Header Ads

ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH (HÁN - VIỆT) QUYỂN 4


斷易鬼靈經 ĐOÁN DỊCH QUỶ LINH KINH QUYỂN 4


 1. 斷易鬼靈經卷四
 2. Đoạn dịch quỷ linh kinh quyển tứ
 3. 佔家宅齣古器歌 ( 凡佔家宅齣古器為怪佔且以渾天甲子値衡某爻髮動則以依心古器而新最驗)
 4. Chiếm gia trạch xích cổ khí ca (phàm chiếm gia trạch xích cổ khí vi quái chiếm thả dĩ hổn thiên giáp tý trị hành mỗ hào phát động tắc dĩ y tâm cổ khí nhi tân tối nghiệm)
 5. O佔齣古器斷 ( 乾宫之卦妙也) 甲子門前一口塘 湯瓶無嘴損財糧 庚子門前曲尺路 近前原有白花樹 戊子門前原有曲 其家又好青木竹
 6. O chiếm xích cổ khí đoán (càn cung chi quái diệu dã)
 7. giáp tý môn tiền nhất khẩu đường
 8. thang bình vô chủy tổn tài lương
 9. canh tý môn tiền khúc xích lộ
 10. cận tiền nguyên hữu bạch hoa thụ
 11. mậu tý môn tiền nguyên hữu khúc
 12. khởi gia hựu hảo thanh mộc trúc
 13. O又 ( 巽宫之卦用爻) 辛丑門前有井泉 灣灣曲樹在其邊 乙末門前筆管樹 其家衹有財不住 丁巳門前路交叉 共門一處兩三家
 14. O hựu (tốn cung chi quái dụng hào)
 15. tân sửu môn tiền hữu tỉnh tuyền
 16. loan loan khúc thụ tại khởi biên
 17. ất mùi môn tiền bút quản thụ
 18. khởi gia chích hữu tài bất trụ
 19. đinh tị môn tiền lộ giao xoa
 20. cộng môn nhất xứ lưỡng tam gia
 21. O又 ( 震宮之卦用爻) 庚寅門前墳雙廓 其家必定消索 壬申門前十字路 上手前人有古路 丙子門前臨大路 必主家長多橫事 辛卯門前案刀殘 牛馬常損在欄邊 己巳門前曲溪水 其家倉箱錢殼有 庚辰門前有殺神 其家定有滯病人
 22. O hựu (chấn cung chi quái dụng hào)
 23. canh dần môn tiền phần song khuếch
 24. khởi gia tất định tiêu tác
 25. nhâm thân môn tiền thập tự lộ
 26. thượng thủ tiền nhân hữu cổ lộ
 27. bính tý môn tiền lâm đại lộ
 28. tất chủ gia trưởng đa hoạnh sự
 29. tân mão môn tiền án đao tàn
 30. ngưu mã thường tổn tại lan biên
 31. kỷ tị môn tiền khúc khê thủy
 32. khởi gia thương tương tiễn xác hữu
 33. canh thìn môn tiền hữu sát thần
 34. khởi gia định hữu trệ bệnh nhân
 35. O又 ( 震卦齣古器爻) 庚戌門前路交叉 屋邊今是好人家 甲戌門前必用改 其家消索難佈襬 壬申門前曲水流 下手必定有山收 丁末門前麵嚮西 枯籐繞樹損芽枝 丙午門前有障樹
 36. O hựu (chấn quái xích cổ khí hào)
 37. canh tuất môn tiền lộ giao xoa
 38. ốc biên kim thị hảo nhân gia
 39. giáp tuất môn tiền tất dụng cải
 40. khởi gia tiêu tác nan bố bi
 41. nhâm thân môn tiền khúc thủy lưu
 42. hạ thủ tất định hữu san thu
 43. đinh mùi môn tiền miến hưởng tây
 44. khô đằng nhiễu thụ tổn nha chi
 45. bính ngọ môn tiền hữu chướng thụ
 46. O又 ( 坎宮之妙用法) 其家錢殼田地聚 壬午門前有熟地 少亡男女常立親 戊申門前紫竹籬 財來財去有懮疑 己亥門前有神罈 野鬼成郡朝主還 辛酉門前有大樹 惡鬼邪神常此住
 47. O hựu (khảm cung chi diệu dụng pháp)
 48. khởi gia tiễn xác điền địa tụ
 49. nhâm ngọ môn tiền hữu thục địa
 50. thiểu vong nam nữ thường lập thân
 51. mậu thân môn tiền tử trúc li
 52. tài lai tài khứ hữu ưu nghi
 53. kỷ hợi môn tiền hữu thần đàm
 54. dã quỷ thành quận triều chủ hoàn
 55. tân dậu môn tiền hữu đại thụ
 56. ác quỷ tà thần thường thử trụ.
 57. (HẾT QUYỂN 4)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.