Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN II

DỊCH ẨN QUYỂN 2
:
Du nam tử viết :
()、
Phàm chiêm thân mệnh , hữu tam trọng yên , thế hào , thân hào ( nguyệt quái ) , dữ bổn mệnh hào thị dã .
祿祿祿祿。()。退
Tiên khán mệnh hào , như giáp tý niên sanh nhân , bổn mệnh thuộc tý , tối hỉ mệnh hào thượng quái . Mệnh hào dữ thế thân nhị hào tương sinh tương hợp , chủ y lộc an hưởng , hoặc lộc mã đức quý lâm phù thế thân mệnh hào , chủ vinh hoa phát đạt . Như thế trì tài lộc long hỉ , tắc điền trang chi nhạc dã . Như phùng lộc không tài một , hội tuế nguyệt nhật hình xung khắc hại thế thân mệnh hào giả , tất y thực bất phong , phân khổ lao lục dã . Nhược thế thân mệnh hào phùng quan quỷ , đái phá toái sát giả , tất phá tương . Gia kiếp sát dương nhận , thiên hình , đại sát giả , tất đái tật . Phục quỷ , hóa quỷ , dữ quỷ động lai hình xung khắc hại thế thân mệnh hào giả , diệc nhiên dã . Tường quan vu hậu . Lưu niên thái tuế , dữ đại hạn , tiểu hạn , sanh hợp thân thế mệnh hào cát , hình xung khắc hại thân thế mệnh hào hung . Chiêm thời tứ trị sanh hiệp thế thân mệnh hào cát , hình xung khắc hại hung .( Quản công khẩu quyết dĩ can chi đồng luận ) . Thế thân mệnh hào phục tài phúc , hóa tài phúc cát . Phục huynh quỷ , hóa huynh quỷ , tắc gia nghiệp băng tiêu dã . Phục phụ hóa phụ , tắc tài nguyên tiến thối , tâm lực tiêu cù dã . Vong thần tịnh mộ , tắc lập kiến bi thê dã . Tùy quan nhập mộ , tắc tai họa khiên triền dã . Trợ quỷ thương thân , tắc tài sắc thụ luy dã . Nguyệt phá thế hào , tất phạm thương yểu dã . Tuế xung thân vị , định sanh tật ách dã . Hựu kim mệnh úy thủy hỏa quỷ , bất úy mộc thổ quỷ . Mộc mệnh úy kim hỏa quỷ , bất úy thủy thổ quỷ . Thủy mệnh úy mộc thổ quỷ , bất úy kim hỏa quỷ . Hỏa mệnh úy thủy thổ quỷ , bất úy mộc kim quỷ . Thổ mệnh úy mộc kim quỷ , bất úy thủy hỏa quỷ dã .

便
" Quản công vận hạn khẩu quyết " viết : lão nghi nhập mộ , thiểu tắc bất nghi . Tử mộ chi niên , đa nhạ quan phi hiếu phục . Thai dưỡng chi tuế , tất kiến lục súc thành quần . Đế vượng đại nghi tiến bộ . Mộc dục tất khởi tụng đoan . Quan đái cát thần , bất nghi xung khắc , lâm quan hung diệu , tối hỉ tương phù . Suy tắc phùng vượng nhi đạt , bệnh tắc ngộ sanh nhi an . Tuyệt xứ phùng sanh giả phát , mộ trung trực phá giả hưng . Sanh quan nhất vượng , tiện khả vinh thân . Thái tuế dữ mệnh , hỉ hiệp hiềm xung , thái tuế dữ vận , ái sanh kị khắc , khắc xung tương hợp , định kiến hình thương dã . 


Án qun công thân mnh khu quyết , mnh dĩ np âm vi ch , như giáp tý t su sanh nhân np âm thuc kim , tc vi kim mnh , k d vn hn cp lưu niên thái tuế tương phi xứ chuyên luận trường sinh quyết dĩ định tai phúc , dữ chư thư dĩ sanh niên chi thần vi mệnh hào giả di , phụ thiêm . 

Án quản công thân mệnh khẩu quyết , mệnh dĩ nạp âm vi chủ , như giáp tý ất sửu sanh nhân nạp âm thuộc kim , tắc vi kim mệnh , kỳ dữ vận hạn cập lưu niên thái tuế tương phối xứ chuyên luận trường sinh quyết dĩ định tai phúc , dữ chư thư dĩ sanh niên chi thần vi mệnh hào giả di , phụ thiêm . 


Quỷ cốc phân hào
Quỷ cốc phân hào
Lục hào

Nhạc ẩn
Ngũ hào

Mưu vi
Tứ hào

Phát đạt
Tam hào

Thụ lập
Nhị hào

Thành đồng
Hào sơ

Thai dưỡng

便便
Phàm phân hào đái cát thần nhi vượng tướng vô thương , dữ thân thế mệnh hào sanh hiệp giả , tiện thị đắc ý xứ . Nhược hưu tù đái hung sát , hoặc thụ thương , cập dữ thân thế mệnh hào hình xung khắc hại giả , tiện thị thất ý thời dã . Hựu quản công khẩu quyết viết , sơ hào nhị hào vượng tương , lạc địa phát tài . Tam hào tứ hào hưu tù , trung niên thặng đặng . Ngũ hào lục hào hưng long , lão cảnh vinh hoa .
:
Du nam tử viết :

Chiêm thân mệnh giả , kỳ yếu hữu bát .
1.
1. Tổ nghiệp khán đại tượng ;
2.
2. Cao ti khán thế vị ;
3.
3. Cương nhu khán âm dương ;
4.
4. Lục thân khán dụng thần ;
5.
5. Quý tiện bần phú khán thần sát ;
6.
6. Họa phúc khán lục thần ;
7.
7. Cát hung khán tam hạn ;
8.
8. Phát dụng khán lưu niên thái tuế dã . 

Đại tượng vi sanh thời chi cơ bổn , đại tượng vượng tương , sanh thời gia đạo vinh xương . Đại tượng hưu tù , thử tế tư nang tiêu tác . Cố phục tàng chi quái vô bổn cung đại tượng giả , tất vô tổ nghiệp dã . Nhược tượng vượng nhi hào diệc vượng giả , vi toàn bị chi phúc dã .   

Phụ bát quái phối tiết khí vượng suy thức Vượng

Tướng

Thai

Một

Tử


Hưu

Phế
立冬
Lập Đông

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài
冬至
Đông Chí

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn
立春
Lập Xuân

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Khảm
春分
Xuân Phân

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Khảm

Cấn
立夏
Lập Hạ

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Khảm

Cấn

Chấn
夏至
Hạ Chí

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn
立秋
Lập Thu

Khôn

Đoài

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly
秋分
Thu Phân

Đoài

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

(),
Phàm thế đái quý mã đức hiệp ( vu tứ trị thượng thủ chi ) , gia long hỉ vượng tướng đắc vị giả , phú quý dã . Lâm vong kiếp hình nhận bạch hổ , bị hình hại xung khắc , canh tử mộ tuyệt thai giả , nhược vô phúc đức giải thần cứu chi , tất bần tiện vô thành dã . Thế tắc hữu nan , vượng tắc bệnh nhi suy tắc tử dã . Đắc nhật thần động hào xung khắc , thứ kỷ miễn tử , chung thân tác sự , bách bất nhất thành dã 


" Thân mệnh yếu lược " viết : thế phạ hưu tù , thân nghi vượng tương . Hỉ sanh trung canh hiệp , úy hiệp xứ hựu xung .

Phú quý giả , tha lai sanh ngã , bần tiện giả , ngã khứ sanh tha , hiển đạt giả quan tinh đắc địa , vinh hoa giả ấn diệu quy viên . Khố tích vạn kim , chỉ thị tài tinh đắc sở . Gia đồ tứ bích , cái nhân huynh vượng đương tiên . Thế nhập mộ hương , đáo lão cầu mưu đa lệ . Quái thân lưỡng động , nhất sanh khởi đảo vô hằng .
,(),退
Thế khắc hưu tài , tuy phú bất hậu . Thân thương suy quỷ , tuy quan bất cao . quỷ phù thân , công danh đắc chí . Xà tôn trị thế , thế nghiệp như tâm . Mộc thế động đắc tử , sơ niên đương tảo đạt . Kim hổ tài không , thương thê thanh cảnh vận lai trì . Quan vượng vô tài , cận nhất thời chi phú quý . Tài hưng quỷ khuyết , chỉ thuấn tức chi vinh hoa . Nội quái hữu tài ngoại quái vô , tiên phú hậu bần . Nội quái vô tài ngoại quái hữu , tiên bần hậu phú . Vượng tướng quan hào hóa mộ thai ,( thai vi tiểu mộ ) , sơ quý hậu tiện . Tử tuyệt quan hào hóa sanh vượng , sơ tiện hậu vinh . Lục xung tắc chư sự hư hoa . Lục hiệp tắc bách bàn ổn thật . Chánh biến lục xung , một bất thành nhất sự . Hậu tiên lục hiệp , chung thân hưởng tận vinh hoa . Thế cường vô trợ , tự kỷ chi trì . Thế nhược đắc phù , nhân nhân thụ lập . Dục tri thùy thị khi lăng , đãn khán hà hào khắc thế . Yếu thức hà nhân tỉ phúc , chỉ quan hà tượng sanh thân . Nhật thời phù hiệp , thiên đắc lực vu tiểu nhân . Tuế nguyệt khắc xung , mỗi kiến sân vu thượng vị , tiến nhất bộ , huynh đệ hóa tài , thối nhất bộ , tài hào hóa đệ .
祿
Niên an nhất niên , duy kiến tử tôn phùng lộc mã . Nguyệt an nhất nguyệt , định nhiên phúc đức trị thanh long . Thổ không nhi vô điền địa , phụ không nhi vô trụ trường . Thế xung phụ mẫu , ấu thất song thân . Thế hiệp văn thư , trưởng đắc nhất mệnh . Tử không giả tuyệt , tài không giả quan . Quỷ không giả quả , huynh không giả chủ chỉ lực dã , thử chung thân chi chiêm dã .
祿
Nhược vấn nhất niên chi tai phúc , đãn dĩ tuế nguyệt nhật thời chi sanh hiệp xung khắc đoạn chi . Như tứ trực , đái tài sanh hiệp thế , tất tăng tài tiến lộc . Đái phúc sanh hiệp , hữu hôn nhân dựng dục hỉ khánh sự . Đái huynh sanh hiệp , hữu bằng hữu huynh đệ phù trì . Đái phụ sanh hiệp , đắc tôn trưởng đề bạt . Đái quỷ sanh hiệp , tất hữu quý nhân tiến cử , hoặc công môn trung hữu đắc ý chi sự . Đái tài hình xung khắc hại thế , tất nhân tham tài hảo sắc trí họa . Đái phúc thương thế , thế vượng , tắc nhân tửu sắc trí bệnh . Thế suy , tắc nhân tửu sắc vong thân dã . Hoặc phúc động hóa quỷ , quỷ động hóa phúc thương thế , canh dữ văn thư đồng động , tất nhân tửu sắc trí tụng . Yếu phân tửu sắc , đãn ngộ vi tửu , ngộ vũ vi sắc dã . Đái huynh thương thế , chủ huynh đệ bằng hữu tranh tụng phá tài . Đái phụ thương thế , chủ tôn trưởng ốc sản , phần mộ , thuyền xa , y phục , khởi họa . Đái quỷ thương thế , hoặc thế trì tĩnh quỷ , tứ trực xung tịnh động giả , chủ hữu bất trắc tai lai . Dĩ lục thần định kỳ hà sự . Tị thượng cát hung , tại thái tuế , tắc tuế nội sự . Tại nguyệt tướng , tắc nguyệt nội sự . Tại nhật thần , tắc bổn nhật sự . Tại thời kiến , tắc thời hạ sự . Như bất đái tứ trực , nhi động hào sanh hiệp hình xung khắc hại thế giả , đương phân suy vượng .

Vượng tướng năng sanh khắc hưu tù , hưu tù bất năng sanh khắc vượng tương . Kỳ ích ngã thương ngã chi kỳ , dĩ động hào sanh vượng nguyệt nhật định chi . Như quái tĩnh vô động lai sanh khắc giả , tức tương nhất tuế phân tứ quý . Như mộc đái cát thần , xuân quý kiến hỉ . Hỏa quỷ kiến sát , hạ quý sanh tai . Kim trị thê tài , thu nghi đắc lợi . Thủy phùng huynh đệ , đông tất phá tài . Thổ hào nhược đái cát hung , các tùy ti lệnh quyết đoạn . Thìn tam nguyệt , mùi lục nguyệt , tuất cửu nguyệt , sửu thập nhị nguyệt dã . Nhược trị không vong , cát không tắc hung , hung không phản cát dã . Hựu trị tử tôn nguyệt nhật , cát vượng , tắc bằng sài giảng tập . Hung suy tắc tranh cạnh thất tài dã . Trị thê tài nguyệt nhật , cát vượng tắc ẩm thực yến nhạc . Hung suy tắc phá thương ấn thụ . Thử lưu niên chi chiêm dã .
 ,。(》)
" Quy tàng dịch " viết : lục vi triều đình , ngũ thiên tử , tứ thị hầu bá , tam công khanh , nhị ứng ngũ hào vi đại phu , sơ thể tối ti tượng dân thứ . Lục hào duy sơ tối hạ , thế như cư thử , phát tất hậu kỳ , đa vi thị tỉnh nhi khốn vu lý hạng . Tuy quý mã lâm chi , diệc hữu phúc đức nhi nan hiển đạt . Lục vị tối cao , thế như trị chi , hằng thành cao cương nhi nặc ảnh vu lâm tuyền . Tam vi công khanh , nội quái chi thái quá dã , động dữ thời phùng , cố đa hung . Tứ nãi hầu bá , ngoại quái chi bất cập dã . Yêm ức kê trì , cố đa cụ . Duy nhị hào , ngũ hào , vi trung chính chi vị . Đắc vị giả , tại thượng nhi trì nhân . Thất vị giả , tại hạ nhi trì vu nhân dã . Nhất thế tứ thế , đồng cư hạ thể , nhiên sơ thể vưu cư tối hạ dã .( Xuất " quản công chiếu tâm thần giám kinh ") 

Thế tại dương cung , mưu vi hiển đạt . Thân cư âm tượng , hành sự ti ô . Cố dương chủ tuệ minh , âm chủ chuyết ám .

Đắc dương cương , khả dĩ đương cửu ngũ chi tôn . Nhược âm nhu nhi thiết tôn vị , diệc dương chất nhi hổ bì nhĩ .

Chí âm nhu nhi đương tam lục chi hung hào , tiên bất khuynh phúc bại vong giả . Thị dĩ ngũ hành tại thế , các bất đồng khoa . 

Âm kim hình thương ngoan lệ , dương kim chính trực kiên cương .

Âm mộc tham tàn khắc bác , dương mộc hoa tảo văn từ .

Âm thủy quyệt trá xương cuồng , dương thủy tài năng thông mẫn .

Âm hỏa chấp trệ cố lậu , dương hỏa cường mẫn văn minh .

Âm thổ ngu lỗ chuyết độn , dương thổ trung tín chất thành .

Thử cương nhu chi sở phân dã . 

:
Du nam tử viết : quái trung lục thân , hữu hữu giả , hữu vô giả , hữu chân giả , hữu giả giả , hữu chân trung chi giả , hữu giả trung chi giả giả .
 ,
Như thuần " càn " quái , lục thân giai hữu dã , giai chân dã . Như càn cung " phong địa quan " quái , lục thân giai giả dã . Hữu quan quỷ , phụ mẫu , thê tài , vô huynh đệ , tử tôn dã . 

Hựu như " sơn địa bác " quái , ngoại cấn bính tuất thổ vi phụ mẫu , bính tý thủy vi tử tôn , bính dần mộc vi thê tài , càn cung hữu tuất tý dần tam hào , nãi chân trung chi giả . Nội khôn ất mùi thổ vi phụ mẫu , ất tị hỏa vi quan quỷ , ất mão mộc vi thê tài , càn cung vô mùi tị mão tam hào , nãi giả trung chi giả .

Cư thử nhi thôi , tắc nhất bổn cửu tộc , biệt vu nội ngoại hĩ . Vi thân vi ? , biệt vu chân giả hĩ . Phụ mẫu chi thân vãn , huynh đệ chi chân nghĩa , phu phụ chi thiên chánh , tử tôn chi đích thứ , biệt vu chân trung chi giả , giả trung chi giả hĩ . Nhiên tắc trạch cư chi hoặc hữu hoặc vô , thuộc nhân thuộc kỷ , khởi ngoại thị nhi thôi dã tai .

Hựu như " sơn địa bác " quái , ngoại cấn bính tuất thổ vi phụ mẫu , bính tý thủy vi tử tôn , bính dần mộc vi thê tài , càn cung hữu tuất tý dần tam hào , nãi chân trung chi giả . Nội khôn ất mùi thổ vi phụ mẫu , ất tị hỏa vi quan quỷ , ất mão mộc vi thê tài , càn cung vô mùi tị mão tam hào , nãi giả trung chi giả .

Cư thử nhi thôi , tắc nhất bổn cửu tộc , biệt vu nội ngoại hĩ . Vi thân vi ? , biệt vu chân giả hĩ . Phụ mẫu chi thân vãn , huynh đệ chi chân nghĩa , phu phụ chi thiên chánh , tử tôn chi đích thứ , biệt vu chân trung chi giả , giả trung chi giả hĩ . Nhiên tắc trạch cư chi hoặc hữu hoặc vô , thuộc nhân thuộc kỷ , khởi ngoại thị nhi thôi dã tai . 

Dương cung tổ dã , âm cung tổ tỉ dã .

Dương phụ , phụ dã . Âm phụ , mẫu dã .

Dương huynh , huynh dã . Âm huynh , đệ dữ thư muội dã .

Dương tử , nam dã . Âm tử , nữ dữ tức dã .
 
Dương tài , thê dã . Âm tài thiếp dã . 

Dương cung , ngoại tổ dã . Âm cung , ngoại tổ mẫu dã .

Dương phụ , nhạc phụ , mẫu cữu , cô phu dã .

Âm phụ , nhạc mẫu , cữu mẫu , cô nương , mẫu di dã .

Dương huynh , biểu huynh đệ dã . Âm huynh , biểu thư muội dã .

Dương tử , nữ tế , biểu chất , ngoại sanh dã . Âm tử , biểu chất nữ sanh nữ liễu dã .

Dương tài , biểu tẩu dã . Âm tài , biểu đệ phụ , hoặc biểu huynh đệ chi thiếp dã .

Phi vị dĩ thế vi chủ nhi thôi chi .

Sanh thế vi phụ , phụ khắc vi mẫu .

Sanh phụ vi tổ , tổ khắc vi tổ tỉ .

Phụ bí vi bá thúc , bá khắc vi mỗ , thúc khắc vi thẩm .

Thế bí vi huynh đệ , huynh khắc vi tẩu , đệ khắc vi đệ phụ .

Thế khắc vi thê , thê khắc vi thiếp , thê sanh vi nữ , khắc nữ vi tế , tế sanh vi sanh , nữ sanh vi sanh nữ .
;
Thế sanh vi tử , trưởng tử chi tiền hào vi thứ tử , thứ tử chi tiền hào vi tam tử ;

Tử khắc vi tức , tử sanh vi tôn , tức sanh vi tôn nữ , tôn khắc vi tôn tức , tôn sanh vi huyền tôn . 
()。
Dĩ thử thôi chi , võng bất chu tất . Nhập sanh hương giả cát , nhập kị hương giả hung ( như phụ nhập tài phương , huynh nhập quỷ hào dã ) . Hưu không giả tất viễn ly , quỷ sát giả tất đái tật .

Đại vấn tiểu tòng thế tiền nhất vị sổ thượng khứ , tiểu vấn đại tòng thế hạ nhất vị sổ hạ khứ . Câu dĩ nhất thủy , nhị hỏa , tam mộc , tứ kim , ngũ thổ chi số , số đáo chi hào tức thủ vi dụng dã .
:
Lưu thanh điền viết : số định chi lục thân , hiển nhi hữu chuẩn , thử pháp thục ngoạn , họa phúc tự chân thị dã .


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.