Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 6)

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 6)
Lục thần đoán quý tiện


Thanh long

,娴
Thanh long nhập chấn tốn cung , ngộ quý mã đức hiệp , lâm quan ấn dương hào , vượng tướng đắc vị giả , tất vi quán các thanh yếu chi quan . Tại chấn cung danh trợ uy , tại khảm cung danh thừa vân , chủ sậu tiến tảo đạt . Tại ngọ hào , tắc đa tài bảo , tại tuất hào , tắc hữu quyền hành , tại dần hào , tắc hữu hiền tử tôn , tại thân hào , danh tiềm chập , hựu danh chiết túc , tại ất mùi hào , danh ẩn phục , tại dậu hào , danh táng thân , tại quý dậu hào , danh chế tỏa , giai giảm kỳ uy lực , bất vi hậu phúc dã . Nhược thứ nhân chi gia , long nhập mộc , nhàn lễ nghĩa dã . Nhập thổ , trị lý dịch dã . Vượng tắc phú , suy tắc tiên phú hậu bần dã . Nhập thủy hỏa , táo hộ dã , nhập kim , quân tượng dã

Chu tước

祿
Chu tước nhập ly cung , ngộ quý mã đức hiệp , lâm quan ấn dương hào , vượng tướng đắc vị giả , tất vi từ lâm đốc học chi quan . Nhập chấn cung canh dần hào , danh học đường . Tịnh quý mã đức hiệp hữu khí , tất văn chương danh thế , phú quý tảo đạt . Tại khảm cung , danh khấp hiểm , nhược phạm hình phá , chủ sanh bình đa ưu khổ nguy ách . Thứ dân chi gia , tước không mộ , đào dã dã , tước không vượng , thuật sĩ sư vu dã , tước phúc vượng , lê viên dã , tước nhập tị phụ vô khí , từ tụng khởi diệt nhân dã , tước nhập hỏa lâm lộc quý , độc thư hảo danh nhân dã , nhập kim nhận , quân tốt dã , gia đại sát , sát kiếp sát nhật nguyệt kiến giả , công tượng dã , nhập thủy , giam sủng hộ dã , nhập dương hào dần mộc giả , vu dã , nhập âm hào mão mộc giả , chúc dã .

Câu trận

祿
Câu trận nhập khôn cấn cung , đồng quý mã đức hiệp , lâm quan ấn dương hào , vượng tướng đắc vị giả , tất ti nông , kinh triệu , phương bá , đồn điền , tuần thành chi quan . Tại càn cung danh đăng thiên , nhập nhâm thân hào , danh sanh đức . Nhược kiến quý mã đức hiệp vượng tướng giả , chủ hữu chiến phạt công huân , hoặc bộ hoạch khấu đạo , nhân đắc tước lộc , hữu uy vũ chi danh . Tại chấn cung canh dần hào , vi chấp thù . Canh thìn hào vi hình mộ . Canh phạm hưu tù hình hại khắc phá , kỳ nhân tất hiếu đấu hảo tụng . Đa tao hình ngục . Thứ dân chi gia , câu nhập thổ sanh vượng , trị lý dịch dã . Nhập thổ hưu tù , cung giá sắc dã . Nhập kim , đao công châm nghệ dã . Nhập mộc phủ phạt tất chức dã . Nhập hỏa , nha dịch dã . Vượng tắc khuynh tiêu diêu tượng dã . Nhập thủy , nê thủy tượng dã .

Đằng xà

祿
Đằng xà nhập tốn cung , tịnh quý mã đức hiệp , cư quan ấn dương hào vượng tương đắc vị giả , tất từ lâm , hành văn , phong hiến chi chức . Nhập cấn cung , danh tại sơn , tại bính thìn hào , danh nhập huyệt , hựu danh đái giác , chủ vi nhân thục thiện , tuy hình bất hung . Nhập càn cung dần thân hào , danh biến hóa , kiến đức hiệp quý mã vượng tướng , chủ sậu phát . Đắc quý nhân đề huề . Nhập càn cung quý hợi hào , khảm cung phụ tử hào , danh phá thủ , canh vô khí phạm hình hại khắc phá , chủ vi quái vật kinh tử , hoặc thực ác vật nhi tử . Đãn khán quái trung lai hình hại khắc phá chi thần , thị hà vật loại , tắc tri vi hà vật sở thương dã . Thứ nhân chi trung , ngộ xà , chủ bất vụ nông nghiệp nhi trục mạt giả . Như phùng sanh vượng , nãi cửu lưu chi nhân . Ngộ hình xung tịnh mộ , tất nghệ thuật chi nhân . Phân kim mộc thủy hỏa thổ nhi biệt ngôn chi , đái lộc , tọa cổ dã . Đái mã , hành thương dã . Nhập kim , đồng thiết liệp tượng dã . Kim vượng đái đức quý , kim ngân châu bảo phô dã . Kim suy đái đức quý , tại ly cung giả , đoạn quyên phô dã . Nhật tịnh kim động , đao châm loại dã . Nhập hỏa , khuynh tiêu chức ? dã . Nhập thủy , phiếu tẩy đào sa dã , hoặc thoa lạp , tản phô dã . Nhập mộc , hưng tu tất hoạch dã . Dần mộc gia hoa cái , thung tố phật tượng dã . Nhập mão mộc , sơ lược , hương hạp , hoa thảo phô dã . Nhập thìn thổ , từ khí , hang từ phô dã . Nhập tuất thổ , tỏa thi , ngoa kịch phô dã . Nhập sửu thổ , kiệu phô ? phô dã . Nhập mùi thổ , tuyên ấn chương , tửu quán dã . Hựu nhập thổ vi lôi thế ác mạn dã . Nhập tị hỏa , hoạch công , chuyên ngõa tượng dã . Nhập ngọ hỏa , thư chỉ phô dã . Nhập hỏa gia tài , chức cẩm phàn hoa dã . Lâm sửu ngọ tài , phiến ngưu mã dã . Lâm hợi vị tài , phiến trư dương dã . Lâm dậu tài , phiến kê áp nga dã . Lâm dậu phúc , phiến tửu dã . Hựu xà gia nhận , khinh tiện nhân dã .
 

Bạch hổ

()。祿 (),
Bạch hổ nhập càn đoài cung , đồng quý mã đức hiệp , lâm quan ấn dương hào vượng tướng đắc vị giả , tất vi tướng súy tư mã chi quan . Nhập khảm cung , danh hãm tỉnh . Tại mậu dần hào danh trung cơ , túng hữu quý sát , diệc giảm kỳ uy . Nhược gia hình phá khắc hại , vi tai vưu thậm . Tại tốn cung , danh tòng () . Ngộ quý sát , chủ đằng đạt tật tốc . Tại tân dậu hào , tất nhân binh cách tấu khải , đắc thực thiên lộc . Tại tân mão tân tị hào , phạm hình phá khắc hại nhi vô khí giả , chủ kỳ nhân phong bệnh ác tật , dữ tương xung lưu niên , hoặc hào phùng tam hiệp chi niên , phát xuất bệnh lai . Bạch ốc chi gia , hổ nhập hỏa , văn chương chi sĩ , gia quan quý , hình hiến chi quan . Nhập thủy ,? hộ dã . Nhập thổ dân tịch . Nhập kim , vượng tướng đái nhận quý , bả tổng chi loại . Suy tắc tiếu trường chi loại , hưu tù bất kiến (), tắc đồ tể chi lưu , hoặc trảo nha chi thuộc . Nhập mộc , dân tráng dã . Lâm nhận gia đại sát , phi tiểu binh tất liệp hộ dã .

Huyền vũ

祿
Huyền vũ lâm khảm cung thủy hào , tịnh quý mã đức hiệp , cư quan ấn dương hào vượng tướng đắc vị giả , tất vi tào giam , hà đạo thủy lợi chi chức , suy tắc tập bộ chi quan , hoặc nhân sào khấu hoạch đạo nhi đắc quan tước . Nhập cấn cung bính thìn hào , danh để hình nhập mộ , canh vô khí , chủ bần bệnh yêu chiết . Nhập đoài cung đinh tị hào , canh đồng vong thần kiếp sát giả , kỳ nhân tất vi đạo tặc , nhi tử vu cực hình dã . Thứ dân chi trung , phùng vũ quỷ , gia thiên tặc , tất vi tặc , gia thiên đạo , tất vi đạo , gia kim nhận kiếp sát , tất kiếp đạo dã . Gia huynh nhận , tất bất lương nhân dã . Nhập hỏa , trảo nha chi thuộc , hỏa gia lộc , tiên thiêu chi thuộc . Nhập thủy , chu tử , võng cổ , đào sa chi nhân . Nhập thổ , nãi thiết hiệp chi nhân . Nhập mộc huynh , đổ bác áp quần chi bối . Huyền vũ hội hàm trì hoa nhai liễu mạch , tắc cái hộ dã .

Đoán bần phú

祿
Tài đầu vượng khố giả phú lộc , tài tụ vượng giả phú . đức tài phúc vượng trì giả phú , tài phúc đái nguyệt nhật động biến lai sanh hiệp thế thân giả phú .

Tài cư thìn tuất sửu mùi tứ khố vượng tướng giả , nông công thương cổ trí phú , tài cư dần thân tị hợi tứ sanh vượng tướng khán tha hương trí phú , tài cư tý ngọ mão dậu tứ chính sinh vượng giả , cửu lưu nghệ thuật trí phú .

Thái tuế gia tài phù thế , phú diêu tổ nghiệp . Nguyệt tướng gia tài phù thế , phú diêu phụ huynh . Nguyệt kiến gia tài phù thế , phú diêu thê tử .
貿
Tha cung ngoại quái , tài lai sanh hiệp thế , ngoại giả , hoạch lợi thành gia , bổn cung nội quái , tài lai sanh hiệp thế , bổn cảnh mậu dịch khởi gia . Bổn cung nội quái lục thân , động hào , hóa hào , tài lai sanh hiệp , đắc nội thân tài khởi gia . Bổn cung ngoại quái lục thân động hào , hóa hào , tài lai sanh hiệp , đắc ngoại thân tài khởi gia . Ngoại quái tha cung , động biến tài lai sanh hiệp , đắc viễn phương nhân tài khởi gia . Nội quái tha cung , động biến tài lai sanh hiệp , đắc lân lý tài khởi gia .
(),
Quan gia quý vượng , hóa tài lai sanh hiệp , đắc sĩ hoạn chi tài khởi gia . Quan gia kiếp nhận huyền vũ tam hình , hóa tài lai sanh hiệp , đắc hung ác chi tài khởi gia . Tại ngũ hào giả ( ngũ vi đạo lộ ) , nãi thập đắc đạo tặc đạo khí chi tài khởi gia dã .
貿
Tài hóa tài lai sanh hiệp , phóng trái mậu dịch khởi gia . Gia huyền vũ hàm trì giả , tất tư thông ngoại phụ , nhân đắc kỳ tài dã .

Huynh gia vũ động hóa tài , dĩ khắc bác lận sắc khởi gia . Huynh gia tước động hóa tài , dĩ đổ bác khởi gia . Phúc đức hóa tài lai sanh hiệp , đắc sinh phiến tàm súc tăng đạo tài khởi gia .

Phụ mẫu hóa tài lai sanh hiệp , đắc mại ốc trạch chi tư khởi gia . Câu trận thổ hóa tài lai sanh hiệp , đắc mại điền sản chi tư khởi gia .
祿祿
Tài lâm vượng mã , tắc giang hồ ? lợi dã . Tài lâm suy mã , tắc lao lục thành gia dã . Tài phùng không mã , tắc thị tỉnh kinh doanh dã . Lộc tài vượng tướng , ngộ hình xung giả , âm xứ thành gia dã . Quý nhận vượng tướng hình tài lộc giả , hung trung đắc nghiệp dã . Nhược vượng tài gia hổ nhận giả , tất trọc phú dã .

Chánh quái vô tài biến quái hữu , hoặc thế tài tử tuyệt , hóa sanh vượng giả , tiên bần hậu phú dã . Chánh quái hữu tài biến quái vô , hoặc thế tài sanh vượng hóa tử tuyệt không phá giả , tiên phú hậu bần dã .

Chí vu thế huynh không động , tài tử vô khí giả , bổn cung hưu không , thế bị nhật xung , đái huynh quỷ nhị hao phá toái sát giả , dụng tài tử tuyệt giả , dụng tài hóa không tuyệt tử phá quan quỷ huynh đệ giả , lục hào vô tài giả , tài phục quỷ hạ giả , giai chủ bần dã .
 
'
Dục tri hà sự phá gia , đãn khán dụng gia huynh động dã . Huynh gia long động , hỉ duyệt nhi phá dã , văn nhã phong tao , kết giao sĩ hoạn , hôn giá mưu quan mãi thiếp kiến tạo thị dã . Huynh gia tước động , thị phi nhi phá dã , ngôn ngữ xung chàng ' kết giao thư lại , xuất nhập công môn , dụng tài thắng tụng thị dã . Huynh gia câu động , tâm cao nhi phá dã , xa giá phòng ốc , tham mãi điền sản , trùng điệp bất minh , hoặc thác tá ngân lưỡng , bị nhân quyển khứ thị dã . Huynh gia xà động , nghi hoặc nhi phá dã , khuynh tín yêu vọng , cầu thần tái nguyện , diễn hí thiết tiếu , trung bảo khiên liên thị dã . Huynh gia hổ động , hung hoành nhi phá dã , tang hiếu trùng điệp , tranh đẩu đoạt kế , vu lại nhân mệnh , sát thương mưu hại thị dã . Huynh gia vũ động , bất cẩn nhi phá dã , đạo tặc phàn hại , bị nhân tha khiếm , đổ bác phiêu ẩm , tiểu nhân phụ nữ , sanh đoan nhiễu hại thị dã , thử bần phú chi chiêm dã .

Nhược nãi gia tư chi đa thiểu , tắc thủ tài hào chi nạp giáp , chu tiên thiên giáp kỷ tý ngọ cửu , ất canh sửu mùi bát , bính tân dần thân thất , đinh nhâm mão dậu lục , mậu quý thìn tuất ngũ , tị hợi thường gia tứ chi số thôi chi . Câu dĩ bổn cung xuất hiện chi tài hào vi chủ , bất hiện tắc thủ phục tài
 
Như quái hữu nhị tài xuất hiện , tắc kiêm thủ chi . Hựu hữu đại tượng vi bổn cung chi tài giả , diệc thủ kỳ quái chi can chi kiêm luận chi . Như nhâm giáp tuất hợi càn , ất quý mùi thân khôn , bính sửu dần cấn , tân thìn tỵ tốn , mậu tý tại khảm , kỷ ngọ tại ly , canh mão tại chấn , đinh dậu tại đoài thị dã

Như thuần càn quái , nhị hào giáp dần vi tài , giáp cửu số , dần thất số , cộng thập lục số . Đại phú , tắc thập tiến thiên , lục tiến bách , vi nhất vạn lục thiên dã . Trung phú , tắc thập tiến bách , lục tiến thập , vi nhất thiên lục bách dã . Hạ phú tắc thập tiến thập , lục diệc tiến thập , vi nhất bách lục thập dã . Như tiểu hộ , tắc đãn dĩ nhất thủy , nhị hỏa , tam mộc , tứ kim , ngũ thổ chi số thôi chi .
祿祿
Như càn cung dần mộc tài , mộc tam số , tắc nhất tiến thập , nãi tam thập lưỡng dã . Kỷ thượng tịnh vượng tương gia bội , hưu như sổ , tù tử giảm bán . Nhược thái tuế quý mã phúc lộc tụ vu tài hào giả , canh ích kỳ nhất bội . Nguyệt kiến quý mã phúc lộc , tụ vu tài hào giả , canh ích kỳ bán . Thái tuế hình phá tài hào giả giảm kỳ bán , nguyệt kiến hình phá tài hào giả , giảm kỳ tam phân chi nhất . Nhược quý sát hiệp ích , hình phá hiệp tổn , canh bất tăng tổn , chỉ đắc thường số .
(》)。
Hựu hữu hào dữ cung câu không phá tử tuyệt giả , như giáp thân niên , nhâm thân nguyệt , giáp tý tuần , canh ngọ nhật , bốc đắc thuần " càn " quái , tài hào hình phá tuyệt vu tuế nguyệt thân trung , tử vu nhật kiến ngọ trung , bổn cung tuất hợi hựu không vu giáp tý tuần trung , tuy hữu thạch sùng chi phú , bất toàn chủng nhi khuynh đãng vô dư dã . Hựu như " thiên phong cấu " quái , lục hào vô tài , tốn vi mộc , diệc càn cung chi tài , tốn cung nhị hào hạ , phục bổn cung giáp dần tài , tốn quái thiên can tân , địa chi thìn tị , tân thất số thìn ngũ số tị tứ số , cộng thập lục , hựu gia phục hào giáp dần diệc thập lục , cộng tam thập nhị số , đại phú tắc tam thập tiến tam thiên , nhị tiến nhị bách , vi tam vạn nhị thiên . Trung phú , tắc tam thập tiến tam bách , nhị tiến nhị thập , vi tam thiên nhị bách dã . Tiểu phú , tắc thập tiến thập , nhị tiến nhị , vi tam bách nhị thập dã , các dĩ thập bội chi pháp tăng chi , tiểu hộ , diệc dĩ ngũ hành chi số , nhất tiến thập nhi thôi chi , như tiền pháp . Vượng tướng gia bội , hưu như số , tù tử giảm bán . Tuế nguyệt quý sát , dữ tuế nguyệt hình phá câu chiếu lệ ích tổn dã ( xuất " chiêm đăng pháp ") .
 
Phàm đoán quý tiện bần phú , bất câu viễn tổ cận tông , nhất bổn cửu tộc chi thân , viễn phương hương lý chi nhân , quan hoạn hạ tiện chi bối , câu y thử pháp đoạn chi , hựu tu tri cát giả , ngộ tử mộ tuyệt thai , hình hại khắc phá , tắc giảm kỳ phúc , hung giả phùng quý mã đức hỉ phúc sanh hiệp , tắc giảm kỳ họa , bất khả nhất khái ngôn chi .(HẾT QUYỂN 2)
 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.