Header Ads

ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH (HÁN - VIỆT) QUYỂN 5

斷易鬼靈經 ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH

 1. 斷易鬼靈經卷五
 2. Đoạn dịch quỷ linh kinh quyển ngũ
 3. 論十月將値日要決
 4. Luận Thập Nguyệt tương trị nhật yếu quyết
 5. O 勝光値日 ( 月建値午則知勝光上卦所生) 勝光怪病氣衝天 十生九死生留連 心中結熱氣舛急 更兼助痛病難言 司命溪河求禳度 傷亡為禍及家先 午宮卦斷 大煞臨門宜退謝 社司朝鬼纍延年 闆木來全替去病 病人漸漸得安痊
 6. O Thắng quang trị nhật (nguyệt kiến trị ngọ tắc tri thắng quang thượng quái sở sinh)
 7. thắng quang quái bệnh khí xung thiên
 8. thập sanh cửu tử sinh lưu liên
 9. tâm trung kết nhiệt khí suyễn cấp
 10. cánh kiêm trợ thống bệnh nan ngôn
 11. ti mệnh khê hà cầu nhương độ
 12. thương vong vi họa cập gia tiên
 13. ngọ cung quái đoán
 14. đại sát lâm môn nghi thối tạ
 15. xã ti triều quỷ luy duyên niên
 16. bản mộc lai toàn thế khứ bệnh
 17. bệnh nhân tiệm tiệm đắc an thuyên
 18. O 小吉値日 ( 月建値未各小吉上卦所生) 小吉佔病主頭痛 三焦熱悶腹疼中 渾身瀋重難起例 飛來墓殺最為兇 卯方得病繞回轉 南北社廊鬼相衡 未宮卦斷 傷亡死鬼竝土地 作崇令人譫語逢 闆木未全兇怪夢 巫師禳讓藥方通
 19. O Tiểu cát trị nhật (nguyệt kiến trị mùi các tiểu cát thượng quái sở sinh)
 20. tiểu cát chiếm bệnh chủ đầu thống
 21. tam tiêu nhiệt muộn phúc đông trung
 22. hồn thân thẩm trọng nan khởi lệ
 23. phi lai mộ sát tối vi hung
 24. mão phương đắc bệnh nhiễu hồi chuyển
 25. nam bắc xã lang quỷ tương hành
 26. mùi cung quái đoán
 27. thương vong tử quỷ tịnh thổ địa
 28. tác sùng lệnh nhân chiêm ngữ phùng
 29. bản mộc vị toàn hung quái mộng
 30. vu sư nhương nhượng dược phương thông
 31. O 傳送値日 ( 中月名曰傅送上卦以斷七月之事) 傳送値病主頭痛 腳手皮膚見血光 四肢拘急不思食 灶司引透外傷亡 犯著冤家咒咀鬼 勾連香火及家堂 申宮卦斷 旺神有願急鬚解 再宜立願保安康 醮謝星辰求福利 祭設當方土主王
 32. O Truyền tống trị nhật (trung nguyệt danh viết phó tống thượng quái dĩ đoán Thất Nguyệt chi sự)
 33. truyền tống trị bệnh chủ đầu thống
 34. cước thủ bì phu kiến huyết quang
 35. tứ chi câu cấp bất tư thực
 36. táo ti dẫn thấu ngoại thương vong
 37. phạm trước oan gia chúc trớ quỷ
 38. câu liên hương hỏa cập gia đường
 39. thân cung quái đoạn
 40. vượng thần hữu nguyện cấp tu giải
 41. tái nghi lập nguyện bảo an khang
 42. tiếu tạ tinh thần cầu phúc lợi
 43. tế thiết đương phương thổ chủ vương
 44. O 從魁値日 ( 月建値如從上卦酉爻主八月事) 從魁佔病肺經炎 恰似青蛇過竹筒 節節生懮難用藥 嗤嘔番食不能通 寒熱頭疼心不定 近退服藥也無功 酉宮卦斷 犯著天羅地網殺 家先十朝在其中 怪神入宅宜設祭 瀋病脫體去如風
 45. O Tùng khôi trị nhật (nguyệt kiến trị như tùng thượng quái dậu hào thiển Bát nguyệt sự)
 46. tùng khôi chiếm bệnh phế kinh viêm
 47. kháp tự thanh xà quá trúc đồng
 48. tiết tiết sanh ưu nan dụng dược
 49. xuy ẩu phiên thực bất năng thông
 50. hàn nhiệt đầu đông tâm bất định
 51. cận thối phục dược dã vô công
 52. dậu cung quái đoán
 53. phạm trước thiên la địa võng sát
 54. gia tiên thập triều tại kỳ trung
 55. quái thần nhập trạch nghi thiết tế
 56. thẩm bệnh thoát thể khứ như phong
 57. O 河魁値日 ( 月建値戌名河魁主九月之事) 河魁佔疾主難安 恰似行船下急灘 心中煩悶又嘔逆 頭疼作熱或加寒 四肢骨節更拘急 觸犯十朝鬼判宮 戌宮卦斷 日中齣路罵神鬼 社司咒咀又多端 番退西方五墓煞 免教病體重如山
 58. O Hà khôi trị nhật (nguyệt kiến trị tuất danh hà khôi thiển Cửu Nguyệt chi sự)
 59. hà khôi chiếm tật thiển nan an
 60. kháp tự hành thuyền hạ cấp than
 61. tâm trung phiền muộn hựu ẩu nghịch
 62. đầu đông tác nhiệt hoặc gia hàn
 63. tứ chi cốt tiết canh câu cấp
 64. xúc phạm thập triều quỷ phán cung
 65. tuất cung quái đoán
 66. nhật trung xích lộ mạ thần quỷ
 67. xã ti chúc trớ hựu đa đoan
 68. phiên thối tây phương ngũ mộ sát
 69. miễn giáo bệnh thể trọng như san
 70. O 登明値日 ( 月建亥名登明主十月事) 登明得病主顛狂 亂言論語在高床 寒熱頭疼心內結 對神見鬼怪非常 觸犯山司竝木下 更有暗昧女傷亡 亥宮卦斷 半天午酉竝草野 亦是家二姓郎 子時得疾難安好 急宜保懮免棲惶
 71. O Đăng minh trị nhật (nguyệt kiến hợi danh đăng minh chủ Thập nguyệt sự)
 72. đăng minh đắc bệnh thiển điên cuồng
 73. loạn ngôn Luận Ngữ tại cao sàng
 74. hàn nhiệt đầu đông tâm nội kết
 75. đối thần kiến quỷ quái phi thường
 76. xúc phạm san ti tịnh mộc hạ
 77. canh hữu ám muội nữ thương vong
 78. hợi cung quái đoán
 79. bán thiên ngọ dậu tịnh thảo dã
 80. diệc thị gia nhị tính lang
 81. tý thời đắc tật nan an hảo
 82. cấp nghi bảo ưu miễn tê hoàng
 83. O 神後値日 ( 月建値子名神後主十一月事) 神後値卦主虛驚 日中得病鬼來侵 寒熱時來遠蹺蹊 腹中疾痛及肝心 渾身瀋重轉不得 四肢疼痛末能安 子宮卦斷 不思飲食又番吐 觸犯山神土石精 手足疾疼舉動 氣急宜禳土殺神 更有傷亡竝五道 祈求作福保安寧
 84. O Thần hậu trị nhật (nguyệt kiến trị tý danh thần hậu chủ Thập Nhất nguyệt sự)
 85. thần hậu trị quái thiển hư kinh
 86. nhật trung đắc bệnh quỷ lai xâm
 87. hàn nhiệt thời lai viễn khiêu hề
 88. phúc trung tật thống cập can tâm
 89. hồn thân thẩm trọng chuyển bất đắc
 90. tứ chi đông thống mạt năng an
 91. tý cung quái đoán
 92. bất tư ẩm thực hựu phiên thổ
 93. xúc phạm sơn thần thổ thạch tinh
 94. thủ túc tật đông cử động khí
 95. cấp nghi nhương thổ sát thần
 96. canh hữu thương vong tịnh ngũ đạo
 97. kì cầu tác phúc bảo an ninh
 98. O 大吉値日 ( 月建値丑名大吉主十二月事) 大吉佔病主胸肋 或作寒來或作熱 小便大便已不通 不思飯食心中結 伏屍古墓同為禍 衹是家先透引接 丑宮卦斷 社司五朝入宅來 香火土地求祭設 更犯五道及傷亡 用退北方兇惡殺 禳謝本命上星辰 解釋流年災疾戹
 99. O Đại cát trị nhật (nguyệt kiến trị sửu danh đại cát chủ Thập Nhị nguyệt sự)
 100. đại cát chiếm bệnh chủ hung lặc
 101. hoặc tác hàn lai hoặc tác nhiệt
 102. tiểu tiện đại tiện dĩ bất thông
 103. bất tư phạn thực tâm trung kết
 104. mật thi cổ mộ đồng vi họa
 105. chích thị gia tiên thấu dẫn tiếp
 106. sửu cung quái đoán
 107. xã ti ngũ triều nhập trạch lai
 108. hương hỏa thổ địa cầu tế thiết
 109. canh phạm ngũ đạo cập thương vong
 110. dụng thối bắc phương hung ác sát
 111. nhương tạ bổn mệnh thượng tinh thần
 112. giải thích lưu niên tai tật ách
 113. O 功曹値日 ( 月建値寅名功曹主正月事) 功曹値日白虎神 急宜祭度免悲聲 病人寒熱頭疾痛 胸肋疼悶氣衝心 手足拘攀行不得 觸犯山司木下神 寅宮卦斷 更有傷亡竝五道 東北土煞又加臨 怪巽入宅來為禍 世鬚禳度即安輕
 114. O Công tào trị nhật (nguyệt kiến trị dần danh công tào chủ chinh nguyệt sự)
 115. công tào trị nhật bạch hổ thần
 116. cấp nghi tế độ miễn bi thanh
 117. bệnh nhân hàn nhiệt đầu tật thống
 118. hung lặc đông muộn khí xung tâm
 119. thủ túc câu phàn hành bất đắc
 120. xúc phạm san ti mộc hạ thần
 121. dần cung quái đoán
 122. canh hữu thương vong tịnh ngũ đạo
 123. đông bắc thổ sát hựu gia lâm
 124. quái tốn nhập trạch lai vi họa
 125. thế tu nhương độ tức an khinh
 126. O 太衝値日 ( 月建値卯名太衡主二月之事) 太衝佔病在路頭 充著游瘟作禍懮 或寒或熱心頭悶 腳手酸疼難動游 四野傷亡來作禍 解釋咒咀免為仇 卯宮卦斷 土主社司求祭設 河神水鬼作淹留 急宜禳謝身康吉 不鬚服藥自無愁
 127. O Thái xung trị nhật (nguyệt kiến trị mão danh thái hành chủ Nhị Nguyệt chi sự)
 128. thái xung chiếm bệnh tại lộ đầu
 129. sung trước du ôn tác họa ưu
 130. hoặc hàn hoặc nhiệt tâm đầu muộn
 131. cước thủ toan đông nan động du
 132. tứ dã thương vong lai tác họa
 133. giải thích chúc trớ miễn vi cừu
 134. mão cung quái đoán
 135. thổ chủ xã ti cầu tế thiết
 136. hà thần thủy quỷ tác yêm lưu
 137. cấp nghi nhương tạ thân khang cát
 138. bất tu phục dược tự vô sầu
 139. O 天罡値日 ( 月建値辰名天罡主三月之事) 此日得病値天 心腹膨脹臥高床 寒熱往來鬚作痛 天羅地網煞為殃 山司木下廊邊鬼 更與正通及傷亡 辰宮卦斷 半天午酉同降禍 更有家先三五郎 旺神有願急解謝 退送墓煞免棲惶
 140. O Thiên cương trị nhật (nguyệt kiến trị thìn danh thiên cương chủ Tam Nguyệt chi sự)
 141. thử nhật đắc bệnh trị thiên
 142. tâm phúc bành trướng ngọa cao sàng
 143. hàn nhiệt vãng lai tu tác thống
 144. thiên la địa võng sát vi ương
 145. san ti mộc hạ lang biên quỷ
 146. canh dữ chính thông cập thương vong
 147. thìn cung quái đoán
 148. bán thiên ngọ dậu đồng giáng họa
 149. canh hữu gia tiên tam ngũ lang
 150. vượng thần hữu nguyện cấp giải tạ
 151. thối tống mộ sát miễn tê hoàng
 152. O 太乙値日 ( 月建値巳名太乙主四月之事) 太乙日病是兩蛇 途中驚恐惹禍邪 心腹疼痛氣衝急 男輕女重最交加 腳手血光炎更有 神廣咒咀有口牙 巳宮卦斷 觸犯香堂竝土地 溪河落水作寒邪 四片闆木皆有已 病人火裏齣蓮花
 153. O Thái ất trị nhật (nguyệt kiến trị tị danh thái ất chủ Tứ Nguyệt chi sự)
 154. thái ất nhật bệnh thị lưỡng xà
 155. đồ trung kinh khủng nhạ họa tà
 156. tâm phúc đông thống khí xung cấp
 157. nam khinh nữ trọng tối giao gia
 158. cước thủ huyết quang viêm canh hữu
 159. thần quảng chúc trớ hữu khẩu nha
 160. tị cung quái đoán
 161. xúc phạm hương đường tịnh thổ địa
 162. khê hà lạc thủy tác hàn tà
 163. tứ phiến bản mộc giai hữu dĩ
 164. bệnh nhân hỏa lý xích liên hoa
 165. (HẾT QUYỂN 5)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.