Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 4)

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 4)


Phụ chiêm nữ tế

()。()。()。
Dĩ bổn cung xuất hiện quan quỷ hào vi chủ , bất luận nội ngoại quái ( dĩ tế vi bán tử hữu gia nhân chi nghĩa ) . Bất hiện , tắc khán bổn cung phục thần . Như bất hiện , hựu vô phục , tắc thủ khắc nữ chi hào vi tế . Đãn dĩ bổn cung quan quỷ vi chánh tế , niên nguyệt nhật thời tha cung xuất giả , vi bàng tế dã . Như chính cung hữu lưỡng quỷ , tắc dĩ dương hào đắc vị giả vi chánh tế , âm hào thất vị giả vi bàng tế dã . Nhược chánh quỷ tại tị ngọ , tắc hỏa mệnh giả cát , nữ mệnh thuộc thổ giả cát ( hỏa năng sanh thổ ) . Quỷ phục phụ hạ , vi nhân linh lị tôn trọng dã . Quỷ phục tử hạ , tính thiện , bất tổn vật , hảo dung nạp dã . Quỷ phục huynh hạ , tham dâm hiếu đổ , bất thành thật dã . Quỷ phục tài hạ , năng chưởng tài bạch , vi sự phân minh , phu thê hảo hợp dã ( nhược tài quỷ đái thìn ngọ dậu hợi nặc hình giả chủ tiên gian hậu thú ) .


Quỷ hóa quỷ , nam gia vị định dã , hoặc đình thê tái thú dã .
()。
Huynh hóa quỷ , đẩu ngoan tham dâm dã ( quỷ đái hình nhận diệc nhiên ) .

Tài hóa quỷ , khắc thê tổn tài dã .

Tử hóa quỷ , đái hỉ đức hiệp , phu phụ hòa hài dã , đái hoa cái hình nhận , tăng đạo hoàn tục dã .

Quỷ hóa tử , dữ thê tương ích dã .

Quỷ hóa huynh , thương thê phiêu đổ dã .

Quỷ hóa tài , năng thiết thi dã . 

Phi hào nhập phụ , thọ cao , thông văn mặc , vượng tướng , tắc trạch vũ hoa thịnh dã . Nhập huynh vượng tướng , hiếu đổ bác tranh tụng . Suy tắc sảo khinh , háo tài bạch , thiểu nô tì dã . Nhập phúc , hảo thiện , năng thành vật , trị tước , hảo tụng kinh . Trị , lâm tam hào , trì tam quan , lâm ngũ hào , trì Quan âm dã . Nhập tài tính ôn hòa , năng chủ gia ti xuất nạp . Hữu tài bạch , vượng tướng , tắc đa tài thức dã . Nhập mã khốc độc hảo sát , tự thân đái tật . Vượng tướng gia quý mã , tắc vi quan , suy nãi hạ lưu chi bối dã . Kỳ dư bần , phú , quý , tiện , đái tật , họa phúc câu dữ thế hào đồng đoán 
,(),
Hựu phàm chiêm nữ tế giả , ngộ nam nữ lâm thế hào , dữ ứng quỷ cư nhị hào ,( nhị vi trạch hào ) , hoặc ứng quỷ hiệp nội tài giả , câu chủ nhập dưỡng dã . 

Phụ chiêm trượng phu

()。
Tự chiêm dĩ ứng hào vi phu , đại chiêm dĩ quỷ hào vi phu . Bổn cung xuất hiện giả , vi chánh phu ( bất phân nội ngoại ) . Niên nguyệt nhật thời tha cung kiến giả , vi thiên phu dã .
()。
Như quái hữu lưỡng quỷ xuất hiện , dĩ dương hào đắc vị vi chánh phu , âm hào thất vị vi thiên phu ( thành hôn viết chánh , không ngôn nhi bất thành giả viết thiên ) . 
()。
Như chánh quỷ tại dần mão hào vượng tướng , tắc mộc mệnh giả cát , nữ mệnh thuộc ngọ dậu tuất hợi giả cát ( ngọ sanh tại dần , mão dữ tuất hiệp , dần dữ hợi hiệp ) .

Như quỷ lâm không mộ tuyệt thai , gia hổ xà hình nhận vong kiếp , vượng động giả tử dã . Tử tôn vượng động , đái hổ xà hình nhận vong kiếp , lai khắc quỷ giả , quỷ vượng tắc hữu tai bệnh , suy tắc tử dã . Nhược phu bệnh giả , nghi quỷ suy bất nghi quỷ vượng dã .

Hựu quỷ hạ phục quỷ dữ quỷ hạ phục huynh giả , tất lưỡng tính thiếp phu doanh hoạt dã . Phàm trượng phu bần phú , quý tiện , đái tật , họa phúc câu dữ thế hào đồng đoán . 

Lục thân phân thuộc lệ


Lục thân chi thuộc , các hữu thủ nghĩa . Nhân bỉ nhi hữu ngã giả , phụ mẫu dã . Cố phụ mẫu chi thuộc , đa dữ kỳ hào chi can chi đồng loại . Như phụ đắc giáp dần hào , mẫu đắc ất mão hào , nhược bất phạm hình phá không khắc , tắc phụ tất thuộc hổ , mẫu tất thuộc thỏ . Nhược phạm tứ trực hình phá không khắc , nhiên hậu dĩ tam hiệp lục hiệp thôi kỳ sở thuộc . Như phụ mẫu hào đắc giáp dần , tắc giáp dữ kỷ hiệp , kỷ niên sanh . Tam hiệp tại ngọ tuất đương thuộc khuyển mã . Lục hiệp tại hợi , đương thuộc trư thị dã . 
(),
Nhân ngã nhi hữu bỉ giả , tử tôn dã , cố tử tôn chi thuộc , dĩ nạp âm thủ chi . Như tử tôn lâm giáp tý , ất sửu hào , kỳ nạp âm thuộc kim , tất thân dậu niên sanh , nãi thuộc hầu dữ kê dã . Hựu tu khán đại hạn tiểu hạn , lưu niên thái tuế . Chính trực tử tôn vị , hoặc tại sanh hợp tử tôn chi vị , canh đắc thái tuế quý mã đức hỉ tụ vu tử tôn hào thượng , hựu bất phạm hình phá không khắc , tắc đắc tử tôn chi chánh thuộc , phương khả quyết kỳ sanh thử kim mệnh chi tử . Nhược tử hào tự hình ( thìn ngọ dậu hợi ) , hựu bị tứ trực hình hại khắc phá giả , vãng vãng vu hiệp xứ . Như tử tôn hào nạp âm đắc thủy , tắc lục hiệp tại sửu , dần , thuộc ngưu , thuộc hổ . Dần hiệp hợi , tý sửu hiệp dã , tam hiệp tại thân , thìn , mão , mùi , thuộc hầu , thuộc thỏ dương . Thân tý thìn tam hiệp , hợi mão mùi tam hiệp dã . Hựu phàm tứ trực can chi , dữ tử tôn hào tương sinh hiệp giả , tất thiên tính hòa thuận , thông minh khởi gia chi tử . Nhược tứ trực can chi , hình hại khắc phá tử tôn hào , dữ tử tôn hào hình hại khắc phá tứ trực giả , câu chủ thiên tính ngỗ nghịch , tự sanh thử tử chi hậu , gia đạo thức vi , phụ tử thất ân , nan tương bảo thủ . Hựu phàm tử tôn trị âm hào , vưu kị tự hình , hợi dậu thị dã . Bất vấn suy vượng , giai vu tử tôn bất lợi .
祿
Thê thiếp nhân ngã nhi hữu giả , vi tính thể tương dị chi luân , cát hung chi cực , các quy chánh thuộc . Như " lôi hỏa phong " quái , bổn cung nội quái mậu ngọ thê tài vi nặc hình , phục tam hào kỷ hợi huynh đệ hạ , nhược đái hung sát lai khắc canh thân thế hào , kỳ thê tất thuộc mã . Hựu như " địa sơn khiêm " quái , quý hợi hào trì thế , bổn cung nội quái đinh mão tài , phục nhị hào bính ngọ cung hạ lai sanh hiệp thế , nhược đái quý mã đức lộc , kỳ thê tất thuộc thỏ . Hựu như " lôi phong hằng " quái , thế trì tân dậu kim , quỷ phục hạ canh thìn chủ tài , câu vi nặc hình , ứng hào canh tuất thê tài vi chính thê , lai hại dậu thế , chủ kỳ nhân biệt hữu sủng thiếp bế tì , dâm túng vô lễ , vi thê sở sân dã . Phàm thê tài chi hào , hữu đức hiệp quý mã hội tụ , chủ tài hóa phong doanh , đức sắc thù mỹ . Nhược trị không vong hình phá vô khí giả , tất bần khổ quai nan , canh đái hung sát lai hình hại thân thế giả , chung hữu âm mưu chi hại , hoặc họa khởi thê thiếp , lũy cập kỳ thân dã 
祿。(》)
Huynh đệ vi đồng loại chi thân , cơ vi huynh đệ , ngẫu vi thư muội , huynh dữ thư sanh tại kỷ thân chi tiền , kỳ thuộc dữ phụ mẫu đồng luận , nhược kỳ hào bất phạm tứ trực hình phá không khắc , đái quý mã đức hiệp giả , tắc huynh thư chi thuộc , dữ hào đồng thể . Nhược phạm hình phá không khắc , tắc thuộc nhất lục hiệp dã . Đệ dữ muội sanh tại kỷ thân chi hậu , kỳ thuộc dữ tử tôn đồng luận , diệc dĩ nạp âm thủ chi , dĩ tiểu hạn đại hạn , dữ lưu niên thái tuế , đáo sanh hiệp huynh đệ chi vị , hoặc lâm huynh đệ chi vị , sanh đệ dữ muội dã . Cơ sanh đệ , ngẫu sanh muội , dĩ huynh đệ trường sinh chi nguyệt , đoán kỳ sanh kỳ , thử duy lưu niên thái tuế can chi , dữ huynh đệ hào tam lục hiệp , tái đắc tuế trung quý mã đức lộc tương tụ , bất phạm hình phá không khắc , cố đắc nạp âm chi chánh thuộc dã . Như huynh đệ hào tự hình , canh phạm tuế nguyệt nhật thời không phá , tất quy nạp âm chi tam lục hiệp dã . Đại đô thân mệnh quái trung , quý mã đức hiệp , tối hỉ tụ vu tử tôn quỷ thiếp quan quỷ , tam hào thượng chủ vinh quý kỷ thân , khánh lưu hậu duệ , nhược phụ mẫu huynh đệ hào quý sát lâm chi , chủ phú quý tại kỳ phụ mẫu huynh đệ , kỷ bất quá thụ kỳ ân ấm , phúc diệc ? hĩ .( Xuất " thần giám kinh "). (CÒN TIẾP) 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.