vũ
 76. 勾陈
 77. Câu Trận
 78. 朱雀
 79. Chu Tước
 80. 腾蛇
 81. Đằng Xà
 82. 属木
 83. Thuộc mộc
 84. 属金
 85. Thuộc kim
 86. 属水
 87. Thuộc thủy
 88. 属土
 89. Thuộc thổ
 90. 属火
 91. Thuộc hỏa
 92. 雖附土,本原屬火,遇水難傷,逢木不克。
 93. Tuy phụ thổ , bổn nguyên thuộc hỏa , ngộ thủy nan thương , phùng mộc bất khắc .
 94. 六親生克
 95. Lục thân sanh khắc
 96. 子孫生妻財,妻財生官鬼,官鬼生父母,父母生兄弟,兄弟生子孫。生我者爲元辰,如子孫爲妻財之元辰也。
 97. Tử tôn sanh thê tài , thê tài sanh quan quỷ , quan quỷ sanh phụ mẫu , phụ mẫu sanh huynh đệ , huynh đệ sanh tử tôn . Sanh ngã giả vi nguyên thần , như tử tôn vi thê tài chi nguyên thần dã
 98. 子孫克官鬼,官鬼克兄弟,兄弟克妻財,妻財克父母,父母克子孫。克我者爲忌神,如子孫爲官鬼之忌神也。
 99. Tử tôn khắc quan quỷ , quan quỷ khắc huynh đệ , huynh đệ khắc thê tài , thê tài khắc phụ mẫu , phụ mẫu khắc tử tôn . Khắc ngã giả vi kị thần , như tử tôn vi quan quỷ chi kị thần dã .
 100. 元神動能生,忌辰動能克,我生者動,謂之貪生,又謂之泄气,喜忌俱減矣。
 101. Nguyên thần động năng sanh , kị thần động năng khắc , ngã sanh giả động , vị chi tham sanh , hựu vị chi tiết khí , hỉ kị câu giảm hĩ .
 102. 劉伯溫先生總斷
 103. Lưu bá ôn tiên sanh tổng đoạn
 104. 夫人有賢不肖之殊,卦有過不及之异,太過者損之斯成,不及者益之則利。
 105. Phu nhân hữu hiền bất tiếu chi thù , quái hữu quá bất cập chi di , thái quá giả tổn chi tư thành , bất cập giả ích chi tắc lợi .
 106. 生扶拱合,時雨滋苗,克害刑衝,秋霜殺草,長生帝旺,爭如金谷之園。死墓絕空,乃是犁泥之地。
 107. Sanh phù củng hiệp , thời vũ tư miêu , khắc hại hình xung , thu sương sát thảo , trường sinh đế vượng , tranh như kim cốc chi viên . Tử mộ tuyệt không , nãi thị lê nê chi địa .
 108. 日辰爲六爻之主宰,喜其滅項以安劉。月建乃萬卦之提綱,豈可助桀而爲虐。最惡者歲君,宜靜不宜動。最要者身位,喜扶不喜傷。
 109. Nhật thần vi lục hào chi chủ tể , hỉ kỳ diệt hạng dĩ an lưu . Nguyệt kiến nãi vạn quái chi đề cương , khởi khả trợ kiệt nhi vi ngược . Tối ác giả tuế quân , nghi tĩnh bất nghi động . Tối yếu giả thân vị , hỉ phù bất hỉ thương .
 110. 世爲己,應爲人,大宜契合,動爲始,變爲終,最怕交爭。應位遭傷,不利他人之事。世爻受制,豈宜自己之謀。世應具空,人無准實。內外競發,事必翻騰。世或交重,兩目顧瞻于馬首。應如發動,一心似托于猿攀。用爻有气無他故,所作皆成。主象從存更被傷,凡謀不遂。
 111. Thế vi kỷ , ứng vi nhân , đại nghi khế hiệp , động vi thủy , biến vi chung , tối phạ giao tranh . Ứng vị tao thương , bất lợi tha nhân chi sự . Thế hào thụ chế , khởi nghi tự kỷ chi mưu . Thế ứng cụ không , nhân vô chuẩn thật . Nội ngoại cạnh phát , sự tất phiên đằng . Thế hoặc giao trọng , lưỡng mục cố chiêm vu mã thủ . Ứng như phát động , nhất tâm tự thác vu viên phàn . Dụng hào hữu khí vô tha cố , sở tác giai thành . Chủ tượng tòng tồn canh bị thương , phàm mưu bất toại .
 112. 有傷鬚救,無故勿空,空逢衝而有用。合遭破以無功,自空,化空,必成凶咎。刑合克合,終見乖淫。動値合而絆住,靜得衝而暗興。入墓難克帶旺,匪空有助有扶,衰弱休囚亦吉。貪生貪合,刑衝克害皆忘。別衰旺以明克合,辨動靜以定刑衝。並不並,衝不衝,因多字眼。刑非刑,合非合,爲少支神。爻遇令星,物難害我。伏居空地,事于心連。伏無提協,終從爾。飛不推開,亦枉然。空下伏神,易于引拔。制中弱主,難以維持。日傷爻,真囉其禍。爻傷日,徒受其名。墓中人,不衝不發。身上鬼,不去不安。德入卦,而無謀不遂。忌臨身,而多阻無成。
 113. Hữu thương tu cứu , vô cố vật không , không phùng xung nhi hữu dụng . Hiệp tao phá dĩ vô công , tự không , hóa không , tất thành hung cữu . Hình hiệp khắc hiệp , chung kiến quai dâm . Động trị hiệp nhi bán trụ , tĩnh đắc xung nhi ám hưng . Nhập mộ nan khắc đái vượng , phỉ không hữu trợ hữu phù , suy nhược hưu tù diệc cát . Tham sanh tham hiệp , hình xung khắc hại giai vong . Biệt suy vượng dĩ minh khắc hiệp , biện động tĩnh dĩ định hình xung . Tịnh bất tịnh , xung bất xung , nhân đa tự nhãn . Hình phi hình , hiệp phi hiệp , vi thiểu chi thần . Hào ngộ lệnh tinh , vật nan hại ngã . Phục cư khống địa , sự vu tâm liên . Phục vô đề hiệp , chung tòng nhĩ . Phi bất thôi khai , diệc uổng nhiên . Không hạ phục thần , dịch vu dẫn bạt . Chế trung nhược chủ , nan dĩ duy trì . Nhật thương hào , chân la kỳ họa . Hào thương nhật , đồ thụ kỳ danh . Mộ trung nhân , bất xung bất phát . Thân thượng quỷ , bất khứ bất an . Đức nhập quái , nhi vô mưu bất toại . Kị lâm thân , nhi đa trở vô thành .
 114. 卦遇凶星,避之則吉。爻逢忌殺,破之無傷。主象休囚,怕見刑衝克害。用爻變動,忌逢死墓絕空。用化用,有用無用。空化空,雖空弗空。養主狐疑,墓多暗昧。化病兮傷損,化胎兮勾連。凶化長生,熾而未散。吉連沐浴,敗而不成。戒回頭之克我勿反德以扶人。惡曜孤寒,怕日辰之並起。用爻重疊,喜墓庫之收藏。
 115. Quái ngộ hung tinh , tị chi tắc cát . Hào phùng kị sát , phá chi vô thương . Chủ tượng hưu tù , phạ kiến hình xung khắc hại . Dụng hào biến động , kị phùng tử mộ tuyệt không . Dụng hóa dụng , hữu dụng vô dụng . Không hóa không , tuy không phất không . Dưỡng chủ hồ nghi , mộ đa ám muội . Hóa bệnh hề thương tổn , hóa thai hề câu liên . Hung hóa trường sinh , sí nhi vị tán . Cát liên mộc dục , bại nhi bất thành . Giới hồi đầu chi khắc ngã vật phản đức dĩ phù nhân . Ác diệu cô hàn , phạ nhật thần chi tịnh khởi . Dụng hào trùng điệp , hỉ mộ khố chi thu tàng .
 116. 事阻隔兮僩發,心退悔兮世空。卦爻發動,鬚看交重。動變比和,當明進退。殺生身,莫將吉斷。用克世,勿作凶看。蓋生中有刑害之兩端,而合處有克傷之一慮。刑害不宜臨用,死絕豈可持身。
 117. Sự trở cách hề giản phát , tâm thối hối hề thế không . Quái hào phát động , tu khán giao trọng . Động biến bỉ hòa , đương minh tiến thối . Sát sanh thân , mạc tương cát đoạn . Dụng khắc thế , vật tác hung khán . Cái sanh trung hữu hình hại chi lưỡng đoan , nhi hiệp xứ hữu khắc thương chi nhất lự . Hình hại bất nghi lâm dụng , tử tuyệt khởi khả trì thân .
 118. 動逢衝而事散,絕逢生而事成。如逢合住,鬚衝破以成功。若遇休囚,必生旺而成事。速則動而克世,緩則靜而生身。疾病大宜天喜,若臨凶殺必生悲。出行最怕往亡,如執吉神終獲利。是故吉凶神殺之多端,何如生克制化之一理。
 119. Động phùng xung nhi sự tán , tuyệt phùng sanh nhi sự thành . Như phùng hợp trụ , tu xung phá dĩ thành công . Nhược ngộ hưu tù , tất sanh vượng nhi thành sự . Tốc tắc động nhi khắc thế , hoãn tắc tĩnh nhi sanh thân . Tật bệnh đại nghi thiên hỉ , nhược lâm hung sát tất sanh bi . Xuất hành tối phạ vãng vong , như chấp cát thần chung hoạch lợi . Thị cố cát hung thần sát chi đa đoan , hà như sanh khắc chế hóa chi nhất lý .
 120. 張星元先生總斷
 121. Trương tinh nguyên tiên sanh tổng đoạn
 122. 吉凶由八卦變通,鬚察吉變凶而凶變吉。飛伏在二儀交換,定然隔伏陰而陰伏陽。爻爻有伏有飛,伏無不用。卦卦有動有靜,動無不之。變出他宮,但取金木水火土,還歸本卦,配成兄父子財官。水化金,則坎増其勢。火化土,則離減其威。亥變子日進神,水得生而火被制。戌變未云退度,金不助而水無傷。卦之墓絕非宜,還究僞真之辯。爻變生扶最利,更詳喜忌之分。
 123. Cát hung do bát quái biến thông , tu sát cát biến hung nhi hung biến cát . Phi phục tại nhị nghi giao hoán , định nhiên cách phục âm nhi âm phục dương . Hào hào hữu phục hữu phi , phục vô bất dụng . Quái quái hữu động hữu tĩnh , động vô bất chi . Biến xuất tha cung , đãn thủ kim mộc thủy hỏa thổ , hoàn quy bổn quái , phối thành huynh phụ tử tài quan . Thủy hóa kim , tắc khảm tăng kỳ thế . Hỏa hóa thổ , tắc ly giảm kỳ uy . Hợi biến tử nhật tiến thần , thủy đắc sanh nhi hỏa bị chế . Tuất biến vị vân thối độ , kim bất trợ nhi thủy vô thương . Quái chi mộ tuyệt phi nghi , hoàn cứu ngụy chân chi biện . Hào biến sanh phù tối lợi , canh tường hỉ kị chi phân .
 124. 爻有伏吟不吉,卦有反吟最凶。《歸妺》變《隨》爲例,《小畜》之《姤》皆同。但識六爻占克,那知二卦交衝。變能生克于動爻,動不制于變象。靜受動傷,靜難制動。柔遭剛克,柔豈伐剛。日月善會克爻神,爻神誰敢傷日月。日爲君主,旺衰之象盡能傷。月乃提綱,動靜之爻皆可克。
 125. Hào hữu phục ngâm bất cát , quái hữu phản ngâm tối hung . " Quy muội " biến " tùy " vi lệ , " tiểu súc " chi " cấu " giai đồng . Đãn thức lục hào chiêm khắc , na tri nhị quái giao xung . Biến năng sanh khắc vu động hào , động bất chế vu biến tượng . Tĩnh thụ động thương , tĩnh nan chế động . Nhu tao cương khắc , nhu khởi phạt cương . Nhật nguyệt thiện hội khắc hào thần , hào thần thùy cảm thương nhật nguyệt . Nhật vi quân chủ , vượng suy chi tượng tận năng thương . Nguyệt nãi đề cương , động tĩnh chi hào giai khả khắc .
 126. 本卦爲貞爲始,之卦爲悔爲終。親官云出現之爻,遠年可取。他卦曰伏藏之象,近日堪推。內爲己,外爲人,喜生喜合。應爲賓,世爲主,兼克兼衝。我生人而半吉,人克我以全凶。世應齊空,兩下目前退悔。主賓皆動,二邊日后更張。兩僩之爻,動則起居多阻。一身之位,空則禍福咸虛。凡欲久長,用宜安靜。如求脫卸,主利交重。用木金來,從吉而不吉。用土火到,雖凶而不凶。元神卻要生扶,忌客最宜伏制。用神旺相,事必亨通。主象休囚,理當愁悶。卦無凶而用爻失位,后查値日方成。爻有吉而主象逢空,但看衝時可就。忌象交重,用象無主象,他時逢受害,用神衰弱,元神絕,忌神异日遇遭傷,一神獨發,此象匪輕。五位交重,靜爻最重。世與卦身専主,非可輕言。動興旺象司權,當爲重論。吉內藏凶非是吉,凶中有吉不爲凶。
 127. Bổn quái vi trinh vi thủy , chi quái vi hối vi chung . Thân quan vân xuất hiện chi hào , viễn niên khả thủ . Tha quái viết phục tàng chi tượng , cận nhật kham thôi . Nội vi kỷ , ngoại vi nhân , hỉ sanh hỉ hiệp . Ứng vi tân , thế vi chủ , kiêm khắc kiêm xung . Ngã sanh nhân nhi bán cát , nhân khắc ngã dĩ toàn hung . Thế ứng không , lưỡng hạ mục tiền thối hối . Chủ tân giai động , nhị biên nhật hậu canh trương . Lưỡng giản chi hào , động tắc khởi cư đa trở . Nhất thân chi vị , không tắc họa phúc hàm hư . Phàm dục cửu trường , dụng nghi an tĩnh . Như cầu thoát tá , chủ lợi giao trọng . Dụng mộc kim lai , tùng cát nhi bất cát . Dụng thổ hỏa đáo , tuy hung nhi bất hung . Nguyên thần khước yếu sanh phù , kị khách tối nghi phục chế . Dụng thần vượng tương , sự tất hưởng thông . Chủ tượng hưu tù , lý đương sầu muộn . Quái vô hung nhi dụng hào thất vị , hậu tra trị nhật phương thành . Hào hữu cát nhi chủ tượng phùng không , đãn khán xung thời khả tựu . Kị tượng giao trọng , dụng tượng vô chủ tượng , tha thời phùng thụ hại , dụng thần suy nhược , nguyên thần tuyệt , kị thần di nhật ngộ tao thương , nhất thần độc phát , thử tượng phỉ khinh . Ngũ vị giao trọng , tĩnh hào tối trọng . Thế dữ quái thân chuyên chủ , phi khả khinh ngôn . Động hưng vượng tượng ti quyền , đương vi trọng luận . Cát nội tàng hung phi thị cát , hung trung hữu cát bất vi hung .
 128. 太歲主歷年之事,時辰掌即日之權。日主宣威于一日,累月能拘。月將出令于三旬,經年可攝。身卦者,作事之身。官鬼者,求謀之主。卦內無身,百種事情無定向。爻中無鬼,千般謀作總空虛。卦動二身,事來疊疊。爻興兩鬼,禍至重重。官爻不動不空,稱心之喜。身象不衝不陷,如意之權。日帶凶神發動,長者之殃。時臨惡煞交重,少丁之厄。陽動男憂,陰興女禍。父動子孫僧道,克蠢畜無收。父空尊長屋船虧,文書不就。兄動妻災奴婢患,資財耗散事無成。兄空友絕弟兄亡,家業清安儿少育。子動夫傷官職退,民僩有慶無殃。子空男損畜蠢虛,朝內少賢多侫。財動椿萱受害,文字難圖。財空妻仆遭迍,利資絕望。官動有傷雁序,病訟將萌。官空有犯葶砧,功名未遂。
 129. Thái tuế chủ lịch niên chi sự , thời thần chưởng tức nhật chi quyền . Nhật chủ tuyên uy vu nhất nhật , lũy nguyệt năng câu . Nguyệt tương xuất lệnh vu tam tuần , kinh niên khả nhiếp . Thân quái giả , tác sự chi thân . Quan quỷ giả , cầu mưu chi chủ . Quái nội vô thân , bách chủng sự tình vô định hướng . Hào trung vô quỷ , thiên bàn mưu tác tổng không hư . Quái động nhị thân , sự lai điệp điệp . Hào hưng lưỡng quỷ , họa chí trùng trùng . Quan hào bất động bất không , xưng tâm chi hỉ . Thân tượng bất xung bất hãm , như ý chi quyền . Nhật đái hung thần phát động , trưởng giả chi ương . Thời lâm ác sát giao trùng , thiểu đinh chi ách . Dương động nam ưu , âm hưng nữ họa . Phụ động tử tôn tăng đạo , khắc xuẩn súc vô thu . Phụ không tôn trưởng ốc thuyền khuy , văn thư bất tựu . Huynh động thê tai nô tì hoạn , tư tài háo tán sự vô thành . Huynh không hữu tuyệt đệ huynh vong , gia nghiệp thanh an nhân thiểu dục . Tử động phu thương quan chức thối , dân giản hữu khánh vô ương . Tử không nam tổn súc xuẩn hư , triều nội thiểu hiền đa ? . Tài động xuân huyên thụ hại , văn tự nan đồ . Tài không thê phó tao truân , lợi tư tuyệt vọng . Quan động hữu thương nhạn tự , bệnh tụng tương manh . Quan không hữu phạm đình châm , công danh vị toại .
 130. 既道六親空興發,次陳六獸動和衝。龍爲良善清高,喜气利名之兆。蛇主虛浮驚恐,憂疑怪夢相干。朱雀宜音信文書,又作祝融詞訟。白虎利武官胎產,能招喪服血光。勾陳是田土公差,墳塋遲滯。玄武乃陰人盜賊,水利奸邪。龍往西山,半爲吉斷。虎行南地,稍作凶推。土中玄武賊無虞,木內勾陳田欠熟。雀墮江河,官司易解。蛇游草木,怪夢翻成。勾陳陷而田非永遠,玄武空而盜不侵欺。蛇空閒夢解妖邪,龍陷虛胎非喜慶。雀避則訟非不起,虎潛則喪孝無干。
 131. Ký đạo lục thân không hưng phát , thứ trần lục thú động hòa xung . vi lương thiện thanh cao , hỉ khí lợi danh chi triệu . Xà chủ hư phù kinh khủng , ưu nghi quái mộng tương can . Chu tước nghi âm tín văn thư , hựu tác chúc dung từ tụng . Bạch hổ lợi vũ quan thai sản , năng chiêu tang phục huyết quang . Câu trần thị điền thổ công soa , phần doanh trì trệ . Huyền vũ nãi âm nhân đạo tặc , thủy lợi gian tà . vãng tây san , bán vi cát đoạn . Hổ hành nam địa , sảo tác hung thôi . Thổ trung huyền vũ tặc vô ngu , mộc nội câu trần điền khiếm thục . Tước đọa giang hà , quan ti dịch giải . Xà du thảo mộc , quái mộng phiên thành . Câu trần hãm nhi điền phi vĩnh viễn , huyền vũ không nhi đạo bất xâm khi . Xà khống nhàn mộng giải yêu tà , hãm hư thai phi hỉ khánh . Tước tị tắc tụng phi bất khởi , hổ tiềm tắc tang hiếu vô can .
 132. 旺相則吉凶來速,休囚則禍福應遲。動則有變更,空則無憂無喜。長生與帝旺,遠日興隆。冠帶與臨官,近時昌盛。衰病半凶之兆,受克全凶。胎養半吉之祥,得生全吉。墓 庫但逢衝破,若動若興。死絕不遇生扶,如無如陷。土到酉中金到午,遇敗而無成。火臨卯上水臨雞,反生而有力。土逢巳絕,不可言生。金遇巳生,終難言克。此憑日月變爻而斷,非因世應動象而推。巳爻持世必傷金,巳象動興能助土。
 133. Vượng tương tắc cát hung lai tốc , hưu tù tắc họa phúc ứng trì . Động tắc hữu biến canh , không tắc vô ưu vô hỉ . Trường sinh dữ đế vượng , viễn nhật hưng long . Quan đái dữ lâm quan , cận thời xương thịnh . Suy bệnh bán hung chi triệu , thụ khắc toàn hung . Thai dưỡng bán cát chi tường , đắc sanh toàn cát . Mộ khố đãn phùng xung phá , nhược động nhược hưng . Tử tuyệt bất ngộ sanh phù , như vô như hãm . Thổ đáo dậu trung kim đáo ngọ , ngộ bại nhi vô thành . Hỏa lâm mão thượng thủy lâm kê , phản sanh nhi hữu lực . Thổ phùng tị tuyệt , bất khả ngôn sanh . Kim ngộ tị sanh , chung nan ngôn khắc . Thử bằng nhật nguyệt biến hào nhi đoạn , phi nhân thế ứng động tượng nhi thôi . Tị hào trì thế tất thương kim , tị tượng động hưng năng trợ thổ .
 134. 墓庫曰藏,有刑破衝開之法。空亡曰陷,有補虛填實之方。陷叨月將來生,非爲全陷。空被提綱克去,乃是真空。旺相之爻,過旬方用。休囚之象,到底無功。伏藏値此猶輕,出現臨之更惡。陷元神而最多坎坷,亡忌客而永沒迍遭。男空則遠行不利,女空則近日生殃。財空富不厚,官空貴不榮。子空儿女主伶仃,父空屋室還衰敗。兄空則弟兄少力,僩空則媒保無能。內象若空,家宅休居舊地。外官如限,遷移勿往他圖。不測之災,遇陷身還可救。綿延之疾,逢空命不回生。空世則己心疎懶,空應則他意徘徊。空中動出不爲空,墓內推開非入墓。凡値旬空,或臨月破,吉不能生合于物,凶不能克制于人。凶者旬中之煞,當辯興衰。惡者月破之神,無分生克。事事喜空中之有气,般般忌合處之逢衝。逢合難凶而易就,遇衝縱吉以難成。合被衝開,無織毫之力。絕逢生起,有數倍之功。
 135. Mộ khố viết tàng , hữu hình phá xung khai chi pháp . Không vong viết hãm , hữu bổ hư điền thật chi phương . Hãm thao nguyệt tương lai sanh , phi vi toàn hãm . Không bị đề cương khắc khứ , nãi thị chân không . Vượng tương chi hào , quá tuần phương dụng . Hưu tù chi tượng , đáo để vô công . Phục tàng trị thử do khinh , xuất hiện lâm chi canh ác . Hãm nguyên thần nhi tối đa khảm khả , vong kị khách nhi vĩnh một truân tao . Nam không tắc viễn hành bất lợi , nữ không tắc cận nhật sanh ương . Tài không phú bất hậu , quan không quý bất vinh . Tử khống nhi nữ chủ linh đinh , phụ không ốc thất hoàn suy bại . Huynh không tắc đệ huynh thiểu lực , giản không tắc môi bảo vô năng . Nội tượng nhược không , gia trạch hưu cư cựu địa . Ngoại quan như hạn , thiên di vật vãng tha đồ . Bất trắc chi tai , ngộ hãm thân hoàn khả cứu . Miên diên chi tật , phùng không mệnh bất hồi sanh . Không thế tắc kỷ tâm ? lại , không ứng tắc tha ý bồi hồi . Không trung động xuất bất vi không , mộ nội thôi khai phi nhập mộ . Phàm trị tuần không , hoặc lâm nguyệt phá , cát bất năng sanh hợp vu vật , hung bất năng khắc chế vu nhân . Hung giả tuần trung chi sát , đương biện hưng suy . Ác giả nguyệt phá chi thần , vô phân sanh khắc . Sự sự hỉ không trung chi hữu khí , bàn bàn kị hiệp xứ chi phùng xung . Phùng hiệp nan hung nhi dịch tựu , ngộ xung túng cát dĩ nan thành . Hiệp bị xung khai , vô chức hào chi lực . Tuyệt phùng sanh khởi , hữu số bội chi công .
 136. 三合三刑,亦有真假之論。六穿六合,豈無生克之分。子會申辰,少鼠牙而不取。木連亥卯,無羊角以何妨。寅巳申三全爲煞,丑戌未一缺非刑。用辰卯害本爲殃,用亥申穿非作禍。用戌卯合,被克而反凶。用酉辰諧,叨生而果吉。合處帶生,百事見之皆喜悅。害中帶克,千般犯此見憂迍。刑則骨肉傷殘,穿則親鄰不睦。六合咸稱吉象,問遣人出獄以非宜。六衝各駭凶神,占散訟脫災而反利。青龍財福爲祥,破之不吉。白虎凶鬼爲咎,用之不凶。
 137. Tam hiệp tam hình , diệc hữu chân giả chi luận . Lục xuyên lục hiệp , khởi vô sanh khắc chi phân . Tý hội thân thìn , thiểu thử nha nhi bất thủ . Mộc liên hợi mão , vô dương giác dĩ hà phương . Dần tị thân tam toàn vi sát , sửu tuất mùi nhất khuyết phi hình . Dụng thìn mão hại bổn vi ương , dụng hợi thân xuyên phi tác họa . Dụng tuất mão hiệp , bị khắc nhi phản hung . Dụng dậu thìn hài , thao sanh nhi quả cát . Hiệp xứ đái sanh , bách sự kiến chi giai hỉ duyệt . Hại trung đái khắc , thiên bàn phạm thử kiến ưu truân . Hình tắc cốt nhục thương tàn , xuyên tắc thân lân bất mục . Lục hiệp hàm xưng cát tượng , vấn khiển nhân xuất ngục dĩ phi nghi . Lục xung các hãi hung thần , chiêm tán tụng thoát tai nhi phản lợi . Thanh long tài phúc vi tường , phá chi bất cát . Bạch hổ hung quỷ vi cữu , dụng chi bất hung .
 138. 日建豈爲月破,月建非作旬空。卦靜逢衝爲動,爻安遇合爲和。動處見衝,爲征戰而散。動中加合,因羈絆而遲。用旺有維持,雖遇凶星難作禍。主衰無救助,縱逢吉曜那爲佳。身后世后及重爻,皆爲已往。身前世前兼交位,各主未來。游魂宜出外,歸魂利返鄉。內爲體,外爲用。逢生云吉,克云凶。動爲速,靜爲遲。見合曰成,衝曰散。生主發,墓主藏。伏斷將來飛斷往。陰主邪,陽主正。衰詳稀少旺詳多。事有大小,始終緩急,各審其因。卦開前后,飛伏正之。既詳其理,初求內外三爻,爲飛爲正爲前卦。次看陰陽二象,爲伏爲之爲后卦。卦靜無之方取互,世空無主卻憑身。之卦內之盈虧,變爻已定。互卦中之悔吝體用爲先。細觀伏象之興衰,當察飛神之動靜。遠推年月,近看日時。
 139. Nhật kiến khởi vi nguyệt phá , nguyệt kiến phi tác tuần không . Quái tĩnh phùng xung vi động , hào an ngộ hợp vi hòa . Động xứ kiến xung , vi chinh chiến nhi tán . Động trung gia hiệp , nhân ky bán nhi trì . Dụng vượng hữu duy trì , tuy ngộ hung tinh nan tác họa . Chủ suy vô cứu trợ , túng phùng cát diệu na vi giai . Thân hậu thế hậu cập trọng hào , giai vi dĩ vãng . Thân tiền thế tiền kiêm giao vị , các chủ vị lai . Du hồn nghi xuất ngoại , quy hồn lợi phản hương . Nội vi thể , ngoại vi dụng . Phùng sanh vân cát , khắc vân hung . Động vi tốc , tĩnh vi trì . Kiến hiệp viết thành , xung viết tán . Sanh chủ phát , mộ chủ tàng . Phục đoạn tương lai phi đoạn vãng . Âm chủ tà , dương chủ chánh . Suy tường hi thiểu vượng tường đa . Sự hữu đại tiểu , thủy chung hoãn cấp , các thẩm kỳ nhân . Quái khai tiền hậu , phi phục chánh chi . Ký tường kỳ lý , sơ cầu nội ngoại tam hào , vi phi vi chánh vi tiền quái . Thứ khán âm dương nhị tượng , vi phục vi chi vi hậu quái . Quái tĩnh vô chi phương thủ hỗ , thế không vô chủ khước bằng thân . Chi quái nội chi doanh khuy , biến hào dĩ định . Hỗ quái trung chi hối lận thể dụng vi tiên . Tế quan phục tượng chi hưng suy , đương sát phi thần chi động tĩnh . Viễn thôi niên nguyệt , cận khán nhật thời .
 140. 海底眼一爻動變斷
 141. Hải để nhãn nhất hào động biến đoạn
 142. 父母當頭克子孫,病人無藥主沉昏。親姻子息應難得,買賣勞心利不存。遠望行人書信動,論官下狀理先分。士人科舉登黃榜,失物逃亡要訴論。父化父兮文不實,舉動艱難事非一。父化子兮宜退散,縱然憂病還爲吉。父化同人多口舌,用求宛轉鬚重疊。父化財兮交易利,家長不宁求事拙。父化官兮家損失,求官必得遷高職。卦無父母事無頭,更在休囚空費力。
 143. Phụ mẫu đương đầu khắc tử tôn ,
 144. bệnh nhân vô dược chủ trầm hôn .
 145. Thân nhân tử tức ứng nan đắc ,
 146. mãi mại lao tâm lợi bất tồn .
 147. Viễn vọng hành nhân thư tín động ,
 148. luận quan hạ trạng lý tiên phân .
 149. Sĩ nhân khoa cử đăng hoàng bảng ,
 150. thất vật đào vong yếu tố luận .
 151. Phụ hóa phụ hề văn bất thật ,
 152. cử động gian nan sự phi nhất .
 153. Phụ hóa tử hề nghi thối tán ,
 154. túng nhiên ưu bệnh hoàn vi cát .
 155. Phụ hóa đồng nhân đa khẩu thiệt ,
 156. dụng cầu uyển chuyển tu trùng điệp .
 157. Phụ hóa tài hề giao dịch lợi ,
 158. gia trưởng bất trữ cầu sự chuyết .
 159. Phụ hóa quan hề gia tổn thất ,
 160. cầu quan tất đắc thiên cao chức .
 161. Quái vô phụ mẫu sự vô đầu ,
 162. canh tại hưu tù không phí lực .
 163. 子孫發動傷官鬼,占病求醫身便痊。行人買賣身康泰,婚姻喜美是前緣。產婦當生子易養,詞訴空論事不全。謁貴求名休進步,守舊常占可自然。子化子兮陰小凶,舉訟興官理不同。子化官兮防禍患,占病憂疑盡不中。子化父兮防產婦,無中生有多頭緒。子化兄兮事不圓,脫詐人情疑莫去。
 164. Tử tôn phát động thương quan quỷ ,
 165. chiêm bệnh cầu y thân tiện thuyên .
 166. Hành nhân mãi mại thân khang thái ,
 167. hôn nhân hỉ mỹ thị tiền duyến .
 168. Sản phụ đương sanh tử dịch dưỡng ,
 169. từ tố không luận sự bất toàn .
 170. Yết quý cầu danh hưu tiến bộ ,
 171. thủ cựu thường chiêm khả tự nhiên .
 172. Tử hóa tử hề âm tiểu hung ,
 173. cử tụng hưng quan lý bất đồng .
 174. Tử hóa quan hề phòng họa hoạn ,
 175. chiêm bệnh ưu nghi tận bất trung .
 176. Tử hóa phụ hề phòng sản phụ ,
 177. vô trung sanh hữu đa đầu tự .
 178. Tử hóa huynh hề sự bất viên ,
 179. thoát trá nhân tình nghi mạc khứ .
 180. 財爻立用克文書,應舉求官總是虛。買賣交官財利好,親姻如意樂無虞。行人在外身將動,產婦求神患脫除。失物靜安家未出,病人傷胃更傷脾。子化財兮好望財,財化財兮婦主災。財化官兮防走失,財化文書用可諧。財化兄兮財少成,相知掇賺勿交親。財化子兮宜守舊,托用人情不如心。
 181. Tài hào lập dụng khắc văn thư ,
 182. ứng cử cầu quan tổng thị hư .
 183. Mãi mại giao quan tài lợi hảo ,
 184. thân nhân như ý nhạc vô ngu .
 185. Hành nhân tại ngoại thân tương động ,
 186. sản phụ cầu thần hoạn thoát trừ .
 187. Thất vật tĩnh an gia vị xuất ,
 188. bệnh nhân thương vị canh thương tì .
 189. Tử hóa tài hề hảo vọng tài ,
 190. tài hóa tài hề phụ chủ tai .
 191. Tài hóa quan hề phòng tẩu thất ,
 192. tài hóa văn thư dụng khả hài .
 193. Tài hóa huynh hề tài thiểu thành ,
 194. tương tri xuyết trám vật giao thân .
 195. Tài hóa tử hề nghi thủ cựu ,
 196. thác dụng nhân tình bất như tâm .
 197. 兄弟同人克了財,病人占者哭哀哉。應舉雷同文不一,若是常占定破財。有害虛詞應累眾,行人出路未回來。貨物經商皆折本,求妻買婢事難諧。兄化兄兮家不足,兄化財兮財反覆。兄化官兮休下狀,占病難醫鬚見哭。兄化文書和改救,人情復喜主無憂。兄化子兮憂可散,若問行人信有頭。
 198. Huynh đệ đồng nhân khắc liễu tài ,
 199. bệnh nhân chiêm giả khốc ai tai .
 200. Ứng cử lôi đồng văn bất nhất ,
 201. nhược thị thường chiêm định phá tài .
 202. Hữu hại hư từ ứng luy chúng ,
 203. hành nhân xuất lộ vị hồi lai .
 204. Hóa vật kinh thương giai triệt bản ,
 205. cầu thê mãi tì sự nan hài .
 206. Huynh hóa huynh hề gia bất túc ,
 207. huynh hóa tài hề tài phản phúc .
 208. Huynh hóa quan hề hưu hạ trạng ,
 209. chiêm bệnh nan y tu kiến khốc .
 210. Huynh hóa văn thư hòa cải cứu ,
 211. nhân tình phục hỉ chủ vô ưu .
 212. Huynh hóa tử hề ưu khả tán ,
 213. nhược vấn hành nhân tín hữu đầu .
 214. 官鬼從來克兄弟,婚姻未就生疑滯。病困門庭禍崇來,更改動身皆不吉。出外逃亡定見災,詞訟傷身有囚縶。買賣財輕賭博輸,失物難尋多暗昧。官化官兮病未安,見貴求官事盡難。官化文書官未順,交加爭競鬼相干。官化子兮憂自除,常占小口必災危。官化兄兮朋友詐,委托人心不似初。官化財兮財自得,賭博抽拈卻必輸。卦中無鬼休謀事,官員不見總空虛。
 215. Quan quỷ tùng lai khắc huynh đệ ,
 216. hôn nhân vị tựu sanh nghi trệ .
 217. Bệnh khốn môn đình họa sùng lai ,
 218. canh cải động thân giai bất cát .
 219. Xuất ngoại đào vong định kiến tai ,
 220. từ tụng thương thân hữu tù trập .
 221. Mãi mại tài khinh đổ bác thâu ,
 222. thất vật nan tầm đa ám muội .
 223. Quan hóa quan hề bệnh vị an ,
 224. kiến quý cầu quan sự tận nan .
 225. Quan hóa văn thư quan vị thuận ,
 226. giao gia tranh cạnh quỷ tương can .
 227. Quan hóa tử hề ưu tự trừ ,
 228. thường chiêm tiểu khẩu tất tai nguy .
 229. Quan hóa huynh hề bằng hữu trá ,
 230. ủy thác nhân tâm bất tự sơ .
 231. Quan hóa tài hề tài tự đắc ,
 232. đổ bác trừu niêm khước tất thâu .
 233. Quái trung vô quỷ hưu mưu sự ,
 234. quan viên bất kiến tổng không hư .
 235. 此京房斷法,試罔不驗,若卦有兩爻動,便不准矣。
 236. Thử kinh phòng đoạn pháp , thí võng bất nghiệm , nhược quái hữu lưỡng hào động , tiện bất chuẩn hĩ .

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.