Header Ads

TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN BÌNH CHÚ (QUYỂN I)


TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN BÌNH CHÚ (QUYỂN I)


Mục lục

Phương trọng thẩm tự

Từ nhạc ngô tự tự

" Tử bình chân thuyên " nguyên tự

Phàm lệ

Nhất ? luận thập can thập nhị chi

Nhị ? luận âm dương sanh khắc

Tam ? luận âm dương sanh tử ( phụ chi tàng nhân nguyên ti lệnh đồ biểu )

Tứ ? luận thập can phối hiệp tính tình

Ngũ ? luận thập can hiệp nhi bất hiệp

Lục ? luận thập can đắc thời bất vượng thất thời bất nhược

Thất ? luận hình xung hội hiệp giải pháp

Bát ? luận dụng thần

Cửu ? luận dụng thần thành bại cứu ứng

Thập ? luận dụng thần biến hóa

Thập nhất ? luận dụng thần thuần tạp

Thập nhị ? luận dụng thần cách cục cao đê

Thập tam ? luận dụng thần nhân thành đắc bại nhân bại đắc thành

Thập tứ ? luận dụng thần phối khí hậu đắc thất

Thập ngũ ? luận tương thần khẩn yếu

Thập lục ? luận tạp khí như hà thủ dụng

Thập thất ? luận mộ khố hình xung chi thuyết

Thập bát ? luận tứ cát thần năng phá cách

Thập cửu ? luận tứ hung thần năng thành cách

Nhị thập ? luận sanh khắc tiên hậu phân cát hung

Nhị thập nhất ? luận tinh thần vô quan cách cục

Nhị thập nhị ? luận ngoại cách dụng xá

Nhị thập tam ? luận cung phân dụng thần phối lục thân

Nhị thập tứ ? luận thê tử

Nhị thập ngũ ? luận hành vận

Nhị thập lục ? luận hành vận thành cách biến cách

Nhị thập thất ? luận hỉ kị can chi hữu biệt

Nhị thập bát ? luận chi trung hỉ kị phùng vận thấu thanh

Nhị thập cửu ? luận thời thuyết câu nê cách cục

Tam thập ? luận thời thuyết dĩ ngoa truyền ngoa

Tam thập nhất ? luận chánh quan

Tam thập nhị ? luận chánh quan thủ vận
 
Tam thập tam luận tài

Tam thập tứ ? luận tài thủ vận

Tam thập ngũ ? luận ấn thụ

Tam thập lục ? luận thụ ấn thủ vận

Tam thập thất ? luận thực thần

Tam thập bát ? luận thực thần thủ vận

Tam thập cửu ? luận thiên quan

Tứ thập ? luận thiên quan thủ vận

Tứ thập nhị ? luận thương quan

Tứ thập nhị ? luận thương quan thủ vận

Tứ thập tam ? luận dương nhận

Tứ thập tứ ? luận dương nhận thủ vận
祿
Tứ thập ngũ ? luận kiến lộc nguyệt kiếp
祿
Tứ thập lục ? luận kiến lộc nguyệt kiếp thủ vận

Tứ thập thất ? luận tạp cách

Tứ thập bát ? luận tạp cách thủ vận.


Phương trọng thẩm tự

Mệnh lý nãi ngô quốc khoa học dữ triết học dung quán nhi thành nhất chủng học thuyết , sổ thiên niên lai truyện diễn thiện biến , hoặc ẩn hoặc hiện , toàn lại nhất nhị hữu tâm nhân vi chi kế tục duy hệ , lại dĩ bất tuyệt , kỳ trung xác hữu học thuật thượng nghiên cứu chi giới trị , phi đồ si nhân thuyết mộng , hoang đản bất kinh chi vị dã . Kỳ sở dĩ chí kim bất năng tại khoa học trung thành lập nhất chủng địa vị giả , thật hữu số khốn . Cái cổ đại sĩ đại phu giai cấp mục y bốc tinh tương vi cửu lưu chi học , đa sỉ đạo chi ; nhi phát minh chư đại sư hựu cố vi ? hoảng mê ly chi từ , dĩ đãi hậu nhân tham tác ; giản hữu nhất nhị hiền giả hữu sở phát minh , diệc bí mạc như thâm , ký khủng tiết thiên địa chi bí , phục khủng ky vi bàng môn tả đạo , thủy chung bất khẳng công khai nghiên cứu , thành lập nhất hữu hệ thống thuyết minh chi thư tịch , di chi hậu thế . Cố cư kim nhật nhi dục nghiên cứu thử chủng học thuật , thật nhất cực khốn nan chi sự .
 
。《》,使
Án mệnh lý thủy vu ngũ tinh , nhất biến nhi vi tử bình ; ngũ tinh sảo hoàn bị giả , thủ thôi quả lão " tinh tông " toàn nhất thư . Nhiên tự dân quốc dĩ lai , khâm thiên giam cải vi trung ương quan tượng đài , thất chánh tứ dư đài lịch dĩ cập lượng thiên xích , vô nhân thôi toán , thử đạo căn bổn vô tòng trước thủ , khủng tương nhật tựu yêm diệt . Sở dư tử bình nhất phái , thượng hữu tuyến tác khả tầm . Thử trung cựu tịch , thủ thôi " tích thiên tủy " dữ " tử bình chân thuyên " nhị thư , tối vi hoàn bị tinh thẩm , hậu chi ngôn mệnh học giả , thiên ngôn vạn ngữ , bất năng việt kỳ phạm vi , như giang hà nhật nguyệt , bất khả phế giả . Nhiên cổ nhân trứ thư , hỉ cố vi yếu miểu chi từ , đạo huyền bí chi tích tập , hậu học chi sĩ , tốt nan liễu giải . " Tích thiên tủy " nhất thư , hạnh hữu nhiệm thiết tiều chú bổn , chinh dẫn hoành bác , thí giải tường minh , khả vị tư đạo chi tượng ; nhi " tử bình chân thuyên " , hất kim vô nhân gia dĩ thuyên thích . Kim từ tử nhạc ngô , ký tương nhiệm chú " tích thiên tủy " ấn hành vu tiền , phục tương " tử bình chân thuyên " bình chú vu hậu , khả dữ nhiệm quân tiên hậu bỉ mỹ , sử tư đạo đắc nhất tường minh nhi hữu hệ thống chi nghiên cứu , tương lai tại học thuật thượng chi địa vị , thực nhất cơ sở , kỳ công bất tại vũ hạ hĩ .
 

Hậu học giả nghiên cứu mệnh học nguyên lý , đắc thử nhị thư , bất trí ngộ nhập kỳ đồ . Chí vu ứng dụng , nhưng hữu đãi hồ đa khán cổ kim mệnh tạo , thử sở vị độc thư dữ thật nghiệm nhị giả tịnh trọng . Chí thiên phân chi cao đê , dữ sở đắc chi thiển thâm , canh hỗ vi nhân quả . Thảng năng hiệp thiên tài , học thức , kinh nghiệm tam giả dĩ câu toàn , vu tư đạo thứ kỷ nhập thánh hĩ . Thử diệc giản thế nhi hậu lai , phi triêu tịch sở năng ngộ dã .

Dư đàm mệnh lý hữu niên , sở quý tam giả quân hữu bất túc , hất kim tiển hữu phát minh . Nhi nhạc ngô triêu tịch tẩm quỹ vu tư , khốt khốt vong niên , thời hữu thuật tác . Kim thư thành tương phó ấn hành , bất khí ngu mông , chúc vi nhất ngôn , ái lược thuật sở tri , dĩ phát kỳ đoan vân .

Bính tý trọng xuân đồng thành phương trọng thẩm tự vu hải thượng tiểu vong ưu quán

Từ nhạc ngô tự tự
:“ 宿宿宿宿’,’。《宿便。”退
" Tử bình chân thuyên bình chú " thuân , khách hữu dĩ viên liễu phàm tạo mệnh chi thuyết tiến giả , viết : " mệnh nhi khả tạo , tắc mệnh bất túc bằng dã . Thả tử tố tập phật gia ngôn , như vân mệnh định , tắc mệnh ưu vô phương tác ác , mệnh liệt vi thiện vô ích , hữu thị lý hồ ? Phu mệnh chi ưu liệt , thục tạo thành chi ? Thục chủ tể chi ? Tu tri dĩ túc thế chi thiện nhân , nhi thành kim sanh chi giai mệnh , dĩ túc thế chi ác nhân , nhi thành kim sanh chi liệt mệnh . Mệnh vận ưu liệt , thành vu túc nhân , thử vi hữu định giả dã ; kim thế chi nhân , kim thế tức kiến kỳ quả , thử mệnh chi vô định giả dã . Thường kiến hữu mệnh ưu nhi vận liệt giả , hữu mệnh liệt nhi vận giai giả ; mệnh như chủng tử , vận như khai hoa chi thời tiết . Mệnh ưu vận liệt , như kì ba hủy , nhi bất trị hoa thời , cận khả bồi dưỡng vu ôn thất , nhi bất vi thế trọng ; nhược mệnh liệt vận liệt , tắc nhược thảo khinh trần , nhựu lận đạo bàng hĩ . Cố mệnh ưu nhi vận liệt giả , đại đô an hưởng hữu dư , nhi bất năng hữu vi vu thời , thử túc nhân dã ; nhược bất an vu nghĩa mệnh , miễn cường tiến thủ , tắc khuynh gia đãng sản , thanh danh lang tạ , thử cận nhân dã . Cố mệnh chi sở định , công danh sự nghiệp , thủy đáo cừ thành ; phủ tắc , cức địa kinh thiên , lao nhi vô công . Chí vu thành công thất bại chi trình độ , tắc tùy kỳ sở tạo chi nhân , hữu phi mệnh vận sở năng thôi toán giả , hoặc giả tuần thị nhân nhi thành tương lai chi quả , định vị lai chi mệnh , tắc bất khả tri hĩ . Thị nhân quả dã , tạo mệnh dã , mệnh lý dã , kỳ lý cố tương thông giả dã . Tử viết ? quân tử cư dịch dĩ sĩ mệnh ? , hựu viết ? bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử ? . " Tử bình chân thuyên bình chú " giả , tri mệnh chi nhập môn phương pháp , diệc thôi cầu túc nhân chi phương tiện pháp môn dã . " Khách vô ngôn nhi thối , nhân lục chi dĩ vi tự . 

Dân quốc nhị thập ngũ niên nhị nguyệt đông hải nhạc ngô thị thức vu hải thượng ngụ thứ.

" Tử bình chân thuyên " nguyên tự
》、《》、《
Dư tự thúc phát tựu truyện , tức hỉ độc tử sử chư tập , hạ tắc tử bình " uyên hải " , " đại toàn " lược vi lưu lãm , diệc pha hiểu kỳ ý . Nhiên vô sư thụ , nhi vu ngũ hành sanh khắc chi lý , chung nhược hữu sở vị đắc giả . Hậu phục cấu đắc " tam mệnh thông hội " , " tinh học đại thành " chư thư , tất tâm tham cứu , trú dạ tư duy , nãi hoảng nhiên vu mệnh chi bất khả bất tín , nhi tri mệnh chi quân tử đương hữu dĩ thuận thụ kỳ chánh.
》,滿:“!”
Mậu tý tuế dư do phó cống sung bổ quan học giáo tập , quán xá tại phụ thành môn hữu , đắc giao đồng lý chương công quân an , hoan nhược sanh bình , tương đắc vô giản , mỗi trị quán khóa hạ , tức nghệ quân an ngụ đàm " tam mệnh " , bỉ thử biện nan , xiển dân vô dư uẩn . Dĩ nhi tam niên kỳ mãn , tựu cư uyển bình trầm minh phủ thự , đắc san âm trầm hiếu chiêm tiên sanh sở trứ tử bình thủ lục tam thập cửu thiên , bất giác sảng nhiên tự thất , hối tiền thứ chi súy ma vị chí . Toại huề kỳ thư thị quân an , quân an khái nhiên thán viết : " thử đàm tử bình gia chân thuyên dã ! "
Tiên sanh húy ? phần , thành can long kỷ vị tiến sĩ , thiên tư dĩnh ngộ , học nghiệp uyên thúy , kỳ vu tạo hóa tinh vi , cố thần nhi minh chi , biến hóa tòng tâm giả hĩ . Quan kỳ luận dụng thần chi thành bại đắc thất , hựu dụng thần chi nhân thành đắc bại , nhân bại đắc thành , dụng thần chi tất kiêm khán vu kị thần , dữ dụng thần tiên hậu sanh khắc chi biệt , tịnh dụng thần chi thấu dữ toàn , hữu tình vô tình , vô lực vô lực chi biện , nghi tự hào mang , chí tường thả tất . Thị tiên sanh nhất sanh tâm huyết , sanh chú vu thị , thị an khả dĩ yêm một tai !

Quân an viên mưu phó kỉ quyết , vi thiên hạ đàm mệnh giả , lập chí đương bất dịch chi chuẩn , nhi nhất thiết ảnh hưởng du di quản khuy lễ trắc chi trí , câu khả dĩ bất hoặc . Thử diệc đàm mệnh gia chi hạnh dã ; thả bất đàm mệnh gia chi hạnh , ức diệc thiên hạ sĩ quân tử chi hạnh , hà tắc ? Nhân năng tri mệnh , tắc doanh cạnh chi khả dĩ tức , phi phân chi tưởng khả dĩ bình , phàm nhất thiết phú quý cùng thông thọ yêu chi tao , giai thính chi vu thiên , nhi tuần tuần yên các an vu nghĩa mệnh , dĩ cộng miễn vu thánh hiền chi lộ , khởi phi sĩ quân tử hậu hạnh tai !

Quan vu thử nhi quân an chi bất một nhân thiện , công chư đồng hảo , kỳ công bất diệc đa hồ tai ? Ái nhạc tự kỳ duyến khởi .
Càn long tứ thập nhất niên tuế bính thân sơ hạ đồng hậu học hồ hỗn trác không phủ cẩn thức.
(CÒN TIẾP).Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.