Header Ads

TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN (QUYỂN I - PHẦN 2)

TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN (QUYỂN I - PHẦN 2)Phàm lệ
》,,《》、《》、《》、《》,便
Khứ hạ khan hành " tích thiên tủy chinh nghĩa " , duyệt giả dĩ kỳ trần nghĩa quá cao , phân dĩ dụng khoa học biên chế , lánh tập thiển cận giảng nghĩa vi thỉnh . Thiết niệm " tích thiên tủy " cố phi sơ học dã . Tử bình chi pháp , nguyên vu ngũ tinh , niên đại thượng cận , giai trứ vô đa , " tử bình đại toàn " , " uyên hải tử bình " , " tam mệnh thông hội " , " thần phong tịch mậu " đẳng thư , đại đô tạp nhi bất tinh , phi sơ học sở năng độc , duy " tử bình chân thuyên " , nghị luận hồng tích , nhi kỳ biên thứ , nguyệt lệnh vi kinh , chư thần vi vĩ , điêu lý tỉnh nhiên , tối tiện sơ học , tích thất vu giản lược , thả hữu khán pháp nhi vô khởi lệ , sơ tập giả hữu nhập môn vô tòng chi thán . Quát hữu nhân thiệu hưng hà kí trọng quân , tàng hữu triệu triển như trung thừa nguyên khan bổn , hỗ tương giáo chánh , duyến bổn bình sanh nghiên cứu sở đắc , tường vi bình chú , tịnh dĩ hiện đại danh nhân mệnh tạo , tác vi lệ chứng , mai thủ bán tái , phương khắc thành thư , tịnh vu thiên mạt phụ nhập môn khởi lệ nhất quyển . Tuy vị cảm vân xiển phát vô dư , nhi đại trí dĩ bị , học giả thủ thử nhất biên , tùng nhi tiến nghiên " tích thiên tủy chinh nghĩa " chư thư , tắc đăng đường nhập thất , thứ vô can cách chi ngu . Tuy phi giảng nghĩa , cố vô thù vu tuần tự tiệm tiến chi giảng nghĩa dã . Bình chú ký thuân , thuật kỳ phàm lệ vu hữu :
 
),
- Nguyên thư tự văn vị thủ lục tam thập cửu thiên , cái luận bát cách dữ thủ vận hợp vi nhất thiên dã ( như luận chánh quan dữ luận chánh quan thủ vận thật vi nhất thiên ) , nhược phân liệt chi , hữu tứ thập thất thiên , nhi phường bổn cận tứ thập tứ thiên bán , hành vận , thành cách , biến cách phường bổn cận bán thiên . Kim chiếu nguyên bổn bổ túc , dĩ thành hoàn bích .
沿。《
- Tử bình nguyên vu ngũ tinh , danh từ cách cục , đa duyên ngũ tinh chi cựu , hậu nhân bất đắc kỳ giải , khiên cường phụ hội , tối túc dĩ hào loạn nhĩ mục . " Bình chú " tất gia củ chánh , tịnh thuyết minh vu bình chú trung , gia dĩ củ chánh .
.《
- " Chân thuyên " dĩ nguyệt lệnh dụng thần vi kinh , chư thần vi vĩ , nhiên dụng thần phi tận xuất vu nguyệt lệnh , cố vu xá nguyệt lệnh biệt thủ dụng thần chi cách cục , đặc biệt đề xuất , gia dĩ thuyết minh . Cái thủ dụng vô định pháp , dĩ nguyệt lệnh dụng thần biên thứ , tuy thập đắc thất bát , cứu bất năng bao quát hoàn bị . Thử phi nguyên thư chi ngộ , đặc hạn vu biên thứ chi pháp , bất đắc bất nhiên nhĩ .
便便
- Khởi lệ ca quyết , vô phi tiện vu kí ức , nhược minh kỳ nguyên lý , tắc ca quyết bất đặc dung dịch kí ức , thả khả tự kỷ biên tạo , phủ tắc , mệnh lý ca quyết đa ngưu mao , yên năng nhất nhất thục kí ? Cố bổn biên nhập môn khởi lệ , lược thuật nguyên lý , tịnh phụ ca quyết , tịnh liệt biểu dĩ tiện kiểm tra .

- Vị tập mệnh lý giả , nghi tiên duyệt mạt quyển mệnh lý nhập môn , tái duyệt bình chú , tuần tự nhi tiến , tự bất trí hào vô đầu tự .
》。
- Bình chú trung sở dẫn lệ chứng , hoặc thải hiện đại danh nhân mệnh tạo , hoặc lục tự " tích thiên tủy chinh nghĩa " . Nhiên nhân tài liêu bất túc , phàm vô quát hiệp chi lệ chứng giả , tạm phó khuyết như , hoặc bỉ thử khả dĩ hỗ chứng giả , bất miễn tiền hậu trùng xuất , tương lai tục hữu thu tập , đương vu tái bản thời cải chánh chi .

- Sơ bản cận ấn nhất thiên bộ , tạ dĩ tựu chánh hữu đạo , như mông củ chánh mậu ngộ , hoặc lục thị lệ chứng , cảm nhân vô cực , đương tịnh vu tái bản thời cải chánh gia nhập .
 
二、論陰陽生克
Nhị , luận âm dương sanh khắc
原文:四時之運,相生而成,故木生火,火生土,土生金,金生水,水復生木,即相生之序,循環迭運,而時行不匱。然而有生又必有克,生而不克,則四時亦不成矣。克者,所以節而止之,使之收斂,以爲發泄之機,故曰“天地節而四時成”。即以木論,木盛于夏,殺于秋,殺者,使發泄于外者藏收內,是殺正所以爲生,大易以收斂爲性情之實,以兌爲萬物所說,至哉言乎!譬如人之養生,固以飲食爲生,然使時時飲食,而不使稍饑以待將來,人壽其能久乎?是以四時之運,生與克同用,克與生同功。
Nguyên văn : tứ thời chi vận , tương sinh nhi thành , cố mộc sanh hỏa , hỏa sanh thổ , thổ sanh kim , kim sanh thủy , thủy phục sanh mộc , tức tương sinh chi tự , tuần hoàn điệt vận , nhi thời hành bất quỹ . Nhiên nhi hữu sinh hựu tất hữu khắc , sanh nhi bất khắc , tắc tứ thời diệc bất thành hĩ . Khắc giả , sở dĩ tiết nhi chỉ chi , sử chi thu liễm , dĩ vi phát tiết chi cơ , cố viết " thiên địa tiết nhi tứ thời thành " . Tức dĩ mộc luận , mộc thịnh vu hạ , sát vu thu , sát giả , sử phát tiết vu ngoại giả tàng thu nội , thị sát chánh sở dĩ vi sanh , đại dịch dĩ thu liễm vi tính tình chi thật , dĩ đoái vi vạn vật sở thuyết , chí tai ngôn hồ ! Thí như nhân chi dưỡng sanh , cố dĩ ẩm thực vi sanh , nhiên sử thời thời ẩm thực , nhi bất sử sảo cơ dĩ đãi tương lai , nhân thọ kỳ năng cửu hồ ? Thị dĩ tứ thời chi vận , sanh dữ khắc đồng dụng , khắc dữ sanh đồng công .
徐注:“生與克同用,克與生同功”二語,實爲至言。有春夏之陽和,而無秋冬之肅殺,則四時汪成;有印劫之生扶,而無煞食之克泄,則命理不成。故生扶與克泄,在命理之用,並無二致,歸于中和而已。
Từ chú : " sanh dữ khắc đồng dụng , khắc dữ sanh đồng công " nhị ngữ , thật vi chí ngôn . Hữu xuân hạ chi dương hòa , nhi vô thu đông chi túc sát , tắc tứ thời uông thành ; hữu ấn kiếp chi sanh phù , nhi vô sát thực chi khắc tiết , tắc mệnh lý bất thành . Cố sanh phù dữ khắc tiết , tại mệnh lý chi dụng , tịnh vô nhị trí , quy vu trung hòa nhi dĩ .
Nhị , luận âm dương sanh khắc (tiếp theo)
原文:然以五行而統論之,則水木相生,金木相克。以五行之陰陽而分配之,則生克之中,又有异同。此所以水同生木,而印有偏正;金同克木,而局有官煞也。印綬之中,偏正相似,生克之殊,可置勿論;而相克之內,一官一煞,淑慝判然,其理不可不細詳也。
Nguyên văn : nhiên dĩ ngũ hành nhi thống luận chi , tắc thủy mộc tương sinh , kim mộc tương khắc . Dĩ ngũ hành chi âm dương nhi phân phối chi , tắc sanh khắc chi trung , hựu hữu dị đồng . Thử sở dĩ thủy đồng sanh mộc , nhi ấn hữu thiên chánh ; kim đồng khắc mộc , nhi cục hữu quan sát dã . Ấn thụ chi trung , thiên chính tương tự , sanh khắc chi thù , khả trí vật luận ; nhi tương khắc chi nội , nhất quan nhất sát , thục thắc phán nhiên , kỳ lý bất khả bất tế tường dã .
徐注:陰陽配合,與磁電之性相似。陽遇陽、陰遇陰則相拒,七煞梟印是也;陽遇陰、陰遇陽則相吸,財官印是也。印爲生我,財爲我克,或偏或正,气勢雖有純雜之殊,用法尚無大异。官煞,克我者也,淑慝回殊,不可不辨。比劫,同气也,食傷,我生者也,則又以同性爲純,异性爲雜。純雜之分關于用之強弱,此爲硏究命理者所不可不知也。
Từ chú : âm dương phối hiệp , dữ từ điện chi tính tương tự . Dương ngộ dương , âm ngộ âm tắc tương cự , thất sát kiêu ấn thị dã ; dương ngộ âm , âm ngộ dương tắc tương hấp , tài quan ấn thị dã . Ấn vi sanh ngã , tài vi ngã khắc , hoặc thiên hoặc chánh , khí thế tuy hữu thuần tạp chi thù , dụng pháp thượng vô đại di . Quan sát , khắc ngã giả dã , thục thắc hồi thù , bất khả bất biện . Bỉ kiếp , đồng khí dã , thực thương , ngã sanh giả dã , tắc hựu dĩ đồng tính vi thuần , di tính vi tạp . Thuần tạp chi phân quan vu dụng chi cường nhược , thử vi nghiên cứu mệnh lý giả sở bất khả bất tri dã .
 

Nguyên văn : tức dĩ giáp ất canh tân ngôn chi . Giáp giả , dương mộc dã , mộc chi sanh khí dã ; ất giả , âm mộc dã , mộc chi hình chất dã . Canh giả , dương kim dã , thu thiên túc sát chi khí dã ; tân giả , âm kim dã , nhân giản ngũ kim chi chất dã . Mộc chi sanh khí , kí vu mộc nhi hành vu thiên , cố phùng thu thiên vi quan , nhi ất tắc phản thị , canh quan nhi tân sát dã . Hựu dĩ bính đinh canh tân ngôn chi . Bính giả , dương hỏa dã , dung hòa chi khí dã ; đinh giả , âm hỏa dã , tân truyện chi hỏa dã . Thu thiên túc sát chi khí , phùng dương hòa nhi khắc khứ , nhi nhân giản chi kim , bất úy dương hòa , thử canh dĩ bính vi sát , nhi tân dĩ bính vi quan dã . Nhân giản kim thiết chi chất , phùng tân truyện chi hỏa nhi lập hóa , nhi túc sát chi khí , bất úy tân truyện chi hỏa . Thử sở dĩ tân dĩ đinh vi sát , nhi canh dĩ đinh vi quan dã . Tức thử dĩ thôi , nhi dư giả dĩ tương khắc khả tri hĩ .

Từ chú : thử luận quan sát chi đại khái dã . Nhiên dĩ ất vi mộc chi hình chất , tân vi nhân giản ngũ kim chi chất , đinh vi tân truyện chi hỏa , tự vị tận hiệp . Thập can tức ngũ hành , giai thiên hành chi khí dã . Tựu khí nhi phân âm dương , khởi hữu hình chất khả ngôn ? Thí như nam nữ nhân chi âm dương dã , nhi nam chi trung hữu dương cương cấp táo , hữu âm trầm nhu nọa , nữ chi trung diệc nhiên , tính chất bất đồng dã . Thủ thí chi từ , học giả thiết vật chấp khán . Ngũ hành nghi kị , toàn tại phối hiệp , tứ thời chi nghi kị , hựu các bất đồng .
 
Tam , luận âm dương sanh tử

Nguyên văn : ngũ hành can chi chi thuyết , dĩ tường luận vu can chi thiên . Can động nhi bất tức , chi tĩnh nhi hữu thường . Dĩ mỗi cán lưu hành vu thập nhị chi chi nguyệt , nhi sanh vượng mộ tuyệt hệ yên .
。《;《·)。),
Từ chú : sanh vượng mộ tuyệt chi thuyết , do lai thậm cổ . " Chuẩn nam tử " viết : xuân lệnh mộc tráng , thủy lão , hỏa sanh , kim tù , thổ tử ; " thái bình ngự lãm _ ngũ hành hưu vượng luận " viết : lập xuân cấn vượng , chấn tương , tốn thai , ly một , khôn tử , đoái tù , can phế , khảm hưu vân vân ( tường kiến " mệnh lý tầm nguyên " bất chuế ) . Danh từ tuy hữu dị đồng , nhi kỳ ý tắc bất thù . Hậu thế dĩ thập nhị chi phối bát quái , nhi định vi trường sinh mộc dục thập nhị vị chi thứ tự ( kiến hạ đồ thuyết ) , tuy vi thuật gia chi thuyết , nhi hợp vu thiên địa chi tự nhiên , ngữ tuy lý tục , hàm nghĩa chí tinh , cứu ngũ hành âm dương giả , mạc năng ngoại thử dã .
退退
Nguyên văn : dương chủ tụ , dĩ tiến vi tiến , cố chủ thuận ; âm chủ tán , dĩ thối vi thối , cố chủ nghịch . Trường sinh mộc dục đẳng hạng , sở dĩ hữu dương thuận âm nghịch chi thù dã . Tứ thời chi vận , công thành giả khứ , đẳng dụng giả tiến , cố mỗi lưu hành vu thập nhị chi chi nguyệt , nhi sanh vượng mộ tuyệt , hựu hữu nhất định . Dương chi sở sanh , tức âm chi sở tử , bỉ thử hỗ hoán , tự nhiên chi vận dã . Tức dĩ giáp ất luận , giáp vi mộc chi dương , mộc chi chi chi hiệp hiệp , thụ thiên sanh khí , dĩ kinh thu tàng bão túc , khả dĩ vi lai khắc phát tiết chi cơ , thử kỳ sở dĩ sanh vu hợi dã . Mộc đương ngọ nguyệt , chánh chi hiệp phồn thịnh chi hậu , nhi giáp hà dĩ tử ? Khước bất thị ngoại tuy phồn thịnh , nhi nội chi sanh khí phát tiết dĩ tận , thử kỳ sở dĩ tử vu ngọ dã . Ất mộc phản thị , ngọ nguyệt chi hiệp phồn thịnh , tức vi chi sanh , hợi nguyệt chi hiệp bác lạc , tức vi chi tử . Dĩ chất nhi luận , tự dữ khí thù dã . Dĩ giáp ất vi lệ , dư khả tri hĩ .
祿退),
Từ chú : sanh vượng mộ tuyệt giả , ngũ hành chi sanh vượng mộ tuyệt , phi thập can chi vượng mộ tuyệt dã . Thập can chi danh xưng , vi đại biểu ngũ hành chi âm dương ; ngũ hành tuy phân âm dương , thật vi nhất vật . Giáp ất , nhất mộc dã , phi hữu nhị dã . Dần thân tị hợi , vi ngũ hàng trưởng sinh lâm quan chi địa ; tử ngọ mão dậu , vi ngũ hành vượng địa ; thần tuất sửu vị , vi ngũ hành mộ địa , phi âm can lánh hữu trường sinh lộc vượng mộ dã . Nhân trường sinh lâm quan vượng mộ , nhi hữu chi tàng nhân nguyên , quan hạ nhân nguyên ti lệnh đồ tự minh . Đặc dĩ lý ngôn chi , phàm vật ký hữu âm dương , dương chi cực tức âm chi sanh , thí như từ điện chi châm , giáp đoan vi dương dĩ dụng nhi luận , sanh vượng mộ tuyệt , cận phân ngũ hành , bất tất phân âm dương . Tùng lai thuật sổ thư trung , cận ngôn ngũ dương trường sinh , nhi bất ngôn ngũ âm trường sinh , cận ngôn dương nhận nhi bất ngôn âm nhận , hậu thế vị sát kỳ lý , nhi dục tự viên kỳ thuyết , chi ly khúc giải , mạc tri sở tòng . Hoặc ngôn ngũ âm vô nhận , hoặc giả dĩ tiến nhất vị vi nhận , hoặc giả dĩ thối nhất vị vi nhận ( như ất dĩ dần hoặc thần vi nhận ) , các dĩ ý trắc , di thuyết phân kì , thật vị minh kỳ lý dã .

Nguyên văn : chi hữu thập nhị nguyệt , cố mỗi can trường sinh chí thai dưỡng , diệc phân thập nhị vị . Khí chi do thịnh nhi suy , suy nhi phục thịnh , trục tiết tế phân , toại thành thập nhị . Nhi trường sinh mộc dục đẳng danh , tắc giả tá hình dung chi từ dã . Trường sinh giả , do nhân chi sơ sanh dã . Mộc dục giả , do nhân ký sanh chi hậu , nhi mộc dục dĩ khứ cấu ; như quả hạch ký vi miêu , tắc tiền chi thanh xác , tẩy nhi khứ chi hĩ . Quan đái giả , hình khí tiệm trường , do nhân chi niên trường nhi quan đái dã . Lâm quan giả , do trường nhi tráng , do nhân chi khả dĩ xuất sĩ dã . Đế vượng giả , tráng thịnh chi cực , do nhân chi khả dĩ phụ đế nhi đại hữu vi dã . Suy giả , thịnh cực nhi suy , vật chi sơ biến dã . Bệnh giả , suy chi thậm dã . Tử giả , khí chi tận nhi vô dư dã . Mộ giả , tạo hóa thu tàng , do nhân chi mai vu thổ giả dã . Tuyệt giả , tiền chi khí dĩ tuyệt , hậu chi khí tương tục dã . Thai giả , hậu chi khí tục nhi kết tụ thành thai dã . Dưỡng giả , như nhân dưỡng mẫu phúc dã . Tự thị nhi hậu , trường sinh tuần hoàn vô đoan hĩ .
),。《”,),祿祿
Từ chú : nguyên văn thậm minh , mỗi niên tam bách lục thập nhật , dĩ ngũ hành phân phối chi , các đắc thất thập nhị nhật . Mộc vượng vu xuân , chiêm lục thập nhật ( giáp ất các bán ) , trường sinh cửu nhật , mộ khố tam nhật , hiệp thất thập nhị nhật . Thổ vượng tứ quý , thần tuất sửu vị các thập bát nhật , diệc vi thất thập nhị nhật . Dần trung giáp mộc lâm quan , bính mậu trường sinh , cố sở tàng nhân nguyên , vi giáp bính mậu . Mão giả , xuân mộc chuyên vượng chi địa , cố xưng đế vượng . Đế giả , chủ tể dã . " Dịch " ngôn " đế dã hồ chấn " , ngôn mộc chủ tể chi phương , vô tha khí phân chiêm , cố chuyên tàng ất . Thần giả , mộc chi dư khí , thủy chi mộ địa , nhi thổ chi bổn khí dã . Cố tàng mậu ất quý ( thần tuất vi dương thổ , cố tàng mậu ; sửu vị âm thổ , cố tàng kỷ ) , xưng vi tạp khí . Tạp giả , thổ vượng chi địa , tạp dĩ ất quý , nhi ất quý hựu các bất tương mưu , phi như trường sinh lộc vượng chi vi thời lệnh chi tự dã . Xuân lệnh như thị , dư khả loại thôi . Cố dần thân tị hợi , xưng vi tứ sanh ( diệc thị tứ lộc ) chi địa ; tử ngọ mão dậu , vi chuyên vượng chi phương ; thần tuất sửu vị , vi tứ mộ chi địa . Sở tàng nhân nguyên , các hữu ý nghĩa . Nhược âm can trường sinh , tắc vô quan thời lệnh chi khí , địa chi tàng dụng , bất nhân chi nhi hữu sở tăng tổn dã .
 
)。祿祿
Thổ cư trung ương , kí vu tứ ngung ( tham duyệt can chi phương vị phối quái đồ ) . Phụ hỏa nhi sanh , sanh vu dần , lộc vu tị ; phụ thủy nhi sanh , sanh vu thân , lộc vu hợi . Đặc tại dần tị , hữu bính hỏa bang phù , vượng nhi khả dụng ; tại thân hợi , hàn thấp hư phù , lực lượng bác nhược nhi vô khả dụng , cố cận ngôn bính mậu sanh dần , nhi bất ngôn nhâm mậu sanh thân dã .

Thập nhị nguyệt lệnh nhân nguyên ti lệnh phân dã biểu
   
Dần nguyệt lập xuân hậu mậu thổ thất nhật , bính hỏa thất nhật , giáp mộc thập lục nhật lập xuân vũ thủy
   
Mão nguyệt kinh chập hậu giáp mộc thập nhật , ất mộc nhị thập nhật kinh chập xuân phân
   
Thìn nguyệt thanh minh hậu ất mộc cửu nhật , quý thủy tam nhật , mậu thổ thập bát nhật thanh minh Cốc vũ
   滿
Tị nguyệt lập hạ hậu mậu thổ ngũ nhật , canh kim cửu nhật , bính hỏa thập lục nhật lập hạ tiểu mãn
   
Ngọ nguyệt mang chủng hậu bính hỏa thập nhật , kỷ thổ cửu nhật , đinh hỏa thập nhất nhật mang chủng hạ chí
   
Mùi nguyệt tiểu thử hậu đinh hỏa cửu nhật , ất mộc tam nhật , kỷ thổ thập bát nhật tiểu thử đại thử
   
Thân nguyệt lập thu hậu mậu kỷ thổ thập nhật , nhâm thủy tam nhật , canh kim thập thất nhật lập thu xử thử
   
Dậu nguyệt bạch lộ hậu canh kim thập nhật , tân kim nhị thập nhật bạch lộ thu phân
   
Tuất nguyệt hàn lộ hậu tân kim cửu nhật , đinh hỏa tam nhật , mậu thổ thập bát nhật hàn lộ sương giáng
   
Hợi nguyệt đông hậu mậu thổ thất nhật , giáp mộc ngũ nhật , nhâm thủy thập bát nhật lập đông tiểu tuyết
   
Tý nguyệt đại tuyết hậu nhâm thủy thập nhật , quý thủy nhị thập nhật đại tuyết đông chí
   
Sửu nguyệt thủy hàn hậu quý thủy cửu nhật , tân kim tam nhật , kỷ thổ thập bát nhật tiểu hàn đại hàn
 

Án thử biểu nhân nguyên ti lệnh nhật sổ , tuy vị khả chấp khán , nhi tàng thiên can vu địa chi , càn thể nhi khôn dụng , phân tích âm dương , chí vi tinh mật . Sở vị dĩ khảm ly chấn đoài , phân chủ nhị chí nhị phân , nhi tam bách bát thập tứ hào , âm dương thác tổng , doanh hư tiêu tức , vô bất tương hợp giả thị dã . Thủy vu hà thời , xuất vu hà nhân chi thủ , do đãi khảo chứng , hải nội bác nhã quân tử , như hữu tri kỳ nguyên lưu , cử dĩ kiến thị , chí vi cảm nhân .
祿祿便使
Nguyên văn : nhân chi nhật chủ , bất tất sanh phùng lộc vượng , tức nguyệt lệnh hưu tù , nhi niên nhật thời trung , đắc trường lộc vượng , tiện bất vi nhược , tựu sử phùng khố , diệc vi hữu căn . Thời sản vị đầu khố nhi tất xung giả , tục thư chi mậu dã , đãn dương trường sinh hữu lực , nhi âm trường sinh bất thậm hữu lực , nhiên diệc bất nhược . Nhược thị phùng khố , tắc dương vi hữu căn , nhi âm vi vô dụng . Cái dương đại âm tiểu , dương đắc kiêm âm , âm bất năng kiêm dương , tự nhiên chi lý dã .
。《:“使使”。祿祿

Từ chú : địa chi sở tàng chi can , bổn tĩnh dĩ đãi dụng , thấu xuất cán đầu , tắc hiển kỳ dụng hĩ . Cố can dĩ thông căn vi mỹ , chi dĩ thấu xuất vi quý . " Tích thiên tủy " vân : " thiên toàn nhất khí , bất khả sử địa đức mạc chi tái ; địa toàn tam vật , bất khả sử thiên đạo mạc chi dung " . Như tứ tân mão , tứ bính thân , tuy can chi nhất khí , nhi bất thông căn , bất túc quý dã . Địa toàn tam vật , vị sở tàng tam can , bất thấu xuất tắc bất năng hiển kỳ dụng dã . Thiên can thông căn , bất cận lộc vượng vi mỹ , trường sinh , dư khí , mộ khố giai kỳ căn dã . Như giáp ất mộc kiến dần mão , cố vi thân vượng , nhi kiến hợi thần vị , diệc vi hữu căn dã . Phùng khố tất xung chi thuyết , mậu ngộ khả xuy . Như thần bổn vi đông phương mộc địa , nhược tại thanh minh hậu thập nhị nhật nội , ất mộc ti lệnh , dư khí do vượng , hà vân đầu khố ? Thổ vi bổn khí , vô sở vị khố . Kim hỏa tắc khố trung vô hữu , xung diệc hà ích ? Cận nhâm quý thủy ngộ chi vi khố , nhược năng thấu xuất , đồng nhất khả dụng . Quý thủy bổn vi sở tàng , nhi thấu nhâm thủy tắc mộ bổn tòng ngũ hành luận , bất phân âm dương dã . Vị âm trường sinh bất thậm hữu lực , nhiên diệc bất nhược , hựu vị phùng khố âm vi vô dụng , giai nhân ngộ vu âm dương các hữu trường sinh , nhi bất năng tự viên kỳ thuyết dã . Hựu thử tiết tuy chỉ nhật chủ , nhi niên nguyệt thời chi can giai đồng , năng đắc nguyệt lệnh chi khí , tự vi tối cường ; phủ tắc , nguyệt lệnh hưu tù , nhi niên nhật thời chi trung , đắc sanh lộc vượng dư khí mộ , giai vi thông căn dã .(CÒN TIẾP). 
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.