Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 2)

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 2)
Thân mệnh chiêm 
Đoán huynh đệ (tiếp theo) 
,(),
Nhược vấn huynh đệ thục tồn thục vong , tu phân chân giả luận chi . Dương cung dương hào vi chân huynh , âm cung âm hào vi chân đệ . Dương cung âm hào vi nữ huynh , âm cung dương hào vi nữ đệ . Chân dương hào khởi huynh , hậu nhất vị vi thứ huynh , hậu nhị thứ vi tam huynh . Chân âm hào khởi đệ , tiền nhất vị vi thứ đệ , tiền nhị vị vi tam đệ . Dương không huynh thất , âm không đệ vong dã . Bàng hào đái nguyệt sát vong thần động kiếp sát , động lai hình tịnh chân dương hào giả huynh thất . Hình tịnh chân âm hào giả , đệ vong dã . Nhược chân dương chân âm hào , đái nguyệt sát nặc hình ,( thìn ngọ dậu hợi ) , vong kiếp , động giả diệc chủ huynh đệ tử dã . Như động hào lai xung tịnh , tắc phản đoán , âm động thương dương , dương động thương âm . Tịnh âm thương huynh , tịnh dương thương đệ dã . Phàm huynh đệ phú quý , bần tiện , đái tật , họa phúc , câu dữ thế hào đồng đoán , tường kiến vu hậu . 
》、
Thuần " cấn " , thuần " khôn " quái , hữu lưỡng hào huynh đệ , giai hệ bổn cung , nãi chân huynh chân đệ dã ;
》、《》,
" Đại tráng " , " kiển " , diệc hữu lưỡng hào huynh đệ , giai phi bổn cung , nãi giả huynh giả đệ dã ;
》,《》,。(《,《);
" Thái " , " tiệm " , các hữu lưỡng hào huynh đệ , nãi chân huynh giả đệ dã .( " Thái " quái sửu chân thìn giả , " tiệm " quái thìn chân mùi giả ) ;
》、《。();
" Lữ " , " hàm " các hữu lưỡng hào huynh đệ , nãi giả huynh chân đệ dã .( Lữ quái ngọ giả tị chân , hàm quái thân giả dậu chân ) ;

" Giải " quái , mậu dần huynh đệ , chấn cung nguyên hữu dần hào , nãi chân trung chi giả ;

" Dự " quái ất mão huynh đệ , chấn cung vô thử mão hào , nãi giả trung chi giả dã ;

Hựu như " cấu " quái , thân dậu vi huynh đệ , ứng hào cách đoán thân dậu , thị lưỡng tính huynh đệ , huynh chân nhi đệ giả dã ;
。(仿)
" Khiêm " quái , thân dậu vi huynh đệ , thế hào cách đoán thân dậu , diệc thị lưỡng tính huynh đệ , thân thị đoài cung sở vô , huynh nãi giả trung chi giả , dậu vi đoài cung sở hữu , đệ tắc chân trung chi giả dã .( Chư quái phảng thử ) 

Hựu nhật thìn tịnh huynh đệ vượng động hiệp thế giả , tất hữu kế nghĩa huynh đệ dã .
( ),(),()。
Lục đức minh " chỉ chưởng quyết " viết : huynh bất phục tài , cách mẫu sở sanh ; huynh động hóa tài , di đào tiếp lý ; huynh hạ phục phụ , các phụ cộng nương ; huynh cư dưỡng vị , định thị minh linh dã . Nhược vấn huynh đệ thục trưởng thục ấu , thế lâm huynh đệ tại dương hào giả , kỷ cư trưởng . Tại âm hào giả , kỷ ti ấu dã . Hựu thìn tuất sửu mùi vi trưởng ( tứ mộ ) , tý ngọ mão dậu vi thứ ( tứ chánh ) , dần thân tị hợi vi quý ( tứ sanh ) . Hựu bổn cung nội quái , tý dần thìn ngọ thân tuất vi huynh , sửu hợi dậu mùi tị mão vi đệ , hựu dương hào vi huynh đệ , âm hào vi thư muội trục lý . Bổn cung ngoại quái , vi cô biểu huynh đệ , tha cung nội ngoại quái , vi viễn cận bằng sài dã . 

Da luật thị viết : nhược chiêm huynh đệ úy tam hình , 
vượng tướng phùng hình nhất nhị nhân , 
canh phục hưu tù đồng ? thiểu , 
vượng gia vong kiếp tiệm điêu linh .
(),姿(),,
Bì đài phong viết : phụ hào sanh hiệp huynh đệ , phụ đương thiên ái . Mẫu hào xung khắc huynh đệ , dữ mẫu bất hiệp . Thê tử quan quỷ ( công cô ) , sanh hiệp xung khắc diệc nhiên . Vượng tướng tắc thậm , hưu tù tắc giảm dã . Hựu huynh khắc chi hào vi tẩu , đệ khắc chi hào vi đệ phụ . Lâm vượng cung vượng hào giả , tất đa liêm tư nhi mỹ tư dung . Gia hỉ đức quý giả , tất tài đức bị nhi tương phu tử . Nhược tại môn hộ hào động ( tam hào môn , tứ hào hộ ) , tất bả trì môn hộ , nữ tác gia công . Nhược hào trị suy không , phi vô phụ , tắc bần cùng dã . 

Dĩ bổn cung nội quái xuất hiện thê tài vi chủ , bất hiện , tắc khán nội quái phục thần , như bất hiện , hựu vô phục , tắc thủ phi cung luận chi . Dĩ thế khắc chi hào vi thê , thê khắc chi hào vi thiếp . Hựu tự chiêm dĩ ứng hào vi chính thê , tức dĩ ứng khắc chi hào vi thiếp , diệc khả dã .
 
Như lâm dương cung dương hào , vượng tướng đái cát thần giả , tất mạo đô lệ nhi hành trinh khiết , thiện chủ trung quỹ dã . Lâm âm cung âm hào , suy mộ đái hình nhận vong kiếp giả , tất sửu lậu vô năng nhi yêu chiết dã . 

Nhược huynh trì thế động , cập huynh hào độc phát , hoặc quái hữu huynh vô tài , hoặc tài hào vô cố tự không giả , câu chủ khắc thê dã , phủ tắc phân ly .
(),
Hoặc tài hào vượng tướng tự hình ( tài trì thìn ngọ dậu hợi ) , chủ phu thê bất mục , chung kiến sanh ly , dĩ vượng giả bất tử ly dã . Hoặc huynh hào bàng động , cập trì thế bất động , nhi tài hào bất không giả , diệc chủ bất mục dã . 

Hoặc tài động xung khắc thế , dữ thế ứng tương hình hại giả , câu chủ phu phụ vô tình dã . Thế động , phu lăng thê , ứng động , thê khi phu , thế ứng câu động , tất thường tranh đẩu , hóa hào tương hình hại giả , diệc nhiên dã .

Như tài lâm tử mộ tuyệt thai , gia hình nhận , kiêm huynh động khắc giả , chủ hình khắc tam thê . Nhược đắc nguyệt nhật sanh hiệp , hoặc khả đái tật diên niên dã . 

Phi hào tài nhập huynh hương , hoặc ứng trì huynh động , ngộ nguyệt nhật hình hại khắc phá giả , tử dã . Nhược đắc vượng tướng vô thương , diệc chủ thê bất hiền , hảo sinh thị phi , dữ trục lý bất hòa , hoặc bất dữ phu chủ nhất tâm , đa thâu tài vật , tư tàng nặc kỷ , lậu khứ tha gia dã .

Thê hào sanh hiệp phụ mẫu giả , kính sự công cô dã . Sanh hiệp huynh đệ giả , trục lý hòa hảo dã . Sanh hợp tử tôn giả , thiện phủ ti ấu dã . Xung khắc phụ mẫu , huynh đệ , tử tôn giả , phản thị . 

Nhược thê cư ngũ hào tôn vị , sanh hiệp thế hào giả , tất chưởng quản gia sự . Nữ tác gia công , như xung khắc thế hào cập đái tuế nguyệt nhật phá , dữ nhị hao bạo bại phá toái sát giả , tất lăng phu phá gia dã .

Thê hào đái huyền vũ , hàm trì , hồng diễm sát , gia dịch mã động giả , tất tứ ý tham dâm dã .

(CÒN TIẾP)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.