Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 5)

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 5)五、貴賤貧富
Ngũ , quý tiện bần phú
《歸藏約論》曰:刑勝德者亡,德勝刑者昌。
" Quy tàng ước luận " viết : hình thắng đức giả vong , đức thắng hình giả xương .
故世犯三刑兩破(歲破、月破),壯年必死于兵刑。
Cố thế phạm tam hình lưỡng phá ( tuế phá , nguyệt phá ) , tráng niên tất tử vu binh hình .
身逢四德(天德、月德、干德、支德)三合,沒齒猶臻乎余慶。
Thân phùng tứ đức ( thiên đức , nguyệt đức , can đức , chi đức ) tam hiệp , một xỉ do trăn hồ dư khánh .
世鬼空亡,利祿莫求于朝市。
Thế quỷ không vong , lợi lộc mạc cầu vu triều thị .
德貴相扶,養道好栖于云水。
Đức quý tương phù , dưỡng đạo hảo tê vu vân thủy . 
貴人乃吉福之先,驛馬爲官權之主,貴人聚于一爻,祿位巍巍,四馬會于官位,功名奕奕。
Quý nhân nãi cát phúc chi tiên , dịch mã vi quan quyền chi chủ , quý nhân tụ vu nhất hào , lộc vị nguy nguy , tứ mã hội vu quan vị , công danh dịch dịch .
德星喜貴人相扶,刑殺畏墓神相並。神就其刑者,爲禍最重。
Đức tinh hỉ quý nhân tương phù , hình sát úy mộ thần tương tịnh . Thần tựu kỳ hình giả , vi họa tối trọng .
煞會其德者,降福匪輕。
Sát hội kỳ đức giả , giáng phúc phỉ khinh .
天馬則自下而升高,劫殺則從勞而至逸。
Thiên mã tắc tự hạ nhi thăng cao , kiếp sát tắc tòng lao nhi chí dật .
大殺則權傾中外,亡神則憔悴身心。
Đại sát tắc quyền khuynh Trung ngoại , vong thần tắc tiều tụy thân tâm .
華蓋慈悲,榮敷三代。
Hoa cái từ bi , vinh phu tam đại .
將星威猛,勇冠千軍。
Tướng tinh uy mãnh , dũng quan thiên quân .
福神旺而伴將星,名鎮華夷。
Phúc thần vượng nhi bạn tướng tinh , danh trấn hoa di .
貴刃興而加龍德,職隆將帥。
Quý nhận hưng nhi gia đức , chức long tướng súy .
官星佩印居玉堂,乃食天祿。貴刃加刑跨寶馬,必帥三軍。
Quan tinh bội ấn cư ngọc đường , nãi thực thiên lộc . Quý nhận gia hình khóa bảo mã , tất suất tam quân .
貴坐桃花並玄武,囉綺叢中爲活計。
Quý tọa đào hoa tịnh huyền vũ , la khỉ tùng trung vi hoạt kế . 
孤臨華蓋坐白虎,煙霞深處作僩身。
Cô lâm hoa cái tọa bạch hổ , yên hà thâm xứ tác giản thân .
陰爻値福,怕遇匿刑,貴煞無官,懼逢刑破。
Âm hào trị phúc , phạ ngộ nặc hình , quý sát vô quan , cụ phùng hình phá .
詳細推之,織微可究。
Tường tế thôi chi , chức vi khả cứu . 
斷貴賤
Đoán quý tiện
占己看世,占人看應,占六親九族,看內卦外卦,與飛位之用神,占官宦看鬼,占婢看財,占傭奴僧道看福,占朋友看兄弟,俱一例推之,富貧帶疾,禍福皆同。
Chiêm kỷ khán thế , chiêm nhân khán ứng , chiêm lục thân cửu tộc , khán nội quái ngoại quái , dữ phi vị chi dụng thần , chiêm quan hoạn khán quỷ , chiêm tì khán tài , chiêm dong nô tăng đạo khán phúc , chiêm bằng hữu khán huynh đệ , câu nhất lệ thôi chi , phú bần đái tật , họa phúc giai đồng .
凡四値貴馬聚于用爻,更德合相扶,旺相得位,在官印陽爻者,必位極人臣,富貴殊絕,五福全享也。
Phàm tứ trị quý mã tụ vu dụng hào , canh đức hiệp tương phù , vượng tương đắc vị , tại quan ấn dương hào giả , tất vị cực nhân thần , phú quý thù tuyệt , ngũ phúc toàn hưởng dã 
値祿馬貴人龍德會于一爻,無刑破克害者貴。加白虎刑刃大殺者,爲將帥
Trị lộc mã quý nhân đức hội vu nhất hào , vô hình phá khắc hại giả quý . Gia bạch hổ hình nhận đại sát giả , vi tướng súy .
陽爻金旺,必掌兵刑。陰爻金衰,亦爲司理。
Dương hào kim vượng , tất chưởng binh hình . Âm hào kim suy , diệc vi ti lý .
陽爻木旺,必作冬官。陰爻木衰,亦理賦稅。
Dương hào mộc vượng , tất tác đông quan . Âm hào mộc suy , diệc lý phú thuế .
陽爻水旺,必任監漕。陰爻水休,亦職水利。
Dương hào thủy vượng , tất nhiệm giam tào . Âm hào thủy hưu , diệc chức thủy lợi .
陽爻火旺,督學詞林,在午爻必爲司馬。陰爻火衰,文學爐塲。
Dương hào hỏa vượng , đốc học từ lâm , tại ngọ hào tất vi ti mã . Âm hào hỏa suy , văn học lô trường .
陽爻土旺,司農方伯。陰爻土衰,郡守邑宰。
Dương hào thổ vượng , ti nông phương bá . Âm hào thổ suy , quận thủ ấp tể . 
太歲臨官貴生世,帶福祿在四五爻者,朝仕也。
Thái tuế lâm quan quý sanh thế , đái phúc lộc tại tứ ngũ hào giả , triều sĩ dã .
月將臨官貴生世帶驛馬在二爻者,州郡之守也。
Nguyệt tướng lâm quan quý sanh thế đái dịch mã tại nhị hào giả , châu quận chi thủ dã .
日辰臨官貴生世帶驛馬在二爻者,縣宰之屬也。
Nhật thần lâm quan quý sanh thế đái dịch mã tại nhị hào giả , huyền tể chi thuộc dã . 
太歲生持官印爻,帶祿馬歲貴者,甲也。
Thái tuế sanh trì quan ấn hào , đái lộc mã tuế quý giả , giáp dã .
月將生持官印爻,帶祿馬月日者,科也。
Nguyệt tướng sanh trì quan ấn hào , đái lộc mã nguyệt nhật giả , khoa dã .
日建生持官印爻,帶祿馬日貴者,明經也。
Nhật kiến sanh trì quan ấn hào , đái lộc mã nhật quý giả , minh kinh dã . 
官貴加巳午有气者,正途出身也。
Quan quý gia tị ngọ hữu khí giả , chính đồ xuất thân dã .
官貴加辰戌有气者,异路出身也。
Quan quý gia thìn tuất hữu khí giả , di lộ xuất thân dã . 
世持官貴,祿馬,而四直動變無文書來生合者,吏員出身也。
Thế trì quan quý , lộc mã , nhi tứ trực động biến vô văn thư lai sanh hiệp giả , lại viên xuất thân dã . 
世持金,加官貴,得日辰,動爻,化爻,生財來生合者,乃倉塲庫獄驛典之官也。有官貴祿而無印者,旺則佐貳,衰 則恩生也。貴遇金刃者,旺則把總,衰則總旗之類也。(詳見官祿占內)。
Thế trì kim , gia quan quý , đắc nhật thần , động hào , hóa hào , sanh tài lai sanh hiệp giả , nãi thương trường khố ngục dịch điển chi quan dã . Hữu quan quý lộc nhi vô ấn giả , vượng tắc tá nhị , suy tắc ân sanh dã . Quý ngộ kim nhận giả , vượng tắc bả tổng , suy tắc tổng kỳ chi loại dã .( Tường kiến quan lộc chiêm nội ) .
又祿馬貴人持世而無气者,富貴退田之人也。旺動變衰空,先貴后賤也。休敗化生旺,先寂后榮也。官生祿死者,不顯也。爻旺身衰者,不榮也。祿貴長生者,義壽之官也。貴官衰逢衝克者,公門中人也。帶鬼爲吏,帶父爲書,帶財爲差役,財入勾玄爲應補,帶福爲門子,帶兄弟,爲掌管頭領也。
Hựu lộc mã quý nhân trì thế nhi vô khí giả , phú quý thối điền chi nhân dã . Vượng động biến suy không , tiên quý hậu tiện dã . Hưu bại hóa sanh vượng , tiên tịch hậu vinh dã . Quan sanh lộc tử giả , bất hiển dã . Hào vượng thân suy giả , bất vinh dã . Lộc quý trường sinh giả , nghĩa thọ chi quan dã . Quý quan suy phùng xung khắc giả , công môn trung nhân dã . Đái quỷ vi lại , đái phụ vi thư , đái tài vi sai dịch , tài nhập câu huyền vi ứng bổ , đái phúc vi môn tử , đái huynh đệ , vi chưởng quản đầu lĩnh dã . 
官臨貫索者,衙役也。帶馬前六害者,胥卒也。貴官空旺,非清修道士,必玄門掌教者也。
Quan lâm quán tác giả , nha dịch dã . Đái mã tiền lục hại giả , tư tốt dã . Quý quan không vượng , phi thanh tu đạo sĩ , tất huyền môn chưởng giáo giả dã .
父加龍德雀喜者,文名蓋代也。父旺帶祿伏子者,非幕賓,必舌耕者也。福旺身空,與父休伏子者,窮措大也。父伏財下,株守者也。父伏兄下,貧寒者也。
Phụ gia long đức tước hỉ giả , văn danh cái đại dã . Phụ vượng đái lộc phục tử giả , phi mạc tân , tất thiệt canh giả dã . Phúc vượng thân không , dữ phụ hưu phục tử giả , cùng thố đại dã . Phụ phục tài hạ , chu thủ giả dã . Phụ phục huynh hạ , bần hàn giả dã .
旺靜無傷,安閒一世也。
Vượng tĩnh vô thương , an gian nhất thế dã .
空世逢衝,奔走東西也。
Không thế phùng xung , bôn tẩu đông tây dã .
殺動無刑無制,到老孤貧也。
Sát động vô hình vô chế , đáo lão cô bần dã .
祿絕逢刑逢衝,終身偃蹇也。
Lộc tuyệt phùng hình phùng xung , chung thân yển kiển dã .
匿刑帶孤寡,惸之流也。
Nặc hình đái cô quả , quỳnh chi lưu dã .
兄動帶桃花,酒色之徒也。
Huynh động đái đào hoa , tửu sắc chi đồ dã .
飛宮財下伏兄,薄藝聊生也。財加劫煞,孤寒貧困也。土財月建,店業營生也。
Phi cung tài hạ phục huynh , bạc nghệ liêu sanh dã . Tài gia kiếp sát , cô hàn bần khốn dã . Thổ tài nguyệt kiến , điếm nghiệp doanh sanh dã .
父空旺者,星相也。
Phụ không vượng giả , tinh tương dã .
鬼空旺者,醫卜也。
Quỷ không vượng giả , y bốc dã .
木下伏水者,舟子也。
Mộc hạ phục thủy giả , chu tử dã .
父加劫殺者,裁縫也。
Phụ gia kiếp sát giả , tài phùng dã .
木財空旺者,樵夫擔賣也。
Mộc tài không vượng giả , tiều phu đảm mại dã .
土福旺者,農夫也。
Thổ phúc vượng giả , nông phu dã .
金木火三合者,陶冶也。
Kim mộc hỏa tam hiệp giả , đào dã dã .
水財生旺,帶天罡殺者,漁父也。
Thủy tài sanh vượng , đái thiên cương sát giả , ngư phụ dã .
金財生旺,帶天罡殺者,獵戶也。
Kim tài sanh vượng , đái thiên cương sát giả , liệp hộ dã .
財入離火生旺者,牙行市儈也。
Tài nhập ly hỏa sanh vượng giả , nha hàng thị quái dã . 
財加刑刃者,屠劊也。
Tài gia hình nhận giả , đồ quái dã .
帶祿馬墓于外卦者,江湖散人也。
Đái lộc mã mộ vu ngoại quái giả , giang hồ tản nhân dã .
福加華蓋孤辰者,僧道也。
Phúc gia hoa cái cô thần giả , tăng đạo dã .
木財帶合者箍桶也。
Mộc tài đái hiệp giả cô dũng dã .
木財逢衝者,稱店也。
Mộc tài phùng xung giả , xưng điếm dã .
金財帶龍逢衝者,天平戥子店也。
Kim tài đái phùng xung giả , thiên bình đẳng tử điếm dã .
父加劫殺,在乾宮六爻者,巾帽舖也。
Phụ gia kiếp sát , tại càn cung lục hào giả , cân mạo phô dã .
加龍貴則官帽舖也。在震宮初爻者,鞋舖也。
Gia long quý tắc quan mạo phô dã . Tại chấn cung sơ hào giả , hài phô dã .
水財帶咸池,在坎宮動者,開染店也。
Thủy tài đái hàm trì , tại khảm cung động giả , khai nhiễm điếm dã .
福加酉動,下伏財者,葷素酒店也。
Phúc gia dậu động , hạ phục tài giả , huân tố tửu điếm dã .
馬蛇加金財動者,斷磨也。馬蛇加木財動者箍櫳也。
Mã xà gia kim tài động giả , đoán ma dã . Mã xà gia mộc tài động giả cô long dã .
坤宮馬加金財動,並破碎殺者,開磨坊也。
Khôn cung mã gia kim tài động , tịnh phá toái sát giả , khai ma phường dã . 
用在內卦臨旺財或外財,來生合用,加胎養者,坐賈也。
Dụng tại nội quái lâm vượng tài hoặc ngoại tài , lai sanh hợp dụng , gia thai dưỡng giả , tọa cổ dã .
用居外卦臨旺財,加長生者,行商也。
Dụng cư ngoại quái lâm vượng tài , gia trường sinh giả , hành thương dã .
若値三傳刑衝,必微利販賣之人也。
Nhược trị tam truyền hình xung , tất vi lợi phiến mại chi nhân dã .
又凡世身居五六爻休廢,或帶馬,逢兄子亂動者,必賤人,出祖離宗者也。
Hựu phàm thế thân cư ngũ lục hào hưu phế , hoặc đái mã , phùng huynh tử loạn động giả , tất tiện nhân , xuất tổ ly tông giả dã .
子世伏父,老必孤也。
Tử thế phục phụ , lão tất cô dã .
財世伏兄,一生貧也。
Tài thế phục huynh , nhất sanh bần dã .
兄世伏鬼,多勞苦也。
Huynh thế phục quỷ , đa lao khổ dã .
父世伏財,百不成也。
Phụ thế phục tài , bách bất thành dã .
財世伏父,多壽促也(壽以父母爲用)。
Tài thế phục phụ , đa thọ xúc dã ( thọ dĩ phụ mẫu vi dụng ) .
(CÒN TIẾP)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.