Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN 2 (TIẾP THEO 3)

DỊCH ẨN QUYỂN 2 (TIẾP THEO 3)
Thân mệnh chiêm 
Đoán thê tài (tiếp theo) 
退
Thê như hiệp ứng hào bàng hào , tất dữ ngoại nhân tư thông . Hội tiến thần động lai sanh hiệp , tắc dâm kế vô độ . Hội thối thần động lai hiệp chế , chỉ nhãn khứ my lai , dục dâm vô thật dã , hiệp phùng không diệc nhiên . Hiệp nhược phùng xung , bị nhân chàng kiến , tuy dâm bất lạm dã . Thê như ám động , hiệp ứng hào bàng hào , phòng hữu tư bôn chi sự dã .
。()
Huynh đệ hiệp tài giả , huynh tư đệ phụ dã . Phụ mẫu hiệp tài giả , ông phụ tương thông dã . Tử tôn hiệp tài giả , nghĩa nam cộng chẩm dã . Phúc động hóa quỷ hiệp tài , tài động hóa quỷ hiệp phúc diệc nhiên .( Đái hàm trì , hồng diễm sát giả phương khả đoạn chi ) 

Ứng hào dữ thê hào , như lâm huynh đệ , động hóa tài lai hiệp thế giả , tất di muội đồng khang dã .

" Hoàng kim sách " viết : hiệp đa nhi hình sát lâm thân , nữ tất vi xướng .
。()。
" Nhai tuyền trích cẩm " viết : quý đa tắc vũ quần ca phiến , hiệp đa tắc ám ước thâu kỳ thị dã .( Án trung cấu sửu uế chi hành , bổn bất dục tái , chỉ nhân ám thất khuy tâm giả , tự vị thần nhân mạc giác , thù bất tri bốc thệ năng chúc kỳ gian dã , cố đặc chí thử dĩ thùy giới vân ) . 
便
Nhược vấn nhân hữu kỷ thê , kỷ thiếp , đãn khán chánh quái , phục quái , biến quái , hỗ quái trung , hữu nội quái thê tài , chấp bổn cung giả , dữ ứng hào trì thế , phục tài hóa tài giả , bất vấn vượng suy đức hiệp hữu vô , tức đoán kỷ thê kỷ thiếp dã . Tý dần thìn ngọ thân tuất dương hào giả , vi thê . Sửu hợi dậu mùi tị mão âm hào giả , vi thiếp dã . Nhất tài nhất vị , nhị tài nhị vị , tam tài tam vị dã . Hựu như nội quái bổn cung nhất tài , ứng hào hựu nhất tài , nhị tài tịnh vượng giả , tất lưỡng thê doanh hoạt dã . Nhất không nhất vượng giả , hội tục nhất huyền . Nhị không nhất vượng giả , hội tục nhị huyền . Tam không nhất vượng giả , hội tục tam huyền dã . Như lưỡng tài câu vượng , nhi nhất tài đái hàm trì sát giả , tất nhất thiên nhất chánh dã . Khán hà hào dữ nhật nguyệt thế hào sanh hiệp , tiện tri hà nhân đắc sủng thao quyền dã . 
。《。《(),()。
Nhược vấn thê vi khuê nữ , vi tái tiếu , đãn khán quái trung nhất tài bất kiến quỷ giả khuê nữ dã . Hoặc tài quỷ tương hợp , hoặc tài hạ phục quỷ giả , dĩ kiến nhất phu . Nhất tài nhi nhị quỷ tương hợp , hoặc tài hạ phục quỷ , hựu hóa quỷ giả , dĩ kiến nhị phu . Hựu quái hữu nhị quỷ , nhất không nhất vượng giả , tất tái tiếu dã . Nhị quỷ vượng , nhi nhật nguyệt động hào hình xung khắc hại tài hào giả , chủ sanh ly cải giá dã . " Hoàng kim sách " viết : thê khắc thế thân trùng hợp ứng , thê tất trùng hôn . Thế ứng thê hào tam hiệp , đương chiêu thiên chánh chi phu . Quan chúng nhi chư hung bất phạm , phụ đương tái tiếu . " Minh duệ sao bổn " viết : nam thủ thân sanh vi sàng trướng ( thân sở chi hào ) , nữ thủ thân khắc vi hương khuê ( quái thân sở khắc chi hào ) . Hương khuê mộ tuyệt vị hài phối , sàng trướng không vong vị thú thê , thử pháp thần nghiệm , mạc truyện phỉ nhân .

便
Nhược vấn thê thiếp đức sắc hà như , thê lâm kim sắc bạch tịnh , thân sấu tiểu , tính cương liệt dã ; lâm mộc sắc thanh , thân trường , yêu nhiêu đa thái , tính khoan mạn dã ; lâm hỏa xích nhan , thân ải , tính táo cấp dã ; lâm thổ sắc hoàng , thân phì ải , tính ôn hòa , vi sự trì mạn dã ; lâm thủy sắc tử hắc , thân hoạt động tiện tiệp , tính hòa khoan , suy cấp , động đa cơ biến , xung vô chủ tâm , hiệp vô tri giác dã . Thê trì phụ thọ cao , linh lị , vi chưởng gia , năng thư toán , vi sự phân minh dã . Thê trì huynh tính tổn vật , hao tài , bất chiêu nô tì , vượng tướng , phá gia hiếu đổ , trục lý bất hòa dã . Thê trì tử tính thiện , đa thức kiến , vượng tương , năng chưởng gia , sanh quý tử , đái tước , thường tụng kinh dã . Thê trì tài mạo mỹ , tính an hòa , năng chưởng gia khai phô , vượng tướng ích phu , hữu tài bạch dã . Thê trì quan mạo sửu , tính ngoan độc , vượng tương , hảo sát , đái quý , hữu phong ấm dã . Tài phục phụ hạ , vi nhân tôn trọng bất cẩu dã . Tài phục tử hạ , tính thiện bất tổn vật , hỉ đả ban dã . Tài phục huynh hạ , mạo sửu , tham dâm hiếu đổ dã . Tài phục quan hạ , tính khốc liệt , hữu bệnh , phu thê đại cát dã . Dương quái dương hào , công xảo vô song dã . Âm quái âm hào , sửu chuyết đệ nhất dã . Dương hóa nhập âm , ấu xảo nhi trưởng chuyết dã . Âm hóa nhập dương , tiểu lậu nhi đại giảo dã , tường kiến tính tình dung mạo thiên . 
祿祿。《祿
Nhược vấn thê chi phú quý bần tiện , vị thú , tắc tùng phụ đoạn , xuất giá tắc tòng phu đoạn , vị thú chi thời , đãn khán ngoại quái bổn cung phụ mẫu hào . Như ngoại quái phụ mẫu bất hiện , tắc khán phục hào , nhược bất hiện , hựu bất phục , tắc dĩ sanh thê chi hào vi thê mẫu , khắc thê mẫu chi hào vi nhạc phụ , tịnh đồng bổn sanh phụ mẫu phân âm dương chân giả đoạn chi . Thê phụ , thê mẫu hào , đái lộc mã quý nhân , hoạn gia nữ dã . Đái tài lộc đức phúc sanh khí , phú gia nữ dã . Đái hàm trì mộc dục huyền vũ hưu tù tử khí giả , bần tiện gia nữ dã . Đái hổ quý , vũ chức chi nữ . Đái hổ nhận kiếp sát , quân tượng chi nữ . Đái câu thổ vượng tướng , điền gia nữ . Đái tước hỏa vượng tài , nha nhân nữ . Đái huyền vũ hồng diễm , dâm gia nữ . Đái hình hại vong kiếp vô khí , tiện nhân nữ . Gia kim hổ hình nhận , nãi bất vụ nông nghiệp , nhi trục mạt giả chi nữ . Xà phùng sanh vượng , nãi cửu lưu nhân chi nữ . Xà phùng xung tịnh mộ hiệp , nãi nghệ thuật nhân chi nữ , dĩ ngũ hành định kỳ vi hà nghệ thuật dã . Suy bại tắc bần , không tuyệt tắc tuyệt , sanh hiệp thế , tắc đắc kỳ ấm , hình hại xung khắc thế , tắc bị kỳ xâm lăng dã . " Quy tàng dịch " viết : thê lâm khắc vị hiệu trọng tài , hoàn thị kim hào nhập chấn lai , quý sát hội đồng đương vượng tương , nhân thê thụ lộc bỉ tam đài . Như chấn cung tài hào , đái bạch hổ , bạch hổ thuộc kim , hựu khắc chấn mộc , cố vị trọng tài . Hựu như khôn cấn cung tài hào , đái thanh , thanh long thuộc mộc , hựu khắc khôn cấn thổ , diệc vi trọng tài . Càn đoài cung tài hào , đái tước , ly cung tài hào đái vũ , khảm cung tài hào , đái câu xà , giai thị . Nhược tứ trực quý mã đức hiệp , tụ vu nhất hào , canh vượng tương cư nhị ngũ hào thượng , hựu đắc thái tuế tương phù , nhi vô hình phá giả , tất vi phụ mã nghi tân dã . Nhược xuất giá chi hậu , phụ nhân chi quý tiện bần phú tòng phu , câu dữ thế hào đồng đoạn . 
宿(),
Nhược vấn thê gia viễn cận thú thê trì tảo thê niên trưởng ấu đãn thê tài trì thế dữ xuất hiện , tất trụ cận nhi thú tảo dã . Phục tàng bất hiện giả , trụ viễn nhi thú trì dã . Tài dữ thế hào đồng cư nhất quái , cận thân chi nữ dã . Tài dữ thế hào bị nguyệt nhật động hào biến hào cách đoạn giả , tất ngoại quận nhân chi nữ dã . Như can quái tuất thế , dần tài , hoặc thân hào ngọ hào thần hào động , hoặc nguyệt nhật tịnh động thân ngọ thần hào , câu vi cách đoạn dã . Dĩ bát quái định kỳ hà phương , dĩ nhị thập bát túc định kỳ hà quận . Như quái không hào không , tắc dĩ tài hào trường sinh phương định chi dã . Phàm tài tại nhị hào ( nhị vi trạch hào ) , vị chi tọa trạch , tất dưỡng tức phụ , phủ diệc thiếp lân nữ tử dã . Hựu tài hiệp thế thân mệnh hào giả , thú thê tất tảo dã . Chí vu thê dương thế âm giả , thê niên trưởng dã . Thế dương thê âm giả , thê niên ấu dã . Thê cư thìn tuất sửu mùi , trưởng nữ dã . Cư tý ngọ mão dậu , trung nữ dã , cư dần thân tị hợi , thiếu nữ dã . 


Dĩ nội quái xuất hiện tử tôn hào vi chủ , như nội quái bất hiện , tắc khán phục thần , nhược nội quái bất hiện , hựu vô phục , phương khán phi cung .

Dĩ thế sanh chi hào vi trưởng tử , trưởng tử tiền nhất hào vi thứ tử , thứ tử tiền nhất hào vi tam tử , y nhất thủy , nhị hỏa , tam mộc , tứ kim , ngũ thổ chi số thôi chi .

祿
Tử sanh chi hào vi tôn , dương hào đa nam , âm hào đa nữ . Sanh vượng gia hỉ giả , tài mạo quá nhân . Gia lộc mã quý nhân đức hiệp , vượng tướng đắc vị giả , chủ hữu quý tử . Hưu tù gia hình nhận hoang vu sát giả , ngoan xuẩn bất tuân phụ mệnh , bất vụ sanh lý , chung tất phá gia yêu chiết . Phi cung tử nhập phụ hương , ngộ nguyệt nhật hình xung khắc hại giả , tất tử dã . Quái trung phụ trì thế động , dữ phụ mẫu độc phát , hoặc hữu phụ vô tử , hoặc tử hào không mộ tử tuyệt , hoặc thiên cẩu bạch hổ tương hình khắc tịnh giả , chủ vô tử , phủ diệc di đào tiếp lý chi mạch dã . 
(),(),
Như tử lâm thiên cẩu bạch hổ , đắc nhật nguyệt sanh hiệp , chủ chiêu trì nhi bất cô dã . Nhược tuyệt xứ vô cứu , canh đái cô quả sát , cổ bồn sát ( bạch hổ ) , mai nhân sát ( phụ mẫu động ) , đoạn chủ vô tử tống chung dã .

Như huynh đệ đái vong kiếp động lai hình tịnh , vị chi hữu tử bất tống chung . 
祿祿便
Như đắc quý nhân lộc mã đồng hương , vượng tắc hung sát bất cảm xâm , chủ hữu quý tử dã . Tử hào phùng quý nhân lộc mã vượng động , hóa xuất văn thư giả , văn chức . Hóa xuất tài phúc giả di đồ . Hóa xuất thiên y , thái âm , tịnh thái tuế tương phù giả , chủ đương lộ hiển quý . Phân trưởng ấu ai thứ thôi chi . Tiện tri hà tử phát đạt .


祿
Hựu viết : dần vi học đường cung phùng bính , chí đại tài cao lộc vạn chung . Nhược cấn cung bính dần hào , đắc tứ trực quý mã tụ vu nhất hào , tất tiến phát tật sậu , bình địa đăng vân dã .

Như tử tôn hào hưu tù , hựu đái địa khiêu , thiên ách , vân long , suy manh , hỏa sóc , ngũ sát động giả , tất đái tật . Tử tôn vượng tướng sinh hiệp thế giả , hiếu thuận , suy tù xung khắc thế giả , ngỗ nghịch dã . Đái quý mã đức hiệp cát thần , sanh hiệp thế giả , bất duy nhân hiếu , nhi thả thụ tử phong . Đái hổ , nhận , vong , kiếp hung thần lai hình xung khắc hại thế giả , bất duy ngỗ nghịch , ức thả vong thân cập thân , phá gia đãng sản dã .

Nhược vấn tử chi đích thứ dĩ nội quái bổn cung xuất hiện phục tàng tử tôn vi đích , dĩ niên nguyệt nhật thời tha cung kiến giả , vi thứ dã . Như nội quái tử tôn bất hiện bất phục , hựu vô huynh đệ hào giả , tất thứ xuất dã . Hựu lục hào động hóa tử tôn , chủ hữu gian sanh tử . Phúc lâm ứng thượng tại tha cung nhị hào giả , chủ hữu minh linh tử . Tử hóa tử hiệp thế , chủ hữu kế tử nghĩa nam dã .

" Quản công khẩu quyết " viết : phúc lâm thổ tĩnh , chỉ chủ đơn truyền , động tắc minh linh chi tử , không tắc bão dưỡng chi tử dã . Cực nghiệm . Phàm tử tôn bần phú , quý tiện , họa phúc , câu dữ thế hào đồng đoán . (CÒN TIẾP).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.